Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 03. 02. 2003 (8974 přečtení)

číslo 1 ročník VIII leden-únor 2003

Upozornění občanům
Od 1. ledna 2003 zahájily svoji činnost nové odbory Městského úřadu Stod, které přešly na město Stod v souvislosti se zrušením Okresních úřadů. Městský úřad Stod vykonává svoji činnosti ve dvou budovách a to v budově radnice na Náměstí ČSA a v Sokolské ulici čp.566. Na obou místech je zřízena podatelna a pokladna MěÚ. Pokud budete potřebovat cokoli podat, zaplatit nebo zakoupit kupon na popelnice, je jedno, kterou budovu navštívíte.
Stejný princip platí i pro zveřejňování na úředních deskách MěÚ, jejich obsah je stejný jak na Náměstí ČSA, tak i v Sokolské ulici.
Dále abychom Vás chtěli upozornit, že úřední dny MěÚ Stod byly stanoveny na pondělí a středu od 7.30 - 12.00 hod. a od 12.30 - 17.00 hodin. Městský úřad je možné navštívit i kterýkoli jiný den v pracovní době.

Budova MěÚ Stod, nám. ČSA 294:
- starosta
- místostarosta
- odbor vnitřních věcí (matrika)
- stavební odbor
- ekonomický odbor
- odbor kultury města
- odbor majetku a městského rozvoje
Budova MěÚ Stod, Sokolská 566 (bývalé ředitelství cihelen)
- tajemník MěÚ
- odbor sociálních věcí a zdravotnictví
- obecní živnostenský úřad
- odbor životního prostředí
- odbor civilní obrany a krizového řízení
- odbor památkové péče a školství
Po uvolnění zbývající části budovy sem bude z radnice přestěhováno Kontaktní místo státní sociální podpory a po přivedení speciálních sítí Ministerstva vnitra zde začne fungovat v druhé polovině t.r. pracoviště Dopravně správní agendy tj. řidičské průkazy, evidence motorových vozidel. Dále sem bude přesunuta ze Slovanské aleje v Plzni agenda pasů a občanských průkazů.

Město má nového tajemníka
Se souhlasem Krajského úřadu byla jmenována do funkce tajemníka MěÚ Stod ing. P.Andrlová - nová tajemnice, která bude zároveň i řídit nově vzniklý úřad v Sokolské ulici.
Zde jistě využije své bohaté zkušenosti, jež získala v řízení Městského úřadu v Domažlicích.
Přejeme jí v novém pracovišti mnoho spokojenosti a pracovních úspěchů.

Velká voda se stává postrachem
Těžkou noc zažili majitelé nemovitostí z 2. na 3. ledna t.r. v záplavové oblasti řeky Radbuzy. Prudké přívalové deště zvedly hladinu řeky a stačilo málo, aby se opakoval srpen minulého roku. Povodňová komise města musela vyhlásit v dopoledních hodinách dokonce nejvyšší stupeň povodňové aktivity. Když se řeka po ustání dešťů se pomalu začala vracet do svého koryta, byla na všech vidět sice značná únava, ale i velká úleva.
Rada města vyslovuje poděkování dobrovolným hasičům, pracovníkům údržby města a všem, kteří se podíleli na preventivních opatřeních.

Město připravuje protipovodňová opatření
V prosinci a lednu probíhala jednání odborných komisí, které jmenovala rada města. Účelem je najít rychlá účinná řešení, která by napomohla chránit obyvatele a jejich majetky v zatápěných oblastech povodí Radbuzy a Merklínky. První komise má za úkol připravit pro zastupitelstvo návrh výstavby protipovodňových hrází a druhá komise připravuje technické řešení odstranění příčin zaplavování ulic kolem mateřské školky z jednotné kanalizace. Bude záležet na zastupitelstvu města, zda zastaví některé investiční akce a přesune prostředky na tato tak nutná opatření. Je nutné si však položit otázku, jak mohl někdo povolit postavit rodinné domky a garáže v těchto rizikových lokalitách.

Dům s pečovatelskou službou dokončen dříve
Městu se koncem minulého roku podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, se kterou se počítalo až v roce 2003. To umožnilo stavbu DPS dokončit a provést kolaudaci celé druhé etapy. V polovině ledna se tak do nových bytů mohli nastěhovat noví nájemníci. Přejeme všem, aby se jim v novém domově líbilo.

Škola se letos nezačne stavět
Velkým zklamáním se stal pro zastupitele a pracovníky MěÚ Stod dopis předsedy rozpočtového výboru Parlamentu, ve kterém městu oznamuje, že se v letošním rozpočtu nepodařilo nalézt potřebné prostředky pro zahájení rekonstrukce a přístavby školy v Hradecké ulici. Žádost se tak již podruhé přesouvá do příštího rozpočtu. Musíme se pozastavit nad preferováním jiných resortů před školstvím, ve kterém nám vyrůstá nová generace našeho národa.

Lelov má nový rozhlas
S ohledem na srpnové povodně a potřeby rychlé informovanosti občanů, rada města rozhodla o rychlé realizaci 1. fáze rekonstrukce veřejného rozhlasu. Odborná firma zprovoznila rozhlas v Lelově vč. montáže nové ústředny pro příjem vysílání přímo z radnice. Ve Stodě se budou v letošním roce přednostně připojovat ulice v záplavovém území. Celá rekonstrukce městského rozhlasu bude dokončena v roce 2004.

Potřebujete palivové dřevo?
Podle sdělení pracovníků Povodí Berounky je možné získat jejich povolení na pokácení vybraných porostů na březích Radbuzy a Merklínky. Bližší informace je možné získat u pracovníka Povodí pana Zdenka Pavlíka z Lelova.

Našel se pes
Po upozornění občanů byl zajištěn odchytovou službou pes, který se toulal po našem městě. Jedná se o fenu vlčáka šedočerné barvy ve stáří přibližně 2 roky, robusního vzrůstu. Pes nebyl označen tetováním ani předepsanou známkou. Pokud někdo z občanů tohoto psa postrádá, bližší informace lze získat v sekretariátu MěÚ Stod.

Výstavba sběrného dvora se opožďuje
Vzhledem k vytrvalým dešťům, které způsobily rozbahnění terénu, se musel posunout termín zahájení výstavby sběrného dvora na průmyslové zóně. Toto tak potřebné zařízení pro ukládání nebezpečných odpadů by mělo začít fungovat v jarních měsících t.r. Nahradí také nefungující Sběrnu surovin v Nábřežní ulici.

V Dobřanech vznikla kontaktní místa státní správy
Se souhlasem a materiálním zajištěním dobřanské radnice zde vznikla kontaktní místa, zajišťující styk se zdravotně postiženými občany, dále kontaktní místo památkové péče a zůstává zde nadále kontaktní místo státní sociální podpory. Do Dobřan dojíždí v určených dnech pracovník regionálního rozvoje, který zajišťuje administrativu mikroregionu Radbuza. Naše město zajišťuje svoz žádostí o vystavení občanských průkazů a pasů jak pro obce z Dobřanska, Chotěšovska, ale také z oblasti Holýšovska. Provádí zároveň dopravu nových dokladů na jednotlivé matriční úřady.

Co Vy na to, pane starosto?
- V denících našeho kraje se rozpoutala cílená kampaň proti našemu městu a to nejvíce ze strany představitelů holýšovské radnice. Co tomu říkáte?
Problém vznikl administrativním přičleněním Holýšova a jeho spádové oblasti pod náš pověřený úřad s rozšířenou působností (malý okres). To se holýšovské radnice těžce dotklo a dává to najevo. Pokud je prezentována snaha Holýšova o získání některých pověřených úřadů, jak to umožňuje zákon, nezbývá než to respektovat. Celá kauza se však přesunula bohužel na stránky novin, kde starosta Holýšova pan Králík prezentuje "pravdy", které jsou za hranicí tolerovatelnosti.
- Můžete uvést, v čem s panem starostou Králíkem nesouhlasíte a v čem naopak souhlasíte?
Jsou to jednoznačně "nafouknuté" počty občanů Holýšova a jeho spádové oblasti. Dle prohlášení z listopadu loňského roku měla spádová oblast podle kolegy 10.000 obyvatel. Skutečnost je podle podkladů Ministerstva vnitra taková:
Dobřany 7048 spádových občanů
Holýšov 5790 spádových občanů
Stod 8177 spádových občanů
Z těchto čísel jasně vyplývá, že Holýšov má nejmenší spádovou oblast z celého regionu, ale o tom se takticky v denním tisku mlčí. Pak jsou ale některé výroky pana kolegy, jako např. že Stod je chudším, méně vybaveným městem (deník Právo 15.ledna 2003) nebo že ve Stodě žije o 1500 lidí méně, které se jednoznačně nezakládají na pravdě. Přestože Stod je podle již uvedené statistiky menším městem (3674 obyvatel) než město Holýšov (4599 obyvatel) nevím, kde je těch zbývajících pár stovek občanů. Ale o to tady vůbec nejde. Rozhodující pro ustanovení města Stoda pověřenou obcí byla jednoznačně spádovost, dopravní obslužnost a vybavenost např. sídlo nového úřadu je ve stejné budově, kde byl do roku 1960 Okresní úřad. Je však zarážející úroveň některých novinářů, kteří informují veřejnost jen jednostranně, tendenčně, tedy neobjektivně. Na tiskovou konferenci, věnovanou problematice pověřeného úřadu v našem městě, přišel jen jeden novinář z Plzeňského deníku, a to o něčem svědčí.
S čím s kolegou Králíkem jednoznačně souhlasím je, že celá reforma je uspěchaná a je špatně připravená. Je řada věcí, která je naprosto nedořešená. Posledním příkladem je, že spádové oblasti nových úřadů jsou jen čáry na mapě a zůstávají nadále okresy, jako územní celky.
To se bude prý řešit změnou ústavy v horizontu dvou let, ale známe, jak náš Parlament toto rychle řeší. Dále je to znepokojující nárůst úředníků. Ministerstvo vnitra připouští již 20% nárůst, čili další prodražování státní správy. Příkladem je náš Krajský úřad, který praská ve švech a bude se stavět další budova pro jeho další rozšíření. A bylo by toho daleko více.
- Děkujeme Vám, pane starosto, za rozhovor.

Travnaté fotbalové hřiště bude odvodněno
Hrozícímu zničení travnatého fotbalového hřiště spodní vodou chce město zabránit vybudováním příčného kanalizačního sběrače s napojením odvodňovacích pér, zabudovaných do běžecké dráhy. Realizace bude provedena podle návrhu Vojenského projektového ústavu Plzeň a bude konzultována se specialistou na travnaté plochy z Blšan.

Pozor na nákup kolků
Upozorňujeme občany, že od 1.ledna 2003 se při administrativních úkonech nepoužívá již kolků, ale provádí se platba v hotovosti v pokladnách úřadů.

Centrum pro zdravotně postižené
V rámci zlepšení informovanosti zdravotně postižených občanů ve Stodu a okolí je zřízeno a bude dále fungovat detašované pracoviště Centra pro zdravotně postižené. Tuto službu bude zdarma poskytovat odborná sociální pracovnice paní Marie Hrdličková každou první středu v měsíci, vždy mezi 9 a 14 hodinou v klubovně nové DPS, Komenského nám., Stod.
Poradní dny budou: 5.3., 2.4., 7.5., 4.6., 2.7., 6.8., 3.9., 5.10., 5.11., a 3.12. 2003
Věříme, že fungování tohoto pracoviště pomůže všem zdravotně postiženým a jejich rodinám.

Vánoční šestiboj
Dne 20. prosince loňského roku se na ZŠ Stod pořádal již 2.ročník "Vánočního šestiboje družstev" v gymnastických a míčových disciplinách - leh-sed, dřepy, trojskok z místa, hod na koš, štafety - "trakař" a medicimbal.
Všichni účastníci bojovali s plným nasazením a dosáhli skvělých výsledků.
Vítězové v jednotlivých kategoriích:
5.-7.tř. Malík Zdeněk
     Krobot Jakub
     Kufová Andrea
8.-9.tř. Gütterová Iveta
     Podlipský Bohumil
     Bárta Jiří
Díky velice štědrým sponzorům jsme dali dohromady neuvěřitelných 230 cen pro všechny účastníky. Těmito sponzory byli:
- Petr Němeček TIPSPORTBAR
- Miroslav Hořan REBYTO BEAR s.r.o.
- Věra Kocurová PAPÍRNICTVÍ
- Václav Mikeš AUTO MOTO
- Milena Uzlová OVOCE-ZELENINA
- Petr Heidenreich Hotel "PRAHA"
- Milan Sklenář Potraviny MINAR
- Zdeněk Štengl MASO-UZENINY
- Luděk Šlehofer Hračky PLUTO
Všem sponzorům velice děkujeme a doufáme, že nám zachovají přízeň i pro další ročníky našich sportovních vánočních soutěží.
Mgr. Vítězslav Anton

Ze života školy
Před nedávnem se paní učitelka Zajíčková a paní učitelka Chynoradská rozhodly, že nás - žáky 9.A a 8.B - vezmou na celodenní výlet na Karlštejn, kde jsme se měli podívat na výstavu betlémů.
V úterý 3. prosince jsme si proto sbalili svačiny a ranním vlakem vyrazili "dobýt Karlštejn". Cesta byla sice dlouhá, ale náš cíl stál za to. Na výstavvě jsme totiž viděli kolem 50-ti betlémů, které byly vyrobeny různým způsobem. Tak například byly vystaveny betlémy z perníku, které jsme asi nejvíce obdivovali, protože jejich výroba musela dát spoustu práce. Dále betlémy ze dřeva, a dokonce betlémy pohyblivé. "Pánem všech betlémů" se ale nepochybně stal ten největší a nejkrásnější - Královský betlém, jehož rozloha je asi 50 m2. Nakonec jsme si mohli koupit perníčky na Mikuláše a na Vánoce a nějakou tu památku na Karlštejn. Domů jsme přijeli plni dojmů z celého dne. Shodli jsme se, že se výlet povedl a rozhodně bychom si ho chtěli někdy znova zopakovat.
Zuzana Čechová a Eliška Hirschlová
žákyně 9.A ZŠ Stod


Z činnosti Kynologického klubu Stod
Po letní sezóně se činnost kynologického klubu nezastavila, ale byla soustředěna na zlepšení organizace při výcviku psů na cvičišti, neboť často docházelo k tomu, že někteří psovodi museli dlouho čekat, než na ně při výcviku přišla řada. Po navržených opatřeních, pokud jsou důsledně dodržována, se situace zlepšila a výcvik probíhá plynule i při větším počtu účastníků.
Tradičně jsme uspořádali "Mikulášskou nadílku" pro děti. Na přípravě a organizaci této akce se podílela většina členů klubu, ať už zajištěním pořadatelské služby či přípravou bohaté tomboly. Je možno konstatovat, že se tato besídka podařila ke spokojenosti všech zúčastněných. Děti i rodiče se dobře pobavili a pro náš klub znamenala celá akce zisk finanční částky, kterou budeme moci využít pro nákup pomůcek na zlepšení výcviku psů. Musíme však zdůraznit, že na zdárném průběhu celé akce se podílela celá řada sponzorů z našeho města a okolí. Samozřejmě všem těmto sponzorům děkujeme za jejich podporu a podíl na zábavě pro děti. Zvláštní dík pak patří firmě MURR cz, která se se svým příspěvkem stala jedním z hlavních sponzorů celé akce.
Členové našeho klubu se rovněž zúčastnili brigády zaměřené na likvidaci polomů, vzniklých po silném větru, který se nevyhnul ani našemu městu. Při této brigádě odstranili její účastníci polomy v oblasti cvičiště a "Šibeničního vrchu".
V současné době připravujeme výroční členskou schůzi, na které bychom rádi přivítali i zástupce města, se kterými bychom rádi prodiskutovali celou řadu otázek, týkajících se naší činnosti a spolupráce. Zároveň s přípravou výroční schůze už byla zahájena i příprava maškarního odpoledne pro děti, na které zveme všechny rodiče s jejich dětmi. O přesném termínu konání tohoto zábavného odpoledne budeme občany informovat na plakátech a na letácích tak, aby se této akce mohli v hojném počtu zúčastnit.
za Kynologický klub Stod
Václav Němeček


Putování za sněhem

Ve středu 11. 12. 2002 si členové ZÚ Umělecko-dramatický DDM Stod připravili pro děti divadelní představení. Vystoupení neslo název Putování za sněhem. Bylo od 9:00 hodin určeno dětem z 1.-4. třídy ZŠ Stod, od 10:00 hodin pro děti ze speciálních tříd, děti z MŠ, pro veřejnost.
K Vánocům patří koledy, básničky a příběhy. Ježíšek všem přítomným nadělil příběh o třech kamarádech, kteří putovali za sněhem. Sníh začarovala v Zemi věčného sněhu a ledu zlá čarodějnice, která zde ztroskotala se svým koštětem. Naši tři kamarádi se do ledové říše dostali díky lednici a kouzelným slovům "brr zima". Vánoce bez sněhu - to nejsou přece ty pravé Vánoce. Díky pomoci Eskymáků, starého moudrého medvěda a Anděla se dostali až k čarodějce. Opravili jí koště a na oplátku od ní dostali začarované mraky se sněhem. Zlá čarodějka odletěla za teplem do Afriky a naši kamarádi se vrátili zpět domů. Se sněhem, s pravými Vánocemi a zimními radovánkami. Příběh udělal radost dětem i dospělým.
-ps-

Zpívání u stromečku
V předvánočním čase jsme se již podruhé sešli u smrčku na pěší zóně, abychom si zazpívali koledy a stromek ozdobili. Bohužel, tentokrát nám nepřálo počasí. Mrzlo, jen praštělo, a tak došlo na pouhé tři koledy. Pak už nám zamrzly nejen pusy, ale také píšťaly a ruce. Omlouváme se všem, kteří čekali delší program, ale při tomto počasí to opravdu nebylo možné.
-dm-

S DDM Stod na LT Ondřejovice 2003
V letošním roce pořádá DDM Stod v termínu od 30. 6. do 11. 7. 2003 v Ondřejovicích u Janovic nad Úhlavou letní dětský tábor. Tábor je určen dětem z 1.- 9. třídy ZŠ. Zájemci obdrží v DDM Stod závaznou přihlášku na LT na základě zaplacení zálohy, která činí 300.-Kč. Tato částka bude odečtena z ceny tábora. Díky zajímavému programu pro mladší i starší věkovou kategorii /od 1. do 4. třídy, od 5. do 9. třídy/ se účastníci určitě nebudou nudit. Mladší i starší se můžou těšit na celotáborovou hru, oddělený program. Sportovní a rukodělné činnosti doplní program tábora. Budume batikovat, plést z pediku, modelovat s hlínou. Změříme si své síly při sportovních turnajích a hrách… V programu tábora nebude chybět diskotéka, výlet, koupání…
Tábořiště v Ondřejovicích je velice hezky položené. Leží pod lesem na okraji vesnice Ondřejovice. Je z něho vidět hrad Klenová. Okolo jsou louky a již zmíněný les. Nedaleko tábořiště je koupaliště. V tábořišti se nachází dvou, čtyř a pětilůžkové chatky. V budově v přízemí najdeme společenskou místnost-jídelnu, sociální zařízení. V patře jsou pokoje pro nejmladší děti, ošetřovna. Do chatiček vede elektrika, tábořiště je přes noc osvětlené. Pod budovou je hřiště, vedle něho místo, kde již tradičně stavíme bazén.
Pokud máte zájem o náš letní tábor a chcete vědět víc, tak nás kontaktujte na telefonních číslech 377 901 263, 737 90 39 66 či osobně v DDM Stod. Kapacita tábora je omezena. Letní tábor Ondřejovice 2002 byl obsazen během čtrnácti dnů.
Těšíme se na Vás.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

V předvánočním čase 16. 12. 2002 se již tradičně konal Vánoční turnaj ve stolním tenisu. Turnaj, jehož pořadatelem byl p. Houfek-vedoucí ZÚ Stolní tenis DDM Stod, byl určen všem dívkám a chlapcům /nejen členům ZÚ/, kteří si chtěli zazávodit. U "pinčesových" stolů se tak mezi sebou utkalo více jak dvacet hráčů. Turnaj začal v 15:00 hodin.
Závodilo se v kategoriích - mladší a starší žačky, starší a mladší žáci. V sokolovně, kde se turnaj odehrával, panovala příjemná sportovní atmosféra. Poslední boje se odehrály po18:00 hodině.
Hráči byli napnutí a dychtivě očekávali vyhlášení výsledků. Těšit se mohli na hezké ceny, které obdržel každý hráč, který se turnaje zúčastnil. Hráči kteří dosáhli na stupně vítězů, obdrželi ještě diplomy a medaile.
V mladších žačkách dosáhla na zlatou medaili Sýkorová, stříbro patří J. Šleisové, bronz Housarové. Mezi staršími žačkami získala zlato Houfková, stříbro Wizovská, bronz H. Šleisová. V kategorii mladších žáků se umístil na prvním místě Hořan, dále Tománek a Cihlář. V kategorii starších žáků obsadil první místo Štumpf, druhé Vacek, třetí Turk.
Velké poděkování patří všem účastníkům za hezkou atmosféru, organizátorům za zajištění cen a uspořádání turnaje. Turnaje, při kterém si každý mohl změřit své síly, pobavil se, zažil pohodovou sportovní atmosféru a získal za svou snahu ocenění.

Vánoční nadělování
Proběhlo již tradičně v kulturním domě. Program pro všechny dospěláky, ale i kamarády a známé si připravily děti z mateřské, základní i umělecké školy. Viděli jsme také vystoupení žáků TŠ Dance a dvou skupin roztleskávaček domu dětí. Poděkování patří všem, kteří s dětmi trpělivě vystoupení nacvičovali a vymýšleli, ale také těm, kteří se podíleli na technickém průběhu celé akce, a v neposlední řadě samotným dětem, za jejich výkony a krásná přáníčka, kterými nás obdarovaly.
-dm-

Roztleskávačky a jejich vánoční dárek
Dívky ze ZÚ Roztleskávačky Včeličky I. na Vánočním nadělování, které se konalo 12. 12. 2002 v KD ve Stodě, ukázaly divákům svůj vánoční dárek - vystoupení na píseň Bongo song skupiny Safri Duo. Roztleskávačky cvičily tentokráte bez pom-pons. Za zvuku bubnů dívky předvedly svoji skladbu s úspěchem. Potlesk diváků byl pro dívky i jejich vedoucí p. Jelínkovou zaslouženou odměnou.
V tento den měly svoji premiéru Miniroztleskávačky, jejichž vedoucí je sl. Schejbalová. Pro dívky z prvních tříd ZŠ a holčičky předškolního věku z MŠ, které tento ZÚ navštěvují, se Vánoční nadělování neobešlo bez obav. Vždyť je čekalo jejich první velké vystoupení. Tréma z holčiček "spadla", jakmile se oblékly do kostýmů, držely v rukou pom-pons a zazněly první tóny skladby. Čtrnáct malých Včeliček s pomocí T. Svobodové a K. Schejbalové ukázalo vystoupení na píseň Holky z naší školky. Miniroztleskávačkám se vystoupení zdařilo a rodiče dívek byli právem na své dcery hrdí.

7. společenský ples
Je to opravdu tak, již sedmý společenský ples se konal v pátek 17. ledna v kulturním domě. Ples zahájila několika skladbami "Klatovská kapela", aby všichni měli čas zaujmout místa u svého stolu. Poté na parket nastoupili mladí pánové a slečny - absolventi podzimního kursu tanečních, k slavnostnímu předtančení. To pro ně vymysleli a nacvičili manželé Cíchovi z taneční školy Dance. V devět hodin se prodávali lístky do tomboly a o chvíli později jsme mohli na tanečním parketu obdivovat umění Petry a Kuby ve standardních a Martiny a Honzy v latinsko-amerických tancích. Ještě před námi bylo spoustu hezkých písniček, také losování o hlavní ceny plesu a dámská volenka s karafiáty. Prostě ples se vším všudy, jak má být. Těšíme se zase za rok - nashledanou!

Krajský přebor ve florbalu ZŠ - dívky
Pro školní rok 2002-2003 v kategorii IV. dívky se konal 21. 1. 2003 ve Stodě. Pořadatelem byl DDM Stod.
Startující : vítězná družstva z okresních přeborů okresů Plzeň-jih, Rokycany a Plzeň-město
Výsledky utkání :
ZŠ T.G.M. Rokycany : 14. ZŠ Plzeň 4 : 1
ZŠ Stod : ZŠ T.G.M. Rokycany 6 : 1
ZŠ Stod : 14. ZŠ Plzeň 3 : 0
Konečné pořadí :
1.	ZŠ Stod			9:1	4 body
2.	ZŠ T.G.M. Rokycany	5:7	2 body
3.	14. ZŠ Plzeň		1:7	0 bodů
Do kvalifikace o MČR postupuje družstvo dívek ZŠ Stod.

Krajský přebor ve florbalu ZŠ chlapci
Pro školní rok 2002-2003 v kategorii IV. chlapci se konal 22. 1. 2003 v Plzni. Pořadatelem byl DDM Stod.
Startující : vítězná družstva z okresních přeborů okresů Plzeň-jih, Rokycany, Plzeň-město, Domažlice a Klatovy.
Výsledky utkání :
Bolevecká ZŠ Plzeň - ZŠ B.Staška Domažlice 5 : 0
ZŠ T.G.M. Rokycany - ZŠ Nýrsko 4 : 1
Bolevecká ZŠ Plzeň - ZŠ Stod 2 : 2
ZŠ B.Staška Domažlice - ZŠ Nýrsko 4 : 0
ZŠ Stod - ZŠ T.G.M. Rokycany 3 : 0
Bolevecká ZŠ Plzeň - ZŠ Nýrsko 3 : 2
ZŠ B.Staška Domažlice - ZŠ T.G.M Rokycany 2 : 1
ZŠ Nýrsko - ZŠ Stod 0 : 6
Bolevecká ZŠ Plzeň - ZŠ T.G.M. Rokycany 1 : 0
ZŠ B.Staška Domažlice - ZŠ Stod 2 : 5
Konečné pořadí :
1.	ZŠ Stod			16:4	7 bodů
2.	Bolevecká ZŠ Plzeň	11:4	7 bodů
3.	ZŠ B.Staška Domažlice	8:11	4 body 
4.	ZŠ T.G.M. Rokycany	5:7	2 body
5.	ZŠ Nýrsko		3:17	0 bodů
Do kvalifikace o MČR postupuje družstvo chlapců ZŠ Stod.

Plesová sezóna 2003:
14.2. Ples ČSSD
8.3. Sportovní ples

Pořadatelé zvou na zábavu:
V sobotu 15. března v kulturním domě ve Stodě vystoupí rocková kapela Krleš.
V sobotu 12. dubna v kulturním domě ve Stodě zahraje kapela Katapult.[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter