Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy květen 2001 vydáno 28. 06. 2002 (7159 přečtení)květen 2001

Nové stroje pro údržbu města
Naše město zakoupilo nové stroje pro údržbu zeleně a to čelní cepový sklízeč a samochodnou sekačku. Tyto stroje napomohou nově zřízenému odboru města údržby zvládnout travnaté plochy v našem městě. Pracovníci údržby uzpůsobili zametací zařízení na malý nakladač UNC, se kterým je možno kvalitně zametat krajnice vozovek a chodníky. Zájmem zastupitelstva je vybavit údržbu tak, aby bylo možné zvládnout kvalitně jak letní, tak zimní údržbu.

Změny na stadionu
Rada města vybrala ve výběrovém řízení nového správce areálu stadionu, kterým se stal od 1. dubna 2001 pan Josef Steinbach. Věříme, že s prací nového správce bude město spokojeno. V turistické ubytovně byl vyměněn kotel ( asi 70.000,- Kč) a instalováno přečerpávací zařízení na čerpání spodních vod pod ubytovnou ( 15.000,- Kč).

Opravy v kulturním domě
V kulturním domě probíhá rekonstrukce toalet a topení ve velkém sále . Zcela zrekonstuované budou pánské toalety. Dámské jsou v plánu příští rok. Městské zastupitelstvo uvolnilo finanční prostředky z rozpočtu města na tuto potřebnou akci.Práce provádí firma VAPO a využívá i některého materiálu, který byl demontován z vojenské ubytovny Ambo při její rekonstrukci např. litinové radiátory apod.

Soutěž o výstavbu DPS
V těchto dnech probíhá na MěÚ ve Stodě otevírání obálek a vyhodnocení obchodní soutěže na výstavbu Domu s pečovatelskou službou.Tato soutěž byla zveřejněna v obchodním věstníku, protože vlastní realizace přesáhne částku 20 000 000 Kč Do soutěže se přihlásilo celkem10 firem a o vítězi rozhodne odborná komise, jmenovaná radou města. S výsledkem soutěže bude veřejnost seznámena. O jednotlivých etapách výstavby jsme veřejnost informovali v minulém čísle Stodských listů.

Budeme mít městskou stráž?
Zastupitelé města na svém 22. veřejném zasedání rozhodli, podle zákona o obcích, ustanovit městskou stráž. Po vzoru některých měst, kde se tato forma osvědčila, je cílem řešit některé problémy pořádku v našem městě a ochrany majetku města a občanů. Stráž bude dohlížet na dodržování platných vyhlášek našeho města s možností finančního postihu formou blokových pokut. Mimo jiné také bude využívána i ke vzájemné informovanosti mezi radnicí a občany.

Firma SWA oficiálně zahájila provoz
Dne 11.5.2001 byly na malé slavnosti oficiálně uvedeny do provozu výrobní haly nově postavené na průmyslové zóně. Mezi oficiálními hosty byli přítomni i zástupci města a Okresního úřadu PJ. V současné době firma zaměstnává 62 zaměstnanců a připravuje další rozšíření výroby .

Firma MURR kolaudovala
V minulém čísle Stodských listů jsme Vás informovali o výstavbě nové haly firmy MURR. V těchto dnech proběhla kolaudace nových výrobních provozů a rovněž tak byla zahájena výstavba dalšího výrobního objektu v průmyslové zóně. Firma MURR Electronic s.r.o. v současnosti zaměstnává přes 60 zaměstnanců, většinou žen, na dvousměnný provoz a s rozšířením výrobních prostor bude firma přijímat další zaměstnance.

V Lelově založeno občanské hnutí
Lelovští občané založili občanské hnutí – Sdružení rybářů Lelov , které řídí tříčlenný výbor a sdružuje 49 členů. Požádali radu města o pronájem rybníka na návsi s tím, že jej budou udržovat vč. přilehlých pozemků a využívat k rekreačnímu rybaření, což je společně s pořádáním rybářských závodů a dalších akcí také hlavním cílem tohoto hnutí.

Oslavy osvobození
V předvečer 56. výročí osvobození naší vlasti od německého fašismu proběhla v Háji umučených pietní slavnost. Od loňského roku znovu pořádá tyto oslavy město ve spolupráci s politickými stranami .K překvapení pořadatelů byla i poměrně velká účast občanů.
Za nově zvolené zastupitelstvo plzeňského kraje se zúčastnila a slavnostní projev přednesla Mgr. Ivana Levá.
Rada města děkuje všem zúčastněným za květinové dary.

Výstavba “stavidel” s problémy
Nečekaně pro město se vyvinula projektová příprava pro stavební povolení inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků. Městu se nepodařilo, i přes dlouhodobé jednání, získat část soukromého pozemku, nutnou pro výstavbu odlehčovací komory kanalizace a přečerpávací stanice. Stavební komise navrhla nové řešení s tím, že toto technické zařízení bude umístěno na pozemcích směrem k Šibeničnímu vrchu. Město odkoupilo tyto pozemky od soukromých majitelů a rovněž tak získalo souhlas s vybudováním odlehčovacího kanálu přes soukromou louku do toku řeky Merklínky. I přes toto zdržení budou základní inženýrské sítě vybudovány v letošním roce.

Firma ZASEPI dostavuje dům
Jistě jste si všimli, že v Krandově ulici rychle postupuje dostavba bytového domu.
Investor domu (firma ZASEPI Stříbro s.r.o.) zde dokončuje 8 nových bytů, které nabízí k odprodeji. Jak jsme Vás již informovali, naše město odkoupilo pohledávku za touto společností od Hypoteční banky . Zastupitelé města rozhodli přijmout od firmy ZASEPI jako kompenzaci za pohledávku 3 byty v tomto novém domě pro potřebu města.

Nabídka bytů
V těchto dnech podepsali zástupci města a SBD Plzeň-jih smlouvu o sdružení. Přijetí této smlouvy umožnilo zveřejnit podmínky získání bytů v rekonstruované vojenské ubytovně v ulici K Háječku. Podmínky pro občany, kteří mají zájem v tomto domě bydlet, jsou zveřejněny na úředních deskách města. Bližší informace je možné získat u pana Kocura – stavebního technika města.

Pokles nezaměstnanosti v regionu
V měsíci dubnu byl zaznamenán pokles nezaměstnanosti oproti počátku roku.Míra nezaměstnanosti se snížila z 4,4 na 3,8% práce schopných obyvatel regionu Stoda.

Poslední uhelná kotelna bude odstavena
Na konci letošního roku chce naše město ukončit provoz uhelné kotelny v Nádražní ulici.
Probíhají intenzivní jednání s majiteli domů a společenstvím nájemníků, kteří z této kotelny odebírají teplo a teplou vodu, o zajištění vlastních zdrojů tepla pro jednotlivé domy. Zmíněná uhelná kotelna je jedním z největších znečišťovatelů ovzduší ve středu města. V loňském roce již proběhlo odpojení DPS v Dělnické ulici, kde město vystavělo vlastní plynovou kotelnu.

Z jednání MZ
Zastupitelé města na svém 22.veřejném zasedání MZ schválili vyhlášku č.17/2001 o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí na území města Stod. Vyhláška reaguje na stížnosti občanů na některé hudební produkce, provozované v době nočního klidu a umožňuje přistoupit k postihům pořadatelů hudebních produkcí, které nesplňují podmínky této vyhlášky. Jsou zde stanoveny povinnosti pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték. Text vyhlášky je zveřejněn na úřední desce MěÚ Stod.

Usnesení z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Stod

I. Zastupitelstvo města Stod bere na vědomí:
 1. Informace pana Karla Sejpky, velitele sboru dobrovolných hasičů ve Stodě o činnosti jejich sboru za uplynulý rok 2000.
 2. Informace pana starosty o přípravě reformy veřejné správy.
 3. Informace pana starosty o nově uzavřených smlouvách
 • se Zpč. energetikou, a.s. Plzeň (kabely NN k DPS)
 • s Vlastimilem Lagronem, Klatovy (zajištění atrakcí na pouti 21. a 22.7.2001)
 • s Vodohospodářským podnikem s.r.o. Plzeň (úpravna vody – odradování)
 1. Informace pana starosty o stavu účtu města Stod k 31.březnu 2001:
Výdajový účet     22 763,08 Kč
Příjmový účet    438 903,46 Kč
Základní běžný účet    988 723,69 Kč
BH  3 115 158,15 Kč
Byty + nebyt. prostory     567 900,13 Kč
Podílové listy 13 000 000,00 Kč
Celkem 18 133 448,51 Kč

II. Zastupitelstvo města Stod souhlasí:

 1. S obecně závaznou vyhláškou Města Stoda č. 16 – Požární řád města Stoda.
 2. S sednacím řádem Zastupitelstva města Stoda.
 3. Se zahájením jednání s fi Jan Picka, Zasepi Stříbro, o bezplatném převedou 3 bytů (viz příloha) v novostavbě č.p. 752, v Krandově ulici ve Stodě jako kompenzaci pohledávky za výše jmenovanou firmou.
 4. S uzavřením Zástavní smlouvy č. 02080011-Z se Státním fondem životního prostředí ČR.
 5. S uzavřením Smlouvy č. 02080011 se Státním fondem životního prostředí ČR o poskytnutí podpory.
 6. S uzavřením finančního platebního kalendáře na r. 2001 se Státním fondem životního prostředí ČR.
 7. Se změnami územní plánu

3. DUDÁCKÝ FESTIVÁLEK SE VYDAŘIL
Již třetí ročník Stodského dudáckého festiválku proběhl v dubnu. Oproti dřívějším letům jsme festiválek posunuli více do jara, aby diváky neodlákávalo pěkné počasí. Naše snaha byla marná. Jak to vypadá, nad festiválkem bude asi vždycky svítit sluníčko. Diváků bylo naštěstí dost, protože si festiválek už svoji oblibu získal. Sjelo se šest dětských souborů a musíme říci, že kvalita předvedených výkonů rok od roku stoupá. Velkou radost nám udělal soubor z Mrákova, který letos přijel v plném obsazení. Mrákovští se vydali zkoušet svoje pásmo před kulturní dům a podle informací návštěvníků byli slyšet až na náměstí. Získali si sympatie nejen pořadatelů, ale i diváků, kteří je v divácké anketě vyhodnotili jako nejlepší soubor. Všichni účinkující byli odměněni koláčky a každý soubor obdržel keramický talíř s postavou dudáka. Talíře nám speciálně pro tuto akci vyrobili v domě dětí. Festiválek pro regionální zpravostajství natáčela televize Prima, takže ukázky jste mohli vidět i vy, kteří jste z nějakého důvodu nemohli přijít – snad vám to vyjde příští rok!

KONCERT VE ŠPITÁLNÍ KAPLI
Na čtvrtek 14. června připravili pořadatelé od 18.00 hodin pro všechny milovníky dobré hudby koncert renesančních a barokních písní ve Špitální kapli. Zpívat bude Svatava Luhanová – Jiroušková, která je absolventkou Akademie múzických umění v Praze, dále studovala v Paříži a nyní působí jako docentka zpěvu na Západočeské univerzitě a konzervatoři v Plzni. Na cembalo ji bude doprovázet Alena Tichá, která také vyučuje na plzeňské konzervatoři. Kromě koncertů sólových spolupracuje také se Sukovým komorním orchestrem, Musicou bohemica a my jsme měli možnost ji slyšet se souborem Musica ad Gaudium. Na koncertě zazní například staré italské árie a skladby takových mistrů jakými byli J.S.Bach, H.Prucell, G.F.Händel, J.Dowland a F.Dagincour.

DĚTSKÝ DEN
Město Stod, základní škola, DDM, kynologický klub a rada rodičů pořádají dětský den s motivem “Z pohádky do pohádky”. Pořadatelé si pro děti na sobotu 2. června od 14.00 hodin připravili do parku u nádraží bohatý program. Hned od 14.00 se rozběhnou soutěže, ve kterých mohou děti dokázat svou dovednost a zručnost. V programu jsou zařazeny ukázky výcviku psů, hasičské techniky, vystoupení skupiny historického šermu Fleš a v neposlední řadě i dětská diskotéka na malém sále v kulturním domě. Podrobné informace najdete na plakátech a na místě je obdrží každý účastník oslavy dětského dne.

STODSKÁ POUŤ se bude konat 21. a 22. července

Z policejního zápisníku
Stíhání pro trestný čin zanedbání povinné výživy má na krku třiatřicetiletý muž z obce Ves Touškov. Výživné, které mu bylo soudně určeno, neplatí od měsíce října 1997 a v současné době na alimentech dluží přes jedenáct tisíc korun.
Do rodinného domku ve Stodě se v blíže neurčené době od října 2000 do února letošního roku vloupal neznámý zloděj. Odcizil z něj pračku se ždímačkou, dva televizory, gramorádio a 90 ks gramofonových desek, dále vysavač, lahve na propan butan, hodiny pendlovky, lustry a na závěr přibalil i ledničku. Poté ještě rozbil postranní okno u odstaveného automobilu a z vnitřních prostor ukradl autorádio se zesilovačem, čtyři reproduktory a autobaterii. Celková škoda se vyšplhala na 36.000,- Kč.
Příslušníkům OOP Stod a kriminální služby se podařilo zadržet muže ve věku 56 a 43 let, kteří již několik měsíců poškozovali rekreační objekty v chatové oblasti Hradec u Stoda. Povedená dvojice z chatek kradla hliníkovou střešní krytinu, kterou následně prodávala do sběrných surovin. Prozatím jim bylo prokázáno celkem sedm případů se škodou bezmála dvaapadesát tisíc korun.
Jako smyslů zbavený si počínal pachatel vloupání do osobního vozidla v Chotěšově. U automobilu, který stál zaparkovaný před domem, nejprve rozbil skleněnou výplň zadních dveří, dostal se do interiéru vozu a odcizil z něj autorádio. To mu však nestačilo, a tak ještě zdemoloval přední i zadní světla, nárazník, kapotu, střechu a všechny čtyři dveře i blatníky. Po jeho běsnění zůstal majiteli zdevastovaný automobil a hmotná škoda ve výši 107 tisíc korun.
Čtyři selátka, každé o hmotnosti 35 kg, odcizil dosud neznámý pachatel z vepřína v obci Kotovice. Po násilném vniknutí do objektu jedno ze selat na místě zabil, ostatní odnesl s sebou. Zemědělskému družstvu ve Vsi Touškově tím způsobil škodu bezmála 11.000,- Kč.
Kolem půlnoci z 8. na 9. dubna rozbil neznámý vandal osm skel návěští u železniční trati mezi obcemi Stod a Hradec. To mu ale ke štěstí nestačilo, a tak rozbil ještě laminátový kryt kabelového rozvaděče. Celkem tak zničil majetek v hodnotě téměř 4.000,- Kč.
Počátkem dubna se policistům podařilo dopadnout pachatele vloupání do rekreačních chat a chalup v okolí Chotěšova. Teprve patnáctiletý hoch z Domažlicka si počínal poměrně zkušeně, protože v období od listopadu loňského roku do letošního ledna stačil vyloupit nejméně pět rekreačních objektů. Škoda na majetku dosáhla částky 36.600,- Kč, bohužel nepatrnou část z odcizených věcí se podařilo policistům zajistit a vrátit původním majitelům.
Za PČR OŘ Plzeň-jih
npor. Bc. Martina Štemberová
tisková mluvčí

 

Úspěchy žáků ZŠ
Stejně jako v minulých letech také letos se žáci ZŠ Stod zúčastnili celé řady soutěží. V okresním kole soutěže “Mladý historik” naši školu reprezentovala žákyně 9.tř. Hana Holzäpfelová, pod vedením paní učitelky Aleny Mlezivové, a umístila se na pěkném třetím místě s postupem do krajského kola.
Proběhla také okresní olympiáda v německém jazyce. Pod vedením paní učitelky Věry Antošové se jí zúčastnily Monika Štenglová – obsadila druhé místo a Pavlína Klezlová, která obhájila loňské prvenství a postoupila do krajského kola, kde se umístila na šestém místě.
Také v okresním kole zeměpisné olympiády, kde školu reprezentovala Martina Tesáková pod vedením pana učitele Rady, jsme slavili úspěch. Martina dosáhla výborného výsledku v podobě prvního místa a postupuje do krajského kola. Nejen jí, ale i všem ostatním, kteří dělají něco navíc a reprezentují tak svou školu i město držíme palce a přejeme hodně úspěchů.

Disko a ve škole?!
Od první do páté třídy ZŠ ve Stodě putoval začátkem týdne plakát, který zpracovaly děti ze 3.A. Oběžník oznamoval: “Přijďte si zatancovat a zasoutěžit v pátek 9. března na naši diskotéku. Ve vyzdobené tělocvičně budeme tančit od 14 do 16 hodin.”
Od poloviny týdne jsme s kolegyní ze 4.A shromažďovaly kazety a diskety, které děti nosily, aby prý bylo na co tancovat. Společně jsme připravili soutěže a na výzdobu vyrobili barevné květy, motýly a řetězy. Sladkosti do soutěží sponzorovali cukrárna paní Mimrové a naše škola.
Nálada od pátečního rána mezi dětmi byla rozverná a i my dospěláci jsme se těšili. Profesionální aparaturu nám ochotně zapůjčil a instaloval pan Vlastimil Bartoš. Před čtrnáctou hodinou už z tělocvičny zněl rock střídavě s popem a country. Nechybělo ani pohodové blues. Rejdění a vlnění bylo střídáno soutěžemi. Hráli jsme hru Kufr, Židličkovou, tanec s obručí, přetahovanou lanem, zdolávání vtipných překážek apod. Vítězila šikovnost a vtip. S odměnou odcházeli nejen vítězové, ale i poražení. Všichni jsme fandili, užili si legrace a pohybu, sblížili se. Můžeme ostatním podobnou akci jen doporučit. Děti hodnotily diskotéku stručně. “Skvělý”.
Slávka Malíková, ZŠ Stod

Dobrovolná vojenská cvičení
Územní vojenská správa Plzeň – jih informuje vojáky v záloze, že u vybraných útvarů armády ČR budou i v roce 2001 organizována dobrovolná vojenská cvičení vojáků v záloze. Cvičení se mohou zúčastnit všichni vojáci v záloze s dobrým zdravotním stavem a odpovídající fyzickou kondicí do 60 let věku. Cvičení se budou konat v měsících květen, září a říjen 2001. Náhrada mzdy za každý den vojenského cvičení činí 60 – 95 % z průměrného výdělku ( v závislosti na počtu vyživovaných osob). Po dobu cvičení se nekrátí sociální dávky. Vojáci v záloze mohou požádat o zařazení do vojenského cvičení na Územní vojenské správě Plzeň-jih, Štefánikovo nám. 1 (u zimního stadionu), PSČ 30450, č. dv. 110, tel. 019/7340723. Po rozhodnutí o zařazení do výcviku bude včas zaslán povolávací rozkaz a tiskopis na vyúčtování mzdy.

ZŠ reprezentuje ČR v Rakousku
Třicet žáků 8. a 9. tříd bude poslední týden v srpnu reprezentovat naši republiku na mezinárodních hrách v rakouském Lechtalu pod názvem “IGL – Jeureka 2001”. Své síly změří formou mezinárodních soutěží a her v základně Jeky Brusel v Lechtalu a mládeží ostatních evropských zemí. Jeka Brusel je sdružení, jehož hlavním cílem je podporovat cesty skupin mládeže do zahraničí a poznávání odlišných tradic a kultur. Program mezinárodního sportovního dne a sportovních aktivit je ve znamení roku olympijských her a myšlenek olympijského hnutí, sbližování lidí na celém světě, odbourávání hranic, poznávání lidí a tradicí zemí v duchu hesla “Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se”. Všichni účastníci si celý pobyt hradí sami. Protože je tato akce značně finančně náročná, obracíme se tímto na všechny, kteří by chtěli účast našich žáků na této akci podpořit. Akci připravují paní učitelky Věra Antošová a Alena Mlezivová.

Hasiči ve Stodě bilancovali
Předposlední sobotu v březnu se sešli členové dobrovolného hasičského sboru, aby zhodnotili svoji činnost za rok 2000. Schůze se zúčastnil starosta města pan Jungbauer.
Sbor dobr. hasičů má 37 členů, z toho jsou 2 ženy. U sboru pracuje kolektiv Mladých hasičů pod vedením pana Baxy. Kolektiv se zúčastňuje celoroční hry Plamen v rámci okresu Plzeň-jih. Součástí organizace je výjezdová jednotka, která má 14 členů, kteří mají uzavřenou smlouvu mezi MěÚ Stod a hasičským sborem o zařazení v této jednotce. Jsou jmenováni dekretem. Jednotka má velitele, 2 velitele družstva, 4 strojníky a 7 hasičů. Jednotka je zařazena do kategorie JPO II s rozšířenou působností v rámci poplachového plánu okresu. V roce 2000 jednotka vyjížděla celkem 30krát. Bylo to 15 požárů, 14 dopravních nehod a jeden planý poplach. Jednalo se vesměs o společné zásahy z HZS Přeštice. U dopravních nehod se jednalo ve třech případech o vyprošťování mrtvých řidičů a zbytek zásahů bylo zajištění místa nehody a úklid ropných produktů z vozovky. Hasičský sbor je vybaven čtyřmi vozidly – jsou to dvě cisterny, jedno dopravní vozidlo A31 a velitelské vozidlo L1500, které je v dost špatném stavu a bylo by ho nutné nahradit jiným vhodným vozidlem.
Hasiči zajišťovali dvě soutěže a to okresní a krajskou soutěž Mladých hasičů. Zúčastnili se dvou dětských dnů v Lelově a ve Stodě u kynologů. Na požádání zajišťovali asistenci na závěrečné tanečních a maturitním plese. Celkem bylo odpracováno 200 hodin na údržbě techniky, na údržbě a úklidu požární zbrojnice a ostatních prostor šaten apod. bylo odpracováno 413 hodin. Našemu hasičskému sboru chybí vyprošťovací zařízení, které je potřebné hlavně u dopravních nehod k vyprošťování obětí.
Na rok 2001 uzavřeli hasiči závazek, že odpracují 150 hodin na přípravě vozidel na STK, na údržbě výstroje a výzbroje 450 hodin, na údržbě techniky a technických prostředků 150 hodin a na údržbě požární zbrojnice a sociálního zařízení 150 hodin. Do hry Plamen zapojíme kolektiv Mladých hasičů. Doděláme skluz a vyřešíme sušák na hadice.
To by byl asi výčet aktivit a práce dobrovolných hasičů ve Stodě. Závěrem je nutné dodat, že tato práce není nikým placená a tudíž zadarmo.
Karel Sejpka
velitel sboru ve Stodě

Z činnosti ZKO Stod
Kynologický klub Stod dne 24.3.2001 pořádal v kulturním domě II. maškarní ples pro děti.
K tanci a poslechu hrála taneční skupina z Holýšova “Fontana Band”. Tato skupina je stodskými dětmi i rodiči velmi oblíbená. během pěkného odpoledne probíhala řada dětských soutěží, které byly odměňovány sladkostmi. V průběhu plesu bylo porotou vybráno a vyhodnoceno 8 nejkrásnějších masek. Vystoupení tanečního páru Evy Zídkové a Štěpána Jindřicha z tanečního klubu Swing Stod bylo velmi nádherné, všem se líbilo a přispělo k dobré pohodě. Pro děti byla připravena tombola se 100 cenami a byl o ni velký zájem. Je třeba říci, že tato akce mohla být uskutečněna pouze za podpory sponzorů. Velmi děkujeme všem, kteří nám dle svých možností pomohli.
V letošním roce náš klub uspořádá na dětském dnu 2. června ukázku z výcviku psů, sportovní den pro děti plánujeme v areálu cvičiště na konci prázdnin, Memoriál Mudr. Romana Pecha (25. ročník) v měsíci srpnu a Mikulášskou nadílku připravíme na měsíc prosinec (opět se skupinou “Fontana Band”). Kynologický klub se těší na další společné akce a věříme, že nám zůstanete nápomocni a věrni.
Výcvik psů se koná vždy v sobotu od 14.00 hodin a v neděli od 10.00 hod. v areálu cvičiště. Pokud bude mít někdo zájem o tuto práci a dozvědět se více o výcviku psů, přijďte mezi nás. Rovněž hledáme zájemce o práci figurantů, stačí odvaha a obětovat část volného času. Odborné zaškolení zajistíme.
Vlastimil Kubal
ZKO Stod

Západočeská liga odstartovala
Klub plastikových modelářů ve Stodě uspořádal již 12.ročník soutěžního setkání stavitelů plastikových modelů, provázené tradičně výstavou plastikových modelů letadel a bojové techniky.
Ve spolupráci s KPM Aš, Cheb, Chodov a Rokycany a za podpory hlavního sponzora, byla vyhlášena CMK – západočeská liga KPM. První kolo proběhlo ve Stodě, druhé se uskuteční v měsíci červnu v Chodově a další během letošního roku na soutěžích, pořádaných zmíněnými kluby. Liga je bodovací soutěží modelů letadel a vrtulníků, které se mohou zúčastnit všichni modeláři z celé České republiky. Modely v kategoriích Ib a Ic jsou hodnoceny podle platných pravidel Svazu modelářů ČR.
Na setkání byla letos k vidění opravdu modelářská všehochuť a tak z předvedené kolekce rozhodně nelze usuzovat, jaké typy letadel, nebo která letectva stavitelé preferují.
za Klub plastikových modelářů ve Stodě
Ing. Miroslav Tomana

Statistické údaje
Od 1.l. do 30.4.2001 bylo na MěÚ ve Stodě uzavřeno 5 manželství.
V období 1.1.-10.5.2001 se ve stodské nemocnici narodilo celkem 138 dětí, z toho 10 občánků Stoda . Zemřelo 9 stodských občanů.
V současné době žije ve Stodě celkem 3504 obyvatel.

Vzpomínáme
Dne 1.8. 2001 uplyne rok od doby, kdy nás náhle bez slůvka rozloučení opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a tchán – pan Karel Kůtka ze Stoda. Stále vzpomínají manželka Daniela, dcera Alice a synové Karel a Rostislav s rodinami. Vnoučata Zdeněk, Sandra, Patrik, Alička a Dominiček.

“ Chceš-li okouzlit dívku nevinnou, staň se šermířem, staň se hrdinou...”
toť zpívá se v jedné z písní šermířských. Proto i ty, jsi-li 18 až 60ti letý mladík a nacházíš-li potěchu ve zbraních z dob dávno minulých, ať střelných, palných či chladných nebo v šermu samotném, přijď mezi nás a staň se rytířem, který se zbraní v ruce dokáže uhájit čest svou, který se nebojí poukázat na špatnosti kolem sebe, ať už formou zábavnou či vážnou. Nemusíš být manekýnem či fyzicky zdatným, potřebuješ jen odvahu předstoupit před zraky diváků a sehrát tu svoji roli, ať už v ní vítězíš, umíráš, směješ se nebo rudneš hněvem.
Pakliže přesvědčíme diváka o své agresivitě, lstivosti, hlouposti apod., je to pouze hereckou trefou a naším úspěchem. Můžeš obdivovat romantické prostředí hradů a zámků a v kostýmu třeba mušketýra se vracet do chvil tak vzácného dětství.
Též sličné děvy, kterýmžto není cizí tanec i hra na nástroj hudební (kytara, flétna a pod.), vítány jsou.
Ta trocha námahy za to stojí.
Informace na tel.: 019/7901721 pí R.Hrušková, Stod

Český rybářský svaz MO Stod pořádá 1. ČERVNA 2001 RYBÁŘSKÉ ZÁVODY na prostředním vrabinském rybníce. Prezentace - 6.00 hod. Zahájení - 7.00 hod. Startovné - 100,- Kč
Zúčastnit se může každý i bez rybářského lístku. Závodník si může ponechat mírového kapra. Hodnotné ceny.
Srdečně zvou pořadatelé.

Český rybářský svaz MO Stod pořádá 30. ČERVNA 2001 RYBÁŘSKÝ DEN v areálu Nový mlýn ve Stodě.
Začátek – 13.00 hod. hraje kapela “FEŠÁCI” z ÚSP Stod
Od 17.00 hod. k tanci a poslechu hraje kapela UNION.
Bohatá tombola. Rybářská kuchyně. Chytání ryb a mnoho dalších atrakcí. Vstupné – 40,- Kč, děti vstup zdarma.
Srdečně zvou pořadatelé.

ZŠ Stod Vás zve na 3. ročník turnaje ve VOLEJBALE podniků, firem a rodin.
Termín konání : 9. června 2001. Začátek turnaje: 9.00 hod. Místo konání : volejbalové kurty na stadionu TJ Slavoj Stod. Rozlosování turnaje: 8.30 hod.
Hrací systém bude stanoven podle počtu přihlášených družstev. V družstvu mohou být maximálně 4 muži. Závazné přihlášky podávejte do konce měsíce května – pí. Boříková (sekretářka ZŠ Stod) Komenského náměstí – včetně 300,- Kč zápisného.
Občerstvení zajištěno.

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
V sobotu 21. dubna se v DDM Stod konala akce Malujeme na hedvábí. viz obr Byla určena dětem i dospělým. Technika malování na hedvábí zaujala všechny účastníky svojí bohatou nabídkou, pestrostí, neobvyklostí a originálností. Během dopoledních a odpoledních hodin vznikla pod šikovnýma rukama kouzelná výtvarná dílka, která tvůrce potěšila. Účastníci využili možnosti solné techniky, malování konturou i volného malování připomínající akvarel. Hodiny stání nad rámem se všem vyplatily. Odnášeli si s sebou domů plno dojmů, nové dovednosti, příjemné zážitky a vlastní originální výrobek. Poděkování patří paní Multrusové, která se všem zúčastněným pečlivě věnovala a nabízela jim své zkušenosti a moudra. Jedna z účastnic kursu při práci je zachycena i na fotografii.

SOUSTŘEDĚNÍ V KLATOVECH
Pro členky atletického oddílu TJ Olympionik DDM Stod připravil DDM Stod a trenéři oddílu pan Pekhart a slečna Schejbalová letní soustředění v Klatovech, které proběhne od 8. do 15. července 2001. Soustředění bude pro atletky vyvrcholením první části závodní sezóny. Dívky naberou další síly a zkušenosti na podzimní část. Seznámí se s technikou dalších atletických disciplín. Zvýší si svoji výkonnost.
Atletická část soustředění nebude jedinou. Pro dívky je připraven bohatý doprovodný program. Těšit se mohou na sjezd řeky, jízdu na koloběžkách. Hraní různých známých i netradičních her. Připravena je pro ně diskotéka, výlet… Věříme, že se dívkám v Klatovech bude líbit a příjemně si se svými kamarádkami vyplní část prázdnin.

VÍKENDOVÝ VÝLET RYBÁŘŮ
Členové Rybářského kroužku ukončí svoji činnost víkendovým výletem. V termínu od 22. do 24. června stráví rybáři příjemné chvilky u vody v Klatovech. Čeká je celodenní rybaření, soutěž a vyhodnocení celoroční soutěže. Přejeme všem zúčastněným bohaté úlovky a hezké počasí.

POČÍTAČOVÁ SOUTĚŽ
DDM Stod připravil pro žáky I. a II. stupně ZŠ Počítačovou soutěž. Děti mají za úkol poznat součástky z počítače a zodpovědět další počítačové otázky. Dotazník k této soutěži obdrží soutěžící v DDM Stod. Uzávěrka soutěže je 15. června. V tento den se bude konat vyhodnocení soutěže. Pro první tři z I. i II. stupně ZŠ jsou připravené hodnotné ceny – CD s výukovým programem. Všem přejeme úspěšné zodpovězení testu.

Pozvánka do Tanečních
Opět se blíží čas příprav Kurzu tance a společenské výchovy, který bude probíhat na podzim ve stodském Kulturním domě. Neopomenutelnou akcí je tzv. “NULTÁ HODINA”. Ta se letos koná v pátek 22. června od 19:00 ve velkém sále Kulturního domu Stod. Tam se dozvíte vše, co potřebujete znát o připravovaných tanečních.
Vy, kteří se chystáte do našeho kurzu, jste, i s Vašimi rodiči, srdečně zváni.
Vaše Taneční škola DANCE[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter