Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy říjen 2001 vydáno 28. 06. 2002 (7596 přečtení)OCENĚNÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY
Kolaudace nových bytů
Zvýhodněné podmínky pro stavebníky na „stavidlech“
Dopis předsedy rozpočtového výboru
Je nás opět méně
Podvrtání řeky Radbuzy
Boj o pověřený úřad 3. stupně pokračuje
Přípravné práce na vodovodu
Vojenské objekty u Kotovic
Upozornění občanům
Chodníky v Kostelní ulici
Usnesení z 24.veřejného zasedání Zastupitelstva města Stod
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
ISŠaU Stod
Žáci ZŠ v Rakousku
RE-cycling v akci
DIVADLO PRO PŘEDPLATITELE:
Večer lampionů
Ozdobíme si stromek?
NOVINKY V PROSTORÁCH DDM STOD
NOVINKY mezi ZÚ DDM
Sezona v Taneční škole DANCE začala
Přednášky k historii
Nohejbal
Aktuality ze ZŠ
První školní den
Co se děje v ZŠ
Co dělá VORTIGERN?

OCENĚNÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY
Naše město bylo zařazeno Ministerstvem průmyslu a obchodu do soutěže o průmyslovou zónu roku 2000. Soutěže se zúčastnilo 48 měst a obcí ve třech kategoriích. Naše město obsadilo výborné 2. místo jako průmyslová zóna s nejvhodnějším urbanistickým řešením, za vítězným městem Brnem. Ocenění převzal z rukou ministra průmyslu a obchodu pana Grégra na brněnském Špilberku pan starosta Lubomír Jungbauer. První místo si rovněž z Brna odvezl primátor města Plzně ing. Šnebergr za průmyslovou zónu s největším ekonomickým přínosem. Lze si jistě jen povzdechnout, že je velká škodou změna pravidel přerozdělování daní, kde by města s vybudovanou industriální zónou měla jistě výhody.
obsah

Kolaudace nových bytů
Dne 14. září proběhla úspěšně kolaudace rekonstruovaného objektu vojenské ubytovny. Přestavba domu, kde vzniklo 22 pěkných bytů, přišla sdružení města Stod a SBD Plzeň-jih celkem na částku 19.300.000,- Kč. Určitým zklamáním pro zastupitele města je nezájem o některé typy bytů, přestože jsou podmmínky pro jejich získání jedním z nejlepších v regionu.
obsah

Zvýhodněné podmínky pro stavebníky na „stavidlech“
Rada města rozhodla zvýhodnit zájemce o výstavbu rodinných domů v lokalitě „stavidla“, kteří začnou s výstavbou v roce 2002. Stavebníci získají pozemek do pronájmu na dobu 10-ti let s tím, že ročně zaplatí městu nájemné ve výši 10% ceny pozemku. Po zaplacení poslední splátky nájemného se pozemek převede do majetku stavebníka. Bližší informace je možné získat u tajemníka MěÚ nebo techniků.
obsah

Dopis předsedy rozpočtového výboru
Jak jsme Vás již informovali, naše město podalo žádost na kompetentní orgány o přiznání dotace na rekonstrukci a přístavbu školy v Hradecké ulici. Projekt získal podporu okresních a krajských orgánů a proto se město žádostí obrátilo i na rozpočtový výbor Parlamentu ČR. Odpověď předsedy rozpočtového výboru pana poslance ing. Tlustého, Csc. otiskujeme: „Vaši žádost vezmeme do úvahy při jednání výboru o státním rozpočtu v přípravě na jeho 2. čtení v Poslanecké sněmovně. Přesto bych chtěl jen upozornit na to, že je důležité, aby investice byla do státního rozpočtu zařazena již resortem (pro ZŠ je to přímo Ministerstvo financí). Bohužel, v této době není ještě zcela zřejmé, jak rychle bude dokončena reforma veřejné správy a kdy tyto kompetence (spolufinancování investic do základního školství) přejdou na kraje. Proto asi v dohledné době ani stát nebude z centra zahajovat nové akce.“
obsah

Je nás opět méně
Podle posledních výsledků sčítání obyvatel (k 1.3.2001) žije v našem městě 3.459 občanů (spolu s obcí Lelov), což je o 215 občanů méně, než podle posledního sčítání. Toto alarmující číslo může změnit jen další výrazná preference bytové výstavby a další rozšiřování možností získání zaměstnání. Pro ilustraci uvádíme některá čísla sčítání obyvatel podle národnosti k 1.3.2001:
celkem 3459
česká 3291
mor. 2
slez. -
slov. 36
něm. 53
polská 1
romská 1
ostatní 75

obsah

Podvrtání řeky Radbuzy
V těchto dnech provedla odborná firma podvrtání koryta řeky Radbuzy. Ve dvou „chráničkách“, z nichž jedna je rezervní, bude položeno vodovodní potrubí, které bude zásobovat pitnou vodou z městského vodovodu pravobřežní část města. V první fázi budou napojeny ulice Musejní a část ul. Bezručovy, kde bylo položeno vodovodní potrubí s předstihem.Využitím nové technologie přechodu řeky došlo k výrazné úspoře finančních nákladů na tuto akci.
obsah

Boj o pověřený úřad 3. stupně pokračuje
Město Stod figuruje v novém návrhu Ministerstva vnitra mezi 15-ti obcemi, které mají být pověřeny státní správou 3. stupně. Neustal nekompromisní boj ostatních měst o získání tohoto úřadu, proto je zřejmé, že se o všem rozhodne až v parlamentních lavicích. Musíme věřit, že námi zvolení poslanci budou rozumnější a zodpovědnější při projednávání tohoto zákona, než tomu bylo při ustanovování krajů.
obsah

Přípravné práce na vodovodu
V těchto dnech začaly práce na zprovoznění vodovodního řadu, který propojuje vodojem na Krutí hoře s provozem nábytkářské firmy OTM Produkt. Město obdrželo souhlas této firmy se zahájením prací a od firmy Agricos se vstupem na jejich pozemky. Zprovoznění této části vodovodu s předstihem chce město zabránit škodám na zemědělských kulturách po osetí pozemků. Probíhají rovněž intenzivní jednání s nábytkářskou firmou o odkoupení tohoto vodovodního řadu.
obsah

Vojenské objekty u Kotovic
Řada občanů upozorňuje na nepořádek v prostoru bývalého radarového pracoviště u Kotovic, kde vznikla černá skládka. Proběhly již dvě jednání se zástupci Okresní ubytovací správy PJ, která je majitelem této nemovitosti. Na posledním jednání bylo městu oznámeno, že tyto zdevastované objekty nebudou převáděny do majetku města, vyjma vrtu na pitnou vodu a trafostanice. Zbývající objekty budou demolovány a podle vyjádření zástupců armády byla uvolněna částka 2 mil. Kč na likvidaci tohoto zařízení.
obsah

Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že je zakázáno spalovat v topidlech na pevná paliva odpad z nábytkářské výroby a to zvláště dřevotřísky. Při spalování této hmoty dochází k uvolňování toxických látek, které ohrožují zdraví spoluobčanů.
obsah

Chodníky v Kostelní ulici
Při výstavbě kanalizace v Kostelní ulici si město zadalo samostatnou nabídku na rekonstrukci nezpevněných chodníků. Po zaměření celé ulice se však zjistilo, že bude nutná úprava všech vpustí a vjezdů tak, aby byl zajištěn odvod dešťové vody. Cena díla vyšla tak vysoká, že město v letošním rozpočtu na tuto akci nemá dostatečné prostředky. Rekonstrukce chodníků bude proto zahrnuta do návrhu rozpočtu 2002.
obsah

Usnesení z 24.veřejného zasedání Zastupitelstva města Stod
ze dne 29.srpna 2001
I. Zastupitelstvo města Stod souhlasí:
a) S mezidobní zprávou.
b) Se záměrem vypracování projektu mikroregionu Radbuza Zlepšení kvality životního prostředí mikroregionu Radbuza – integrovaný projekt mikroregionu Radbuza, který se bude ucházet o finanční prostředky z předstrukturálního fondu Evropslé unie Sapard určeného pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí. V případě poskytnutí požadovaných prostředků bude v rámci projektu v městě Stod zřízen sběrný dvůr pro nebezpečné a ostatní složky odpadu. Za tímto účelem bude městem Stod vytipována vhodná lokalita – pozemek v majetku města a v rámci přípravy projektu pořízena jednoduchá projektová dokumentace na výstavbu sběrného dvora města.
S uvolněním finančních prostředků na projekt Zlepšení kvality životního prostředí mikroregionu Radbuza – integrovaný projekt mikroregionu Radbuza, kterého se město účastní, a který se bude ucházet o podporu z programu SAPARD, jako podíl města v případě získání finančních prostředků na uvedený integrovaný projekt z programu SAPARD na r. 2002 v předpokládané výši 1 100 000,- Kč.
c) S prodejem parc.č.st. 244/5 o výměře 52 m2 v k.ú. Stod (dvůr) manželům Schniererovým bytem Stod, Družstevní 177 za cenu 75,-Kč/m2.
d) S prodejem parc.č. 1993/5 o výměře 19 m2 v k.ú. Stod (pastvina) panu Wilhelmovi Lischkovi, bytem Stod, U Radbuzy 350, za cenu 75,-Kč/m2.
e) Se zajištěním úvěru ve výši max. do 4 800 000,- Kč na koupi části spoluvlastnického podílu nemovitosti č.p. 11 na st.p. 1330 ve výši 10715511/32329511 ve vztahu k celku pro SBD Plzeň-jih a to zástavbou pozemku st.p. 1330 a celé nemovitosti č.p. 11 na st.p. 1330 (objekt bývalé vojenské ubytovny) ve prospěch České spořitelny a.s., okresní pobočky v Plzni, Františkánská 15.
S ručitelským závazkem města za hypotéční úvěr ve výši max. do 4 800 000,- Kč pro SBD Plzeň-jih se sídlem v Přešticích na koupi spoluvlastnického podílu ve výši 10715511/32329511 ve vztahu k celku.
f) S revokací Usnesení z 23.veřejného zasedání ZM ze dne 27.června 2001 (zrušení bodu) – Návrh společného stanoviska orgánů rad měst Dobřan, Starého Plzence a Stod.
g) S odkoupením rodinného domu č.p. 149 v Úzké ulici na st.p.č. 221 o výměře 164 m2 pana Vladislava Kneifla, Mnichov 7 a Emilie Bedenkové, Mantov 2.
h) S přípravou žádosti na Fond rozvoje bydlení ČR o dotaci na výstavbu 100 bytových jednotek na pozemcích č.33 a č.34 na Komenského náměstí ve Stodě.
II. Zastupitelstvo města Stod nesouhlasí:
a) S návrhem splátkového kalendáře firmy Transform a.s. Stod o vyrovnání dluhu. ZM trvá na tom, aby společnost uhradila celý dluh najednou, včetně náhrad soudního řízení.
obsah

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ZÁŘÍ
60 let
Šmákalová Danuše
Sokolská 594

Šatrová Božena
Baarova 269

Smazalová Helga
U cihelny 576

Pflug Václav
náměstí ČSA 60

Kazda Václav
Lelov 45

Jánský Zdeněk
Hradecká 534

Cíchová Miluše
Žižkova 214

65 let
apranec Vladimír
Sokolská 596
70 let
Kovaříková Jiřina
Krandova 725

Bouda Josef
Hradecká 604

75 let
Tlustý Jaroslav
Kostelní 212

Koprda Štefan
Lelov 30

Hanke Jaroslav
Krandova 58

87 let
Zub Václav
Revoluční 527

89 let
Hrdonka Václav
Palackého 333

ŘÍJEN
60 let
Zahořová Jana
B.Němcové 615

Nedvěd Jan
Domažlická 186

Košan Ladislav
náměstí ČSA 21

65 let
Zahoř Josef
B.Němcové 615

70 let
Šípová Libuše
Hradecká 602

Musil Ladislav
Plzeňská 620

Dušková Jiřina
Sokolská 587

75 let
Šmatová Anna
Šafaříkova 541

Rohla Václav
Žižkova 316

Blažek Jiří
Dělnická 737

Beňková Anna
Šafaříkova 542

80 let
Krištof Jan
B.Němcové 616

81 let
Hynková Markéta
Dělnická 737

Dejmek Bohuslav
Plzeňská 518

82 let
Slavíčková Růžena
Revoluční 202

83 let
Hrdonková Anna
Palackého 333

85 let
Sedláček Václav
Tylova 523

88 let
Teršlová Růžena
Dělnická 737

89 let
Gabrielová Marie
Sokolská 596

99 let
Pour Josef
Maškrov 481

Jubilantům srdečně blahopřejeme.
obsah

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
- Železniční výhybky Chotěšov-Červenka odmontoval neznámý pachatel 77 kusů měděných propojek kolejnic. Materiál v hodnotě převyšující částku pět tisíc korun skončil pravděpodobně ve sběrně barevných kovů.
- Chvilkové nepozornosti obsluhy benzinové čerpací stanice ve Stodě využil neznámý zloděj, který z neuzamčené zásuvky psdacího stolu ukradl několik kusů telefonních karet a menší finanční hotovost. Způsobená škoda dosáhla částky 7.600,- Kč.
- V současné době šetří policisté z OOP Stod dvě oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti. Oba muži, kteří nepřispívají na výživu svých dětí, jsou ze Stoda. Jedenz nich dluží na výživném 6.600,- Kč, druhý přes pět a půl tisíce korun.
- Koncem srpna t.r. došlo k vloupání do prodejny textilního zboží ve Stodě. Pachatel rozbil skleněnou výplň okna vedoucího do kanceláře prodejny a z ní odcizil fax a menší finanční hotovost. Z kanceláře se potom dostal do prodejny a odtud ukradl pánské i dámské značkové oděvy, spodní prádlo, plavky a pod. Vzniklá škola byla předběžně vyčíslena na čtvrt milionu korun.
obsah

ISŠaU Stod
V pondělí 3. září přibylo do Stoda 352 mladých lidí. Na místní Integrované střední škole a Učilišti byl zahájen nový školní rok. Do l.ročníků nastoupilo celkem 112 nových žáků. Do sůtudijního maturitního oboru mechanik elektronik bylo přijato 30 studentů, kteří úspěšně složili přijímací zkoušky. Pro tyto žáky připravila škola, kromě stávajících odborných zaměření na spotřební elektroniku a elektronické bezpečnostní systémy, ještě další zaměření a sice na hardware osobních počítačů.
Do učebního oboru mechanik elektronických zařízení nastoupilo 15 žáků, kteří se budou připravovat na montážní, výrobní a opravárenské práce v elektronice.
Do kadeřnické provozovny školy na Plzeňské ulici přibylo 27 žákyň učebního oboru kadeřnice. Pro veřejnost je tato provozovna opět otevřena od 7.30 do 19.00 hod., v pátek do 14.00 hod. Stálí zákazníci již vědí, že jsou v našem kadeřnictví vždy vítáni a delší doba úpravy účesu je zde kompenzována výrazně nižšími cenami. Pokud jste nás ještě nenavštívili, jste srdečně zváni. 11 dívek se v 1.ročnících bude připravoat na povolání dámské krejčové. Společně se spolužačkami z vyšších ročníků budou přirpavovat novou soutěžní kolekci oděvů, kterou budete mít možnost posoudit, jako každý rok, na některé z akcí pro veřejnost. Jistě se opět zúčastní s módní přehlídkou i každoroční vernisáže výstavy výtvarných prací v klášteře v Chotěšově.
Bílé pracovní oblečení na sebe v těchto dnech poprvé obléklo 29 žáků učebního oboru kuchař- číšník, kuchařka – servírka. Začátky zvládají v cvičné kuchyni na Komenského náměstí, později se zapojí do kuchařských prací ve školní kuchyni a restauračních provozovnách v širokém okolí. S jejich čísnickými a kuchařskými dovednostmi se také budete moci setkat v průběhu školního roku. Nechme se překvapit, jaká kulinářská setkání pro nás připraví.
V průběhu letošního školního roku vás pozveme na tradiční den otevřených dveří, maturitní plesy končících studijních oborů, prezentační akce pro veřejnost a slavnostní červnové vyřazení našich absolventů. O konání všech akcí vás budeme včas informovat.
Mgr. Alena Sedláčková
zástupkyně ředitele
obsah

Žáci ZŠ v Rakousku
Ještě než se všichni žáci sešli 3. září ve školních lavicích, někteří z nich se rozloučili s prázdninami pobytem v rakouských Alpách. O podrobnostech nás za celý kolektiv výpravy informovala Veronika Raunerová, žákyně 9.B.
Prázdniny se blížily ke konci, ale nás, 30 žáků 8. a 9.tříd, čekal týden v rakouských Alpách. Pobyt v tyrolském městečku Holzgau pro nás připravila belgická orgaanizace JEKA. Po třináctihodinové jízdě přes Rakousko a Německo jsme byli ubytováni v domě Isegrim. Odtud jsme každý den podnikali pěší výlety do okolních hor. První den jsme se vydali na horu Mädelejoch (1974 m). Těch 871 výškových metrů, do kterých se někteří téměř plazili, se nám zdálo nekonečných. Po prvním dnu nás tedy tento sport moc nenadchl. A když jsme měli druhý den před sebou stejný úkol, bylo pro nás jediné milé zjištění, že nás kousek sveze lanovka. Když jsme ale vystoupili na vrchol Jöchelspitze a dívali se na tu překrásnou krajinu pod námi z výšky 2225 m, stálo to za to. Třetí den jsme se vypravili na výlet do Německa, kde jsme navštívili zámek Neuschwanstein, který nechal postavit a také na něm pobýval bavorský král Ludvík II. Pokud se budete někdy nacházet v blízkosti Füssenu, určitě stojí za to se tam jet podívat. Ve středu jsme se vydali na procházku do nedalekého městečka Steegu, kde jsme navštívili sýrárnu. I další den jsme strávili v horách. Opět nás kousek svezla lanovka, ale na samý vrchol Warther Horn 2275 m jsme museli pěšky. Tenhle výstup, byť na nejvyšší vrchol našeho pobytu, se nám už zdál docela zábavný a nenáročný. Poslední den jsme se vypravili do Alpské zahrady do výšky 1742 m, kde má být údajně na 600 druhů rostlin. Alpskou protěž jsme si nenechali ujít. během pobytu nás vozil autobus do blízkého Elbigenalpu, kde bylo nádherné koupaliště s 49 m dlouhým tobogánem. Tady jsme se pěkně vyřádili. Rovněž jsme si jedno odpoledne zahráli všichni minigolf. Kluci sehráli celkem tři utkání ve fotbale. Pochlubit se mohou vítězstvím nad Ukrajinou. První zápas s Rakouskem nebyl moc potěšující, protože jsme prohráli. Druhý den při odvetě se jim nálada spravila, kluci totiž vyhráli. Poslední odpoledne se konal „útok“ na obchody. Všichni chtěli koupit nějaký dárek těm, kteří na ně doma čekali.
Nakonec bychom chtěli poděkovaat těm, kteří se o nás celý týden starali. Jmenovitě paní učitelce Antošové a Mlezivové. Víme, že někdy neměly lehký úkol zvládnout a uklidnit, promiňte mi ten výraz, 30 „puberťáků“. Nesmíme zapomenout ani na pana Antoše a pana doktora Šmejkala a samozřejmě taky na manžele Němečkovy, kteří se starali o to, abychom měli vždy plná bříška. Všem ještě jednou děkujeme a věříme, že i pro ně se stal tenhle pobyt nezapomenutelný a že na něj budou rádi vzpomínat. Naše poděkování patří v neposlední řadě všem orgnaizacím i jednotlivcům, kteří náš pobyt finančně sponzorovali.
obsah

RE-cycling v akci
Co se vlastně skrývá pod tímto názvem? Za tímto názvem se skrývá skupina pětadvaceti stodských nadšenců, kteří holdují rekreační cykloturistice (odtud název RE-cycling Stod), pěší turistice, horské turistice a v zimním období též lyžařským sportům. Většina těchto nadšenců holdujících pohybu na zdravém vzduchu se dala dohromady zcela náhodně před několika lety. Od té doby poznávají krásy naší vlasti za každého počasí. Jak nám sdělil jeden ze zakladatelů a organizátor akcí pan Pavel Sklenář, letošní sezónu začal RE-cycling začátkem května, za chladného počasí, putováním na kolech křivoklátskými lesy. Při této příležitosti navštívili pomník našeho prvního prezidenta T.G.Masaryka a zámek v Lánech, kde někteří osobně krátce pohovořili s prezidentem Václavem Havlem a jeho manželkou Dagmar. Dále se již tradičně zúčastnili „Chotěšovské 30“ na trasách 30 a 50 km cyklo. Mezi další vydařené akce patřilo poznávání Adršpašských skal, Broumovských stěn, Orlických hor a Babiččina údolí. Koncem září jsme zase putovali podzimní Šumavou v oblasti Kašperských hor a Churáňova. S letošní cykloturistikou se rozloučíme ještě výletem na zdejší Křížový vrch. No a poté pověsíme kola na hřebík a hurá na lyže.
obsah

DIVADLO PRO PŘEDPLATITELE:
2. listopadu 2001
SMRT OBCHODNÍHO CESTUJÍCÍHO
činohra, náhrada za odvolané představení ze dne 14.9.
1. představení sezóny 2001/2002 pro skupinu S 16 Komorní divadlo
23. listopadu 2001
ARIADNA NA NAXU
opera
2. představení pro S 16, ve Velkém divadle
odjezd autobusu vždy v 18.00 hodin
ze zastávky směr Plzeň
obsah

Večer lampionů
Kulturní komise společně s domem dětí pro malé i velké připravují na čtvrtek 25. října večer lampionů. Sraz účastníků je v 18.00 hodin. Převleky za cokoliv jsou srdečně vítány. Věříme, že děti popustí uzdu své fantazii a vymyslí si úbory vskutku nápadité a originální. Přineste si s sebou také lampiony, které posvítí na průvod přirozených i nadpřirozených bytostí městem.
Lampiony mohou být koupené i vlastnoručně vyrobené – hlavně aby byly funkční a svítily. Vyrobené lampiony je možno po průvodu v kulturním domě přihlásit do soutěže o nejhezčí lampion. Cesta průvodu povede přes pěší zónu, nádražní ulicí a parkem do kulturního domu, kde proběhne vyhodnocení nejlepších masek, ocenění nejkrásnějších vyrobených lampionů a kde také budou připraveny soutěže a diskotéka. Možná bude i ohňostroj.
obsah

Ozdobíme si stromek?
Vyzýváme všechny šikovné malé i velké občany našeho města, aby se zapojili do výroby ozdob pro vánoční stromek, který bude na pěší zóně. Pro výrobu můžete použít jakoukoli techniku a materiál, jen nezapomínejte, že stromek bude stát venku. Ozdoby můžete nosit do městské knihovny do 15. listopadu. V knihovně pak ozboby budou vystaveny a v pátek 7. prosince s nimi ozdobíme stromek na pěší zóně. Koledy nám k tomu budou zpívat děti ze základní a umělecké školy a my všichni se k nim budeme jistě rádi prřidáme.
obsah

NOVINKY V PROSTORÁCH DDM STOD
Přes prázdniny jsme v DDM Stod nezaháleli a vymýšleli pro vás na tento školní rok něco nového. Během prázdnin se nám podařilo přetvořit další místnost DDM. Na děti čeká veselá do žluta laděná místnost, kterou oživují červeně natřené zásuvky. Tato místnost se ne náhodou jmenuje Notička. Pro radost jsou po stěnách barevně nakreslené začátky písniček. V Notičce si budou děti zpívat, učit se hrát na kytaru a flétnu. Tato hudební místnost bude využívána i jinými zájmovými útvary DDM Stod. Učebnou budou určitě nadšeny děti z MŠ. V této místnosti je umístěn totiž mezi mnoha jinými poklady i klavír. Těšíme se na zpívání a hraní s vámi. Věříme, že se vám v Notičce bude líbit.
Druhým překvapením pro vás bude počítačová učebna. V tomto školním roce se bude možné připojit na internet hned na několika počítačích nejednou. Návštěvníci počítačové učebny se mohou těšit na Pentia, která jsou v celé učebně. I v letošním roce je nabídnut kurz počítačů pro dospělé – začátečníky. Tento kurz bude probíhat od 16:30 do 17:30 hodin. Zahajovací schůzka je ve čtvrtek 27.9. 2001. Těšíme se na vás. Přijďte!
obsah

NOVINKY mezi ZÚ DDM
Na tento školní rok si DDM Stod pro vás připravil mnoho novinek. S nabídkou zájmových útvarů se můžete seznámit v sešitku Nabídka zájmových útvarů DDM Stod na školní rok 2001-2002, kterou můžete obdržet v DDM Stod. Děti ji dostávaly ve škole. Bližší informace vám rádi sdělíme osobně v DDM či na telefonních číslech: 019-79 01 263, 0737 903966. Věříme, že si z naší nabídky každý vyberete to, co vás nejvíc osloví. Přejeme vám úspěšný nový školní rok.
obsah

Sezona v Taneční škole DANCE začala
11. září se poprvé sešli všichni staří i noví členové našich stodských tanečních klubů, kteří se budou scházet každé úterý ve školní tělocvičně. Letos máme od začátku školního roku skutečně napilno, protože nás 12. října čeká vystoupení s názvem “Tanec s časem“, které zatančíme pro žáky ZŠ ve Stodě. V předvánočním čase Městský úřad připravuje opět pořad, kterého se chceme také zúčastnit, a na kterém by se měli poprvé ukázat i letošní prvňáčkové. Taneční páry pak čeká velké množství soutěží v tanečním sportu. Držte palce! I letošní taneční kurz, tedy “Taneční“, už má začátek za sebou. Ten se konal v pátek 14. září ve velkém sále stodského kulturního domu. Chcete-li nás navštívit, máte první velkou příležitost 5. října na prodloužené, která má letos téma - Setkání českých historických osobností. Ani na dospěláky jsme letos nezapoměli. Po dvou vydařených ročnících otevíráme i letos Kurz tance pro dospělé. Začínáme 12. října od 21:45 v malém sále Kulturního domu ve Stodě.
Taneční škola DANCE
obsah

Přednášky k historii
Archiv města Plzně opět pořádá v sále klubu města Plzně, nám. Republiky 1 (radnice) přednášky k historii pro širokou věřejnost. Začátek vždy v 16.30 hodin.
23.října – úterý BLAHOSLAVENÝ HROZNATA
přednáší PhDr. Petr Kubín
Katolická teologická fakulta UK Praha

6.listopadu – úterý SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ A KUNHUTA PŘEMYSLOVNA
přednáší PhDr. Božena Kopičková
Historický ústav Akademie věd ČR Praha
20.listopadu – úterý ANNA Z FOIX, MANŽELKA KRÁLE VLADISLAVA
přednáší PhDr. Ing. Ivan Martinovský
emeritní archivář města Plzně

obsah

Nohejbal
Koncem prázdnin se uskutečnilo nohejbalové družební utkání na novém sportovním areálu v Nevolicích. Za obec Lelov jela delegace dvacetipěti občanů, z toho bylo devět hráčů. Turnaj vyhrálo družstvo LELOV STAR, na druhém místě bylo družstvo MARILA TLUMAČOV a třetí bylo družstvo LELOV JUNG. Odvetné utkání proběhlo 30. září v Lelově.
obsah

Aktuality ze ZŠ
V letošním školním roce jsme na naší škole přivítali 441 žáků, z toho 36 prvňáčků. Pro všechny žáky jsme v tomto školním roce připravili řadu zájmových kroužků, z nichž mnohé navazují na svoji činnost v loňském roce, ale objevuje se i několik novinek
· Angličtina pro nejmenší – nabízí hravou formou žákům mladšího školního věku seznámení s cizím jazykem – vede p. uč. Miloslava Malíková
· Zdravotnický kroužek – spolupracuje se zástupci Červeného kříže a seznamuje mladé zdravotníky se zásadami poskytování první pomoci – vedou p. uč. Jitka Lavičková a Kristýna Baštářová
· Aerobic – kroužek určený žákům 1. stupně se zaměřuje na moderní pohybové aktivity a cvičení s hudbou – vede p. uč. Miloslava Malíková
· Košíková – věnuje se nácviku práce s míčem a pravidlům košíkové, je určen žákům 4. a 5. ročníku – vede p. uč. Sylva Šabatová
· Dovedné ruce – pro ty žáky, kteří mají zájem o vytváření vlastních výrobků z rozmanitých materiálů – vedou p.uč. Ladislava Adamírová a Irena Hudcová
· Dramatický kroužek – sdružuje především žáky 2. ročníku, zaměřuje se na recitaci a dramatizaci textu – vede p. uč. Alena Kotorová
· Filmový klub – seznamuje s českou i zahraniční filmovou tvorbou, mohou ho navštěvovat žáci celé školy – vede p. uč. Alena Mlezivová
· Kondiční cvičení – zaměřené na zvýšení tělesné zdatnosti, pro žáky a žákyně 2. stupně – vede p. uč. Vítězslav Anton
· Sportujeme pro radost – v tomto kroužku převládají míčové hry, největší pozornost je věnována volejbalu – vede p. uč. Miroslav Jindřich
· Rosničky – školní pěvecký sbor zaujímá zvláštní místo v nabídce. Byl začleněn do školní výuky jako nepovinný předmět. Sbor dosáhl již řady úspěchů a svými vystoupeními potěšil mnoho posluchačů – vede p. ing. Jana Štěpánková Každý, kdo má zájem o aktuální informace o naší škole, si může vyhledat internetové stránky, které připravuje pan učitel Milan Jiránek na adrese: www.zs stod.cz
obsah

První školní den
Na 36 prvňáčků ZŠ ve Stodě čekala řada překvapení hned jejich první den ve škole. Již třetím rokem se u nás v prvním ročníku vyučuje čtení genetickou metodou, která se postupně začíná prosazovat do výuky českých škol. Její hlavní výhodou je tzv. „jedna obtížnost“, neboť žáci se učí celou abecedu číst a psát nejprve velkými tiskacími písmeny. S těmi se prvňáčkové setkali hned při vstupu do své nové třídy. Seznámili se se svou paní učitelkou a už tu byl první úkol – na připravených kartičkách najít svoje křestní jméno. Většině žáků se to velmi rychle podařilo, a zažili tudíž hned v první školní den tolik důležitý úspěch. Odměnou za pěknou práci byla všem začínajícím školákům pohádka O perníkové chaloupce, na jejímž konci si všichni prvňáčkové mohli uloupnout svůj perníček. Jejich rozzářené oči prozrazovaly, že první den ve škole předčil očekávání i těch, kteří se do školy vůbec netěšili.
obsah

Co se děje v ZŠ
Protože škola není jen výuka, připravili učitelé pro děti celou řadu zajímavých akcí, z nichž některé, plánované na první čtvrtletí, vám představujeme:
Paní učitelky Zajíčková a Chynoradská připravily pro žáky 6. a 7. tříd výtvarnou exkurzi do zámku Kratochvíle, kde je instalována expozice českého animovaného filmu. Žáci 2. a 3. tříd zase navštívili zámek Brežnice, kde současně shlédli divadelní představení Z deníku kocoura Modroočka. Čtvrťáci až šesťáci si na dopravním hřišti připomenou, jak se cyklista má správně chovat na veřejné komunikaci. 27. září se konal olympijský den, kdy žáci po slavnostním nástupu a slibu závodníků i rozhodčích soutěžili v malé kopané, basketbalu a přespolním běhu.Slavnostní zakončení her a vyhlášení výsledků proběhlo krátce po dvanácté hodině. Slavnostní olympijský slib:
Jménem všech závodníků slibuji, že se na olympijských hrách představíme jako loajální soupeři dbalí pravidel, jimiž jsou hry řízeny, a s přáním bojovat v rytířském duchu pro slávu sportu a čest našich družstev.
Žáci sedmých až devátých tříd se zúčastní filmového představení adaptace klasického díla české literatury Kytice v plzeňském kině Eden. Celá škola navštíví vystoupení taneční školy Dance, kterou vedou manželé Cíchovi a pro šesté třídy je připraven zájezd do Bavorska s návštěvou sklárny Bodenmais, Javorského jezera a muzea zvířat všech kontinentů.
obsah

Co dělá VORTIGERN?
Vortigern je nově vzniklá skupina historického šermu ve Stodě. V současné době se převážně věnuje tréninku šermu a to jak z dob gotických, tak barokních. Přesto, že je tato skupina teprve ve svém zrodu, mohli se ti z vás, kteří navštívili noční prohlídky hradu Švihova, obdivovat jejich umění jak šermířskému – ve zbrojnici, tak umění hereckému v roli samotného pána hradu Půty z Rýzmberka. Toto představení se bude opakovat ve dnech 19. a 20. října od 19.00 do 24.00 hodin. Vstupenky je možno si rezervovat na tel. čísle 0186/693378. Vortigern také přijímá nové členy, chlapce od 17 let, se zájmem o šerm. Nabízí dobrou partu a vzrušující chvíle prožité na romantických místech našich hradů a zámků. Jediným předpokladem přijetí je opravdový zájem o danou věc. Členové Vortigernu by chtěli poděkovat městskému zastupitelstvu ve Stodě za pomoc s zkušebními prostory, bez které by skupina nemohla vzniknout. Vortigern je schopen již dnes, i přes nízkou členskou základnu, předvést krátké ukázky šermu z doby gotiky. Protože úzce spolupracuje i s jinými skupinami podobného zaměření, může představit např. krásné tance z dob gotiky, renesance či baroka nebo polykačky ohňů ze skupiny dobových tanců Ignigena. Zájemci o členství ve skupině mohou volat na tel. 0737328375 – J. Čermák nebo 0723046418 – L. Terber.
obsah[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter