Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 13. 08. 2002 (6521 přečtení)

Číslo 4   Ročník VII.   Červenec – Srpen 2002
....

Příprava výstavby nových bytů
Pracovníci městského úřadu intenzivně připravují výstavbu nových bytů v území za radnicí. V současné době zde probíhá demolice stávajících objektů, která bude z větší části ukončena v letošním roce. Na takto uvolněných pozemcích bude zahájena postupná výstavba přibližně stovky nových bytů o velikosti 1+1 a 2+1 s menším podílem bytů 3+1. Vznikne rovněž cca 1000m nových prodejních ploch. Město počítá s výstavbou bytů družstevní formou, kdy budoucí majitel skládá členský podíl na byt a dvacet let splácí jeho hodnotu v podílu nájemného. Po dvaceti letech družstvo převádí byt do jeho vlastnictví. Tato forma se již osvědčila při výstavbě nových bytů v  ulici K Háječku. Žádáme občany, kteří mají zájem o získání nových bytů touto formou, aby si vyzvedli v sekretariátu městského úřadu dotazník, který bude po vyplnění zaevidován. Město počítá se zahájením výstavby v roce 2003. Vše záleží na zájmu občanů a dotačních podmínkách nové vlády.

Volby do zastupitelstva obce
Ve dnech 1. a 2. listopadu 2002 proběhnou po celé České republice volby do zastupitelstva obce. Stejně jako při červnových parlamentních volbách budou volební místnosti voličům otevřeny v pátek od 14,00 do 22,00 hod. a v sobotu od 8,00 do 14,00 hodin. V našem městě se bude volit jako obvykle ve čtyřech volebních okrscích. Volit budeme 15 členů zastupitelstva obce, ti si pak mezi sebou zvolí starostu obce, místostarostu obce a 5 členů městské rady.
Kandidátům do zastupitelstva obce připomínáme, že kandidátní listiny musí být podány na registračním úřadě (Městský úřad Stod) nejpozději 27. srpna v 16,00 hodin.

Nespokojenost s křižovatkou
Na městský úřad byla svolána schůzka týkající se neuspokojivého řešení křižovatky 26/230 (Plzeňská a Stříbrská ulice). Bez schválení odborem dopravy okresního úřadu a bez stanoviska našeho města, správa silnic zde postavila betonová svodidla. Plní sice účel navedení vozidel do patřičného dopravního pásu a rovněž zpomalila nepřiměřenou rychlost v prostoru křižovatky, ale způsobila řadu těžkostí, se kterými projektant nepočítal. Dochází k častému ucpání křižovatky ze Stříbrské ulice, je značně ztížen průjezd rychlé záchranné služby okresní nemocnice a betonová svodidla jsou zdrojem poškození vozidel. Dalším nešvarem, které toto řešení způsobilo, je nepochopitené objíždění křižovatky nezodpovědnými řidiči přes parkoviště, často v plné rychlosti. To způsobuje přímé ohrožení cestujících, kteří stojí na autobusové zastávce směr Domažlice. Zástupci policie krajského a okresního úřadu a SUS nenašli takové řešení, které by provozu a městu vyhovovalo. Bylo konstatováno, že vyřešit dopravu v této části města může jen kruhový objezd, který byl již schválen dotčenými orgány ve vypracované studii. Byla dohodnuta intenzivní spolupráce na urychlené realizaci tohoto projektu. Zde není problém v technické části, ale v získání finančních prostředků, protože předpokládaná cena díla se bude pohybovat kolem deseti miliónů.

Pomoc nemocnici
Zastupitelstvo města schválilo na svém 29. veřejném zasedání finanční pomoc okresní nemocnici.Z darovaných finančních prostředků bude provedena oprava nákladního výtahu, který je nutný pro řádný chod nemocnice. Ředitel okresní nemocnice Mgr.Hala zaslal zastupitelstvu děkovný dopis. -st-

Sousoší se dočkalo
Kdo často chodí Stříbrskou ulicí, jistě si povšiml, torza sochy, která stála v zahradě rodinného domku. Jen s určitou dávkou představivosti je v ní možné poznat pannu Marii s Jezulátkem. Zastupitelstvo města rozhodlo o záchraně této jedinečné kamenné sochy v našem městě. Velké překvapení připravil představitelům města akademický sochař a restaurátor pan Tomáš Široký, který zjistil, že se nejedná o jedinou sochu, ale sousoší. Zády k panně Marii stojí , sice bez hlavy a rukou, ale nepochybně - Jan Nepomucký. Tato forma sousoší se, podle vyjádření odborníka , u nás vyskytuje velmi zřídka. Podařilo se rovněž zjistit, kde socha původně stávala. Po prostudování velkého množství fotodokumentace jsme objevili na fotografii z roku 1901, že sousoší stálo na podstavci v horní části dnešního Komenského náměstí. Po restaurování se sousoší na toto místo opět vrátí - jako kopie. Originál bude umístěn pravděpodobně v novém domě s pečovatelskou službou, aby vlivem povětrnostních podmínek nedocházelo k poškozování sochy. -st-

Peněžní dar Ejpovicím
Ze sdělovacích prostředků jsme se všichni dozvěděli, jak byla obec Ejpovice postižena živelnou pohromou. Přívaly vody zde způsobily značné škody nejen na soukromém majetku, ale i na infrastruktuře obce. Starosta obce Ejpovice požádal ostatní obce o pomoc při likvidaci škod. Rada města v souladu se svou pravomocí rozhodla zaslat postižené obci peněžní dar ve výši 20.000,- Kč. Jedná se opravdu o dar symbolický a jeho navýšení bude předmětem jednání zastupitelstva města. Je s podivem, že krajský úřad, který vznikl již před dvěma lety, nemá finanční rezervy na řešení takových mimořádných událostí. -st-

1. etapa DPS dokončena
V těchto dnech proběhlo předání stavby první etapy domu spečovatelskou službou. Rada města rozhodla, že noví nájemníci se budou moci nastěhovat až po stavebním dokončení druhé etapy. Důvodem je možnost úrazu nových nájemníků na staveništi a nadměrný hluk při výstavbě. Rada města rovněž ustanovila odbornou komisi, která bude přidělovat jednotlivé byty. V komisi mají své zastoupení jak pracovníci sociálního odboru a současného domu s pečovatelskou službou, tak i obvodní lékaři, kteří znají zdravotní stav žadatelů. -st-

Opět psi
Na to, že někteří majitelé nechávají své psy volně pobíhat po městě, jsme upozorňovali již několikrát. Vystavují tak svého “miláčka” možnému úrazu, někdy dokonce i smrti. Tentokrát vás chceme ale seznámit s případem, který dokládá dobrotu lidského srdce.
Pracovníci městského úřadu byli upozorněni občany na pobíhající bezprizorní fenu v Hradecké ulici. Pes často sháněl potravu pro svých sedm štěňat i v nemocnici, a proto město nechalo fenu odchytit a spolu se štěňaty umístit v karantení stanici. Není to jistě ani první, ani poslední případ lidské nezodpovědnosti. Vždyť pes přece musel někomu patřit. Naproti tomu všechny překvapil a potěšil přístup zaměstnanců okresní nemocnice, kteří mezi sebou vybrali finanční obnos, ze kterého bude hrazen pobyt psů. Lidskou sobeckost a nezodpovědnost tak nahradil soucit a dobré srdce jiných, kterým tímto děkujeme.

Dotace na hřiště
Po dlouhých jednáních na úřadě Plzeňského kraje získalo naše město dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště pod sportovní halou. Dvoumilionová investice bude sloužit pro většinu míčových sportů a v zimním období jako kluziště. V letošním roce bude prostavěna dotace ve výši 804.000,- Kč, za které budou provedeny zemní práce. Zbývající část investic bude hrazena z rozpočtu města v příštím roce. S uvedením do provozu se počítá v jarních měsících roku 2003. -st-

Rekonstrukce náměstí ČSA
Koncem měsíce srpna se začne realizovat další etapa úprav středu našeho města. Bude provedena kompletní rekonstrukce náměstí ČSA. S  projektem se můžete seznámit na úřední desce městského úřadu. Žádáme občany o velký díl opatrnosti a trpělivosti při chůzi po staveništi, kterým se náměstí od srpna stane. S ukončením rekonstrukce se počítá koncem měsíce října. Současně probíhá jednání s dotčenými orgány státní správy o výstavbě kruhového objezdu na velmi exponované křižovatce ulic Stříbrské a Plzeňské. Ten sice dopravu částěčně zpomalí, ale dojde ke zvýšení bezpečnosti průjezdu středem města s ohledem i na chodce. -st-

Město má nového tajemníka
Na základě výsledků voleb do poslanecké sněmovny byl z místa tajemníka městského úřadu uvolněn pan inženýr Vladimír Čada, který se stal poslancem dolní komory parlamentu. Přejeme mu jistě všichni v této nelehké funkci mnoho úspěchů. Na uvolněné místo byl jmenován pan Jiří Vlk, který doposud pracoval na městském úřadě jako technik a velmi dobře zná problematiku chodu našeho města. Jemu rovněž přejeme hodně pracovních úspěchů, zvláště při realizaci pověřeného úřadu třetího stupně v našem městě. -st-

Na úpravně vody se finišuje
Výstavba úpravny vody na Krůtí hoře finišuje a připravuje se její zprovoznění. Pracovníci odborné firmy v současné době montují technologickou část celého zařízení, které přijde městskou pokladnu na pět a půl milionu korun. Touto investicí bude zajištěna úprava surové vody dodávané z nového vrtu od Vsi Touškova na kvalitní pitnou vodu. Velké rozčarování zažili montéři, zprovozňující nový vrt, když přes noc zmizelo vybavení elektrického rozvaděče, který měl napájet ponorné čerpadlo. Vznikla tak škoda přesahující 30.000,- Kč.Podle mluvčí policie je případ šetřen. -st-

Vznikne “Sběrný dvůr”
Mikroregion Radbuza se zúčastnil soutěže o přiznání dotace na výstavbu čtyř sběrných dvorů v našem regionu. Toto zařízení zajišťuje možnost uložení nebezpečných odpadů i mimo svozové dny. Sběrné dvory vzniknou ve Stodě, Dobřanech, Chlumčanech a Chotěšově. Mikroregionu se podařil opravdu husarský kousek. Z peněz rozvojového fondu EU SAPARD se podařilo získat dotaci, která pokryje 100% investičních nákladů na výstavbu těchto zařízení. V našem městě bude dvůr umístěn v průmyslové zóně v prostoru u viaduktu a začne fungovat na jaře roku 2003. -st-

Socha se nenašla
V průčelí Špitální kaple stojí mnoho let opuštěný podstavec, na kterém podle dobových fotografií stávala socha Jana Nepomuckého. Podle svědectví některých našich občanů byla socha sejmuta a zakopána v padesátých letech minulého století v prostoru vjezdu ke kapli. Pracovníci údržby města provedli několik výkopů, za účelem vyhledání sochy, ale jejich práce nepřinesla kýžený výsledek. Je možné, že socha byla zničena a odvezena při bagrování kanalizace pro odvodnění kaple při rekonstrukci v devadesátých letech. -st-

Atletické soustředění v Klatovech
I v letošním roce jsme se vydali s atletkami DDM Stod na atletické soustředění do Klatov, které se konalo v termínu od 15. do 21. 7. 20002. Dívky čekal nejen atletický trénink, při kterém se učily technice jednotlivých disciplin, zlepšovaly své výkony, osvojovaly si nové dovednosti a získávaly další zkušenosti. Pro dívky byla připravena hra Klatovijský všeboj. Snažily se po celou dobu pobytu překonat magickou hranici devítitisíc bodů a zařadit se tak mezi úspěšné sportovce Klatovijského všeboje. Každý večer dívky čekal jeden turnaj Klatovie – ringo, přehazovaná, stolní hry, gumolanění… V sobotu večer atletky díky vědomostem o desetiboji, sedmiboji a moderním pětiboji odpověděly správně na otázky a získaly tak poslední body. Družstvo Melounků i Statečná krev ukázaly všem, že jsou úspěšnými všebojaři. Vrcholem atletického soustředění byl sobotní osmiboj a večerní oheň. V osmiboji dívky soutěžily v běhu na 60m, 150m, 600m, 300m, házely míčkem, vrhaly koulí, skákaly do dálky a výšky. Některé úspěšně překonaly 60m překážek. Večer po vyhlášení výsledků jsme se hezky bavili u ohně. Z Klatov jsme odjížděli spokojení. Poděkování patří trenérům Mgr. Jiřímu Pekhartovi, Pavlíně Schejbalové a paní Khásové. -ps-

Park plný řemesel
Pod tímto názvem se skrývá akce, kterou pořádá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR DDM Stod v termínu od 3. do 5. října 2002. Park plný řemesel je určen všem, kteří se chtějí dozvědět více o tradičních lidových řemeslech a chtějí si tato řemesla vyzkoušet. Těšíme se na děti, rodiny, prarodiče s vnoučaty, žáky v doprovodu třídního učitele…. Park řemesel vám bude k dispozici jak v dopoledních, tak i v odpoledních hodinách. Školní skupiny si musí včas svoji účast předem dohodnout. Budete si moci vyzkoušet tato řemesla:
-hrnčířství, práci s keramickou hlínou
-barvení na sklo
-pletení košíků
-tkaní
-navlékání korálků
-batikování
-drátování.
Věříme, že při odchodu budete všichni držet v ruce výrobky, ze kterých budete mít radost. Sami si vyzkoušíte lidová řemesla, připomenete si jejich vývoj a dozvíte se plno zajímavostí o jejich vzniku... Přijďte si prožít do Parku řemesel krásné chvíle, ve kterých si připomenete zapomenutý svět rukodělné tvorby, šikovnost a moudrost našich předků, zručnost českého člověka. Přijďte si splnit svá tajná přání, aktivně strávit svůj volný čas. Těšíme se na vás. Bližší informace v DDM Stod, na plakátech, na našich internetových stránkách. -ps-

O pohár starosty města
Dne 8. června proběhl první ročník kynologických závodů o “Putovní pohár starosty města.” Přes nepřízeň počasí se na startu prezentovalo 18 závodníků z deseti různých klubů. Celá soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích (ZM, ZVV1, IPO1, ZVV2). Právě díky špatnému počasí byla ve třech kategoriích zrušena jedna disciplína, a to stopování. Stopování proběhlo pouze v nejvyšší kategorii ZVV2, ale ani zde nebyly dosažené výkony na dobré úrovni.Přesto je možno závod hodnotit jako velmi úspěšný, jak po organizační stránce, tak co se týká počtu účastníků. Nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích obdrželi hodnotné ceny, které věnovali hlavní sponzoři – SHH Sklárna Heřmanova Huť a.s., Pressl Holding a.s., Město Stod. Putovní pohár získal pan Zdeněk Vydra z Berouna ( na snímku přebírá pohár z rukou pana starosty). Také členové našeho klubu, kteří nastoupili k závodu v nových kombinézách s reklamou sponzorů, se ve startovním poli neztratili a v jednotlivých kategoriích se umístili takto:
ZM- Havlíková Iveta - Ben - 3. místo
Litvíková Zuzana - Brita - 4. místo
ZVV1 - Kubal Vlastimil - Elsa - 2. místo
Bartošová Martina - Jim - 4. místo
Tomíček Václav - Bessy - 6. místo
ZVV2 - Kroy Jaroslav - Gust - 2. místo
Je možné předpokládat, že v příštím ročníku budou výsledky členů našeho klubu ještě lepší, protože již při účasti na jiných závodech (např. Křimice, Dobřany) jsme získali několik prvních míst. Při zaměření výcviku psů na odstranění nedostatků, které se projeví zejména při startu na závodech v cizím prostředí, je jen otázkou času, kdy se očekávané výsledky dostaví.
za ZKO Stod Václav Němeček

Poděkování
Rády bychom touto cestou ještě jednou poděkovaly za velmi pěknou akci, kterou připravilo pro naše děti Myslivecké sdružení v Lelově.
Poděkování patří zvláště manželům Šestákovým, Gabrielovým, p. Hostašovi, Blahníkovi, Gabrielovi a paní Jirouškové, která pro děti upekla krásné perníčky. Děti si prohlédly výstavku vycpanin spojenou s odborným výkladem a pak se vydaly na “Srnčí stezku”. Plnily úkoly a hledaly poklad. U připraveného ohýnku u hájovny si opekly buřty a zasoutěžily si. Nechyběly diplomy, medaile a sladké odměny. Děti se domů vracely sice zmáčené, ale spokojené.
Všem zúčastněným i sponzorům vřelé díky.
M. Pechová a A. Kotorová tř.uč. 2.třídy

Nohejbal v Lelově
V Lelově dne 13. 7. 2002 se uskutečnilo odvetné turnajové nohejbalové klání mezi družebními obcemi Lelov a Nevolice. Za pěkného počasí a hojné účasti diváků bylo sehráno 21 zápasů.Vítězství z minulého ročníku obhájilo nejstarší mužstvo turnaje F116 z Lelova ve složení Rauner, Sychra, Příhodský, na druhém místě bylo mužstvo FMM z Lelova ve složení Kasl, Sychra M., Štengl a na třetím místě bylo mužstvo PODĚS z Nevolic ve složení Dekr, Podestát, Čadek.
Pro všechny účastníky byly připraveny hodnotné ceny - pro vítězná mužstva poháry pro poražené živé kachny a andulky.
Další odveta se uskuteční příští rok v Nevolicích.

Divadelní společnost Josefa Dvořáka uvádí hru
SPASTE DUŠE – REVIZOR
Podle známé divadelní hry N.V. Gogola upravil Josef Dvořák
v kulturním domě ve Stodě
18. září 2002
od 19.00 hodin
V hlavní roli Josef Dvořák.
Předprodej vstupenek v městské knihovně.
tel. 790 14 59

Hloupá zábava
Jednoho odpoledne skupina chlapců samou nudou nevěděla, co si počít. Byli to kluci, kteří nesportovali, nečetli, prostě neměli žádný koníček! Vtom najednou jednoho z nich napadlo, že se naučí kouřit. Věděl, kde má tatínek doma cigarety a zapalovač. Hbitě se pro ně rozběhl. Rozdal klukům cigarety, začali si hrát na dospěláky. Připadali si hrozně dospělí a důležití, když vyfukovali kouř z cigaret. Ale najednou se jim udělalo hrozně špatně, chtělo se jim zvracet, kašlali a kouř je štípal do očí. Poznali, že to byla hloupost. Hra na dospěláky – to nebyl dobrý nápad. Domluvili se, že příště si půjdou zasportovat a že cigarety už nikdy nechtějí vidět.
(Jakub Krčál 3.B. práce na téma “Co je to nuda a co může způsobit”)

Pohádka o Nudbabě Tereza Macánová 3.B
Byla jedna Nudbaba. Byla to vlastně jedna nudná pohádka. Všichni ji neradi poslouchali. Ona totiž kouřila cigára, nechtěla vyprávět a o nikoho neměla zájem. Poslouchejte, co se stalo, když zase jednou tahle pohádka nechtěla vyprávět.
Chtěla si ji poslechnout holčička, která ji ještě neznala. Holčička se bála, ale pak se uklidnila, posadila se a říká: “Ty, pohádko, pročpak tak kouříš a nechceš vyprávět pohádky? Ty si o sobě myslíš, že když jsi – tedy když vypadáš tak zle, že jsou na tom lidé líp, když jim nechceš vyprávět?”
“No jsou líp – na tom,” odsekla Nudbaba, “chceš cígo?”
“Ne, to tedy nechci,” řekla holčička, “ a odpověděla jsi mi špatně. Lidé jsou na tom pak stejně jako ty.”
“Proč?” ptala se Nudbaba znuděně.
“Proč? Protože nemají žádného koníčka, když tě nemohou poslouchat. Stříkají sprejem po barácích, pijí moc alkoholu, svět je vůbec nebaví a berou drogy!”
“Co to je?” zeptala se Nudbaba.
“To jsou třeba prášky. Nebo si dají nějakou látku do injekce a pak si ji píchají do těla. Mluví nezdvořile, bimbají se po ulici ... A vůbec, ale vůbec nežijí zdravě.”
Tu pohádka uskočila a vyjekla. “Ale to není vše,” ujistila ji holčička, “okrádají své rodiny, aby měli dost peněz na ty otravné drogy!”
Pohádka Nudbaba se posadila, odhodila úplně všechny cigarety. Ani jedna jí nezbyla! Udělala si z nich ohníček. Pak jí holčička pomohla s vypráním jejích věcí, taky pohádku pěkně umyla – to aby při vyprávění pěkně voněla – a pak pohádka ke každému přiskákala a vyprávěla mu pohádky od začátku do konce. A když pohádka tak hezky voněla, zabránila lidem, aby brali drogy...A ve světě zase vládla pohoda.

Nový školní rok s DDM Stod
Tak jako každý rok připravil DDM Stod pro všechny zájemce novinky a bohatou nabídku ZÚ pro nadcházející školní rok. Letošní nabídka je pestrá. Nabízí zájmové útvary předškolákům, dětem, mládeži, dospělým a rodičům s dětmi. V nabídce najdete nejen ZÚ, které mají již svoji tradici. Těšit se můžete i na novinky. Každý si vyberete podle svého zájmu. A že nevíte, kde nabídku ZÚ DDM Stod získat? Obdrží ji děti ve škole, můžete si ji vyzvednout přímo v DDM Stod. Bude vyvěšena na nástěnkách, zveřejněna na našich internetových stránkách www.volny.cz/mddmstod. Nabídka vám bude k dispozici na začátku měsíce září. Rádi vám zodpovíme jakékoliv dotazy osobně či na našem tel. čísle 019-79 01 263. Těšíme se na vás.
-ps-

Harry Potter a jeho svět
Tak se jmenovala soutěž, kterou městská knihovna zpestřila prázdniny. Bylo nutné odpovědět na deset soutěžních otázek, které se týkaly románového hrdiny Harry Pottera. Jedna z odpovědí byla tak výstižná a převedená do souvislého textu, že k ní nemáme co dodat. Tady je:
Harry je postava, kterou si vymyslela Joanne Kathleen Rowlingová a vystupuje zatím ve čtyřech knihách: HP a kámen mudrců, HP a tajemná komnata, HP a vězeň z Azkabanu, HP a ohnivý pohár. Letos má vyjít pátá kniha HP a fénixův řád. Harry je z kouzelnického rodu, bydlí u tety Petunie a strýce Vernona, kteří mají ještě také svého syna Dudleyho. Nejsou vůbec, ale vůbec nadšeni tím, že Harry je kouzelník. Aby ne, když jsou to jenom lidi – mudlové. V Bradavicích je kouzelnická škola, jejímž ředitelem je Albus Brumbál. Tam se Harry dozví, že už jako malý přemohl Toho, však víš koho – zlého lorda Voldemorta. Harry bydlí v Nebelvíru -  jedné ze čtyř kolejí (Nebelvír, Havraspár, Zmijozel a Mrzimor). Ve škole, kam se z Londýna dostanete spěšným vlakem z nádraží Kin’s Cross u nástupiště devět a třičtvrtě, se seznámí s Hermionou a Ronem, kteří se stanou jeho nejlepšími kamarády. Začne tam také hrát famfrpál, který se hraje na košťatech se třemi druhy míčů (zlatonka, potlouk a camrál). Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.
Z téměř tří desítek správných odpovědí jsme vylosovali výherce:
Lenka Holzäpfelová 12 let
Patrik Janka 10 let
Petr Cích 10 let

Nová fotbalová sezóna
V loňském ročníku 2001/2002 jsme jako oddíl slavili úspěchy.Mužstvo mužů dokázalo využít šance při rozdělení fotbalového kraje na kraj Plzeňský a kraj Karlovarský a postoupilo do krajského přeboru ČMFS Plzeňského kraje. Po velmi vydařené podzimní části, kdy přezimovali na prvním místě, nakonec muži obsadili páté postupové místo. Jarní část se jim již tolik nevydařila, ale je nutné podotknout, že postupové ambice mělo do poslední chvíle více mužstev, a i v takto napjaté situaci nakonec uspěli a postup dotáhli do konce. Společně s námi postoupily mužstva VD Start Luby, SK Rapid Plzeň, Slávia Úněšov a ZKZ Horní Bříza. Doufáme, že se ve výkonnosti budeme stále zlepšovat a svůj postup potvrdíme kvalitními výsledky v krajském přeboru. K tomuto cíly prodloužil výbor oddílu roční hostování hráče Luboše Kadery z Blížejova, který byl i přes své zranění posilou již v minulé sezóně. Mužstvo dále posílil stodský odchovanec Roman Dlouhý, který přestoupil z CHKZ Staňkov a nadějný Miroslav Suchý ze Sokola Merklín, který u nás bude na ročním hostování. Z loňského kádru neopustili celek žádní hráči, pouze se nepodařilo prodloužit hostování brankáře Petra Lösche z Chlumčan, a tak se do týmu vrátil po hostování v Chotěšově Petr Košt. U mužstva se nezměnil ani realizační tým, který tak může pokračovat v započaté práci. Trenérem je p. Slavoj Havlíček, jeho asistentem Josef Pleizner a vedoucím mužstva je Honza Gröschl.
Mužstvo starších žáků se stalo přeborníkem okresu Plzeň-jih, když tuto soutěž vyhrálo bez jediného zaváhání a získalo 48 bodů s impozantním skóre 144:13. V kvalifikaci si pak poradili s mužstvem Kasejovic a postoupili tak do krajské soutěže žáků. Za tento výkon jim i trenérům Josefu Hruškovi a MUDr. Jiřímu Šmejkalovi patří uznání.
Mužstvo minižáků, které hrálo okresní přebor, přezimovalo v sezóně na úspěšném čtvrtém místě, ale v jarní části již tento výkon nedokázalo zopakovat a skončilo na posledním místě. Potěšující skutečností však je, že na počátku září 2001mělo družstvo 10 hráčů a v průběhu ročníku se rozrostlo na počet asi 30 dětí, včetně pěti děvčat. Tím došlo k naplnění hlavního cíle této věkové kategorie – vzbudit u dětí zájem o fotbal.
Dalším úspěchem je opětovné obnovení činnosti kategorie dorostu, čímž se podařilo zacelit mezeru v mládežnických kategoriích. Základ družstva budou tvořit hráči, kteří již vyšli z kategorie starších žáků a zasloužili se o postup do krajské soutěže, a někteří bývalí hráči Stoda, kteří byli buď na hostování v okolních oddílech nebo dočasně nehráli.
Všem družstvům přeje výbor oddílu mnoho úspěchů v nové sezóně.

Podzim 2002/2003
MUŽI – KRAJSKÝ PŘEBOR
datum den čas utkání
11.08. neděle 17.00 SLAVOJ STOD – FC VIKTORIA PLZEŇ B
18.08. neděle 17.00 VD LUBY – SLAVOJ STOD
25.08. neděle 17.00 SLAVOJ STOD – TATRAN PŘIMDA
31.08. sobota 17.00 JISKRA DOMAŽLICE – SLAVOJ STOD
08.09. neděle 17.00 SLAVOJ STOD – FK TACHOV
15.09. neděle 17.00 SLAVOJ STOD - TJ SUŠICE
22.09. neděle 16,30 CHKZ STAŇKOV – SLAVOJ STOD
29.09. neděle 16,30 SLAVOJ STOD – SLÁVIA ÚNĚŠOV
06.10. neděle 16,00 KER.CHLUMČANY A – SLAVOJ STOD
13.10. neděle 16,00 SLAVOJ STOD – FK NEPOMUK
19.10. sobota 15,30 CHANOS CHANOVICE – SLAVOJ STOD
27.10. neděle 14,30 SLAVOJ STOD – CHKZ POBĚŽOVICE
03.11. neděle 10,30 ZKZ HORNÍ BŘÍZA – SLAVOJ STOD
10.11. neděle 14,00 SLAVOJ STOD – SSC BOLEVEC A
17.11. neděle 13,30 SKP RAPID PLZEŇ – SLAVOJ STOD

ŽÁCI – KRAJSKÁ SOUTĚŽ, SK. B
datum den čas utkání
25.08. neděle 14,30 SLAVOJ STOD – BKV PLANÁ
28.08. středa 17,00 SLAVOJ STOD – J. BEZDRUŽICE
01.09. neděle 15,00 VD LUBY – SLAVOJ STOD
08.09. neděle 14,30 SLAVOJ STOD – D. HORŠOVSKÝ TÝN
11.09. středa 17,00 BANÍK STŘÍBRO – SLAVOJ STOD
15.09. neděle 10,00 CHKZ STAŇKOV – SLAVOJ STOD
22.09. neděle 14,00 SLAVOJ STOD – STARÉ SEDLIŠTĚ
29.09. neděle 14,00 SLAVOJ STOD – HR. ČESKÁ KUBICE
05.10. sobota 10,00 OKULA NÝRSKO – SLAVOJ STOD
13.10. neděle 13,30 SLAVOJ STOD – SOKOL BOR
20.10. neděle 13,00 FC ŠVIHOV – SLAVOJ STOD
27.10. neděle 12,00 SLAVOJ STOD – SOKOL POCÍNOVICE
03.11. neděle 10,00 TJ CHOTĚŠOV – SLAVOJ STOD

DOROST – OKRESNÍ PŘEBOR
datum den čas utkání
24.08. sobota 16,00 TJ CHOTĚŠOV - SLAVOJ STOD
01.09. neděle 10,00 SLAVOJ STOD – DOBŘANY
08.09. neděle 10,45 DVOREC – SLAVOJ STOD
15.09. neděle 10,00 SLAVOJ STOD – BLOVICE
22.09. neděle 14,00 ZDEMYSLICE – SLAVOJ STOD
29.09. neděle 10,45 ZÁHOŘÍ – SLAVOJ STOD
06.10. neděle 10,00 SLAVOJ STOD – LUŽANY
12.10. sobota 13,30 STARÝ SMOLIVEC – SLAVOJ STOD
20.10. neděle 10,00 SLAVOJ STOD – LOSINÁ

MINIŽÁCI – OKRESNÍ PŘEBOR
datum den čas utkání
23.08. pátek 16,00 SLAVOJ STOD – BLOVICE
30.08. pátek 16,00 PŘEŠTICE – SLAVOJ STOD
06.09. pátek 16,00 SLAVOJ STOD – MERKLÍN
13.09. pátek 16,00 SLAVOJ STOD – CHLUMČANY
20.09. pátek 16,00 DOBŘANY – SLAVOJ STOD
27.09. pátek 16,00 SLAVOJ STOD – TJ CHOTĚŠOV
05.10. sobota 12,00 ŽINKOVI – SLAVOJ STOD
11.10. pátek 16,00 SLAVOJ STOD – RADKOVICE
18.10. pátek 16,00 VSTIŠ – SLAVOJ STOD
25.10. pátek 16,00 SLAVOJ STOD – ŠTĚNOVICE
03.11. neděle 12,00 NEPOMUK – SLAVOJ STOD

V městské knihovně se můžete přihlásit na zájezd
do divadla Spirála v Praze na představení
BROUCI
EVANGELIUM PODLE
B E A T L E S
19.10.2002
CENA VSTUPENKY S DOPRAVOU JE
530,- Kč

Střelecká soutěž
V sobotu 3. 8. 2002 uspořádalo Myslivecké sdružení Stod na střelnici Vrabiná již tradiční soutěž ve střelbě z brokových zbraní na asfaltové terče.
Z téměř devíti desítek střelců se umístili – v soutěži jednotlivců – 1. místo – Miroslav Poslední, 2. místo – Václav Mlynařík, 3. místo – Jiří Hodan. V soutěži družstev zvítězili pp. Štengl, Mlynařík a Albl.
V tak silné konkurenci si rovněž velice dobře vedla naše mládež. Tomáš Podlipský se umístil na velice pěkném 11. místě. Myslivecké sdružení Stod touto cestou děkuje všem sponzorům, kteří rovněž nemalou měrou přispěli ke zdárnému průběhu této, stále více navštěvované, sportovní akce.
/iv/MS STOD/[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter