Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy listopad 2000 vydáno 28. 06. 2002 (2742 přečtení)STODSKÉ LISTY

listopad 2000

Město Stod nabízí k odprodeji
15 stavebních pozemků ve velikosti 850-900 m2 za cenu 200 a 350,- Kč/m2. Pozemky se nacházejí v lokalitě „U stavidel“.

Předány nové byty
V těchto dnech přebírají byty nájemníci nových domů v ulici „K Háječku“. Město si ponechalo ve vlastnictví 5 bytů, které použije při případných opravách bytů jako náhradní ubytování. Toto bylo využito již ve čtyřech případech, kdy je s nájemníky uzavřena smlouva na dobu určitou.

Firmy na průmyslové zóně kolaudovaly
Firmy S.W.A. s.r.o. a MURR CZ s.r.o. v minulých dnech kolaudovaly své výrobní provozy. V příštím roce zahájí další výstavbu firma MURR CZ s.r.o. a firma Glaverbel Teplice.
V současné době začíná u obou firem náběh výroby.

Jídelna pro seniory bude přestěhována
Z důvodu rekonstrukce vojenské ubytovny dojde k ukončení činnosti jídelny pro seniory, kterou provozuje ÚSP ve Stodě.
Po dohodě s městem bude jídelna přemístěna do přízemí Domu s pečovatelskou službou v Dělnické ulici. Provoz jídelny bude obnoven pravděpodobně v měsíci prosinci a město počítá s využitím prostor jídelny rovněž pro potřebu Klubu důchodců.

Pěší zóna
Výstavba pěší zóny v Nádražní ulici postupuje dle harmonogramu. Na základě dotazů město znovu zveřejnilo projekty této zóny na úřední desce a veškeré další informace je možno získat u techniků města. Pokud klimatické podmínky dovolí, počítá se s ukončením stavby začátkem měsíce prosince. Zatravnění všech prostorů bude provedeno až v jarních měsících příštího roku. Děkujeme občanům za trpělivost a opatrnost při chůzi v Nádražní ulici.

Plynofikace Stříbrské a Kotovické ulice
V souladu se záměrem dokončení plynofikace celého města bylo zadáno zhotovení projektové dokumentace na rozvod plynu v ulici Stříbrské a Kotovické.
Město počítá s uvolněním finančních prostředků v rozpočtu pro rok 2001.

Převod kasáren podepsán
Město podepsalo smlouvu o převodu majetku armády ČR, tj. kasárna Krutí hora a radarové pracoviště u Kotovic. Přestože probíhají práce na znovuobnovení dodávky vody do kasáren ze strany města, počítá se s fyzickým převzetím kasáren až v první polovině příštího roku.

Útulek pro psy
Rada města ve spolupráci s mikroregionem Radbuza navrhla městu Plzni zřídit v prostorách bývalého radarového pracoviště u Kotovic útulek pro psy a malá zvířata.
Nyní město jedná s Magistrátem města Plzně o možnosti spolupráce na tomto projektu.
Útulek by měl sloužit jak pro potřeby obcí okresu Plzeň-jih, sdružených v mikroregionu Radbuza, tak i v případě dohody, pro město Plzeň.

Vznikne nový odbor údržby města
Představitelé města, vědomi si neutěšeného stavu v údržbě městských prostor, hodlají od nového roku zřídit nový odbor, zaměřený na údržbu města. Do tohoto odboru přejde část zaměstnanců a mechanizace z Bytového hospodářství, které ukončí svoji činnost k 31.12.2000.

Služby nájemníkům budou zajištěny
Řada občanů, bydlících v nájemních bytech města, se dotazuje, jak bude postupováno při zajišťování správy bytového fondu po ukončení činnosti BH Stod. Výrobu a dodávku tepla bude město zajišťovat nájemní smlouvou svého zařízení, podobně jako město v současné době pronajímá vodohospodářské zařízení.
Správu bytů (cca 120 bytů) bude provádět rovněž tak soukromá firma, která bude vybraná ve výběrovém řízení, formou mandátní smlouvy. Nájemníci se tedy nemusejí obávat, že by jejich práva byla nějak omezena. O výsledku výběrového řízení budou nájemníci včas informováni.

Kaplička znovu postavena
Při demolici kapličky na Plzeňské ulici, která byla postavena v roce 1887 na památku paní Antoníny Barbary Brüchové, se město zavázalo kapličku znovu vybudovat na jiném místě.
Rada města rozhodla o postavení kapličky na místním hřbitově, kde bude zároveň sloužit jako úschovna uren.

Pro pas a občanský průkaz na MěÚ
Občanské průkazy a cestovní pasy můžete nyní získat také prostřednictvím městského úřadu.
Žádost o občanský průkaz a cestovní pas může občan podat na kterémkoliv okresním nebo matričním úřadu. K vyhotovení OP a CP jsou zapotřebí 2 fotografie. Jaké doklady musíte při podání žádosti o OP nebo CP předložit, vám sdělí pracovnice matriky. Jak jsme se dozvěděli, doklady, které butete muset předložit, se mohou případ od případu lišit, takže je lépe informovat se individuálně. V současné době také není možné do občanského průkazu zapsat manželku a děti - bude to možné až s novými OP.
Správní poplatky při podání žádosti:
Občanské průkazy:
- Vydání OP náhradou za platný průkaz na žádost občana v jeho zájmu 100 Kč
Cestovní pasy:
- Občan nad 15 let 200 Kč
- Občan do 15 let 50 Kč
Ve lhůtě do 3 dnů:
- Občan nad 15 let 400 Kč
- Občan do 15 let 100 Kč
Ve lhůtě do 24 hodin:
- Občan nad 15 let 600 Kč
- Občan do 15 let 150 Kč
Vydání cestovního pasu ve lhůtě do 24 hodin a do tří dnů provádí pouze okresní úřad.

Město Stod vyhlašuje
na základě usnesení Městského zastupitelstva ze dne 25.10.00 výběrové řízení na prodej bytu - jednotky dle zák. č. 74/1994Sb.
Předmět prodeje: Volný byt č.727/2 v Krandově ul. ve Stodě. Jde o byt 1+1 I. kat., sestávající z pokoje, kuchyně, předsíně, koupelny, WC a sklepa, o celkové ploše 41,13m2. S převodem vlastnictví k bytu přejde na nabyvatele spoluvlastnické právo ke společným částem domu čp.727 a stavební parcele č.1496, na níž je budova postavena. Spoluvlastnický podíl ke společným částem domu a k pozemku činí 4113/75676.
Kritérium výběru: Nejvyšší nabídnutá cena a splnění podmínek výběrového řízení.
Podmínky výběrového řízení: Výběrového řízení se může zúčastnit pouze fyzická osoba. Minimální nabídková cena je stanovena částkou 193.000,- Kč. Výběrové řízení se provádí formou předání nabídkové ceny v zalepené obálce (tzv. obálková metoda), k rukám vyhlašovatele do 26.11.00.Podmínkou zařazení do soutěže je doklad v předané obálce o složení jistiny ve výši 10% z minimální nabídkové ceny a akceptace pravidel výběrového řízení. Dne 27.11.00 bude vyhodnocena nejvýhodnější nabídka. Neúspěšným zájemcům bude složená jistina vrácena.
Prohlídku bytu je možno uskutečnit po dohodě s bytovým hospodářstvím MÚ ve Stodě vždy v pondělí a ve středu v době od 13.00 do 17.00 hod. Před prohlídkou zájemce převezme podklady ke koupi (pravidla výběrového řízení, kupní smlouvu atd.). Zájemci, kteří nehodlají prohlídku uskutečnit, si mohou podklady vyzvednout v úředních hodinách v sekretariátu MěÚ ve Stodě. Za poskytnutí podkladů bude vybrán poplatek 100 Kč.

Bude Stod mít zastupitele v kraji?
Volby do krajského zastupitelstva se přiblížily a je třeba si položit otázku, zda budeme vůbec mít zastupitele v tomto orgánu. Do krajského zastupitelstva kandiduje 15 politických stran a hnutí. Z našeho města kandidují tito občané:
Ing.arch. Lumír Kydlíček za Stranu pro otevřenou společnost, na 1. místě
Lubomír Jungbauer za Nezávislé, na 17. místě
Jan Schejbal za Republikány Miroslava Sládka, na 22.místě
Miroslav Loritz za Republikány Miroslava Sládka, na 43.místě
Vlastimil Bartoš za Českou stranu sociálně demokratickou, na 12.místě
Mgr. Josef Baxa za Českou stranu sociálně demokratickou, na 17.místě
Mgr. Jiří Pekhart za Českou stranu sociálně demokratickou, na 27.místě
David Bartoš za Českou stranu sociálně demokratickou, na 49.místě
Nyní záleží na voličích, zda naše město bude mít přístup k informacím z krajského zastupitelstva a bude moci spolurozhodovat o dění v našem kraji.

Oznámení o době konání voleb do zastupitelstva kraje
Starosta města Stod podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
o z n a m u j e :
1. Volby do zastupitelstva kraje Plzeňského se uskuteční dne 12. listopadu 2000 od 8.00 hod do 22.00 hod
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na MěÚ ve Stodě, Nám. ČSA 294 (velká zasedací místnost) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Baarova ul., Čapkova ul., Jiráskova ul., Komenského nám., Krandova ul., Krátká ul., Mládežnická ul., Nábřežní ul., Nádražní ul., Nám. ČSA, Plzeňská ul., Příční ul., Strojnická ul., Šafaříkova ul., U elektrárny, V lukách
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v Kulturním domě ve Stodě, Nádražní ul. č.p. 722 (malý sál) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - B. Němcové, Dělnická ul., Družstevní ul., Hradecká ul., Kotovická ul., Luční ul., Sokolská ul., Stříbrská ul., Tyršova ul., U cihelny
ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost na Základní škole, Domažlické ul. č.p. 237 (sál v I. patře) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - 28. října, Alšova ul., Bezručova ul., Domažlická ul., Družstevní ul., Jungmannova ul., Kostelní ul., Kpt. Kudliče, Musejní ul., Na jízdárně, Na vršíčku, Nová ul., Ostrovní ul., Palackého ul., Polní ul., Revoluční ul., Riegrova ul., Střelická ul., Šeříkova ul., U Radbuzy, Úzká ul., Vrabinská ul., Zahradní ul., Žižkova ul.
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v obci Lelov, pohostinství č.p. 55
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ve Stodě dne 12. září 2000
Lubomír Jungbauer
starosta města

Překvapení od KB
V pátém čísle letošních Stodských listů jsme vás informovali o tom, že je na pokladně Komerční banky možno bez poplatku hradit složenky s kódy Komerční banky a České národní banky ( 0100 a 0710). Bylo a už není. Pokud se tedy nyní vypravíte se složenkou do pokladny KB, zaplatíte za každou 20,- Kč. Tato rychlá změna nás překvapila stejně jako mnohé z vás. Také jsme si mysleli, že na poštovném ušetříme a byli jsme u pokladny nemile překvapeni.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Bohužel, od tohoto čísla se zde nedozvíte, kdo jubileum slaví, protože zveřejnění údajů je pravděpodobně v rozporu se zákonem o osobních údajích.

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
Chatovou oblast Hradec u Stoda si vzal na mušku dosud neznámý zloděj. Z devíti rekreačních chat, do kterých se vloupal, odcizil elektroniku, nářadí, potraviny, jízdní kola, nádobí i oblečení. Když majitelé vykradených objektů vyčíslili všechny škody, vyšplhala se suma na částku přes 75 tisíc korun.
Do požární zbrojnice v Chotěšově se násilným způsobem vloupal nezjištěný zloděj. Ten objekt zbrojnice včetně odstavených požárních vozidel prohledal, pak přestřihl zajišťovací kovovou závodu na plechové skříni a odcizil elektrocentrálu, motorovou pilu, křovinořez, el. vrtačku a úhlovou brusku a různé druhy nářadí. Způsobil tím škodu za 55 tisíc korun.
Policisté OOP Stod pátrají po pachateli vloupání do rod. domku v Chotěšově. Zloděj do domku vnikl nezajištěným oknem, celý jej prohledal, přičemž ze skříní a zásuvek vyházel všechny věci. nakonec ukradl barevný televizor, video, satelit a hi-fi věž v celkové hodnotě 21 tisíc korun.

za PČR OŘ Plzeň-jih
tisková mluvčí
npor. Bc. Martina Štemberová

Neckyjáda

se sice konala 26. srpna, ale fotografie plavidel jsou tak zajímavé, že jsme neodolali a vracíme se spolu s nimi k letním teplým dnům. Organizátorům patří dík a přání, aby nezůstalo u jednoho ročníku, ale abychom se příští rok dočkali zase.

ATLETIKA - stáří neodchází, mládí nastupuje
Družstvo starších žákyň TJ Olympionik DDM Stod mělo původně letos ukončit svoje úspěšné 7 leté účinkování v královně sportu - atletice (kdy bylo i třetí na Mistrovství ČR).
Nejlepší závodnice měly přejít většinou do AC Škoda Plzeň. Ale po nečekaně skvělých výsledcích v letním období (tři tituly krajské přebornice - sl. Spurná, Cinterhofová, Pekhartová) a některých, vskutku ligových výkonech (K.Cinterhofová - oštěp, H.Pekhartová - skok o tyči, krátké překážky, sedmiboj, L.Cinterhofová - výška) - všechny tyto výkony jsou zapsány v celostátních tabulkách - se trenérská rada rozhodla opět přihlásit toto družstvo do krajského přeboru, již v kategorii dorostenek. Zmiňované nejlepší závodnice by v prvoligových družstvech žen AC Škoda Plzeň a SG Plzeň současně hostovaly.
Bylo jasné, že pokud chceme atletiku ve Stodě udržet, musíme přivést na hřiště další mladou krev. V projektu „Atletika“ jsme uskutečnili 2 náborové závody ve 4 boji všech dětí 4. a 5.tříd ZŠ Stod a další závody 4., 5. a 6.tříd za účasti ZŠ Stod, Holýšov a Chotěšov.
Záměr se vydařil nad očekávání. Bylo osloveno asi 50 rodičů nejtalentovanějších dívek z těchto měst a na první trénink 12. září přišlo 24 budoucích závodnic. Dnes máme za sebou již několik tréninků s téměř stoprocentní účastí a dva nadmíru vydařené závody, o jejichž průběhu a výsledku Vás budeme informovat v příštím čísle.
V novém družstvu mladších žaček (ročník nar. 1989,90,91) jsou tyto závodnice: Markéta Bobovská, Barbora Holá, Věra Husníková, Nikola Karlová, Monika Krajícová, Iveta Lukášková, Jana Šleisová, Hana Šleisová, Veronika Špringerová, Barbora Sklenářová, Michaela Šachová, Monika Kuběnová, Karolina Zábranská, Anežka Byrtusová, Barbora Šabatová, Andrea Kufová, Michaela Khásová, Zuzana Hulinová, Silvie Ertlová, Alena Škardová, Aneta Smačková, Květoslava Vítková, Zdeňka Hulínská, Ivana Křížová.
Přejeme našim nejmladším i dorostenkám mnoho úspěchů v tomto nádherném sportu.

Mgr. Jiří Pekhart
trenérská rada TJ Olympionik DDM Stod
atletika

Počasí přálo přespolním běžcům
V úterý 17. října pořádal DDM Stod okresní kolo soutěže v přespolním běhu. Ráno bylo vše na závody připraveno - trasa vytyčena, teplý čaj uvařen. Účastníci i pořadatelé měli jen obavu, zda se nezhorší počasí. Na závody se sjelo šest ZŠ z okresu (ZŠ Stod, Chotěšov, Chlumčany, Štěnovice, Starý Plzenec, Dobřany). Víc jak 150 účastníků této soutěže závodilo v osmi kategoriích. Nejstarší běžci, kteří již soutěžili v kategorii dorostenců a dorostenek si museli poradit s trasou dlouhou 3 km. Nejúspěšnější běžci vyhodnocení v kategorii jednotlivců získali medaili. V kategorii starších žaček podaly hezký výkon Lenka Klemperová a Hana Pekhartová ze ZŠ Stod. Lence patřila zlatá medaile a Hance stříbro. V kategorii družstev získala ZŠ Stod druhé místo. Díky slunečnému počasí neměla tato akce chybu. Do krajského kola postupuje ZŠ Chlumčany.

Předmikulášská merenda
Kulturní komise pořádá pro děti předmikulášské dopoledne plné soutěží, písniček a zábavy.
Akce se koná v neděli 26. listopadu od 10.00 hodin v sále kulturního domu ve Stodě. Pořadem bude provázet Andrea Sousedíková a Dodo Slávik. Děti mohou očekávat nejen zábavu a legraci, ale mohou se zapojit i do soutěží z různých oblastí (taneční, pěvecká, sportovní). Na závěr programu vystoupí stodská skupina historického šermu FLEŠ. Vstupné děti zdarma, dospělí 20,- Kč.

Adventní program:
25.11. DDM Stod - můžete si do domu dětí přijít vyrobit vánoční dekorace z keramické hlíny. Vstupné je 15,- Kč. Přijít mohou děti i dospělí.
2.12. připravili kynologové pro děti mikulášskou zábavu
4.12. CARMINA - ženský pěvecký sbor z Přeštic, od 18.00 hodin v zasedací síni MÚ
9.12. DDM Stod připravil pro děti možnost výroby vánočních dárků a zajímavých překvapení
14.12. NESEM VÁM NOVINY... písničky, scénky, básně i tanec budou nejen rodičům nadělovat děti z mateřské, základní, umělecké a taneční školy. Začátek je v 17.00 hodin v kulturním domě ve Stodě.

Korbely, mince i knihy stále v prodeji
Upozorňujeme všechny, že v městské knihovně jsou stále k dostání pamětní mince Stod 2000, kniha Stod - stručné dějiny města od L.Hauptmanna a korbely s vyobrazením Stoda podle historické fotografie. Jsou to vhodné dárky pro každou příležitost.

Johanka z Arku
Připomínáme těm, kteří si v městské knihovně zakoupili vstupenky na muzikál Johanka z Arku, že odjezd autobusu je 16. listopadu v 15.00 hodin z autobusové zastávky směr Plzeň. Prosíme, abyste se dostavili k odjezdu včas. Jelikož budeme projíždět Plzní i Prahou v odpolední dopravní špičce nemůžeme si dovolit na někoho s odjezdem čekat. Představení začíná v 18.00 hodin v divadle Ta Fantastika (palác Unitaria, Karlova ul). Obsazení rolí nebylo v den uzávěrky Stodských listů známo, takže se necháme překvapit.

Václavská zábava skončila předčasně
Oddíl kopané VTJ Slavoj Stod pořádal 30. září 2000 Václavskou zábavu na které hrál tradičně oblíbený Union. Bohužel, na akci přišlo tak málo lidí, že musela být předčasně ukončena. Tak nevíme, zda se jedná o nezájem lidí, především středního věku nebo zda mají pravdu ti, kteří tvrdí, že se jednalo o „tajnou akci“, protože na výlepových plochách jaksi chyběly plakáty.

Výstava prací žáků
která proběhla v zasedací síni městského úřadu v prvním říjnovém týdnu se setkala s velkým ohlasem. Celkem ji navštívilo 454 lidí, což organizátoři ani nečekali. Bylo se opravdu na co dívat - od prací žáků mateřské školy až po výtvory žáků starších. Součástí akce také byly soutěžní návrhy na logo domu dětí, včetně oceněných prací. Všem, kteří se na zajištění akce podíleli ještě jednou děkujeme.

„Kluci“ budou slavit
Stalo se tradicí, že jeden den před koncem roku patří kulturní dům obyvatelům zdejšího ústavu sociální péče. Nejinak tomu bude i letos, kdy se 9.prosince chystají veselit spolu s dalšími pozvanými ústavy. Chybět nebude občerstvení, soutěže ani zábava a samozřejmě ani Fešáci se svým hudebním vystoupením.

Plesová sezóna v KD Stod:
1.12. Maturitní ples
8.12. Závěrečná tanečních
15.12. Maturitní ples II.
16.12. Závěrečná tanečního kursu pro dospělé
31.12. Silvestr - pořádá TJ Slavoj - kopaná
12.1. Ples kultury - hraje Štěpánka
16.3. Společenský ples ČSSD

Den otevřených dveří v DDM Stod
Na 28. září připravil Dům dětí a mládeže Den otevřených dveří. Od 9 a 15 hodin si mohl každý prohlédnout prostory DDM Stod, seznámit se s jeho činností, dozvědět se o novinkách na tento školní rok... Po slavnostním otevření nového klubu (klub pro děti z I.stupně ZŠ - Klub Sluníčko) a keramické dílny panem starostou p. Jungbauerem, si všichni návštěvníci mohli zkusit vytvořit výrobek z keramické hlíny. Klub Sluníčko patřil od 10 hodin předškolkovým dětem, které si zde hrály, zatímco jejich maminky hodinu cvičily aerobic. Kroužek Cvičí i máma je určen pro matky na mateřské dovolené a jejich děti. Koná se ve čtvrtek od 10 do 11 hodin. Během dne do DDM Stod zavítalo více jak 70 návštěvníků. Děti byly nadšené z veselého barevného Klubu Sluníčko, z práce s hlínou, rodičům se líbila posilovna a počítačová učebna. V 15 hodin Den otevřených dveří končil a zaměstnanci DDM Stod byli rádi, že se všem u nás líbilo. Protože se Den otevřených dveří setkal s velkým ohlasem a zájmem, chceme podobné akce uspořádat několikrát během školního roku. Vždy budete včas upozorněni. Sledujte nástěnky DDM Stod a naše webové stránky.

Ještě máte možnost se přihlásit
DDM Stod si pro vás na tento školní rok připravil bohatou nabídku ZÚ. Nabídka je určena pro děti ze ZŠ, pro děti z MŠ, pro předškolkové děti a maminky na mateřské dovolené, pro dospělé a mládež. Protože o ně byl a je velký zájem, informujeme vás o ZÚ, ve kterých ještě není plný počet dětí. Zájemci se mohou přihlásit v DDM Stod, bližší informace vám rádi podáme na našem tel. čísle 019/7901263.
Nenaplněné ZÚ DDM Stod:
pondělí 14.00 - 15.00 hod. kytary začátečníci - v DDM Stod
pondělí 15.30 -17.00 hod. vaření - v DDM Stod
úterý 14.00 -15.00 hod. NJ pro děti z l.třídy ZŠ - v DDM Stod
úterý 16.00 - 18.00 hod. Kolovrátek - pro děti z II. stupně ZŠ
středa 14.00 - 15.00 hod. flétna pro děti z I.stupně ZŠ - v DDM Stod
středa 14.00 - 15.00 hod. NJ pro děti z I.stupně ZŠ - v DDM Stod
čtvrtek 13.30 - 15.30 hod. dílnička pro kutily z l.stupně ZŠ
čtvrtek 14.00 - 15.00 hod. aerobic pro děti z l.stupně - v DDM Stod
čtvrtek 15.15 - 17.00 hod. umělecko-dramatický ZÚ - pro děti z I. a II. stupně ZŠ - v DDM Stod
čtvrtek 17.00 - 18.00 hod. aerobic pro děti II.stupně ZŠ - v DDM Stod
čtvrtek 17.00 - 18.00 hod. počítače pro dospělé - začátečníci - v DDM Stod
pátek 13.30 - 15.00 hod. dívčí klub pro děti I.stupně ZŠ
pátek 14.30 - 15.30 hod. atletika přípravka pro děti I.stupně ZŠ - hala
pátek 16.00 - 17.00 hod. volejbal pro děti II.stupně ZŠ - hala

Nové kazety ve videopůjčovně:
Princezna ze mlejna II.
Konečně jsme se na videokazetách dočkali volného pokračování úspěšné české pohádky Zdeňka Trošky. Další příhody obyvatel pohádkového mlýna - čertíka, kterej je malej, ale šikovnej, vodníka, krásné Elišky, nafoukaného knížepána.
Druhá šance
Michelle Pfeiffer a Bruce Willis v působivém příběhu pro každého, kdo někdy byl, je nebo bude ve svazku manželském. Po patnácti letech společného života se jejich vztah rozpadá. Stojí za to ho zachraňovat nebo je lepší začít znovu, každý s jiným?
Anna a král
Jodie Foster a Chov Yun - Fat v romanci, která romancí být nesměla. Ve středu dvou kultur není místo pro osobní city. Výpravný film s výbornými hereckými výkony.
Tři králové
Válka v Perském zálivu právě skončila. V atmosféře nejistoty a zmatků se tři američtí vojáci rozhodnou získat zlato, které má být údajně ukryto poblíž jejich pouštní základny. S mapou, o níž věří, že je dovede k cíli, se vydávají na cestu, která navždy změní jejich životy.
Casper a strašidelné vánoce
Kdo by neznal Caspera, milého a přátelského ducha. Před vánocemi mají on a jeho tři strašidelní strýcové velké starosti. Casper musí vystrašit alespoň jednoho člověka, zatímco jeho strýcové nesmějí strašit vůbec!
Dvojí obvinění
Libby si myslí, že její manželství je naprosto v pořádku. Z této iluze se probere v okamžiku, kdy zjistí, že je ve vězení za vraždu svého muže, kterou nespáchala. Navíc zjistí, že její muž žije a svoji smrt pouze zinscenoval, aby se dostal k vysoké pojisce. Když je Libby po několika letech z vězení propuštěna na zkoušku, uteče, aby mohla udělat to, za co byla odsouzena. Za jeden zločin totiž nemůže být odsouzena dvakrát.

Akce Taneční školy DANCE v KD Stod
Každý pátek od 18:00 do 21:30 probíhají základní lekce Kurzu tance a společenské výchovy. 3. listopadu od 20:00 se koná 2. prodloužená tohoto kurzu. Doprovázet bude jeden z nejlepších plzeňských orchestrů: P-Band Vlastimila Pelce. Připravena jsou i vystoupení našich hostů.
8. prosince od 20:00 zakončíme letošní “taneční“ Závěrečným plesem. K tanci nás i letos doprovodí orchestr OZVĚNY.
16. prosince od 20:00 proběhne závěrečný večírek Kurzu tance pro dospělé, který začal 13. října a probíhá každý pátek od 21:45 v malém sále KD Stod.
Na všechny naše akce jste všichni srdečně zváni.

13. společenský ples kultury a podnikatelů
12. ledna 2001 hraje taneční orchestr Štěpánka
Předtančení. Bohatá tombola. Slosování hlavní výhry.
Číslované stoly. Dámská volenka.
Vstup pouze ve společenském oděvu.
Předprodej vstupenek od 3.1.2001 v městské knihovně.

Dražba na panelové domy v Sokolské ulici
Přes snahu právního oddělení města a mnoha jednáních s představiteli Hypoteční banky v Praze byla městu oznámena dražba panelových domů čp. 596 a 597 ve Stodě.
I přes toto oznámení město hledá další možnosti odvrácení plnění zástavy (domy zůstanou v majetku města), kterou město poskytlo firmě Zasepi, majitele pana Picky, na výstavbu bytového domu v Krandově ulici.

Město zahajuje rekonstrukci vojenské ubytovny
V měsíci listopadu bude zahájena rekonstrukce vojenské ubytovny na 22 bytů standartní velikosti. V letošním roce bude prostavěno 3,5 mil. Kč ze státní dotace. Město chce rekonstrukci realizovat družstevní formou jako předešlou výstavbu 2x24 bytů v ulici K Háječku.
Občané budou informováni na úřední desce města o podmínkách získání bytů v této bývalé vojenské ubytovně.

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter