Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy leden 2001 vydáno 28. 06. 2002 (3025 přečtení)STODSKÉ LISTY

leden 2001
 
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál jménem Městského zastupitelstva, Rady města Stoda a jménem svým mnoho zdraví, štěstí, osobní a rodinné pohody v roce 2001.
Lubomír Jungbauer
starosta města Stod
 
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
V letošním roce proběhne v celé ČR dle pokynů Českého statistického úřadu a v souladu se zákonem č.158/1999 Sb. v měsíci únoru a březnu sčítání lidu, domů a bytů.
Vlastní sčítání provedou v jednotlivých sčítacích obvodech města, určených statistickým úřadem, sčítací komisaři. Do této odpovědné funkce mohou být jmenováni městem pouze ti občané (fyzické osoby), kteří splňují následující podmínky – starší 18 let, bezúhonní a jsou vázáni povinností mlčenlivosti, dále mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Po proškolení provedou sčítací komisaři návštěvu občanů v bytech, kde rozdají tiskopisy a poskytnout základní informaci k jejich vyplnění.
Věříme, že občané budou nápomocni sčítacím komisařům a pravdivě vyplní statické údaje v tiskopise.
 
Návrh rozpočtu Města Stoda na rok 2001
text příjem výdej
Čistička odpadních vod 630  
Skládkovné   450
Lesy 600 565
Komunikace   1,150
Školství 445 3,349
Knihovna a videopůjčovna 240 594
Kulturní dům 800 1,755
Kronika   25
Správa městského úřadu 25 7,006
Zastupitelstvo   770
Hasiči   200
Klub důchodců   20
Sociální dávky   3,200
Místní hospodářství 1,490 6,722
Splátka půjčky SFŽP   2,240
Dotace ze státního rozpočtu 5,660,9  
Daňová výtěžnost 14,500  
Správní poplatky 500  
Ostatní daně 230  
Nedaňové příjmy 50  
Kapitálové příjmy 7,500  
Převod z FRR 14,519,1  
Úvěr 2,000  
     
Investiční akce    
Stavidla-inženýrské sítě   4,000
Projekty   2,064
Kanalizace za řekou 12,000 18,000
Komunikace a chodník – Bezručova ul.   2,000
DPS 6,000 6,000
Rekonstrukce AMBO 13,000 13,000
MŠ – výměna oken, kotelna   800
Garáže – VO,kanalizace, komunikace   250
Obytná zóna   3,380
Rekonstrukce bytů   70
Bourání –Jirkovna   150
Vodovod – Bezručova   400
Vodovod – Baarova,Musejní   500
Vodovod - U Elektrárny   250
Plyn – Bezručova   400
Plyn – Kotovická   880
Protiradonové opatření – pitná voda 350 350
celkem 80,540 80,540
 
Zájezd na Hamleta
Odbor kultury MěÚ pořádá v sobotu 10. března 2001 zájezd do divadla Kalich do Prahy na muzikál Hamlet. Přihlášky a bližší informace je možno získat v městské knihovně. Cena vstupenky s dopravou je 600,- Kč. Počet vstupenek je omezený kapacitou autobusu.
 
Poděkování
Do redakce přišlo poděkování od pana Václava Šindeláře třídě Mg. 3 ISŠU ve Stodě a jejich třídnímu profesorovi panu Jaromíru Starému. Studenti této třídy spolu se svým profesorem navštívili u příležitosti Mezinárodního dne nevidomých a slabozrakých pana Šindeláře na jeho pracovišti – rehabilitačním oddělení místní nemocnice. Poděkování patří těmto mladým lidem především za to, že nejsou lhostejní k ostatním spoluobčanům.
 
FOND ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA STODA
V roce 2001 bude naše město na základě výběrového řízení rady města a v souladu se stanovenými podmínkami poskytovat výhodné půjčky na opravu a rekonstrukci obytných budov.Půjčku mohou získat fyzické i právnické osoby, které jsou vlastníky bytových domů ve městě.
Formuláře k žádosti o poskytnutí půjčky jsou k dispozici v sekretariátu MěÚ Stod.Termín podání žádosti je 19.3.2001.
Z FRB se poskytují tyto půjčky :
Poř. č. Název (účel) Lhůta splatnosti Úrok Horní hranice půjčky
01 Obnova střechy starší 10 let (krytina i konstrukce) 3 roky 4% do 50 tis.Kč na 1 dům
02 Zřízení plyn. nebo el.topení ve stávajícím domě 4 roky 4% do 25 tis.Kč na 1 byt
03 Zřízení malé čističky odpad. vod ve stávajícím domě 4 roky 4% do 20 tis. Kč na 1 byt
04 Dodatečná izolace proti spodní vodě starší 10 let 3 roky 4% do 50 tis.Kč na 1 dům
05 Obnova fasády domu včetně oplech. u domu starší 10 let 4 roky 4% do 10 tis.Kč na 1 byt
06 Zateplení obvodového pláště starší 5 let 4 roky 4% do 20 tis.Kč na 1 byt
07 Vybudování WC, koupelny nebo sprchov. koutu v bytě, kde dosud není 3 roky 4% do 20 tis.Kč na 1 byt
Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky č. 05 – obnova fasády a půjčky č. 6 – zateplení obvodového pláště, které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčky nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu.

Z FRB lze dále poskytnout tyto půjčky
Poř. č. Název (účel) Lhůta splatnosti Úrok Horní hranice půjčky
51 Při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy 8 let 6% do 70 tis.Kč na 1 byt
52 Při vestavbě bytu do půdního prostoru 8 let 6% do 50 tis.Kč na 1 byt
 
Znovu zimní údržba komunikací
Připomínáme, že vedle města, které provádí zimní údržbu místních komunikací, jsou povinni i fyzické a právnické osoby, vlastnící nemovitosti v obci, v rámci svých možností se podílet na odstraňování závad ve schůdnosti.
Na základě zákona č. 13/1998 Sb. o pozemních komunikacích (§27 odst.4.) je vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovědný za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem. Dále pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit.
Toto ustanovení zákona není v rozporu s listinou základních práv a svobod, neboť jde o povinnost uloženou zákonem za účelem ochrany zdraví a práv druhých osob (tj. vyloučení úrazu chodců, které by jinak vznikaly při naplňování jejich práva užívání veřejně přístupných chodníků. Zmíněným problémem se zabýval i ústavní soud a svým nálezem uveřejněným pod zákonem č.93/1994 Sb. neshledal tuto povinnost vlastníky sousedních nemovitostí jako protiústavních.
 
Z policejního zápisníku
Trestní oznámení na svého bývalého partnera podala šestadvacetiletá žena ze Střelic, a to pro neplnění vyživovací povinnosti. Tento otec na svého malého syna již nějaký čas neplatí a matce dítěte v současné době dluží částku přes 12.000,- Kč
Pod rouškou tmy se vypravil za svojí kořistí zatím nezjištěný zloděj. U výkrmny prasat v Kotovicích vysunul dřevěnou desku, která oddělovala kotce uvnitř budovy od venkovního výběhu a vypustil ven tři malá selátka. Ta si ale svobody mnoho neužila. S největší pravděpodobností skončila na pekáči. Zemědělskému družstvu vznikla škoda čtyři a půl tisíce korun.
Koncem října policisté z OOP Stod vyrušili zloděje přímo při činu.Ačkoliv se mu z objektu ZD Merklín v Zeměticích podařilo upláchnout, podle stop zajištěných na místě činu šli policisté najisto. Druhý den byl mladík z Líšiny zadržen. Je mu kladeno za vinu, že se ze skladu pokusil odcizit náhradní součástky k zemědělským strojům.Případem se nyní zabývá vyšetřovatel.
Během jediné noci došlo v Chotěšově k třem vloupáním do osobních automobilů.Pachatel nebo pachatelé ze dvou vozů odcizili autorádia, ze třetího automobilu ukradli občanský průkaz a cestovní pas.Škoda, kterou svým řáděním způsobili, byla odhadnuta na 11 tisíc korun.
Počátkem listopadu dopadli policisté pachatele vloupání do osobních automobilů v obci Chotěšov.Je jím třicetiletý F.Š. z Kladna, který násilným způsobem vnikl do tří vozů a odcizil z nich autorádia a další předměty v celkové hodnotě jedenáct tisíc korun.Vyšetřovatel mu již sdělil obvinění z trestného činu krádeže.
Neznámý pachatel využil příležitosti a z natěženého dřeva, které bylo uloženo na břehu řeky Radbuzy mezi obcemi Mantov a Chotěšov, odcizil sedm kmenů topolu.Ukradené dřevo v hodnotě sedmi tisíc korun rozřezal na menší kusy a odvezl je pryč.
Nemilým překvapením skončil pracovní týden pro majitele rekreační chalupy na Stodsku.Když v pátek večer přijel na chalupu, zjistil, že měl nezvaného hosta.Pachatel, který se do objektu vloupal, ukradl mikrovlnou troubu, satelit, elektrickou vrtačku, pilu, radiomagnetofon, hvězdářský dalekohled a další předměty, jejichž celková hodnota byla stanovena na částku pětaosmdesát tisíc korun.
Ze sklepní kóje bytovky na sídlišti Nová v Chotěšově odcizil neznámý pachatel po vypáčení dveří dvě horská kola.Jednalo se o zn. Anlen, model r. 2000.Škoda byla vyčíslena na 8.580,- Kč.
Nepřítomnosti majitele využil neznámý poberta a z rekreační chaty v chatové oblasti u obce Hradec ukradl 58 metrů čtverečních střešní krytiny.Jeho lup skončil s největší pravděpodobností v některé ze sběren, protože střecha byla udělána z hliníkového plechu.Majiteli chaty tím kromě škody ve výši třinácti tisíc korun přidělal před nadcházející zimou i nemalé starosti.
Z rekreačního domu v Losiné u Stoda si prozatím nezjištěný zloděj odnesl radiomagnetofon, elektroniku, oblečení, obrazy a dokonce i dřevěný kříž s plastikou Ježíše Krista. Majiteli objektu tím vznikla škoda ve výši 10.500,- Kč.
Dvaadvacet vzrostlých borovic a sedm smrků ve stáří 80-115 let pokácel a následně odvezl z lesního porostu mezi obcemi Miřovice a Honezovice neznámý pachatel. Vytěžená dřevní hmota měla hodnotu 40.000,- Kč a byla majetkem Obecního úřadu Ves Touškov.
V chatové oblasti u obce Hradec u Stoda řádil v prosinci nenechavec, který ze střechy rekreační chaty odcizil 17 m2 hliníkové střešní krytiny. Tu s největší pravděpodobností “odevzdal” do výkupny sběrných surovin. Poškozením střechy vznikla škoda ve výši 6.000,- Kč.
Těsně před vánočními svátky se do budovy Obecního úřadu Ves Touškov vloupal neznámý zloděj. Způsob, jakým se do objektu dostal, je opravu kuriozní. Nejprve proboural zazděné dveře, vedoucí z požární zbrojnice do kadeřnictví, které je umístěno v budově OÚ. Odtud odcizil radiobudík, rychlovarnou konvici a vysoušeč vlasů. Potom rozbil skleněnou výplň dveří spojujících kadeřnictví a prostory OÚ. Vypáčil ochrannou mříž na dveřích, dostal se do kanceláře úřadu a odcizil finanční hotovost, dále el. psací stroj, počítačovou sestavu, kopíru a kupóny na vývoz popelnic v hodnotě 3.500,- Kč. Celková způsobená škoda byla stanovena na bezmála sto tisíc korun.
za PČR OŘ Plzeň-jih
npor. Bc. Martina Štemberová – tisková mluvčí
 
Přátelské posezení v cihelně
12.12.2000 se uskutečnilo přátelské posezení v prostoru kruhové pece v cihelně ve Stodě.Toto posezení bylo svoláno vedením podniku České cihelny Josef Meindl jako poděkování dobrovolným hasičům za zásah při hašení požáru v prostoru cihelny 22.9.2000, při kterém zde společně zasahovali dobrovolní hasiči ze Stoda, Chotěšova, Dobřan, Holýšova a HZS Plzeň–jih.Úvodem pan Ernst Wabro poděkoval všem hasičům a zaměstnancům, kteří se rovněž podíleli na hašení za jejich pomoc.Škoda byla několika milionová, ale zabránilo se dalšímu šíření a dalším škodám.Za hasiče promluvil velitel zásahu a současný velitel JSDHO Stod pan Karel Sejpka a podle jeho slov to je v jeho 23- leté velitelské funkci podruhé, co vůbec někdo poděkoval dobrovolným hasičům za uhašení požáru.
Karel Sejpka
velitel JSDHO Stod
 
Klub plastikových modelářů ve Stodu pořádá
12. ročník setkání příznivců plastikových modelů
a zároveň
SOUTĚŽ a VÝSTAVU
plastikových modelů letadel a bojové techniky
Velký a malý sál Kulturního domu ve Stodu v Nádražní ulici č.477, 17.února 2001 od 8.00 do 16.00 hodin
Vstupné : Dospělí 20 Kč, děti do 15 let 5 Kč
Srdečně zvou pořadatelé.
 
Vzpomínáme
Dne 14.2.2001 uplyne již rok ode dne, kdy nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička paní Zdeňka Čápová.Se stálou láskou a vděčností vzpomínají manžel, obě děti, vnoučata, pravnoučata i ostatní rodina.
Za celou rodinu Rostislav Čáp, manžel
 
Ples kultury a podnikatelů
14. ledna 2001 se konal již pátý jubilejní ples kultury a podnikatelů. K vidění bylo předtančení absolventů tanečních, které připravili manželé Cíchovi z taneční školy DANCE.
Během večera vystoupil také taneční kroužek z Holýšova z ukázkou standardních a latinsko-amerických tanců. O půlnoci bylo vylosování hlavních cen a poté následovala dámská volenka. Hlavní ceny na ples věnovali: 1. OTM Product – stůl se židlemi, 2.Rekonstrukce a výstavba p.Musil – vysavač, 3. Elektro pí Kaslová – mobilní telefon, 4. KB Přeštice – broušenou vázu, 5. Kosmetický salon pí.Šimanová – kosmetickou soupravu.
Město Stod, jako pořadatel 5. společenského plesu kultury a podnikatelů, děkuje touto cestou všem podnikatelům a organizacím, kteří přispěli ke zdárnému průběhu plesu.
 
Plesová sezóna v KD ve Stodě pokračuje:
Sportovní ples
se koná 24. února 2001 od 20.00 hod v kulturním domě ve Stodě. K tanci a poslechu hraje skupina FONTANA. Předprodej vstupenek v prodejně Klenoty.
Společenský ples ČSSD
se koná 16. března 2001 od 20.00 hod v kulturním domě ve Stodě. K tanci a poslechu hraje skupina FONTANA.
 
Přijďte se přihlásit do knihovny
Nyní, začátkem roku je nejvhodnější doba se přihlásit do knihovny, pokud tak chcete učinit.
V knihovně se platí poplatek na celý kalendářní rok. V letošním roce je výše poplatku pro žáky základní školy a důchodce 50,- Kč, pro dospělé pak 100,- Kč. Při současných cenách knih se vám tak členství v knihovně vyplatí i tehdy, pokud byste si půjčili i jen jedinou knihu za celý rok.
 
Pro všechny malé i velké milovníky pohádek pořádáme divadelní představení
ŽENICH PRO ČERTICI
aneb sedmimílové boty
10.února od 15.00 hodin v sále kulturního domu.
Děj se odehrává za vesnicí Makotřasy a ve světnici ševce Pápěry za panování krále Tonemáma.
 
Nové kazety ve videopůjčovně:
Angličan
Bývalý vězeň, drsný Angličan Wilson přijíždí do Los Angeles, aby pomstil smrt své dcery. Během pátrání po příčině její smrti však sám jen ztěží uniká nástrahám. Skvělé herecké obsazení tohoto akčního filmu je zárukou dobré podívané.
Pohádky ovčí babičky
Kdo z nás by si nepamatoval, jak ovčí babička při pletení dlouhé pončochy vypráví o tom, jak se zlý vlk rozhodl sníst beránka a pozval si k tomu na pomoc dva kamarády. Beránek ale není hloupý a navíc má moc rád svoji ovečku.
Adrenalin
Policista pátrající po drogách infiltruje podezřelou skupinu parašutistů. Potíže však nastanou tam, kde je nikdo nečeká. Život v oblacích ho úplně pohlcuje. Musí si vybrat – povinnost policisty nebo životní styl, který se pro něj stal drogou.
Jakub Lhář
Když se celý svět zbláznil, tak malá lež neuškodí. V době války, kdy vlastnit rádio bylo přísně zakázáno, našel jeden muž cestu, jak přinést lidem dobré zprávy. Je to příběh obyčejného muže, který dal lidem neobyčejný dar – naději.
Musíme si pomáhat
Boleslav Polívka se stane hrdinou proti své vůli ve strhujícím příběhu černé filmové komedie z války. Film byl nominovaný za Českou republiku na Oscara 2000.
Gladiator
Russell Crowe jako hlavní hrdina, římský generál Maximus se chce po mnoha letech bojů vrátit domů. Vlády se však ujímá nový císař, který má obavy z Maximova vlivu, a tak nařídí jeho popravu. Maximus však unikne, ale stává se gladiátorem, pro kterého je boj v aréně šancí na odvetu.
 
STODSKÝ DUDÁCKÝ FESTIVÁLEK
se uskuteční v neděli 1. dubna v kulturním domě.
 
Akce na měsíc únor v DDM Stod
V sobotu 3. února sehrají naši florbalisté další ligové utkání v Ústí nad Labem. Protivníky jim bude tým FBT Praha a Maják Kladno.
Sobota 10. února je zasvěcena svátku sv. Valentýna. O Valentýnské sobotě si přijďte :
-upéct perníková srdíčka
-vyrobit si drobné dárečky pro své milé nejen z papíru
-navléknout si korálky
Vstupné je 20.- Kč. Začínáme v 9:30 hodin. Předpokládaný konec je v 12:00 hodin.
Zájemci se nahlásí a zaplatí poplatek do čtvrtka 8. února v DDM Stod.
V pátek 16. února proběhne ve Stodě okresní kolo starších žáků ve florbale.
V sobotu 24. února pojedou změřit své síly naši hráči 3. florbalové ligy do Prahy.
 
Akce na JARNÍ PRÁZDNINY
Od pondělí do pátku je otevřen Klub Oceán i Sluníčko v době od 9:00 do 16:00 hodin.
V pondělí proběhne v době od 9:00-12:00 hodin TURNAJ VE STOLNÍCH HRÁCH – budeme hrát hry ČLOVĚČE, LODĚ, KVARTETO.
Od 13:30 do 14:30 hodin budeme cvičit AEROBIC S MÍČI.
V úterý si přijďte dopoledne od 10:00 do 11:00 hodin zacvičit AEROBIC.
Od 9:00 do 12:00 hodin TURNAJ V ŠIPKÁCH.
Odpoledne pro vás máme přichystané další pokračování TURNAJE VE STOLNÍCH HRÁCH. Tentokrát se bude hrát od 13:00 do 15:00 hodin DÁMA, MIKÁDO A PEXESO.
Ve středu je pro všechny zájemce otevřena od 9:00 do 20:00 hodin keramická dílna. Děti i dospělí, přijďte si vyrobit velikonoční dekorace a jiné výrobky. Poplatek činí 20.- Kč.
Dopoledne – od 9:00 do 12:00 hodin budeme kašírovat papoušky a různá exotická zvířata.. Přijď se seznámit s neobvyklou výtvarnou technikou .
Ve čtvrtek od 10:00 do 12:00 hodin si přijď vyrobit vpichovátko do květináče. Jaro se blíží!
S sebou si vezmi 20.- Kč na částečné pokrytí nákladů.
Na pátek jsme si připravili hrátky s papírem. Tvořit budeme v době od 10:00 do 12:00 hodin.
S sebou si vezmi 20.- Kč na částečné pokrytí nákladů.
 
Okresní finále ve florbalu 19.1.2001 STOD
Starší žáci:
Skupina:
ZŠ Stod : ZŠ Chlumčany 9 : 1
ZŠ Stod : ZŠ Žinkovy 8 : 1
semifinále
ZŠ Stod : ZŠ Přeštice 4 : 1
finále
ZŠ Stod : ZŠ Nezvěstice 3 : 0
 
Sestava ZŠ Stod:
Brankář - Karel Liška
Obránci - Ondřej Plocar, Martin Rehák, Roman Weber
Útočníci - Miroslav Štengl, Pavel Cích, Antonín Kalný, Daniel Bernklau
 
Dívky:
1. ZŠ Žinkovy
2. ZŠ Chlumčany
3. ZŠ Nezvěstice
4. ZŠ Přeštice
 
Mladší žáci:
Semifinále:
Stod : Přeštice 4:1
Chlumčany:Nezvěstice 3:1
O 5.místo: Žinkovy : St.Plzenec 0:5
O 3.místo: Přeštice : Chlumčany 4:0
Finále: Stod : Nezvěstice 3:0


[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter