Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy březen 2000 vydáno 28. 06. 2002 (2686 přečtení)STODSKÉ LISTY

březen 2000
Návštěva ministra
V rámci návštěvy okresu Plzeň - jih navštívil i naše město v minulých dnech ministr pro místní rozvoj Jaromír Císař. v neformální besedě odpověděl na dotazy zástupcům města, týkající se nových dotačních titulů , zvláště pak možností získání prostředků na rekonstrukci vojenských objektů. Pan ministr si rovněž prohlédl nové rekonstruovanou hasičskou zbrojnici a ukončil svoji návštěvu tiskovou konferencí na radnici.

Schůzka se zájemci O bydlení
Rada města rozhodla O svolání schůzky všech žadatelů a zájemců O byty v nové výstavbě na Plzeňské ulici. Schůzka proběhla 24. února 2000.
Schůzky se rovněž zúčastnili zástupci SBD Přeštice, kteří spolu se starostou města seznámili zájemce s podmínkami získání nových bytů. Přesné podmínky pro získání bytu jsou vyvěšeny na úředních deskách a informace mohou získat zájemci v úředních dnech u pracovníků MěÚ Stod.

Plyn pro " Krutí horu"
Město započalo s projekční přípravou středotlakého plynovodu na Krutí horu. Na připravovaný řad budou v příštích letech napojeny ulice Kotovická a Stříbrská. v rámci spolupráce obcí mikroregionu bude podél kotovické silnice posílen plynovodní řad tak, aby umožnil napojení obcí Kotovice, Záluží a Nový vč. kasáren. Město v letošním roce rovněž počítá s projektovou přípravou plynovodu pro Lelov.

Senátor Jiří Skalický na stodské radnici
Představitelé obcí sdružených v mikroregionu Radbuza se setkali na naší radnici se senátorem Jiřím Skalickým. Při téměř dvouhodinové besedě bylo nejvíce dotazů směrováno na rekonstrukci státní správy, daňovou problematiku a diskuse se nevyhnula ani převodům historického majetku do majetku obcí. Pan senátor se zajímal O názory obcí na výstavbu letiště Líné a další připravovaný rozvoj obcí, sdružených v mikroregionu. Bylo to již druhé setkání se starosty a následná schůzka se připravuje v podzimních měsících letošního roku.

Armáda vyšla městu vstříc
Koncem loňskéhu roku rozhodla vláda ČR O převodu kasáren na Krutí hoře do majetku města.
S vlastním předáním objektů se však počítá až ve druhé polovině letošního roku. Územní vojenská správa PJ umožnila předběžné předání stavební dokumentace kasáren a přístup pracovníkům města do vlastních objektů. Město má tak možnost v předstihu intenzivně pracovat na přípravě využití celého objektu se zvláštním zaměřením na vodojem a vodní zdroje. v současné době je Krutí hora bez vody a možnosti vytápění objektů, proto je základním úkolem přivést do kasáren plyn a zprovoznit vodní zdroje. Ty nepracují z důvodu poškození a rozkradení rozvodných elektrických sítí v oborovně u Kotovic.

Jednání města s firmou OTM Produkt Stod
V minulých dnech došlo k dohodě mezi městem a majiteli firmy OTM Produkt Stod O odprodeji vodovodního řadu, který propojuje objekty závodu s vodojemem na Krutí hoře. Po zprovoznění vodních zdrojů a vodojemu bude tímto vodovodním řadem přiváděna voda do průmyslové zóny. Tím dojde ke značnému navýšení akumulace vody a možností dalšího napojení bytové zástavby a to i na pravobřežní části města. Na tuto akci naše město zažádalo O přiznání dotace Ministerstvo zemědělství ČR.

Další firma bude stavět na průmyslové zóně
V minulých dnech MZ rozhodlo O prodeji dalšího pozemku na průmyslové zóně. Po výstavbě haly zde bude pracovat 30 zaměstnanců na výrobě komponentů pro montáž sousedící firmy MURR CZ.
Velkou starost radním však dělá nečinnost firmy Glaverbel Teplice, která sice odkoupila pozemek jako první, ale do současné doby nezažádala O stavební povolení zdejší stavební úřad. v nejbližší době dojde k jednání s touto belgickou firmou.

Rozmístění kontejnerů na odpad ze zahrad a dvorů
Dne 25. 3. 2000 (na pravobřežní části obce) a 1. 4. 2000 (na levobřežní části obce) budou rozmístěny svozové kontejnery na odpady ze zahrad a smetky z ulic a dvorů.
Prosíme občany, aby do kontejnerů odkládali pouze příslušný odpad. Umístění jednotlivých kontejnerů na odpady ze zahrad mimo termín svozu lze domluvit na MěÚ Stod na tel. č. 019/ 7901 431.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Městský úřad ve Stodě ve spolupráci se společností Západočeské komunální služby a.s pořádají sběrový den nebezpečných složek komunálního odpadu. Předmětem sběrového dne jsou především tyto odpady: PB akubaterie, lednice, suché články, zářivky, televizory, plechovky, el. šrot, olej a ostatní chemikálie. Sběrový den se uskuteční v sobotu 8. dubna 2000. Konkrétní stanoviště a čas určený k odevzdání odpadů bude občanům včas oznámen prostřednictvím letáků směřovaných do každé domácnosti.

Pohyb zvířat na veřejném prostranství
Závazná vyhláška upravující pohyb zvířat na veřejném prostranství v našem městě byla schválena již v roce 1996, přesto se můžeme denně přesvědčit O jejím porušování. Tyká se to zejména venčení psů. Proto znovu citujeme z vyhlášky: "Veřejným prostranstvím ve smyslu této vyhlášky je v naší obci náměstí, ulice, trávníky a všechny prostory v zastavěné části obce přístupné každému bez omezení. Na veřejném prostranství se mohou psi pohybovat pouze v doprovodu svého majitele nebojím pověřené osoby, vidy na vodítku a označeni známkou a podle okolností náhubkem. Chování psů musí být usměrňováno odpovědnou osobou tak, aby neohrožovalo majetek, životní prostředí, životy a zdraví. Tato osoba odpovídá za to, že v případě znečistění veřejného prostranství toto uvede bez zbytečného odkladu do původního stavu."

Florbalový týden ve Stodě
V prvním únorovém týdnu jsme přivítali ve Stodě 120 mladých začínajících florbalistů ze ZŠ okresu PJ a asi 60 florbalových nadšenců ze SŠ v západočeském kraji. 1. února 2000 uspořádal Dům dětí a mládeže Stod okresní přebor ZŠ okresu PJ ve florbale. Soutěže se zúčastnila ZŠ Stod, ZŠ Žinkovy, ZŠ Přeštice, ZŠ Nezvěstice a ZŠ Chlumčany. Soutěžilo se v kategorii starších a mladších žáků, a v kategorii dívek. v kategorii starších žáků se ZŠ Nezvěstice umístila na 1. místě, ZŠ Stod na 2. místě a ZŠ Přeštice na 3. místě. v kategorii mladších žáků obsadili stodští florbalisté 1. místo, 2. místo získala ZŠ Nezvěstice, 3. místo si odvezla ZŠ Žinkovy. Kategorii dívek vyhrála ZŠ Přeštice, na 2. místě skončila ZŠ Žinkovy. ZŠ Nezvěstice postupuje do regionálního kola ve florbale.

TJ OLYMPIONIK DDM
Dne 18.2.2000 se konala valná hromada mladé tělovýchovné jednoty TJ Olympionik DDM Stod, zaměřené převážně na práci s mládeží. Hodnotilo se dosavadnich 7 let činnosti jednotlivých oddílů. v roce 1993 se sešli dva sportovní nadšenci a bývali atleti Mgr. Jiří Pekhart a p. Roman Kuběna s nápadem obnovit po dlouhých letech v oblasti stodska slavnou atletickou tradiei. Když se O pár měsíců pozdéji našel třetí nadšenec z Holýšova, ing. Karel Daníček, bylo rozhodnuto. Dne 11.10.1993 vzniká TJ Olympionik Stod se zaméřením na práci s mládeží v oblasti atletiky. O rok později učaroval zmíněné zakladatele také nový sport - FLORBAL a hned tu byl i oddíl florbalu. v loňském roce vznikl i oddíl ASPV (asociace sportu pro všechny) se zaměřením na základní cvičení dětí a rekreační sport mládeže i dospělých. v současné době má TJ Olympionik DDM Stod 158 členů registrovaných v ČSTV. z toho asi polovina má licenci v soutěžním sportu a polovina provozuje sport rekreačně. Předseda TJ Mgr. Jiří Pekhart přednesl zprávu O činnosti, která byla i v loňském roce velmi bohatá.

Ten umí to a ten zas tohle ...
Výstavu prací z různých oborů od lidí, kteří žijí mezi námi připravila kulturní komise na poslední týden v březnu v zasedací síni městského úřadu. Výstava bude otevřena od 27. do 31. března vždy od 13.00 do 17.00 hodin. Pokud byste i vy měli zájem vystavit své práce, můžete se přihlásit v městské knihovně nebo tam přímo přinést své práce před termínem konání výstavy.

Oslavte s námi den matek v neděli 14. května 2000 od 16.00 hodin v kulturním domě ve Stodě při pořadu S HUMOREM A PÍSNIČKOU aneb PŘIJELI k VÁM "GUMÁCI". Uslyšíte a uvidíte imitace známých osobností V. Havla, M. Zemana, F. Nepila, R. Dolečka, O. Nového. L.Sobotu, V. Buriana, Z. Galušku, F. Holcmana, dědu Potůčka z Ouplavic a mnoho dalších. vstupné 50,- Kč Předprodej vstupenek od 17. 4. v městské knihovně.

Hurá do Ondřejovic
Již sedmým rokem pořádá naše zařízení - Dům dětí a mládeže Stod - letní dětský tábor - LDT. Každým rokem se snažíme zvyšovat úroveň LDT i kvalifikaci našich vedoucích. Naší snahou je. aby program LDT nebyl jednostranně zaměřen. aby měl každý možnost volby. v letošním roce tak jako minulý rok, se LDT bude konat v termínu 2. - 14. 7. 2000 v Ondřejovicích u Janovic nad Úhlavou nedaleko Klatov. Program i letos bude rozdělen pro mladší a starší děti. Každá věková skupina bude mít vlastní táborovou hru. vlastní táborový program. Můžete se těšit na nácvik juda, horolezectví. vodáctví, cykloturistiku, střelbu, batikování, čínskou malbu. práci s keramickou hlínou, koně, spaní pod širákem. diskotéku, šermíře....
Několik let nazpět jsme na LDT hráli táborové hry Mayové, Cesta Afrikou, Krhůtská kronika, Diovy příběhy. Pokud jste zvědavi, co vás čeká letos ... tak hurá do Ondřejovic! Pro ty, kteří už s námi byli v Ondřejovicích minulý rok. platí sleva 200.- Kč.
Bližší informace se dozvíte na naší adrese: DDM Stod, Nádražní 722, 333 O1 Stod na telefonu: 019/7901263 na www.volny.cz/mddmstod, e-mail: ddmstod@volny.cz

V kapli se zpívalo
Ve čtvrtek 24. února se ve Špitální kapli sešli milovníci hudby, aby si vyslechli písně v podání plzeňského kvarteta s trochu neobvyklým názvem - DIVERTIMENTO. Slovo je převzato z italštiny a znamená dobrou zábavu nebo potěšení. Dostalo se nám obojího, a tak příjemně prožitý čtvrteční podvečer rozhodně nebyl promarněným časem. Účinkující sice museli vynechat několik rychlých. skladeb, protože během zkoušky zjistili, že je na ně v kapli nevhodná akustika. Nahradili je však pomalejšími skladbami ze svého bohatého repertoáru. takže jsme nebyli O nic ochuzeni.

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter