Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 09. 10. 2003 (7732 přečtení)

číslo 7      ročník VIII     říjen 2003

Oprava "Staré pošty" dokončena
Socha se vrátila
Zastupitelé schválili výstavbu vodovodu
Setkání s poslanci a senátory
Střecha na základní škole
Zalesnění "Třešňovky"
Oprava mostu v Lelově
Vážná porucha na vodovodním řadu
"Vandalem" byl pes
Zasedala Bezpečnostní rada regionu
Jak se k nám dovoláte
Upozornění
Hasičům se vrátila Tatra
Nájemní smlouvy na hrobová místa
Kupóny na popelnice budou zrušeny
DPS - Komenského náměstí
Poznávací zájezd do Maďarska
Bílá pastelka
Trochu k zamyšlení
50 let stolního tenisu ve Stodě
Široká nabídka zájmových útvarů DDM Stod
Dobrá věc se podařila
Žákyně ZŠ se zúčastnily televizní soutěže
Významné památky regionu
RE-cycling oznamuje
Taneční 2003
Týden knihoven

Oprava "Staré pošty" dokončena
Hezký pohled se naskytne každému, kdo zavítá na náměstí J.A.Komenského. Tři překrásné štíty staré pošty byly vráceny prací restaurátorů a zedníků údržby města do patřičného stavu. Došlo rovněž k opravám interiérů a podlah. Dům č.p. 12 se tak stal po loňských povodních opět chloubou našeho města a společně s restaurovanou sochou nabízí pěkný pohled na Komenského náměstí.

Socha se vrátila
Nově restaurované sousoší se opět vrátilo na náměstí J.A.Komenského. Akademický sochař restaurátor pan Martin Široký odvedl velký kus odborné práce. Nikdo z nás nevěřil, když před rokem nakládal torza soch ve Stříbrské ulici ze soukromé zahrady (naproti pivovaru), že se podaří tuto památku zachránit. Zůstává záhadou, proč socha byla z náměstí vlastně odstraněna. Podle archivních snímků dvousoší stálo na náměstí prokazatelně do první světové války. Je však doloženo pamětníky, že sochy na náměstí ve 30. letech minulého století již nestály. Důvod, proč došlo k přemístění tohoto díla, se pravděpodobně již nezjistí. Naše město neoplývá množstvím historických památek, o to více si musíme každé vážit a chránit je pro budoucí generace.

Zastupitelé schválili výstavbu vodovodu
Zastupitelé města schválili na svém 6. veřejném zasedání podání žádosti na Ministerstvo zemědělství o přiznání dotace na výstavbu vodovodu. Pokud bude státní příspěvek do výše 50% městu přiznán, budou po realizaci díla městskou vodou zásobovány ulice Družstevní, Úzká, Bezručova, Polní, Vrabinská, Na vršíčku a Kostelní. Předběžný rozpočet počítá s investicí 9 mil. Kč a výstavba by měla proběhnout po etapách v roce 2004-2005.

Setkání s poslanci a senátory
Některé největší problémy, které zatěžují obce Plzeňského kraje, se rozhodli projednat s poslanci a senátory členové správního výboru sdružení měst a obcí. Na programu jednání byly tyto otázky: Vracení dotací po kontrolách finančních úřadů, nový - dosti nejasný dotační titul pro výstavbu nájemních bytů, převod vojenského majetku na obce, zrušení některých stavebních úřadů a další závažné problémy. Potěšující byla velká účast jak senátorů a poslanců, tak i starostů obcí.
"Je velmi důležité, že se o problémech hovoří a hledá se nějaké řešení", prohlásil na závěr velmi plodného jednání předseda svazu měst a obcí Plzeňského kraje a zároveň starosta obce Hrádek pan Perlík.

Střecha na základní škole
Střecha na budově ZŠ na Komenského náměstí je ve velmi špatném stavu. Město zadalo odborné firmě komplexní posouzení stavu střechy a krovu na ZŠ. Posudek bude podpůrným podkladem pro přiznání dotace ze státního rozpočtu na její opravu. Vše záleží na tom, zda poslanci schválí vyjímku v rozpočtu státu a našemu městu, tudíž základní škole, pomohou.

Zalesnění "Třešňovky"
Při podzimní procházce směrem na Vrabinu jistě většinu z nás zarazí neutěšený stav stromů na Třešňovce. Mezi přestárlými, již řadu let neplodícími stromy, rostou borovice, břízy a jiné náletové dřeviny. Město se rozhodlo připravit projekt postupného zalesnění této lokality, který by se měl realizovat v roce 2004-2005. Počítá se i s novou výsadbou na Šibeničním vrchu, kde malé stromky, které pracně vysadili občané, letos zničilo z velké většiny nevídané sucho.

Oprava mostu v Lelově
Jak jsme Vás již informovali v našich listech, městu se podařilo získat dotaci na opravu lávek a mostů ve výši 2,4 mil. Kč. V nejhorším stavu je most přes řeku Merklínku v Lelově. Pro zajištění dostupnosti pravého břehu bude nutné řešit výstavbu provizorního mostu, jak pro vozidla, tak pro chodce. Nejpřijatelnějším řešením se jeví použití mostovky ženijního tanku, zapůjčeného z Milovic. Jeho rozpětí je 18 m, což plně pokrývá potřebu, ale město bude muset doplnit bezpečnostní zábradlí a mezinosníkovou výplň. Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby nového mostu, který by měl vyřešit letité problémy s dopravou na pravý břeh řeky Merklínky v Lelově.

Vážná porucha na vodovodním řadu
Ti občané, kteří jsou zásobováni pitnou vodou ze zdrojů města, měli od 12. září velké nesnáze s dodávkou pitné vody. Došlo k vážné poruše na distribučním řadu. Z prasklého potrubí bez jevných známek na povrchu unikalo denně přes 120 m3 vody tj. 80% celodenního odběru města. Ani moderní technika nebyla schopna poruchu rychle identifikovat, a tak lokalizace závady trvala několik dní. Přestože má město několikadenní rezervu vody ve vodojemu na Krutí hoře, bylo nutné omezovat dodávku do některých částí města. Větším problémem byla kalná voda, což způsobilo uzavírání a otvírání jednotlivých kontrolovaných sekcí distribučního řadu. Není bez zajímavosti, že k poruše došlo opět na vodovodním řadu, který byl vybudován při výstavbě panelových domů v osmdesátých letech. Nekvalitní pokládkou potrubí z umělé hmoty bez patřičného obsypu dochází k častému proražení vodovodního řadu. Lidský šlendrián se nám tedy mstí i po tolika letech.

"Vandalem" byl pes
Na nově zrekonstruovaném nám.ČSA byla přesunuta autobusová zastávka směrem na Domažlice. Zastávka je pěkná a účelná až na to, že jednu výplň někdo rozbil. Při vyšetřování bylo svědecky doloženo, že skleněnou výplň rozbil volně pobíhající pes. Snažil se totiž rychle přeběhnout ulici a napadnout psa na druhém chodníku. Sklo, které se mu postavilo do cesty náraz nevydrželo. Majitele psa se přes všechnu snahu nepodařilo zjistit a město tak přišlo o 9000 korun za opravu zastávky. Je nutno si položit otázku, zda viníkem je opravdu pes?

Zasedala Bezpečnostní rada regionu
Starosta našeho města, který je zároveň předsedou bezpečnostní rady a povodňové komise regionu, svolal radu k druhému jednání v letošním roce. V bezpečnostní radě pracují jak zástupci samosprávy, tak pracovníci policie, armády a hasičů. Na jednání byla přijata některá opatření pro zajištění operativnosti tohoto orgánu. Přizvána byla také Ing. Anderlová, která seznámila členy komise s postupem prací na regionálním povodňovém plánu. Tento má koordinovat činnost povodňových komisí jednotlivých obcí při povodni.

Jak se k nám dovoláte
Pro zkvalitnění naší vzájemné komunikace, Vám přinášíme několik informací.
Městský úřad ve Stodě má dvě zcela oddělené telefonní ústředny. Jednu pro budovu radnice na náměstí a druhou pro budovu v Sokolské ulici. Do budovy radnice se lze dovolat pouze prostřednictvím spojovatelky na telefonní číslo 377 901 430 a 377 901 431. V budově v Sokolské ulici je o něco modernější tel. ústředna, i když našim potřebám také již nevyhovující, která Vás prostřednictvím namluvené smyčky vyzve k volbě linky příslušného pracovníka, kterého voláte, pokud ji znáte. Pokud ji neznáte, ozve se Vám spojovatelka, která Vás přepojí. V tomto okamžiku však může nastat situace, že telefon zdánlivě vyzvání, ale nikdo se neohlásí. Způsobuje to telefonní ústředna, která ve skutečnosti hovor nehlásí. Neděje se tak vždy, ale stává se to. Z toho důvodu uveřejňujeme seznam linek jednotlivých pracovníků, kteří mají pracoviště v Sokolské ulici 566 ve Stodě. Snažíme se situaci řešit, avšak komplexní řešení představuje pouze koupě nové telefonní ústředny. tel: 377 901 212 - 213, klapky:

odbor kancelář starosty
Ing. Pavlína Anderlová 260
Jana Chramostová 231 př. linka 287
Radek Moltaš 230 př. linka 804
Miroslava Dulovcová 232
Dana Duchková 250
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Hana Valachovičová př. linka 270
Eva Bíbová 267
Martina Svobodová 268
Martina Berková 269
Petra Podlipská 237
Bc. Libuše Prachová 238 př. linka 317
odbor živnostenský
Magdaléna Tichá 242 př. linka 728
Jaromír Skalák 239
Zbyšek Macán 241
Jiřina Šizlingová 243
Michaela Krčálová 244
odbor životního prostředí
Jan Jiřík 249 př. linka 301
Marta Andrlová 245
Hana Syslová 246
Miluše Pechová 247
Jana Panušková 248
odbor památkové péče a školství
Ladislav Gebel 251
Markéta Kočková 252
-An-

UPOZORNĚNÍ!
V souvislosti se zahájením provozu sběrného dvora ve Stodě od 2.6.2003 ruší Městský úřad Stod ambulantní svozové dny pro sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry, sběr velkoobjemových odpadů a sběr železného šrotu. Žádáme proto občany, aby pro likvidaci odpadů využívali sběrného dvora. Ceník sběrného dvora je vyvěšen na úředních deskách na nám. ČSA a v Sokolské ul. 566.
Městský úřad bude pro občany nadále zajištovat rozmístění svozových kontejnerů na odpad ze zahrad a dvorů 2 x ročně. Termíny budou sděleny formou letáčku (Oznámení).
Dále občany upozorňujeme, aby odpad odkládali do sběrných nádob na místech k tomu určených a udržovali čistotu, vzhled okolí a pořádek v obci. V mnoha případech bylo zjištěno, že dochází k odkládání odpadu, zejména plastových lahví, mimo sběrné nádoby. Plastové lahve je nutno předem sešlápnout, aby nedošlo k tak rychlému naplnění sběrné nádoby.
Zvýšení počtu sběrných nádob není pro město v současné době reálné, neboť by to znamenalo nárůst finančních prostředků a tím i ceny za odvoz odpadu pro občany.
-sy-

Hasičům se vrátila Tatra
Udržení odpovídajícího technického stavu zastaralých vozidel hasičů není jen problémem našeho města, ale většiny obcí, které mají dobrovolné hasiče. V těchto dnech přivezli naši hasiči z opravy Tatru, která jim sice slouží již od roku 1974, ale toto vozidlo bylo velmi platné při loňských záplavách. Rekonstrukcí a opravou prošla celá nástavba vozidla tak, aby v rámci možností splňovala současné potřeby hasičů. Město uvolnilo ze svého rozpočtu na opravu přes 600 tisíc korun a zároveň požádalo Krajský hasičský záchranný sbor o dotační pomoc. Zastupitelstvu města je sice jasná potřeba nové hasičské techniky, ale pořízení takového speciálního vozidla s odpovídajícím zařízením je otázkou několika milionů korun. Pro příklad nemusíme chodit daleko. Město Dobřany vynaložilo na nákup nového hasičského vozidla přes 7 milionů korun. Taková investice je však nad současné možnosti našeho města. Bude proto nutné počítat v brzké době i s odpovídající opravou hasičského vozidla zn. LIAZ.

Nájemní smlouvy na hrobová místa
Vážení občané,
z důvodu legislativních změn, obsažených v zákoně č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (zejména § 25), je nutné, aby stávající majitelé hrobů měli k 1.1. 2004 na jimi využívané hrobové místo uzavřenou nájemní smlouvu o jeho užívání. Proto budou občanům rozesílány návrhy nájemních smluv. Nic jiného se nemění, ti co mají zaplaceno na 10 let, budou platit v obvyklém termínu a po uplynutí doby stanovené v nájemní smlouvě, jim bude zaslána smlouva nová na období dalších 10 let. V případě dotazů v této věci se obraťte na odbor kanceláře starosty Městského úřadu Stod, Mgr. Janu Šilhánovou.
Lubomír Jungbauer
starosta města

Kupóny na popelnice budou zrušeny
Zastupitelstvo Města Stod odsouhlasilo zrušení používání žlutých známek pro jednorázový vývoz k 1.1. 2004, jenž bude nahrazen jedním ze způsobů pravidelných odvozů dle volby uživatele sběrné nádoby. Smlouvy budou s občany uzavírány v listopadu a prosinci.
Svoz směsného komunálního odpadu lze u jednotlivých typů nádob realizovat s následující frekvencí:
Sběrné nádoby (popelnice) 80 l, 110 l, 120 l, 240 l a 360 l
a) 52 svozů/rok, tj. 1x týdně po celý rok (zelená známka)
b) 40 svozů/rok, tj. 1x týdně v zimním období, 1 x za 2 týdny v letním období (červená známka)
c) 26 svozů/rok, tj. 1x za 2 týdny po celý rok (žlutá známka)
d) 12 svozů/rok, tj. 1 x za měsíc po celý rok (modrá známka)

DPS - Komenského náměstí
Od konce listopadu 2002 dožíváme svůj život v domově důchodců s pečovatelskou službou. Mnoho občanů vidělo toto prostředí v den otevřených dveří a všichni se o domě pochvalně vyjadřovali. Různé nedostatky, které se vždycky v novostavbě objeví, se časem odstranily a nyní tady žijeme celkem spokojeně. Klid, pohoda a soukromí.
Město dodalo do zahrady ve středu objektu efektivní lavičky, stolky, keře a květiny. Je tu však jedno A L E. Na návštěvy za námi přicházejí mladí lidé i děti a mnohdy přijedou na kolech. Což je v pořádku, jenže někteří ignorují venkovní stojan na kola a opírají svá kola na chodbě pod poštovními schránkami. To je od nich bezohledné vůči nám - starým lidem. Některé obyvatelky těžko chodí o dvou holích a nejsou zrovna velké postavy, a tak se těžko přes kola dostanou ke své schránce. A to nemluvím o poškozování bílé zdi. Děti, které přijdou navštívit s rodiči babičku, si často krátí dlouhou chvíli hraním s výtahem nebo házením písku a kamínků do kašny na zahradě, což se pak těžko dostává ven. Proč vy - mladí - nerespektujete hezké a čisté prostředí, ve kterém žije vaše maminka, babička, prababička? Uvědomte si, že léta uplynou jako voda a vy se zde třeba také budete chtít ubytovat ve stejně hezkém prostředí jako my.
Na závěr ještě jedna věc - na vstupních dveřích je zákaz vodění psů do budovy. Nemám nic proti pejskům, právě naopak, ale ne všichni zdejší obyvatelé mají pejsky rádi. Chápu některé obyvatelky, že se těžko loučily se svými miláčky. Když jim je děti přivedou ukázat, tak se s nimi mohou pomazlit venku. A tak prosím návštěvy: "Nebuďte k nám bezohlední a važte si tohoto prostředí, ve kterém dožívají vaše maminky, babičky, prababičky a rodiče. Ať jednou po létech v tomto hezkém prostředí můžete dožít svůj život i Vy."
obyvatel DPS

Poznávací zájezd do Maďarska
V měsíci červnu strávilo 38 žáků 8. a 9. tříd se svými učiteli šest dní v Maďarsku s belgickou neziskovou organizací JEKA v oblasti bohaté na kulturní památky i na termální lázně. Navštívili jsme starobylá maďarská města Visegrád, Ostřihom, Szentendre, Vác. Uskutečnili jsme i celodenní výlet do hlavního města Budapešti. Volný čas jsme vyplnili aktivním odpočinkem - koupání v termálních bazénech, jízda na letní bobové dráze, fotbalové utkání s maďarskými chlapci. Místní tradice, maďarský folklór jsme obdivovali ve skanzenu v Szentendre. Ubytováni jsme byli v domě "Lehár", o který jsme se sami během celého pobytu starali. Přesto, že jsme byli vybaveni němčinou a angličtinou, naučili jsme se i několik maďarských slovíček. K úspěšnosti celé akce přispělo nádherné počasí, ale hlavně vzorné chování všech dětí.
Poděkování patří v neposlední řadě MUDr. Jiřímu Šmejkalovi, lékaři naší výpravy, velice obětavému člověku a dále kuchaři panu Petru Heidenreichovi, který se vzorně staral o naše žaludky. Věříme, že si děti přivezly hezké zážitky.
Mgr. Věra Antošová
Mgr. Alena Mlezivová

Bílá Pastelka
Celonárodní dobročinná veřejná sbírka na podporu služeb pro nevidomé a slabozraké
Téměř každý z nás si někdy na vlastní kůži zažil tu chvilku nejistoty a strachu při pohybu poslepu - když třeba na schodech náhle zhaslo světlo nebo při hře "na slepou bábu". Žijí však mezi námi lidé, kteří se bez zraku musí obejít 24 hodin denně. I ty nejobyčejnější činnosti všedního dne pak vyžadují vedle odhodlání, pevné vůle a soustředění také jistou dávku speciálních dovedností. Nestačí jen prostě vzít slepeckou bílou hůl a vyrazit ven. Dobré zvládnutí prostorové orientace a samostatného pohybu je otázkou několika měsíců intenzivního tréninku. Podle údajů Světové zdravotnické organizace žije na celém světě asi 180 milionů lidí s vážným zrakovým postižením, z toho více než 40 milionů nevidomých. Navzdory pokroku v medicíně a preventivním opatřením toto číslo neustále roste.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ve spolupráci s Tyfloservisem pořádá dne 15. října 2003, u příležitosti mezinárodního Dne bílé hole, 4. ročník celonárodní veřejné sbírky na podporu těžce zrakově postižených pod názvem "Bílá pastelka".
V tento den budou dobrovolní spolupracovníci, oblečení do triček s logem sbírky, v cca 190 oblastech ČR nabízet za finanční příspěvek 20,- Kč a více originální bílé pastelky - jako symbol světa neviditelných linií, symbol světa nevidomých a výraz lidské solidarity a dobré vůle. K lepší identifikaci prodejců pomůže velká kartónová pastelka.
Výtěžek sbírky bude věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a slabozraké, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou slepeckou holí, číst braillovo slepecké písmo a jiné speciální dovednosti, které jim napomáhají přiblížit se normálnímu životu.
Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých ČR
Praha 1
bilapastelka@bilapastelka.cz

Trochu k zamyšlení
V minulých Stodských listech mne zaujal článek s názvem"Více tolerantnosti". Obzvláště pasáž, vyprávějící o neurvalém chování dvou mladých cyklistů a o jejich reakci po napomenutí autorem článku. I já, a možná ne sám, se přikláním k nadpisu citovaného příspěvku, připomínajícímu tolerantnost - jeden z nejdůležitějších aspektů mezilidských vztahů.
S tím samozřejmě souvisí i upřímná úcta k ostatním lidem, oproštěná o jejich hodnocení a posuzování, a i ochota přizpůsobovat se nepsaným zákonům soužití v lidské společnosti. Pomíjet jakékoliv své pocity nadřazenosti a sebedůležitosti a chovat se k ostatním právě tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám - to je vlastně základem těchto "zákonů". Je pravdou, že my dospělí mnohdy nedáváme dobrý příklad dorůstající generaci. Ta pro svůj budoucí život čerpá informace a zkušenosti od dospělých lidí ve svém okolí. Především od nejbližších, od nás - rodičů. Jsme to my, rodiče, kteří jako první děti učíme, co je dobře a co špatně, co se má a co se nemá. Snad to víme, nebo si aspoň myslíme, že to víme, co je dobré a správné, ale ne vždy se podle toho chováme. A to je samozřejmě obrovská chyba! Mstíme se tak těm, kterým chceme, nebo bychom měli být příkladem (ztrácejí přehled co že je vlastně dobře - zda naše chování, nebo naše slova) a zároveň také sobě. Rozporuplnost mezi tím, co někdy říkáme a co činíme, totiž vůbec neprospívá naší duševní rovnováze a životní pohodě, i když to tak v okamžiku "prohřešku" právě nevnímáme. Žijeme tak v sebeklamu a naplňujeme svůj život rozpornostmi. Přicházíme tím o životní energii a tak i o bohatší prožitky radosti ze života, pocitu štěstí, ale i dobrého pocitu ze sebe sama.
Tímto psaním neříkám možná nic, co bychom nevěděli. Třeba to jen vyjadřuji trochu jinak. Ale vězme, že nejdůležitější pro nás pro každého je mít uvedené skutečnosti stále na paměti a chovat se v souladu s nimi, a to jak k ostatním, tak sami k sobě. Apeluji proto stejně jako autor zmíněného článku - buďme k sobě tolerantní, učme se být k sobě ohleduplní a laskaví. Škrtněme lhostejnost, nevšímavost a mstivost ze svého života a naučme se odpouštět. Jsme na světě i proto, abychom se učili žít v míru a harmonii se svým okolím. Máme na to celý život. A tak, pokud to ještě neumíme, začněme třeba onou zmiňovanou tolerancí, ať je nám dvacet nebo padesát, či více. A začněme s tím teď hned! Rozhodně se nám to vyplatí, protože projevená tolerance se nám bude znásobena vracet zpět od našeho okolí. A stejně tak je to i s dalšími aspekty mezilidských vztahů. Vím to a tuto jistotu máme vlastně každý, neboť zákon příčiny a následku (aneb co zasejeme, to sklidíme) funguje naprosto spolehlivě, od nepaměti, co svět světem stojí!
občan Stoda

50 let stolního tenisu ve Stodě
Oddíl stolního tenisu TJ Slavoj Stod si v letošním roce připomíná 50 let své organizované činnosti. Přesně v roce 1953 začali průkopníci stolního tenisu poprvé působit v oblastní soutěži tehdejšího Plzeňského kraje. Smíšené družstvo mužů i žen se zúčastnilo pravidelné krajské soutěže. Parta kolem hráčů Balaše, Navrátila, dr. Schröpfera, Silného a dnes již nežijících členů Šambergra, Žaluda a Šťastné, odstartovala tradici ping pongu a zároveň úspěšné reprezentaace našeho města v rámci okresních i krajských soutěží.
V polovině 60.tých let neméně úspěšně navázali na započatou tradici další hráči, mnozí z nich ještě nyní aktivně hrají. Hráči jako K.Baksa, Bezděk, Mlnářík, F.Zábranský, Černý, Karvay a Ryšánek (již bohužel také po smrti) šířili dobré jméno stodského stolního tenisu v soutěžích družstev i jednotlivců. Dnešní generace, složená z hráčů Raunera, Hořana st., H.Zábranského, Čady, Märze, Houfka, Rocha, Hořana ml., Z.Baksy, Šleise, Šobra a Kašeho , dokázala vyhrát v loňském roce oblastní přebor a postoupit do divize i oblastního přeboru 2. třídy.
V současné době čítá oddíl 38 aktivních členů. V soutěžích působí 4 družstva dospělých, která hrají soutěže od okresního přes oblastní přebor až po divizi. Družstvo žáků nám trvale hraje okresní přebor družstev. Vedle účasti v pravidelných soutěžích družstev oddíl pořádá každoročně několik zajímavých akcí: tradiční Vánoční turnaje dospělých i mládeže, turnaje západočeského poháru a vrcholem sezóny se stal nadregionální turnaj Poslední smeč. Dobrá je spolupráce i s DDM Stod při vyhledávání nových talentů tohoto sportu, kde působí naši hráči jako trenéři kroužku stolního tenisu. O posledním prázdninovém víkendu oslavili toto výročí členové oddílu sehráním přátelského zápasu s družebním oddílem TTC Neunburg vorm Wald, ve kterém stodší hráči vyhráli se značným rozdílem. Poté následovalo v pohostinství "Nový mlýn" ve Stodě přátelské posezení s hosty z Německa a po krátkém bilancování uplynulého období předsedou oddílu byli oceněni zasloužilí členové pamětními listy a medailemi. Symbolicky došlo k předání kroniky oddílu dosud pečlivě vedené A.Balašem novému kronikáři K.Baksovi, který v jeho činnosti bude pokračovat.
Věříme, že i v dalších 50ti letech bude oddíl stolní tenisu úspěšně reprezentovat tělovýchovnou jednotu Slavoj Stod a naše město na poli sportovním i společenském.
ing. Vladimír Čada
předseda oddílu

Široká nabídka zájmových útvarů DDM Stod
Pro letošní školní rok připravil Dům dětí a mládeže ve Stodě bohatou nabídku zájmových útvarů /ZÚ/. Nabídku a informace o ZÚ, novém školním roce obdrží všichni zájemci v DDM Stod každý den od 8.00 do 17.00 hodin, na tel. čísle 377 901 263.
Děti ze Stoda , Chotěšova, Hradce, Holýšova a Merklína obdrží nabídku ZÚ ve škole od zaměstnanců DDM. Aktuální nabídka je uveřejněna na našich internetových stránkách www.volny.cz/mddmstod. Každý rok je cílem našeho zařízení nabídnout zajímavou a bohatou nabídku ZÚ, která zaujme.
V nabídce jsou pro lepší orientaci ZÚ rozděleny podle svého zaměření na sportovní a přírodovědné, technické, jazykové, estetické a pracovní, hudební. Dále jsou ZÚ rozděleny podle věku dětí. Na padesát ZÚ je určeno dětem z I. a II. stupně ZŠ. Baby club nabízí dětem, které navštěvují MŠ a jsou starší pěti let, nabídku šesti ZÚ /anglický jazyk, flétnička, veselé hopsání, Šimůnek, keramicko-výtvarný, počítače/. Nezapomněli jsme se ZÚ ani na mládež a dospělé. Ve večerních hodinách mohou navštěvovat ZÚ volejbal, florbal, aerobic, jóga, keramika, cizích jazyků, zdravotní tělesná výchova, počítače.
Pro děti školou povinné jsme opět otevřeli kluby Oceán a Sluníčko, které jsou dětem přístupné bez poplatku každý den v týdnu. V klubech je pro děti připravena pestrá paleta činností a možností vyžití /od stolních her, šipek, knihovničky, práce na PC, play-stacionu až po hračky, bazén míčků, polštáře, matrace, houpačku…/ Kluby přispějí k příjemnému trávení volného času svým vybavením a řešením prostoru.
Aby se členové na ZÚ cítili dobře a vybrali si ten správný ZÚ, je důležité zvážit při výběru ZÚ svůj věk a schopnosti, další povinnosti-nejen školní, zájmy, časovou náročnost ZÚ. Těšíme se na vás v DDM.

Dobrá věc se podařila
Ve sluncem prozářeném odpoledni v sobotu 6. září 2003 si občané Lisova spolu s lisovskými chataři a chalupáři, ale i dalšími návštěvníky připomněli 760 let trvání obce Lisov.
Oslava byla svým programem, srdečností a neopakovatelnou atmosférou velmi zdařilá. Lisovským se podařila akce, která si nijak nezadala s podobnou akcí, uspořádanou před deseti lety. Po nezbytném uvítání spoluobčanů a hostů, mezi které patřil zástupce hejtmana Plzeňského kraje MVDr. Červený, uvítal starosta Lisova pan Adolf Holzäpfel také osmnáct občanů bavorské obce Rhan, se kterou má Lisov přátelské vztahy.
Poté převzali představitelé SDH a ČČK Lisov spolu s několika občany děkovný list za příkladnou práci za obec. Šťastnou volbu měl pan farář, když se rozhodl pronést kázání pod širým nebem. Tak mohlo slyšet slovo Boží na šest desítek lidí. Skupina mladých, krojovaných "Májovníků" z Chotěšova potěšila srdce přítomných zatančením České besedy. Byli to oni, kdo navodil tu správnou atmosféru.
Po velmi zdařilém zahájení přišla na řadu kapela Vrchovanka z Mrákova. Mladí hudebníci rychle pochopili, že v Lisově probíhá netradiční zábava a dali do hry veškeré své umění. Však také byli po každé "šňůře" oceněni potleskem. Aby se ani o přestávce lidé nenudili, o to se postaral mužský pěvecký sbor Haltravan z Klenčí pod Čerchovem(viz foto). Devět krojovaných mládenců spolu s dudákem zazpívalo chodské písničky, kterými potěšili srdce a získali obdiv návštěvníků. Lisovští nazvali své slavnosti "Pohodovým odpolednem", které však neskončilo večerem. Naopak, zábava gradovala a protáhla se do nočních hodin.
Nebylo jediného účastníka, který by nebyl spokojen. Nejvíce byli spokojeni pořadatelé, kteří právem mohli říci: "Dobrá věc se podařila".
František Kůs
kronikář obce Lisov

Žákyně ZŠ se zúčastnily televizní soutěže
Dne 18. září t.r. proběhlo ve skanzenu jižního Plzeňska v Černotíně natáčení 19-tého dílu vědomostní soutěže s ekologickou tématikou "Hra na zelenou". Relace je vysílána na programu ČT 1. Tato soutěž, ve které se setkají dvě tříčlenná družstva, je určena především pro mládež a zájemce o přírodu. Naší školu zastupovaly žákyně sedmých tříd Barbora Holá, Barbora Šabatová a Jana Šleisová. Soutěž měla zajímavý a dramatický průběh, neboť naše družstvo získalo pěkný bodový náskok a teprve samotný závěr rozhodl o tom, že naše družstvo obsadilo druhé místo za Základní školou Dobřany, s rozdílem jediného bodu. Všichni účastníci získali hodnotné ceny v podobě knih o přírodě. Děvčata z naší školy zde představila projekt 7.A a 7.B "Adopce kozy girgentánské v plzeňské ZOO". Kmotrem vymírajícího živočišného druhu se děti staly již v minulém školním roce a letos pokračují. Kromě seznámení se stanicí "Hyperion" měli možnost účastníci nahlédnout do "televizní kuchyně" a pozorovat náročnou práci filmařů. Nelehký byl také boj s trémou před televizními kamerami. Pořad bude pravděpodobně vysílán na ČT 1 dne 14.10. v 16.40 hod. a opakován na ČT 2 dne 15.10. ve 14.25 hod.
Mgr. Alena Mlezivová
tř. učitelka 7.A ZŠ Stod

Nábor na ZÚ Roztleskávačky
Milé slečny a dívky, které máte rády sport a nebojíte se být krásné, úspěšné a obdivované!
Přijďte se podívat na trénink Roztleskávaček - Včeliček. I letos doplňujeme náš team.
Na co se můžete těšit: Během roku se naučíte základy cheer pohybů, nácvik bude probíhat i v bazénu, na hřištích, v tělocvičnách. Součástí tréninku je i aerobní a gymnastická průprava. Navštívíme společně sportovní soustředění /Master Class, Mistrovství Cheer v Praze…/.
Je to ten pravý sport pro vás.

Významné památky regionu - Kostel svatého Víta - Dobřany
Základní kámen ke stavbě současného kostela sv. Víta byl položen 15.6.1727 chotěšovským proboštem Dominikem Peterkou. Dne 15.6.1734 byl kostel slavnostně vysvěcen. Tehdejší novostavba nahradila kostel původní, který byl snad románského původu, goticky i renesančně přstavován. Po požáru r. 1686 bylo rozhodnuto o jeho stržení. Nový kostel byl postaven podle návrhu Jakuba Augustona mladšího, nákladem 10 822 zlatých.
Kostel sv. Víta je zděná omítaná volně stojící stavba na půdorysu protáhlého šestnáctiúhelníka ( téměř elipsy ) se stěnami střídavě konvexně a konkávně prohnutými. Osm lichoběžníkových pilířů uvnitř nese převýšenou střední část, vystupující nad pultovou střechu a zastřešenou s lucernou a cibulí na vrcholu. Stěny jsou členěny pří nárožích lisénami, v plochách výplněmi v rozích vykrajovanými. V konkávně prohnutých stěnách jsou v přízemí oválná okna v šambráně, v patře obdélná okna s trojlaločným zakončením, rovněž v šambráně. Do kostela se vstupuje čtyřmi vchody, umístěnými v konkávně prohnutých stěnách.
Kostel sv. Víta je barokním skvostem, který patří k nejzajímavějším barokním stavbám v Čechách a vrcholným dílům plzeňského architekta J. Augustona mladšího. Na konci minulého století proběhla jeho rekonstrukce, díky které se stal ozdobou dobřanského náměstí.

RE-cycling oznamuje:
Po zdařilé letní aktivitě končíme cyklistickou sezónu dne 5. října tradiční vyjížďkou nazvanou " Poslední kilák", po této akci pověsíme kola na hřebík, oprášíme lyže a plni očekávání vyhlížíme první sníh.
Aby čekání nebylo tak dlouhé, pořádáme dne 18. října odpoledne zahájení zimní sezóny akcí "Stodská SKI TOUR". Této akce se může zúčastnit každý, kdo má staré běžky a smysl pro recesi.
Bližší informace u členů Re-cyclingu nebo u Pavla Sklenáře tel.č.: 377 901 177.

Taneční 2003
V pátek 12. září se světla velkého sálu stodského kulturního domu rozsvítila hlavně pro ty, kteří se rozhodli vstoupit do společenského života. Čeká je 9 výukových lekcí, ve kterých se budou seznamovat se standardními a latiskoamerickými tanci, country a některými společenskými pravidly. Připraveny jsou dvě prodloužené (3. října a 7. listopadu) a celý kurz bude zakončen 13. prosince závěrečným plesem.
Přijďte se podívat.

Tábor 2003
Také v taneční škole Dance mají letošní tábor za sebou. Tradičně probíhal v krásném prostředí Rudolfovy Pily u Pece pod Čerchovem. V 1. běhu od 9. do 19. srpna se tam sešla rovná stovka dětí. Většina z nich tančila a jeden oddíl se věnoval zdokonalování v německém jazyku. Na druhý běh od 19. do 29. srpna přijelo 90 dětí, z nichž 25 trávilo tábor v sedle svého horského kola a ostatní tančily. Kromě těchto hlavních aktivit plnili kluci a holky program, který byl letos ovlivněn celotáborovým tématem "Harry Potter". Už při příjezdu musel každý projít zdí nástupiště 9 3/4 a na prvním nástupu rozděloval kouzelný klobouk děti do kolejí - soutěžních družstev. V těchto družstvech probíhaly všechny celotáborové soutěže, jako např. famfrpálová utkání, vaření lektvarů, výuka kouzelných formulí, výstavba ochranného obydlí, PIT - Potterův inteligenční test apod. Stejně jako každý rok jsme zavítali do Domažlic, kde jsme tančili, cvičili aerobic a dvě hodiny skotačili v bazénu. Cyklistům se letos vydařil výlet na zříceninu hradu Rýzmberk, kde jednu noc přespali v hradní věži. Díky překrásnému počasí, ale hlavně skvělé partě vedoucích a hodných dětí, se letos tábor mimořádně vydařil a už teď se těšíme za rok na shledanou.
Chcete-li vidět fotky z našeho tábora, podívejte se na internetovou stránku http://tsdance.zde.cz

Týden knihoven
V době od 6. do 12. října proběhla celostátní akce "Týden knihoven". Také knihovna ve Stodě se zúčastnila. Nabízela nově registrovaným čtenářům v tomto týdnu zaevidování bez poplatku. Dále mohli "hříšníci", kterým hrozila pokuta za pozdní vrácení knih přijít bez obav vrátit knihy, jelikož pro ně platila amnestie. V pondělí 6. října byl týden knihoven zahájen "Velkým veřejným čtením". Každý, kdo měl zájem, mohl přijít do knihovny a předčítat ze své oblíbené knihy návštěvníkům knihovny. Pro letošní rok byla pouze jedna podmínka - autorem knihy musel být český spisovatel nebo spisovatelka.

Uzávěrka příštího čísla je 20. října 2003.
Pokud máte nějaký příspěvek, který byste rádi uveřejnili ve Stodských listech, přineste ho do městské knihovny. Nenechte si svoje úspěchy pouze pro sebe, rádi je zveřejníme. Děkujeme[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 5)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter