Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 18. 12. 2003 (6448 přečtení)

číslo 9      ročník VIII     prosinec 2003

Slovo starosty
Kvapem se blíží konec roku a je dobrým zvykem jej zhodnotit.Letopočet 2003 nezačal pro město zrovna příznivě. Lednová velká voda nám důrazně připomněla srpnové povodně v předešlém roce. Štěstím bylo, že přívalové deště včas ustaly, jinak se katastrofa znova opakovala. Odstraňování povodňových škod a realizace protipovodňových opatření byla hlavním úkolem stanoveným zastupitelstvem. Město využilo jak uvolněných prostředků z rozpočtu, tak i peněz z Fondu solidarity EU. Některé akce, jako most v Lelově a lávky ve Stodě se bohužel protáhly až do letošního prosince. Loňský problém s ohromnými přívaly vod letos vystřídalo enormní sucho. Pro město byly záchranou nové zdroje vody a úpravna na Krůtí hoře, která zásobovala město i při největších odběrech v letních měsících bez problému. Koncem léta jsme měli v plánu zahájit výstavbu 64 nájemních bytů pod nádražím. Termín zahájení se však oddálil z důvodu odvolání (nakonec neúspěšného) jedné z firem, která se zúčastnila výběrové obchodní soutěže až do měsíce listopadu. Velký kus práce čekal zaměstnance městského úřadu při přípravě a rozběhnutí pověřeného úřadu třetího stupně, kterým bylo naše město pověřeno od 1.1.2003. Zde musím všem zainteresovaným pracovníkům vyslovit poděkování za to, že úřad od ledna začal fungovat bez větších potíží. Kromě akcí, které jsem výše uvedl se také realizovaly menší projekty, které jsou pro chod města také velmi důležité. Dokončila se rekonstrukce náměstí ČSA spolu s úpravou větší části nezpevněných komunikací a to i v Lelově. Byla vybudována nová kanalizace v Družstevní a části Bezručovy ulice. Občané na Plzeňské ulici se dočkali chodníků. Bylo provedeno odlehčení kanalizace z ulic kolem mateřské školy. Sportovci dostali nové víceúčelové hřiště, byl otevřen nový sběrný dvůr na průmyslové zóně a další drobné akce. I když se to nezdá, rozpočet města se po úpravě přiblížil k rekordní výši 130 miliónů korun. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval společenským organizacím, firmám i jednotlivcům za pomoc při rozvoji města, popřál vám všem mnoho spokojenosti v osobním životě, mnoho zdraví a pohody nejen o svátcích vánočních, ale i po celý nadcházející rok 2004.
starosta města

Úprava rozpočtu
Na 7. veřejném zasedání zastupitelé odsouhlasili změnu městského rozpočtu. Důvodem rozpočtových úprav je získání některých dotací jak ze státního rozpočtu, tak i prostředků z EU. Upravený rozpočet města byl schválen ve výši 124 miliónů, ale v době uzávěrky našich listů obdrželo město dotaci na výstavbu 64 bytů ve výši 5 miliónů korun.Rozpočet včetně investic tak vystoupal ke 130 miliónům korun.

Rekonstrukce lávek a mostu
S netrpělivostí čekají na opravu lávky přes Radbuzu občané z pravobřežní části města. Při pohledu na staveniště je zřejmé, že se rekonstrukce opravdu provádí ve velkém rozsahu. Pro zpevnění podemletých pilířů bylo nutno vyvrtat několik pilotů, které zajistí lávce potřebnou stabilitu i v případě povodně. Celá sundaná ocelová konstrukce byla opískována a žárově pozinkována. Toto opatření spolu se speciálním nátěrem zajistí dlouhou životnost kovové konstrukce. Poškozené betonové výplně lávky budou nahrazeny tak jako v Lelově tlakově inpregnovaným dřevem.

Upozornění Městského úřadu Stod
1)V souvislosti s přesunem správních a dopravněsprávních agend ze Slovanské aleje v Plzni do Stoda, upozorňujeme občany ve správním obvodu města Stod na rozšíření úředních hodin na správním a dopravním odboru MěÚ Stod v lednu 2004, takto: Pondělí, Středa 7,30 - 12,00, 12,30- 17,00, Úterý 7,30 - 11,30.
2) Dne 31.12 2003 budou úřední hodiny Městského úřadu Stod pouze do 12,00 hodin.
3) Dne 2.1.2004 bude Městský úřad Stod z technických důvodů (zprovoznění správních a dopravněsprávních agend) uzavřen.
Zbyšek Macán, vedoucí správního a dopravního odboru MěÚ Stod

Prodej objektu
Město Stod zveřejňuje záměr prodat objekt bývalé ubytovny a skladu (v blízkosti MěÚ Sokolská 566) v Sokolské ulici ve Stodě.
Objekt je vhodný k podnikatelským účelům a je možné si jej v případě zájmu prohlédnout. Informace na tel. 377 901 431, pan Kocur nebo pan Šmidingr.

Poděkování
Kdo sejde po schodišti mezi mostem a obuví, povšimne si, že na základech mostu je umístěná leštená kamenná deska s datumem 13.8.2002. Zlatá ryska vyrytá v kameni označuje nejvyšší hladinu vody v loňských srpnových povodních. Desku vyrobil a na most připevnil pan Jiří Rešl z Mantavy. Upřímně děkujeme za dar městu.
Město Stod

Vodné a stočné podraží
Rada města odsouhlasila výši vodného a stočného pro rok 2004.
vodné      19,27 Kč
stočné      15,81 Kč
vodné + stočné      36,83 Kč
Pro porovnání uvádíme výši vodného a stočného v některých obcích v našem okolí v roce 2003.
Holýšov      42,14
Stod      30,25
Horšovský Týn      43,52
Chotěšov      32,80
Líně      44,93
Dobřany      45,18
Zbůch      47,18
Poběžovice      34,06

Zastupitelstva měst jednala
V kulturním domě ve Stodě se konalo setkání zastupitelstev devíti měst a obcí sdružených v projektu "Čistá Radbuza". Zástupci odborné firmy, která připravuje celkovou žádost pro získání dotace z fondu Soudržnosti EU, seznámili zastupitele s problematikou podání žádosti a s celým postupem financování náročné akce. Při výstavbě nové kanalizace a u některých obcí i nových čističek odpadních vod bude proinvestováno přes 850 miliónů korun. Z kohezního fondu EU je možno získat až 85 % nevratné dotace. Vše bude záviset na kvalitě a připravenosti akce, která je svým rozsahem v současné době jedinou v plzeňském kraji.

Sdružení měst a obcí
Nejdůležitější současné problémy v životě měst a obcí plzeňského kraje projednalo patnáctičlenné předsednictvo Sdružení měst a obcí na svém výjezním zasedání v našem městě.Sdružení získává stále větší váhu při jednání s krajskými i centrálními orgány. Obce tak mnohdy mají jedinou možnost jak se bránit často nesmyslným byrokratickým nařízením. Příkladem z poslední doby je nekompromisní vracení dotací do státního rozpočtu za sebemenší porušení dotačních podmínek na výstavbu bytů. Na základě složitých jednání se zástupci ministerstev financí a místního rozvoje se podařilo prosadit změny v hodnocení plnění dotačních podmínek.

Výlet na Výtuň
Dne 19. 10. 2003 v 9.00 hodin jsme nasedli do autobusu a asi o deset minut později jsme vyjeli. Dojeli jsme do Holýšova, kde jsme přestoupili na vlak. Vlakem jsme dojeli do Dolní Kamenice, ze které jsme šli pěšky do Horní Kamenice, což bylo asi jeden kilometr. Touto vesnicí jsme jen prošli a začala dvoukilometrová cesta na Výtuň. Po této celkem zdlouhavé cestě jsme byli v cíli výletu. Pan hajný Říha nebyl přítomen a přijel asi za třicet minut. Protože bylo chladno, byli jsme pěkně ztuhlí. Pro zkrácení dlouhé chvíle jsme krmili pobíhající psy. Pan Říha nás po příjezdu všechny hezky uvítal a pozval nás na prohlídku své farmy. Na otázku kolik má v chovné stanici psů, vyběhlo ze dveří dvacet malých krátkosrstých jezevčíků. Dalšími obyvateli farmy byli tři koně. U těch jsme se zdrželi nejdéle, protože nás opravdu zaujali. Zejména nás upoutala informace o dvaceti sedmileté Diablici. O kozy jsme se příliš nezajímali. V hájovně měli také slepice, kachny, kočky i koťata. Po této krásné prohlídce jsme vyrazili na zpáteční cestu přes Kamenici až do Holýšova. Cesta byla osm kilometrů dlouhá, ale hezká, jelikož vedla téměř celá lesem. Po příchodu do Holýšova jsme navštívili restauraci Český dvůr. Po dobrém odpočinku jsme vyrazili na autobus. Po příjezdu jsme plni zážitků a s dobrým pocitem z hezky stráveného dne zašli do svých domovů. A za to vše musíme poděkovat paní učitelce Aleně Mlezivové a panu Rudolfu Hrdličkovi, kteří pro nás tento výlet připravili.
Jaroslav Strejc, 7.B

Už nám není 25
Letos uplynul další pětiletý cyklus, kdy náš ročník 1953 opustil definitivně škamny ZDŠ Stod. Pro organizační výbor to znamenalo zjistit adresy a zaslat pozvání všem dostupným spolužákům. Nakonec svou účast přislíbilo 38 hochů a dívek z 9. třídy školního roku 1967/68. Setkání jsme uspořádali 4. 10. 2003 v prostorách "Myslivny" v Lelově. Protože většina z nás v tomto roce završila 50. rok věku, chtěli jsme sraz pojmout trochu slavnostněji. Na skvělé náladě, která po celou dobu v sále panovala, měla velký podíl dobrá hudba, chutné jídlo a pití a v neposlední řadě ohromná ochota a přátelskost členů MS Stod, kteří se o nás starali. Odezva mezi spolužáky byla výborná a hned na místě nás pověřili abychom další setkání zorganizovali ne po pěti, ale už po třech letech. Nakonec bych rád co nejsrdečněji jménem organizačního výboru poděkoval MS Stod za poskytnutí prostorů ve svém zařízení a zvláště pak patří náš dík všem těm, kteří se o nás tak skvěle starali.
Za organizační výbor Ing. Zdeněk Kohout

Z činnosti MS Stod
Myslivecké sdružení Stod, hospodařící v katastru našeho města a Lišiné, patří co do počtu členů k nejmenším společenským organizacím. Budeme - li však posuzovat naši činnost podle četnosti akcí pro mysliveckou i nemysliveckou veřejnost, zařadíme se mezi organizace nejaktivnější. Například pro Lišinou jsme prakticky jedinými pořadateli kulturních akcí. Hubertskou zábavu zde rádi navštěvují i občané Stoda a my doufáme, že najdou cestu i na myslivecký ples, který zde budeme pořádat v lednu příštího roku. Rovněž ve Stodě a v Lelově jsme v letošním roce pořádali naše tradiční akce: střelby na asfaltové terče, podzimní zkoušky loveckých psů, Dětský den, Mikulášskou nadílku atd. Mnoho našich občanů také strávilo hezké chvíle při oslavách životních výročí, svateb či srazech spolužáků v našem společenském zařízení v Lelově. To vše vyžaduje spoustu práce od většiny našich členů. Ale největší akce, která mnohým nedá spát už dnes, nás teprve čeká. V dnešní době, kdy je obrovský problém dostat návštěvníka na jakoukoli kulturní akci, jsme se rozhodli vyslyšet žádosti radnice a 13. února 2004 uspořádáme po létech znovu Myslivecký ples ve Stodě. Možná je to od nás troufalost, když daleko větší organizace na podobné aktivity dávno rezignovaly, ale my věříme, že kdo si v tento večer cestu do "kulturáku" najde, nebude litovat a že Vás bude co nejvíce. Stodští myslivci Vám všem přejí pohodové Vánoce, šťastný a veselý nový rok a těší se s Vámi na shledanou.
-al-

Vánoce pro opuštěné psy
Členové přírodovědného kroužku při ZŠ Stod se obrátili na pedagogy a žáky 1. a 2. stupně s prosbou o příspěvek na přilepšenou k Vánocům (v podobě piškotů) pro opuštěné psy v útulku na Valše. Sbírka se setkala s velkým ohlasem u pedagogů i žáků. Sešlo se dvěstě balíčků piškotů, také balíčky se suchým krmivem a deka. Zvláštní dík patří Terezce Štádlerové. Patnáctého listopadu navštívilo třicet dětí ze třetí až osmé třídy útulek pro opuštěné psy. V útulku se nyní nachází 95 psů, převážně menších plemen (kapacita je 75). Děti se přesvědčily, že ačkoliv je o psy dobře postaráno, chybí jim opravdový domov. V rámci výletu do Plzně žáci shlédli také zajímavou výstavu kuriozit v plzeňském rozhlase. Organizátoři akce děkují touto cestou všem, kteří nezůstali k osudu těchto bezbranných tvorů lhostejní.
Mgr. Alena Mlezivová

U s n e s e n í ze 7. zasedání Zastupitelstva města Stod, které se konalo dne 18.11.2003
Zastupitelstvo města:
175 - v o l í návrhovou komisi ve složení: p. Roman Kuběna
   pí MUDr. Eva Preislerová
   p. Luboš Berka
176 - v o l í mandátovou komisi ve složení: p. František Hecl
   p. Miroslav Hořan    pí Mgr. Věra Fichtlová 177 - u s t a n o v u j e ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva p. Václava Polívku a p. Františka Šmidingra
178 - s c h v a l u j e Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2004, v tomto znění:
   1/ Správci organizací jsou oprávněni realizovat pouze rozpočtové výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu jimi spravovaných subjektů.
   2/ Správci organizací jsou oprávněni realizovat pouze opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav a nebezpečí vzniku škod na majetku, nebezpečí poškození zdraví).
   3/ Kromě výše uvedeného jsou správci oprávněni realizovat rozpočtové výdaje v případě, že vyplývají ze smluvních či jinak daných závazků města vůči třetím osobám.
   4/ Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
179 - s c h v a l u j e Změnu č. 2 Rozpočtu města Stod na rok 2003, dle předloženého návrhu
180 - s c h v a l u j e prodej stavební parcely č. 2468/13 v prostoru Stod "U Stavidel" na výstavbu rodinného domu paní Daniele Košanové, bytem Hradec 122, za cenu 450,-- Kč/m2
181 - s c h v a l u j e splátky kupní ceny pozemkové parcely č. 2468/24 v k.ú. Stod, panu Martinovi Kvítkovi, bytem Kvíčovice 24 a Monice Podlipské, bytem Stod 119, takto:
- první splátka (původní cena pozemku) 330 400,-- zaplacena při podpisu smlouvy
- druhá splátka (rozdíl navýšené ceny) 94 400,-- do šesti měsíců od podpisu smlouvy
182 - s c h v a l u j e poskytnutí půjčky paní Heleně Ondičové, bytem Družstevní 318, Stod na výstavbu sociálního zařízení v jejím rodinném domku.
183 - s c h v a l u j e odměnu pro neuvolněné členy zastupitelstva města Stod, dle předloženého návrhu
184 - s c h v a l u j e změnu režimu plateb za ukládání odpadu ve sběrném dvoře pro fyzické osoby od 1.1.2004, takto:
Veškeré druhy odpadů budou od 1.1.2004 pro fyzické osoby zdarma s trvalým bydlištěm v obci Stod a Lelov. Na fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby se toto opatření nevztahuje.
185 - s c h v a l u j e definitivní poskytnutí finančních prostředků z povodňového fondu panu Bohumíru Podlipskému bytem Střelice 4, a paní Marii Bakešové, bytem Nádražní 660, Stod, s termínem čerpání do 30.6.2004
186 - s c h v a l u j e definitivní poskytnutí finančních prostředků z povodňového fondu manželům Aleně a Josefu Gardašovým, bytem Jiráskova 717, Stod, s termínem čerpání do 30.6.2004
187 - s c h v a l u j e definitivní poskytnutí finančních prostředků z povodňového fondu panu Leonu Gustovi a paní Ivetě Vůchové, bytem Bezručova 176, Stod, s termínem čerpání do 30.6.2004
188 - s c h v a l u j e definitivní poskytnutí finančních prostředků z povodňového fondu panu Miroslavu Ledererovi, bytem Krátká 733, Stod, s termínem čerpání do 30.6.2004
189 - s c h v a l u j e definitivní poskytnutí finančních prostředků z povodňového fondu manželům Haně a Vlastimilu Nejedlým, bytem Komenského nám.17, Stod, s termínem čerpání do 30.6.2004
190 - s c h v a l u j e definitivní poskytnutí finančních prostředků z povodňového fondu panu Karlu Nushartovi, bytem Plzeňská 652, Stod, vlastníkovi domu č.p.143 na st.p.č.235 v k.ú. Stod, s termínem čerpání do 30.6.2004
191 - s c h v a l u j e definitivní poskytnutí finančních prostředků z povodňového fondu paní Miroslavě Vargové, bytem Sokolská 598, Stod (vlastník č.p.219 na st.p.263/1 v k.ú.Stod). Částka byla oproti usnesení zastupitelstva města Stoda č.116/2003 snížena z důvodu rozporu žádosti s Programem poskytování dotací na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002. Termín čerpání 30.6.2004
192 - s c h v a l u j e definitivní poskytnutí finančních prostředků z povodňového fondu panu Antonínu Topinkovi, bytem č.p. 666, Stod, s termínem čerpání do 30.6.2004
193 - s c h v a l u j e přijetí investiční dotace pro jednotku SDH Stod na rok 2003
194 - s c h v a l u j e zrušení žádosti o dotaci na technickou infrastrukturu 11 b.j. "U Stavidel"
195 - n e s c h v a l u j e prodej části pozemku č. 2021/9 v Šeříkově ulici ve Stodě
196 - n e s c h v a l u j e prodej pozemku č. 92 o výměře 150 m2
197 - m ě n í a d o p l ň u j e usnesení Zastupitelstva města Stod č. 30/2003 ze dne 1.4.2003, ve znění usnesení č. 126/2003 ze dne 18.6.2003 , kterým se schvaluje prodej pozemkové parcely č. 2468/2 v k.ú. Stod, paní Pavlíně Schejbalové, bytem Stod 757 a panu JUDr. Romanu Kočímu, bytem Plzeň, Slovanská alej 2, za cenu 450,--Kč/m2 takto: mění se číslo pozemku na 2468/14 v k.ú. Stod
198 - b e r e n a v ě d o m í návrh obecně závazné vyhlášky města Stod O příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Základní školy Stod, s tím že ukládá odboru památkové péče a školství projednat s Krajským úřadem Plzeňského kraje částku neinvestičních nákladů ve výši 200,--Kč/jedno dítě/měsíc.
199 - v y d á v á obecně závaznou vyhlášku města Stod č. 3/2003 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Stod a Lelov a stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů, dle předloženého návrhu
200 - b e r e n a v ě d o m í 1) termín konání setkání zástupců zastupitelstev a rad všech zúčastněných měst a obcí na projektu Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy, které se koná 11.12.2003 od 18.00 h v KD ve Stodě
2) termín konání příštího zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 15.12.2003
201 - b e r e n a v ě d o m í 1) dopis ředitelky NsP Stod, kde nabízí ubytování v objektu ubytovny ve Stodě
2) informace tajemnice MěÚ paní Ing. Pavlíny Anderlové, kdy informovala členy zastupitelstva o připravovaných změnách na MěÚ Stod v Sokolské ulici v souvislosti s převedením dopravně správních agend z MěÚ Přeštice od 1.1.2004
202 - b e r e n a v ě d o m í informace pana starosty o usnesení přijatém Zastupitelstvem města Holýšova o připojení do správního obvodu obce s rozšířenou působností Horšovského Týna
203 - o d k l á d á 1) prodej st.parcely 1310 v k.ú. Stod, o výměře 16 m2
   2) vydávání obecně závazné vyhlášky města Stod o místních poplatcích
   3) prodej pozemků (zahrádek) u Merklínky
204- s c h v a l u j e usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Stod

Lubomír Jungbauer, starosta města
Jiří Vlk, místostarosta města

Ptáme se proč
Všichni víme, že město nemá tolik finančních prostředků, aby se mohly realizovat všechny zamýšlené akce ve městě. O to víc mě mrzí, že mezi námi žijí lidé, kteří ničí veřejný majetek tím, že dokáží rozbít okna v bytě u bývalého letního kina, kde zasklení těchto oken stálo město 5.847,- Kč. Neuplynul ani měsíc a okna bytu jsou zase poničena. Je třeba, aby se rodiče více věnovali svým dětem a věděli co dělají ve volném čase, protože tato okna mají na svědomí děti, které je házením kamení do bytu rozbily. Dále na náměstí ČSA vadí asi některým občanům lavičky, které slouží k posezení, protože odšroubovali i matičky šroubů, kterými jsou připevněny latě lavičky. Dále rozbili i osvětlení, které je umístěno v dlažbě náměstí, ničí se cedule "zákaz pobíhání psů" v pěší zóně, psy volně pouštějí na místa, kde si hrají děti a ještě se diví, že tito psi v těchto místech nemají co dělat, když jsou na to upozorněni. Věříme, že dotčení občané, kteří jsou si vědomi tohoto jednání se nad sebou zamyslí a udělají si vlastní závěr.
-vs-

Zimní údržba chodníků, místních komunikací va městě Stod a v obci Lelov
Údržbu místních, víceúčelových komunikací a chodníků ve městě Stod a v obci Lelov provádí odbor údržby Města Stoda. Cílem zimní údržby je zmírnění závad ve sjízdnosti, schůdnosti silnice a chodníků. Pro zimní údržbu má středisko tyto stroje: Traktor 6211 + pluh, UNC 060 + lžíce, pluh, UNO 53 + lžíce, VARI + sněhová fréza, Multicar 25 + sypač, Multicar 25 - ruční posyp, AVIA 31T - ruční posyp. V případě potřeby je zajištěna výpomoc firmou Agricos Stod spol.sr.o. Za silnice ve státní správě provádí a zodpovídá středisko SÚS Stod, v případě kalamity předpokládáme pomoc ostatních organizací ve Stodě. Vlastníci nemovitostí jsou ze zákona č.13/1937 a provádějící vyhlášky 104 povini vykonávat zimní údržbu chodníků souvisejících s nemovitostmi, vedoucí k zlepšení schůdnosti. To znamená oklepání krápníků (rampouchů), úklid a posyp chodníků. Zásoby posypového materiálu - písek cca 27 tun, pytlovaná sůl 1 paleta, drcené kamenivo cca 9 tun, volně ložená sůl cca 2 tuny. V případě potřeby je zajištěna posypová sůl na středisku SÚS ve Stodě. Schválený posypový materiál je písek, drcené kamenivo a chemická sůl.

Významné památky regionu
Čečovice - kostel sv. Mikuláše
Říká se, že to nejlepší nakonec. Jediná nemovitá kulturní památka, která se pyšní přívlastkem národní, je cihlový kostelík sv. Mikuláše v Čečovicích.
Kostelík byl vystavěn před polovinou 14. století. Vlastnímu kostelíku předcházela starší stavba, jejíž zbytky lze tušit v rozrušeném základovém zdivu pod základy dnešního kostelíka. Archeologickým průzkumem bylo dále zjištěno, že na ploše, kde kostelík stojí, bylo již v 10. a 11. století slovanské pohřebiště.
Nevelká svatyně, jejíž loď tvoří se stejně širokým presbytériem jeden sálový prostor, je doplněna mladší hranolovou věží. Horní patra věže byla v baroku vystavěna nad sakristií, jinak si stavba uchovala svoji téměř původní podobu. V západním průčelí je prolomeno okno s kamennou rozetou. Nad ním zdobí štít bohatá architektura arkád a kružeb rámovaná profilovanou štítovou římsou s kraby. Hlavní vstup do kostela je ukončen vimperkem. Bohatě plasticky zpracovaná podstřešní římsa je oživena bájnými zvířaty a rostlinami. Obdobnými motivy je zdobena také kamenná kruchta. Celkově působí kostelík jako dílo stavební huti nejvyšší úrovně.
-vs-

Poslední smeč 2003
Již posedmé se sešli v druhém květnovém týdnu nejlepší stolní tenisté Plzeňského a Karlovarského kraje na posledním turnaji sezóny, pořádaného stolními tenisty Slavoje Stod v tělocvičně ve sportovním areálu v Hrádecké ulici. Letošní rekordní účast devadesáti devíti hráčů a hráček byla zpestřena i účastí prvoligového hráče Vítkovic Petra Husníka a hráče III. německé ligy Uli Hosseho. Ti také se utkali a celkového vítěze turnaje. Tím se nakonec stal hráč Vítkovic Petr Husník, o třetí místo se podělili Marcel Havlíček a Petr Mašek (oba v současnosti v zahraničí). Ani letos by se tento turnaj nemohl konat bez aktivní účasti všech členů oddílu stolního tenisu a za přispění sponzorů, kteří přispěli k úspěšnému průběhu celé akce za což je jim třeba poděkovat.

Úspěšní stolní tenisté Slavoje Stod
Dne 8. 11. 03 se stolní tenisté Slavoje Stod zúčastnili regionálního přeboru v herně TJ Dobřany. V průběhu turnaje, jehož se zúčastnilo 51 mužů a 7 žen, se opět hráči ze Stoda neztratili a potvrdili své postavení v regionu. Po loňském druhém místě se jim povedlo vybojovat přebornický titul v nejprestižnější kategorii mužů, kde zvítězil Tomáš März. Toto vítězství bylo navíc doplněno i druhým místem Jaroslava Houfka a třetím místem dvojice Tomáš März - Václav Rauner ve čtyřhře mužů. Ani v dalších kategoriích se stodští hráči a hráčky neztratili. V ženách obsadila třetí místo Andrea Šusterová (věkem ještě dorostenka) a spolu s Ivanou Houfkovou byly druhé ve čtyhře. Stejné umístění zaznamenala dvojice Tomáš Roch - Andrea Šusterová ve smíšené čtyřhře. Hned za nimi na třetím místě skončila dvojice Jaroslav Houfek - Ivana Houfková. Lze konstatovat, že vystoupení stolních tenistů bylo velmi dobré a nezbývá jim jen popřát mnoho úspěchů nejen na oblastním přeboru jednotlivců ale i v dlouhodových soutěžích družstev.

Vážený pane starosto,
v neděli 9. 11. 2003 jsem se zúčastnila již 16. ročníku taneční soutěže Šumavský pohár v Nýrsku. Velmi mne potěšilo, že vítězem v latinskoamerických tancích třídy "B" se stal pár z našeho kraje Karin Pavuková a Petr Pejchal, kteří soutěží za Taneční školu Dance manželů Cíchových, s.r.o. ve Stodě. K tomuto úspěchu Vašich soutěžících Vám upřímně gratuluji.
Se srdečným pozdravem
Mgr. Olga Kalčíková
radní pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu, neziskového sektoru a národnostních menšin

Znáte naše město?
V našem městě, ve Stodě,
všichni žijem v pohodě.
Jestli jsi náš host a přejedeš most
poznáš rychle změny, které se tu staly.

A tak třeba radnice
líbí se všem velice
když má kabát nový, zlatem lemovaný.
Dům s deskou generála Suvorova
po povodni je jako nový znova.

I ostatní budovy nedaleko od vody
barevně se oblékly, aby špíně utekly.
Nádraží už dříve prokouklo
a cestujícím srdce zatlouklo.

Zeleně tu máme dost
a krásně opravený most.
Nová zóna pro pěší
i vodou nás osvěží.

Hasiči též si přišli na své
s novou velkou garáží,
odkud svatý Floriánek
zhora na ně pohlíží.

Obchody jsou tu nablízku,
jenom mít hodně penízků.
My však s nimi šetříme,
do nové pošty je nosíme.

Radbúza nás někdy zlobí,
hlavně vloni při povodni
hodně škody nadělala,
teď je ale hodná dáma,
i když trochu umazaná.
Čistička však toto zpraví,
umyje ji do zásoby.

Tak se vydej na cestu do našeho města,
najíš, napiješ a odpočineš si,
jak to kdo rád,
nezapomeň si vzít s sebou fotoaparát.

Ať se někdo nezlobí,
že se v řádcích nenajde,
vždyť do stodských listů
všechno se nevejde.

čtenářka stodských listů

Ohlédnutí za atletickou sezónou mladších žaček Olympioniku DDM Stod
V uplynulé sezóně se družstvo mladších žaček, které tvoří dvanáct dívek, zúčastnilo soutěže Oblastního mistrovství družstev /OMD/ a Petřínských závodů žactva /PZŽ/. Cenné body v závodu družstev jsme "sbíraly" na stadionu ve Stříbře, v Nýřanech a v Domažlicích.
Při prvním a druhém kole získalo družstvo mladších žaček po jednom hlavním bodu, součet pomocných bodů činil za obě kola 36 bodů. Třetí a poslední kolo závodů družstev se konalo v Domažlicích. Dívky zde získaly dva hlavní body a 28,5 bodů pomocných. V tabulce družstev se stodská děvčata umístila na 5. místě.
Do Plzně jezdí dívky závodit /PZŽ/ s velkou oblibou. Každá z nich má možnost bojovat sama za sebe /nejde o soutěž družstev / a získat medaile. Pro mladé atletky je důležité, že si z těchto závodů odvážejí na krku cenné kovy do své sbírky. Kladem těchto závodů je rozdělení věkové kategorie na mladší a nejmladší žactvo. I mladší atleti mají možnost změřit své síly se svými vrstevníky.
Některé dívky /ročník 90/ si v kategorii mladších žaček zazávodily naposledy. V příštím roce budou sbírat body za starší žačky. Čeká je velká konkurence a budou v ní muset chtít obstát. .Družstvo mladších posílí nové členky družstva z náboru, který se konal v měsíci září.
Všem stodským atletkám přeji do další sezóny chuť sportovat a zlepšovat si osobní výkony. Velkým přáním atletek je mít ve Stodě takový pěkný stadion s umělým povrchem jako mají atleti v Domažlicích či ve Stříbře.

Juniorky bodovaly
Po pěti těsných porážkách v úvodu sezóny zabodovalo družstvo juniorek DDM Stod v 1. juniorské lize ČR. Vítězství 6:4 nad Benešovem a 4:1 nad FŠB Praha B katapultovalo naše družstvo na 7. místo v lize. K umístění na této pozici dívkám pomohla remíza s družstvem FBC Liberec Draci 99 - 4:4. Toto utkání se hrálo 15. 11. v Plzni v hale Lokomotiva.
Po atletických povinnostech mohla nastoupit v lize i nejlepší střelkyně našeho družstva - Iveta Gutterová. Bylo to znát. Zatížila konto soupeřek více než deseti brankami a pomohla zlomit střeleckou smůlu z prvních čtyř utkání ligy.
Jen připomínáme, že v prvních pěti utkáních ligové soutěže naše děvčata prohrála s družstvy Lhokamo Praha 1:3, Bohemians Praha 0:3, SK Jihlava 1:3, FŠB Praha A 0:4 a těsně s Bohemians Praha 1:2.. Děvčatům nescházela bojovnost. Nervozita v zakončení a větší zkušenost nahrávala soupeřkám.
Povzbuzením pro celé družstvo je i nominace naší brankářky Lucie Kardové do reprezentačního juniorského družstva ČR. Po 10. kole se drží družstvo juniorek na 7. místě v tabulce. Děkujeme všem, kteří přišli podpořit juniorky 15. 11. do Plzně.

V Rokycanech první
Florbalové družstvo mužů DDM Stod sehrálo v přípravě na ligu začátkem září turnaj v Rokycanech, který s přehledem vyhrálo - DDM Stod - FBK Zdice 3:1, Stod - FBK Sokol Plzeň 5:0, Stod - FBK Rokycany 3:0, Stod - Ejpovice 7:0. Závěrečná remíza s CSKA Praha 2:2 jen potvrdila suverenitu našeho družstva v Plzeňském kraji a okolí. O svých kvalitách přesvědčili i mladí šestnáctiletí hráči, kteří se dokázali prosadit / J.Klír , M.Štýs, O. Plocar /.

Úspěch na "domácí půdě"
Postup družstva mužů do 3. florbalové ligy přinesl velice kvalitní utkání a soupeře. "Tak kvalitní utkání jsme v minulé sezóně odehráli maximálně dvakrát za rok", tvrdí hráči. "Ve vyšší soutěži se musí naše družstvo poprat s větší konkurencí", dodávají.
Vstup do soutěže byl trochu rozpačitý. V prvních utkáních bojovalo naše družstvo o záchranu v lize. Obrat nastal v posledních utkáních.
V neděli 16. 11. sehrálo družstvo mužů turnaj na domácí půdě. V Plzni /hala Lokomotiva/ porazilo družstvo DDM první družstvo z tabulky - TJ Sokol Královské Vinohrady 7:3. S družstvem SK Anus Kadaň, které si drží v tabulce 2. místo, vyhrál náš team 5:4. Obě vítězství jsou velkým úspěchem a přinesla našemu družstvu čtyři body. Těší nás, že naše družstvo umí změřit síly a uspět ve vysoké konkurenci nejlepších.
Po 8. kole se naše družstvo vyšplhalo s devíti body na 5. místo v tabulce. Děkujeme všem fanouškům za vytvoření příjemné sportovní atmosféry. Vytvoření skoro domácího prostředí pomohlo hráčům k úspěchu. Je škoda, že hala ve Stodě nevyhovuje svými rozměry vysokým kritériím ligových soutěží.

Co se žákům tříd 5. A a 5.B. nejvíce líbilo na výletě do hlavního města?
22. října jsme jeli se třídou 5.B na výlet do Prahy. Cestou v autobuse jsme se koukali na film. V 9.15 nás autobus dovezl do Pohořelce a šli jsme na Loretánské náměstí. Pak jsme jeli do kina IMAX, kde se promítal film "Modrá planeta". Když to skončilo, koupili jsme si popkorn, nasvačili jsme se a zase jsme odjížděli. Tentokrát do planetária, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí o vesmíru. Nakonec jsme šli na Pražský hrad a do Zlaté uličky, kde bylo mnoho zajímavých, ale drahých věcí. Když jsme jeli domů, zastavili jsme se u Mac Donalds. Domů jsme se vrátili v půl sedmé. (Katka Cachová)
,, ...... ve Zlaté uličce jsme měli rozchod. My jsme šli do zbrojnice, tam byly zbraně, hladomorna, štíty, meče, oštěpy, nože, dýky, helmy, brnění a suvenýry. Je to tam strašně drahý....." (Filip Bořík)
,, ...... a nejvíc se mi líbilo planetárium a taky záchody v IMAXU. V planetáriu se mi nejvíc líbily ty přístroje a počítače, snad nejvíc to kino v kopuli planetária......." (Tadeáš Kynčl)
,, ...... Na Pražském hradě to bylo super, viděl jsem dveře, kterými vchází pan prezident, byla tam zlatá koruna na bráně a okna ve zbrojnici byla super ......" (Petr Bauer)
,, ...... líbilo se mi v ,, Mekáči", hlavně klouzačka ......" (Radek Berka)
,, ..... Jeli jsme do IMAXU, tam jsme se koukali na ,,Modrou planetu". Bylo to dobré, šel bych na to ještě. Pak jsme jeli do planetária, tam jsme koukali na strop a to bylo perfektní....." (Kuba Volena)
,, ..... Ta ,,Modrá planeta" se mi nelíbila, protože to byl dokument a dokumenty, ty mě nezajímají ....." (Vašek Svoboda)
,, ..... Při dlouhé cestě domů jsem spala , ale ,,blbě", sklo bylo moc tvrdé, ne jako polštářek, který mám doma ......" (Magda Čabalová)
,, ..... Praha je hlavní město, mají to tam hodně hezké ale hodně drahé ....." (Kája Kalný)[Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter