Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 18. 09. 2003 (7804 přečtení)

číslo 6      ročník VIII      září 2003

Městský znak a městský prapor schválen
Na 5. veřejném zasedání MZ zastupitelé schválili podobou nového znaku a praporu města. Zastupitelstvo se většinovým hlasováním přiklonilo k výsledku ankety, která probíhala při referendu o vstupu naší republiky do EU. Zde jednoznačně zvítězil návrh v "modrém provedení" s počtem 1015 hlasů. Pro "historický" červený znak a prapor v anketě hlasovalo jen 144 občanů. Zastupitelé rovněž schválili zhotovení slavnostní pečetě v provedení ze 17. století. Dalším krokem, který musí město absolvovat, je podání předepsané žádosti do Parlamentu ČR - podvýboru pro heraldiku, který schválí konečný popis znaku a praporu.

Výstavba kanalizace v potížích
V minulých Stodských listech jsme Vás informovali o hladkém průběhu výstavby kanalizace v Družstevní ulici. Po zhotovení zhruba 200 metrů sběrače o světlosti 250 však prováděcí firma narazila na žulový val, který stavbu defakto zastavil. Na výkopu byla vyzkoušena i nejtěžší technika s velmi malým úspěchem. Proběhla schůzka zástupců města, odborné firmy, která prováděla projekt, a dodavatele o možnosti změny projektu. Přestože dojde k zúžení profilu kanalizačního sběrače, dojde vlivem těžkých podmínek při výkopech ke značnému zdržení stavby. Při posledním kontrolním dnu zástupci EU, která dotuje výstavbu z 85%, povolili prodloužení termínu výstavby a rekonstrukce kanalizace v Bezručově ul. a ulici Družstevní do konce září t.r. Vyvstává však otázka, zda městu zbydou prostředky na výstavbu vodovodu. To je možné zjistit až po závěrečném vyúčtování výstavby kanalizace.

Další upravené komunikace
Schválením prostředků v rozpočtové kapitole "komunikace" chtějí zastupitelé postupně opravit povrchy všech nezpevněných komunikací. Snímek naší redakce Vám přibližuje opravu Ostrovní ulice, která značně utrpěla při loňských povodních. Technologií s využitím recyklované směsi byla rovněž opravena ulice Luční, Riegrova a část Baarovy a Žižkovy ulice. Stálým problémem je však nedostatek recyklovaného materiálu vhodného pro opravu komunikací. Město rovněž počítá s dokončením úpravy chodníku na Plzeňské ulici.

Oprava střechy mateřské školky
Období prázdnin využil Městský úřad Stod k opravě a rekonstrukci střechy MŠ, která byla již v havarijním stavu a do provozních budov často zatékalo. V kuchyni školky proběhly i úpravy podle norem EU a to zvláště výměny vodovodních baterií za bezdotykové a pod.

Práce na staré poště pokračují
V těchto dnech dokončili svoji práci štukatéři na obnově znaků a ozdob na budově staré pošty čp. 12 na Komenského náměstí. Po vyzrání opravených omítek a štukatérské výzdoby celá budova dostane nový nátěr. Stane se tak opět chloubou našeho města. Rovněž tak probíhají dokončovací práce restaurátora na dvousoší Jana Nepomuckého a Panny Marie, které bude v krátké době instalováno na náměstí Komenského, kde kdysi stávalo.

Nové značení
Po schválení Policií ČR a kompetentními orgány budou umístěny na Domažlické a Plzeňské ulici nové označníky s textem: "Radar kontrol 50 km". Rovněž bude na Domažlické ulici posunuto označení začátku obce k prvnímu rodinnému domku proti hřbitovu. Účelem těchto opatření a následných kontrol je zlepšení dodržování předepsané rychlosti v obci. Město rovněž jedná o dokončení přechodu pro chodce u pěší zóny. Realizací tohoto opatření by se měla zlepšit ochrana chodců na tomto velmi frekventovaném přechodu.

Na průmyslové zóně se znovu začne stavět
Další výrobní halu postaví firma MURR-electronic s.r.o. Sdělil to představitelům města zástupce firmy při jednání o odkoupení části pozemků na průmyslové zóně. Nová výrobní hala se začne stavět již letos na podzim a firma počítá se zahájením provozu v polovině roku 2004. Na průmyslové zóně vznikne tak dalších několik desítek nových pracovních míst.

Oprava lávek
Po dlouhých a složitých jednáních se podařilo městu zajistit přiznání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na opravu lávek ve výši 2.400.000,- Kč. Město tak může využít nízké hladiny řeky Radbuzy a Merklínky a opravit nosné pilíře lávek, které byly poškozeny při loňské katastrofální povodni. Zlepší se tak dostupnost některých ulic v našem městě.

Projekt datového propojení úřadů města
Vzhledem k stále větším nárokům na komunikaci mezi zaměstnanci a nutnost spolupráce lokálních sítí na úřadech ve Stodě, nás přiměla k propojení obou úřadů. Jedná se o spojení optickým kabelem, který bude z větší části umístěn do země. Hlavní výhodou bude možnost kontaktovat kteréhokoliv pracovníka e-mailem, centrální přístup obou úřadů na internet přes připojení v Sokolské ulici, čímž se ušetří nemalé finanční prostředky za stávající vytáčení připojení k internetu. Toto propojení se bude také využívat k chystanému zprovoznění pracovišť správních a dopravně-správních evidencí (řid. průkazy, pasy a občanské průkazy), kdy místo plánovaných připojení obou budov do sítě Policie ČR, bude nutné zřídit jen jedno, což opět povede k úspoře finančních prostředků města. Toto připojení se městu bude hodit i v nastávajících letech, kdy nastane nutnost vyměnit již dnes zastaralé telefonní ústředny obou úřadů za nové, schopné spolupráce a komunikace právě po tomto propojení úřadů. Pro občany bude poté výhodou možnost volat přímo dotyčným pracovníkům, neboť toto technické řešení umožní tkzv. přímou provolbu (každý pracovník bude mít své číslo). Pro město bude výhoda spočívat v odbourání místních hovorů mezi oběma úřady, neboť budou uskutečňovány po tomto datovém vedení. Na projekt bylo již vydáno stavební povolení, výstavba začne každým dnem a měla by trvat přibližně měsíc.
-mo-

Zastupitelé podpořili ředitele
Na 5. veřejném zasedání zastupitelstva města Stoda zastupitelé schválili dopis radním Plzeňského kraje. V dopise vyjádřili jednoznačnou podporu samosprávných orgánů města kandidatuře pana JUDr. Karla Hály na funkci ředitele okresní nemocnice ve Stodě. Důvodem podpory města je skutečnost, že stodská nemocnice pod několikaletým vedením JUDr. Hály vykazuje velmi dobré výsledky a minimální zadluženost. Zastupitelé se domnívají, že výměna za jiného ředitele by stodské nemocnici jistě neprospěla.

Věž na Křížovém vrchu
Obce sdružené v Mikroregionu Radbuza vytvořily fond na opravu věže kostela na Křížovém vrchu. Akci na záchranu alespoň části této stavby však brzdí neskutečná nerozhodnost Plzeňského biskupství, které dodnes nebylo schopno uzavřít smlouvu o převodu svého majetku na Krutí hoře obci Chotěšov. To byla jednoznačně limitující podmínka ze strany představitelů obcí Mikroregionu pro zahájení vlastní rekonstrukce. Je zarážející, že i přes nařízení stavebního úřadu ve Stodě o zajištění havarijních objektů Křížového vrchu, kde hrozí možnost úrazu turistů, nereaguje církev vstřícněji.

Přestárlé stromy ohrožují
Pohled na krásné vzrostlé stromy na břehu řeky Rabuzy je jistě příjemný. Ale vše může být i jinak. O tom se přesvědčili i občané Ostrovní ulice. Aniž by byl velký vítr, došlo k ulomení ohromné větve staré vrby, která, jak je vidět na snímku, značně poškodila zábradlí lávky na ostrov. Jen s velkým štěstím nedošlo k ohrožení osob. Pracovníci Povodí Vltavy nebezpečnou dvacetimetrovou vrbu porazili a přitom zjistili, že strom byl doslova "provrtán" hnízdícími ptáky. To bylo bezprostřední příčinou i ulomení části stromu. Je zde nastolena otázka postupného odstraňování těchto, dnes již život ohrožujících, stromů. Poražení takovéhoto velikána stojí několik desítek tisíc korun a může jej provádět jen odborná firma.

Více tolerantnosti
Jízda na kole na přetížených komunikacích je pro dospělého člověka nebezpečná , natož pro dětského cyklistu. To však nikoho neopravňuje k bezohledné, nebezpečné jízdě na velmi frekventovaných chodnících v našem městě. Zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích jízdu na kole po chodnících nepovoluje. Dodržování tohoto zákona tvrdě vyžaduje např. plzeňská městská policie. Jeho nedodržení trestá pokutou ve výši 1.000,-2.500,- Kč. K tomuto kroku však naše město zatím nechce přistoupit. Byl jsem svědkem, kdy dva mladíci, jedoucí vedle sebe na kolech, si dost nevybíravým způsobem slovy: "uhni, bábo"
vynucovali přednost na chodníku u samoobsluhy. Do věci jsem samozřejmě zasáhl, ale byl jsem překvapen reakcí mladíků, kteří se divili, že si vůbec někdo dovolil je omezit. Tady si musíme zamést před svým prahem i my - dospělí cyklisté. Chodci, nebojte se proto vyžadovat své právo, chodníky slouží Vám. Bylo slušností, že třeba na mostní lávce cyklista z kola slezl a počkal, až chodci přejdou, ale tohle pravidlo snad nikdo nezmění. Proto znovu apeluji - buďme k sobě tolerantní a učme to i své děti.
-st-

Policie rozehnala Technopárty na Vrabině
Policie ČR velice rychle zareagovala na podnět občanů našeho města, kteří zjistili najíždění účastníků nepovolené technopárty k Vrabinským rybníkům.
Tato mezinárodně organizovaná akce se měla konat na soukromém pozemku, ale firma, která pozemek vlastní, ke konání akce nedala souhlas. Dopravní Policie zablokovala všechny příjezdy na Vrabinu a zásahová jednotka vyzvala k rozpuštění celé nepovolené akce. Tohoto příkazu organizátoři uposlechli a po úklidu louky Vrabinu opustili. Velké rozčarování však zažili obyvatelé obcí Hradec a Bukovec, spadající pod náš pověřený úřad III.stupně, kam se účastníci techna přestěhovali. Zde rovněž musela učinit pořádek Policie ČR.

Rozebrali lavičky na náměstí
Přímo před očima kolemjdoucích neznámý "kutil" odšrouboval většinu ozdobných matek z nových laviček na náměstí. Po rozbití zemního osvětlení je to další nesmyslná akce vandalů. Rada města uvažuje o zavedení kamerového systému, který by monitoroval prostory náměstí a pěší zóny nepřetržitě 24 hod.

Pozor na vosy
Upozorňujeme občany na nebývalou agresivitu vos a sršňů v letošním létě. V případě zjištění hnízda tohoto hmyzu využijte raději služeb některé odborné firmy a nevyužívejte amatérských prostředků. Při bodnutí zvláště sršněm, doporučujeme raději vyhledat okamžitě lékařské ošetření.

Spodní vody klesají
Nevídané dlouhodobé sucho se negativně projevuje na rychlém snižování hladiny spodních vod. V některých lokalitách našeho města poklesla hladina ve studních až o 2 metry. Přesto i v současné době je po loňském, abnormálně vlhkém roce, zásoba spodní vody vyšší než v letech minulých. Nikoho z nás to však neopravňuje s touto, čím dál dražší tekutinou, plýtvat.

U s n e s e n í
z 5. zasedání Zastupitelstva města Stod,
které se konalo dne 5.8.2003

Zastupitelstvo města:

136 - v o l í návrhovou komisi ve složení: p. Václav Polívka
p. František Šmidingr
p. Mudr. Pavel Šíp
137 - v o l í mandátovou komisi ve složení: pí. Věra Fichtlová
p. František Hecl
p. Mudr. Petr Krčál
138 - u s t a n o v u j e ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva p. Františka Kasla a pí
Věnceslavu Bradovou.


139 - s c h v a l u j e záměr prodat objekt bývalých veřejných WC v ul. U Elektrárny ve
Stodě

140 - s c h v a l u j e prodej bytu č. 6 (2+1), II. kategorie v Sokolské ulici č. 589, II.
patro, obec Stod, panu Pavlovi Sklenářovi, bytem Hradecká 489, Stod

141 - s c h v a l u je prodej objektu na st.p.č. 686/2 v k.ú. Stod v Sokolské ulici , za cenu
2.000.000,--Kč, společnosti Oděv trend s.r.o., Stod, takto: z kupní ceny bude
1.000.000,--Kč uhrazen při podpisu kupní smlouvy, 1.000.000,--Kč bude splácen dle
splátkového kalendáře po dobu čtyř let

142 - s c h v a l u j e splátkový kalendář na splátky kupní ceny objektu na st.p.č. 686/2 v k.ú.
Stod ve výši 1.000.000,--Kč, dle předloženého návrhu

143 - s c h v a l u j e uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene - práva odběru vody ze
studny na pozemku st.p.č. 378 v k.ú. Stod ve prospěch rodinného domu čp. 187 na
st.p.č. 346 v k.ú. Stod, ve prospěch paní Ivany Drdové, bytem Plzeňská 187, Stod

144 - s c h v a l u j e bezúplatný převod pozemku p.č. 1982 - louka o výměře 28 649
m2 do majetku Města Stod od Pozemkového fondu ČR

145 - s c h v a l u j e znak a prapor města Stod, variantu č. II předloženého návrhu - modré
provedení, viz příloha č. 1 usnesení

146 - s c h v a l u j e prodej veřejného osvětlení ve vlastnictví Města Stod společnosti
Západočeská energetika Plzeň, dle varianty č. II předloženého návrhu

147 - s c h v a l u j e text dopisu adresovaného Krajskému úřadu Plzeňského kraje, radnímu
panu Kadlecovi, ve věci jmenování ředitele Nemocnice Stod

148 - s o u h l a s í s používáním pečetě města Stod č. 1 zobrazené v příloze č. 2 usnesení

149 - n e s c h v a l u j e žádost pana Václava Grubera, Bezručova 9, Stod, o snížení ceny
pozemku U Stavidel ze 450,-- Kč/m2 na 350,-- Kč/m2

150 - m ě n í a d o p l ň u j e usnesení č. 120/2003, kterým se schvaluje koupě pozemku
č. 2482/2 díl 1(oddělenou geometrickým plánem o výměře 9 m2), v k.ú. Stod, za cenu
80,--Kč/m2, od paní Jitky Karbanové - Šlehoferové, paní Lenky Karbanové a pana
Vojtěcha Karbana, bytem Nýřany 1015, takto, mění se cena pozemku na 1.000,--Kč

151 - b e r e n a v ě d o m í informace o veřejné soutěži na výstavbu 64 b.j. v lokalitě tzv.
Rolnické zahrady

152 - b e r e n a v ě d o m í 1) informace pana místostarosty o ceníku sběrného dvora
odpadů ve Stodě
2) informace pana starosty o dopisu Ministerstva vnitra o
zamítnutí přenesení části působnosti MěÚ Stod na MěÚ
Holýšov
3) informace o stavu finančních prostředků na účtech Města
Stod
4) informace o současném stavu čističky odpadních vod

153 - o d k l á d á 1) záměr prodat pozemek č. 3915/4 v k.ú. Stod
2) zřízení věcného břemene odběru pitné vody ze studny na pozemku
č. 3915/4 v k.ú. Stod pro vlastnice nemovitosti č. p. 113 na st.p.č. 169
v k.ú. Stod paní Miladě Blažkové, Anně Linsmaierové, Heleně
Mikutové

154 - s c h v a l u j e usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Stod


Lubomír Jungbauer Jiří Vlk
starosta města místostarosta města

Upozornění na dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a Vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou je stanoven Katalog odpadů
Původci odpadů, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání a nevyužijí systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem na základě písemné smlouvy, musí mít od Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň vydaný souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů (do 31.12.2002 souhlas k upuštění od třídění odpadů vydával příslušný okresní úřad).
V případě, že se původce zapojí do systému zavedeného obcí není nutný souhlas vydaný Krajským úřadem.
Hana Syslová, odbor ŽP

Významné památky regionu
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Bukovec
Dominantou vsi Bukovec je zčásti ještě románský kostel Nanebevzetí Panny Marie vystavěný před r. 1200. Z původní románské svatyně se doposud zachovala štíhlá věž a přilehlá loď, jejichž zdivo je sestaveno z pečlivě opracovaných kvádrů, které na nárožích dosahují výšky více než půlmetrové. Na fasádě vpravo od věže je patrný románský vstup na emporu, vedený původně ze sídla prvních feudálních vlastníků Bukovce. Kolem poloviny 14. století došlo k rozsáhlé gotické přestavbě kostela. K románské lodi bylo připojeno gotické presbyterium s dodnes dochovanými pozoruhodnými okenními kružbami. V gotickém zdivu jsou druhotně použity články s drobným románským zubořezem. Obdobných výzdobných prvků používala v této oblasti kladrubská stavební huť. Barokně byl kostel upravován r. 1722. V lodi je kazetový malovaný strop a kůr, zařízení je zčásti rokokové. Klenba gotického presbyteria je vyzdobena freskou.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci je kulturní památka, která svými stavebně - historickými kvalitami přesahuje rámec regionu. V důsledku neúdržby v 90. letech 20. století se stavba kostela dostala do havarijního stavu. Proto v letech 2001 byla zahájena oprava krovu, jehož některé části byly již v kritickém stavu. V letošním roce by měla být dokončena oprava krovu včetně položení nové střešní krytiny.
Ladislav Gebel, odbor památkové péče

Zprávy z mikroregionu RADBUZA
Pro rok 2003 obdržel mikroregion RADBUZA finanční dotace z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekty: Vzdělávací a poradenská činnost mikroregionu RADBUZA (celková výše projektu 95.000,- Kč, z toho dotace 66.000,- Kč).
Druhým projektem, na který mikroregion RADBUZA získal finanční prostředky z Programu obnovy venkova je projekt na Výrobu a instalaci nových úředních desek pro všechny členské obce mikroregionu. Celková výše projektu činí 200.000,- Kč, z toho dotace 140.000,- Kč. V rámci tohoto projektu dojde k výrobě a instalaci celkem 17 nových úředních desek. V současné době mikroregion RADBUZA vybírá vhodnou firmu na realizaci tohoto projektu.
V současné době se realizuje projekt Oprava povodní poškozených vodohospodářských zařízení měst Chotěšov, Dobřany a Stod - sousedních sídel v povodí řeky Radbuzy, v rámci programu ISPA. Tento projekt je v celkové výši 34 mil. Kč. Dotace z programu ISPA činí 85% celkových nákladů (cca 28 mil. Kč).
Zároveň je před dokončením projekt Plynofikace obcí Hradec a Ves Touškov financovaný ze Státního fondu životního prostředí ČR. Celkový rozsah projektu činí cca 13 mil. Kč, vlastní dotace SFŽP činí 50% tj. cca 6,5 mil. Kč. V těchto dnech se rovněž intenzivně pracuje na projektu "Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy", za účasti měst a obcí Dobřany, Holýšov, Horšovský Týn, Chotěšov, Líně, Poběžovice, Stod a Zbůch.Tento projekt se připravuje k podání v rámci Kohezního fondu Evropské unie. V případě jeho úspěšnosti dojde ke kompletnímu odkanalizování všech výše zmíněných měst a obcí. Vlastní realizace tohoto projektu se předpokládá v letech 2005 - 2008, při celkovém rozsahu cca 600 - 700 mil. Kč s možností získat finanční dotaci až do výše 85%.
Ing. Martin Kasl

Rozšíření mikroregionu RADBUZA
Svazek obcí mikroregion RADBUZA v tomto roce rozšířil své řady. V letošním roce přibylo k 16 členským obcím celkem 6 přidružených měst a obcí. Konkrétně se jedná o Holýšov, Horšovský Týn, Líně, Merklín, Poběžovice a Zbůch. V současné době je před schválením vstup obce Kvíčovice jako přidružené obce k mikroregionu RADBUZA.
Ing. Martin Kasl

Nový školní rok s DDM Stod …
I pro nadcházející školní rok připravil DDM Stod pro všechny zájemce bohatou nabídku zájmových útvarů /ZÚ/, ve které naleznete veškeré informace týkající se ZÚ. V nabídce ZÚ, ze které si budete vybírat právě ten svůj ZÚ, naleznete ZÚ s technickým, jazykovým, estetickým, sportovním, pracovním, přírodovědným a hudebním zaměřením… V nabídce si můžete vybrat mezi tradičními ZÚ, přichystali jsme pro vás i novinky. ZÚ v naší nabídce jsou určené nejen dětem, které navštěvují ZŠ. Velký výběr ZÚ ocení rodiče dětí z MŠ, mládež a dospělí. I pro ně jsme připravili naši nabídku. Z naší nabídky si vybere každý, kdo chce aktivně, tvořivě a s kamarády trávit volný čas.
A jak na to? Vyberte si ZÚ, přijďte na jeho zahajovací schůzku, vyzvedněte si a vyplňte přihlášku, zaplaťte poplatek za ZÚ. Těšíme se na vás.
Nabídku ZÚ pro tento školní rok obdrží všichni "školáci" ve škole. Nabídku si můžete vyzvednout v DDM Stod začátkem měsíce září. S jejím obsahem se můžete seznámit na nástěnkách v ZŠ, u DDM Stod, ve skleněné vitríně na náměstí. Samozřejmě vám bude přehled ZÚ k dispozici na našich internetových stránkách www.volny.cz/mddmstod. Zaměstnanci DDM vám rádi poradí při výběru ZÚ, podají vám informace na tel. 377901263, 737903966 či osobně v DDM.

Na letním táboře jsme byli trosečníky i mušketýry
V letošním roce připravil DDM Stod letní tábor, který se konal v Ondřejovicích u Janovic nad Úhlavou. Tábora se zúčastnilo na osmdesát dětí ze Stoda a jeho okolí. Mladší děti se nástupem do tábořiště staly trosečníky na Slunečním ostrově. Trosečník to nemá lehké, a tak se neustále soutěžilo, plnily se úkoly, překonávaly překážky. Děti si zkusily kromě sportování vyrábět různé předměty. Pracovaly s keramickou hlínou, tkaly taštičky, kašírovaly. Vyrobily si totemy. Na konci tábora odjížděli všichni trosečníci v krásných batikovaných oblecích domů.
Starší děti čekala jiná celotáborová hra. Všichni starší účastníci tábora se ocitli ve Francii za vlády Ludvíka XIII. Jejich úkolem bylo chránit čest a slávu Francie, ochraňovat královnu. Postupně se ze všech dětí-kadetů stávali mušketýři. Mušketýrem mohl být pasován vždy jen ten, kdo si to zasloužil. Kdo prokázal odvahu, důvtip, věrnost….. Pasování se odehrávalo na posvátném místě při světle pochodní. Jen pasovaný mušketýr, který obdržel šerpu v barvě své družiny, mohl každý večer vstoupit do stanu a hrát v kostky o zlaté, za které družina kupovala královniny náramky. Tři družiny mušketýrů bojovaly o srdce královny, plnily těžké úkoly. Jen jedna mohla vyhrát. Sázelo se, riskovalo. Velkou úlohu sehrála na konci hry Štěstěna. Všichni mušketýři odjížděli hrdě domů v kloboucích, s šerpou přes rameno a věděli, že platí "Jeden za všechny, všichni za jednoho".
I přes chladné a deštivé počasí jsme se na táboře dobře bavili. I když byl tábor skvělý, těšili jsme se všichni poslední den domů. Děkujeme vedoucím, kteří se tábora zúčastnili, za jejich nápady a dobře odvedenou práci.
Pavlína Schejbalová

Vydařené putování
Uplynulé dva měsíce byly ve znamení prázdnin, tudíž čas lenošení, koupání a cestování. Ne jinak tomu bylo u příznivců turistiky stodského Re-cyclingu. Ti totiž o prázdninách zajeli k našim rakouským sousedům, aby projeli na kolech, nebo pěkně po "svých" prošli některá známá místa přírodního parku Horní Taury.
Na kolech projeli území od jezera Zell am See až ke Krimmelským vodopádům s krásným pohledem na horu Kitzteinhorn, dominantu tohoto kraje, též navštívili jezerní soutěsku poblíž známého městečka Kaprun a prošli se po ledovci pod nejvyšší horou rakouských Alp, vrcholem GROSSGLOCKNER, měřící 3797 m.
Snímek zachycuje skupinu nadšenců u nástupní stanice nově vybudované lanovky na Kaprunský ledovec.
Pavel Sklenář, za KČT Stod

Z činnosti kynologického klubu Stod
Členové našeho klubu připravili na sobotu 16. srpna pro děti ze Stoda a okolí zábavné odpoledne na ukončení letních prázdnin.
Kromě různých soutěží a her proběhla v rámci programu ukázka výcviku psů služebních plemen, přijeli mezi nás i pejskaři z Křimic, kteří předvedli vystoupení "Agelitů", kdy i malí psí miláčkové nejrůznějších ras a plemen zvládají proběhnutí předem postavené překážkové dráhy na čas. Někteří z návštěvníků, se kterými byl přítomen i jejich pes, pak měli možnost vyzkoušet na této dráze schopnosti právě toho svého miláčka. Jako překvapení byla ukázka drezury koně, kdy mohli přítomní vidět, že i takové zvíře, jako kůň, se dá dobře a bezpečně ovládat. Už tradičně přispěli svojí troškou do mlýna i stodští hasičí, kteří předvedli své vybavení na likvidaci dopravních nehod i hasicí techniku. Celé vystoupení hasičů zasvěceně komentoval pan Karel Sejpka.
Celkově je možno konstatovat, že se odpoledne pro děti vydařilo, i když jsme očekávali jejich větší účast. Byla připravena i tradiční tombola, na které se svým příspěvkem podílela i radnice a tak se i rada města zasloužila o zdárný průběh celé akce. Za poskytnutí tohoto příspěvku bychom chtěli touto cestou všem poděkovat, protože každý, i sebemenší příspěvek, je pro nás důležitý zvláště v současné době, kdy po nedávné návštěvě zlodějů v naší klubovně, jsme nuceni pečlivě zvažovat veškeré výdaje, spojené s činností klubu.
Předpokládáme, že odpoledne pro děti na našem cvičišti se všem přítomným líbilo a těšíme se na další setkání s občany při našich akcích, které ještě v letošním roce připravujeme. Mezi tyto akce budou jistě patřit i klubové závody, spojené s oslavou 30 let trvání klubu, mikulášská nabídka pro děti nebo oslava Silvestra pro dospělé. Na všechny tyto akce již předem zveme všechny občany města a okolních obcí.
za Kynologický klub Stod Václav Němeček

"Sportovec města"
Město Stod připravuje slavnostní odpoledne, na kterém by měli být oceněni ti lidé, kteří se nejvíce zasloužili o reprezentaci a propagaci našeho města na poli sportovním. Návrhy na ocenění může podat kdokoliv (jednotlivec, organizace, zájmové sdružení) písemně do městské knihovny nejpozději do konce září. Každý návrh musí být podepsaný a musí obsahovat zdůvodnění, proč toho kterého sportovce, či sportovní kolektiv na ocenění navrhujete. Navrhovat můžete ve věkových kategoriích žáci (do 15 let), dorost (do 18 let) a dospělí. Navrhovat můžete nejen sportovce v současnosti aktivní, ale i ty, kteří nás reprazentovali v minulosti, trenéry a podobně. Z došlých návrhů vybere komise ty, kteří budou oceněni a ceny jim budou předány na slavnostní akci.

SOLASIDO podruhé
V loňském roce u nás poprvé proběhla soutěž pro děti - amatérské zpěváky populárních písní, s názvem Solasido. Zcela zaplněný sál kulturního domu, obrovský ohlas u soutěžících i diváků a velký zájem o tuto akci nás zavazují k vyhlášení druhého ročníku této soutěže. Již nyní můžete zapátrat ve svých repertoárech, kterou píseň byste rádi zazpívali. Soutěž opět proběhne ve třech kolech - neveřejný konkurz a nahrávka, poté veřejné vystoupení před porotou a diváky v kulturním domě.
Přihlášky a bližší informace můžete získat v městské knihovně. Soutěžit můžete s písní dle vlastního výběru, pokud si přinesete kvalitně nahraný doprovod nebo s písní vybranou ze seznamu, který je k dispozici v městské knihovně.
Konkurz se koná v úterý 23. září
Ze soutěže jsou vyloučeny ty děti, které v loňském roce v této soutěži obsadily první tři místa.[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 8)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter