Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 01. 08. 2003 (8996 přečtení)

Číslo 5   Ročník VIII.   srpen 2003

Před rokem město zasáhla povodeň
Těžké rozhodnutí pro zastupitelstvo
64 bytů se bude stavět
Ohlédnutí za poutí
Je dostatek pitné vody?
Sucho ničí vegetaci
Jak se prodávají pozemky pro rodinné domky jinde
Sběrné suroviny ukončily činnost
Město nedostane dotaci
Stánkaři opět nedodržují pravidla
Dopravní agenda
V Družstevní ulici se staví
Stará pošta se opravuje
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stod
Tři mistrovské tituly
Velké prázdninové hádání
Výklad nového vodního zákona, ohledně studní a vrtů
Povodeň 2002 - výstava
Sportovní den
Sportovec města
Solasido podruhé
Vítězství žáků v Berouně a Toužimi
Stod znovu ve 3.lize ČR
Praha - Czech open 2003
Toužim cup 2003 - 1. místo

Před rokem město zasáhla povodeň
Vyprahlá zeleň, prázdná koryta řek a potoků, to je obrázek letošního léta. Těžko uvěřit, že před rokem se i přes naše město a obec Lelov přehnala povodeň. Několikamiliónové škody na obecním i soukromém majetku se odstraňují dodnes. Městu se podařilo zajistit v rámci svých pravomocí a finančních možností několik protipovodňových opatření. Proběhla první fáze výstavby protipovodňových hrází, která bude pokračovat po zajištění finančních zdrojů a vhodné zeminy. Ulice kolem mateřské školky jsou nově chráněny proti přívalům vybudováním nového odlehčovacího systému. Podařilo se opravit většinu vodou poškozených komunikací a došlo ke kompletnímu vyčištění zanesené kanalizace a břehů Radbuzy. Město má připraveno v případě potřeby k použití několik tisíc protipovodňových pytlů na vytvoření hrází. Opravuje se kanalizace v Bezručově a Družstevní ulici. Tyto výše uvedené akce přišly městský rozpočet na několik miliónů korun - a přesto je to stále málo. Na dokončení oprav, hlavně mostů, lávek a dobudování zábran by město potřebovalo dalších nejméně 8 miliónů korun. Velmi nás překvapilo, když město obdrželo dopis z krajského úřadu, že sice chápou naši nelehkou situaci, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků, nám žádná dotace nebude poskytnuta. Přes všechna ubezpečení jsme tedy od kraje obdrželi pomoc na uhrazení faktur ve výši 200 000,- Kč. Záchranou pro nás jsou prostředky získané přes mikroregion Radbuza z fondu EU. Z fondu povodňové ISPY je hrazena velká část opravy a výstavby kanalizace v Bezručově a Družstevní ulici a z fondu Solidarity byla již uhrazena oprava komunikací v Lelově a ve Stodě. Na snímcích si můžete porovnat vzhled Stoda v srpnu roku 2002 a srpnu 2003.

Těžké rozhodnutí pro zastupitelstvo
Před zastupiteli města leží strategické a o to těžší rozhodnutí, zda při dostavbě zbývající části městské kanalizace postavit také novou čističku odpadních vod. Současná čistička s ocelovými nadzemními nádržemi je zhruba v polovině své životnosti a nastoluje se zde otázka řešení čistění odpadních vod za 10 až 15 let. Nynější zastupitele by tato věc nemusela zatěžovat, kdyby se intenzivně nepřipravoval projekt mikroregionu pod názvem "Čistá Radbuza". Tato akce je v Plzeňském kraji s rozsahem investice přesahující 600 miliónů korun jediná a je velká naděje, že uspěje ve fondech EU. Obce Dobřany, Chotěšov, Stod, Holýšov, Poběžovice, Horšovský Týn, Zbůch a Líně mají tak šanci získat z evropských prostředků až 80% dotací na výstavbu ČOV a kanalizace. To je obrovská šance, která se nebude opakovat. Zastupitelé tak musí v krátké době rozhodnout, zda za několik miliónů doplnit již povinné zařízení současné čističky a nechat ji "dožít" a potom novou stavět z městských prostředků nebo v rámci dostavby kanalizace s podporou EU realizovat výstavbu nové ČOV . Došlo by zde samozřejmě i k využití některých částí současné čističky. Podle zpracované studie by stavba nové čističky měla stát 40 miliónů korun s udávanou životností betonových zemních nádrží minimálně 50 let.

64 bytů se bude stavět
V minulém čísle Stodských listů jsme otiskli článek s podmínkami výstavby a přidělení bytů nájemníkům. Nejasnosti kolem tohoto nového programu Ministerstva pro místní rozvoj se řešily přímo na ministerstvu za účasti starostů obcí Plzeňského kraje, kterým byla dotace přiznána, právníků a zástupců Svazu měst a obcí Plzeňského kraje. Po dvouhodinnovém jednání došlo k dohodě o vytvoření jednotných formulářů Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí, které budou po vyplnění žadatelem nejen základním podkladem pro přidělení nájemního bytu, ale zároveň budou sloužit i jako doklad pro kontrolní orgány. Dále došlo ze strany pracovníků ministerstva k vysvětlení některých nejasných podmínek celého programu. V současné době probíhá soutěž na dodavatele stavby a připravuje se výběrové řízení na dodávku inženýrských sítí.

Ohlédnutí za poutí
Krásné letní počasí, řada pěkných nových atrakcí, mnoho stánků, nadšené děti a o něco lehčí peněženky rodičů, tak lze v krátkosti zhodnotit letošní pouť. Vědomi si toho, že do našeho města přijede řada soukromých návštěv, jak se na správnou pouť sluší a patří, pracovníci údržby nezaháleli a město opravdu pěkně uklidili. Horší situace nastala po odjezdu trhovců, kterých se sjelo nebývalé množství. Nepořádkem, který po sobě zanechali se v neděli večer údržba města jen těžko prokousávala. Městským úřadem byla sice za pomoci policie zajištěna pořádková služba, ale s některými - hlavně vietnamskými, obchodníky není možná domluva. Na pováženou je, že jejich agresivní chování rok od roku narůstá. Zkušenosti z letošní poutě byly jedním z bodů jednání rady města. Se zřetelem na stížnosti jak pořádkové služby, tak policie a občanů a s přihlédnutím na problematické chování některých trhovců, rada města rozhodla pro příští rok značně omezit stánkový prodej na pěší zóně.

Je dostatek pitné vody?
Podle sdělení pracovníků Vodáren Plzeň se i přes velmi suché období letošního roku kladně projevila investice do vodárenského zařízení na Krutí hoře, takže město nemá prvním rokem problémy v dodávkách pitné vody. V současné době je městský vodovod zásobován pitnou vodou z Krutí hory a jen doplňkově z vodárenského zařízení pod stadionem. Velký vliv na odběr vody má i plnění zahradních bazénů, které občané v letošním horkém létě rádi využívají.

Sucho ničí vegetaci
V loňském roce se pracovníci údržby města potýkali s několikanásobným sekáním travnatých ploch, které díky abnormálně vlhkému období rychle obrůstaly. Situace v tomto roce je zcela opačná. Město musí vynakládat prostředky na pravidelné zalévání nově vysazené vegetace tj. stromů a travnatých ploch. Velmi smutný pohled je na nově vysazené stromky na Šibeničním vrchu, které sucho z větší části poničilo. Díky obětavosti našich hasičů,kteří si vzali pod patronaci nově vysazené aleje lip a javorů ve Vrabinské ulici, se daří tyto již pěkné stromy před suchem ochránit.

Jak se prodávají pozemky pro rodinné domky jinde
Negativní odezvu mělo rozhodnutí zastupitelstva o navýšení ceny pozemků na výstavbu rodinných domů U stavidel. Protože v minulých listech jsme otiskli zdůvodnění tohoto kroku zastupitelů nebudeme se k tomu již vracet, ale pro zajímavost dnes uveřejňujeme přehled cen pozemků u některých obcí v okolí:

obec: cena v Kč za metr čtverečný:
Blovice 500
Starý Plzenec   800 - 920 (podle lokality)
Štěnovice 1190
Dobřany 590 - 800 (podle lokality)
Holýšov 550 - 700 (podle lokality)
Stod 450 (U Stavidel)

Sběrné suroviny ukončily činnost
Neutěšený stav ve zdejší provozovně sběrných surovin byl hlavním tématem jednání představitelů města, odboru životního prostředí a zástupců pozvané firmy. Podle jejich vyjádření sběrné suroviny svoji činnost v našem městě ukončily a do 31. července provedou vyklizení a zajištění provozovny. Pokud firma tento termín nedodrží, vystavuje se možnému finančnímu postihu ze strany státních orgánů. Občané města nyní mohou železný šrot odvézt bez poplatku do sběrného dvora v Průmyslové ulici nebo do sběrny v obci Kotovice.Papír a ostatní odpady vybírá rovněž náš sběrný dvůr.

Město nedostane dotaci
Podle sdělení HZS Plzeň nedostane naše město dotaci na rekonstrukci místního rozhlasu. Naší žádosti nebylo vyhověno pro nedostatek finančních prostředků. O další podporu může město zažádat až na rok 2005. V současné době byla dokončena rekonstrukce rozhlasu v Lelově a ve Stodě v ulicích, které jsou přímo ohroženy povodní. Celá akce tedy bude hrazena z rozpočtu města. Nedostatek finančních prostředků je rovněž důvodem zamítnutí dotace od krajského úřadu na opravu lávek a mostu poškozených povodní. Jsme tak nuceni hledat jiné zdroje pro nutné opravy těchto zařízení.

Stánkaři opět nedodržují pravidla
Po loňské pouti museli pracovníci údržby pracně odstraňovat spreyové nápisy na chodnících, kterými si bez povolení MěÚ Stod označovali vietnamští obchodníci místa svých prodejních stánků. V letošním roce se i přes upozornění situace opakovala s tím, že zájemci o umístění stánků jezdili označovat svá místa večer. Bude na rozhodnutí rady města, jak tento nešvar vymýtit a stánkaře, kteří mají většinou jednotné zboží, umístit z pěší zóny do jiné - vhodnější lokality.

Dopravní agenda
Jak jsme vás již informovali, bude od nového roku zahájen na našem úřadu v Sokolské ulici provoz dopravně - správní agendy (bývalý dopravní inspektorát). Tuto službu občanům našeho regionu zajišťoval na základě smlouvy městský úřad Přeštice na detašovaném pracovišti v Plzni na Slovanské aleji. Podle vzájemné dohody samosprávných orgánů obou měst bude ukončena činnost úřadu v Plzni k 31.12.2003. Jeho stodská část bude přesunuta na náš úřad. Velkou starost však oběma městům dělá finanční situace na Ministerstvu vnitra, které má vybavit pracoviště potřebnou technikou a programovým vybavením.

V Družstevní ulici se staví
Kanalizace ,vodovod a plyn jsou přiváděny do Družstevní ulice. Milým překvapením při vlastní stavbě byla relativně nízká náročnost na výkopové práce, kde se v podloží počítalo původně se skálou. Výkopy zároveň odhalily řadu "černých" odpadů z rodinných domků přímo do řeky Merklínky. Město při budování využije prostředků z fondu Evropské unie ISPA na odstranění povodňových škod. Kanalizace bude hrazena tímto fondem z 80%, ale výstavba plynovodu a vodovodu bude v plné výši hrazena z rozpočtu města.

Stará pošta se opravuje
Po odborné prohlídce tohoto památkově chráněného domu č.p.12 se zjistilo značné poškození omítek a štukatérské výzdoby. Vinu na neutěšeném stavu této krásné památky má jak povodeň v roce 2002, tak i ne zrovna kvalitní práce odborné firmy, která opravu domu prováděla v roce 1996. Na představitelích města nyní leží obtížný úkol - zajistit finanční prostředky na celou opravu. V městském rozpočtu se totiž nepočítalo s tak velkým rozsahem poškození budovy. Město zamýšlí v prostorách opraveného domu zřídit expozici poštovního muzea.

Město Stod
Zastupitelstvo města

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stod, které se konalo dne 18.6.2003

Zastupitelstvo města:
95 - v o l í návrhovou komisi ve složení: pí MUDr. Eva Preislerová
p. Roman Kuběna
p. Mgr. Věra Fichtlová
96 - v o l í mandátovou komisi ve složení: p. Václav Polívka
p. František Kasl
p. MUDr. Petr Krčál
p. Luboš Berka
pí Věnceslava Bradová
97 - u s t a n o v u j e ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva p. Františka Kasla a p. Františka Hecla
98 - s c h v a l u j e zástavní smlouvu k nemovitosti čp. 777 na stav. parc.č. 1756 v k.ú. Stod na Komenského Náměstí ve Stodě, uzavřenou mezi Městem Stod jako zástavci a Komerční Bankou a.s. Praha, regionální pobočka Plzeň, Goethova 1, jako zástavním věřitelem, dle předloženého návrhu
99 - s c h v a l u j e prodej části pozemku č. 2229 v k.ú. Stod, o výměře 9280 m2, manželům Marii a Josefu Baxovým, bytem Lelov 44, za cenu 80,-- Kč/m2
100 - s c h v a l u j e prodej části pozemku č. 2552/2 v k.ú. Stod, manželům Miloslavu a Drahomíre Šestákovým, Střelická 656, Stod za cenu 80,-- Kč/m2, dle předloženého návrhu
101 - s c h v a l u j e prodej pozemku číslo 2468/31 v k.ú. Stod, v lokalitě U stavidel, za cenu 450,-- Kč/m2, paní MUDr. Dagmar Rumanové, Krandova 727, Stod
102 - s c h v a l u j e prodej pozemku č. 2468/32 v k.ú. Stod, v lokalitě U stavidel, za cenu 450,-- Kč/m2, panu Radkovi Nejedlému, bytem Nové Sídliště 350, Chlumčany
103 - s c h v a l u j e nabytí majetku ve vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany na základě žádosti z 18.6.2003, viz příloha
104 - s c h v a l u j e převod pozemku: parcela původ pozemkový katastr (PK) č.parc. 37 o výměře 539 m2 v k.ú. a obci Stod, od České republiky, zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na Město Stod
105 - s c h v a l u j e Dohodu splnění dluhu, uzavřenou mezi městem Stod a panem Janem Pickou, dle předloženého návrhu
106- s c h v a l u j e Zřizovací listinu Technické údržby města Stod, dle předloženého návrhu, se zapracovanými připomínkami
107 - s c h v a l u j e Statut sociálního fondu města Stod, dle předloženého návrhu, se zapracovanými připomínkami
108 - s c h v a l u j e Zásady pro použití sociálního fondu města Stod, dle předloženého návrhu, se zapracovanými připomínkami
109 - s c h v a l u j e Plán čerpání sociálního fondu města Stod, dle předloženého návrhu
110 - s c h v a l u j e poskytnutí finančních prostředků (zálohy) z povodňového fondu panu Bohumíru Podlipskému bytem Střelice 4, a paní Marii Bakešové, bytem Nábřežní 660, Stod, ve výši 70.000,--Kč, dle předloženého návrhu
111 - s c h v a l u j e poskytnutí finančních prostředků (zálohy) z povodňového fondu manželům Aleně a Josefu Gardašovým, bytem Jiráskova 717, Stod, ve výši 160.000,-- Kč, dle předloženého návrhu
112 - s c h v a l u j e poskytnutí finančních prostředků (zálohy) z povodňového fondu panu Leonu Gustovi a paní Ivetě Vůchové, bytem Bezručova 176, Stod, ve výši 46.000,-- Kč, dle předloženého návrhu
113 - s c h v a l u j e poskytnutí finančních prostředků (zálohy) z povodňového fondu panu Miroslavu Ledererovi, bytem Krátká 733, Stod, ve výši 68.000,-- Kč, dle předloženého návrhu
114 - s c h v a l u j e poskytnutí finančních prostředků (zálohy) z povodňového fondu manželům Haně a Vlastimilu Nejedlým, bytem Komenského Náměstí 17, Stod, ve výši 128.000,-- Kč, dle předloženého návrhu
115 - s c h v a l u j e poskytnutí finančních prostředků (zálohy) z povodňového fondu panu Karlu Nushartovi, bytem Plzeňská 652, Stod, vlastníkovi domu č.p.143 na st.p.č. 235 v k.ú. Stod, Stod, ve výši 85.000,-- Kč, dle předloženého návrhu
116 - s c h v a l u j e poskytnutí finančních prostředků (zálohy) z povodňového fondu paní Miroslavě Vargové, bytem Sokolská 598, Stod (vlastník č.p. 219 na st.p.č. 263/1 v k.ú. Stod), ve výši 295.000,-- Kč, dle předloženého návrhu
117 - s c h v a l u j e poskytnutí finančních prostředků (zálohy) z povodňového fondu panu Antonínu Topinkovi, bytem č.p. 666, Stod, ve výši 44.000,-- Kč
118 - s c h v a l u j e Zprávu o hospodaření Města Stod a plnění rozpočtu za rok 2002 a zprávu o přezkoumání hospodaření Města Stod za rok 2002, dle předloženého návrhu
119 - s c h v a l u j e Změnu č. 1 rozpočtu Města Stod na rok 2003, dle předloženého návrhu.
120 - s c h v a l u j e koupi pozemku č. 2482/2 díl 1(oddělenou geometrickým plánem o výměře 9 m2), v k.ú. Stod, za cenu 80,--Kč/m2, od paní Jitky Karbanové - Šlehoferové, paní Lenky Karbanové a pana Vojtěcha Karbana, bytem Nýřany 1015
121 - n e s c h v a l u j e prodej domu čp. 149 v Úzké ulici ve Stodě a pozemek č. 221 v k.ú. Stod
122 - n e s c h v a l u j e prodej pozemků č. 210 a 476/2 v k.ú. Stod.
123 - o d k l á d á záměr prodat veřejné osvětlení ve Stodě Západočeské energetice a.s.
124 - m ě n í  a  d o p l ň u j e usnesení Zastupitelstva města Stod č. 28/2003 ze dne 1.4.2003 kterým se schvaluje prodej pozemkové parcely č. 2468/24 v k.ú. Stod, panu Martinovi Kvítkovi, bytem Kvíčovice 24 a paní Monice Podlipské, bytem Stod 119, za cenu 350,--Kč/m2 takto: zvyšuje se cena za m2 na 450,--Kč
125 - m ě n í  a  d o p l ň u j e usnesení Zastupitelstva města Stod č. 29/2003 ze dne 1.4.2003 kterým se schvaluje prodej pozemkové parcely č. 2468/14 v k.ú. Stod, panu Richardu Fuchsovi, bytem Nádražní 696, Stod, za cenu 350,--Kč/m2 takto: zvyšuje se cena za m2 na 450,--Kč
126 - m ě n í  a  d o p l ň u j e usnesení Zastupitelstva města Stod č. 30/2003 ze dne 1.4.2003 kterým se schvaluje prodej pozemkové parcely č. 2468/2 v k.ú. Stod, paní Pavlíně Schejbalové, bytem Stod 757 a panu JUDr. Romanu Kočímu, bytem Plzeň, Slovanská alej 2, za cenu 350,--Kč/m2 takto: zvyšuje se cena za m2 na 450,--Kč
127 - m ě n í  a  d o p l ň u j e usnesení zastupitelstva města Stod č. 31/2003 ze dne 1.4.2003 (revokace 29.4.2003), kterým se schvaluje prodej pozemkové parcely č. 2468/3 v k.ú. Stod, paní Martině Macánové, bytem Kvíčovice 95, za cenu 350,--Kč/m2 takto: zvyšuje se cena za m2 na 450,--Kč
128 - m ě n í  a  d o p l ň u j e usnesení Zastupitelstva města Stod č. 26/2003 ze dne 1.4.2003 kterým se schvaluje prodej pozemkové parcely č. 2468/10 v k.ú. Stod, paní Janě Němečkové, bytem Na Výšině 493, Ústí nad Labem, za cenu 350,-- Kč/m2 takto: zvyšuje se cena za m2 na 450,--Kč
129 - m ě n í  a  d o p l ň u j e usnesení Zastupitelstva města Stod ze dne 12.7.2000, kterým se schvaluje prodej pozemkové parcely č. 2468/7 v k.ú. Stod, manželům Pittrovým, bytem K Háječku 757, Stod, za cenu 350,--Kč/m2 takto: zvyšuje se cena za m2 na 450,--Kč
130 - m ě n í  a  d o p l ň u j e usnesení Zastupitelstva města Stod ze dne 25.10.2000, kterým se schvaluje prodej pozemkové parcely č. 2468/8 v k.ú. Stod, panu Václavu Gruberovi, bytem Bezručova 9, Stod, za cenu 350,--Kč/m2 takto: zvyšuje se cena za m2 na 450,--Kč
131 - m ě n í  a  d o p l ň u j e usnesení Zastupitelstva města Stod ze dne 26.6.2002, kterým se schvaluje prodej pozemkové parcely č. 2468/5 v k.ú. Stod panu Jiřímu Kuricovi, bytem Větrná 1286, Stříbro, za cenu 350,--Kč/m2, takto: zvyšuje se cena za m2 na 450,--Kč
132 - m ě n í  a  d o p l ň u j e usnesení Zastupitelstva města Stod č. 27/2003 ze dne 1.4.2003 (revokace 29.4.2003), kterým se schvaluje prodej pozemkové parcely č. 2468/30 v k.ú. Stod, paní Ludmile Kellnerové, bytem Dobřanská 491, Chotěšov, za cenu 350,--Kč/m2 takto: zvyšuje se cena za m2 na 450,--Kč
133 - b e r e n a v ě d o m í informace pana starosty o
1) průběhu referenda o přistoupení České republiky k EU ve Stodě
2) situaci v souvislosti s výstavbou 64 b.j. v lokalitě tzv. "Rolnické zahrady"
134 - b e r e n a v ě d o m í zprávu kontrolního výboru nesplácení půjček z fondu rozvoje bydlení
135 - s c h v a l u j e usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stod.
Lubomír Jungbauer            Jiří Vlk
starosta města            místostarosta města

Tři mistrovské tituly
V letošním roce se mistrovství západočeské oblasti (Plzeňský a Karlovarský kraj) jednotlivců v atletice konalo na krásném tartanovém stadionu v Sokolově.
Naš město reprezentovala starší žačka Olympioniku DDM Stod Iveta Gütterová, loňská mistryně ČR. Svoji pověst potvrdila a vybojovala tři tituly mistryně západočeské oblasti pro rok 2003 - ve vrhu koulí - 10,50 m, hodu diskem - 27,60 m, hodu oštěpem - 34,60 m.
Soutěž ve vrhu koulí byla až do posledního pokusu velmi vyrovnaná. V obou hodech Iveta "ulétla" svým soupeřkám rozdílem třídy. Je to velký příslib pro mistrovství ČR, kam se kvalifikovala ve všech těchto disciplínách, které se koná letos v České Lípě.
Jak tento další úspěch Ivety komentuje její trenér Mgr.Jiří Pekhart?
"Iveta je poctivá v přípravě a nenechá se odradit občasnými neúspěchy, které se zákonitě v tréninkovém procesu musí vyskytnout. Tím se také liší od průměrných atletek. Díky svým výsledkům byla zařazena jako hostující závodnice do prvoligového družstva žen ŠKODA Plzeň."

Velké prázdninové hádání
DDM Stod, Nádražní 722, 333 01 Stod, tel. 377 901 263, 737 90 39 66
Soutěž je určena všem dětem které navštěvují ZŠ.
Pro děti od 3. do 6. třídy jsme připravili k luštění Hádání A, pro starší děti od 7. do 9. třídy je určeno Hádání B.
Při hádání odpověz na všechny otázky /třeba si jen "tipni"/, jinak nebudeš zařazen do soutěže.
Z nejúspěšnějších luštitelů mladších i starších dětí bude začátkem září vylosován výherce, který získá možnost nákupu školních pomůcek v hodnotě 100,-Kč.
Pokud se chceš naší soutěže zúčastnit, tak postupuj takto:
· Vylušti podle svého věku Hádání A či Hádání B - Hádání si opiš či si ho stáhni z internetu
· List papíru označ písmenem A či B - podle toho, které Hádání luštíš
· Správné odpovědi napiš na list papír-nezapomeň označit číslo otázky a napsat odpověď
· Na zadní stranu papíru napiš jméno a příjmení, adresu a telefon
· Svoji odpověď nám vhoď do schránky či zašli na naši adresu poštou do 25. 8. 2003.
Zadání Hádání A a Hádání B najdeš na nástěnce u DDM Stod a ve skleněné vitrýně na náměstí, na našich internetových stránkách www.mddmstod@volny.cz.
Těšíme se na všechny luštitele.
zaměstnanci DDM Stod

Výklad nového vodního zákona, ohledně studní a vrtů,
který nabyl účinnosti (platnosti) dnem 1.1.2002
nový zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, změn a doplňků, který nahradil zákon č. 138/1973 Sb., o vodách
Vody ve vodních zdrojích (vrtech, studnách) jsou vodami podzemními, které lze použít pro uspokojování potřeb člověka i jeho hospodářských aktivit.
Podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují, proto je nutné získat právo k nakládání s vodami. To lze získat jen vydáním samostatného povolení k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru (§8) před nebo nejpozději současně se stavebním povolením k vodnímu dílu (vrt, studna) - k jejich zřízení (§15), které slouží pro odběr podzemní vody. Z uvedeného vyplývá, že udělení práva k odběru vody lze mnohdy skutečně realizovat až v budoucnu, tj. až po zřízení vrtu nebo studny. Je třeba zdůraznit, že povolení k nakládání s podzemními vodami neobsahuje povolení vybudovat vodní dílo. Vydáním povolení k nakládání s vodami vzniká tedy žadateli, oprávněnému k nakládání s vodami (může být právnická i fyzická osoba), pouze právo využívat (odebírat) podzemní vody, a to v povoleném rozsahu (množství), ke stanovénému účelu a na časově omezenou dobu např. na 20 let, na dobu životnosti vodní stavby (nelze vydat na dobu neurčitou). Z hlediska právního se oprávněný stane vlastníkem vody, kterou odebral, resp. legitimně okupoval.
Dobu platnosti již vydaných povolení lze na návrh oprávněného prodloužit, pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení úděleno. Návrh je nutno podat nejpozděni do 6 měsíců před uplynutím doby, na niž bylo povolení vydáno. Jinak povolení zaniká.
Povolení k nakládání s vodami není třeba k čerpacím pokusům při provádění hydrogeologického průzkumu nebo při průzkumu vydatnosti zdrojů podzemních vod, pokud mají trvat méně než 5 dnů a odběr vody v této době nepřekročí 1 l/s. Dále v případech záchranných prací při mimořádných událostech, požárech a jiných živelných pohromách.
Požadované doklady pro vydání povolení (vyhláška č. 432/2001 Sb.):
1. Zákon výslovně požaduje, aby k povolení k nakládání s podzemními vodami předložil žadatel vyjádření odborně způsobilé osoby - hydrogeologa (podle zákona č. 62/1988 Sb.). 2. Vyplněný tiskopis žádosti stanovený Mze ČR.
3. Při vrtu hlubším než 30 m vyjádření Obvodního báňského úřadu, Hřímalého 11, 301 01 Plzeň.
4. Projektovou dokumentaci stavby vodního díla, ve dvou vyhotoveních, zpracovanou osobou, která má osvědčení o autorizaci, oprávnění k vodohospodářskému projektování a stavební činnosti a k provádění stavebního dozoru (musí být kulaté razítko).
5. Výsledky hydrogeologického průzkumu a čerpacích zkoušek vydatnosti vodních zdrojů.
6. Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami, bylo-li již dříve vydáno.
7. Kopii katastrální mapy území, jehož se povolení týká.
8. Doklady, jimiž žadatel prokazuje vlastnické nebo jiné právo k pozemku (výpis z listu vlastnictví - max. 2 měsíce starý).
9. Seznam vlastníků sousedních nemovitostí (studen, vrtů) včetně uvedení jejich adres, č. pozemku a doložení dokladů o vlastnictví k tomuto pozemku (výpis z listu vlastnictví - max. 2 měsíce starý). Pro rychlejší řízení může být přiloženo písemné vyjádření sousedů.
10. Vyjádření příslušného obecního (městského) úřadu.
11. Stanovisko (vyjádření) správce povodí k projektové dokumentaci stavby a k požadovanému množství odběru podzemní vody.
  adresa: Povodí Vltavy, s. p. tel. 377 307 111
     závod Berounka fax. 377 237 361
     Denisovo nábřeží 14
     304 20 PLZEŇ
12. Souhlas místně příslušného obecního stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Jestliže se územní rozhodnutí nevydá, postačí vyjádření o souladu navrhované stavby (její nástavby nebo přístavby) se záměry územního plánování, které vydá obecní stavební úřad.
13. V případě zastupování, úředně ověřenou plnou moc k zastupování v plném rozsahu ve všech právních úkonech ohledně vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami a stavebním povolení.
Zákon ukládá všem osobám povinnost měřit množství, sledovat jakost vod a platit za odebrané množství podzemní vody, pokud mají v platném povolení k nakládání s vodami hodnoty množství větší než (včetně) 6000 m3 za kalendářní rok nebo 500 m3 za kalendářní měsíc. Výsledky těchto měření se předávají správci povodí. Oprávněný je povinnen do 15. února předložit příslušnému finančnímu úřadu poplatkové přiznání. Finanční úřady vybírají a vymáhají poplatky na základě povolení vydaných vodoprávním úřadem.
V případě, že oprávněný má ve studni (vrtu) nedostatek vody nebo vody neodpovídající jakosti, nemá právo na náhradu - vodoprávní úřad neodpovídá za takový stav, neboť podzemní vody jsou součástí přírody a nelze je lidskými silami v plném rozsahu ovládnout. Zákon pohlíží na povolení k nakládání s vodami jako na nemajetkový institut.
Práva a povinnosti vyplývající z již dříve vydaných povolení k nakládání s vodami, přecházejí spolu s jejich vlastnictvím na jejich nabyvatele v případě, že se nezmění účel, rozsah a podmínky. Nabyvatel jako nový oprávněný k nakládání s vodami je povinen ve lhůtě 2 měsíců ode dne převodu, např. rozhodnutí katastrálního úřadu o vkladu převodu nemovitosti, oznámit vodoprávnímu úřadu tuto skutečnost. Neoznámení tohoto přechodu vlastnictví nemá za následek zánik vydaného povolení, ale jedná se o porušení povinností, které jsou postižitelné pokutami.
Stavební povolení k vodním dílům se vydává k provedení vodních děl (studna, vrt), k jejich změnám a změnám jejich užívání, jakož i k jejich odstranění. Žadatel hradí správní poplatek ve výši 300,- Kč za vydání stavebního povolení ke studni (vrtu).
Osoba, která způsobí při provozní činnosti ztrátu podzemní vody nebo podstatné snížení možnosti odběru ve zdroji podzemních vod, popřípadě zhoršení jakosti vody v něm, je povinna nahradit škodu, která tím vznikla tomu, kdo má povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto vodního zdroje, a dále provést podle místních podmínek potřebná opatření k obnovení původního stavu. Tato povinnost se, na rozdíl od předchozí právní úpravy vztahuje nejen na právnické, ale i na fyzické osoby. Náhrada spočívá v opatření náhradního zdroje vody. Není-li to možné nebo účelné, je povinna poskytnout jednorázovou náhradu odpovídající snížení hodnoty tohoto nemovitého majetku, s jehož užíváním je povolení spojeno. Ve sporech o náhradu škody nebo o její výši rozhoduje soud. Tím nejsou dotčeny obecné předpisy o náhradě škody.
Upozorňuji, že od 1.1.2007 jsou vlastníci stávajících vodních děl (vrtů, studní) povinni předložit katastrálnímu úřadu příslušné podlady pro zápis těchto vodních děl do katastru nemovitostí, a to nejpozději do 1.1.2011.
Odběry podzemních vod ze studní (vrtů), které byly vybudovány před 1.1.1955, a které byly považovány za povolené podle dřívějších právních předpisů, jsou nadále považovány za povolené i podle tohoto zákona.
Platnost povolení k odběru podzemních vod, s vyjímkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, která nabyla právní moci do dne 1.1.2002, končí dnem 1.1.2008.
K vydání obou výše uvedených povolení je příslušný vodoprávní úřad - Městský úřad Stod, odbor životního prostředí - vodní hospodářství, Sokolská 566, 333 01 Stod, tel. 377901212/klapka 245. Vodoprávní úřad vykonává funkci speciálního stavebního úřadu. Na uvedené adrese lze získat tiskopis žádostí, bližší informace a případné poradenství.
Andrlová Marta

Povodeň 2002 - výstava
V městské knihovně bude v druhé polovině srpna možno shlédnout výstavu, která se ve fotografiích a dokumentech vrátí k loňským povodním, které zasáhly i naše město. Výstavu je možno navštívit v otevírací době knihovny t.j.
Po  9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Út  9.00 - 11.30  12.30 - 15.30
St  9.00 - 12.00  13.00 - 17.00
Čt  9.00 - 12.00  12.30 - 14.30

Sportovní den
pro děti pořádá tradičně kynologická organizace v neděli 16. srpna 2003 od 13.00 hodin na cvičišti. Kromě výcviku služebních plemen proběhne i ukázka cvičení malých domácích miláčků.
Všichni jste srdečně zváni.

"Sportovec města"
Město Stod připravuje slavnostní odpoledne, na kterém by měli být oceněni ti lidé, kteří se nejvíce zasloužili o reprezentaci a propagaci našeho města na poli sportovním. Návrhy na ocenění může podat kdokoliv (jednotlivec, organizace, zájmové sdružení) písemně do městské knihovny nejpozději do konce září. Každý návrh musí být podepsaný a musí obsahovat zdůvodnění, proč toho kterého sportovce, či sportovní kolektiv na ocenění navrhujete. Navrhovat můžete ve věkových kategoriích žáci (do 15 let), dorost (do 18 let) a dospělí. Navrhovat můžete nejen sportovce v současnosti aktivní, ale i ty, kteří nás reprazentovali v minulosti, trenéry a podobně. Z došlých návrhů vybere komise ty, kteří budou oceněni a ceny jim budou předány na slavnostní akci.

Solasido podruhé
V loňském roce u nás poprvé proběhla soutěž pro děti - amatérské zpěváky populárních písní, s názvem Solasido. Zcela zaplněný sál kulturního domu, obrovský ohlas u soutěžících i diváků a velký zájem o tuto akci nás zavazují k vyhlášení druhého ročníku této soutěže. Již nyní můžete zapátrat ve svých repertoárech, kterou píseň byste rádi zazpívali. Soutěž opět proběhne ve třech kolech - neveřejný konkurz a nahrávka, poté veřejné vystoupení před porotou a diváky v kulturním domě.
Přihlášky a bližší informace můžete získat v městské knihovně. Soutěžit můžete s písní dle vlastního výběru, pokud si přinesete kvalitně nahraný doprovod nebo s písní vybranou ze seznamu, který je k dispozici v městské knihovně.
Konkurz se koná v úterý 23. září
Ze soutěže jsou vyloučeny ty děti, které v loňském roce v této soutěži obsadily první tři místa.

Vítězství žáků v Berouně a Toužimi
Ani družstvo starších žáků ve florbale se nechtělo nechat zahanbit úspěchy dívčího družstva a na sklonku měsíce května předvedlo svým soupeřům jak se hraje florbal ve Stodě.
Nejdříve v Berouně po vítězstvích ve skupině nad FK Radnice 7:1 a Berounem 5:1 postoupilo družstvo DDM Stod do semifinále. Zde zdolalo houževnatý tým z Loun 3:2 a v samotném finále i 3:1 bojující Rokycany.
Pohár starosty města Berouna převzal kapitán družstva Ondra Plocar, který společně s Martinem Rehákem a Romanem Webrem tužili obranu svého družstva. V útoku přiváděli soupeřovi obránce do úzkých tito hráči : Pavel Cích, Jirka Klír, Mirek Štýs a Jakub Zelenka.
Konečné pořadí turnaje bylo : 1. DDM Stod 2. FK Rokycany 3. FBC Beroun 4. Louny 5. Beroun B 6. Radnice
O týden později už s notnou dávkou sebevědomí cestovalo znovu družstvo DDM Stod pod vedením trenérů Romana Kuběny a Aleše Valenty na žákovský turnaj do Toužimi.
První utkání skončilo vítězstvím 6:0 na béčkem Toužimi, které muselo v samém závěru odevzdaně přetrpět i exhibici stodského družstva. Hlediště i soupeři se shodli, že druhé utkání mezi našimi hráči a hráči K.Varů bylo předčasným finálem turnaje. Bojovné a na samé hranici tvrdosti a rychlosti hrající utkání, rozhodl chvilku před koncem pro Stod útočník Mirek Štýs. Finále mezi DDM Stod a družstvem "A" Toužimi skončilo 3:1 pro Stod stejným skórem jako finále v Berouně. Pořadatelé z Toužimi nezakrývali roztrpčení. Dvakrát být ve finále a dvakrát prohrát s DDM Stod.Včera s muži, dneska s žáky - loučil se s námi předseda domácího oddílu.
Konečné pořadí turnaje: 1. DDM Stod 2. FK Toužim 3. Karlovy Vary A 4. FK Tachov 5. K.Vary B 6. Toužim B
R.Kuběna

Stod znovu ve 3.lize ČR
Florbalové družstvo mužů DDM Stod na konci dubna postoupilo z druhého místa 1.Severozápadní ligy / soutěž 5 krajů / po dvou letech znovu do třetí nejvyšší soutěže v republice. Hororové drama zažila hala v Lounech, kde DDM Stod nastoupil ke svému poslednímu utkání proti družstvu Kladna. K druhému místu a postupu stačila remíza, prohra by naopak znamenala až 5.místo ve vyrovnané soutěži. Sedm minut před koncem zvýšilo Kladno na 3:1 a hráči Mostu už začínali v hledišti slavit postup na úkor našeho družstva.
Vše však bylo jinak. Stod si vybral oddechový čas, snížil na 2:3 a tři minuty před koncem poslal své družstvo do vyšší soutěže, obránce, trenér a zakladatel stodského florbalu - Roman Kuběna.
Velkým příslibem pro budoucnost byly po celou sezónu výkony mladých hráčů, kteří se postupně zapracovávají do družstva dospělých a už v patnácti letech dávají o sobě hodně vědět. Jména jako Plocar, Klír, Štýs, Cích či Štengl určitě uslyšíme stále častěji.
Ing.Petr Kudrnovský, kapitán družstva

Praha - Czech open 2003
Nejlepších 100 mužských družstev z 21 zemí světa startuje na tradičním mezinárodním turnaji ve florbale od 6. do 9. srpna v Praze. Družstvo DDM Stod v roce 2001 skončilo na turnaji na 5.místě, loni na 16 místě a tak není divu, že i letos bylo družstvo mužů vybráno společně s dalšími 29 družstvy z ČR, aby změřilo své síly se zahraničím.
Družstva jsou rozdělena do několika skupin. Vždy první dvě postupují do následujícího play-of. Na Stod čekají ve skupině tito soupeři:
1. DDM Stod Č2. R
3. GamTe FINSKO
4. GLS Floorball L ´Aquila ITÁLIE
5. Red Devils ŠVÝCARSKO
6. TJ Sokol Pardubice Č7. R
R.Kuběna

Toužim cup 2003 - 1. místo
Úspěšné tažení sezónou završilo družstvo mužů DDM Stod na turnaji v Toužimi.
Na turnaji startovala družstva z čtvrté, páté a šesté ligy a tak třetiligový Stod byl papírově favoritem turnaje. Vše se nakonec naplnilo dle předpokladů a po finálovém utkání s FK Toužim a výsledkem 6:2 předal starosta města Toužim pohár do rukou našich hráčů.
Turnaj byl dobrou příležitostí k vyzkoušení některých nových posil. Nejvíce asi trenéry zaujal syn primátora města Plzně - Michal Šnebergr, který v jednom utkání vsítil i svoji premiérovou branku v dresu DDM Stod.
R.Kuběna[Akt. známka: 3,50 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 1)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter