Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 02. 03. 2004 (5292 přečtení)

číslo 2      ročník IX     únor 2004

Věž na Křižáku
Předáním objektu stavební firmě začala první etapa opravy věže kostela na Křížovém vrchu. Prvotně musí být provedena demolice krovu a klenby kostela, která v současné době ohrožuje náhodné návštevníky. Budou rovněž rozbourány okolní objekty, ze kterých zbyla po "nájezdech" nenechavců jen ubohá torza. Odvezená stavební suť bude rozdrcena na speciální drtičce a vzniklý materiál bude použit na opavu příjezdových cest. Investorem celé akce je mikroregion Radbuza, který na opravu využije finanční zdroje získané od členských obcí, ale také dotaci od plzeňského Prazdroje. Projekt na opravu kostelní věže vypracoval Ing. architekt Lumír Kydlíček. Pokud oprava proběhne podle harmonogramu prací, bude se možné podívat z opravené rozhledny na podzim letošního roku.

Upozornění
Upozorňujeme občany, že v poslední době se množí případy nedodržování vyhlášky města o podmínkách chovu psů. Několik případů, kdy majitel neměl psa na vodítku bylo řešeno v přestupkové komisi pokutou. Dále upozorňujeme občany, že platí zákaz vstupu se psy do objektu radnice i úřadu v Sokolské ulici a školských zařízení.

Jak se hlídá hladina řek
Lednové vzedmutí hladiny řeky Radbuzy bylo způsobené prudkým vytrvalým deštěm a částečným táním v Českém lese. Řada občanů se nás dotazuje, jakým způsobem je informována povodňová komise města. O odpověď jsme požádali starostu města, který je rovněž ze zákona předsedou povodňové komise. Od ledna roku 2003 je naše město pověřeno úřadem třetího stupně. Zajišťujeme i povodňovou komisi pro spádové území. Čili v našem městě pracují dvě povodňové komise. Musím konstatovat, že se systém informovanosti obcí a měst proti roku 2002 mnohonásobně zlepšil. Do štábu povodňové komise přicházejí aktuální informace od hydrometerologického ústavu, krajské povodňové komise, s automatických hlásičů umístěných na řece Radbuze, státního rybářství a starostů jednotlivých obcí v povodí. Další potřebné informace získává štáb pomocí internetu. Jedná se o radarové snímky, jak dvou stanic v České republice, tak i radarů v sousedním Německu. Největší přínos pro nás mají informace z radarů a hlásných automatických profilů na Radbuze v Tasnovicích a Staňkově. Na Merklínce jsme ve spojení se státním rybářstvím, které nám hlásí okamžitý stav na rybnících nad Merklínem. Ve Staňkově byl v lednu vyhlášen druhý stupeň povodňové aktivity. Proč se ve Stodě nic nedělo? Že se nic nedělo je jen zdání. Vedení města aktivizovalo potřebnou techniku a zařízení, i když nebylo nutné vyhlásit ani první stupeň povodňové aktivity. Občané v záplavové oblasti Stoda a Lelova byly pravidelně seznamováni s aktuální situací pomocí městského rozhlasu. Dále bylo zasíláno průběžné hlášení obcím a městům na toku Radbuzy pod naším městem. Jsme si plně vědomi, že včasná informovanost je základem řešení nebezpečných situací mezi něž povodně jistě patří.

Vandalství na hřbitově
Krádež předmětů nebo poničení hrobů je ukázkou toho, že jsou mezi námi stále lidé schopní takovéto ubohosti. O tom se přesvědčilo několik majitelů pomníků v urnovém háji. Lednová návštěva neznámého vandala zanechala na některých hrobech úplnou spoušť. Poražené pomníky a rozkopané porcelánové podobenky svědčí o pachatelově "charakteru". Úcta k předkům patří i do moderní společnosti. Věřme, že se policii podaří pachatele vypátrat.

Bývalá Obnova zmizela
Řada našich občanů byla překvapena, jak rychle byl rozbourán dům č.p. 147 v Bezručově ulici, ve kterém byla v minulosti opravna obuvi a sklenářství. Při demolici se plně prokázalo, že rozhodnutí města objekt zbourat a na jeho místě postavit nový, bylo správné. Naši předci byli opravdu šetrní. Na celém domě chyběla kvalitní malta i stavební materiál.

Regionální soutěž učňů
V měsíci lednu proběhla v Plzni každoroční regionální soutěž učňů v oborech obchodu a služeb, pořádaná plzeňskou integrovanou školou živnostenskou. Z naší ISŠaU Stod se zúčastnili žáci z oborů kadeřnice, krejčová a kuchař-číšník v silné konkurenci mnoha dalších škol. Formou prezentace se představili také žáci elektrotechnických oborů.
Pro stodskou školu byl letošní ročník jedním z neúspěšnějších. V oděvní soutěži získaly naše žákyně 1. a 3. místo v kategorii volná mladá móda, 3. místo v kategorii klasická mladá móda a 8. místo v kategorii společenských oděvů.
Kuchaři - číšníci soutěžili ve stolničení, tedy v kompletní přípravě slavnostního stolu a určeným tématem byla rybářská slavnost. Získané 3. místo v tvrdé konkurenci bylo obrovským úspěchem, neboť do soutěže šli žáci a žákyně prvního ročníku.
Velmi dobře se umístily rovněž naše kadeřnice v kategoriích neopunk a složitý společenský účes.
Poděkování patří nejen žákům, ale především mistrovým odborného výcviku, které žáky do soutěží připravovaly. Atmosféru soutěží vám představíme na fotografiích ve vstupní chodbě MěÚ.
Mgr. A. Sedláčková

Co nového v nemocnici
Od 1. ledna 2004 začala ve Vašem městě a mikroregionu poskytovat zdravotní péči akciová společnost Stodská nemocnice, která právně vznikla již v květnu 2003. Současně stávající Nemocnice s poliklinikou Stod jako příspěvková organizace přestala vyvíjet řádnou činnost, i když právně ještě nezanikla. Stručně řečeno, jedná se pouze změnu právní formy nemocnice. Ve vztahu k pacientům se tato změna nikterak neprojeví. Zdravotní péče je poskytována nemocnicí - akciovou společností - ve stejném rozsahu jako v r. 2003, všechna lůžková oddělení a ambulance byly zachovány v dosavadní struktuře, o pacienty pečují stejní lékaři, sestry. V souvislosti s uváděnými změnami považuji za nutné připomenout, že již v květnu minulého roku přešlo provozování lékařské služby první pomoci (LSPP) a rychlé záchranné služby (RZS) pod Plzeňský kraj. Nemocnice tedy nezajišťuje návštěvní službu, tu v pracovní době provádějí praktičtí lékaři. V nemocnici však slouží ústavní pohotovost internista, chirurg, gynekolog a pediatr, kteří jsou připraveni ošetřit ty pacienty, kteří sami do nemocnice přijdou.To se zejména týká LSPP pro děti, jejíž výkon zabezpečuje dětské lůžkové odd. nemocnice.
Nemocnice chce občanům nabízet postupně další služby více či méně navazující na poskytovanou zdravotní péči. V nejbližším časovém horizontu chceme při nemocnici zřídit stacionář pro seniory. Stacionární péče zahrnuje komplexní péči o klienty buď denní nebo celotýdenní. Klienty stacionáře tvoří senioři, kteří nemohou pro svůj věk či zdravotní potíže žít zcela samostatně, ale rodina je schopna se o ně část dne postarat. Podmínkou pro přijetí klienta je posouzení zdravotního stavu a vhodnosti umístění v tomto zařízení lékařem. Pobyt ve stacionáři je plně hrazen klientem. Prostředí stacionáře je stylizováno jako rodinné, aby se klienti cítili bezpečně a příjemně. Denní režim stacionáře je zaměřen na aktivizaci klientů, kondiční a speciální rehabilitaci, ergo-, muziko- či aromaterapii, trénink paměti apod. Smyslem péče stacionářů je přispět klientům, kteří nemohou být ve vlastním domácím prostředí, k navození pocitu tělesné i duševní pohody a oddálit co nejvíce péči ústavní.
Otevření stacionáře při nemocnici do jisté míry závisí na zájmu, resp. poptávce po této službě ze strany obyvatel města a celého mikroregionu. Proto přivítáme, jestliže Vy, kteří máte pocit, že stacionář pro seniory byste v budoucnu využívali, projevíte svůj zájem osobně nebo telefonicky v sekretariátu nemocnice (telefon 377 901 834).
Do spektra nemocnicí nabízených služeb patří i sauna, která je součástí našeho rehabilitačního oddělení. Byli bychom rádi, kdyby saunu více využívala široká veřejnost, školy, sportovní oddíly, sportovci jednotlivě, rodiny, zkrátka všichni ti, kdo chtějí dělat něco pro své zdraví. I v tomto případě kontaktujte sekretariát nemocnice. Nenechte naši saunu zahálet!
Závěrem bych Vás chtěla ubezpečit, že my všichni ve Stodské nemocnici a.s. jsme vykročili do nového roku 2004 s předsevzetím poskytovat Vám, našim spoluobčanům, kvalitní zdravotní péči v co nejširším spektru. A to není fráze, to je náš skutečný cíl, naše poslání. Naproti tomu nám bude obrovskou morální podporou, jestliže uvidíme, že vy, občané Stoda a celého mikroregionu, jste rádi, že máte svoji nemocnici, že cítíte sounáležitost k ní a že ji podporujete v jejím úsilí být stále lepší.
Ing. Miloslava Šlajsová, ředitelka nemocnice

Podpírání stropů ZŠ
Jak jsme vás již informovali v našich listech, statické posouzení některých nosných prvků stropů a krovu v základní škole nedopadlo dobře. Odborná firma navrhla provizorní opatření, která sice zajístí současnou bezpečnost žáků a učitelů, ale to však není řešení do budoucna. Tři roky marně naše město žádá o postupnou dotaci na opravu a přístavbu školy na Hradecké ulici. Rovněž byla zamítnuta ve třetím rozpočtovém čtení naše žádost o dotaci na opravu základní školy na Komenského náměstí. Poslanecká sněmovna tak dala najevo, jak se staví k problémům škol na venkově. Pravděpodobně jsou "důležitejší" věci jako například výstavba nových úřadů. Je si třeba uvědomit, že investice do dětí a jejich vzdělání se společnosti vrátí, ale platí to i opačně.

Kmotry už máme v předsíni
Když se řekne liška, většina lidí si představí zrzavou šelmičku, která dokáže vyzrát na každého hospodáře či hajného. V noci mu vybílí kurník a neslyšně zmizí v lese. Pravda je samozřejmě trochu jiná. Liška je jedinou volně žijící šelmou u nás, která se může lovit pocelý rok. Není to proto, že působí škody na drobné zvěři ( zajíc, bažant ), protože tato zvěř v přírodě téměř žádná není. Hlavním důvodem tlumení lišky obecné je to, že je největším přenašečem vztekliny. V minulosti dostatek potravy držel lišky v bezpečné vzdálenosti od měst a obcí. Početní stavy byly redukovány lovem a nemocemi. Vakcinace lišek proti vzteklině způsobila jejich velké přemnožení a nedostatek potravy je přitahuje stále blíž k lidskému obydlí, což představuje pro obyvatele velké riziko. Že se nejedná o plané strašení vás snad přesvědčí událost z prvního týdne tohoto roku. Tři členové MS Stod díky svým dvěma psům - norníkům ulovoli ze dvou starých kanálů v bezprostřední blízkosti města osm dospělých lišek. Za poslední tři roky ulovili pomocí těchto pejsků více než 50 lišek. Takže pozor, "kmotry" už nám běhají po městě, i když je nevidíme. Pokud ji však uvidíte a ona neuteče nebo ji najdete mrtvou, je najvýš pravděpodobné, že je nakažená. V žádném případě na takové zvíře nesahejte a nález oznamte na městském úřadu, policii nebo kterémukoliv myslivci.
- al -

Z policejního zápisníku
· Zatím neznámý zloděj se vloupal do dodávkového automobilu Mazda, které bylo zaparkované na Třídě 1. máje v Merklíně. Z nákladního prostoru automobilu odcizil bourací kladivo, příklepovou vrtačku, elektrický měřící přístroj, hliníkový kufr s nářadím a plechový kanystr s benzínem. Způsobená škoda byla majitelem předběžně vyčíslena na třiatřicet tisíc korun. Policisté po zloději pátrají.
· V noci ze soboty na neděli (11.1.2004) odcizil dosud neznámý pachatel osobní motorové vozidlo Seat Ibiza, které majitel zaparkoval do garáže u rodinného domu ve Stodě. Majiteli vznikla škoda sto tisíc korun. Policisté po zloději i vozidle pátrají.
· Počátkem ledna se vloupal zatím neznámý zloděj do rekreačního domku v Družstevní ulici ve Stodě. Pachatel vnikl nejprve na pozemek u domu, následně vylezl na střechu objektu, kde vypáčil poklop vikýře, vnikl na půdu domku, kde odstranil poklop do obytných místností. Vnitřní prostor rekreačního domku prohledal a odcizil zde pouze hrací kostky. Poškozením objektu vznikla majiteli škoda dva tisíce korun. Vyšetřování případu nadále pokračuje.
· Podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí čelí dvacetiletý muž z Holýšova, který byl v lednu krátce před půlnocí v obci Hradec kontrolován hlídkou Policie ČR. Policisté zjistili, že řídí motorové vozidlo Škoda, ačkoliv mu byl v říjnu loňského roku vysloven zákaz řízení motorových vozidel.

Rekonstrukce Domu dětí a mládeže
V letošním roce bude z prostředků státního rozpočtu na rok 2004 realizována rekonstrukce Domu dětí a mládeže Stod nákladem 4 miliony korun. Rekonstrukce bude probíhat v uvolněných prostorech po společnosti Oděv Trend v kulturním domě, která zde ukončila činnost ke konci roku 2003. Výše zmíněnou částku se podařilo zajistit při projednávání státního rozpočtu pro letošní rok poslanci Ing. Vladimíru Čadovi. Tyto zrekonstruované prostory budou využívány Domem dětí a mládeže, který dosud působil v tomto zařízení ve stísněných podmínkách.
asistent poslance Vlastimil Bartoš

Most v Lelově
Koncem ledna projel naším městem přepravník nadměrných nákladů, na kterém byla naložena ocelová konstrukce nového mostu v Lelově. Mostovka byla za pomoci jeřábu osazena na připravené pilíře a čeká se jen na lepší klimatické podmínky, umožňující betonáž. Se zprovozněním mostu se počítá v jarních měsících.

Rybáři - rok 2003
Během roku 2003 se členové ZÚ rybáři DDM Stod pod vedením pana Lubomíra Míky zúčastnili několika rybářských soutěží. Umístnění mladých rybářů na stupních vítězů jak na okresní, tak krajské úrovni je velkým úspěchem. Umístění V. Homolky na 8. místě v národním kole si zaslouží obdiv.
Hochům ze ZÚ i panu Míkovi přejeme v tomto roce další úspěchy.

Motýlení
Tak se jmenuje nově nainstalovaná výstava cyklu grafik chotěšovského výtvarníka Jiřího Posledního. Vidět ji můžete až do patnáctého března v prostorách městské knihovny. V loňském roce vystavoval autor tyto grafiky v Plzni. "Když se začala rýsovat možnost samostatné výstavy, pojal jsem tuto příležitost jako výzvu k uskutečnění souboru grafických listů s námětem motýlů, ale též světem lidí. To všechno ve vzájemném spojení, možná v naivním pokusu spojit tyto dva křehké světy," říká ke své práci sám autor.[Akt. známka: 3,50 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 2)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter