Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 20. 03. 2004 (7136 přečtení)

číslo 3      ročník IX     březen 2004

Podmínky u nájemních bytů
V prostoru pod nádražím se postupně rozebíhá výstavba 64 nájemních bytů pro příjmově vymezené občany. Nejedná se tedy o takzvané sociální byty, jak je často mylně uváděno. Ministerstvo pro místní rozvoj stanovilo tvrdé podmínky přidělování jednotlivých bytů, z nichž některé jsou pro obce velmi nejasné. V případě porušení těchto podmínek hrozí obci vrácení celé dotace ve výši 40 miliónů korun.Sdružení měst a obcí plzeňského kraje iniciovalo již v loňském roce schůzku na ministerstvu. Zástupci sdružení a pracovníci Mnisterstva pro místní rozvoj se dohodli, že přesná pravidla přidělování bytů obdrží obce do září roku 2003.Tento termín však ministerstvo nedodrželo a na další schůzce v lednu letošního roku posunulo termín dodání podmínek do konce února. Musíme však konstatovat, že ani tento termín nebyl splněn.Tyto okolnosti způsobují, že pracovníci městského úřadu ani členové zastupitelstva nemohou přesně informovat zájemce o nájemní bydlení o podmínkách přidělení bytu.
Začátkem příštího roku bude k dispozici 24 bytů 1+1, 24 bytů 2+KK a 16 bytů 2+1. Jakmile město obdrží přepracované podmínky od ministerstva, budou neprodleně zveřejněny na úředních deskách.
-st-

Půjčky z fondu rozvoje bydlení skončily
V roce 1994 město obdrželo od státu návratnou dotaci jednoho miliónu korun na fond rozvoje bydlení pro občany. Město na základě smlouvy musí tuto dotaci po deseti letech vrátit do státního rozpočtu. Pokud hodnotíme toto období, fond rozvoje bydlení v našem městě splnil jistě svůj účel. V letech, kdy banky poskytovaly krátkodobé úvěry s úrokem přesahujícím 15% , byla půjčka pro občany, kteří si chtěli vylepšit své bydlení jistě vítanou pomocí. Čtyřprocentní úrok byl řadu let bezkonkurenční. Situace se však v posledním období značně změnila. Úrokové sazby komerčních úvěrů jsou na historickém minimu a banky umožňují získat úvěr i na vyšší částku než u města. Problém, který v současné době tíží radu města, je najít účinná opatření proti neplatičům půjček. Zde bylo rozhodnuto, že budou využity všechny zákonné prostředky, včetně i exekuce majetku. Je to velká nesolidnost a nezodpovědnost k městu a spoluobčanům od těch, kteří půjčky nesplácí. Město tak bude muset uhradit státu dlužnou částku, přesahující 250 tisíc ze svého rozpočtu.
-st-

Plynofikace a výstavba vodovodu pozastavena
V letošním roce se počítalo s investicí do dokončení plynofikace zbývajících ulic a přivedení vody do Družstevní a Bezručovy ulice. Prostředky však bude muset město použít na opravu školských zařízení, kde největší investice bude směrována na opravu střechy, krovu a stropů základní školy na Komenského náměstí. Výše investice je prozatím odhadována a bude známa až po předložení zpracované projektové dokumentace. Dnes je však již jisté, že se bude jednat o mnohamiliónovou opravu.
-st-

Výstavba nových bytů
V minulých dnech proběhlo několik jednání o možnostech výstavby nových bytů v prostoru za radnicí. V návrhu je výstavba větších bytů kategorie 2+1 a 3+1, postavených na komerční bázi bez státní podpory. Město tak hledá nové možnosti bytové výstavby. Hlavním důvodem je navýšení DPH od roku 2007 a tím i značné zdražení výstavby. Město připravuje ve spolupráci s bankou a soukromou firmou setkání zájemců o byty do soukromého vlastnictví. Pokud bude dostatek zájemců o vlastní bydlení, počítá se se zahájením stavebních prací počátkem roku 2005. O datumu setkání budeme zájemce informovat na úředních deskách.

Nenechavci opět pracovali
Podle sdělení pracovníků Vodáren Plzeň a.s. neznámý poberta odmontoval a odnesl části elektrických rozvaděčů na vodovodních vrtech pod nemocnicí. Je to další ze série krádeží těchto zařízení, které šetří policie. Žádáme opětovně občany, aby v případě podezření nebo zjištění tohoto konání neprodleně informovali policii nebo pracovníky města.

Jarní úklid
Vážení občané, kvapem se blíží jaro a s ním nejkrásnější měsíce roku. Věřím, že jako každoročně většina z vás provede jarní smýčení nejen ve svých bytech a domech, ale i v okolí svého bydliště. Pracovníci údržby provedou sice úklid komunikací a velké části zelených ploch, ale bez vaší pomoci nejsou schopni vše zvládnout. Jako každoročně budou prováděny svozy smetků a zahradního odpadu. Je také možné objednat si kontejner pro více občanů u pana Winna na středisku údržby tel. 377 901 326. Žádáme však občany, aby do kontejneru neodkládali nebezpečný odpad, který bezplatně mohou uložit ve sběrném dvoře v Průmyslové ulici.
Lubomír Jungbauer
starosta města

Oznámení notářky
Paní JUDr. Hana Sýkorová, notářka v Plzni se sídlem Plzeň, A.Uxy 14, PSČ 301 00, oznamuje občanům města Stoda a blízkého okolí, že od února 2004 odvolává, ze zdravotních důvodů, konání úředních dnů ve Stodě.
Účastníci budou zváni k jednání do Plzně.

Město Stod - Návrh rozpočtu na rok 2004

I. Rozpočtové příjmy
/tis.Kč/
1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č.
5 041
1112 Daň z příjmů fyz.osob z sam.výd.čin.
1 863
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů
248
1121 Daň z příjmů právnických osob
4 721
1122 Daň z příjmů práv.osob za obce
8 000
1211 Daň z přidané hodnoty
7 453
1332 Poplatek za znečišťování ovzduší
3
1334 Odvody za odnětí půdy z poz.fondu
150
1341 Poplatek ze psů
45
1343 Poplatek za užívání veř.prostranství
85
1347 Poplatek za prov.výher.hr.přístr.
250
1351 Odvod výtěž.z provoz.loterií
50
1361 Správní poplatky
2 300
1511 Daň z nemovitostí
2 300
2460 Splátky půjček př.od obyvytelstva
450
4112 Neinv.přij.dotace ze SR /úřad+sociálka/
23 414
4122 Neinv.přijaté dotace od krajů /školy/
20 620
1039 Ost.záležit.lesního hosp.
850
2321 Odvád.a čišť.odp.vod,nakl.s kaly
500
3313 Zákl.školy
0
3314 Činnosti knihovnické
30
3319 Ost.záležitosti kultury
570
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
350
3612 Bytové hospodářství
4 000
3632 Pohřebnictví
25
3639 Komun.služby a územní rozvoj
20
3723 Sběr a svoz odpadů
0
6171 Činnost místní správy /vč.prodejů poz.a nemov./
6 302
6310 Obec.příjmy z fin.op. /úroky,divid./
180
Příjmy celkem
89 820
II. Rozpočtové výdaje

1039 Ost.záležit.lesního hospodářství
600
2212 Silnice
2 500
2221 Provoz veř.siln.dopr./obslužnost/
150
2223 Bezpečnost siln.provozu /BESIP/
20
2310 Pitná voda
200
2321 Odvád.a čištění odp.vod,nakl.s kaly
200
2339 Zálež.vod.toků, vodohosp.děl
1 000
3313 Základní školy
20 000
3231 ZUŠ
2 533
3314 Činnosti knihovnické
770
3319 Ostatní záležitosti kultury
1 300
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
2 200
3421 Využ.volného času dětí a mládeže
3 411
3612 Bytové hospodářství
3 000
3631 Veřejné osvětlení
1 000
3632 Pohřebnictví
120
3633 Výstavba a údržba míst.inž.sítí
100
3639 Kom.služby a územní rozvoj / vč.investic * /
5 554
3722 Sběr a svoz komun.odpadů
1 000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů
500
41.. Soc.příspěvky-dávky
9 300
4319 Soc.péče a pomoc star.,zdr.post.
20
5299 Ost.zál.civ.přip.na kriz.stav
100
5512 PO- dobrovolná část
257
6112 Zastupitelstva obcí
1 485
6171 Činnost místní správy
19 600
6310 Obecní výdaje z fin.operací /úroky,sl.bank/
1 000
6330 Přev.vl.fondům-financování /spl.úvěry,FKSP/
3 900
6399 Ostatní finanční operace /daně/
8 000
Výdaje celkem
89 820
* Investice a opravy

a) Projekty 64 b.j. /proj.+inž.č./
514

Škola Kom.nám.
200

Školní jídelna
50

Dům č.p.147
250

Mosty a lávky - obsaženo v pol.2339
-

KD- DDM - v pol.3421
-

Kohezní fond-ČOV a kanal.
0
b) Stavby 64 b.j.
úvěr + st.dotace

TI 64 b.j.
úvěr + st.dotace

Zasíťování RD Stavidla
0

Demolice domu č.p.
500

Přípojky kanal.Družstevní- v pol.2321
-

Školní jídelna
500
Celkem
2 014Nepokryté investice:


64 bytových jednotek + TI
40 000

Projekt Kohezní fond-ČOV a kanal.
1 560

Zasíťování RD Stavidla
2 500

Plyn Šafaříkova ul.
1 300

Rozšíření vodovod.sítě (projekt)
180

Návrh rozpočtu města Stod na rok 2004 je koncipován jako vyrovnaný, jeho výše se nepatrně liší od schváleného rozpočtového výhledu na období let 2003-2006.
V části příjmové se předpokládají daňové i nedaňové příjmy bez výraznějšího navýšení oproti roku 2003, kapitálové příjmy není možné realizovat v rozsahu předchozích let, v rozpočtu jsou zahrnuty pouze neinvestiční dotace zajišťující chod škol, úřadu a výplat sociálních podpor.
Výdaje předpokládají nejnutnější chod úřadu, organizačních složek a příspěvkových organizací. Dochází k nárůstu prostředků na mzdy v souvislosti s činností úřadu III.stupně a novou organizační strukturou, silně jsou omezeny veškeré náklady na investice a opravy.
Protože město zahájilo výstavbu 64 bytových jednotek a příslušné technické infrastruktury, bude po obdržení letošní státní dotace ve výši přes 35 mil.Kč potřeba dofinancovat výstavbu vlastními prostředky v objemu přes 15,5 mil.Kč- zřejmě novým úvěrem. Rozpočet pak po příslušných změnách pravděpodobně dosáhne rekordní výše přes 130 mil.Kč.
-ap-

Maškarní rej
V neděli 15. 2. proběhl v KD ve Stodě od 14:00 do 17:00 hodin dětský maškarní ples. Organizátorem plesu byl DDM a Rada rodičů při ZŠ. Vystoupení roztleskávaček zpestřilo program plesu. Děti se nemohly dočkat překvapení, které jim přichystala tombola. Nejdůležitějším bodem programu bylo vyhodnocení nejlepších masek. Účastníci plesu měli výběr obtížný, protože sál byl překrásných masek plný. Tak jako minulý rok vyhrály ty masky, které získaly nejvíce hlasů. Za umístění na třetím místě si odnášela sladkou odměnu maska medvěda. Na druhém místě se umístil klaun s červenými vlasy. Slavnostní famfára zněla pro Nastěnku. Při soutěžích se bavili děti i dospělí. S pátou hodinou odpolední ples končil. Děti i dospělí se rozcházeli domů s pěknými zážitky.

Parohatá města
Na dvoudenním setkání se 28.-29.května letošního roku sejdou v Semilech zástupci měst a obcí, jejichž společným jmenovatelem je jelen či alespoň paroží ve znaku. Také Stod obdržel pozvání a akce se zúčastní. Projekt, podpořený z finančních prostředků Evropské unie, provází slogan "Paroháči všech zemí spojte se!"- kooperantem zde jsou polská Jelení Hora a německé Hirschfelde. Dle dostupných materiálů se organizátorům podařilo vyhledat 52 míst v České republice, k akci se jich prozatím přihlásilo 37.
V pátek 28. května bude po prezentaci zástupců měst a obcí program pokračovat prohlídkou města a okolí.Ve večerních hodinách se uskuteční v sále Kulturního centra Golf "Parohatý galavečer". Den zakončí otevření výstavy v prostorách radnice. Ta slaví v letošním roce 130 let svého trvání a k té příležitosti bude nově nasvícen i městský znak na jejím průčelí.
Sobotní program bude zahájen vernisáží heraldické výstavy ve vestibulu Státního okresního archivu v Semilech. Zde se budou prezentovat všechna zúčastněná města a obce.Vystavené materiály budou podkladem publikace, která bude k této příležitosti vydána.
Z prostranství před archivem poté vykročí na cestu městem veselý průvod - v jeho cíli , před semilským zámkem, se bude odehrávat celodenní kulturní program. Dětem bude vyhražen prostor na ostrově - pod názvem "Smolíčkova kouzelná zahrada" zde děti najdou nejen divadelní představení, ale i řadu soutěží. Chybět nebudou skauti ze Semil a harceři z Jelení Hory se společným táborem. Zajištěna je hudba pro všechny věkové kategorie, občerstvení i stánky s tradičním zbožím.
Připraveny jsou i další dvě výstavy - v muzeu děti z přihlášených měst a obcí představí své práce na téma "Jelen mého města", vyhlášeni budou i vítězové literární soutěže "Jak Semily k jelenovi přišly". V malém sále kina budou k vidění lovecké trofeje. Sobotní dění bude zakončeno slavnostním ohňostrojem.
Snahou organizátorů je zapojení všech nejen místních spolků do této akce. Přivítají současně jakoukoli účast z jiných míst - jedinou podmínkou je "parohaté" téma. Tímto způsobem chce město oslavit vstup do Evropské unie - paroháči půjdou přeci do unie společně!

Výtvarná soutěž "Jelen mého města"
Město Semily vyhlašuje v rámci projektu "Parohatá města" výtvarnou soutěž pro děti a mládež. Předmětem soutěže je ztvárnění jelena /nejen městského znaku ! / formou kresby, malby --minimálně formát A3 nebo v trojrozměrné podobě. Podmínkou je doručitelnost díla označeného jménem autora a obce do 30.dubna 2004 na adresu:
Eva Šírová
Městský úřad Semily
Husova 82
513 13 Semily

Z policejního zápisníku
· Do zemědělské stodoly v obci Mantov se v únoru vloupal zatím neznámý zloděj. Do objektu vnikl po odstranění visacího zámku u vrat stodoly. Uvnitř odcizil osm kusů kovových disků a kompletní zadní kolo na traktor. Způsobená škoda byla majitelem vyčíslena na jednačtyřicet tisíc korun. Policisté po pachateli stále pátrají.
· Do skladovací haly jedné plzeňské firmy ve Stodě se vloupal dosud neznámý zloděj. Nejprve vypáčil nezjištěným předmětem plech z boční stěny, vnikl dovnitř, kde odcizil součástky k motorovým vozidlům. Majitel vyčíslil škodu na osmnáct tisíc korun.Případ je nadále vyšetřován.
· Požár unimo buňky s občerstvením v Hradci u Stoda hasili dobrovolní hasiči ze Stoda a Holýšova spolu s profesionály ze Staňkova. Celková škoda byla vyčíslena na 150 tisíc korun. Příčinou požáru byla nedbalost dětí, které si tam hrály.

Zloději jsou stále troufalejší
Poslední dobou zaznamenávají policisté okresního ředitelství Plzeň.jih značný nárůst vykradených chat, chalup a rodinných domků. Evideujeme také více případů vloupání do prodejen a garáží. Vzhledem k této skutečnosti zpřísní policie v nejvíce postižených lokalitách hlídkovou službu. Kontroly chatových oblastí probíhají průběžně v rámci obchůzkových služeb, některé hlídky budou posíleny psovody. Policisté apelují na všechny občany, aby byli stále obezřetní, zejména při zajištění svých objektů. Základem ochrany před vloupáním jsou mechanické zábrany, například bezpečnostní zámky, okenice, mříže, ochranné okení fólie. Pokud ke vloupání dojde, policisté všem doporučují, aby zásadně nevstupovali do objektu a po zlodějích neuklízeli. Raději vloupání bezprodleně oznamte na bezplatnou linku 158. I svému vozidlu, které jste zaparkovali v aráži věnujte větší pozornost. Není vhodné ponechávat klíčky v zapalování. Automobil si uzamkněte a klíčky uložte doma. V opačném případě usnadňujete nenechavým lapkům práci.
kpt.Mgr. Jana Václavová

Po mysliveckém plese
V pátek 13. února proběhl ve Stodě myslivecký ples. Navzdory datumu věřím, že se všichni bavili výborně. Chtěl bych jménem svým i jménem celého mysliveckého sdružení poděkovat občanům, kteří se plesu zúčastnili za skvělou zábavu na plese. Hudba spolehlivě roztančila sál hned od začátku a ani s pokročilou dobou se nic nezměnilo. Účast byla také slušná, a tak mě zbývá jenom poděkovat sponzorům za podporu. Pokud se vám na mysliveckém plese líbilo, rádi vás přivítáme příští rok a třeba společně obnovíme tradici mysliveckých plesů ve Stodě.
Jaroslav Gabriel

Riziko vztekliny
Vzteklina je jedno z nejstarších známých virových onemocnění, které končí smrtí. Jde o chorobu přenosnou na všechny druhy savců, včetně člověka. Byla prokázána v převážné většině států a na všech kontinentech kromě Austrálie. Původcem onemocnění je virus, který napadá šedou hmotu centrální nervové soustavy, ve které se množí a přetrvává dlouho po smrti zvířete. Vstupní branou infekce je narušená kůže. Onemocnění se šíří kontaktem mezi zvířaty. Člověk se nakazí při neopatrné manipulaci s nemocným zvířetem nebo jeho výměšky, nejčastěji slinami. Nemocná zvířata se neléčí. Jediné řešení ochrany zvířat je preventivní očkování.
Rovněž v České republice se vzteklina vyskytuje. V roce 2003 nebyl u nás poprvé zaznamenán žádný případ onemocnění vzteklinou. Nejvýznamnějším zdrojem nákazy jsou volně žijící masožravci, hlavně lišky, méně často i jiná zvěř. Pozitivní případy se vyskytovaly ve velké míře v pohraničních oblastech v souvislosti s přeshraniční migrací zvěře. Už řadu let uplatňuje Česká republika dlouhodobý program snížení výskytu viru vztekliny v populaci lišek jejich vakcinací a kontrolním vyšetřováním zastřelených jedinců. Při této akci spolupracují veterináři úzce s mysliveckými spolky. Lišky byly několik let imunizovány orálními vakcínami naplněnými do plastikových tobolek, které myslivci jako návnady kladli v honitbách, tedy i na území okresu Plzeň-jih. Výsledkem této snahy je fakt, že vzteklina nebyla zjištěna na území okresu již několik let. Sledují se nejen lišky, ale všichni masožravci, kteří poranily člověka nebo jiné na vzteklinu vnímavé zvíře.
Vzteklina je natolik závažná nemoc ohrožující člověka s neustálým rizikem výskytu, že jí veterináři trvale věnují velkou pozornost nejen u volně žijících zvířat, ale snaží se chránit zdraví lidí především celoživotní aktivní imunizací zvířat s nimiž člověk přichází do styku nejvíce, tj. s domácími masožravci, psy, kočkami, fretkami a podobně. Proto je ve veterinárním zákoně zakotvena povinnost všech chovatelů, aby byli psi a některá další zvířata držená v zajetí, zejména liška, jezevec, kuna, fretka atd., do stáří 6 měsíců a potom vždy jednou ročně očkována proti vzteklině. Doklad o čkování je třeba uchovávat po dobu nejméně jednoho roku (do dalšího očkování). Na vyžádání musí doklad předložit orgánům veterinárního dozoru. Upozorňuji na tuto povinnost zvláště proto, že se v posledních letech množí případy, kdy chovatelé nenechávají očkovat svoje zvířata. Další povinností chovatelů vyplývající z veterinárního zákona je neprodleně ( do 24 hodin) zajistit veterinární vyšetření zvířete, které poranilo člověka nebo se stalo součástí událostí, které mohou vyvolat podezření z onemocnění vzteklinou.
Chovatelé, kteří tyto povinnosti neplní se vystavují možnosti finančního postihu ( pokuta až do výše 10000 Kč), ale hlavně způsobují velké nepříjemnosti poraněnému člověku - hospitalizace v nemocnici a bolestivé očkování s možností trvalých následků. Tento článek nemá strašit občany, ale spíše vést k tomu, aby zkontrolovali očkovací průkaz svého psa a datum poslední vakcinace proti vzteklině. V letošním roce proběhne hromadné očkování ve Stodě v měsíci květnu na dvou místech. U kulturního domu pod nádražím a za řekou u kostela. Komu z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje hromadné očkování, může si nechat naočkovat svého psa v ordinaci v Bezručově ulici ve všední dny od 16.00 do 17.30 hodin.
MVDr Ladislav Svoboda

Břišní tance podruhé
V sobotu 21.2.2004 se opět sešly ženy a dívky v sále KD ve Stodě, aby strávily příjemné dopoledne tančením břišních tanců, které pořádal Dům dětí a mládeže. Okouzlující lektorka opět zaujala. Nejprve předvedla malý taneček, aby naladila přítomné dámy, jak se můžou vypracovat, když budou pilně cvičit. Poté se již účastnice věnovaly nácviku jednotlivých fází tance.
Dopoledne uběhlo jako voda, ale než se všechny rozešly, opět jsme domluvily pokračování.
Takže sledujte naše plakátky a nezapomeňte se přihlásit.
Blanka Multrusová

Lyžařský kurz
Stejně jako každý rok, i letos vyjely sedmé třídy základní školy na lyžařský kurz. V Jizerských horách na nás čekalo prvotřídní ubytování a výborné sněhové podmínky. Celý týden jsme se pilně učili lyžovat a kochali se nádhernou přírodou v Josefově Dole, kde stál náš hotel. Také jsme navštívili ZOO v Liberci, kde jako jediní v naší republice žijí bílí tygři. Kromě lyžování jsme měli bohatý večerní program, nabitý soutěžemi a společenskými hrami. Nechyběly ani tolik očekávané diskotéky. Za skvělé zážitky děkujeme našim kantorům - paní učitelce Antošové, Brabcové, Šlachtové, Valentové a také panu Praizlerovi, který nám vše zachytil na kameru.
M. Teršlová 7.B

Bezpečnostní rada zasedala
V úterý 17. února 2004 od 10.00 hodin se konalo 3. jednání Bezpečnostní rady Stod. Jednání zahájil starosta Lubomír Jungbauer. Vyhodnotil připravenost krizového štábu po stránce personální i materiálně technické jako vyhovující. V současné době se v kasárnách připravují ubytovací kapacity pro případnou evakuaci občanů při vyhlášení krizového stavu.
Zástupce Policie ČR OŘ Plzeň - jih plk. František Pešl informoval o vydání nových právních předpisů pro činnost policie. Do příštího jednání bezpečnostní rady bude vypracován stručný návod pro starosty obcí ve správním území obce s rozšířenou působností Stod, kde bude uveden doporučený postup při udržování veřejného pořádku, při nepovolených nebo neohlášených kulturních akcích, srocování lidí, blokování dopravy apod.
Důležitým úkolem v oblasti krizového řízení pro MěÚ Stod bude v letošním roce rozpracování úkolů krizového plánu kraje. Jedná se o dokument, kterým budou krizové orgány plánovat opatření a postupy pro případ vzniku krizových situací a mimořádných událostí. Bude obsahovat přehledy personálních, technických, materiálních a jiných zdrojů, analýzy rizik, způsoby řešení jednotlivých ohrožení, plány akceschopnosti, havarijní, povodňový, nákazový, veterinární, traumatologický plán, topografické mapy a další dokumenty. Tajemnice bezpečnostní rady Dana Duchková předložila harmonogram zpracování krizového plánu. Členové rady schválili rozdělení odpovědnosti za zpracování jednotlivých částí plánu, termíny kontrol a způsob konečného projednání krizového plánu se starosty obcí ve správním území, v Bezpečnostní radě Stod a Bezpečnostní radě Plzeňského kraje. Tato závěrečná etapa bude probíhat na podzim příštího roku.
Tajemnice MěÚ Stod a povodňové komise Ing. Pavlína Anderlová podala zprávu o zpracování povodňového plánu. Plán je již kompletní a aktuální, byl schválen Povodím Vltavy a Krajským úřadem Plzeňského kraje. Pan starosta porovnal úroveň stávajících protipovodňových opatření se stavem rybníků při povodních v srpnu 2002. Nynější stav vody v rybnících je hluboko pod limitem, v případě zvýšení hladiny vody nehrozí komplikace.
Byla projednána problematika stavu sirén, varování a vyrozumění občanů, zásobování pitnou vodou v případě mimořádné situace.
Členové bezpečnostní rady budou i nadále sledovat změny v krizové legislativě.
Jednání ukončil starosta Lubomír Jungbauer v 11.30 hodin.

Bezpečnostní rada Stod:
předseda -starosta města Stod Lubomír Jungbauer
zástupce předsedy - místostarosta města Stod Jiří Vlk
tajemnice - referentka KŘ MěÚ Stod Dana Duchková
členka - tajemnice MěÚ a PK Ing. Pavlína Anderlová
člen - zástupce ředitele Policie ČR OŘ Plzeň - jih plk. František Pešl
člen - zástupce HZS Plzeňského kraje kpt. František Přibáň
člen - velitel JSDHO Stod Karel Sejpka
člen - zástupce ÚVS Plzeň prap. Pavel Šizling
Dana Duchková, tajemnice Bezpečnostní rady Stod

Mikroregion RADBUZA a Fond soudržnosti EU
V současné době vrcholí práce mikroregionu RADBUZA na projektu "Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy" v rámci Fondu soudržnosti Evropské unie. Tento projekt je připravován tak, aby v případě jeho úspěšnosti v rámci dotační politiky Evropské unie, byl zahájen na konci roku 2005 a dokončen do roku 2008.
V rámci tohoto projektu dojde ke kompletnímu odkanalizování a rekonstrukci ČOV dle požadavků a norem Evropské unie v následujících městech a obcích mikroregionu : Bělá nad Radbuzou, Dobřany, Holýšov, Horšovský Týn, Chotěšov, Líně, Poběžovice, Stod, Vstiš a Zbůch. Celkové náklady tohoto projektu se pohybují v částce cca 900 mil. Kč a dotace v rámci EU může dosáhnout dle pravidel Fondu soudržnosti EU, částky až 85% celkových nákladů projektu.
Do konce měsíce dubna probíhají ve všech těchto lokalitách geologické a inženýrsko geodetické práce, které jsou nutné pro zdárný průběh tohoto projektu. Tyto práce pro mikroregion zajišťují firmy GAK a GEKON, které byly vybrány v rámci nabídkového řízení na tuto akci. Zároveň budou dopracovávány pro jednotlivá města a obce dokumentace územního rozhodnutí a dále dokumentace stavebního povolení.
Ing. Martin Kasl, Mikroregion RADBUZA

Divadelní předplatné
Každý rok, když se na podzim rozběhne divadelní sezóna a my začneme na vývěskách a v listech oznamovat termíny představení, chodí za námi občané, že by měli zájem jezdit do divadla na předplatné. Bývá to již pozdě. Ideální doba, kdy se začít o předplatné starat, je právě nyní. Jak to funguje? Divadlo v rámci předplatného nabízí několik variant. Stod má zamluveno páteční smíšené předplatné. To znamená, že jezdí do Velkého i Komorního divadla zpravidla na 8 předem daných představení všech žánrů ( činohra, opera, opereta, muzikál, balet ). Skladba bývá známa většinou v měsíci květnu. Předplatitelé mají abonentky na stejná místa v obou divadlech po celou sezónu. Společně s cenou abonentky si zároveň zájemci zaplatí i cesty autobusem, který je odváží na představení a po skončení zpět do Stoda. Cena je závislá na umístění abonentky v divadle, takže se může značně lišit, proto nebudu žádné číslo uvádět. Pokud byste měli o předplatné zájem, je možno se nyní informovat v městské knihovně, případně vyplnit závaznou objednávku.
-my-

Spolek rybářů Lelov
Hlavní činností je ochrana a údržba lelovských rybníků. Organizace vznikla 20.3.2001 a je řádně registrována Ministerstvem vnitra České republiky. V současnosti má sdružení 46 členů. Spolek rybářů Lelov se stará zejména o údržbu dvou rybníků v Lelově, chov ryb a také o zájmovou činnost v obci. Již tradiční akcí se staly rybářské závody, pořádané vždy před zahájením rybářské sezóny na lelovském rybníku. Závody mají již svoji tradici a jsou jednou z nejvýznamnějších událostí v malé obci. Pro konání této akce bylo zřízeno zázemí v podobě vysloužilého vagónu z prostředků členů spolku. Vzhledem k tomu, že po záplavách v roce 2002 došlo ke zničení tohoto provizorního zařízení, byl odsouhlasen na členské schůzi spolku dne 6.1.2004 záměr na podání žádosti o převod nevyužitého objektu obecní hasičárny, která byla vybudována občany Lelova, na spolek. Záměrem členů je vybudovat si v tomto objektu klubovnu s potřebným zázemím pro konání rybářského dne a dalších akcí v Lelově. Je plánovaná celková rekonstrukce budovy, zejména úprava ploché střechy na sedlovou tak, aby se objekt hasičárny na návsi obce stal vzhlednějším. Věříme, že záměr s rekonstrukcí hasičárny, který má podporu i ostatních obyvatel Lelova, bude za přispění zastupitelstva města Stod realizovám a tím se podpoří rozvoj činnosti Spolku rybářů Lelov.
Za Spolek rybářů Lelov  Vlastimil Škudrna, Ing. Václav Sychra, Václav Mlnařík

Kynologický klub
V únoru proběhla v našem klubu výroční členská schůze za účasti cca 80% členů. Provedli jsme shrnutí uplynulého roku s tím, že jsme velmi kladně hodnotili přínos z akcí, které jsme pořádali, ať už jde o dětské maškarní odpoledne, dětský sportovní den, mikulášskou nadílku nebo silvestrovskou zábavu. Jisté je, že bez pomoci sponzorů a bez spolupráce MěÚ bychom sami pořádání těchto akcí těžko zvládli, proto jim patří náš dík, stejně jako členům rady MěÚ, kteří nás zatím vždy podpořili v naší snaze uvedené akce realizovat.
Rovněž v letošním roce jsou obdobné akce připravovány. První je 13. března maškarní zábava pro děti v kulturním domě. V létě, ve druhé polovině prázdnin, den pro děti v areálu našeho cvičiště, dále závody o putovní pohár starosty města ve sportovní kynologii. Již tradičně bude uspořádána mikulášská nadílka pro děti a pro dospělé jsme po zkušenosti z minulého roku připravili silvestrovskou zábavu. Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří se naší silvestrovské zábavy zúčastnili, a tím nás vlastně podpořili pro další období v naší činnosti. Věříme, že v letošním roce bude návštěvníků silvestrovské zábavy více než minule a jsme přesvědčeni, že budou všichni spokojeni alespoň tak, jak byli spokojeni účastníci Silvestra minulého.
Samozřejmě se budeme v letošním roce věnovat, a to hlavně, výcviku psů. Výsledky naší práce pak chceme prezentovat na našich vlastních klubových závodech, které bychom chtěli uspořádat dvakrát během roku. Předpokládáme, že budeme rovněž spolupracovat s MěÚ. Jednou z prvních našich společných akcí by mělo být připravované sčítání psů ve městě, včetně kontroly, zda je každý pes řádně očkován proti vzteklině.
V červnu a během prázdnin jsou naši členové připraveni, na požádání, provést ukázku z výcviku psů ve školce, škole nebo na letních táborech. Pokud budeme požádáni, uděláme vše pro to, abychom mohli široké veřejnosti předvést, že i velký pes se dá ovládat a není jen rozzuřeným zabijákem, jak nám v poslední době velmi často prezentují média. V případech zveřejněných v tisku nebo v televizi není vždy řečeno vše. Je třeba zdůraznit, že téměř vždy je chyba na straně majitele psa a ne v psovi samotném. Vždyť při dopravní nehodě je to stejné - téměř vždy ji zaviní člověk. O všech těchto skutečnostech bychom rádi přesvědčili všechny spoluobčany, proto vás rádi uvítáme na našich akcích.
Za kynologický klub Václav Němeček

Devadesátiletá mladice
V malé chaloupce č.p. 15, stojící v rohu lisovské návsi se narodila dívenka. Stalo se tak před devadesáti lety, přesně v poslední únorový den roku 1914. Jako matka Ježíšova, i ona dostala jméno Marie. Sudičky jí daly do vínku moudrost, laskavost, pracovitost a dlouhověkost. Ještě než začala chodit, vypukla první světová válka. Sotvaže docílila dospělosti, byla tu druhá. Za svůj život zažila císaře, mnohé prezidenty, řadu vlád. Žila v monarchii, kapitalismu, v okupaci, totalitě, socialismu i demokracii. V těchto dnech se paní Marie Niedermeierová dožívá devadesáti let. V poslední době pracuje paní Marie pro lisovský obecní úřad, pro který překládá z němčiny staré kroniky. Ona sama je živou kronikou obce. Do Rhanu, kde nyní přechodně žije, přijede s gratulací řada členů její rozvětvené rodiny. Přijede však i minidelegace z Lisova, aby jubilantce poděkovala za všechnu práci vykonanou pro obec. Popřejí hodně zdraví a vysloví přání, aby naše mladice prožila ještě mnoho šťastných dnů v naší hezké vesničce.
František Kůs, kronikář obce Lisov

Vybrali jsme z nových knih
Úsměv Mony Lisy - Deborah Chiel
Je román pro každého, kdo někdy snil o tom, že se změní - bude sám sebou. Píše se rok 1953 a dívky na prestižní univerzitě ve Wellesley čeká životní lekce. Nová profesorka se je snaží přimět k tomu, aby se snažily o něco víc, než jen o výhodný sňatek. Kniha byla také zfilmována ( hlavní roli si zahrála Julia Roberts ).
Satanovi koně - Zděnek Pošíval
V roce 1671 na Bukovské tvrzi znenadání uhyne stádo ušlechtilých koní. Pátrání po příčině neštěstí vede k postavě satana. Proč mu byla určena krvavá oběť a kdo ji vykonal? Příběh plný sugestivní historické atmosféry je dalším dílem inspirovaným českou historií z pera Z.Pošívala.
Proudy z červené země
Švédka Natasha Illum Berg odešla v osmnácti letech do Tanzanie, aby se zde stala profesionální lovkyní africké zvěře. Ve své knize popisuje některé zajímavé okamžiky ze svého života v Africe, všímá si života domorodců, poutavě popisuje africkou přírodu a její obyvatele.
Spi, děťátko, spi
Další z poutavých knih Mary Higgins Clarkové, kterou přečtete doslova jedním dechem. Vše se točí kolem dítěte odloženého na zápraží fary a současné krádeže vzácného mešního kalichu. Teprve když se po sedmi letech události spojí, dojde k vyřešení obou záhad.
Bráškové
Poutavé vyprávění známého režiséra a autora bestsellerů Méďové a Vydrýsek Václava Chaloupka. Tentokrát prožijeme společně s ním dobrodružství s vlčaty. On sám o vlčatech řekl : " Rok a půl jsem se snažil proniknout do tajemné vlčí duše a získat si jejich přátelství. Během té doby jsem si je zamiloval, ale nemohu tvrdit, že jim rozumím."[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter