Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy červenec 2001 vydáno 28. 06. 2002 (7930 přečtení)Stodské listy

číslo 4 ročník VI červenec/srpen 2001 zdarma

------------------------------------------------------------------------------------------------

Město STOD n a b í z í

15 stavebních parcel pro rodinné domky

ve Stodě, lokalita “Stavidla” v krásném tichém

prostředí. Velikost stav. pozemků 850-900 m2,

cena pozemků 350, - Kč/m2.

Možnost připojení na inž. sítě – říjen 2001.

Rekonstrukce ubytovny před dokončením

V současné době probíhají dokončovací práce na rekonstrukci vojenské ubytovny v ulici K Háječku. Město ve sdružení s SBD Plzeň-jih chce předat byty novým nájemníkům koncem měsíce září. Důvodem je pomalé prosychání litých podlah. Rekonstrukcí ubytovny vzniklo 22 pěkných, prostorných bytů o velikosti 1+1 až 3+l.

Nabídka bytů

V těchto dnech podepsali zástupci města a SBD Plzeň-jih smlouvu o sdružení. Přijetí této smlouvy umožnilo zveřejnit podmínky získání bytů v rekonstruované vojenské ubytovně v ulici K Háječku. Podmínky pro občany, kteří mají zájem v tomto domě bydlet, jsou zveřejněny na úředních deskách města. Bližší informace je možné získat u pana Kocura – stavebního technika města.

Setkání starostů

Na plzeňské radnici proběhlo pracovní setkání starostů pověřených obcí, kterého se zúčastnili zástupci Ministerstva vnitra a členové zastupitelstva Plzeňského kraje v čele s hejtmanem panem Zimmermannem. Ze strany Ministerstva byli starostové informováni o vládním návrhu pověřených obcí třetího stupně v našem kraji. Mezi 15 navrženými městy je i město Stod se spádovou oblastí Holýšovska a Dobřanska vč. těchto měst. Proti tomuto návrhu ve vzrušené diskusi vystoupili hlavně starostové domažlického okresu. Ministerští úředníci nebyli často schopni odpovědět na otázky, které jsou rozhodující pro rozběh celé reformy veřejné správy. Je nepochopitelné, že se dodnes neví, které kompetence na nově pověřené obce přejdou, z čeho budou státní úředníci na nových úřadech placeni a pod. Dojem ze setkání starostů se zástupci Ministerstva vnitra byl velmi rozpačitý, proto přistupují představitelé měst k reformě s velkou nedůvěrou.

Návštěva poslance

Naše město navštívil poslanec Parlamentu ČR pan Ekrt. V besedě s představiteli města se zajímal o problémy, které Stod tíží a prohlédl si některé rozvojové části města. Byl seznámen s neutěšeným stavem provozních budov našich škol a přislíbil pomoc při řešení rekonstrukce a přístavby nové budovy školy. Svoji návštěvu ukončil prohlídkou provozů firmy S. W. A. s. r. o. na průmyslové zóně.

“Pítko” na pěší zóně

Řada občanů se dotazuje, zda voda, která vytéká z žulového kamene na pěší zóně, je pitná.

Podle sdělení techniků města je “pítko” napojeno na vodovodní řad města s tím, že je přepad sveden do městské kanalizace. Vodu je možné bez obav pít a použít k osvěžení v horkých letních dnech.

Dokončení kanalizace

Přestože se blíži termín dokončení části kanalizačních sběračů pro pravobřežní část, vyskytly se některé potíže při vlastní realizaci.

Při hloubení jímky pro čerpadla u firmy Kovex se narazilo na dno staré řeky, což způsobilo rapidní úbytek vody v okolních studních. Podle sdělení odborníků, kteří se zúčastnili kontrolního dne, dojde ke stabilizaci spodní hladiny vody po dokončení betonáže jímky. Ani organizačně však stavba nepokračuje podle představ města. Důvodem je, že v průběhu vlastní výstavby Vodní stavby přešly do řízené likvidace a vlastní dostavbu smluvně zajišťuje firma FCC, která nemá dostatek zkušeností se stavbou kanalizace v takto obtížných podmínkách. Přesto byli představitelé města ujištěni o dodržení termínu výstavby kanalizace.

Výstavba plynovodních řadů v Kotovické ulici

Naplno se rozběhla výstavba plynovodních řadů v Kotovické ulici a v ulici K cihelně. Vlastní realizaci stavby provádí firma Všestav, se kterou má město velice dobré zkušenosti po stránce termínu i kvality provedeného díla. Obyvatelé této části města se budou moci napojit na plyn v měsíci září po předání stavby Západočeským plynárnám a. s.

Výstavba Domu seniorů zahájena

Kdo prochází přes Komenského náměstí, jistě si všiml čilého stavebního ruchu na staveništi nového domu s pečovatelskou službou. Celá stavba je rozdělena do dvou etap. První etapa, kdy vznikne 22 bytů s potřebným technickým zázemím, bude předána k užívání v roce 2002 a s výstavbou druhé části se počítá v roce 2003, kdy vznikne dalších 24 bytů.

Stavbu provádí firma ZLÍNSTAV.

Opravy v mateřské škole

Během prázdnin probíhá v mateřské škole výměna starých nevyhovujících oken za plastová, na západní straně, která již byla v havarijním stavu. Současně probíhá rekonstrukce kotelny a rozvodů. Město uvolnilo na rekonstrukci částku l mil. Kč.

Komunikace k hasičské zbrojnici

Těsně před stodskou poutí byl dokončen rozvod pitné vody v ulici U elektrárny. V těchto dnech začíná celková rekonstrukce povrchu vozovky, po jejímž dokončení vznikne v této části další pěkný kout na posezení a odpočinek.

Navrácení majetku

Městu byla navrácena Pozemkovým fondem budova bývalého ředitelství Státního statku na Domažlické ulici. Pracovníci údržby města na budově částečně opravili fasádu tak, aby nebudila

nepříznivý dojem, jako za bývalého majitele. Město připravuje studii řešení celé této části města. Protože je tato budova ve velmi zchátralém stavu, připravuje město studii řešení celé této části města.

Vyhlídková věž na Křížovém vrchu

Na jednání výkonné rady mikroregionu Radbuza bylo rozhodnuto o řešení neutěšeného stavu Křížového vrchu. Protože objekty a pozemky jsou majetkem církve, došlo k jednání mezi zástupci církve a mikroregionu o dlouhodobém pronájmu věže kostela. Bude zpracován projekt na rekonstrukci věže tak, aby mohla sloužit jako turistická rozhledna. Obce mikroregionu se rozhodly tuto rekonstrukci financovat ze svých zdrojů. Vše záleží na stanovení podmínek ze strany církve.

Opětovně ŽÁDÁME všechny občany a především majitele restaurací (po skončení kulturních akcí) , aby před vyhozením prázdných plastových lahví do kontejnerů, tyto lahve sešlápli. Díky tomuto postupu, který nás opravdu nic nestojí, se do kontejnerů vejde mnohem více lahví a plastů. V současné době se v těchto kontejnerech vrší velké množství objemných lahví, které zabírají spoustu místa a když není už místo v kontejneru, jednoduše se lahev vyhodí vedle kontejneru. Líbí se Vám rozházené lahve uprostřed sídlišť? Záleží vše na Vás.

Pošta v novém kabátě

Pracovníci pošty splnili slib, který dali představitelům města při jednání o neutěšeném stavu budovy a provozu pošty. Pohled na opravenou budovu ve firemních barvách je opravdu pěkný a jsme rádi, že se podařilo opravu zajistit.

Dětský den v parku

V sobotu 2. června se od 14:00 hodin konal v prostorách parku před DDM Stod Dětský den. Na akci spolupracovali MěÚ Stod, ZŠ Stod, DDM Stod, kynologický klub, hasiči, Rada přátel a rodičů školy. Letos poprvé byl uspořádán Dětský den tímto způsobem. Do náročné přípravy této akce bylo zapojeno mnoho členů, kterým však ani v den D nedošel humor, síla a nápady.

Návštěvníci mohli vidět, kterak se po parku pohybuje plno podivných bytostí. Setkat se s mnichem u střelby, čarodějnicí s kočkou na rameni, vodníkem hlídajícím svůj rybník, strážcem královských perel či se osobně seznámit s Pejskem a Kočičkou nebylo ničím zvláštním. Mezi jednotlivými stanovišti se neustále pohybovalo plno menších či větších dětí, které chtěly co nejdříve nasbírat do svého průkazu všechna písmenka. Každé písmenko si ale – tak jako v pohádce musely zasloužit. Obdržely ho až po splnění úkolu. I ti největší zvědavci museli chvíli čekat, než vyluštili zprávu, která zněla:”Ať žije pohádka!” Tato kouzelná věta byla klíčem k odměně. Každému myslím teplý a dobře opečený buřt zachutnal. Když pohádkovým bytostem přestalo přát počasí a začalo pršet, mohli se všichni přítomní odebrat do velkého sálu KD, kde pro ně byl připraven další program. Měl dvě části. Nejprve přihlížející mohli shlédnout taneční vystoupení dětí z II. stupně ZŠ Stod, které mělo název Pomáda. Děti si ho připravily sami. Bylo plné nápadů a není divu, že melodie písniček vlezla pod kůži i divákům. Po malé přestávce se diváci dozvěděli, jak se dělá pohádka. Se stejnojmenným divadelním pásmem vystoupil Umělecko-dramatický kroužek DDM Stod. Když se princezně Jehlici podařilo zlomit kouzlo Pleteného království, tak nastal čas pro poslední bod programu Dne dětí. Byla jím dětská diskotéka na malém sále KD. Ty děti, kterým ještě zbyla energie, měly možnost si hezky zatancovat a vydovádět se. Diskotéce kraloval dlouhý had a doprovázely ho rozesmáté tváře dětí. Po skončení diskotéky se nikomu nechtělo domů. Večer si všichni organizátoři mohli konečně spokojeně oddechnout. Dětský den se podařil, přítomným se líbil, jeho nová tvář zaujala. Těšíme se na další rok a jsme rádi, že děti večer odcházely domů s úsměvem na rtech.

Zprávy z mikroregionu RADBUZA

V roce 2001 podalo sdružení sedmnácti měst a obcí mikroregionu Radbuza celkem 3 projekty s žádostí o dotace z Programu obnovy venkova financovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Jednalo se o následující projekty: Poradenská a školící činnost pro obce mikroregionu Radbuza, Okno do světa internetu pro města a obce mikroregionu Radbuza a Rekultivace černé skládky, postihující více obcí mikroregionu (černá skládka při cestě do Vstiše). Úspěšné byly 2 projekty, na které byla přislíbena dotace.

Jedná se o Poradenskou a školící činnost pro obce mikroregionu Radbuza, kde celkové náklady projektu činí 68. 000, - Kč, z čehož přislíbená dotace z POV činí 48. 000, - Kč a vlastní prostředky mikroregionu 20. 000, - Kč. Za tyto finanční prostředky budou organizovány semináře pro starosty měst a obcí mikroregionu. Druhým úspěšným projektem bylo Okno do světa internetu pro města a obce mikroregionu Radbuza, kde celkové náklady projektu činí 501. 500, - Kč, z čehož přislíbená dotace z POV činí 289. 000, - Kč a vlastní prostředky mikroregionu 150. 450, - Kč. Rozdíl mezi požadovanou a přislíbenou dotací bude po dohodě Výkonné a Dozorčí rady mikroregionu Radbuza uhrazen z vlastních finančních prostředků mikroregionu. Za tyto finanční prostředky obdrží každá obec počítač a připojení na internet v částce cca 28. 000, - Kč. Tento počítač bude sloužit i pro občany jako veřejná internetová stanice.

Pro rok 2002 byly podány žádosti o dotace z Programu obnovy venkova v termínu do 30. 4. 2001. Jednalo o 1 projekt do dotačního titulu č. 6 – Vzdělávací činnost pro obce mikroregionu Radbuza a 5 projektů do dotačního titulu č. 7 – Obnova tradic poutního místa a rozhledny “Křížový vrch”, Zajištění činnosti informačního centra a propagace mikroregionu Radbuza, Okno do světa internetu pro města a obce mikroregionu Radbuza – II. část, Zajištění organizačního zázemí mikroregionu Radbuza, Obnova vzhledu krajiny – údržba, ochrana a rozšíření zeleně na území mikroregionu Radbuza (+ neúspěšný projekt z roku 2001 Likvidace černé skládky postihující více obcí mikroregionu Radbuza). Celkové náklady projektů do Programu obnovy venkova pro rok 2002 činí 760. 600, - Kč, z čehož požadovaná dotace z POV činí 532. 420, - Kč a vlastní prostředky mikroregionu 228. 100, - Kč. (v celkových nákladech nejsou uvedeny částky na Likvidaci černé skládky, postihující více obcí mikroregionu, které jsou 498. 014, - Kč).

V roce 2001 mikroregion Radbuza vytvořil vlastní internetové stránky na adrese www. volny. cz/inf. radbuza. Na těchto stránkách naleznete informace o mikroregionu, statistiky, místopis jednotlivých měst a obcí, adresy institucí působících v mikroregionu a okolí, adresář firem, důležité památky, ubytování, cyklotrasy, programy kin, dokumenty z jednání mikroregionu a mnoho jiných zajímavých informací.

V případě konání důležitých akcí či setkání ve Vaší obci, které budete chtít zveřejnit na internetových stránkách mikroregionu, kontaktujte manažera mikroregionu Radbuza ing. Martina Kasla na telefonu 019/7970420, 0607/757859, e-mail mik. radbuza@cmail. cz, popřípadě pracovníka informačního centra mikroregionu ve Stodě ing. Pavla Nejedlého telefon 019/7901429, e-mail inf. radbuza@volny. cz.

Ing. Martin Kasl

manažer mikroregionu RADBUZA

Stod vydal památku

Pozůstatky pravěkého sídliště, pravděpodobně z konce doby bronzové, objevili archeologové v našem městě. Odborníci, kteří zde v minulých dnech prozkoumali téměř 70 objektů, se domnívají, že se jedná o okrajovou část většího pravěkého sídliště. Archeologové budou zbytek sídliště i nadále zkoumat současně s tím, jak budou postupovat těžební práce.

"Pozůstatky sídliště se objevily při těžbě cihlářské hlíny, po odkrytí ornice se nález projevoval jako černé skvrny ve světle žlutém podloží", řekl Martin Čechura, který se na archeologických pracích podílí.

Archeologové zkoumali především drobné kůlové jamky, ale i několik velkých zahloubených objektů. K nejvzácnějším nálezům patří okraje nádob a zlomky keramiky zdobené rýhami vyplněnými tuhovým nátěrem. Pan Čechura dále sdělil, že jeden z objektů, který měl tvar dvou propojených kruhových jam s množstvím přepálené hlíny, zřejmě mohl sloužit jako pec nebo podobné technické zařízení.

Zkoumané sídliště není jediným pozůstatkem pravěkých aktivit v okolí Stoda.

Přímo ve městě objevili před několika lety archeologové při stavbě panelových domů rozsáhlé neolitické sídliště staré zhruba 7000 let. “Uvítáme proto všechny informace o náhodných nálezech i o právě probíhajících stavebních aktivitách”, prohlásil p. Čechura.

Hospodářská komora také na Plzni – jihu

V současné době probíhá příprava založení Okresní hospodářské komory Plzeň – jih. Hospodářská komora je sdružením podnikatelů podle zákona č. 301/92. Jejím hlavním posláním je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a podpora zájmů a zajišťování potřeb svých členů. Členy mohou být zástupci společností s ručením omezeným a akciových společností nebo živnostníci. Podmínkou pro členství je bezúhonnost a řádné plnění povinností vůči státu a HK. Předpokládané sídlo OHK Plzeń jih bude v Přešticích. V zájmu vybudování OHK, která bude mít váhu při prosazování zájmů svých členů, je důležité, aby v představenstvu OHK byli zástupci ze všech lokalit okresu (Přešticko, Blovicko, Nepomucko, Stodsko, Dobřansko. . . ).

Mezi základní činnosti HK patří:

 • reprezantace a koordinace zájmů členů vůči orgánům státní správy, parlamentu, ministerstvům
 • zajišťování propagace svých členů a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti
 • podpora podnikatelských aktivit v daném regionu, infornace o nových možnostech podnikání, o zájmu zahraničních firem o spolupráci v regionu
 • reprezentace společných zájmů členů vůči zahraničním partnerům a navazování kontaktů s komorami v zahraničí
 • poskytování poradenských a konzultačních služeb (daňová a právní problematika)

Další informace poskytne Ing. Václav Ret

VAREMIKA GROUP s. r. o.

Palackého 460

334 01 Přeštice

Výsledky soutěže SPRÁVNÁ HOLKA a SEKÁČ 2001

Meziměstské kolo - Holýšov 8. 6. 2001

1. kategorie

dívky

1. Martina Kulišanová - Holýšov

2. Jana Šleisová - Stod

3. Michaela Ušiaková - Holýšov

chlapci

1. Albert Schröpfer - Holýšov

2. Milan Lavička - Holýšov

3. Petr Cích - Stod

2. kategorie

dívky

1. Veronika Raunerová - Stod

2. Hana Pekhartová - Stod

3. Pavlína Klezlová - Stod

chlapci

1. Václav Sychra - Stod

2. Josef Ticháček - Stod

3. Jakub Heinz - Holýšov

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU

 • Počátkem května byl na OOP ve Stodě nahlášen případ vloupání do rekreační chalupy. Po příjezdu na místo policejní hlídka zjistila, že pachatel se do objektu dostal poškozením skleněné výplně vstupních dveří. Ze zajištěných stop vyšlo najevo, že si na pánvi usmažil několik vajec a po vydatném jídle si schrupnul na válendě v obývací části chalupy. Když se prospal, stejnou cestou odešel pryč. Kupodivu v interiéru nic neodcizil ani nepoškodil. Ačkoli se případ může jevit jako banalita, dopustil se tento výtečník trestných činů krádeže, vloupání a porušování domovní svobody.
 • Házením kamenů na elektronickou vstupní bránu jedné firmy si krátili dlouhou chvíli dva mladí hoši ze Stoda. Trefovali se tak dlouho, až se jim podařilo rozbít maják a fotobuňky, čímž způsobili škodu za tři a půl tisíce korun. Vzhledem k nízkému věku pachatelů bude případ v souladu se zákonem odložen.
 • Přímo při činu se podařilo policejní hlídce ze stodského obvodního oddělení zadržet pachatele vloupání do prodejny potravin v obci Hradec. Nejstaršímu ze skupiny mužů bylo jednadvacet roků, nejmladší měl teprve šestnáct let. Když byli pachatelé při krádeži vyrušeni, dali se na útěk. Jednoho z nich policisté dopadli před prodejnou, ostatních šest členů bandy bylo za pomoci služebního psa vypátráno a zadrženo v nedalekém okolí. Ukradené zboží, hlavně cigarety, alkoholické nápoje a cukrovinky v hodnotě 40. 000, - Kč, bylo zajištěno.

KOMU JDE O PŘÍRODU?

O zlepšení životního prostředí a vytváření podmínek pro přežití volně žijících tvorů v přírodě nám jde asi všem bez rozdílu. Těch, kteří jsou ochotni pro to něco udělat, je už méně. Nejvíce prý pro přírodu dělají různá ekologická nebo ochranářská sdružení. Jsou mezi nimi jistě jednotlivci, kteří pro ochranu přírody dělají obrovský kus práce, a těch si nesmírně vážím. Těchto lidí si však bohužel sdělovací prostředky nevšímají. Nejvíce jsou vidět ti, kteří se pod rouškou ušlechtilých činností zviditelňují a jsou jim lhostejné následky jejich činů, jen když se o nich v médiích mluví. Pokřikovat po ulicích, stanovat před elektrárnou nebo kvůli pár náletových akátům nechat desetitisíce obyvatel Plzně dýchat zplodiny z tisíců kamionů, projíždějícím denně středem města, je určitě snazší, než zasadit pár stromků nebo se postarat o potravu ohroženého živočicha.

A tady je zakopaný pes. Nejvíce jsou vidět velkohubí flákači a, bohužel, se i věří všem nesmyslům, které pustí do éteru o těch, kteří nejsou vidět, ale o to více pracují ve prospěch přírody. Mezi ty anonymní si dovolím zařadit velkou většinu členů Českomoravské myslivecké jednoty.

Mnozí nás, myslivce, označují za krvelačné šelmy, které neváhají střelit po čemkoli, co se v přírodě pohne. Představa zvěřinou přecpaného mrazáku je rovněž u laické veřejnosti vžitá. Jaká je skutečnost, si lze odvodit z několika čísel, uvedených na výroční schůzi mysliveckého sdružení Stod.

Sdružení obhospodařuje honitbu o výměře 1900 ha. Máme 24 členů, jejichž průměrný věk je 49, 7 let. V roce 2000 jsme odpracovali 2638 brigádnických hodin, což je průměr 110 hodin na člena. Do tohoto počtu se nezahrnují hodiny strávené při zimním přikrmování zvěře a stavbě i opravách mysliveckých zařízení.

Ve volierových chovech jsme odchovali 200 bažantů a 200 divokých kachen. Dále jsme odchovali a do přírody vypustili 50 divokých králíků, které nebudeme lovit. Pro zajištění dostatečného množství krmiva jsme museli v lese a na poli brigádami vydělat částku 31. 790, - Kč. Další prostředky byly vynaloženy na nákup bažantích kuřat a kachňat, očkovací látku pro divoké králíky, léky pro bažanty a kachny, medikamentovaný šrot proti střečkovitosti srnčí zvěře atd. Zkrátka celá naše činnost, po ekonomické stránce, byla v loňském roce schodková. Protože naši činnost nikdo nedotuje, musíme sáhnout do své kapsy, a my do ní sáhneme, protože jde o dobrou věc.

Jen bychom byli rádi, aby nás různí, rádoby ochránci přírody, nechali v klidu pracovat a pro svůj mediální exhibicionismus si našli jiný objekt. Těch, kteří škodí přírodě, je jinde určitě víc, než mezi myslivci.

Tak mne napadá: “Nejsou největšími škůdci přírody právě Ti nejvelkohubější ochránci?”

Antonín Lukášek

MS Stod

Holubí rojení

Před prvním srpnovým víkendem ožil vrabinský les nebývalým ruchem. Na své brokové střelnici totiž stodští myslivci připravovali další ročník střelecké soutěže ve střelbě na asfaltové holuby. Příprava takové soutěže vyžaduje obětavou práci většiny členů MS. Konečně je tu sobota 4. 8. ráno. Střelnice je připravena, jídlo navařeno, pořadatelé a rozhodčí jsou v pohotovosti. Jen to počasí se příliš nevyznamenává. Otázka, zda v takové nepohodě přijde dostatek soutěžících rmoutila myslivce jen krátce. Soutěže jednotlivců se zúčastnilo 76 střelců a v soutěži družstev

“ O pohár města Stoda” změřilo své síly 10 tříčlenných družtev. Mezi diváky se objevilo i několik sponzorů akce a v roli fotoreportéra pozoroval dění na střelnici i starosta města Stoda pan Lubomír Jungbauer. V podvečer vyletěl z vrhačky poslední asfaltový holub, padla poslední rána, v lese se dávno rozplynula vůně z posledního zvěřinového karbanátku, hrnec, ráno plný guláše z divočáka zeje prázdnotou a na grilu se krčí poslední klobása. Výsledky jsou spočítány, patnáct jednolivců a tři vítězná družstva přebírají poháry a ceny za umístění. Střelby 2001 končí, ať žijí střelby příští!

V jednotlivcích zvítězil pan Josef Hanzlík před Jiřím Tlustým mladším a přítelem Volfem. V družstvech zvítězila trojice příslušníků policie ČR.

za MS Stod Lukášek Antonín

MS Stod zve všechny zájemce o mysliveckou kynologii

na podzimní zkoušky loveckých psů

které se konají

v sobotu 8. 9. 2001 od 8. 00 v Lelově

Kynologická organizace Stod

Na dětském dnu 2. června ve Stodě kynologický klub předvedl ukázku z výcviku psů.

Představilo se 15 psů. Bylo možné vidět výsledky psů od základní poslušnosti až po špičkové výkony. Podobné vystoupení jsme zopakovali v Hradci u Stoda pro děti v pionýrském táboře.

Dne 23. června proběhly klubové závody (kontrolky), kterých se zúčastnilo 13 psů z naší organizace a 3 psi z Přeštic. Hodnocení prováděli pan Březina z Přeštic a pan Škubal z Horní Břízy. Oba rozhodčí v průběhu soutěže upozorňovali na chyby, kterých jsme se dopouštěli. Při těchto závodech nebylo rozhodující, kdo vyhraje, ale šlo o odhalení chyb a nedostatků, které v přípravě psů na zkoušky a závody máme. Nyní je důležité, aby každý psovod zvolil správný způsob výcviku svého psa a dosáhl dobrého hodnocení na listopadových zkouškách v Přešticích. Pěkné sportovní odpoledne bylo ukončeno posezením u táboráku.

Výsledky klubových závodů v kategorii ZM:

1. místo Dobravský Josef - Přeštice

2. místo Kubal Vlastimil - Stod

3. místo Ledvinová Ingrid - Stod

4. místo Havlíková Iveta - Stod

5. místo Litvíková Zuzana – Stod

Výsledky klubových závodů v kategorii ZVV1:

1. místo Bartošová Martina - Stod

2. místo Tomíček Václav - Stod

2. místo Herget Jan - Stod

3. místo Zsemberi Ladislav - Stod

Na 18. srpna ve spolupráci s Městským úřadem Stod připravujeme 25. ročník “Memoriál MUDr. Romana Pecha”. Věříme, že tato sportovní i společenská událost bude mít dobrou úroveň. Na konci prázdnin 2. září zorganizujeme dětské sportovní odpoledne s bohatým programem. Bude připravena řada soutěží a překvapení. Věříme, že Vaší účastí podpoříte naše připravované akce.

Kubal Vlastimil

Petrův ZDAR!

Tímto rybářským pozdravem Vás vítáme na lodi Českého rybářského svazu, místní organizace ve Stodě, která s Vámi propluje naší celoroční rybářskou činností.

Podnětem k této plavbě byla milá a nečekaná návštěva starosty města Stoda p. Lubomíra Jungbauera na výlovu našeho Novomlýnského rybníka. Pan starosta, jinak nerybář, ověnčený fotoaparátem a kamerou, v projeveném zájmu fotil a filmoval výlov rybníka. Na povídání při výlovu nebylo oboustranně mnoho času a tak jsme slíbili "tiskovku". Předně chceme ohlásit, že jsme v ten čas již lovili dvě soboty v Chotěšově, abychom současně s novomlýnským výlovem zabezpečili plánovanou násadu ryb do rybníků k podzimním výlovům. Po rozvozu výlovu, vesměs kaprů, do všech chovných rybníků, byly posléze provedeny nezbytné zabezpečovací práce kolem rybníků a poté konečně mohl hospodář p. Antonín Koudelka spolu s rybničním referentem p. Františkem Uzlem prohlásit, že máme pro rok 2001 řádně nasazeno.

Úspěšné jarní výlovy zabezpečují v zimních měsících rybáři - dobrovolní sekáči ledu, kteří vysekávají na rybnících otvory v ledu a porybní jednotlivých rybníků, za trvalé péče hospodářů.

Konečně se rozjedeme k poznání rybářské činnosti naší organizace. Kormidlo lodi řídí předseda p. Pavel Křížek, místopředsedovské řízení vede p. Tomáš Pech. Agendu jednatele převzal p. Pavel Bejček a pokladnu hlídá p. Jaroslav Žák. K tomu spolehlivou dopravu řídí p. Ladislav Musil se spolupracovníky a mechanizací v podobě nákl. auta, traktoru, nakladače a stříkaček k zajištění vody při výlovech. Ostatní členové výboru zabezpečují další důležité úseky naší činnosti. Dozorčí rada - ved. Mgr. Václav Kozel celoročně kontroluje činnost organizace a při výroční členské schůzi podává příslušnou zprávu.

Vraťme se teď k činnosti od počátku roku. Evidujeme rybářky v počtu 11 a rybáře ze 40 obcí v kraji, celkem 350 členů. K tomu ještě 45 členů naší mládeže ze Stoda, Merklína a Chotěšova. Koncem I. čtvrtletí zveme členskou základnu na výroční členskou schůzi, která bilancuje minulé období, přijímá a hodnotí diskusní příspěvky rybářů a podává aktuální informace. V úvodu schůze věnujeme vzpomínku zesnulým rybářům, v jejím průběhu pak předáváme vyznamenání aktivním rybářům a dlouholetým členům. Uvádíme též, že v průběhu roku blahopřejeme rybářským jubilantům k výročí narozenin. Hlavní diskusní příspěvky VČS přednesli: hospodář p. Antonín Koudelka za rybochovnou činnost vč. činnosti rybářské stráže, jejichž členové složili odborné zkoušky v Plzni na ÚS ČRS a takto byli zařazeni do skupiny "veřejný činitel. ” Pan František Uzel, který opět převzal funkci rybničního referenta po p. Milanu Šimkovi, uváděl nasazení a výlovy ryb naší organizace. Majitelům 50ti loděk, kotvících na Pinkách v Mantově byl připomenut termín konání technické kontroly loděk. Jarní aktivitu rozjel nejen rybniční odbor v počtu 50ti členů jarními výlovy, ale i ostatní rybáři k údržbě rybochovného zařízení v Novém mlýně a na rybnících.

Před zahájením hlavní rybářské sezony jsme v sobotu dne 2. června t. r. uspořádali tradiční rybářské závody na Vrabině ve Stodě s pěknými cenami vítězům. Celkem 16 cen odvezli nejúspěšnější rybáři.

Rybáři pracují, vandalové ničí u našich rybníků zámky úschoven nářadí, vybourávají zdi zařízení a poškozují výpustě rybníků. Proč? Zjišťujeme i neoprávněné chytání ryb "našich" pytláků. Pytlácké dvojici na Radbuze byla soudem určena "odměna" každému z nich ve výši 8. 000, - Kč a k tomu ještě hodnota chycených ryb.

V sobotu 16. června byla zahájena hlavní rybářská sezona sportovního rybaření. Náš rybářský revír je určen na Radbuze 3 od Vodního Újezda do Hradce, na Merklínce 1 od toku Radbuzy 3 k přepadu merklínského rybníka. Další lokality našich rybářů jsou Pinky - propadliny v Mantově. Naše revíry místního významu jsou určeny k rybolovu jen našim členům. Jsou to - rybník - cihelna ve Stodě, lom v Hradci, hliniště v Merklíně, kachňárna v Losiné a Šindlerák v Mantově.

Poslední týden měsíce června byl mimořádně věnován přípravě Letního rybářského dne. A je tady sobota 30. června 2001 - letní rybářský den v areálu Nového mlýna. V den konání LRD mění všichni členové výboru své funkce. Předseda se mění v šéfa kuchyně a kuchaře, místopředseda s pokladníkem na vinárníky, hospodář vede technickou činnost, dopravák s úsměvem požaduje vstupné, Dozorčí rada s mládežníkem zajišťují chytání ryb, hlava rybářské stráže připravuje tombolu a udí klobásky, kolo štěstí roztáčí šofer nakladače a ve střelnici šroubuje zástupce ryb. referenta. Ryby do kuchyně připravuje PT s kolektivem. Výčep dobrého moku zajišťuje nový vedoucí areálu s Kubou a propagace je určena vedoucímu brigád. Celkovou starost o zdárný průběh slavnosti nosí v hlavě kulturní referentka a ještě přikládá v udírně. Příjemnou atmosféru tvoří v průběhu slavnosti komplet služeb vč. dobré hudby - odpoledne Fešáci z Ustavu soc. péče a večer tradiční Union, k tomu speciality rybářské kuchyně, ba i z udírny, chytání ryb, bohatá tombola, dobré pití, dobrá muška ve střelnici a radost dětí z výher v kole štěstí. Je snahou pořadatelů - rybářů připravit každoročně tradiční rybářskou slavnost pro širokou veřejnost a vlastní rybáře.

V průběhu léta je nutno věnovat stálou pozornost osádkám ryb na rybnících v Chotěšově, Lelově, Touškově a ve Stodě - Vrabina, Krásný, Hluboký a Novomlýnský. Hlavní starostí léta je péče o zdravotní stav ryb a dostatečné zakrmování. Hodnota podzimních výlovů určuje další majetkové poměry organizace. Výlovy provádíme o sobotách měsíce října podle určeného plánu. V tomto období prožíváme největší starosti. Je snahou získat nejvyšší hodnotu výlovů k plánovanému zarybnění celého revíru a přebytků k prodeji.

Finanční hodnoty jsou potřebné, neboť vedeme řadu jednání k získání vlastnictví našeho rybářského střediska v Novém mlýně, které mnoholetým pracovním úsilým rybářů a funkcionářů vyrostlo do dnešní podoby.

Na konci výlovů, po úklidu rybářského nářadí, pořádáme malou oslavu v Novém mlýně. Je určena všem pracovitým rybářům a členům výborů, kteří se podíleli na celoroční činnosti. Rybářskou odměnou za celoroční aktivitu bývá vánoční kapr, předaný v závěru roku pracovitým členům i důchodcům - doručovatelům rybářské pošty i sekáčům ledu.

Do závěru roku patří také poděkování všem, kteří se podíleli na celoroční činnosti, do které lze určit i zhotovení nových stolů a sedadel k letnímu posezení, úpravu hospůdky i celého areálu vč. rybníčků a prostranství Nového mlýna. Patří také vzpomínce na rybáře, kteří již odešli do "rybářského nebe". Vzpomeňme na dlouholetou činnost někdejšího předsedy m. o. pana Jana Herzera a chotěšovského porybného pana Miloslava Cibulky. Čest jejich památce!

Naše rybářská loď pomyslně dojela ve své činnosti až do konce roku. Hlavní starost o zdárný chov ryb a jejich vysazení do revírů ke spokojenosti sportovních rybářů je v celku každoročně obdobná. Mění se jen celospolečenská situace, pracovní nadšení rybářů, v mládí bouřlivé a později úměrné zdravotnímu stavu a zájmu.

Snad příště Vám něco zajímavějšího ze stodského revíru vyloví

za m. o. ČRS Stod

Václav Steiner

Poslední smeč

V sobotu 12. května se ve sportovní hale v Hradecké ulici ve Stodě uskutečnil již 5. ročník tradičního turnaje na závěr sezony stolních tenistů – poslední smeč. Letos se turnaje zúčastnilo více jak 80 hráčů a hráček z dvaadvaceti oddílů z celých Čech.

Z prvenství se ve dvouhře radoval Marcel Havlíček z Diosu Nýřany, který v pohledném finále zdolal 2:1 na sety odchovance karlovarského Slovanu Martina Ulricha, který v současné době působí v zahraničí. O třetí místo se podělili hráči Surma a Jůza.

Rovněž i v soutěži čtyřher vyhrál Marcel Havlíček společně s Martinem Chodonským, když jejich finálovým soupeřem byla dvojice z Batesty Chodov Tomáš Vrbka a Jaroslav Plaček.

Turnaj, hraný na dvanácti stolech, zajistil jako každoročně aktivní oddíl stolního tenisu Slavoje Stod, za kvalitní podpory sponzorů.

Konečné pořadí turnaje:

Dvouhra: 1. Havlíček (Dios Nýřany)

2. Ulrich (v zahraničí)

3. -4. Surma (v zahraničí)

Jůza (Dvůr Králové)

Čtyřhra: 1. Havlíček, Chodounský (Dios Nýřany, v zahraničí)

2. Vrbka, Plaček (Batesta Chodov)

3. -4. Ulrich, Surma (v zahraničí)

Špaček, Niedermayer (Dios Nýřany)

Ing. Vladimír Čada

za oddíl stolního tenisu ve Stodě

 

SPORTOVNÍ KLÁNÍ VE VOLEJBALE

V sobotu 9. června 2001 proběhl na volejbalových kurtech ve Stodě na stadionu III. ročník turnaje ve volejbalu. Tento turnaj letos pořádal vítěz z minulého ročníku tj. ZŠ ve Stodě. Sestavená družstva tvořili zaměstnanci organizací a firem ze Stoda, některé rodiny dokonce sestavily svůj vlastní tým, takže celkově soutěžilo 14 družstev. Turnaj byl v jeho druhé části doprovázen nepříznivým počasím, jelikož lehce poprchávalo, ale to skalní volejbalisty vůbec neodradilo a všechny týmy podaly vynikající výkony, za které byly odměněny potleskem diváků, kteří se přišli na stadion podívat a podpořit své favority. Je třeba ještě jednou poděkovat pořádajícím učitelům ze ZŠ ve Stodě, kteří měli vše výborně připravené vč. výborného guláše a nakonec i ceny pro jednotlivá družstva. Z celkového počtu přihlášených týmů je vidět, že o tento turnaj je stále větší zájem, proto věříme, že se v započaté tradici bude pokračovat v duchu, jako tomu bylo dosud. Organizací IV. ročníku byli pověřeni vítězové letošního ročníku tj. rodina Greifových ze Stoda.

Konečné pořadí družstev:

 1. GREIF TEAM
 2. ZŠ Stod
 3. FONI TEAM
 4. Agri Fair Stod
 5. Kluci a holky TEAM
 6. Basket TEAM
 7. WTMM Holýšov
 8. Bíba TEAM
 9. Nemocnice Stod
 10. Městský úřad Stod
 11. OTM Stod
 12. Hradec u Stoda TEAM
 13. ISŠU Stod
 14. Agricos Stod

SOUSTŘEDĚNÍ V KLATOVECH

Pro členky atletického oddílu TJ Olympionik DDM Stod připravil DDM Stod a trenéři oddílu pan Pekhart a slečna Schejbalová letní soustředění v Klatovech, které proběhne od 8. do 15. července 2001. Soustředění bylo pro atletky vyvrcholením první části závodní sezóny. Dívky nabraly další síly a zkušenosti na podzimní část. Seznámily se s technikou dalších atletických disciplín. Zvýšily si svoji výkonnost.

Atletická část soustředění nebyla jedinou. Pro dívky byl připraven bohatý doprovodný program. Například sjezd řeky, jízda na koloběžkách, hraní různých známých i netradičních her. diskotéka, výlet… Věříme, že se dívkám v Klatovech líbilo a příjemně si se svými kamarádkami vyplnily část prázdnin.

Slunečné volejbalové klání

Ve Stodě proběhlo regionální kolo ZŠ ve volejbale. Organizátorem akce byl DDM Stod. Na stodském hřišti se sešlo pět chlapeckých týmů. Za hezkého slunečného dne se rozhodlo po dlouhém boji o vítězi. Byla jím ZŠ Kraslice. Na třetím místě se umístila ZŠ Holýšov. Samotní hráči po turnaji přiznali, že takový výsledek nečekali a odjížděli domů spokojeni. Druhý den se spolu utkalo sedm družstev dívek. Konkurence byla větší a bylo na co se dívat. Dívky hrály pěkně a i tento den přálo sluníčko hráčkám, rozhodčím i pořadatelům. Na první příčce se umístilo Gymnázium Rokycany. Na šestém místě ZŠ Přeštice. Domácí obsadili sedmou příčku. Celý turnaj probíhal v pohodové atmosféře, ke které přispěli jak pořadatelé tak i rozhodčí a všichni zúčastnění. Děkujeme volejbalovému oddílu TJ Slavoj Stod, který nám pomohl při organizaci soutěže. Těšíme se na příští rok.

Družstvo DDM Stod vítězem

V neděli 3. června se konalo okresní kolo ve volejbalu, jehož organizátorem byla Asociace sportu pro všechny. Kvůli nepříznivému počasí se turnaj přesunul do tělocvičny ZŠ v Chotěšově. V přátelské atmosféře a za bouřlivého povzbuzování přihlížejících se sehrály všechny zápasy. Finále bylo velice napínavé. Bojovala spolu družstva DDM Stod a družstvo Chotěšova. Po velice vyrovnané hře se nakonec podařilo zvítězit družstvu DDM Stod. Vítěz turnaje postupuje do krajského kola, které se koná v Kralovicích.

 

Dům dětí zazářil

Tentokrát se nám podařilo uspět ve výtvarné oblasti.

Přihlásili jsme se do celorepublikové soutěže vyhlášené společností MARCA CZ o nejlepší změnu prostorů pro děti pomocí barev Iberia. O chřipkových prázdninách se tak “narodila”chobotnice Agáta, která se usídlila v klubu Oceán, v klubu pro malé děti zazářilo batikované sluníčko a kuchyňka dostala nový kabát.

Batikovací řádění nám vyneslo nádherné 3. místo. Člověka potěší, když je jeho práce oceněna, je-li to práce pro radost druhých, potěší to dvojnásob .

Blanka Multrusová

Další úspěchy žáků II. stupně ZŠ Stod

Rádi bychom upozornili na další úspěchy žáků II. stupně ZŠ Stod.

Mezi vynikající žákyně patří Hana Holzäpfelová z 9. A, která se výborně umístila ve dvou zcela rozdílných oborech. Získala: 3. místo v okresním kole olympiády v českém jazyce - pod vedením p. učitelky J. Zajíčkové, 2. místo v krajském kole olympiády v přírodopisu - pod vedením p. učitelky J. Miljkovičové.

Velmi pěkného výsledku dosáhli žáci a žákyně 6. -7. tříd ve výtvarném projevu. Pod vedením p. uč. J. Zajíčkové obsadili ve výtvarné soutěži pořádané Sdružením hasičů okresu Plzeň-jih

1. -5. místo, na 1. místě se umístil se svou prací Milan Fiala ze 7. A. Ve IV. kategorii obsadila 2. místo Tereza Mensová z 8. A.

Máme i výborné sportovkyně. Starší žákyně vybojovaly 1. místo v okresním kole Poháru rozhlasu. Na soutěž je připravily p. uč. J. Miljkovičová a p. uč. V. Antošová.

Aktivní je také náš školní pěvecký sbor Rosničky, ve kterém pod taktovkou ing. J. Štěpánkové vystupuje 18 dětí. Nejpilnější bývá před vánočními svátky, kdy pořádá pravidelné koncerty ve Stodě i v okolí.

Také v matematice jsou naši žáci úspěšní. V okresním kole matematické olympiády - kategorie Z-7 obsadil 2. -3. místo Miroslav Štengl ze 7. B - pod vedením p. uč. P. Nováčka.

V kategorii Z-8 obsadil 2. -3. místo Tárik Saleh Salem z 8. B. Na soutěž ho připravil p. uč. M. Jindřich.

učitelský sbor ZŠ ve Stodě

 

Výtvarná dílna

Tak nazvaly paní učitelka ing. Jana Štěpánkové a Mgr. Jiřina Zajíčková akci, která se konala v prostorách chotěšovského kláštera ve dnech 1. -3. června 2001. Zúčastnilo se jí 11 děvčat 6. -9. tříd ZŠ Stod, která mají zájem o výtvarnou výchovu. Cílem bylo spojit výtvarnou činnost s poslechem hudby, s ukázkami z literatury, s poznatky z historie kláštera, ale také s tělesnou, rodinnou a občanskou výchovou. A protože byl klášter založen v době gotické, zájem jsme soustředily právě na toto období.

A jak náš víkend vypadal? V pátek jsme se pěšky přesunuly do Chotěšova. Spaly jsme ve stanech, absolvovaly jsme prohlídku kláštera s odborným výkladem, kreslily jsme v gotických sklepích, v kapli i v prelatuře a poslouchaly gotickou hudbu. V sobotu se stal pro děvčata velkým kulturním zážitkem koncert houslisty Pavla Šporcla a harfenistky Kateřiny Englichové (mimochodem vzpomínkou jim bude společná fotografie s oběma umělci i podpisy s věnováním). Stejně tak děvčata nezapomenou na televizní reportáž Západočeských aktualit, kterou s nimi štáb natočil v prostorách gotických sklepů, v nichž dívky uspořádaly vernisáž svých výtvarných prací. K sobotnímu večernímu táboráku za námi přišli někteří členové Sdružení přátel chotěšovského kláštera a vyprávěli o všem, co děvčata z dějin kláštera zajímalo. Na závěr našeho pobytu jsme v neděli dopoledne navštívily grafickou dílnu pana Posledního. Dívky se seznámily s tiskem z hloubky a se sítotiskem. Samy si tyto techniky mohly vyzkoušet. Každá z dívek obdržela osvědčení o účasti na této akci.

Touto cestou bychom ještě jednou chtěly poděkovat Obecnímu úřadu Chotěšov a Sdružení přátel chotěšovského kláštera, které nám umožnily pobývat v prostorách kláštera a které nám věnovaly mimořádnou péči. Bez jejich pomoci bychom Výtvarnou dílnu uskutečnit

nemohly. ing. Jana Štěpánková

Mgr. Jiřina Zajíčková

 

 

Poděkování

Rády bychom poděkovaly touto cestou za velmi pěknou oslavu Dne dětí. Komu? Místnímu Svazu myslivců, zvláště pak manželům Gabrielovým a Šestákovým, kteří se ve svém volném čase bezprostředně na akci podíleli.

Pro děti byl připraven velmi zajímavý program - beseda s myslivcem, znalostní soutěže, soutěže zručnosti. Výsledky soutěží byly vyhodnoceny, děti obdržely diplomy a sladké perníčky, které pro ně upekla p. Vlasta Jiroušková. Ke svačině byly opečené špekáčky a děti pak ve hře "hon na lišku" našly v lese "poklad" plný dobrot.

Velice si vážíme času i námahy, kterou všichni zúčastnění akci věnovali. Ostatním členům děkujeme za finanční přispění. Uvítáme každou další akci, která obohatí život školy a přispěje k rozvoji dovedností, vědomostí, ale i sebekázně dětí.

třídní uč. 1. A a 1. B

Alena Kotorová a Elena Tomanová

 

Odbor kultury MěÚ ve Stodě pořádá autobusový zájezd do Prahy na muzikál

M O N T E C R I S T O

v sobotu 3. listopadu

odjezd autobusu v 12. 30 ze zastávky začátek představení v 15. 00 hodin

předprodej vstupenek v městské knihovně

cena vstupenka + doprava 720, -Kč

Atletika nás nezklamala

Dívky se za překrásného počasí zúčastnily 1. kola Krajského přeboru družstev v kategorii mladší žačky. Na atletickém stadionu světových parametů - AC ŠKODA Plzeň – se naše mladičké družstvo umístilo na krásném třetím místě. Bohužel jsme nebyli v plném obsazení. Míša Khásová, naše nejlepší závodnice, měla angínu, nemocné byly i Markéta Bobovská a Šárka Šabatová. Závody byly pro naše závodnice obtížné v tom, že se teprve seznamovaly s pravým atletickým prostředím a náročnou organizací startů ( jedno družstvo má totiž 60 startů v nejrůznějších disciplínách). Všechny závodnice musím pochválit. V bězích se ukázalo, že ještě nemáme tolik natrénováno jako ostatní družstva. Ve skocích se plně projevilo, že jsme ještě malé (ale my vyrosteme!). Zato hody a vrhy – v těchto dvou disciplínách naše závodnice zazářily a získaly pro družstvo nejvíce bodů.

Přehled bodujících závodnic: Škardová – 15 bodů, Špringerová – 8, Kufová – 8 ,

H. Šleisová – 7 , Karlová – 5 , Kuběnová – 4 , J. Šleisová – 2

štafeta ( Škardová, Šleisová J. a H. , Husníková) - 3 body

Celkové pořadí družstev:

 1. AC Škoda Plzeň A 273 bodů
 2. SG Plzeň A 127 bodů
 3. TJ OLYMPIONIK STOD 52 bodů
 4. AC Škoda Plzeň B 29 bodů
 5. AC Škoda Plzeň C 11 bodů
 6. SG Plzeň B 4 body


[Akt. známka: 2,67 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter