Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 14. 10. 2002 (7786 přečtení)

Číslo 5      Ročník VII.      Září-Říjen 2002 .....

SLOVO PANA STAROSTY
Vážení spoluobčané,
blíží se komunální volby a uzavírá se čtyřleté volební období současného zastupitelstva.
Dovolte mi, abych toto období v krátkosti zhodnotil. v programovém prohlášení nově zvoleného zastupitelstva města v roce 1998 zazněla jednotná podpora pro výstavbu bytů, rozšíření pracovních příležitostí a snaha o posunutí naší obce mezi města s rozvinutou infrastrukturou. Základem takovéto komunální politiky je zajištění finančních zdrojů a jejich kvalitní využití. z těchto důvodů byla radikálně přehodnocena investiční politika města se stanovením hlavních priorit jejich rozvoje. To si vyžádalo rychlou a kvalitní přípravu nových programů, kde byla jednoznačně dána přednost výstavbě nových bytů, přípravě rozvojových ploch pro průmyslovou výrobu, rekonstrukci a rozšíření vodovodní a kanalizační sítě apod.
Tato opatření vedla ke značnému posílení ročních rozpočtů, kdy se jejich výše v jednotlivých letech pohybovala v částce kolem 100 mil. Kč. To je trojnásobné navýšení proti rozpočtům v předchozím volebním období. v zastupitelstvu města převládal názor na rovnoměrné rozdělení investic tak, aby nedošlo k tomu, že většina finančních prostředků přijde tzv. do země, ale větší část bude určena na výstavbu bytů a občanské vybavenosti.
Účelem tohoto článku není detailní hodnocení jednotlivých akcí ve městě. k tomu sloužily dílčí mezidobní zprávy zastupitelstva města, které jsou pravidelně otiskovány ve stodských listech. Pro lepší přehlednost jsme zpracovali fotodokumentaci největších investičních akcí, která je přílohou dnešního vydání. Ale přesto je nutné několik souhrnných čísel připomenout:
Při sečítání realizovaných investičních akcí za toto volební období jsme se přiblížili k částce 210.000.000,- Kč. Další nemalé prostředky byly z rozpočtů města použity na údržbu a správu města. Zvláště potěšující je příliv zahraničních investic do našeho města. Během posledního období se tato částka vyšplhala na neuvěřitelnou 1 miliardu 820 milionů korun. Nejvíce prostředků bylo proinvestováno v cihlářském a nábytkářském průmyslu, značný podíl na této částce mají i investice zahraničních firem na nové průmyslové zóně. Tento progresivní vývoj řadí naše město v tomto směru mezi nejlépe se rozvíjející obce ve velikosti do 5 tisíc obyvatel. Rozvoj však musí dále. Pro nové volební období jsou připraveny v různé fázi rozpracovanosti projekty, na jejichž realizaci bude nutné zajistit zhruba částku 380 mil. Kč.
Priorita je zde kladena na další rychlo výstavbu bytů, na výstavbu nové školy a dalších rozvojových ploch, sportovišť, komunikací, dokončení plynofikace města a obce Lelova a další občanské vybavenosti. Plánů je jistě mnoho, ale vše bude záležet nejen na hospodářském klimatu ve státě, ale i na zdravé zapálenosti nás všech pro rozvoj města Stoda.
Vážení občané, dovolte mi, abych vyslovil poděkování zastupitelům, radním, pracovníkům MěÚ Stod, občanům pracujících obětavě v jednotlivých komisích a Vám všem, kteří jste pomáhali zvládnout nelehké úkoly uplynulých let. Bylo pro mne osobní ctí stát po čtyři roky v čele našeho rozvíjejícího se města, které se stane od příštího roku administrativním centrem nové územněsprávní oblasti.

Lubomír Jungbauer
starosta města Stod

Návštěva z České Vsi
Není to tak dlouho, kdy naše město pomáhalo zatopené Moravě jak finančně, tak darováním ocelové lávky. Po letošní povodni u nás telefonoval starosta obce České Vsi ze Vsetínska, kam před pěti lety naše pomoc směřovala, aby oznámil svoji návštěvu v našem městě. Zjistili prý, že mezi obcemi, které postihla povodeň je uveden i Stod a chtějí nám naši pomoc oplatit. v úterý 10. září jsme přivítali na naší radnici delegaci této obce s 2,5 tisíci obyvatel . Pan starosta Mgr. Jindřich Jermář předal do rukou starosty města Stod dar občanů České Vsi a to šek v hodnotě 100 tisíc korun. Hosté si v krátkosti prohlédli naše město a zatopené lokality a poté odjeli na návštěvu Okresního úřadu PJ. Potvrdilo se znovu lidové rčení, že "V nouzi poznáš přítele". Je na zvážení zastupitelstev obou obcí, zda tento navázaný vztah dále nerozvinout v partnerství obou obcí. MORAVO - DĚKUJEME.

Odstraňování povodňových škod se vyčísluje
Rada města obdržela vyčíslení nákladů na odstraňování povodňových škod, které byly hrazeny z rozpočtu města Stod. Přestože tato kapitola v nákladech města není dosud uzavřena, částka se vyšplhala na 774.753,- Kč a zahrnuje:
- mzdy za přesčas. práci, odměny - hasiči, údržba     85.445,-
- dotace občanům postiženým povodní (á 5.000,-)     370.000,-
- vysoušeče     187.270,-
- občerstvení - obědy, jídlo pro hasiče     5.000,-
- refundace mezd dobrovolným hasičům     14.980,-
- savo, chloramin B     7.017,-
- odvoz odpadu na skládku odpadů     87.541,-
- spotřeba nafty-hasiči, údržba-fekál     17.500,-
Do této částky se bude muset zahrnout dosud nevyfakturovaná část nákladů na odvoz materiálů zničených povodní a oprava komunikací, která v současné době probíhá.

Město koupilo další vysoušeče
Peněžitý dar obce České Vsi z Moravy využilo město k nákupu dalších 5 kusů vysoušečů v hodnotě 100 tisíc korun. v současné době tak má město k využití 10 vlastních vysoušečů a 2 kusy tohoto tolik potřebného zařízení zapůjčeny od města Domažlice. Zde však platí nájem za použití přístroje. Vysoušečů je však stále nedostatek, proto je nutné pravidelné střídání mezi jednotlivými zatopenými nemovitostmi.

Jednání o škodách v povodí Merklínky
Dne 19. září proběhlo jednání mezi zástupci Povodí řeky Berounky a města o odstranění škod a náplav při povodni na řece Merklínce. Došlo k dohodě o postupném čištění toku a  odstranění nebezpečných stromů, které byly podemlety rozvodněnou Merklínkou. Pro město zůstává problémem likvidace velkých topolů, které ohrožují okolní nemovitosti a není je možné bez následků porazit. Zde se ukázala nedomyšlenost kroků našich předků, kteří tento typ stromu na březích Merklínky vysázeli. Likvidace takového stromu přijde město na několik desítek tisíc korun.
Největší škody na majetku města byly způsobeny na mostech a lávkách přes řeku Radbuzu a Merklínku. Podle odborného posouzení se částka na opravy přibližuje ke 3 mil.Kč. Město požádalo zástupce Plzeňského kraje o finanční pomoc na tyto opravy.

Dotace z města
Zastupitelstvo města Stod rozhodlo na svém mimořádném zasedání 22. srpna 2002 o uvolnění částky 350 000,- Kč z rozpočtu města jako pomoc k uhrazení nákladů na vyčištění zatopených nemovitostí určených k trvalému bydlení. Dar ve výši 5.000,- Kč v hotovosti, který postižení obdrželi byl určen na úhradu elektrického proudu, chemických prostředků apod. Rozhodnutí městského zastupitelstva se nevztahovalo na nebytové prostory a nemovitosti, kde není majitel hlášen k trvalému pobytu.

Foto a video povodně
Vážení občané, dovolujeme si Vás požádat o zapůjčení fotografií, negativů a videonahrávek, které jste pořídili dne 13. a 14. srpna při povodni, která postihla naše město a obec Lelov.
Ze získaných kopií a materiálů Městského úřadu Stod bude zpracována kompletní dokumentace této ničivé povodně. Po jejím vyhodnocení mohou být přijata nová protipovodňová opatření vč. úpravy protipovodňového plánu. Foto a video, které můžete zapůjčit, doneste laskavě pracovnicím městské knihovny. Po pořízení jejich kopií Vám budou vráceny. Předem Vám děkujeme.

Poskytování povodňových dotací
V současné době jsou na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj zveřejněny nové podmínky pro poskytování povodňových dotací. Jednou z nejdůležitějších změn je podmínka, která stanoví, že prostředky z fondu mohou být použity pouze na opravy statických poruch nosných konstrukcí (základů, svislých i vodorovných nosných konstrukcí, schodišť, obvodového pláště), vnějších a vnitřních omítek, střech a technického zařízení budov (elektroinstalace, vodovod, kanalizace a plyn), přičemž celková výše nákladů na opravu domu přesahuje 71 500,- Kč. Oprava musí být provedena do 31.12. 2003.
Náležitosti žádosti o příspěvek z fondu:
1) Registrační karta vyplněná vlastníkem domu a autorizovaná obcí.
2) Doklad o vlastnictví domu nebo bytu ( originál, popř. ověřená kopie výpisu z listu vlastnictví).
Celé znění je k nahlédnutí na vývěsní tabuli v budově MěÚ. Bližší informace je také možno získat u paní Panuškové na městském úřadu.

Úprava rozpočtu na rok 2002 schválena
Každoročně v měsíci září provádí zastupitelstvo města úpravu rozpočtu, protože je již známa většina nákladů a dotací. Na svém 31. jednání zastupitelé města schválili úpravu rozpočtu, kde došlo k navýšení z částky 96.570.000,- Kč na částku 108.729.000,- Kč. Důvodem navýšení rozpočtu je jednak odstraňování povodňových škod, tak v příjmové části získání dotace na výstavbu vodovodu z Krutí hory ve výši 5 mil. 318 tisíc korun. Městu se již podruhé podařilo překročit v rozpočtu stomilionovou hranici.
Pro srovnání s rokem 1998 je v tabulce vyčíslena výše rozpočtu města za uplynulé volební období v miliónech Kč:

1998 1999 2000 2001 2002
33,820 70,229 72,462 100,688 108,779

Sklenářství se přestěhovalo
Z důvodu demolice domu čp.3 bývalé autoškoly byla přestěhována provozovna sklenářství pana Krátkého do Kostelní ulice čp.101 naproti restauraci "U koně".

Plynofikace kotelny
Stará tělocvična Slavoje u družstva se konečně dočká nové plynové kotelny. Po rekonstrukci již nevyhovující kotelny dojde nejen ke zlepšení tepelné pohody pro cvičence, ale zlepší se tím i životní prostředí v této části města. Na přestavbu kotelny bude uvolněno z rozpočtu města 300 tisíc korun.

Spádová oblast konečně stanovena
V těchto dnech konečně vyšla ve sbírce zákonů vyhláška, která stanovuje spádové oblasti pro pověřené úřady III.stupně, tedy i pro město Stod, které je ustanoveno zákonem vykonávat tuto správu. Pod správní obvod Stoda budou spadat tyto obce:
Dnešice, Dobřany, Přestavlky, Vstiš, Bukovec, Čečovice, Černošice, Holýšov, Horní Kamenice, Kvíčovice, Neuměř, Štichov, Všekary, Honezovice, Hradec, Chotěšov, Kotovice, Lisov, Líšina, Střelice, Ves Touškov.

Urbanistická studie schválena
Zastupitelstvo města na svém 31. veřejném zasedání schválilo na návrh stavební komise urbanistickou studii zástavby území za radnicí, kde v současné době probíhají demoliční práce. Podle této studie zde bude možno postavit 78 nových bytů. Žádáme opětovně zájemce o získání bytu družstevní formou o podání žádosti na MěÚ Stod. Zde je možné získat jak informace o výstavbě, tak i formuláře pro podání žádosti. Pokud bude registrováno dostatečné množství zájemců, město počítá se zahájením výstavby po získání státní dotace v příštím roce.
-st-

Převod kasáren
Proběhlo další jednání mezi městem, zástupci Ministerstva obrany a VUSS Plzeň o urychleném převodu objektu kasáren na Krutí hoře do majetku města. Na setkání s panem ministrem obrany Tvrdíkem ve Stříbře před několika měsíci bylo zástupcům města slíbeno převedení tohoto majetku během několika týdnů. Dalším termínem stanoveným VUSS Plzeň byl srpen t.r. Nic se však opět nedělo a doposud nebyly podepsány smlouvy mezi městem a Ministerstvem obrany. Věříme, že se při posledním jednání obou stran vyjasnily podmínky pro převzetí celého areálu, tudíž nebrání nic tomu, aby po uznání vyjímky Ministerstva financí byla kasárna konečně města.
-st -

Starostové v cihelnách
Na pozvání představitelů cihelen Tondach si starostové obcí okresů Domažlice a Plzně-jihu prohlédli výrobu střešní pálené krytiny v závodech v Poběžovicích a ve Stodě. Pro většinu z nich byla velkým překvapením vysoká úroveň automatizace při výrobě střešních tašek všech druhů a jejich doplňků. Řada z nich si pamatuje bývalé provozy a mohla srovnat pracovní podmínky dříve a nyní. Je opravdu co obdivovat. Zástupci cihelen seznámili starosty s novými možnostmi při opravách a rekonstrukcích střech v jejich městech a možnostech získání slev na krytinu při výstavbě nových obecních domů.
-st-

Rekonstrukce náměstí
- Řada občanů se ptá, proč se vlastně přestavuje náměstí ČSA?
Důvodů je několik. Prvním je neodpovídající parkoviště z hlediska nových dopravních předpisů. Správa silnic a dálnic nechala vypracovat projekt, ke kterému se město nemělo možnost vyjádřit. Pokud by se však realizoval, byly by kolem celého náměstí betonové bloky, stejné, jako jsou v křižovatce I/26. Tomu se rekonstrukcí náměstí podařilo zabránit.
- Lidé betonové bloky , umístěné v křižovatce I/26, jednoznačně kritizují. Co s tím město udělá?
Bylo vyvoláno jednání s kompetentními orgány, ale komunikace I/26 nespadá do pravomoci města. To, co je v současné době postaveno v křižovatce, je schváleno Krajskou dopravní policií a myslím si, že toto řešení dopravu usměrnilo a hlavně zpomalilo. Město toto řešení bere jednoznačně jako provizorium. Již dva roky máme vypracovanou schválenou studii kruhového objezdu. To je vlastně druhý důvod, proč se náměstí předělává podle nových norem. v podmínkách Policie ČR pro realizaci projektu je přesunutí autobusových zastávek a to ve směru na Domažlice na náměstí a pro směr na Plzeň před bývalé zimní kino. Dalším důvodem je připravovaná rekonstrukce obchodu potravin SPAR.
- Jak tyto dvě rekonstrukce spolu souvisejí?
Přestavba obchodu je projekčně připravena na moderní nákup do pojízdných košů a dovoz nákupu až k automobilu. z tohoto důvodu se upravuje a rozšiřuje počet automobilových stání s bezbariérovým přístupem do obchodu.
- Kdy se počítá s výstavbou kruhového objezdu a jaké budou jeho pořizovací náklady?
To je teď velmi složité. Všechna vedená jednání vypadala velice nadějně. Město se zavázalo, že letos připraví projekt pro realizaci v roce 2003 a vedení Silnic a dálnic zajistí potřebné prostředky pro vlastní výstavbu. Povodně však vše změnily a musíme počítat s určitým posunem této akce. Podle hrubého odhadu by kruhový objezd měl přijít státní pokladnu na částku 10 mil. Kč.
- Jaký postup město zvolí dále?
Postup je jednoznačný. Pro získání prostředků na tento, pro město tak důležitý projekt, musí být ze strany města vše připraveno. To je rekonstruované náměstí s předepsaným parkovištěm a dopravním značením a s ostatními věcmi, s tím souvisejícími.
Jsem přesvědčen, že až bude náměstí dohotoveno, budou občané spokojeni a za pár let si nikdo nevzpomene, že jsme zde měli živé ploty jako veřejné smetiště. v mém přesvědčení mne utvrzuje i pěší zóna, proti které byly na počátku výstavby ohromné averze.
Děkujeme starostovi města panu Jubomíru Jungbauerovi za rozhovor.

Zloději opět řádili
Není tomu tak dlouho, kdy jsme vás informovali o krádeži nového elektrického rozvaděče, který ovládal vrt u Touškova. Zloděj (specialista) opět odvezl kompletní vybavení rozvaděče a způsobil škodu přesahující 30000,- Kč. Situace je o to složitější, že v současné době probíhá zkušební provoz jak na vodovodním přivaděči, tak na nové úpravně vody. Tato krádež tak způsobí prodloužení doby náběhu tohoto zařízení.

Havárie na Domu s pečovatelskou službou
Při výběru místa pro výstavbu DPS se plně ctila záplavová hranice řeky Radbuzy.
Povodeň 13.8. prokázala, že stoletá voda tento dům neohrozí. Nikdo však netušil, že novostavbu nepoškodí voda z řeky, ale voda z vodovodu. z neděle na pondělí (z 1. na 2.9.) došlo k prasknutí příruby vodovodní baterie v prvním patře budovy, které bylo celé vytopeno včetně bytů a technického zázemí v přízemí. Vysoké škody jsou v současné době vyčíslovány, poškozená vodovodní baterie byla zaslána na expertízu soudnímu znalci. Havárie pravděpodobně posune termín nastěhování prvních nájemníků. Škody vzniklé vytopením novostavby budou hrazeny pojišťovnou.
-st-

Změny v mateřské škole
V současné době došlo v mateřské škole ke změně ředitele. Ředitelkou byla do konce roku 2002 jmenována paní Hořanová. Od začátku roku 2003 by mateřská škola měla přejít rozšířením zřizovací listiny pod vedení základní školy. Tento administrativní krok vede k racionální úspoře mzdových prostředků a město tak splní podmínku převodu mateřské školy do právní subjektivity.

Dar poslance Parlamentu
Poslanec Parlamentu ČR za ČSSD ing. Vladimír Čada předal našemu městu peněžitý dar ve výši 35.000,- Kč. Darované finanční prostředky budou použity na nákup zařízení pro dobrovolné hasiče, které je používáno při likvidaci záplav. Za občany našeho města srdečně děkujeme.

Otevření poslanecké kanceláře
Dne 1. října 2002 byla otevřena kancelář poslance Parlamentu ČR Ing. Vladimíra Čady.
Adresa: Náměstí ČSA 71, 333 01 Stod
Telefon: 377 901 025 - poslanecká kancelář
Tel.číslo asistenta p. Vlastimila Bartoše: 604 641 971
Pracovní doba:
pondělí 10.00 - 17.00 hod.
středa 9.00 - 13.00 hod.
pátek 12.00 - 16.00 hod.


Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta města Stod
podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e:
1) Volby do zastupitelstva obce Stod se skuteční dne 1. listopadu 2002 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a dne 2. listopadu 2002 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2) Místem konání voleb je
ve volebním okrsku č. 1
budova MěÚ Stod - Stod, nám. ČSA 294, zasedací místnost v 1. patře
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - Baarova ul., Čapkova ul., Jiráskova ul., Komenského nám., Krandova ul., Krátká ul., Mládežnická ul., Nábřežní ul., Nádražní ul., Nám. ČSA, Plzeňská ul., Příční ul., Strojnická ul., Šafaříkova ul., U Elektrárny, v Lukách, k Háječku
ve volebním okrsku č. 2
kulturní dům Stod - Stod, Nádražní 722, malý sál KD
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - B. Němcové, Dělnická ul., Hradecká ul., Kotovická ul., Luční ul., Sokolská ul., Stříbrská ul., Tyršova ul., u Cihelny
ve volebním okrsku č. 3
speciální třídy ZŠ Stod - Stod, Domažlická 237, učebna v I. patře
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu - 28. října, Alšova ul., Bezručova ul., Domažlická ul., Družstevní ul., Jungmannova ul., Kostelní ul., Kpt Kudliče, Musejní ul., Na Jízdárně, Na Vršíčku, Nová ul., Ostrovní ul., Palackého ul., Polní ul., Revoluční ul., Riegrova ul., Střelická ul., Šeříková ul., u Radbuzy, Úzká ul., Vrabinská ul., Zahradní ul., Žižkova ul.
ve volebním okrsku č. 4
sál Mysliveckého sdružení Stod - Lelov, čp. 2

3) Voliči bude umožněno hlasování za předpokladu:
- jde-li o státního občana České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu
- jde-li o státního občana jiného státu, který dosáhl alespoň v druhý den voleb věku 18 let , je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv
- prokáže-li svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

4) Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. v den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Kam přijde stará dlažba?
Řada občanů se ptá, co město zamýšlí s vytěženou dlažbou z rekonstruovaného náměstí ČSA. Podle sdělení stavebních techniků města bude žulová dlažba použita zpět na náměstí a bude předlážděna. Betonová dlažba bude použita na výstavbu chodníku k mateřské školce a vydláždění části komunikací na místním hřbitově.

Město získalo dotaci na vodovod
Po velmi složitých jednáních a za vydatné pomoci úředníků kraje byla poskytnuta našemu městu dotace na výstavbu vodovodu na Krutí hoře. Ministerstvo zemědělství poskytne nenávratnou dotaci ve výši 5mil. 318 tisíc korun, což činí necelých 50% nákladů na realizaci tohoto, pro město životně důležitého zařízení. v době povodňových balíčků je získání této dotace jistě úspěchem.

Atletkám Olympioniku DDM Stod končí sezóna…
V letošní atletické sezóně postavil Olympionik DDM Stod do soutěže Oblastního mistrovství družstev Plzeňského a Karlovarského kraje mladšího žactva družstvo "A" a "B". v družstvech startovaly dívky ze Stoda, Chotěšova, Holýšova, Hradce a Střelic. Dvě družstva se rozhodli trenéři postavit pro velký počet dívek v oddíle a omezené možnosti startů za jedno družstvo. Všem dívkám tak umožnili tímto krokem možnost na závodech bodovat. Dívky se zúčastnily čtyř kol - 1. kolo proběhlo 15. 5. v Plzni na Petříně, 2. kolo se konalo za velice horkého letního počasí 19. 6. ve Stříbře. Podzimní kola proběhla 11. 9. v Nýřanech. Poslední kolo spolupořádal TJ Sokol Petřín s naším klubem díky nevyhovujícím podmínkám stadionu a sektorů ve Stodě 18. 9. v Plzni na Petříně. Věříme, že v příštím roce bude u nás stadion se sektory upraven a podaří se nám uspořádat závody již ve Stodě. Dívky soutěžily v disciplínách - 60m, 60m překážek, v skoku do výšky, skoku do dálky, v hodu míčkem, ve vrhu koulí. Dále v běhu na 150m, 300m, 800m. Nejzajímavější částí závodů byly štafety na 4x60m a 3x300m. Atletky Olympioniku DDM Stod "A" se umístily na třetím místě. Dívky z Olympioniku DDM Stod "B" získaly hezké páté místo. Kromě těchto závodů se dívky účastnily i čtyř kol Přípravných závodů na Petříně v Plzni. Zde si dívky kvalitně zatrénovaly, udělaly si "osobáky" a získaly za snahu a pěkné výkony medaile. Je škoda, že takovýchto závodů není pro mladší žactvo více. Dívky čeká 19. října běh Babylonskými lesy, kterým ukončí letošní sezónu. Těší mě, že jsme s dívkami dosáhly pěkných výsledků. Poděkování patří za vedení atletek trenérům Mgr. Jiřímu Pekhartovi, Pavlíně Schejbalové. Za spolupráci děkujeme všem, kteří nám v letošní sezóně pomáhali.
-ps-

Florbalisté, začínáme!
Florbalové družstvo mužů, dorostenců a juniorů DDM Stod začalo po krátkém odpočinku, který si dopřálo po mezinárodním turnaji Czech Open, který proběhl v měsíci srpnu v Praze, s nasazením trénovat začátkem září. Již 28. 9. začal družstvu DDM Stod první turnaj 1. severozápadní ligy v Lounech. Druhý turnaj, který oddíl pořádá proběhl 2. 10. v Plzni. Na tomto turnaji naše florbalisty povzbuzovaly roztleskávačky DDM Stod Včeličky. Bližší informace o turnaji se dozvíte z měsíční nabídky, v DDM Stod.
V letošním roce posílilo družstvo několik nových mladých tváří. Pokud máte zájem o tento sport, tak přijďte na trénink, který probíhá každé úterý od 18:00 do 19:30 hodin v hale.

Koupeme se každý měsíc - pojeď s námi
DDM Stod v letošním roce nabízí všem milovníkům vody, plavání a dovádění plavání v bazénu na Slovanech. Bazén nabízí možnost plavání, vydovádění se na tobogánu, v divoké řece. Odpočinek v relaxačním bazénku. Plavat budeme jezdit každý měsíc. Strávíte tak příjemné dopoledne v plzeňském bazénu. Doprava bude zajištěna při dostatečném počtu objednaných zájemců autobusem, jinak vlakem. Poplatek za zájezd bude 120.-Kč. Termíny plavání se dozvíte z měsíční nabídky DDM Stod, na tel. 377901263. Důležité je se přihlásit a zaplatit zájezd do uvedeného termínu. Naši nabídku mohou využít nejen děti. Mohou s námi jezdit i maminky s malými dětmi, rodiče…

O zájmové útvary florbalu je velký zájem
DDM Stod nabízí v letošním roce v Nabídce ZÚ na tento školní rok kromě mnoha dalších zájmových útvarů i ZÚ florbal. Florbal je blízký všem klukům, protože je podobný hokeji. Hraje se ale v hale, s plastikovou hokejkou a plastikovým děravým míčkem. v letošním roce probíhají tréninky florbalu pro děti z I. stupně - přípravka v úterý od 17:00 do 18:00 hodin v hale. Tréninky pro děti z II. stupně se konají v pondělí od 15:30 do 17:00 hodin v hale. Na florbal k nám dojíždí děti z Holýšova, Staňkova, Plzně. Florbal se stal v posledních dvou letech velmi oblíbeným mezi žáky ZŠ. Zkouší ho hrát na mnoha školách. Ale vhodné podmínky, zkušenosti, vybavení a šikovné trenéry mají málokde. Letos jsou již ZÚ florbalu naplněné. Pro dívky jsme otevřely ZÚ, kam mohou chodit ty, které navštěvují II. stupeň ZŠ. Tréninky dívčího florbalu probíhají v pátek od 15:00 do 16:00 v hale.

Příležitost pro dospělé
Na čtvrteční podvečery pro Vás Dům dětí a mládeže ve Stodě připravil Výtvarný klub. Od 18.30 bychom se měli oddávat výtvarným činnostem a hrátkám. Pro zájemce jsou připraveny techniky malování na hedvábí, pletení košíků, drátování,práce s hlínou a mnohé jiné zajímavé techniky.
Přihlásit se můžete na celý rok nebo na jednotlivé lekce. Náplň bude vždy vyvěšena na měsíční nabídce. Bližší informace Vám rádi podáme na tel.377901263.

Roztleskávačky DDM Stod - Včeličky se nám opět představí
S novým školním rokem se nám opět představí roztleskávačky DDM Stod - Včeličky. Povzbuzovat, fandit a vytvářet pěknou sportovní atmosféru budou na turnaji našich florbalistů v Plzni dne 2. 10. Dívky se na vystoupení těší. Přes prázdniny nabíraly nové síly a nápady.
První schůzky po květnovém konkurzu nově nabraných dívek již proběhly. Roztleskávačky posílilo dvanáct děvčat z 1. tříd ZŠ a předškoláků z MŠ, které chodí do ZÚ Miniroztleskávačky. Včeličky mezi sebou přijaly také nové tváře. Dívky se vám budou letos snažit zpříjemnit různá sportovní utkání, zápasy a vystoupení.

Internetové stránky ze Stoda
Stodští občané se stále více a více připojují k internetové síti.
Možná už vědí, že Stodu chybí oficiální webové stránky. Ale řada z nich jistě neví, že stránky o dění ve městě vede již dlouhou dobu Honza Fišer a vede je perfektně. Díky mu za to. Kromě pravidelných informací o dění ve Stodě zde najdete dopravní spojení ze Stoda všemi směry, fotografie z povodní, diskusní fórum a máte i možnost zřídit si vlastní mailovou adresu. Chcete-li se podívat, tak adresa je: http://zestoda.net
Mgr. Alena Sedláčková

Přestavba objektu
V Ústavu sociální péče ve Stodě byla v průběhu měsíce června dokončena rekonstrukce objektu č. 1 za cca osmnáct miliónů korun. Oproti původnímu termínu byla přestavba zkrácena o čtyři měsíce, aniž by došlo k  finančnímu navýšení. Velké místnosti, kde bylo ubytováno 8 - 12 klientů se změnily. v podstatě jsou na každém patře tři velké byty, které mají svoji obývací místnost s kuchyní a hygienickým příslušenstvím, menší dvoulůžkové pokoje s umyvadlem. Nic z toho by nebylo hotové tak rychle bez pomoci místní radnice, která nás v tomto všemožně podporovala. Také v minulosti, kdy o náš ústav měla zájem Plzeňská charita ( přestože v našem ústavu nemáme ani dvě procenta věřících klientů), podpořila radnice náš ústav a nebyla zájmu charity nakloněna. Chtěli bychom touto cestou poděkovat místní radnici, že nám pomáhá zlepšit podmínky pro naše klienty, a věříme, že vzájemná spolupráce bude pokračovat.
Ing.Vladimír Fárek - ředitel ÚSP

Poděkování
Obyvatelé Mládežnické ulice ve Stodě touto cestou děkují městu a všem složkám, které pomáhaly při povodni a  likvidaci jejích následků.

Josef Dvořák ve Stodě
Se svým představením "Spaste duši, revizor" přijel do Stoda rozdávat dobrou náladu jeden z našich nejznámějších komiků - Josef Dvořák. Ve více než dvouhodinovém představení se dvě stovky diváků mohly dosyta vysmát vtipným narážkám a osobitému humoru. Josef Dvořák na jevišti - to je prostě záruka příjemně stráveného večera.

Ve čtvrtek 24. října se uskuteční Lampiónový průvod městem. Sraz účastníků průvodu je v 18.00 hodin před základní školou na Komenského náměstí na závěr průvodu ohňostroj u kulturního domu.

Opět se konal taneční tábor
V pátek 30. srpna jsme se vrátili zpět z Rudolfovy Pily u Pece pod Čerchovem, kde jsme letos již posedmé trávili 2 běhy tanečního tábora. Na prvním běhu se děti zdokonalovaly v tanci a jeden oddíl byl zaměřen na opakování německého jazyka. Na druhém běhu se kromě tanečníků sešlo i třicet cyklistů, kteří najezdili více než 170 km po cestách i necestách Českého lesa. Téma letošního tábora- Cirkus - se promítalo do celého programu, který byl, stejně jako v předcházejících letech, velmi bohatý: navštívila nás televize Prima, Rádio FM Plus pro nás uspořádalo diskotéky, za doprovodu country kapely se konal Country bál. Děti svoji fyzickou zdatnost zvyšovaly a upevňovaly nejenom tancem, výše zmíněnými aktivitami, návštěvou krytého bazénu, ale i jinými hrami a soutěžemi.
I když srpnové počasí nebylo na spoustu lokalit v ČR vlídné, nám táborový program, i díky vhodné poloze celého areálu, nenarušilo.
Již teď se rozbíhají přípravy na tábor v příštím roce, který se bude konat od 9. srpna 2003.

Sezona v Taneční škole DANCE začala
10. září se poprvé sešli všichni staří i noví členové našich stodských tanečních klubů, kteří se budou scházet každé úterý ve školní tělocvičně. Letos máme od začátku školního roku skutečně napilno, protože nás 21. září čeká vystoupení s názvem "Tanec s muzikálem", které zatančíme ve Vstiši u příležitosti oslav 100 let založení místní školy.
I letošní taneční kurz, tedy "Taneční", už má začátek za sebou. Ten se konal v pátek 13. září ve velkém sále stodského kulturního domu. Chcete-li nás navštívit, můžete každý pátek od 18:00 hod. 4. října se koná první prodloužená, která má letos téma - setkání pohádkových postav. Druhá prodloužená se koná 8. listopadu od 20:00 a Závěrečný ples 6. prosince také od 20:00.
Ani na dospěláky jsme letos nezapomněli. Čtvrtý ročník Kurzu tance pro dospělé začíná 18. října od 21:45 v malém sále Kulturního domu ve Stodě.
Taneční škola DANCE

DIVADLO PRO PŘEDPLATITELE: 25. října 2002 TULÁK Rudolf Piskáček - opereta
v Komorním divadle odjezd autobusu v 18.00 hodin ze zastávky směr Plzeň

Pořadatelé zvou na zábavu s rockovou kapelou K R L E Š v sobotu 16. listopadu od 20.00 hodin v kulturním domě ve Stodě.[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter