Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 10. 04. 2003 (7508 přečtení)

Číslo 2   Ročník VIII.   Březen-Duben 2003

Co Vy na to, pane starosto?
Řada občanů se nás často ptá, jaká je současná zadluženost našeho města.
Tato otázka je dosti složitá a musíme ji rozdělit do dvou částí. První částí je zadluženost města, která vznikla špatnou strategií rozvoje obce před rokem 1989. Říká se, že dům se staví od základů a nám část těchto základů, myslím tím inženýrské sítě, stále chybí.
Co je tím myšleno?
Městu se ve zmiňovaném období nepodařilo dořešit dobudování kompletní kanalizační sítě, přivedení pitné vody do města a její rozvod, celková plynofikace a výstavba komunikací a chodníků. Když toto spočítáme v dnešních cenách, bude město potřebovat zhruba 65 mil. Kč na kanalizaci, 35 mil. Kč na vodní hospodářství a 30 mil. Kč na komunikace a chodníky. Tady však musíme počítat s navýšením této částky o úroky z úvěrů, bez kterých tyto akce vůbec nelze realizovat. Protože nebyla vybudována tato část infrastruktury, nemohla se realizovat ani bytová výstavba. A tady je dluh nejméně 200 mil. Kč. Tyto dluhy minulosti musíme co nejrychleji smazat, ale zároveň musíme budovat i další potřebné akce v občanské vybavenosti.
Druhá část zadluženosti je ta, kterou město splácí na nově vybudované akce. V současné době naše obec splácí ročně úvěry ve výši v průměru 3,5 mil. Kč. Jedná se o úvěry a jejich úroky na výstavbu kanalizačních sběračů, plynofikaci škol a novou položku tvoří i úvěr na výstavbu nového domu s pečovatelskou službou. Podle metodiky Ministerstva financí ČR nesmí zadluženost obce překročit 15% rozpočtu obce v minulém roce. Naše město v tzv. "dluhové službě" vykazuje podle této metodiky 3,8% zadluženosti. Podle rozboru finančních odborníků, který si město nechalo vypracovat, je podle současné daňové výtěžnosti možné splácet úvěry ročně do 4 mil. Kč. Což se zastupitelstvo města snaží v rozpočtech dodržet. Dnes již nelze realizovat akce tolik potřebné pro další rozvoj města, až si na to město tzv. "ušetří". Ale rovněž není možné město zadlužit a zastavit tak další jeho rozvoj.
Děkujeme Vám, pane starosto, za rozhovor.

Městský znak a prapor
Rada města již v minulém volebním období rozhodla o objektivním odborném posouzení užívaného znaku. Zároveň zadala zpracování návrhů nového praporu města. Z vypracovaných posudků jednoznačně vyplývá, že užívaný znak, vytvořený zhruba před 40-ti lety, je v rozporu se základními heraldickými pravidly a nebyl nikdy oficiálně schválen. Nové zastupitelstvo má v současné době jedinečnou možnost dát vše do pořádku. Schválením nového znaku a praporu by se tak zamezilo další nepříjemné kritice o neoprávněném užívání symbolů města.Vypracované návrhy budou vystaveny během měsíce dubna v městské knihovně a každý občan se k návrhům bude moci vyjádřit svým podpisem. Věříme, že této možnosti občané využijí v hojné míře. Barevné návrhy redakce Stodských listů bohužel nemůže otisknout z důvodu černobílého provedení novin. Návrh bude možno rovněž vidět na internetových stránkách města tj. www.mestostod.cz

Setkání seniorů
Město vyhovělo přání četných občanů a uspořádalo pro své seniory odpolední setkání. Pořadatele příjemně překvapil velký zájem o toto setkání. Připravená místa u stolů byla téměř všechna obsazena. Seniory přivítal pan starosta a v krátkém projevu je informoval o tom, co se ve městě podařilo udělat a o dalších plánech na zlepšení života ve městě. V kulturním programu, který následoval, vystoupily děti z mateřské školy, pěvecké sdružení Rosničky při základní škole a závěr patřil taneční škole DANCE - na fotografii se snaží mladší děvčata Poté následovala volná zábavy, kdy senioři mohli tančit při hudbě klatovské skupiny DETO nebo si mohli jen tak mezi sebou povídat. Vždyť mnozí přiznali, že přestože žijí v jednom městě, někdy se celé měsíce nevidí a právě takovéto akce je pro ně vítanou příležitostí k setkání a milou společenskou událostí.

Bezpečnostní rada města zasedala
Na prvním jednání bezpečnostní rady pozval členy starosta města. Nově jmenovaná bezpečnostní rada pracuje ve složení:
p. Lubomír Jungbauer - předseda BR
p. Jiří Vlk - zástupce předsedy BR
ing. Pavlína Anderlová - člen BR
plk. František Pešl (zástupce ředitele Policie PJ) - člen BR
kpt. Vlastimil Přibáň (Hasičský záchr.sbor Plzeňského kraje) - člen BR
p. Karel Sejpka (Dobrovolní hasiči Stod - JSDHO Stod) - člen BR
p. Dana Duchková - tajemník BR

Bezpečnostní rada projednala podmínky pro zřízení krizového štábu města Stod, byla seznámena se strukturou a složením krizového štábu, který má pracoviště v prostorách radnice města. Krizový štáb je hlavním orgánem při řešení krizových situací v oblasti Stodska v hranicích pověřeného stanoveného úřadu III. stupně a v případě potřeby plně spolupracuje s obecními úřady jednotlivých obcí a s Krajským úřadem. Informace o struktuře a složení krizového štábu najdou naši občané na úředních deskách města.
   -st-

Nové umývárny na stadioně
Přes zimní období pracovníci údržby města provádějí kompletní rekonstrukci nevyhovujících umýváren pro sportovce v tribuně stadionu. Při sportovních zápasech bylo již ostudou pozvat hráče do takových, naprosto nevyhovujících, umýváren. Zastupitelstvo města věří, že vysoké náklady na jejich opravu zajistí sportovnímu areálu lepší renomé.

GLAVERBEL rychle staví
Kdo z občanů navštívil v těchto dnech průmyslovou zónu, byl jistě překvapen, jak rychle vyrůstá nový závod firmy GLAVERBEL. Tato firma, která se zabývá výrobou a distribucí dvojskel do oken, chce začít výrobu již v červenci t.r. Na průmyslové zóně chce proinvestovat zhruba 45 mil. Kč a zaměstná 40 pracovníků ve dvousměnném provozu.

Informace MěÚ Stod
Vážení občané, vzhledem k tomu, že městský úřad sídlí ve dvou budovách, rozšířili jsme možnost ověřování kopií listin a pravosti podpisu, tzv. vidimaci a legalizaci, i na další pracoviště, zejména v Sokolské ulici 566. Ověřujeme kromě matriky na sekretariátech, v podatelně a živnostenském úřadu.
   Pavlína Anderlová, tajemnice MěÚ

Sběrný dvůr
V minulém čísle Stodských listů jsme Vás informovali o zpoždění výstavby tohoto, pro město tak potřebného, zařízení. Po několika schůzkách investora, jímž je Mikroregion Radbuza a firmy Malý, která výstavbu realizuje, došlo k radikálnímu zlepšení a výstavba se rychle blíží ke konci. Se zahájením provozu sběrného dvora se počítá v dubnu t.r.
   -st-

Dům čp. 147 se bude bourat
Bývalá "Obnova" tedy dům čp. 147 v Bezručově ulici se bude bourat tak, jako nevyhovující domy v Úzké ulici. K tomuto rozhodnutí dospělo vedení radnice po předložení rozpočtu f irmou VPU na rekonstrukci tohoto krásného, ale zchátralého domu, který činí necelých 6 mil. Kč.
Tato částka by městu stačila na výstavbu nových 6 bytů. Bylo proto rozhodnuto celou akci přehodnotit, dům zbourat a s pomocí dotace zde vybudovat místo čtyř stávajících, nových šest nájemních bytů. Podmínkou zadání pro architekta bylo zachování nebo nové vybudování štítu, který pochází z počátku 20. století a bude jistě ozdobou této části města.
   -st-

Výzva organizacím a občanům
Na základě zkušeností z minulých povodní a v rámci protipovodňových opatření bude třeba v případě povodně postavit provizorní hráze z několika tisíc protipovodňových pytlů s pískem.
Naše město nemá vlastní kapacity ani lidské síly na zvládnutí takovéto krizové situace v případě nebezpečí . Žádáme proto fyzicky zdatné členy organizací nebo samostatné občany o pomoc v případě nebezpečí povodně. Dobrovolníci se mohou hlásit v sekretariátu radnice, kde bude vytvořen pro potřebu povodňové komise adresní seznam a telefonní spojení. Adresář bude sloužit při řešení krizové situace, vzniklé ve městě nebo v Lelově.
Děkujeme za pochopení a věříme v lidskou solidaritu.
   Lubomír Jungbauer
   starosta města

Připravuje se výstavba nových bytů
Naše město zažádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o přiznání dotace na výstavbu 64 malometrážních bytů. Nová výstavba čtyř bytových domů po 16-ti bytech bude realizována v prostoru zahrady bývalé rolnické školy. Bude se jednat o nájemní byty o velikosti 1+1 a 2+1 do 60m2 podlahové plochy. Pokud město obdrží dotaci od státu , bude tato prostavěna již v letošním roce a s dokončením a předáním bytů by se tak počítalo v první polovině roku 2004.

Město zažádalo o dotaci
O dotaci na výstavbu inženýrských sítí pro rodinné domky v lokalitě u "stavidel" zažádalo město Ministerstvo pro místní rozvoj. Přestože dotace je jen 80.000,- Kč na jeden rodinný domek, což je zhruba 1/3 potřebných nákladů, bylo by přiznání dotace dobrým příspěvkem do rozpočtu města na investiční akce.

Budova nového úřadu je již města
V minulých dnech byla podepsána smlouva s firmou České cihelny s.r.o. o odkoupení budovy bývalého ředitelství v Sokolské ulici. Obě strany se dohodly na kupní ceně 10 mil. Kč, která byla prodávajícímu již z rozpočtu města uhrazena. Státní úředníci se tak vracejí do budovy, kterou v 60. letech jejich předchůdci opustili. Město nyní čekají další stavební úpravy úřadu, kam by se měly přestěhovat další odbory, které budou do města přesunuty. Bude se jednat o dopravněsprávní agendu a z městské radnice sem bude přesunut úřad státní sociální podpory.

Zastupitelstvo města pojmenovalo nové ulice
Na prvním letošním zasedání zastupitelstva města byl schválen návrh rady města na pojmenování nových ulic v prostoru výstavby rodinných domků. Hlavní ulice byla pojmenována jako ulice "U Stavidel" a ulici souběžně s ulicí Palackého se zastupitelé rozhodli pojmenovat rovněž po spisovatelích. Horní ulice se bude jmenovat "Klostermannova" a spodní byla pojmenována po nedávno zesnulém spisovateli a herci panu Horníčkovi ulice "Horníčkova".

Co s toulavými psy?
Radnice musí často řešit za nezodpovědné občany problémy s umístěním jejich odložených miláčků. V poslední době to byl kříženec vlčáka, kterého si i přes náš inzerát ve Stodských listech nikdo nevyzvedl. Město stálo odchycení a umístění tohoto mladého, krásného psa částku 4.000, Kč, které mohlo použít pro potřebnější účely.

Psí hřbitov
V našem článku v minulých stodských listech jsme informovali o nepovoleném pohřbívání psů na pozemcích města. Reakcí na tento článek bylo, že se na Vrabinské ulici objevily další "pomníčky". Rada města konání některých nezodpovědných občanů bere jako hrubé porušení zákona o pohřebnictví, životním prostředí a o vodách. Nepovolené pohřebiště bude proto zdesinfikováno a zavezeno ornicí. Pokud bude zjištěn majitel zakopaného zvířete, hrozí mu vysoká pokuta.
   -st-

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané,
v souvislosti s množícími se případy vraků vozidel ponechaných na veřejném prostranství, (místních komunikacích a pod.), upozorňujeme majitele vozidel, že takové motorové vozidlo nevyhovuje podmínkám stanoveným zákony o pozemních komunikacích ( 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů ) a o odpadech ( 185/2001 Sb. , ve znění pozdějších předpisů ).
Vyzýváme proto k neprodlenému odstranění vozidla z místní komunikace. V případě že k tomu nedojde, budeme postupovat cestou právních sankcí, zejména formou finančního postihu.
   Lubomír Jungbauer, starosta města

Zrušení videopůjčovny
Na základě usnesení rady města č. 86 ze dne 10. března 2003 se k 1.6. 2003 ruší provoz videopůjčovny v Městské knihovně ve Stodu. Zájemci, kteří by chtěli videopůjčovnu převzít, si mohou do 30. dubna 2003 podat písemnou žádost na městský úřad. Součástí žádosti by měl být i návrh vlastní ceny za odkoupení stávajícího fondu videokazet. Informace o provozu videopůjčovny zájemcům poskytnou pracovnice v městské knihovně.
   -My-

Zápis žáků
V pátek 7. února proběhl ve stodské základní škole zápis žáků do prvního ročníku pro školní rok 2003/2004. Budoucí prvňáčci plnili různé úkoly, malovali obrázky, recitovali básničky, zpívali písničky. Někteří dokonce své budoucí paní učitelce ukázali, že už umějí trochu číst nebo počítat. Přestože děti přicházely k zápisu s obavami, nakonec většina z nich přiznala, že se už do 1. třídy těší. Na 38 zapsaných prvňáčků se v září budou těšit také jejich nové paní učitelky Elena Tomanová a Jana Pflugová.
   ZŠ Stod

Policisté varují
Policisté obvodního oddělení Stod poslední dobou stále častěji zaznamenávají nárůst krádeží v místních obchodech. Jedná nejen o krádeže zboží na prodejní ploše, ale také o krádeže peněženek mezi nakupujícími. Jako řešení tohoto problému zvažují vedoucí jednotlivých provozoven instalaci kamerových systémů, které by měly narůstajícím krádežím učinit přítrž. Policie rovněž doporučuje místním občanům dbát zvýšené ostražitosti během nákupu, především hlídat si svoje peněženky a též případně upozornit personál prodejny na možné zpozorování krádeže vystaveného zboží.

Z policejního zápisníku
V době od 1.12.2002 do 11.3.2003 se dosud neznámý pachatel vloupal do rekreační chatky v katastru obce Lelov. Do objektu vnikl tím způsobem, že nezjištěným předmětem odstranil visací zámek na vstupní brance a na vchodových dveřích chatky. Tuto prohledal a nic zde neodcizil. Majiteli způsobil škodu 200 korun.
Hůř dopadl majitel další rekreační chaty také v katastru obce Lelov. Zde dosud neznámý pachatel rozlomil vložku zámku u vstupních dveří chaty, vnikl dovnitř a odcizil zde barevný televizor, benzínovou travní sekačku a vysavač. Dále přestřihl visací zámky u sklípku chaty, na kůlně a dřevníku. Zde nic neodcizil. Majiteli chaty způsobil škodu 17 400 korun. Po pachatelích obou vloupání policisté nadále pátrají.
Dne 12.3. 2003 zadržela policie ve Stříbrské ulici ve Stodě dva pachatele ve věku 27 a 32 let. Muži v nočních hodinách přelezli poškozené oplocení kolem pozemku firmy a vypáčili zde nádrže u čtyř automobilů, z kterých odcizili celkem 200 litrů nafty v hodnotě 4860 korun. V době, kdy odjížděli z místa činu a převáželi odcizenou naftu ve vozidle Wartburg byli zadrženi hlídkou policie.
V přesně nezjištěné době v měsíci únoru se vloupal zatím neznámý zloděj do chaty u fotbalového hřiště v Chotěšově. Pachatel rozbil skleněnou výplň okna u chaty, vnikl dovnitř, chatku prohledal a odcizil zde malé přenosné tranzistorové rádio. Majiteli tím způsobil škodu 1450 korun. Policie na případu stále pracuje.

Pozvánka na výstavu
Chotěšovský grafik Jiří Poslední bude spolu s Miroslavem Třískou vystavovat svoje práce v plzeňské galerii ATRIUM v době od 3. do 23. dubna 2003. Výstava má název "Motýlení".
Galerie se nachází v Sedláčkově ul. č. 4 a má otevřeno v pondělí až pátek od 10.00 do 18.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin.

Malování na hedvábí - květinová technika
V sobotu 8. 3. 2003 se v DDM sešlo třináct dívek a žen, aby si pohrály s barvami při malování hedvábných šál a šátků. Každá z přítomných účastnic si mohla vybrat mezi dvěma technikami zdobení. Buď si vytvořit na šálce či šátku květiny nebo nechat vše náhodě při technice " hory a údolí".Výběr dopadl nerozhodně pro obě techniky. Během dvou hodin vzniklo několik nádherných výtvarných dílek, na která mohou být majitelky právem hrdé. Směsice barev potěšily nejen autorky samotné, ale inspirovaly i ostatní. Velice milá byla vzájemná slova uznání mezi zúčastněnými.
Na další setkání nad hedvábím se těší Blanka Multrusová.

KITFEST 2003
Pod tímto novým názvem se konal letos 8. února již 14. ročník tradičního soutěžního setkání příznivců plastikových modelů v kulturním domu ve Stodu. I přes těžké povětrnostní podmínky se akce zúčastnil rekordní počet modelářů s historicky dosud největší účastí. V deseti kategoriích hlavní soutěže, hodnocené metodou líbí-nelíbí návštěvníky akce a v prvním kole třetího ročníku CMK modelářské ligy hodnocené tzv. zkrácenou formou komisí rozhodčích, bylo k vidění téměř 350 modelů.
Pořadatele i další účastníky akce potěšilo poměrně vyrovnané zastoupení modelů v jednotlivých kategoriích, kvalitní účast zúčastněných prodejců modelů, modelářských doplňků a potřeb a slušná účast na modelářské burze.
Výsledky v obou kategoriích dvaasedmdesátin - modelů letadel vrtulových resp. proudových - potvrdily starou známou pravdu, a to, že přijet na soutěž, kde hodnotí modely laická veřejnost, s rozměrově velkým modelem je polovinou úspěchu. První místo získal Pavel Schulda ze Staňkova s grandiózním modelem sovětského Zvěna, sestávajícího z mateřského bombardéru - "aviamatky" Tupolev TB-3, dvou stíhaček Polikarpov I-5, dvou Polikarpov I-16 a jedné Grigorovič I-Z. I na druhém a třetím místě se umístily velké modely - Heinkel He-177 Greif Jiřího Josífka z Chebu a Boeingu SB-17G Jaromíra Senfta ze Sázavy. Stejně tak v "proudové" kategorii to vyhrála na celé čáře běloskvoucí XB-70 Valkyrie Milana Purkarta z Vejprnic.
Ve čtvrtkách to bylo ale úplně jinak, tady oslovila bodující návštěvníky nejvíce dávná historie letectví v podobě modelu Etrich Taube z roku 1913 Tomáše Hrabačky ze Zbůchu, jenž s sebou přivezl celou kolekci pestře pomalovaných modelů letadel, která brázdila prvoválečnou oblohu. A nebyl sám, stejný nápad měla téměř polovina dalších soutěžících v této kategorii vrtulových letadel. V proudových čtvrtkách se prosadil na první pohled celkem nenápadný, ale velmi pěkně zpracovaný model českého Aera L-39ZO v lybijských barvách, jehož autor Petr Černocký z Brna zároveň obdržel zvláštní cenu udělenou starostou města Stod pro model s absolutně nejvyšším počtem získaných bodů.
Modelům vrtulníků v samostatné kategorii dominoval Bell UH-1D Dušana Sládka z Lázní Kynžvart.
Nejvíce obsazenou kategorií byla kategorie modelů bojové techniky v měřítku 1/35, vybírat nejlepší tři ze 45 soutěžících modelů nebylo vůbec snadné. Nakonec si cenu za první místo perfektně propracovaného modelu Tatry 813 MS1 odvezl Milan Krnáč z Děčína, v měřítku 1/72 nejvíce upoutal supertěžký kanón Karl Morser Jakuba Kaplana z Mariánských Lázní.
Diorámy tentokrát představovaly ve většině případů bojové situace na bojištích 2. světové války. Prvenství vybojoval Roman Srb z Prahy - Kunratic se scenérií nazvanou Churchill - Francie 1944. Pěkně byla zastoupena i samostatná kategorie žáků do 15 let věku. Martin Polanka z Libčic nad Vltavou věnoval velkou péči propracování detailů, barvení a patinování svého modelu bojového vozidla americké armády Hummer a zaslouženě zvítězil.
Nově byla otevřena kategorie - ostatní aneb co se do jiných kategorií nepodařilo zařadit. Takže vedle sebe stál například model raketoplánu Challenger a skupina rytířů ze 14. století nebo Ford Focus WRC a pokuřující tankista ve věži Shermana 3. batalionu 10. obrněné divize 3. americké armády generála Pattona, který se nakonec líbil nejvíce. Jeho autorovi, plzeňskému modeláři Pavlu Tomáškovi již pořadatelé doporučili poslední možné vylepšení modelu - ohýnek do tankistovy zapálené "marlborky" a stoupající modravý dým nad ní.
A jak dopadli členové pořádajícího místního klubu plastikových modelářů? Naším členem je Milan Purkart z Vejprnic o jehož vítězství v kategorii proudových letadel v měřízku 1/48 jsem se již zmínil výše, dalším oceněným členem klubu byl Rostislav Ožana ze Stodu za druhé místo v kategorii bojová technika v měřítku 1/72. Ostatní členové tentokrát "nezabodovali", o to více měli práce s pořadatelskými povinnostmi. Zvládli je na výbornou, celá akce proběhla bez jakýchkoliv problémů, což ocenili někteří přítomní soutěžící i návštěvníci na místě a někteří později děkovnými maily.
Ve Stodu byly vyhlášeny celkové výsledky CMK modelářské ligy 2002 a byl zahájen 3. ročník s rozšířeným počtem kategorií a novým způsobem hodnocení modelů. V praxi bylo vyzkoušeno rozdělení modelů na detail a standard kit a přes někdy dramatické diskuse k tomuto tématu v loňském roce se zdá, že vše dopadlo bez problémů a ředitel soutěže mohl toto první kolo ligy uzavřít bez jakýchkoliv protestů. Liga pokračuje 2. kolem 26.4.2003 na CMK Plastyk párty v Liberci.
Přestože svoji účast na Kitfestu avizovali modeláři z Německa, Rakouska a také Chorvatska, nakonec s ohledem na počasí, kdy na většině území Evropy panovalo husté sněžení provázené složitou dopravní situací, přijeli jen modeláři z Německa z klubu PMC Thueringen, nejvzdálenější návštěvník akce ale přijel až ze zemí Královny Alžběty II.
   Ing. Miroslav Tomana, KPM Stod

Maškarní ples
V neděli 23.3. uspořádal, kvůli chřipkovým prázdninám odložený, Dětský maškarní ples DDM Stod ve spolupráci s Radou rodičů a přátel školy při místní ZŠ. Ples začínal ve 14:00 hodin.Účastníci plesu čekal zajímavý program. Do 15:00 hodin mohl každý ze zúčastněných vyplnit hlasovací lístek. Na tento lístek napsal čísla tří masek, které se mu nejvíce líbily. Připsané hlasy sčítala porota. Svým vystoupením zpestřily program plesu dívky ze ZÚ Roztleskávačky a Miniroztleskávačky. Obě skupiny dívek cvičily s pom-pons. Během plesu byl vylosován i výherce velké ceny redakce školních novin. Redaktoři Stoďáčka přichystali pro výherce netradiční dar. Byla jím vesele pomalovaná redaktorská židle. V 15:30 hodin nastala pravá chvíle pro vyhlášení nejhezčích masek. Celkem bylo odměněno třináct nejoriginálnějších. Na třetím místě se nám představila maska hasiče. Druhé místo získal Harry Potter. Nejvíce hlasů si získala maska pacienta. Obvázaný pacient - Karel Výrut - si odnášel velkého plyšového zajíce a dort. K pohodové atmosféře plesu přispěly soutěže pro děti, nechyběla ani oblíbená židličkovaná. Díky bohaté tombole si odnášely všechny děti z plesu hezké ceny. Po celou dobu plesu se příjemně bavili malí i velcí.
V 17:00 hodin ples končil. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě plesu za jeho pohodový průběh.

Dívky ZŠ Stod jedou na "republiku" do Kopřivnice
Ve čtvrtek 13. února pořádal DDM Stod v hale Lokomotiva Plzeň kvalifikaci na MČR ve florbale ZŠ-kategorie dívky. Kvalifikace začínala v 9:00 hodin.
Závodící družstva byla rozdělena do dvou skupin. Dívčí družstvo ZŠ Stod se utkalo ve skupině "A" se zástupci Karlovarského kraje /gymnázium Mariánské Lázně/, Prahy /ZŠ Křimická/ a Jihočeského kraje /ZŠ Malonty/. Ve skupině "B" reprezentovala ZŠ Čáslav Středočeský kraj, Ústecký kraj vyslal na kvalifikaci ZŠ Na Podlesí Kadaň. Z Libereckého kraje závodily dívky ze ZŠ Smržovka Jablonec nad Nisou. Královéhradecký kraj zastupovala ZŠ Úprkova z Hradce Králové. Dívky ZŠ Stod se utkaly s družstvem Gymnázia Mariánské Lázně a skórovaly 2:0. Teamu ZŠ Křimická Praha podlehly 3:1. Se ZŠ Malonty zvítězily 4:1.
Stodské družstvo DRAKŮ získalo čtyři body. Tyto body jim zajistily postup na republikové finále ve florbalu, které se koná v Kopřivnici od 26. do 28. března 2003. Na "republiku" pojedou i družstva ZŠ Křimická Praha, ZŠ Jablonec nad Nisou a ZŠ Kadaň.

Postup na "republiku" vybojovaly pod vedením trenéra Romana Kuběny:
Kardová Lucie - brankářka
Tesáková Martina - brankářka
Gütterová Iveta
Hulinová Barbora
Harmáčková Naďa
Römanová Markéta
Nesvadbová Kateřina
Černá Petra
Berklauová Aneta
Machalová Hana
Urbanová Kateřina

Sport na ISŠaU
V 1. pololetí byla sportovní činnost na Integrované střední škole a Učilišti ve Stodě bohatá a výrazně úspěšná. V okresním finále soutěže středních škol ve fotbale naši žáci zvítězili nad Gymnáziem Blovice 3:1 a postoupili do krajského kola. Zde se umístili na 3. místě, když nestačili pouze na ISŠ Horšovský Týn a SPŠD Plzeň /záloha Viktorie Plzeň/. Na stejném 3. místě se v krajském finále umístili naši chlapci v basketbalu, kde prohráli s SPŠD Plzeň 19 : 26 a Domažlicemi 24 : 28. Obě družstva měla ve své sestavě extraligové dorostenecké reprezentanty, proto jsou těsné prohry naším úspěchem. Další zápasy již byly vítězné. Nejdramatičtější byl zápas s ISŠ Kralovice o třetí místo, ve kterém jsme zvítězili 23 : 17.
Tyto výsledky jsou důkazem dobré práce jak ve škole, kde pracuje školní sportovní klub, sdružený v Asociaci školních sportovních klubů, tak na domově mládeže. Děkujeme také za podporu vedení ISŠU v čele s ředitelem Mgr. Petrem Duškem, který je sám sportovcem. Osvědčuje se nám také spolupráce s Domem dětí a mládeže ve Stodě. Na závěr se dá říci, že pravidelná sportovní činnost na ISŠaU Stod přináší takové výsledky, které řadí tuto střední školu mezi sportovně nejúspěšnější v Plzeňském kraji. A to má velkou konkurenci větších sportovních škol, mnohdy i s profesionálním sportovním zázemím a nesrovnatelně větším výběrem hráčů a závodníků.
   Mgr.Jiří Pekhart

Volejbal
Dívky ZŠ Stod se 18.3. 2003 zúčastnily okresního finále ve volejbale v Přešticích. Naše děvčata potvrdila očekávání a jako jediné zvítězila ve všech zápasech. Soupeřkami jim byla děvčata ze ZŠ Merklín, ZŠ Přeštice, ZŠ Starý Plzenec, ZŠ Dobřany a ZŠ Chlumčany. Vítězstvím si dívky zajistily postup na regionální přebor základních škol, který pořádá OR AŠSK v Rokycanech 2. dubna. ZŠ Stod reprezentovaly tyto hráčky: Naďa Harmáčková, Bára Hulinová, Lucie Kardová, Hana Machalová, Petra Černá, Iveta Gütterová , Markéta Römanová a Lucie Trappová. Hráčky se zúčastnily turnaje pod vedením Lenky Jelínkové.

Rybářské závody
Na rybníce v Lelově na návsi. Zúčastnit se může každý i bez rybářského lístku. 3. května 2003
Startovné 100,- Kč
v 6.00    prezence
v 7.00    zahájení
v 9.00    otočka
v 12.00    konec závodu
v 13.00    vyhlášení vítězů
Od 13.30 hudba a zábava - vstup volný
Hlavní cenou je sele + nmoho dalších cen.

Nabídka pronájmu
Město Stod nabízí k pronájmu nebytové prostory v objektu čp.66 na Náměstí ČSA ve Stodě za účelem provozování prodeje potravin nebo rychlého občerstvení.
Bližší informace lze získat na Městském úřadu Stod - p. Kocur č.tf. 377901430-1.[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter