Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy listopad 2001 vydáno 28. 06. 2002 (5806 přečtení)PF 2002
Zastupitelstvo města schválilo úpravu rozpočtu
Vyprošťovací zařízení hasičům
Je město zadluženo?
Druhá etapa výstavby DPS
Úprava Šibeničního vrchu
Přejímka kasáren již v lednu
Za odpadky zaplatíme více
SWA se bude rozšiřovat
Město odkoupilo rodinný domek
Z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva města Stod
Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
Večer lampionů
Kdo si hraje, nezlobí
Centrum služeb pro zdravotně postižené
Centrum bilancovalo
Letní tábor s DDM Stod
Roztleskávačky se představují
Olympijské dny ve Stodě
Prodej kaprů
Pozor na občanské průkazy
Big Band slavil narozeniny
Životní jubilea
6. společenský ples kultury a podnikatelů
Úspěch mladých stolních tenistů
MINAR market
Adventní program:

PF 2002
Klidné prožití vánočních svátků,
pohodu do roku 2002, zdraví, štěstí
a mnoho osobních i pracovních úspěchů
přeje
MĚSTO STOD

obsah

Zastupitelstvo města schválilo úpravu rozpočtu
Zastupitelé na 25. veřejném zasedání schválili, na doporučení finanční komise rady města, úpravu rozpočtu pro rok 2001.K největším změnám došlo v navýšení kapitoly investic a to hlavně na rekonstrukci vojenské ubytovny a výstavby infrastruktury. K další změně došlo v kapitole školství, kde se město stalo příjemcem státní dotace na školy. Po této úpravě činí rozpočet města 100 mil. 688 tis. Kč a je to nejvyšší dosažený rozpočet.
obsah

Vyprošťovací zařízení hasičům
Po několika vážných dopravních nehodách, kdy lékaři záchranné služby museli čekat na vyprošťovací vůz z Přeštic, se zastupitelstvo rozhodlo zakoupit nové vyprošťovací zařízení našim dobrovolným hasičům, kteří jsou vyškoleni ve vyprošťovací činnosti a zajišťují pomoc při dopravních nehodách v okolí našeho města. Zakoupené zařízení bude zamontováno do pohotovostního vozidla zn. Avia, které město převedlo hasičům ze zrušeného bytového hospodářství. Přes vysokou cenu vyprošťovacího zařízení (280 tis.Kč.) zvítězilo v zastupitelstvu přesvědčení, že rychlá pomoc může často zachránit lidský život, a o to jde především.
obsah

Je město zadluženo?
Řada občanů, kteří nechodí na veřejné zasedání města, se ptá, jaká je zadluženost města při tak rozsáhlé investiční činnosti. Podle nejnovější informace předsedkyně finanční komise MUDr. Preislerové činí dluhová služba pro letošní rok (splácení úvěru) 4,88 % z rozpočtu města.Největší položkou je splácení půjčky na kanalizaci a plynofikaci základní školy poskytnuté fondem životního prostředí ČR.
obsah

Druhá etapa výstavby DPS
Po schválení státního rozpočtu v poslanecké sněmovně se naše město snaží prosadit zahájení výstavby druhé etapy domu s pečovatelskou službou již v roce 2002. Naši žádost za velké podpory OÚ posoudila meziresortní komise Ministerstva pro místní rozvoj a doporučila ji k podpisu ministru MMR. Cílem této strategie města je eliminovat případné snížení částky státní podpory na jeden byt, jež pro rok 2001 činí 700 tisíc korun. Město bude doplácet na jednu bytovou jednotku v průměru 280 tisíc, to je při plánovaných 46 bytech 12 800 000 Kč z rozpočtu města. Na pokrytí této částky plánuje město získání dlouhodobého úvěru. Pokud by došlo ke snížení státní podpory, mělo by to za následek další zatížení rozpočtu města.
obsah

Úprava Šibeničního vrchu
Po dokončení výstavby kanalizace na pravobřežní části města došlo ke konečné úpravě mezideponie zeminy na Šibeničním vrchu. Celá lokalita bude na jaře upravena ornicí a osázena vhodnou vegetací, po jejím zapojení bude odstraněno i stávající oplocení. Město zde počítá s vybudováním zpevněné pěšiny se stromořadím, která znovu zpřístupní Šibeniční vrch na procházky.
obsah

Přejímka kasáren již v lednu
Podle vyjádření vojenské ubytovací správy Plzeň–jih budou městu předána do zápůjčky kasárna na Krůtí hoře již v lednu příštího roku. Vlastní převedení majetku armády do majetku města proběhne v březnu. Hlavním důvodem urychlení převodu je nedostatek finančních prostředků na ostrahu objektu. Město v příštím roce vybuduje úpravnu vody a propojí vodárenský systém kasáren s městským. Představitelé města intenzivně jednají o využití uvolněných objektů.
obsah

Za odpadky zaplatíme více
S účinností nového zákona o odpadech tj. od 1.1.2002 vzrostou poplatky za uložení odpadů přibližně o 200 Kč na jednu tunu odpadu. Zvýšení sazeb je v souladu s novým zákonem o odpadech a jde o částky odváděné státu, nikoliv městu. Navýšení poplatků následně promítnou do svých cen firmy svážející odpad, to znamená, že od příštího roku vzroste poplatek za svoz komunálního odpadu. V době uzávěrky zpravodaje není známa skutečná výše cen za jednotlivé svozy komunálního odpadu.
obsah

SWA se bude rozšiřovat
Zastupitelstvo města na svém 25. veřejném zasedání odsouhlasilo odprodej dalších pozemků v průmyslové zóně firmě SWA. Tato prosperující firma chce rozšířit svoji strojní výrobu pro automobilový průmysl. SWA počítá rovněž s výstavbou domu pro ubytování zaměstnanců a správce. Při osobním jednání s majitelem firmy panem Wernerem byl projeven zájem ze strany firmy o výstavbu rodinných domků na „Stavidlech“.
obsah

Město odkoupilo rodinný domek
Na základě usnesení zastupitelstva odkoupilo město od pana Kneifla rodinný domek v Úzké ulici, kde se počítá s demolicí všech městských objektů. Tolik vyhlášené „Mexiko“ tak v krátké době zanikne a na jeho místě vyrostou domy k bydlení.
obsah

Z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva města Stod
ze dne 17.října 2001
I. Zastupitelstvo města Stod bere na vědomí:
a) Informace o zpracované dokumentaci, plánech úkrytů jednotlivých nemovitostí pro případ ohrožení občanů města.
II. Zastupitelstvo města Stod souhlasí:
a) S mezidobní zprávou
b) S 3. dodatkem souborného stanoviska – územní plán města Stod.
c) S úpravami rozpočtu města Stod pro r. 2001.
d) S prodejem pozemků firmě SWA s.r.o. Stod parc.č. 1369/18 o výměře 8 689 m2 v k.ú. Stod orná půda parc.č. 1077/8 o výměře 382 m2 v k.ú. Stod ostatní plocha za cenu 200,- Kč/m2.
e) S odkoupením budovy č.p. 401 na pozemku stavební parcely parc.č. 418/2 v k.ú. Stod za cenu 180 000,-- Kč od pana Františka Majora.
f) S rozšířením kapacity školní jídelny Základní školy Stod z 300 na 350 strávníků.
g) S převedením dopravního prostředku skříňové ávie, která je provozována na údržbě města na JSDHO Stod.
h) S Dodatkem k prohlášení vlastníka budovy č.p. 596 v Sokolské ulici ve Stodě, postavené na stavební parcele parc.č. 779 v k.ú. Stod.

obsah

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU
- Policisté z OOP Stod nyní řeší případ krádeže denního tisku. V časných ranních hodinách dne 14. září někdo přestřihl oko visacího zámku u úschovné bedny před prodejnou tabáku ve Stodě a z ní pak odcizil noviny a časopisy v hodnotě bezmála pět tisíc korun. Vyšetřování prozatím ukázalo, že téhož dne se obdobným způsobem ztratily tiskoviny i v okresech Domažlice a Plzeň-sever.
- Z objektu bývalého státního statku ve Stodě odcizil neznámý pachatel tři elektromotory a dopravníkový pas, dále tabule z pozinkovaného plechu o celkové ploše 120 m2, několik desítek kusů šablon střešní krytiny Eternit a cca 300 m pletiva. Způsobená škoda se vyšplhala na sto tisíc korun.
- Z podvalníku žací lišty kombajnu, který byl odstaven na poli nedaleko Merklína, zmizelo počátkem září několik kol. Policistům se podařilo zjistit, že pachatelem krádeže je šestadvacetiletý muž okresu Domažlice. Ten věci z krádeže přechovával v místě svého bydliště a zde byly tyto předměty také zajištěny. Škoda, kterou svým jednáním způsobil, byla vyčíslena na deset tisíc korun. V současné době mu bylo sděleno obvinění z trestného činu krádeže.
obsah

Večer lampionů
Ve čtvrtek 25. října se v 18.00 hodin na Komenského náměstí sešli účastníci lampionového průvodu. Po nezbytných přípravách, jakými byla prezence nadpřirozených bytostí a přihlášení vlastnoručně vyrobených lampionů do soutěže, jsme zapálili svíčky, milovníci techniky rozžehli žárovky v lampionech a vydali jsme se na cestu městem. Šli jsme přes náměstí ČSA, pěší zónu, Nádražní ulicí a parkem do kulturního domu.Tam byly vyhodnoceny nejlepší masky – oceněni byli například trpaslíci se Sněhurkou, postavičky budíků, duchové, kravička a Japonka. Poté došlo na přehlídku vyrobených lampionů. Porotu nejvíce zaujal lampion představující postavu vodníka, kterého si hrdě nesl Václav Bejček. Děvčata Macánových zase měla lampiony z papíru polepené podzimním barevným listím a Lenka Houserová použila spojení keramiky a papíru, čímž vznikl opravdu neobvyklý lampion. Po vyhodnocení přišly na řadu soutěže a diskotéka, na které ti největší vytrvalci dokázali tančit až do půl deváté.
obsah

Kdo si hraje, nezlobí
...... i toto rčení měli na mysli činovníci fotbalového oddílu Stod, když se před šesti lety rozhodli obnovit činnost v žákovských kategoriích. Plocha stadionu se tak dvakrát v týdnu začala plnit malými adepty této nejoblíbenější hry u nás.
Každý začátek je těžký, někteří nevydrželi a odešli, jiní naopak přicházeli. Vystřídalo se i několik trenérů. V průběhu minulých let se družstva minižáků a později žáků prokousávala okresní soutěží se střídavými úspěchy. Časem se však vykrystalizoval základní kádr mužstva starších žáků a trpělivá práce trenérů pana Josefa Hrušky a MUDr. Jiřího Šmejkala začala přinášet ovoce. V loňském ročníku okresního přeboru se již starší žáci drali na nejvyšší příčky tabulky a jen úzký kádr hráčů je vyřadil z bojů o postup do krajské soutěže. Letošní průběh soutěže je už zcela v režii žáků Slavoje Stod. Hra, kterou žáci předvádějí, pravidelně přivádí do ochozu stadionu nejen jejich rodiče, ale i nejednoho milovníka této krásné hry. A věřte, že si tito fandové na mnoha akcích žáků opravdu fotbalově pochutnají. Vždyť v podzimní části okresního přeboru porazil náš tým Štěnovice 9:1, Merklín 7:0, Nezbavětice 14:0, Dnešice 14:0, Hradec 11:0, Dobřany 4:1, Vstiš 3:1 a Losinou 7:1. V podzimní části tedy vyhráli všechny zápasy a vedou tabulku s 24 body a skóre 69:4.
Děkujeme hochům za vzornou reprezentaci oddílu a města a přejeme jim mnoho dalších sportovních úspěchů. Ostatní chlapce z prvních až devátých tříd, kteří mají zájem o kopanou, vyzýváme, aby přišli posílit řady fotbalových nadšenců a pomohli tak rozvoji kopané ve Stodě.
Zájemci se mohou přihlásit u trenérů a činovníků fotbalového oddílu Slavoj Stod.
za Slavoj Stod
Antonín Lukášek
obsah

Centrum služeb pro zdravotně postižené
Od počátku letošního roku bylo na základě požadavků klientů centra ( sídlí v Koterovské ul. 134 v Plzni) a po dohodě s obecními a městskými úřady přistoupeno k zajištění pravidelných výjezdů do těchto spádových míst okresu Plzeň-jih: Blovice, Nepomuk, Přeštice a Stod. Kde a kdy nás ve Stodě najdete? V jídelně v budově Domu s pečovatelskou službou, druhým vchodem, pak přízemí vpravo. Vždy každou p r v n í středu v měsíci tam v době od 8.30 do 12 hodin poskytujeme poradenství ze všech oblastí, které zajímají zdravotně postižené občany: sociální, právní, vzdělávání, integrace dětí, mládeže a dospělých mezi zdravou veřejnost, pracovní uplatnění, reedukace, rehabilitační a kompenzační pomůcky atp. Vyřizujeme žádosti o imobilní telefonní stanice, zajišťujeme pomoc při složitých jednáních, zprostředkováváme odbornou psychologickou, pedagogickou a jinou pomoc. Odpoledne je pak věnováno kontaktní práci, návštěvám klientů v místě jejich bydliště, poskytování podpůrné psychoterapie aj. Odpolední návštěvy je nutné si předem dojednat s paní Kasíkovou – vedoucí CS – na telefonu 019/7440943 každé pondělí 8 – 17 hodin.
Centru se konečně podařilo zajistit dostatečný počet výtisků Sociálně-právního minima pro ZdP občany. Jeden výtisk stojí 55 Kč a můžete si ho zakoupit právě vždy první středu v měsíci v dopoledních hodinách. Jedná se o výtah ze všech zákonů a vládních nařízení majících vazbu ke zdravotnímu postižení / důchody, mimořádné výhody pro ZP a podrobný výčet dávek z nich vycházejících, pracovní uplatnění, dávky sociální podpory, vzdělání ZP dětí a mládeže, daňové úlevy, vzory žádostí apod./. Příště uveřejníme výhody nově poskytované Českým Telecomem a.s. pro těžce sluchově postižené občany.
obsah

Centrum bilancovalo
Centrum služeb pro zdravotně postižené ve Stodě navštívilo v době od března do září letošního roku 59 občanů ze Stoda a okolí. Na jeden výjezd tak připadá 7 klientů. Pracovnice dále navštívily 16 těžce zdravotně postižených občanů v místě jejich bydliště. Jak zdůraznila vedoucí centra paní Kasíková, služby centra jsou určeny celé populaci regionu, bez ohledu na rozsah a druh zdravotního postižení, věk či členství v jakékoliv organizaci. Zároveň vyslovila poděkování městu za vstřícný přístup při zavádění této služby.
obsah

Letní tábor s DDM Stod
I v letošním školním roce bude DDM Stod pořádat letní dětský tábor. Bližší informace o táboře se dozvíte z nástěnek DDM či přímo v kanceláři DDM Stod. Potřebné informace budou k dispozici i na internetových stránkách www.volny.cz/mddmstod. Termín tábora bude v měsíci červenci. Zaměstnanci DDM připravují bohatý táborový program. Děti, které navštěvují v DDM dva a více ZÚ, mohou uplatnit slevu na letní tábor ve výši 200.- Kč. Doporučujeme všem zájemcům, aby si co nejdříve přišli pro přihlášky. Počet účastníku tábora je omezen. Na všechny se již moc těšíme.
Zaměstnatnci DDM Stod přejí všem dětem i dospělým krásný předvánoční čas. Do nového roku hodně pohody, zdraví, energie, dobré nálady a osobních i pracovních úspěchů. V předvánočním čase si pro vás připravil DDM Stod vystoupení ZÚ a kurz Ručního lití mýdel, kurz Malování na hedvábí. Na oba kurzy je nutno se přihlásit předem. Přijďte si vyrobit krásný vánoční dárek.
Při vystoupení ZÚ Roztleskávačky se vám dívky představí se svojí pohybovou skladbou při Vánočním nadělování 13.12. v KD. Ve středu 19.12. si pro vás ZÚ Umělecko-dramatický připravil divadelní představení – Vánoce mají chřipku.
obsah

Roztleskávačky se představují
Možná nevíte, že DDM má od září nový kroužek – roztleskávačky. O členství byl velký zájem mezi dívkami a první vystoupení je čeká hned 13. prosince v KD na Vánočním nadělování. Představí se vám 25 šikovných roztleskávaček. Pro svoji činnost dívky potřebují pompony (velké střapaté koule), které si sami vyráběly. Děkujeme firmě ALUFIX BOHEMIA spol. s. r. o. a firmě STARCOM Ostrava – Vítkovice. Tyto firmy nám poskytly odpadkové pytle, ze kterých jsme vyrobili pompony. Na výrobu jenoho pomponu jsme potřebovali dvě ruličky pytlů.
Věříme, že se vám roztleskávačky budou líbit a že je uvidíme při různých akcích.
obsah

Olympijské dny ve Stodě
Planoucí pochodeň, slib rozhodčích a závodníků, jiskřičky v očích a Olympijský den mohl začít. Přes 80 dětí se sešlo 6.10.2001 ve staré tělocvičně, aby se utkalo ve florbalu,fotbalu,ringu a stolním tenisu. Po prezentaci družstev, kdy v každém muselo hrát jedno děvče, se zahájila florbalová utkání. S vysokým nasazením se každý hráč snažil vstřelit soupeřovi gól. Nejúspěšněji si vedlo družstvo Cích a spol.V minifotbalu se družstva nesnažila o nic méně, přesto, zvítězit může jen jeden. Nejlepší skóre zajistilo prvenství týmu Straka a spol.
Ve fotbalu a florbalu si děvčata moc nezařádila, v ringu však byla oporou mužstva. Nejobratněji vybíralo nezbedné kroužky družstvo Berklau a spol. Stolní tenis probíhal formou soutěže jednotlivců. Z dívek předvedla nejlepší výkon Hanka Šleisová.S pánskou konkurencí se nejlépe vypořádal Michal Štumpf.Celý den nezištně soudcovali a dobrou náladu šířili:Aleš, Danka, David a Martina. Medaile a diplomy jsou rozdány, je čas zhasnout pochodeň a odejít se skvělým pocitem po vydařené akci.
obsah

Prodej kaprů
ČRS ve Stodě bude 22. prosince v době od 11.00 do 13.00 prodávat v Novém mlýně kapry na vánoce. Váhy kaprů jsou v rozmezí od 1,80 kg do 2,5 kg.
obsah

Pozor na občanské průkazy
Ministerstvo vnitra upozorňuje občany, kteří jsou držiteli občanského průkazu typu knížka a nemají v něm vyznačeno státní občanství České republiky, že dnem 31. prosince 2001 končí jejich platnost. Vzhledem k tomu, že doba vydání nového občanského průkazu může činit až 30 dnů, je třeba požádat o jeho vydání co nejdříve. Podání žádosti o vystavení nového občanského průkazu a i cestovního pasu můžete učinit na matrice MěÚ Stod.
obsah

Big Band slavil narozeniny
U příležitosti 4. narozenin BIG BANDU Jana Baxy proběhl 17. listopadu 2001 v kulturním domě ve Stodě Galavečer. Celý pořad moderoval pan Pavel Cích. Kromě Big Bandu vystoupil taneční orchestr S. Douši z Prahy, Duo Impuls z Pardubic, dechovky zahrála Nýřaňanka a miláčkem publika se stal Dětský orchestr ZUŠ z Klatov. Přestože členové Big Bandu hrají i v jiných souborech a jsou z různých měst kraje, jejich výkonu to vůbec neubírá na kráse, ba právě naopak. A kapelníkovi patří dík za to, že takový soubor dokáže dát dohromady a přes vytíženost jednotlivých členů zorganizovat vystoupení. Vždyť členů souboru jsou dvě desítky!
obsah

Životní jubilea
Pro vás, kteří jste si tuto rubriku oblíbili a nebylo vás málo, máme smutnou zprávu. Do redakce přišel nevybíravý anonymní dopis podepsaný „ staří důchodci“. Někdo si v něm osobuje právo hovořit za důchodce města a protestuje proti uvádění životních jubileí v našem listě. Protože redakce nemá zájem být napadána a osočována z toho, že poskytuje informace těm, kteří okrádají a vraždí staré lidi, s rubrikou životní jubilea se ve Stodských listech už nesetkáte.
obsah

6. společenský ples kultury a podnikatelů
se bude konat v kulturním domě ve Stodě
18. ledna 2002
od 20.00 do 03.00 hodin
Vstup na ples ve společenském oděvu.
Předprodej vstupenek v městské knihovně od 3.ledna
Vstupné 100,- Kč
obsah

Úspěch mladých stolních tenistů
Na prvních bodovacích turnajích plzeňského kraje ve stolním tenise dosáhli úspěchu mladí hráči Slavoje Stod. V neděli 11. listopadu se v sokolovně Diossu Nýřany probojoval do čtvrtfinále za účasti 36 hráčů v kategorii dorostu Tomáš Roch a obsadil páté až osmé místo. Mezi mladšími žáky se na turnaji v Boru u Tachova prosadil Daniel Čada, který vybojoval pěkné třetí místo
Výsledky:
dorostenci: 1. Vokurka, 2. Totzauer, 3. Blažek a Chvátal, 5.-8. Pour, Janza (všichni Bor), Zuziak (Nepomuk), Roch (Stod) mladší žáci: 1.Totzauer (Bor), 2.Hach (Nezvěstice), 3. Papež (Cheb) a Čada (Stod), 5.-8. Hodek (Nezvěstice), Řehák (Líně), Frühauf (Zbiroh), Rožumberg (Bor)
obsah

MINAR market
V uplynulém roce 2001 obchodní středisko MINAR market v Tyršově ulici ve Stodě provedlo několik vylepšení. Od začátku roku díky součinnosti s obchodním střediskem v Nepomuku zákazník jistě ocenil další rozšíření sortimentu a v některých oblastech i snížení prodejní ceny zboží. Nemalým podílem se na zlepšení projevuje i výborná spolupráce s maloobchodním řetězcem SVOP. Cenová úroveň nabídky tohoto řetězce se v mnoha případech vyrovná cenové úrovni nadnárodních obchodních společností. Další rozšiřování prodejního sortimentu zatím není v našich prodejních prostorách možné. V letních měsících proběhla příprava k projektové dokumentaci další etapy rozšíření prodejních a výstavby nových skladovacích prostorů. K realizaci by mělo dojít v roce 2002. V měsíci listopadu zákazníci jistě zaregistrovali instalaci nového pokladního a informačního systému. Tento pokladní systém zákazníkovi přinesl prvotřídní přehled o nakupovaném zboží a zlepšil rychlost obslužnosti u pokladen. Zaměstnancům systém nabízí informace o prodejnosti zboží, momentální stavy na skladě a v některých případech upozorňuje i na ukončení trvanlivosti jednotlivých druhů potravin. Celková finanční částka investic v roce 2001 lehce přesáhla 1 milion korun. I v roce 2002 budeme rozšiřovat prodejní prostory a zařizovat obchodní středisko novou technologií. Již zmíněnou rekonstrukcí a přístavbou bychom měli dosáhnout větších prodejních ploch na paletové umístění zboží a opětovné rozšíření chladicích a mrazicích vitrín. Věříme, že naší snahou o zlepšení prodejního prostředí si zajistíme Vaši zákaznickou přízeň.
majitel MINAR marketu
Milan Sklenář
obsah

Adventní program:
4. prosince Koncert ZUŠ od 17.00 v zasedací síni MěÚ
7. prosince Zdobení stromku s koledami od 17.00 na pěší zóně
13. prosince Vánoční nadělování od 17.00 v kulturním domě
18. prosince Koncert ZUŠ od 17.00 v zasedací síni MěÚ
19. prosince Vánoční koledy koncert od 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ
obsah[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter