Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy březen 2002 vydáno 28. 06. 2002 (6715 přečtení)Stod pověřenou obcí III. stupně
Kde bude sídlit úřad III. stupně?
Vandalové opět řádili
Výstavba II. etapy Domu s pečovatelskou službou
Hasičům se den vydařil
Práce na Krutí hoře zahájeny
Město kupuje vodovod
Ministr Gross na radnici
Město cvičilo opatření při povodních
Povede naším městem mezinárodní cyklostezka?
Výzva
Nová zastávka
Pokládání květin
Usnesení z 28. veřejného zasedání Zastupitelstva města Stod
Děti a příroda
Myslivci hodnotili
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY v Lelově
Stod v proměnách času
Chotěšov vydal knihu
MDŽ v Lelově
Malování na hedvábí
Výtvarné úterky
Nejen na vodu do Sušice
První ročník Her bez hranic
Zničte skřeta Dakora
Dobrovolná vojenská cvičení
Věnujme pozornost mladým
Mladí a Náhlovští
Hasiči ve školce
Proběhlo semifinále

Stod pověřenou obcí III. stupně
Parlament schválil město Stod jako pověřenou obec III.stupně Na 59. zasedání Parlamanetu ČR bylo naše město schváleno jako obec s pověřeným úřadem III.stupně. Návrh zákona nyní čeká schválení v Senátu a podpisem prezidenta republiky se stává zákonem. Každá reforma, ať probíhá v kterémkoliv rezortu, má jistý časový úsek, kdy se nově zavádí věci nevyzkoušené a náročné na doladění. Tak aby tato, jedna z největších změn, v řízení státu přinesla užitek, pro který se připravila, je si třeba uvědomit, že získáním statutu pověřeného úřadu III.stupně získá naše město velký vliv na celé dění v regionu, ale zároveň musí přijmout velkou zodpovědnost za celou spádovou oblast. O obcích, které budou spadat pod náš úřad, rovněž rozhodne Parlament. Nebude to však zákonem, ale formou vyhlášky. Velká neznámá je stále nad oblastí Holýšovska, která podle vyjádření představitelů města Holýšova chce spadat úřadem III. stupně pod Plzeň. /st/
obsah

Kde bude sídlit úřad III. stupně?
Podle předběžných propočtů bude v novém úřadě zaměstnáno kolem 50 nových úředníků. Menší část na kontaktním místě v Dobřanech a zbytek úřadu bude třeba umístit v odpovídajících prostorách v majetku města Stod. Z několika variant rada města vybrala variantu, kde by byl úřad umístěn ve starém Domu s pečovatelskou službou v Dělnické ulici.
Tento dům však musí projít celkovou rekonstrukcí tak, aby odpovídal potřebám státního úřadu. Samosprávné orgány zůstanou v prostorách radnice na náměstí ČSA. Velmi zajímavá se jeví i varianta možného odkoupení ředitelství cihelen v Sokolské ulici. V minulých dnech proběhlo předběžné nezávazné jednání s provozním ředitelem Českých cihelen s.r.o. a město nyní čeká na konkrétní nabídku rakouského majitele. Proto je nutné brát „fámy“ kolující po našem městě s rezervou.
obsah

Vandalové opět řádili
Během několika nocí neznámí vandalové zdemolovali autobusové zastávky, ozdobnou zeď MŠ, lavičky a dokonce i opěrnou zeď na nádraží. Řádění se nevyhnulo ani Lelovu, kde došlo rovněž ke zničení autobusové zastávky.Velká škoda vznikla na elektrickém rozvaděči, ze kterého jsou zásobovány el. proudem vodovodní vrty. Přestože byl rozvaděč pod proudem, došlo k jeho úplnému zničení, a to jen pro hliníkovou skříň, ve které byl umístěn. (viz foto ) Představitelé radnice požádali místní oddělení policie o zvýšení dohledu v nočních hodinách. Je však na nás všech, zda si necháme dále ničit obecní majetek aniž bychom upozornili policii, která má pravomoc zasáhnout a věřme, že zasáhne rychle a razantně. Je nutno „tuto zálibu“některých lidí zastavit. Stejné zkušennosti mají bohužel i ostatní města. /st/
obsah

Výstavba II. etapy Domu s pečovatelskou službou
Naplno se v těchto dnech rozeběhla výstavba II. etapy DPS na Komenského náměstí. Po určitých problémech, o kterých jsme Vás již informovali, se podařilo „rozeběhnout“ tuto pro město tak významnou stavbu v návaznosti dokončovacích pracích na I. etapě. Rada města na návrh finanční komise vybrala z několika nabídek bankovních ústavů Komerční banku, u které bude otevřen po schválení zastupiteli města dlouhodobý úvěr ve výši 12 mil. Kč. Z úvěru bude hrazen podíl města na výstavbě první i druhé etapy a to v letošním roce 7 mil. Kč a v roce 2003 - 5 mil. Kč. Hodnota celého díla se bude blížit ke 46 mil. Kč. /st/
obsah

Hasičům se den vydařil
Den otevřených dveří proběhl ve stodské hasičské zbrojnici. Cílem bylo ukázat lidem, jak probíhá práce hasičů, jaké jsou jejich stroje a v akém prostředí se pohybují. Podívat se přišlo na dvěstě lidí. Největší zájem byl o ukázku zásahu, kdy hasiči předvedli stříhání a otevírání auta střechou hydraulickým vyprošťovacím zařízením. Naštěstí se tentokrát jednalo pouze o nehodu předstíranou. /dm/
obsah

Práce na Krutí hoře zahájeny
V těchto dnech byla zahájena výstavba úpravny vody v objektu bývalých kasáren na Krutí hoře. Na tuto akci bude přímo navazovat i výstavba přivaděče vody do průmyslové zóny, kde dojde k napojení na vodovodní systém města. Zastupitelstvo našeho města tuto akci zařadilo v rozpočtu města jako prioritu číslo jedna, protože dostatek pitné vody je limitující pro další rozvoj. Město znovu podalo přepracovanou žádost prostřednictvím Krajského úřadu na Ministerstvo zemědělství pro přiznání dotace na výstavbu vodovodu. První žádost jsme již podali v roce 1997 a přes několik urgencí jsme dodnes žádné prostředky neobdrželi. Investiční akce vodovod Stod se podařilo dostat do mezi 11 priorit Plzeňského kraje a věříme, že se dotace, která činí až 60% investice, konečně dočkáme. /st/
obsah

Město kupuje vodovod
Na základě usnesení ZM došlo k podpisu smlouvy na odkoupení vodovodníhořadu, kterým byla dodávána voda z kasáren na Krůtí hoře firmě OTM s.r.o. v Kotovické ulici. Cena PVC vodovodního řadu byla dohodnuta na 411 000,- Kč. Město tímto krokem ušetří značné finanční prostředky, které by muselo vynaložit na vybudování nového řadu podél silnice na Kotovice do objektu kasáren. Na odkoupený vodovod bude napojena nová vodovodní větev propojující průmyslovou zónu s vodovodním systémem kasáren. /st/
obsah

Ministr Gross na radnici
Na krátkou pracovní návštěvu zavítal do našeho města ministr vnitra Stanislav Gross. Na besedě s představiteli města a občany padlo nejvíce otázek, týkajících se reformy veřejné správy a na problémy soužití občanů s romskou komunitou. Bylo opravdu nad síly pana ministra odpovědět na příval otázek často nesouvisejících s pravomocemi jeho resortu. Můžeme přesto říci, že občané odcházeli z besedy s příznivým dojmem. /st/
obsah

Město cvičilo opatření při povodních
Podle plánu protipovodňových opatření proběhlo cvičení povodňové komise našeho města. Cvičení se zúčastnili radní města, pracovníci Městského úřadu Stod a Okresní povodňová komise. Příroda si však scénář teoretického cvičení upravila tak, že během nočního přívalového deště nastal na řece Radbuze povodňový stav a rázem se cvičilo naostro. Ve městech Staňkov a Horšovský Týn byl vyhlášen III.stupeň povodňové aktivity, čili stav ohrožení. Povodňová vlna však, naštěstí, v našem městě a okolí neměla takovou razanci a proto nebylo nutné vyhlásit ani první stupeň povodňové aktivity. Stejný stav byl i na Merklínce. Při cvičení se velmi dobře prověřila součinnost Okresní povodňové komise, hasičů, policie a povodňových komisí obcí. Ohromnou výhodou zde bylo využívání internetu radnic jednotlivých obcí. Podle vyjádření odborníků, kteří cvičení sledovali, je se stoletou vodou nutno počítat i v našem městě. Poslední informace o takové povodni pochází z roku 1901. Všichni věřme, že se tak nestane, ale musíme být připraveni. /st/
obsah

Povede naším městem mezinárodní cyklostezka?
V minulých dnech proběhla na Krajském úřadu v Plzni schůzka představitelů mikroregionů a obcí ohledně vytypování trasy cyklostezky, která bude spojovat Prahu, Plzeň a Bavorské Řezno. Ze čtyř navrhovaných variant se představitelům obcí mikroregionu Radbuza podařilo protlačit variantu po řece Radbuze, která bude končit v Horšovském Týně, kde se rozdělí na do dvou směrů do Bavorska. Naše varianta získala zatím nejvíce hlasů, ale nelze podceňovat severní trasu, kterou prosazují města na Plzni-severu. Výstavba cyklostezky by se prováděla z prostředků Evropské unie a pro naše město by měla velký význam ve zvýšené návštěvě cykloturistů. /st/
obsah

Výzva
Vážení občané, Rada města se na Vás obrací se žádostí o provedení jarního úklidu kolem svých domovů. Pokud budete potřebovat zajistit odvoz uličních smetků, toto Vám zajistíme prostředky odboru údržby města, tj. 019/7901326 – pan Petr Winn.

Plán svozů
Plán ambulantních svozů pro město Stod a obec Lelov:
Druh sváženého odpadu: Termín svozu:
Velkoobjemový odpad 11.5. 2002
Nebezpečný odpad 25.5. 2002
Železný šrot 1.6. 2002

obsah

Nová zastávka
Novou autobusovou zastávku namontovali pracovníci údržby města u vlakového nádraží. Tato nová zastávka je bez bočních výplní a nahradila starou zastávku zdemolovanou vandaly.
obsah

Pokládání květin
Pietní slavnost pokládání květin se koná v Háji umučených v úterý 7. května 2002 od 17.00 hodin. Účast na akci přislíbila poslankyně parlamentu ČR paní Milada Emmerová. Věříme, že stejně jako v loňském roce, vyjádříme svojí hojnou účastí svoji úctu k obětem fašismu.
obsah

Usnesení z 28. veřejného zasedání Zastupitelstva města Stod
I. Zastupitelstvo města Stod souhlasí:
a. S mezidobní zprávou.
b. S rozpočtem města na r. 2002, viz příloha.
c. S budoucím prodejem pozemku parc.č. 2468/11 o výměře 968 m2 v k.ú. Stod panu Ing. Petru Tormovi, bytem Vodárenská 434, Líně. Pozemek jmenovanému bude pronajat na dobu 10 let, kdy roční nájemné bude účtováno ve výši 10 % z ceny pozemku. Podmínkou je zahájení výstavby RD v letošním roce. Viz příloha podmínek.
d. S koupí následujících pozemků od manželů Vlastimila a Jaroslavy Hrdonkových, bytem Alšova 211, Stod za cenu 80,-- Kč /m2
parc.č. 2462 výměra 2985 m2 k.ú. Stod
parc.č. 2463 výměra 1493 m2 k.ú. Stod
parc.č. 2464 výměra 1439 m2 k.ú. Stod
parc.č. 2465 výměra 2967 m2 k.ú. Stod
parc.č. 2466 výměra 2482 m2 k.ú. Stod
Město Stod kupuje tyto pozemky mimo pozemky č. 2468/36 a č. 2468/37.
e. S tím, aby i nadále přísedícím okresního soudu na období dalších 4 let byl pan František Kasl, nar. 11.5.1939, bytem Stod, Mládežnická 667.
f. S tím, aby pan starosta, místostarosta a tajemník navštívili primátora města Plzně Jiřího Šnebergera a jednali s ním o zveřejněném novinovém článku ze dne 26.února 2002 \"Plzeňští radní vyjádřili zásadní nesouhlas s postupem vlády.\"
g. S uzavřením směnné smlouvy mezi Městem Stod a panem Milanem Berákem, bytem Stod, Nádražní 696. Smlouva se týká pozemku parc.č. 169 a stavební parcely parc.č. 33.
h. Se záměrem prodeje skříňové Ávie PJ 70-54. Důvodem je nevyužití tohoto vozidla.
i. S poskytnutím úvěru 12 mil. Kč na dostavbu II. etapy Domu s pečovatelskou službou od některé tuzemské banky dle výběrového řízení.
j. S předloženým návrhem zastavovací studie (var.č. 2) na zástavbu lokality \"Mexiko\" v Úzké ulici.
k. S prodejem bytů v č.p. 598 v Sokolské ulici ve Stodě za smluvní cenu 955,-- Kč/m2.
l. S uzavřením Kupní smlouvy s SBD PJ o odprodeji části podílu na domech 2 x 24 b.j.
m. S tím, aby město odkoupilo bez úhrady ceny od firmy Zasepi Stříbro 2 byty (2+1) jako kompenzaci pohledávky za panem Pickou ve výši 2 215 000,-- Kč a zbylou dlužnou částku ve výši 462 000,-- Kč, aby město vymáhalo soudně.
n. S tím, aby autobusové zastávky na nádraží a u Lidové restaurace, které byly zničeny vandaly, byly nahrazeny pouze přístřeškem.

obsah

Děti a příroda
Bohatá činnost MDDM v našem městě se nedávno rozšířila o další kroužek. Z iniciativy mladého myslivce pana Jaroslava Gabriela byl založen kroužek mladých přátel přírody a myslivosti. Přesto, že byly obavy z nezájmu dětí o tuto činnost, přišlo na první schůzku 15 zájemců ve věku 6-12 let. V současné době se zúčastňuje schůzek 12 dětí. Program je směrován k poznávání flóry a fauny v okolí města a k poznání, co to ve skutečnosti znamená myslivost. Děti se učí a budou učit poznávat stromy, keře, byliny, zvěř a její stopy, ptáky a jejich hlasy a mnoho dalších věcí.
První akce, která si zaslouží pozornosti široké veřejnosti, je rozhodnutí dětí převzít pod svoji ochranu porost malých boroviček na Šibeničním vrchu. Asi před třemi roky zde bylo vysázeno několik tisíc stromků, avšak bezohledností černých skládkařů, rádoby motokrosařů a dalších negativních vlivů dodnes přežilo asi 400 boroviček Tyto stromky však musí o místo na slunci bojovat se spoustou trav, bodláků, plevelů a hlavně náletových akátů. Dva dospělí příznivci kroužku odstranili z porostu nežádoucí dřeviny, vyžnuli starou trávu a děti se nyní budou starat o to, aby „jejich“ borovičkám nic nebránilo v růstu. Snad nebudou na právě upraveném prostranství, které je připraveno k osázení, nacházet hromady haraburdí a odpadků. A až do těchto míst po létech přivedou své děti, budou jim moci ukázat pěkný kus příměstské přírody, na jejímž vzniku se také podíleli.
Nám nezbývá než děckám a jejich vedoucímu za projevenou iniciativu poděkovat a popřát jim v jejich činnosti hodně zdaru.
Antonín Lukášek
obsah

Myslivci hodnotili
Dne 16. března 2002 se sešli členové a hosté Mysliveckého sdružení Stod na své každoroční výroční členské schůzi v Lelově, aby zhodnotili uplynulý rok a naplánovali práce pro rok letošní.S hodnocením loňského roku můžeme být vcelku spokojeni, vždyť jsme odpracovali přes 3.000 brigádnických hodin – jak na vlastním objektu v Lelově a mysliveckých zařízeních, tak i na pomoc naší přírodě. V roce 2001 stodští myslivci vysázeli 13.500 stromků a podíleli se i na ostatních činnostech v okolních lesích. Získané finance byly použity především na nákup kachňat, bažantích kuřat, na krmivo a léčiva pro zvěř.
Z výše uvedených informací je každému zřejmé – jaký podíl našeho volného času věnujeme tolik odsuzovanému střílení. Dnes vás chceme stručně informovat o činnosti našeho sdružení. Hodláme, samozřejmě, pokračovat v již nastoupené cestě vedoucí k ochraně přírody a péči o zvěř, ale rovněž plánujeme konání již tradičních kulturních akcí a soutěží.
V měsíci srpnu vás srdečně zveme na naši střelnici Vrabiná na veřejnou soutěž ve střelbě na asfaltové terče a v září se budou konat podzimní zkoušky loveckých psů, což je jistě velice atraktivní záležitost pro všechny chovatele i majitele pejsků. Jako každý rok budeme pořadateli Hubertské zábavy /listopad/ v Líšině a v prosinci t.r. mikulášské nadílky v Lelově. Snažíme se rovněž obnovit tradici mysliveckých plesů – v lednu příštího roku nejdříve v Líšině a potom snad i ve Stodě. Tolik z plánované kulturní činnosti.
Nyní zpět k práci, která nás čeká letos. Každý z našich členů letos vysadí minimálně 750 stromků a celkově odpracujeme více než 3.000 hodin. Opět budeme vypouštět 200 divokých kachen a 200 bažantů a ještě znovu vypustíme divoké králíky, i když naše dobrá snaha udržet alespoň malou populaci ve volné přírodě, přichází /i přes nákladná očkování/ vniveč, díky všem nám tak dobře známým přenosným chorobám, které decimují stavy i chovatelům „domácích“ králíků. Samozřejmostí je i zákaz odstřelu divokých králíků, vždyť i zajíce nestřílíme přes 6 let. Na závěr dovolte, vážení spoluobčané, abychom vás touto cestou požádali, vzhledem k nadcházejícímu jaru – době vyvádění mláďat – buďte ohleduplnější. Procházky volte tak, abyste nerušili zvěř a své psy nenechávejte volně pobíhat. Všem nám jde přece o stejnou věc a tou je zachování naší krásné přírody s jejími původními obyvateli i pro další generace.
Myslivecké sdružení Stod/
obsah

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY v Lelově
se konají v sobotu 4. května.
Prezentace : 6.00 hod.
Zahájení : 7.00 hod.
Otočka : 9.00 hod.
Konec : 12.00 hod.
Vyhodnocení : 13.00 hod.
Hudba : 13.30 hod.
Startovné činí 100,- Kč.
Připraveny jsou hodnotné ceny (hlavní cenou je sele).
Občerstvení a hudba na závodech je zajištěna.
Veselou zábavu Vám přeje
Spolek rybářů Lelov.
obsah

Stod v proměnách času
To byl název výstavy, která se konala v zasedací síni městského úřadu v týdnu od 15. do 22. března. K vidění byly nejen fotografie současného Stoda, ale i fotky od let osmdesátých zpět až k roku 1900. K nahlédnutí byly vystaveny také dokumenty, které měly něco společného s minulostí Stoda. Byly zde kopie dokumentů z Památníku národního písemnictví, ve kterých byly zmínky o Stodě, dále některé stodské kroniky, starší vydání Stodských listů nebo například taková rarita, jakou byl plán Stoda z roku 1894. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří nám pro potřeby výstavy zapůjčili fotografie ze svých rodinných sbírek. Dozoru na výstavě se ujali žáci základní školy. Patří jim náš dík za čas zde strávený a základní škole za laskavé porozumnění a spolupráci. Výstavu vidělo více než 350 návštěvníků a podle ohlasů v knize návštev sklidila úspěch. /dm/
obsah

Chotěšov vydal knihu
V těchto dnech se v prodeji objevila kniha s názvem Chotěšov a jeho dominanta, kterou Obec Chotěšov vydala u příležitosti 800. výročí založení kláštera a 888. výročí první zmínky o obci Chotěšov. V knize naleznete nejen historii a zajímavosti o klášteře, ale také fakta o životě v obci. Jsou zde vypsány nejen významné osobnosti, archeologické nálezy, ale i třeba starostové obce a místopis. Kniha má bohatou fotografickou přílohu. Stojí 130,- Kč a je k dostání na obecním úřadu v Chotěšově. /dm/
obsah

MDŽ v Lelově
Retro MDŽ v duchu sedmdesátých a osmdesátých let proběhlo v Lelově, odkud je naše fotografie.
obsah

Malování na hedvábí
V sobotu 23.3.2002 se v DDM malovalo na hedvábí. Mnohým ženám a dívkám připadá tato technika tabu pro svou obtížnost, ale opak je pravdou. K vytvoření nádherných děl stačí jen chuť si vyzkoušet něco nového. Nás se sešlo devět, což byl plný počet vzhledem k tomu, že je dílo napnuté na rámu. Po důkladném seznámení s různými technikami, si přítomné dámy vybraly tu, které se následující čas budou věnovat. Převládala technika konturovací - kdy se konturou vytvoří jakási omalovánka, která se po zaschnutí vybarví. Ještě vyzkoušení na cvičném kousku a jedeme naostro. Po malinkém váhání se začínají rýsovat zajímavé vzory. Čas než kontura zaschne si dámy krátily vzájemným hodnocením vytvořených děl. A teď už jen vybarvit, vyžehlit a můžeme se parádit. Doufám, že se příště přihlásíte bez váhání.
Blanka Multrusová
obsah

Výtvarné úterky
V minulých měsících jsme začali připravovat úterní odpoledne s tvořivým zaměřením. Odpoledne jsou určena dětem i dospělým a to i těm, kteří nechodí do žádného kroužku DDM. Velice úspěšné byly březnové akce zaměřené na velikonoční dekorace. Příchozí si mohli namalovat vajíčko klasickou voskovou technikou nebo si ho odrátovat, vyrobit si ptáčka ze šustí či vytvořit originální prostírání. V dubnu připravujeme tisky na trika /či jiné látky/,výrobu tkaných korálkových náramků a poslední dvě odpoledne se budeme věnovat drhání módních kabelek přes rameno.
Začínáme vždy v 16.15. cena pro děti je 20,- , pro dospělé 40,-.
obsah

Nejen na vodu do Sušice
S nadcházejícím létem a hezkým počasím nezahálíme ani v DDM. I letos jsme pro vás připravili SPORTOVNÍ VÍKEND v Sušici. V termínu od 3. do 5. května 2002 se sportovního víkendu mohou zúčastnit všichni zájemci od 5. třídy ZŠ. V pátek ráno vyrazíme do Sušice a odpoledne už budeme zápolit s pádly ve vlnách řeky Otavy. Těšit se můžete na různé netradiční sporty, stolní tenis. Kromě sjezdu řeky Otavy si zahrajeme v hale tamější ZŠ volejbal a florbal. Večer se můžete těšit na diskotéku, opečeme si buřty… Věříme, že se nám letošní sportovní víkend podaří a budeme z něho mít všichni hezké vzpomínky a zážitky, tak jako tomu bylo v předchozím roce. Přijedeme v neděli večer utahaní, ale plni dojmů. Zájemci o tuto akci se mohou přihlásit a zaplatit výlet přímo v DDM Stod do 30. 4. 2002 . Počet míst je omezen. Bližší informace na plakátech, v DDM Stod. Těšíme se na vás a doufáme, že nám bude přát počasí.
obsah

První ročník Her bez hranic
Ve čtvrtek 28. března se konal ve sportovní hale ve Stodě první ročník Her bez hranic. Zúčastněná družstva dorazila opravdu zdaleka. Mohli jsme se setkat s družstvem Anglie, Egypta, Francie, Filipín, Mexika, Ugandy a USA. V 9:00 hodin jsme po slavnostním nástupu a zahájení her začali. Družstva byla pětičlenná smíšená. V družstvu byly vždy dvě dívky. Do družstev se děti napsaly ve škole na nástěnce.Týmy se utkaly v osmi soutěžích. Na všechny kromě poslední si mohly vsadit žolíka a obdržet poté dvojnásobek přidělených bodů. Rozhodčí byli přísní. Některá družstva byla i diskvalifikována za nedodržení či porušení pravidel. První soutěž Biatlon vyžadovala rychlé nohy a přesnou ruku. Soutěž z Bedny do kruhu byla atraktivní i pro přihlížející. Soutěžící se museli na kruzích zhoupnout do obruče na zemi a dopad na zem ustát. Při soutěži nazvané Atlas přenášela družstva bez pomoci paží velký gymnastický míč přes tělocvičnu. Při soutěži Trakař byla důležitá sehranost týmu. Při stavbě Mraveniště vítězil ten z týmů, který nejrychleji sestavil švédskou bednu, do které se schovali všichni členové až na jednoho, který musel vylézt nahoru a zvednout ruce. Při šesté soutěži, která nesla název Vozík se musela družstva přemístit na prkně, pod kterým byly roury přes tělocvičnu. Největší sranda byla při soutěži Řeka krokodýlů. Přes toto nebezpečné území, které tvořily gymnastické míče se museli dostat všichni členové týmu, aniž by se dotkli jakoukoliv částí těla země. Po zacinkání zvonku na druhém břehu mohl překročit řeku další z hráčů. Při poslední soutěží již nebylo možné vsadit žolíka. Soutěžilo se na Šikmé ploše. Pořadí družstev byla až do závěru soutěže velmi vyrovnaná. Pořadím zamíchali i diskvalifikace některých družstev. Polepšit si družstva mohla správně vsazeným žolíkem. Po součtu bodu dospěla porota k výsledkům. Na třetím místě se umístilo družstvo Ugandy. Na stříbrném postu bylo družstvo Egypta. A první cenu –krásný dort- získalo družstvo Anglie, které se utvořilo na poslední chvíli ze dvou neúplných družstev ráno při zahájení Her bez hranic. Po celou dobu klání vládla v hale sportovní atmosféra. Družstva si navzájem fandila, držela palce a s nasazením soupeřila. Již nyní se účastníci i diváci těší na další pokračování Her bez hranic v příštím roce.
obsah

Zničte skřeta Dakora
Tak zněl název velké stopovací hry, kterou si na sobotu 16. března připravili pro všechny děti i rodiče zaměstnanci DDM Stod. Dakora zlého skřeta, který ničí vše živé i neživé na zemi se rozhodla zničit parta odvážných. Je ale u konce svých sil a potřebuje pomoc několika dalších odvážlivců, kterým v boji s Dakorem pomůže čaroděj Elvin. Za cinkání rolniček čaroděje Elvina jsme se v hojném počtu 68 odvážlivců vydali na strastiplnou cestu. Obdiv všech patřil předškolákům, kteří se nebáli jít na tak dlouhý pochod s námi. Díky kruhu jsme nalezli jednotu a sílu, kvokáním a pípáním jsme křísili zbytky všeho živého na zemi. S písmenem P jsme zachraňovali pravdu. Prověřili jsme si svoji zdatnost. Oslavovali jsme Elvinou moudrost. Postavili jsme mu oltář. Za splnění každého úkolu jsme obdrželi indicii. Na konci pochodu jsme měli za úkol pomocí těchto indicií uhodnout heslo. Na území skřeta Dakora u bílého kříže pod Křížovým vrchem jsme vymysleli čarovnou formuli, ve které se objevilo heslo voda. Jen voda totiž má sílu zničit Dakorovu moc, která je ukryta v ohnivých světlech. Po výstupu na Křížový vrch se nám zjevil Dakor. Byl to černý obrovský skřet, z kterého šel strach. V kruhu, který nám dodal sílu jsme pronesli kouzelnou formuli. Zhasili jsme tak plápolající život Dakora a zvítězili.Po namáhavé cestě se každý účastník nemohl dočkat opékání buřtů a posezení u ohně. Po krátkém odpočinku nás čekala cesta domů. Byla dlouhá, ale šlo se nám lehce, protože jsme splnili úkol a zachránili jsme s Elvinem náš svět. Děkujeme Honzovi, Jardovi a Romanovi za nadšení a velkou pomoc při akci.
obsah

Dobrovolná vojenská cvičení
U vybraných útvarů Armády ČR budou i v roce 2002 organizována dobrovolná vojenská cvičení vojáků v záloze. Cvičení se mohou zúčastnit všichni vojáci v záloze s dobrým zdravotním stavem a odpovídající fyzickou kondicí do 60 let věku. Cvičení se budou konat v měsících: duben, květen, září, říjen a listopad 2002. Náhrada mzdy za každý den vojenského cvičení činí 60% – 95% z průměrného výdělku ( v závislosti na počtu vyživovaných osob). Po dobu cvičení se nekrátí sociální dávky. Vojáci v záloze mohou požádat o konání vojenského cvičení na Územní vojenské správě Plzeň-jih, Štefánikovo nám. 1 (u Zimního stadionu), PSČ 304 50, č.dv.110, tel. 019/7340723. Po rozhodnutí o zařazení do výcviku bude včas zaslán povolávací rozkaz a tiskopis na vyúčtování mzdy. /dm/
obsah

Věnujme pozornost mladým
Vážení čtenáři,
Květen v mnoha lidech probouzí vzpomínky na válku a osvobození naší vlasti. Účastníci oslav v roce 1945 mně dají jistě za pravdu, když řeknu, že tenkrát, když se lidé vraceli z fronty nebo koncentračních táborů, všichni věřili, že svět skončil s fašismem navždy. Trest, který stihl Německo, považoval každý za spravedlivý, neboť kdo seje vítr, sklízí bouři. Ale prezident Dr. Beneš už v červnu 1945 v proslovu k výročí Lidic řekl: „Nebude trvat dlouho a uslyšíme různé výmluvy a omývání všeho toho, čeho se Němci ve válce dopouštěli. A tu nezapomeňme, že jsme povinni sobě, svým dětem, svým budoucím generacím, udělat vše, aby se tyto zběsilosti neopakovaly.“ Váleční hrdinové vymírají a já si kladu otázku, co by asi říkali, kdyby se dožili ničení židovských hřbitovů nebo památníku osvoboditelů? Jak by se cítili, kdyby slyšeli hrát fašistické pochody, při kterých jim kdysi naskakovala husí kůže? Věřili by tomu, že dnes děti, sotva odrostlé škole, heilují? Že válečný zločinec Hess je jejich idolem? Květnové dny jsou časem na zamyšlení. Ano, přemýšlejme o tom, co se mezi mladými děje. Policejní zásahy ani zabavování fašistických propagačních materiálů nic nezmění. Je třeba hledat odpovědi a seriozně se problémem fašistických tendencí zabývat. Být mezi mladými, naslouchat jim a mluvit s nimi. Nepoučovat, jen ukázat na příkladech, co fašismus dovede, vysvětlovat, že každé „heil“ je urážkou těch, kteří se konce války nedožili. Naše děti a vnoučata nejsou o nic horší, než jsme byli v dospívání my. Jen mají více volnosti, se kterou si někdy nevědí rady a společnost je méně chrání, než chránila nás. Nepodceňujme problém, nepovažujme ho za okrajový, týkající se hrstky chlapců a děvčat. Fašistické srazy nejsou projevem svobody, nýbrž jejím zneužíváním. Za podceňování fašismu a ústupky vůči němu zaplatil svět až příliš velkou cenu.
Ivana Levá
členka zastupitelstva kraje
obsah

Mladí a Náhlovští
Již podruhé do Stoda přijel známý bavič Josef Náhlovský, aby společně s Josefem Mladým rozdávali smích a pohodu během svého hodinu a půl trvajícího vystoupení. Dvě stovky diváků odcházely z kulturního domu s úsměvem a mnohdy i s přáním, aby pořad trval o něco déle.
obsah

Hasiči ve školce
Ve školce nehořelo, jak by se z nadpisu článku mohlo zdát, ale přišli sem hasiči v čele s panem Koudelkou a panem Fryčem na neobvyklou návštěvu. Jak je vidět na fotografii, pořízené ředitelkou mateřské školy paní Marií Bittnerovou, nepřišli s prázdnýma rukama. Za slovního doprovodu pana Koudelky předvedli dětem nástroje, které používají při vyprošťování osob při dopravních nehodách nebo při požárech. Pan Princl předvedl nasazení a použití ochranné masky a dýchacího přístroje. Děti se nejen nebály, naopak byly zvídavé a na oplátku nakreslily svoje zážitky z návštěvy a darovaly je stodským hasičům. Těm patří poděkování učitelek, protože položili základy prevence a správného chování v neobvyklých a krizových situací.
obsah

Proběhlo semifinále
Semifinále soutěže SPRÁVNÁ HOLKA, SEKÁČ proběhlo neveřejně v tělocvičně základní školy 10. dubna 2002. Do finále, které se bude konat veřejně v kulturním domě 2. května si vybojovali postup (bez udání pořadí, pouze podle vylosovaných startovních čísel):
první stupeň ZŠ chlapci:
Jakub Krčál
Jakub Konrady
Rudolf Greif
Petr Cích
Václav Svoboda

první stupeň ZŠ dívky:
Markéta Praizlerová
Markéta Bobovská
Vendula Radová
Eva Baksová
Klára Bláhová

druhý stupeň ZŠ chlapci:
Tomáš Volicer
Pavel Cích
Tomáš Riecky
Martin Sklenář
Michal Jindřich

druhý stupeň ZŠ dívky:
Marie Pavlíková
Lucie Kaplanová
Lucie Krobotová
Petra Krsová
Tereza Mensová
Michaela Šachová
obsah[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter