Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 01. 12. 2002 (10120 přečtení)

Číslo 6    Ročník VII.    Listopad-prosinec 2002


Příjemné prožití vánočních svátků, pohodu , mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2003, přeje všem občanům město Stod a redakce Stodských listů.


Slovo starosty

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám, jménem nového zastupitelstva města, rady města a za svoji osobu, poděkoval za projevenou důvěru v komunálních volbách.Vaše volební hlasy nás všechny zavazují k co nejlepší práci pro rozvoj našeho města. Nové zastupitelstvo připravuje své programové prohlášení, ve kterém stanoví hlavní směry a úkoly na nové čtyřleté období. Bude vycházet přitom z volebních programů jednotlivých stran, ze kterých vyplývá, že úkoly budou náročné, ale ve většině realizovatelné. Bude zde záležet jak na schopnosti a pracovitosti nově zvolených orgánů města, tak i na hospodářském klimatu v našem státě.
  Přeji proto nám všem mnoho úspěchů.
                 Lubomír Jungbauer
                   starosta města


Výsledky komunálních voleb ve Stodě

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů   2765
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky    1447
Volební účast: 52,33 %
Do zastupitelstva města Stod byli ve dnech 1. a 2.11. zvoleni tito kandidáti:

Jméno a příjmení      volební strana    počet hlasů

Lubomír Jungbauer      SN      907
František Šmidingr      SN      804
Mgr. Věra Fichtlová      SN      762
Věnceslava Bradová      SN      707
František Kasl        SN      672
MUDr. Pavel Šíp      ODS      587
MUDr. Eva Preislerová    SN      539
Roman Kuběna      SN      528
Jiří Vlk          ČSSD      501
MUDr. Petr Krčál      ODS      476
Luboš Berka        ODS      445
Ing. Vladimír Čada      ČSSD      390
Miroslav Hořan      SNK      365
Miroslav Šatra        SNK      269
Václav Polívka        KSČM    254
(SN - Sdružení nezávislých, SNK - Sdružení nezávislých kandidátů)
Pan Miroslav Šatra (SNK) se vzdal svého mandátu a na jeho místo nastoupil první náhradník p. František Hecl.
SN - 7 mandátů
ODS - 3 mandáty
ČSSD - 2 mandáty
SNK - 2 mandáty
KSČM - l mandát

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Stod ze dne 11.listopadu byli zvoleni:
starosta města
        p. Lubomír Jungbauer  (počtem hlasů 14)
místostarosta
        p. Jiří Vlk    (počtem hlasů 13)
členové Rady města Stod :
        p. František Šmidingr  (počtem hlasů 12)
        pí. Věnceslava Bradová (počtem hlasů 12)
        p. František Kasl   (počtem hlasů 8)    


Město Stod obcí s pověřeným úřadem III. stupně.

V rámci II. fáze reformy veřejné zprávy se stalo naše město sídlem pověřeného úřadu III. stupně. Tento pověřený úřad bude zajišťovat výkon přenesené působnosti (státní správa) pro spádovou oblast cca 21.000 obyvatel. Území je vymezeno městy Dobřany, Chotěšov, Stod a Holýšov a přilehlými obcemi. Samotný úřad bude sídlit v Sokolské ulici čp. 566 v dřívější budově ředitelství cihelen.
V tomto úřadě se budou vykonávat správní činnosti, které dřív vykonával Okresní úřad Plzeň-jih a Domažlice (OkÚ zanikají k 31.12.2002). To znamená, že zde bude odbor životního prostředí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, živnostenský odbor, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor kultury a školství, odbor civilní obrany a krizového řízení. Odbor dopravně správní (vydávání řidičských průkazů, registr vozidel) bude z důvodu nevyřešených technických požadavků prozatím sídlit ve stávající budově OkÚ PJ na Slovanské aleji 26 v Plzni.

Dar městu

Představitelé Zpč. energetiky předali v těchto dnech starostovi města peněžitý dar ve výši 210.000,- Kč na uhrazení části povodňových škod.
Starosta města seznámil zástupce ZČE s rozsahem povodně a následných škod v našem městě. Jménem postižených občanů poděkoval za darovanou částku, která bude převedena na účet, z něhož se hradí likvidace povodňových škod.
Podobně vstřícným způsobem se zachovala Česká spořitelna, která darovala městu částku 100.000,- Kč za stejným účelem jako ZČE.

Ceny vodného a stočného pro rok 2003

V roce 2003 dojde ke zvýšení cen pouze za vodné , cena stočného se v příštím roce nemění.
    vodné    stočné
r.2002    14,64    13,21
r.2003    15,60    13,21


Slavnostní ocenění hasičů

Poslední 32. veřejném zasedání odstupujícího zastupitelstva se neslo ve slavnostním duchu.
Před nastoupenou jednotkou dobrovolných hasičů byl slavnostně dekorován prapor z roku 1948 pamětní stuhou, jako poděkování za obětavost projevenou při letošních katastrofálních povodních. Starosta města rovněž předal věcný dar dlouholetému členu našich dobrovolných hasičů panu Pavlu Princlovi za záchranu života malého chlapce, který spadl při povodních do rozbouřené Radbuzy.
Nepříjemným překvapením pro zastupitele i hasiče byla účast jediného občana na této slavnosti. Pouze paní Schniererová vyjádřila svou účastí dík hasičům i zastupitelům za pomoc při povodních.
-st-
obrázek 149 kB


Ničíme si sami ovzduší

Naše město vynaložilo v minulých letech mnohamilionové prostředky na plynofikaci. Podařilo se odstavit velké uhelné kotelny, které nejvíce znečisťovaly ovzduší. Kdo si dnes vyjde večer na procházku, zjistí, že se v některých lokalitách města, zvláště na pravobřežní části, opět těžko dýchá. Zápach ze spalovaných plastů a zbytků dřevotřísek je jednoznačný. Lze těžko pochopit, že si sami nezodpovědností jedinců tímto způsobem ničíme životní prostředí. Nebezpečné látky, které při pálení těchto odpadů vznikají, mají prokázaný vliv na vznik rakoviny.
Důrazně proto připomínáme!
Občané, plasty patří do separovaného odpadu, a vážení podnikatelé - zbytky dřevotřísek z výroby jste povinni ekologicky likvidovat, což jistě doložíte kontrolním orgánům.
-st-

Den otevřených dveří v nové DPS se povedl

V sobotu 9. listopadu město zorganizovalo den otevřených dveří v právě dokončené první etapě Domu s pečovatelskou službou. Byla zpřístupněna rovněž i druhá etapa, na které probíhají intenzivní dokončovací práce.
Podle odhadu přišlo na prohlídku přes 300, většinou starších, spoluobčanů. Bylo potěšující, že
se stavba lidem velmi líbila. Mnozí oceňovali i práci pana architekta ing. Vorla, který je autorem celého projektu. Občané se na vlastní oči přesvědčili, že město na výstavbě nešetřilo a připravilo opravdu důstojné prostředí pro naše starší spoluobčany. Celá stavba po dokončení bude stát 48 mil. Kč.
obrázek 85 kB


Úpravna vody na Krutí hoře ve zkušebním provozu

V těchto dnech uvedla odborná firma novou úpravnu vody do zkušebního provozu.
Dílo v hodnotě 5,8 mil. Kč převzali pracovníci firmy Vodárny Plzeň a.s., která provozuje vodárenské systémy v našem městě. Postupně dojde k připojení nového vodovodu na vodovodní systém města v oblasti průmyslové zóny. Město tak splnilo úkol zajistit pro potřeby občanů dostatečné zdroje pitné vody s možností dalšího napojení jednotlivých částí města.


Aktivní přístup Mikroregionu Radbuza k povodním

Starostové obcí, sdružených v Mikroregionu Radbuza, vynaložili v posledním období velké úsilí k získání prostředků z fondu Evropské unie na odstranění povodňových škod na kanalizacích. Pro naše město by měl mikroregion opravit kanalizaci v části ulic Bezručova a Družstevní v hodnotě 3,2 mil. Kč. Přestože získat tyto prostředky je nepředstavitelná byrokracie, kterou jsme museli ve velice krátké době podstoupit, podle posledních zpráv získání těchto prostředků z fondu ISPA je velice reálné. Znovu se potvrdilo, jak bylo prozíravé založit mikroregion, který v současné době sdružuje 17 obcí. Komisaři EU dnes nejednají s žádnou malou samostatnou obcí, ale jen s větším sdružením, které je potom příjemcem dotace a zároveň investorem celé akce. Takto je možné získat dotaci, která kryje až 80% investičních nákladů. V letošním roce se „Radbuze“ povedl opravdu husarský kousek, když mikroregion získal 100% prostředků na vybudování čtyř sběrných dvorů v obcích Stod, Dobřany, Chlumčany, Chotěšov. Je jistě zajímavé, že před 3 lety, kdy byl založen, disponoval mikroregion s prostředky ve výši 140.000,- Kč. Pokud se vše v letošním roce podaří, proběhnou přes mikroregion investice blížící se k částce 50 mil. Kč.
-st-

Vytrvalý déšť působí potíže

Silné neustávající deště značně komplikují výstavbu víceúčelového hřiště na stadionu.
Přes veškeré problémy bylo provedeno odkanalizování plochy a byly položeny podkladní vrstvy pod asfaltový povrch. Většina prací však bude muset být pravděpodobně přesunuta na jaro příštího roku. Ještě horší situace je však na výstavbě sběrného dvora, který je umístěn na průmyslové zóně v prostoru bývalého hliniště. Zde se těžké stroje do terénu vůbec nedostanou.

Zimní údržba vozovek a chodníků

Město Stod zajišťuje podle pořadí důležitosti zimní údržbu místních a účelových komunikací. Jako posypový materiál lze použít písek, drobný štěrk, popřípadě chemický posyp - sůl. Cílem zimní údržby je zmírnit závady ve sjízdnosti silnic a schůdnosti chodníků. Vlastníci nemovitostí jsou ze Zákona 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č.104 povinni provádět údržbu a úklid chodníku, který souvisí s nemovitostí. Použít se může výše uvedený posypový materiál.
V průběhu dne, popřípadě i ve večerních hodinách provádět odstraňování krápníků.
Na silnicích ve státní správě provádí a zodpovídá za údržbu v zimním období SÚS Stod.
-vš-

Co Vaše sliby, pane ministře?

V květnu tohoto roku, při setkání ve Stříbře, ministr obrany pan Tvrdík na dotaz představitelů našeho města odpověděl: „Převod kasáren ve Stodě je otázkou několika málo týdnů“. Blíží se konec roku a kasárna na Krutí hoře, již čtvrtým rokem, nejsou v majetku města. Město je má nadále v pronájmu a jako protihodnotou zajišťuje jejich střežení. Musíme tak konstatovat, že slova Josefa Švejka „mejlit se může každej, mejlej se i ministři“ opět platí.

Psí hřbitov?

Bez jakéhokoliv povolení a souhlasu si někteří občané zřídili na pozemcích města na Vrabině zvířecí hřbitov. Podmínky zřízení takového zařízení jednoznačně stanoví nový zákon o pohřebnictví a předpisy veterinární správy. Plně chápeme vztah některých našich občanů ke svým čtyřnohým přátelům, kteří uhynuli, ale vše má svá pravidla a hranice, a ty je potřeba respektovat. Záleží na novém zastupitelstvu, zda uvolní nemalé prostředky na vybudování takovéhoto zařízení, jehož součástí je například oplocení, hydrogeologický průzkum a pod. Lokalita se jistě najde. V současné době je v našem městě evidováno 411 psů, ale jejich počet je pravděpodobně o 40% větší.
-st
obrázek 108 kB

Značné škody v městských lesích

Říjnová větrná smršť, která se přehnala přes naše území, zanechala spoušť i v našich lesích. Podle vyjádření lesního hospodáře pana ing. Manna popadalo podle předběžných odhadů na 1500 m3, většinou smrkového porostu. S těžbou poškozeného lesa se začalo okamžitě, ale vše komplikuje podmáčený terén. Stejnou situaci způsobila vichřice i na místním hřbitově, kde těsně před svátky „dušiček“ padlo několik velkých stromů. Údržbě města se však podařilo uvést hřbitov do takového stavu, aby nedošlo k ohrožení občanů.
obrázek 121 kB


Náměstí po rekonstrukci

Tak máme náměstí téměř hotové. Zase zde mohou parkovat auta, my nemusíme mít obavy z úrazu při chůzi přes staveniště. Byly vysázeny stromy, keře, na jaře přibyde tráva, zdálo by se, že je vše v nejlepším pořádku. Ale nezlobte se na mě, vám opravdu nevadí ty psí výkaly, kterými se to na nových chodnících začíná utěšeně hemžit? Pokud to majitel psa nedělá a vy to vidíte, proč ho neupozorníte, že je povinnen po svém psu uklidit. Třeba je vám to jedno, třeba jste psí výkal ještě nevyšlápli, já ano, a není to nic příjemného.
-dm-

Integrovaná střední škola a Učiliště
Stod, Plzeňská 322

oznamuje všem zájemcům o studium, že
Den otevřených dveří

se koná ve středu 15. ledna 2003
v době od 10.00 do 16.00 hodin.
Dále oznamujeme, že ve školním roce 2003/2004
bude opět umožněna uchazečům o nástavbové studium
příprava v oborech:
 • podnikání v technických povoláních
 • podnikání v oborech obchodu a služeb

  Prosba o pomoc

  Azylový dům Fondu ohrožených dětí trápí nedostatek dětských postýlek, přikrývek a matrací. Pomohou i poškozené či zrezlé postýlky a velké deky typu larisa. Můžete-li tyto věci FOD nabídnout, kontaktujte, prosím, pí. Tetourovou tel. 377 880 329
  Odvoz zajistíme.


  Ze života naší školy

  Dne 8. října jsme v rámci výuky výtvarné výchovy navštívili galerii Augustýna Němejce v Nepomuku. Zde se nacházel i obraz, který chtěl malíř věnovat svému příteli, prezidentu Tomáši G.Masarykovi. Augustýn Němejc je autorem opony Divadla J.K.Tyla v Plzni. Naší další zastávkou byla místní základní škola, postavená před několika lety. Všechny nás zaujala svou architekturou i zařízením. Při putování naším okresem nás provázelo krásné počasí.
                Za žáky 8. tříd - Pavlína Beráková
                      Iveta Gütterová

  Návštěva městské knihovny

  Dne 25. října t.r. jsme navštívili v rámci výuky českého jazyka my, žáci devátých tříd, Městskou knihovnu ve Stodě. Zde nás přivítala paní Myslíková, která byla velice ochotná a připravila si pro nás přednášku o knihách a chodu knihovny. Výklad byl velice zajímavý a obsáhlý, proto nám postupně docházely otázky. Dozvěděli jsme se například o tom, kolika svazky knihovna disponuje, jak jsou knihy řazeny a jak najít knihu, kterou hledáme. Všechny informace se nám určitě budou hodit při studiu na středních a později i vysokých školách.
  Po vyčerpávajícím výkladu jsme měli možnosti si prohlédnout celé prostory knihovny a vyzkoušet si své orientační schopnosti tím, že jsme se předem určenou knihu pokusili najít. Většině z nás se to povedlo.
  Tímto způsobem bychom chtěli poděkovat paní Myslíkové za přípravu výkladu a za čas, který nám věnovala.
              Za žáky 9. tříd
            P.Černá, N.Harmáčková, B.Hulinová, L.Kardová


  5.B. od září do Vánoc

  Tři školní měsíce utekly jako voda a naše třída uskutečnila několik zajímavých akcí. Koncem září jsme v plzeňském kině EDEN zhlédli film „Harry Potter a kámen mudrců“. Moc se nám líbil. K rozšíření učiva v přírodovědě přispěla návštěva planetária v Plzni. Poutavým vyprávěním, doplněným promítáním diapozitivů, jsme získali odpovědi na některé vesmírné otázky. Při prohlídce fotografií z povodní na plzeňské radnici nám bylo trochu smutno. Náladu všem zlepšil kouzelník „Brumbál“, který střežil výstavu plzeňského loutkářství. Některé loutky byla staré až sto let. V současné době vyrábíme v keramické dílně vánoční dárky pro naše nejbližší, trénujeme na turnaj v kopané 4. a 5. tříd a připravujeme vystoupení na vánoční třídní besídku. Moc se těšíme.
              Žáci a žákyně 5.B. a tř. uč. J.Pflugová


  Solasido - Stodský slavíček

  Určitě všichni znáte televizní pořady Do-re-mi nebo Caruso show, založené na pěveckých výkonech „amatérských zpěváků“. V úterý 19. listopadu se v zasedací síni městského úřadu konal konkurz pro žáky škol ve Stodě do hudebně-zábavného pořadu Solasido - Stodský slavíček. Každý, kdo měl zájem, mohl přijít a vyzkoušet si, jak se zpívá na mikrofon a jak dokáže vybranou písničku zvládnout s hudebním doprovodem. Byli tací, kteří konkurz brali v duchu hesla: „Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem“. Přišli, zazpívali a jejich výkon byl natolik přesvědčivý, že nebylo co dodat. Jiní zazpívali a hudební dramaturg pan Justich musel začít například přesvědčovat, že pro tuto píseň nemají vhodný hlasový rozsah, že v tomto duetu se neshodnou, že bude lepší zpívat jinou píseň. Někdo zkoušel dvě, tři písně, než se zjistilo, která je pro něj ta pravá. Nakonec bylo vybráno všech patnáct účastníků do veřejné soutěže. Ty nyní čeká nácvik s doprovodem, nahrávání na cédéčko a nakonec veřejné vystoupení v kulturním domě - 4. prosince od 17.00 hodin. Všichni jste srdečně zváni. Přijďte se přesvědčit, co mladí umělci dokáží, nebudete litovat.
  V mladší kategorii si postup vybojovali: Barbora Chroustová, Tereza Štádlerová, Marika Schejbalová, Eva Baksová, Lucie Krajícová, Rudolf Greif, Iveta Lukášková, Markéta Bobovská a Jana Záhořová.
  V kategorii starších se představí: Lucie Kůrková, Adriana Kožoušková, Anhelina Synovydová, Lucie Cuřínová, Květa Machalová a Petra Krsová.
  -dm-


  Atletická mistryně ČR žije ve Stodě

    Atletika se provozuje ve Stodě ve sportovním oddíle Olympionik DDM Stod od roku 1993. Dosud největšího úspěchu dosáhlo družstvo starších žaček v r.1997, kdy obsadilo v semifinále Mistrovství ČR třetí místo a dále Petr Novák, juniorský reprezentant ČR ve skoku dalekém a trojskoku.
    Letos přibyl další výrazný úspěch. Tento zařídila starší žačka Iveta Gütterová, která dosáhla na metu nejvyšší a pyšní se titulem Mistryně ČR.
  Iveta Gütterová, nar. 1.9.1988 - st. žačka Olympioniku DDM Stod
      osobní rekordy: hod oštěpem - 34,21 m
           hod diskem - 26,47 m
      největší úspěchy: Mistryně Plzeňského a Karlovarského kraje (Zpč.oblasti)
          Mistryně ČR
  Na to, v čem spočívá tajemství takového vyjímečného úspěchu, jsme se zeptali závodnice samotné a jejího trenéra, Mgr. Jiřího Pekharta.
  - Iveto, co tě k atletice přivedlo?

  Už v 1. třídě jsem jevila známky síly, obratnosti a rychlosti. Atletika je krásný sport, proto jí věnuji co nejvíce času.
  - Co tě na atletice a zvláště na disciplinách hod oštěpem a diskem baví?
  Dělám něco pro své zdraví i tělo. To je důležité. A pak, když si člověk udělá hezký osobní rekord, má velkou radost. Oštěp je podle mě nejhezčí disciplina. U těchto disciplin mě především baví technika.
  - V čem vidíš své přednosti v disciplinách hod oštěpem a diskem?

  Jak jsem už řekla: mám docela velikou sílu a když něco nejde, jsem trpělivá a zkouším to znovu a znovu.
  - Čím si vysvětluješ takový velký růst výkonnosti a tak oslnivý úspěch?

  Je to tvrdým tréninkem, ale hlavně mým trenérem panem Jiřím Pekhartem, který atletice stoprocentně rozumí a má se mnou dost trpělivosti. Většina trenérů by neudělalo pro své svěřence to, co on dělá pro mě.
  - Jaké máš sportovní plány do budoucna?

  Chtěla bych se nadále věnovat atletice a ve volném čase jezdit na koni a hrát florbal.

  A jak vidí Ivetu trenér Mgr. Jiří Pekhart

  Iveta je typ závodnice, technicky velmi vnímavé. To znamená, že je schopná naučit se detaily techniky, které jsou, zvláště u oštěpu, velmi jemné. To činí rozhodující rozdíl ve výkonnosti mezi stejně fyzicky vybavenými závodníky. Iveta dovede prostě přemýšlet. Dalším pozitivním aspektem je její přístup k samotnému tréninku i závodění. Mám na mysli hlavně její úžasnou pohodovost. Ta by měla, spolu s již rozvinutými morálně volnými vlastnostmi, zaručit Ivetě pozvolný a trvalý výkonnostní růst. Všechny tyto přednosti této závodnice vytváří klima velmi radostné práce a tím si vysvětluji tajemství tohoto úspěchu.
    Také bych chtěl poděkovat Domu dětí a mládeže ve Stodě za podmínky, které nám pro sport vytváří. Vždyť např. rozbor techniky pomocí videokamery (zapůjčené v DDM) mnohde neznají ani extraligové závodnice.
    Závěrem chceme popřát Ivetě, aby její sportovní elán vydržel i do budoucna a vyhýbala se jí zranění. Má předpoklad již od příštího roku reprezentovat ČR i na mezinárodním poli a tím reprezentovat i naše město.
                Rozhovor uskutečnil Roman Kuběna
                 ředitel DDM Stod

  obrázek 54 kB  Holky a kluci, letní tábor Ondřejovice 2003 klepe na dveře

  I v letošním roce pro Tebe pilně připravují zaměstnanci DDM Stod letní tábor, který proběhne v Ondřejovicích u Janovic nad Úhlavou v termínu od 30. 6. do 11. 7. 2003. Tábor je určen Tobě i všem, kteří navštěvují 1. - 9. třídu ZŠ. Koncem měsíce ledna se dozvíš bližší informace z plakátů, našich internetových stránek…
  V minulém roce byl o letní tábor velký zájem a jeho kapacita byla naplněna během necelého měsíce. Reaguj proto včas a neotálej s přihlášením. Již nyní se můžeš těšit na pěkný táborový program , ubytování v chatkách, koupaliště, výlet, diskotéky…
  A my se těšíme na Tebe.
  -ps-

  Lampiónový průvod

  Ve čtvrtek 24. října, těsně před podzimními prázdninami jsme se šešli před budovou základní školy na Komenského náměstí. Každý účastník, který si přinesl lampión, dostal na cestu sladké povzbuzení nebo obrázek, aby se mu lépe šlapalo. Rozsvítili jsme lampióny a vyrazili na cestu do parku u nádraží. V čele průvodu šly dívky ze základní školy, které měly za úkol zdržovat , aby se průvod neroztrhl a přední řady neutekly těm na konci. O bezpečný přechod se nám postarali příslušníci místního oddělení policie, kteří stavěli auta. Během půlhodinky jsme dorazili do parku u nádraží, kde na nás čekali hasiči s ohňostrojem. Ten, pravda, nezačal hned, ale o to víc jsme se těšili. Pak už oblohu rozzářila různobarevná světla a ohňostroj probíhal za nadšeného přihlížení nás, diváků.
  -dm-


  Park plný řemesel se setkal s velkým ohlasem

  Akce pořádaná DDM Stod proběhla od 3. do 5. 10. 2002. Ve třech dnech navštívilo tuto akci přes 900 účastníků. Vyzkoušet lidová řemesla si přišli nejen žáci základních škol z blízkého okolí. Přivítali jsme žáky ze ZŠ Milavče, studenty z gymnázia v Domažlicích, děti z ÚSP ve Zbůchu, děti z dětského domova z Plzně, klienty z místního ÚSP. V sobotu si přijely vyzkoušet batikování i ostatní řemesla děti ze školní družiny v Nýřanech, skautský oddíl z Horní Břízy… Děti, paní učitelky i dospělí byli z akce nadšení. Ten se naučil nový způsob vázání batiky, ten si navlékl krásné korále pro maminku, ten si hrdě odnášel upletené sluníčko z pediku… V sobotu si řemesla přišli vyzkoušet i dospělí. A jako některé děti zůstali u řemesel až do ukončení akce v odpoledních hodinách. Velké poděkování patří panu starostovi L. Jungbauerovi, který tento projekt podpořil a pomohl k jeho realizaci. Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizace akce. Radost zaměstnancům DDM udělaly děkovné dopisy účastníků, zápisy v kronice. Z nich je patrné, že se Park plný řemesel líbil.
  -ps-


  Adventní čas ... čas pohody
  1.12. Monte Cristo -
  zájezd do Prahy na jedno z posledních představení tohoto muzikálu
  4.12. Solasido - Stodský slavíček -
  hudebně - zábavný pořad pro všechny
        17.00 hod., kulturní dům
  9.12. Zdobení vánočního stromku s koledami -
  pěší zóna, 17.00 hod
  10.12. Adventní koncert ZUŠ -
  16.30, zasedací síň městského úřadu
  12.12. Vánoční nadělování -
  17.00, kulturní dům, účinkují děti stodských škol, DDM a TŠ
  19.12. Divertimento
  - adventní koncert ve Špitální kapli  Školní noviny - Stoďáček

  Školní noviny připravují děti z I. a II. stupně ZŠ Stod ve spolupráci s vedoucími z Domu dětí a mládeže ve Stodě. Vedoucí vyšli dětem vstříc a zřídili pro ně redakci. Do redakce, která je vybavena PC, scannerem a ostatním běžným vybavením, které redaktoři potřebují. Do redakce mají děti volný přístup.
  Každé úterý zasedá Redakční rada, která koordinuje dění v redakci a činnost všech redaktorů. Každý redaktor má na starost určitou část novin, grafickou podobu článků a jejich obsah. Vedoucí DDM zasahují jen do konečného designu novin.
  První číslo se velice vydařilo! Mezi dětmi byl o noviny obrovský zájem. Jako bonus dostávaly děti ke každému výtisku lízátko zdarma. Kvalitu novin a sladkost lízátek si pochvalovaly i paní učitelky naší základní školy. Děkujeme!
  Další číslo Stoďáčku je již ve fázi příprav a mělo by vyjít kolem 11. 12. 2002. K dostání bude opět o velkých přestávkách v ZŠ.
  Naši redaktoři:
  Michal Štumpf, Pavel Praisler - šéfredaktoři
  Miroslav Bilik    Monika Krajícová
  Lenka Ortinská       Klára Svobodová
  Ondřej Friedrich     Tomáš Foltýn
  Lenka Jelínková     Radek Berka
  Petr Trapp     Jiří Mimra

  Malování pro radost

  Po dva dny 13. a 15. listopadu 2002 Dům dětí a mládeže hýřil barvami. Ptáte se proč?
  Sešlo se zde třináct dětí, které svými kresbami zdobily panely určené k dekoraci zábradlí v Domě s pečovatelskou službou ve Stodě. Počáteční nejistotu způsobenou velikostí plochy děti velice rychle překonaly a pustily se do práce. Panely se záhy plnily postavičkami dětí hrajícími si na písku, v trávě či malými houbaři.
  Druhý den se děti již bez okolků vrhly do výjevů z říše zvířat. Na obrázcích se objevovali malí broučci, motýli, barevní papoušci, rozpustilé opice, pruhovaní tygři a další oblíbená zvířátka.
  Celkový výsledek byl prostě dokonalý. Děti mohou být na svá dílka právem pyšné.
  obrázek 123 kB


  Plesová sezóna 2003:

  17.1. Ples kultury a podnikatelů
  14.2. Ples ČSSD
  22.2. Sportovní ples

  Včeličky roztleskávaly florbalové utkání v Plzni

  V sobotu 2. 11. 2002 pořádal florbalový oddíl DDM Stod turnaj 1. Severozápadní ligy mužů, který proběhl v hale ZČU na Borských polích v Plzni. Hráči se utkali s florbalisty z Karlových Varů a Žatce.
  Při obou utkáních naše hráče povzbuzoval team roztleskávaček - Včeliček. Dívky nešetřily při povzbuzování nápady ani svými silami. Svým vystoupením přispěly k pravé sportovní atmosféře. Sklidily úspěch a uznání diváků.
  Po odehrání zápasů se jim florbalisté odměnili pěkným poděkováním. Na Včeličky bylo radost se dívat a moc jim to slušelo.

  Oznámení
  V minulých dnech byl odcizen služební mobilní telefon autoškoly tel.č. 723 191 076 a zloděj toto číslo stále používá a vydává se i za pracovníka autoškoly.Na základě toho žádám zákazníky a řidiče, aby použili nové tel. číslo 602 192 322.
  Děkuji za pochopení a těším se na další spolupráci.
  Při dopadení zloděje odměna 5000,- Kč.
  AUTOŠKOLA
  Karel Kydlíček
  Na vinici 551
  335 01 Nepomuk
  tel. č. 602 192 322


  Pozvánka na ples
  Město Stod pořádá 17. ledna 2003
  7. společenský ples kultury a podnikatelů

  od 20.00 hodin
  k tanci hraje Klatovská kapela
  předprodej vstupenek v městské knihovně
  vstupné 100,- Kč


  Okresní finále ve florbale - školní rok 2002 - 03
  kategorie mladší žáci - 6.-7. třída ZŠ - okres Plzeň-jih
  Stod 14.11. 2002

  Základní kolo - skupiny :
  Skupina A :
     Jméno základní školy   1   2    3       BODY   SCORE   POŘADÍ  
  1  Stod  -------   2:2    2:6        1    4:8    3.  
  2  Merklín   2:2  -------   1:2        1   3:4    2.  
  3  Přeštice   6:2   2:1   -------       4   8:3   1.  
  Skupina B :
     Jméno ZŠ   1   2    3         BODY   SCORE   POŘADÍ  
  1.  St. Plzenec   --------   3:4   4:3       2   7:7   2.  
  2  Chlumčany   4:3  --------   0:3       2   4:6   3.  
  3  Žinkovy   3:4   3:0  -------       2   6:4   1.  
  Skupina C :
     Jméno ZŠ   1   2    3         BODY   SCORE   POŘADÍ  
  1  Nezvěstice  ------   4:2   2:3         2   6:5   2.  
  2  Sp.Poříčí   2:4   ------   3:4        0   5:8   3.  
  3  DDM Blovice   3:2   4:3   ------         4   7:5   1.  

  Dále následovalo rozdělení družstev do skupin dle pořadí ve skupinách v základní části :
  Skupina o 1. - 3. místo :
     Jméno základní školy   1   2    3       BODY   SCORE   POŘADÍ  
  1  Přeštice  -------   6:1   2:4       2    8:5   2.  
  2  Žinkovy   1:6  -------   0:4       0   1:10   3.  
  3  DDM Blovice   4:2   4:0  -------       4   8:2   1.  
  :Skupina o 4. - 6. místo :
     Jméno ZŠ   1   2    3       BODY   SCORE   POŘADÍ  
  1.  Merklín   --------   3:5   4:5       0   7:10   6.  
  2  St.Plzenec   5:3  --------   1:2       2   6:5   5.  
  3  Nezvěstice   5:4   2:1  -------       4   7:5   4.  
  Skupina o 7. - 9. místo :
     Jméno ZŠ   1   2    3       BODY   SCORE   POŘADÍ  
  1  Stod  ------   4:3   4:0       4   8:3   7.  
  2  Chlumčany   3:4   ------   0:0       1   3:4   8.  
  3  Sp.Poříčí   0:4   0:0   ------       1   0:4   9.  
  Konečné pořadí:
  1. DDM Blovice
  2. ZŠ Přeštice
  3. ZŠ Žinkovy
  4. ZŠ Nezvěstice
  5. ZŠ Starý Plzenec
  6. ZŠ Merklín
  7. ZŠ Stod
  8. ZŠ Chlumčany
  9. ZŠ Spálené Poříčí
  Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Pavel Nédl z DDM Blovice a nejlepším hráčem
  turnaje byl vyhlášen Michal Zoubek ze ZŠ Přeštice.
  Zpracoval : Roman Kuběna, DDM Stod.

  Poděkování voličům

  Vážení občané,
  dovolte, abychom Vám poděkovali za volební hlasy našemu hnutí Sdružení nezávislých. Budeme se snažit Vaši projevenou důvěru nezklamat a pracovat v nově vzniklých orgánech města podle našeho volebního hesla: „Slušnost, pracovitost, zodpovědnost“.
  Děkujeme za Sdružení nezávislých
                  Lubomír Jungbauer
                  starosta města
  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
  Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

  Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter