Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 06. 11. 2003 (7896 přečtení)

číslo 8      ročník VIII     listopad 2003

Smlouva o partnerství podepsána
Loňské katastrofální povodně zůstanou v paměti našich občanů mnoho let. Poznání, že v těžkých okamžicích jsou lidé, kteří rychle pomohou nás utvrdilo v přesvědčení, že existuje stále lidská solidarita. Z takové pomoci pak vznikají neformální přátelství nejen lidí, ale i obcí. Na malé slavnosti pořádané v obřadní síni radnice byla za přítomnosti zástupců České Vsi a našeho města podepsána smlouva o partnerství a spolupráci. Slavnosti se rovněž zúčastnili představitelé některých společenských organizací v našem městě s úspěšnou snahou navázat kontakty s organizacemi České Vsi. Stod finančně pomohl této malebné obci s dvěma a půl tisíci obyvatel v podhůří Jeseníků při opravě školy po povodni v roce 1997. Do oblasti Jesenicka rovněž putovala i lávka za několik set tisíc korun. Starosta České Vsi v loňském roce přivezl finanční dar občanů ve výši 100 000,- korun, za které jsme nakoupili tolik potřebné vysoušeče zdiva. Představitelé obou obcí pevně věří, že se naplno rozeběhnou společné aktivity škol, sportovních oddílů, hasičů a dalších spolků.
-st-

Územní plán města schválen
Několik let trvala snaha našeho města schválit konečnou verzi územního plánu. Zpracovatelem a tedy i investorem našeho plánu byl bývalý Okresní úřad PJ. Proběhla řada jednání o urychlení prací na tomto základním dokumentu pro rozvoj města. Letošním převodem kompetencí územního plánování z okresního úřadu na naše město se podařilo zajistit dokončovací práce a zastupitelé města na svém 6. veřejném zasedání územní plán Stoda a Lelova schválili.

Stavba mostu v Lelově zahájena
Kdo sleduje západočeské televizní zpravodajství ZAK, mohl shlédnout reportáž o pokládání provizorního mostu v Lelově. Kompletace provizorního mostu byla základním předpokladem zahájení demoličních prací na stávajícím mostě. Probíhající betonáž pilířů a výroba nové mostovky probíhá současně. Investora, kterým je naše město, však tlačí neúprosně čas.
Musíme si položit otázku, proč se oprava mostu neprováděla v letních měsících, kdy byly optimální podmínky pro provedení celé rekonstrukce. Důvodem je, že stát, respektivně Ministerstvo pro místní rozvoj, uvolnilo prostředky dotace až nyní a k podpisu smluv o příjmu dotace došlo až 14.10.2003. Je na zváženou, že ministerstvo do podmínek přiznání dotace zapracovalo i zahájení kolaudace v letošním roce. Pokud tuto podmínku město nedodrží, hrozí mu při kontrole finančního úřadu vrácení celé dotace vč. až stoprocentní penalizace. Vše tedy záleží na klimatických podmínkách, které obec nemůže ovlivnit. Nejedná se tedy o neschopnost města, ale opět o byrokratický přístup státu, který znovu přiděluje dotace až ke konci roku.

Městu došla trpělivost
Čtyři roky se "vleče" převod objektu kasáren do vlastnictví města. Kolik slibů od nejvyšších představitelů armády a státu o urychleném převodu kasáren bylo dáno, tolik se jich nesplnilo. Poslední ranou pro trpělivost města je, že nesmíme pronajaté a námi hlídané objekty dále pronajímat firmám. Ze získaných prostředků podnájmu byla totiž hrazena ne zrovna levná strážní služba. Ke kroku převedení strážní služby na město vedla zastupitele obava rozkradení vojenského majetku, který měl být převeden. Pronájem podle posledního jednání na VÚSS skončí v říjnu t.r. a nikdo neví, co bude dál. Zastupitelé se vážně zabývají návrhem změnit žádost z celkového převodu kasáren pouze na převod pozemků u Touškova, kde jsou instalovány vrty, i jejich případné odkoupení vč. vodovodního přivaděče na Krutí horu. Zastupitele k tomuto kroku vedla prohlídka celého areálu, který za 4 roky utrpěl vlivem klimatických podmínek značné škody, hlavně na střechách budov. Kasárna by tak zůstala nadále v majetku státu s povinností se o ně dále starat.

Velký zájem o dvousoší
Postavení sochy na Komenského náměstí vzbudilo u našich občanů nejen značnou pozornost, ale i řadu dotazů. Městský úřad obdržel k sousoší kompletní odbornou zprávu o průběhu restaurování od akademického sochaře a restaurátora pana Martina Širokého. Do těchto dokumentů je možné na radnici kdykoliv nahlédnout v městské knihovně. Pro základní informovanost několik dat: Restaurované dvousoší pochází z druhé poloviny 18. století a je vytesáno z méně kvalitního pískovce. Bylo celé pozlaceno plátkovým zlatem a po jeho poškození natřeno barvami. Sochy tedy nejsou z betonu, jak se řada občanů domnívá, ale byly doplněny jen uražené části soch umělým kamenem a z nového pískovce byla vytesána římsa a podstavec pod sochu. Žulový podklad pochází z podstavce od sochy z náměstí ČSA. Rovněž chybí proti původním sochám zlatá gloriola. Důvodem, proč se na restaurovaných sochách neinstalovaly, bylo jejich možné zcizení. Jak jsme Vás již informovali v minulých Stodských listech, je dokladováno, že sochy stály na Komenského náměstí do první světové války a byly později přemístěny do Stříbrské ulice. Důvod se nepodařilo zjistit, ale pravděpodobně se jednalo o jejich tehdy špatný stav způsobený zvětráním pískovce, ze kterého byly sochy vytesány.
-st-

Odtržení Holýšova
Krajský úřad a ministerstvo vnitra se kladně vyjádřilo k žádosti města Holýšova o převedení pod pověřený úřad třetího stupně v Horšovském Týně. Snahou tohoto rozhodnutí je zachovat celistvost okresních hranic a zajistit tím lepší dostupnost úřadu občanům z části domažlického okresu. Představitelé našeho města několikrát upozorňovali pracovníky ministerstva vnitra na celou problematiku administrativního přesunu 5800 občanů přes hranice okresu. Naše připomínky nebyly brány v potaz a výsledek v podobě nespokojennosti občanů obcí se dostavil. Devět obcí z domažlického okresu bude využívat služeb našeho pověřeného úřadu až do konce roku 2004. Je nutné si položit otázku, proč se toto řešení neuskutečnilo hned na začátku reformy. Bylo to snad způsobeno nezájmem radnic Horšovského Týna a Holýšova se domluvit? To je však věcí zastupitelstev obou měst. Od 1.1.2005 budou občané Holýšova a s největší pravděpodobností i dalších obcí jezdit na většinu odborů do 16 km vzdáleného Horšovského Týna nebo 27 km do Domažlic místo do 6 km vzdáleného Stoda.
-st-

Rekonstrukce obchodu potravin
Delší dobu se naše město snažilo o zlepšení podmínek nákupu ve velmi frekventovaném obchodě potravin na náměstí ČSA. Ve druhém výběrovém řízení byl konečně nalezen nájemce, který byl ochoten na své náklady realizovat rekonstrukci tohoto obchodu. Konzumní družstvo, se kterým město uzavřelo smlouvu o nájmu na dobu 10 let, upravilo prodejnu tak, aby odpovídala současnému nákupnímu standartu. Neporovnatelně se zlepšilo i zázemí pro personál obchodu výstavbou nových šatech a sociálního zařízení.
Město rovněž přispělo ke zlepšení kulturnosti nákupů úpravou parkoviště a tím umožnilo rozvoz nákupu v koších až do zaparkovaných aut.

Příspěvky sportovním a zájmovým organizacím a spolkům z rozpočtu města
Každý rok se na radu města Stod obracejí sportovní, zájmové a jiné organizace a spolky s žádostmi o příspěvky na činnost, sponzorské dary a finanční zabezpečení soutěží, či účasti na nich. Tyto žádosti přicházejí v průběhu celého roku a velmi těžko se odhaduje jejich celková výše stanovená v rozpočtu pro daný rok.
Z tohoto důvodu vyzýváme organizace a spolky, které mají naplánovány na rok 2004 akce, na které budou žádat o příspěvek město Stod, aby tak učinily do 31.12.2003.
Žádost o příspěvek musí obsahovat přesný název a adresu žadatele, označení akce o kterou se jedná a pro koho je určena, termín konání akce, požadovaná výše příspěvku a bankovní spojení, na které lze příspěvek zaslat. Mnohdy nám tyto informace chybějí a celý proces se tím zdržuje.
Maximální výše příspěvku na jednu akci pro mládež je stanovena do 5.000,--Kč.
Maximální výše příspěvku na jednu akci pro dospělé do 3.000,--Kč.
Jsme si vědomi toho, že ne všechny akce lze naplánovat s takovým předstihem , proto žádosti o příspěvek bude možné zasílat ještě do 30.4.2004. Po tomto datu budou všechny žádosti shromážděny a projednány v radě města najednou. Příspěvky obdrží žadatelé v průběhu měsíce května 2004. Nebude však rozdělena celá částka, pouze její část, tak aby bylo možno žádat ještě ve druhé polovině roku, do 31.10.2004.
-taj-

Opravte si telefonní číslo
V minulém vydání Stodských listů byl zveřejněn telefonní seznam pracovníků Městského úřadu Stod, kteří mají pracoviště v Sokolské ulici č.p. 566 ve Stodě. Znovu upozorňujeme, že k úspěšnému navázání spojení je třeba vyvolat nejprve číslo ústředny, které je 377 901 212, příp. 213, a teprve po ohlášení se namluvené smyčky, zvolit trojčíslí klapky uvedené u jednotlivých pracovníků. Pokud je u některého pracovníka uvedeno i číslo na přímou linku, lze volat na toto číslo přímo. V tomto případě si zařádil tiskařský šotek u vedoucí odboru sociálního a zdravotnictví paní Hany Valachovičové, u které je uvedena chybně přímá linka.
Číslo přímé linky paní Hany Valachovičové je 377 901 316. Číslo klapky, kterou lze volat až po výzvě namluvené smyčky je 270.
Zároveň se tímto omlouváme majiteli telefonní stanice, na jehož číslo klienti volali.
-taj-

Setkání starostů měst a obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Stod
Dne 23.10. 2003 ve 13.00 hodin, se v kulturním domě ve Stodě sešli starostové a místostarostové měst a obcí patřících do správního obvodu obce s rozšířenou působností Stod. Na setkání byli přítomni také tajemnice a vedoucí odborů Městského úřadu Stod, kteří přítomným starostům a jejich zástupcům sdělili informace vyplývající z jejich činností, které mají vztah k občanům měst a obcí ve správním obvodu.
K zásadním informacím patřilo ukončení veřejnoprávní smlouvy s městem Přeštice na výkon správních agend a agend z oblasti dopravy, k 31.12.2003. Z uvedeného vyplývá povinnost obcí ve správním obvodu vyvěsit na úřední desky svých úřadů Dodatky k veřejnoprávním smlouvám, které ukončují veřejnoprávní smlouvy k 31.12.2003, ale také rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o souhlasu s těmito dodatky.
Od 1.1.2004 bude všechny agendy, které byly zákonem svěřeny obci s rozšířenou působností, vykonávat Městský úřad Stod. Při této příležitosti představila tajemnice MěÚ, paní Pavlína Anderlová vedoucího odboru správního a dopravního pana Zbyška Macána, kterého do funkce jmenovala rada města od 1.11.2003.
Občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, evidence řidičů, vozidel, technická způsobilost vozidel, zkušební komisař, silniční hospodářství a doprava, to vše budou občané vyřizovat ve Stodě.
Dalším bodem programu byly informace týkající se tvorby rozpočtů obcí na příští rok, veřejnosprávní kontroly a upozornění na možná rizika při hospodaření se státními dotacemi.
Starostům obcí byly poskytnuty jmenovité seznamy dětí, které bydlí v jejich obci a navštěvují základní školu ve Stodě a v krátkosti byli seznámeni s povinnostmi zřizovatele ve vztahu k základní škole a její činnosti v oblasti vzdělávání. Na závěr byly všem předány "Výpisy z havarijních plánů Plzeňského kraje".
Příští setkání starostů se uskuteční na jaře příštího roku.
-taj-

Odvoz komunálního odpadu
V minulém vydání Stodských listů jsme vás informovali o zrušení kuponů na popelnice a novém programu svozů 12 x ročně od 1.1.2004. V této souvislosti uvádíme, že smlouvu na odvoz komunálního odpadu zajišťují Západočeské komunální služby a.s. K uzavření smlouvy stačí zavolat na tel. číslo 377 983 588 nebo 377 983 589, slečnu Janu Kejmarovou, která vám smlouvu, po zjištění potřebných údajů, zašle ve dvou vyhotoveních k podpisu. Po podepsání zašlete jedno vyhotovení zpět. Uzavřít smlouvu bude také možno ve Stodě ve dnech 26.11., 1.12., 3.12. a 8.12. v době od 13.00 do 17.00 hodin.
V těchto dnech budou na MěÚ ve Stodě přítomni zaměstnanci Západočeských komunálních služeb a.s.
Pro větší informovanost uvádíme ještě jednou všechny druhy svozů, které nabízejí Západočeské komunální služby: Sběrné nádoby (popelnice) 80 l, 110 l, 120 l, 240 l a 360 l
a) 52 svozů/rok, tj. 1x týdně po celý rok (zelená známka)
b) 40 svozů/rok, tj. 1x týdně v zimním období, 1 x za 2 týdny v letním období (červená známka)
c) 26 svozů/rok, tj. 1x za 2 týdny po celý rok (žlutá známka)
d) 12 svozů/rok, tj. 1 x za měsíc po celý rok (modrá známka)

Prodej obchodu v Lelově
Zastupitelé města na svém 6. veřejném zasedání rozhodli o prodeji obchodu potravin v Lelově. Město koupilo tento objekt od spotřebního družstva Jednota, které tuto prodejnu chtělo uzavřít, před 7 lety. Snahou bylo zajistit dostupnost nákupu základních potravin pro starší občany Lelova. Za toto období se však situace na trhu značně změnila. Bylo otevřeno několik obchodních center v okolí, jako např. Penny market v Holýšově a to zapříčinilo velký úbytek zájemců o nákup v lelovské prodejně. Podle příslibu nového majitele obchodu, který dal zastupitelům, bude prodejna dočasně dále provozována.

Osadní výbor obce Lelov
Zákon o obcích umožňuje vznik takzvaných "osadních výborů", aby i názor obyvatel té části obvodu, která nemá své zástupce zvolené v komunálních volbách, byl brán v potaz. Dne 5. září 2003 se konala ustavující schůze, kdy za účasti občanů obce Lelov byli do osadního výboru zvoleni: Ing. Václav Sychra - předseda OV a členové - Vlastimil Škudrna, Stanislav Trhlík a Marek Kozel. Pokud vás zajímá, co se v Lelově děje, můžete navštívit jeho stránky na internetu: www.volny.cz/lelov.

Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva města Stod,
které se konalo dne 24.9.2003
Zastupitelstvo města:
155 - v o l í návrhovou komisi ve složení: pí MUDr. Eva Preislerová
   p. František Šmidingr
   pí Věra Fichtlová
156 - v o l í mandátovou komisi ve složení: p. František Hecl
   p. Václav Polívka
   p. Luboš Berka
157 - u s t a n o v u j e ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva p. Františka Kasla a p. Romana Kuběnu 158 - s c h v a l u j e prodej bytu č. 6 (2+1), II. kategorie v Sokolské ulici č. 589, II. patro, obec Stod, panu Pavlovi Sklenářovi, bytem Hradecká 489, Stod, za cenu 350.000,--Kč
159 - 1) z ř i z u j e osadní výbor: "Osadní výbor obce Lelov", čtyřčlenný
   2) v o l í členy osadního výboru Lelov pana Ing. Václava Sychru, pana Vlastimila Škudrnu, pana Stanislava Trhlíka a pana Marka Kozla
   3) v o l í předsedu Osadního výboru obce Lelov pana Ing. Václava Sychru
160 - s c h v a l u j e koupi pozemku st.p.č. 799 o výměře 28 m2 a p.p.č. 248/1 o výměře 1510 m2 v k.ú. Stod, od společnosti Agricos spol. s r.o, formou zápočtu pohledávek, ve výši 119.504,--Kč
161 - s c h v a l u j e záměr prodat nemovitost čp. 119 v Palackého ulici ve Stodě
162 - s c h v a l u j e prodej části pozemku st.č. 34 v k.ú. Stod, Petru Němečkovi, Sokolská 584, Stod, po zpracování geometrického plánu, za cenu 80,-- Kč/m2
163 - s c h v a l u j e prodej objektu čp. 1 na st.p.č. 20/2 v k.ú. Lelov, panu Ing. Václavu Sychrovi, bytem Lelov 55, za cenu 500.000,--Kč
164 - s c h v a l u j e Zřizovací listinu Správy sportovních zařízení města Stod, dle předloženého návrhu
165 - s c h v a l u j e Rozpočtový výhled města Stod na období let 2003-2006, dle předloženého návrhu
166 - 1) s c h v a l u j e územní plán města Stod - Lelov, dle předloženého návrhu
2) v y d á v á obecně závaznou vyhlášku o závazných částech územního plánu obce Stod s tím, že tato vyhláška je nedílnou součástí tohoto usnesení
3) k o n s t a t u j e , že námitky vznesené při projednávání územního plánu byly zapracovány v návrhu řešení územního plánu. Pouze nebyla respektována námitka společnosti České cihelny Josef Maindl s.r.o., vyslovená až při projednávání návrhu územního plánu, která se týkala nesouhlasu se zásahem hranice nezastavitelného území (výkr. č. 2) do bloku zásob suroviny označené č. 22 mapového podkladu, který předložila. Ze strany zpracovatele územního plánu nebyl blok zásob č. 22 respektován, neboť jeho existence nevyplývá ze závazných podkladů a v celém procesu zpracování a projednávání územního plánu nebylo na něj touto organizací upozorněno. Z uvedného důvodu nelze této námitce vyhovět.
4) ž á d á odbor výstavby Městského úřadu Stod, aby při územních a stavebních řízeních dodržoval schválený územní plán města Stod - Lelov
167 - s c h v a l u j e studii výstavby vodovodu ve dvou etapách zpracovanou VPÚ s.r.o., Plzeň, viz příloha. ZM schvaluje podání žádosti na Ministerstvo zemědělství ČR o poskytnutí dotace na budování vodovodní sítě ve Stodě.
168 - r u š í platnost kuponů na popelnice v hodnotě 65,- Kč/ks k 31.12.2003
169 - s c h v a l u j e zavedení 4. programu svozu odpadů společností Západočeské komunální služby, a to 12x ročně, od 1.1.2004
170 - n e s c h v a l u j e prodej pozemku č. 3915/4 o rozloze 88 m2 v Kostelní ulici ve Stodě, dle předloženého návrhu
171 - n e s c h v a l u j e žádost paní Evy Herianové, bytem Nádražní 29, Staňkov o dočasné zastavení exekuce
172 - r u š í 1) usnesení č. 101/2003, kterým se schvaluje prodej pozemku č. 2468/31 v k.ú. Stod, v lokalitě U stavidel, za cenu 450,-- Kč/m2, paní MUDr. Dagmar Rumanové, Krandova 727, Stod
  2) usnesení č. 81/2003 a 132/2003, kterými se schvaluje prodej pozemkové parcely č. 2468/30 v k.ú. Stod, manželům Radkovi a Ivetě Zachovým, bytem Krandova 751, Stod, za cenu 450,--Kč/m2
173 - b e r e n a v ě d o m í 1) informace paní MUDr. Evy Preislerové o situaci s poskytováním Lékařské služby první pomoci a Rychlé záchranné služby
  2) informaci o tom, že společnost IKO spol. s r.o., účastník soutěže na výstavbu 64 b.j., podala odvolání proti rozhodnutí o vyřazení ze soutěže k Úřadu pro hospodářskou soutěž V Brně
174 - o d k l á d á 1) žádost pana Martina Kvítka, bytem Kvíčovice 24 a paní Moniky Podlipské, bytem Palackého 119, Stod, o umožnění zaplacení pozemkové parcely č. 2468/24 v k.ú. Stod ve dvou splátkách
  2) prodej pozemku č. 2468/13 v k.ú. Stod
Lubomír Jungbauer - starosta města
Jiří Vlk - místostarosta města

Proč?
Všichni víme, jak školství zápasí s nedostatkem finančních prostředků.
O to více zamrzí, že jsou mezi námi takoví jedinci, kteří se nestydí okrást i děti v mateřské škole. V uplynulých dnech byly z objektu mateřské školy odcizeny 3 sítě, sloužící k ochraně pískovišť pro děti.
"Proč nám je ukradli?", ptají se děti a my jim bohužel nedokážeme odpovědět. To proto, že to ani my, dospělí, nedokážeme pochopit.
učitelky mateřské školy Stod

Výlet žáků 3.A na Šumavu
Ve dnech 26.-28. září jsme jeli na výlet na Šumavu do obce Zelená Lhota.
Celé tři dny jsme strávili v krásné šumavské přírodě s výhledem na Nýrskou přehradu. Obdivovali jsme nádheru okolních lesů, které malíř podzim právě krásně vymaloval.
Paní učitelky pro nás připravily spoustu soutěží, proběhl orientační běh lesem a nechyběla ani oblíbená stopovačka s hledáním pokladu. V sobotu ráno jsme se vydali na túru na blízký vrchol Prenet. Přestože jsme šli pořád do kopce, nikdo nebyl unavený. Prenet nás odměnil krásným výhledem na okolní krajinu.
Počasí nám po celé tři dny přálo, a tak výlet proběhl bez jediné chybičky. A to také díky manželům Zachovým, majitelům hotelu Zach, kteří pro nás vytvořili příjemnou atmosféru a výborně nám vařili.
Chtěli bychom touto cesotu poděkovat také Vám, našim rodičům, kteří jste nám umožnili na výlet jet.
žáci 3.A ze ZŠ Stod

Z činnosti Kynologického klubu Stod
V sobotu 1. listopadu jsme uspořádali "klubové závody" a jejich průběh jsme zpestřili oslavou 30. výročí činnosti klubu.
Při této příležitosti obdrželi členové klubu skleničky, které nám k výročí vyrobil náš sponzor Sklárna Heřmanova Huť. Určitý počet skleniček jsme připravili i pro ty, kteří klub zakládali, ale dnes již nejsou členy naší organizace. Mají tedy možnost obrátit se na vedení našeho klubu a pamětní skleničku obdrží.
V současné době připravují členové kynologického klubu: mikulášskou nadílku pro děti, která se uskuteční v neděli 30. listopadu ve 13.30 hod. v kulturním domě a ve stejném kulturním domě se pak uskuteční silvestrovská zábava - ve středu 31. prosince 2003, jejíž přípravy již byly rovněž zahájeny.
za Kynologický klub Stod
Václav Němeček

Solasido
8. října v sále kulturního domu zpívaly děti, které byly vybrány v konkurzu dětské pěvecké soutěže. Co všechno tomu předcházelo? Děti se musely zúčastnit konkurzu, na kterém zazpívaly úryvek písně, se kterou by chtěly soutěžit. Někdy byla píseň zvolená dobře, jindy moderátor pořadu pan Justich navrhoval vybrat si píseň jinou. Bylo tomu tak v případě, že dítě dobře zpívalo, ale zkoušelo pro svůj hlasový fond příliš náročnou věc. Ti, kteří úspěšně prošli konkurzem se pak znovu sešli při zkoušce a nahrávání písní na kompaktní disk. Zde se také fotografovali na obal CD a na památeční snímky. No a pak už nervozita vrcholila a přišel slavný den. Ráno si ještě zpěváci mohli vyzkoušet své hlasivky před prázdným sálem, ale v deset hodin se sál do posledního místečka zaplnil spolužáky a učiteli, kteří je přišli podpořit při jejich "generálce". Soutěžící si počínali jako profesionálové a lehkostí svého vystoupení navnadili své spolužáky tak, že se mnozí chtěli zapojit do odpoledního vystoupení. Za své dopolední účinkování sklidili všichni zasloužený potlesk a čekalo je to nejdůležitější - vlastní vystoupení před veřejností a porotou. Uznání patří všem, protože postavit se před sál lidí a sólově zazpívat si netroufl nikdo z dospělých, i když je k tomu moderátor několikrát vyzýval, ale tyto děti ano: Lucie Krajícová, Adéla Giňová, Jana Janečková, Ondřej Byrtus, Andrea Tvarohová, Sabina Bártová, Vendula Levorová, Martina Veisová a medailisté:
1. místo Veronika Giňová s písní Dlouhá noc
2. místo Tereza Štádlerová s písní Lásko má já stůňu
3. místo Josef Kotěšovec s písní Ezop a brabenec

Pět tibeťanů - něco pro život
Možná jste si všimli na některých místech ve městě letáčků, kterými vyzývám další stoďáky, kteří jako já cvičí "pět tibeťanů", aby mne kontaktovali, aby dali o sobě vědět. Jde o iniciativu směřující k setkání lidí se stejnými zájmy k výměně zkušeností s vlastním prováděním cvičení, s jejich zjištěným působením a pod.
Ale co je to těch "pět tibeťanů", k čemu je to dobré?
Jde v podstatě o pět základních cviků, které s největší pravděpodobností pochází z učení jógy. Je to prastarý systém energizujících tělesných pohybů a specifického režimu dechu, který spolu se správným mentálním přístupem pozitivně působí na soulad těla, duše a myšlení jedince. Tibetští buddhističtí mniši mají po staletí cvičení těchto ritů ( jde o rituální cvičení) zahrnuto v programu svých duchovních lekcí - odtud název "tibeťani".
Zmíněné cvičení prokazatelně velmi kladně působí na zvyšování tělesné pohyblivosti a výkonnosti i na duševní a mentální rovnováhu. Velkou měrou přispívá k uvolnění případných blokád tělesných energetických cest (nády - meridiány) a uvádí do souladu činnost energetických center (čaker) našeho těla. Tak je významně podporována a upravována činnost životně důležitých tělesných orgánů, hormonálního a imunitního systému. Současně je značně oživován proces regenerace organizmu a zvyšuje se celková životní vitalita. V konečném důsledku pak vede k meditaci těla, k řízené mentální rekonvalescenci a konečně k hlubšímu pochopení vlastní existence - vlastní podstaty sebe sama.
Pro blahodárný vliv těchto pěti ritů ( dokážou např. upravovat tělesnou váhu, činnost srdce, krevní tlak, metabolizmus, snižují dopad nervových vypětí, odstraňují pocit únavy apod.) si je dnes cení již miliony lidí na celém světě. Nabídnout tento odkaz východních kultur a přiblížit jej dalším zájemcům, aby i jim mohl přinášet užitek, i to je cílem v úvodu zmíněné iniciativy. To, že jsem pod výzvu uvedl svoje jméno není zas až tak důležité. Mám za to, že šíření těchto pěti ritů v širším pojetí je snad automaticky jakýmsi samozřejmým posláním nás všech, kdo jejich cvičení provádíme.
Proto vítáme i všechny "nováčky". Kdo máte chuť se "do toho pustit" také a chcete vědět čím a jak začít nebo váháte, zda to pro Vás může mít vůbec nějaký užitek, přijďte mezi nás. Věk nerozhoduje. Všem rádi odpovíme a poradíme. Nejde vůbec o to chodit pravidelně "do cvičení". Cvičíme každý doma buď sami, s partnerem nebo i s dětmi. Nabízíme možnost setkání všem zájemcům, nováčkům, začátečníkům ale i pokročilým, kteří již delší dobu cvičí pět ritů. Konání jednotlivých schůzek zájemců o "pět tibeťanů" bude zveřejněno vždy v prodejnách Kniha, Zlatnictví, Trojka-barvy a případně na veřejných vývěskových tabulích ve Stodě.
Na setkání s těmi z Vás, kdo se zajímáte o prohloubení meditace těla, kdo více inklinujete k relaxačně meditačním technikám pro mentální a duševní uzdravení sebe sama se já osobně těším nejvíce - a JÁ JSEM
Václav Mlnářík

Lisovští upevnili přátelství
Poslední zářijový den se vypravilo osmnáct lisovských občanů do Bavorska. Jejich cílem byla obec Rhan u Waldmünchenu, se kterou udržuje Lisov po několik let přátelské vztahy. Naposledy byli rhanští v Lisově na oslavách 760 let trvání obce, nyni lisovští návštěvu oplácejí.
Rhan je, tak jako Lisov, malou obcí. Má jen několik desítek domů, přesto stojí za prohlídku. Uprostřed obce je malý, vzorně udržovaný kostelík. A hned naproti je budova pivovaru, kterou by tady v malé obci nikdo nehledal.
Náš zájem byl zaměřen na kapličku za obcí. Není to obyčejná kaplička. Stojí v lese a vede k ní cesta, lemovaná čtrnácti zastaveními Křížové cesty. Kaplička je vzorně udržovaná, na čemž mají zásluhu členové rhanského Spolku lesní kapličky. Překvapilo nás, že u kapličky není zámek s klíčem. Není jich třeba, kaplička je stále otevřená, ve dne i v noci. Kupodivu, nikdo ji nezneuctí, nikdo nic nevezme. Bylo to milé zjištění.
V průběhu dopoledne si lisovští ještě prohlédli textilní závod pana Schneidera. Viděli část pásové výroby různých textilních výrobků, od pokládání a střihání látek až po expedici.
Odpoledne následovala exkurze do místního pivovaru. Tento moderní pivovar patří rodině dr. Aloise Plössla. Návštěvníci mohli sledovat výrobu piva, od vaření a kvašení až po stáčecí linku, která dokáže za hodinu naplnit 12000 lahví kvalitním rhanským pivem. Prohlídka skončila v místnosti pro hosty, kde bylo podáváno občerstvení s ochutnávkou piva. K tomu vyhrával lisovský harmonikář české písničky. V průběhu posezení předal lisovský starosta pan Holzäpfel představiteli pivovaru velký, ručně malovaný džbánek s motivem lisovské kapličky.
Závěr dne patřil přátelskému posezení v nových prostorách textilního závodu p. Schneidera. Na pořad přišlo nejen dobré jídlo a pití, ale i hudba, zpěv, tanec. Dobrá nálada byla samozřejmostí.
Všechno jednou skončí. Skončil i den plný pohody, den, který přispěl k upevnění přátelství mezi občany dvou malých obcí.
za obec Lisov
Adolf Holzäpfel - starosta

Jaký bude advent?
24.1istopadu od 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ první adventní koncert
30.listopadu od 13.30 hodin pořádá kynologický klub v kulturním domě Mikulášskou nadílku pro děti
1. prosince v 17.00 hodin slavnostní zdobení stromku s koledami na pěší zóně - zveme malé i velké, přijďte si zazpívat koledy a ozdobit stromeček. Můžete si přinést vlastní ozdoby, ale nějaké budou i připravené.
11.prosince v 17.00 hodin adventní koncert ZUŠ
15. prosince od 18.00 hodin vystoupí v zasedací síni MěÚ ženský pěvecký sbor Carmina z Přeštic
18. prosince od 17.00 hodin v pořadu "Vánoční nadělování" budou děti nadělovat dárky v podobě písniček, scének, básniček a tanců
20. prosince od 15.00 hodin ve Špitální kapli ZUŠ

Neoficiální stránky města
Několik nadšenců provozuje neoficiální stránky města Stod. Takže pokud vás zajímá něco z historie města, novinky ze Stoda - včetně takových informací, které jsou pro oficiální stránky ne zcela vhodné, můžete se podívat na adresu www.zestoda.net. Stránky dostaly nový vzhled a kromě jiného zde můžete najít v elektronické podobě také naše Stodské listy nebo hry či diskusní fórum.

Významné památky regionu klášter v Chotěšově - budova konventu
Největší památkou v našem regionu je bezesporu klášter v Chotěšově, jehož budova konventu tvoří významnou krajinnou dominantu. Od hlavních příjezdů není tato skutečnost zřejmá, ale stavba, která je postavena na samotném okraji terénního zlomu, je ze strany jižní a východní viditelná na vzdálenost až desítky kilometrů. Svou monumentalitou předstihuje jiné, i významnější památky u nás.
Klášter byl založen mezi roky 1202 až 1208 západočeským velmožem Hroznatou, zakladatelem kláštera v Teplé. Klášter byl věnován premonstrátkám. Za svoji dlouhou historii byl klášter několikrát dobyt, vypleněn a vypálen. V roce 1736 začala výstavba nové budovy konventu, podle plánů plzeňského architekta Jakuba Augustona mladšího. Stavbu prováděl Matěj Kondel. Stavba byla dokončena v roce 1756. Oproti staršímu konventu byla budova postavena na okraj terénního zlomu, aby získala na monumentalitě.
Budova konventu se ve třech křídlech jeví jako jednopatrová, jihovýchodní křídlo je vyšší o dvě poschodí, která jsou ve skutečnosti suterény. Čtyřkřídlá budova je tvořena dvoutrakty chodeb a cel, či jiných místností různého určení. Do vnitřního rajského dvora jsou křídla rozšířena rizality, obsahujícími schodiště nebo záchody. Pouze v severozápadním traktu je ve vnitřním rizalitu kapitulní síň nad přízemní oratoří. Střed hlavního jihovýchodního křídla tvoří na vnější stranu mělký rizalit, ukončený patrovým pavilonem, který obsahuje nad sebou sálové prostory. Zajímavé je filosofické řazení těchto prostor. Spodní dvě jsou pro potěšení těla - salla terrena a refektář ( jídelna ). Nad nimi je hlavní sál pro shromáždění komunity a nejvýše umístěná prostora je knihovna, tedy prostor pro potěšení ducha. Všechny prostory jsou spojeny monumentálním schodištěm, na jehož stropě je ilusivní freska s pokračováním schodiště do nebe. Na severozápadní straně konventu je přistavěn kostel Srdce Páně, jehož osa je kolmá na křídlo konventu. Kostel je trojlodní s vestavěnými emporami. Na kostel navazuje oratoř, která je v přízemípůvodní budovy. Po bocích drobného presbytáře jsou dvě věžičky. Nejvýznamnější místností konventu je kapitulní síň, která byla v letech 1754 - 1756 vyzdobena malbami plzeňského malíře Julia Luxe. Vnejší průčelí jsou náročně řešena s bohatou plastickou výzdobou. Ve dvoře jsou některé plastické články nahrazeny pouze rytými liniemi v omítce.
V roce 1991 byly zahájeny opravy kláštera. Stát prostřednictvím MKČR přispívá na jeho opravy každým rokem nemalým finančním obnosem. Vzhledem k velikosti celého areálu však tyto peníze stačí pouze na malé opravy : každý rok se opravují zejména krovy a střechy. Doufám, že jednou se klášter dočká velké finanční injekce, díky které by byla tato krásná památka zachráněna.

Z policejního zápisníku
Honezovice - Dvaašedesátiletý muž z jižního Plzeňska čelí podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Policisté šetřením zjistili, že v pátek 26. září v odpoledních hodinách jel osobním automobilem Škoda ve směru z obce Lisov na Honezovice. Při jízdě byl kontrolován hlídkou Policie ČR, která zjistila, že řidiči byl v únoru letošního roku vysloven zákaz řízení motorových vozidel na dobu dvaceti měsíců.
Poslední dobou se policisté okresního ředitelství PJ opakovaně setkávají s vloupáním do motorových vozidel, zaparkovaných u hřbitovů na jižním Plzeňsku.
Počátkem října šetřili policisté případ, kdy zatím neznámý pachatel rozbil nezjištěným předmětem levé zadní okno u dveří osobního automobilu Peugeot, které majitel zaparkoval před hřbitovem v obci Starý Plzenec. Zloděj vnikl do vozidla a odcizil zde dámskou černou kabelku s peněženkou, finanční hotovostí, dvě platební karty a doklady. Způsobená škoda byla majitelem odhadnuta na šest tisíc korun.
Obdobný skutek zaznamenali policisté o několik dní později. Sedmatřicetiletý řidič z jižního Plzeňska zaparkoval své osobní motorové vozidlo Citroen před hřbitovem v obci Starý Plzenec. Automobil si vyhlédl zatím neznámý lapka, který rozbil nezjištěným předmětem skleněnou výplň u obou zadních oken. Vnikl do vozidla, kde odcizil černou dámskou kabelku s doklady, finanční hotovost a mobilní telefon. Škoda byla vyčíslena na téměř čtyři tisíce korun.
Policisté intenzivně pátrají po pachatelích těchto trestných činů. Vzhledem k Svátku zesnulých lze předpokládat zvýšenou návštěvnost hřbitovů. Policie proto vyzývá řidiče motorových vozidel, aby v zaparkovaném automobilu nenechávali viditelně cenné věci a doklady, které se stávají lákadlem pro čekající zloděje. Doporučujeme majitelům vozidel, aby při opuštění vozidla si toto řádně uzamkli a zajistili, zavřeli okna a dveře kufru. Nikdy neponechávejte vozidlo odemčené s klíčky v zapalování a to ani na velmi krátkou chvilku!
kpt. Mgr. Václavová Jana
redaktor PIS PČR OŘ Plzeň-jih

Úspěšný rok cyklisty Jana Edelmanna
Ve Stodských listech nebývá často zmiňována cyklistika
Trochu to napravíme zhodnocením uplynulé sezóny závodníka na horských kolech, stodského občana JANA EDELMANNA. Tento jezdec teamu Cykloservex-Duratec obsadil v nejvyšší soutěži České republiky, Český pohár T-Mobile MTB tour, v kategorii muži II. vynikající 10. místo.
Stal se tak nejvýše postaveným závodníkem z celého Plzeňského i Karlovarského kraje ze 104 bodujících závodníků. Zároveň se stal vítězem a držitelem poháru série závodů Pošumavská liga horských kol.
V jarních měsících byl také celkovým vítězem série závodů v Karlovarském kraji.
Zúčastňuje se také maratónů. V seriálu pořádaným Českou spořitelnou s názvem Kolo pro život obsadil v Chomutově 4. místo.
4. místo rovněž obsadil na Vimperské padesátce České spořitelny
Na Plzeňské padesátce ČS obsadil 6. místo
V srpnu skončil na výborném 2. místě v Karlových Varech na Artamonově memoriálu.
Ve výčtu úspěchů by se dalo ještě pokračovat. Nová sezóna tomuto závodníkovi začne, ne jak by se zdálo 1. lednem 2004, ale již v listopadu 2003 najížděním objemových kilometrů. Jeho cílem pro příští rok je posunout se v celkovém žebříčku Českého poháru o nějaký ten stupínek výše.
Budeme držet palce.

Juniorky bodovaly
Po čtyřech těsných porážkách v úvodu sezóny zabodovalo družstvo juniorek DDM Stod v 1. juniorské lize ČR. Vítězství 6:4 nad Benešovem a 4:1 nad FŠB Praha B katapultovalo naše družstvo na 8. místo v lize. Poprvé mohla nastoupit v lize po atletických povinnostech i nejlepší střelkyně našeho družstva - Iveta Gutterová a bylo to znát. Zatížila konto soupeřek devíti góly a pomohla zlomit střeleckou smůlu z prvních čtyřech utkání ligy. Jen připomínáme, že v prvních čtyřech utkáních ligové soutěže naše děvčata prohrála s družstvy Lhokamo Praha 1:3, Bohemians Praha 0:3, SK Jihlava 1:3 a FŠB Praha A 0:4. Děvčatům nescházela bojovnost, ale nervozita v zakončení a větší zkušenost na straně soupeřek nahrávaly soupeřkám. Povzbuzením pro celé družstvo je i nominace naší brankářky Lucie Kardové do reprezentačního juniorského družstva ČR, která přišla do DDM minulý týden.
Tabulka 1.ligy ČR :
Tabulka soutěže po 6. kole

1. SSK Future by Revon     6 6 0 0 	28:7 	12 
2. Tatran Střešovice      6 5 0 1 	57:11 10 
3. FbŠ Russell Athletic Praha  6 4 1 1 26:4 	9 
4. Lhokamo Praha        6 3 2 1	20:15	8 
5. FBK Bohemians Praha     6 3 1 2 	19:8 	7 
6. FBC Liberec Draci 99     4 3 0 1 	20:4	6 
7. SK Jihlava          6 2 1 3 	11:21	5 
8. DDM Stod           6 2 0 4 	12:18 4 
9. TJ Sokol Kr. Vinohrady    6 2 0 4 	11:28	4 
10. HFK Děkanka         4 0 2 2 8:11 	2 
11. FBC Konica Benešov      4 1 0 3 	18:29 2	 
12. FbŠ Russell Athletic Praha B 6 1 0 5 	5:44 	2 
13. Exel team SSK Future B    6 0 1 5 	4:39	1 

V Rokycanech první
Florbalové družstvo mužů DDM Stod sehrálo v přípravě na ligu začátkem září turnaj v Rokycanech, který s přehledem vyhrálo - DDM Stod - FBK Zdice 3:1, Stod - FBK Sokol Plzeň 5:0, Stod - FBK Rokycany 3:0, Stod - Ejpovice 7:0. Závěrečná remíza s CSKA Praha 2:2 jen potvrdila suverenitu našeho družstva v Plzeňském kraji a okolí. O svých kvalitách přesvědčili i mladí šestnáctiletí hráči, kteří se dokázali prosadit / J.Klír , M.Štýs, O. Plocar /.
Vstup do ligové soutěže už tak jednoznačný nebyl a zatím jediné vítězství ze čtyř utkání pasuje naše družstvo spíše do bojů o záchranu. Postup do 3. ligy přinesl velice kvalitní utkání a soupeře. Bude chvilku trvat, než se hráči přizpůsobí. Tak kvalitní utkání jsme v minulé sezóně odehráli maximálně dvakrát za rok, ve vyšší soutěži to však budou všechna.
Pokud máte chuť přijít povzbudit naše družstva tak připojujem následný program :
1.11. 2003 - hala Lokomotiva - Plzeň - 3. liga muži
11:40 hodin - DDM Stod : SK B.U.H. Praha
14:20 hodin - DDM Stod : T.B.C. Králův Dvůr
15.11. 2003 - hala Lokomotiva - Plzeň - 1. liga juniorky
12:10 hodin - DDM Stod : FBC Draci Liberec
16:50 hodin - DDM Stod : FBK Bohemians Praha
16.11. 2003 - hala Lokomotiva - Plzeň - 3. liga muži
9:20 hodin - DDM Stod : TJ Sokol Kr. Vinohrady
14:40 hodin - DDM Stod : SK Anus Kadaň

Uzávěrka příštího čísla je 20. listopadu 2003.
Pokud máte nějaký příspěvek, který byste rádi uveřejnili ve Stodských listech, přineste ho do městské knihovny. Nenechte si svoje úspěchy pouze pro sebe, rádi je zveřejníme. Děkujeme[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 4)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter