Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 19. 04. 2004 (10036 přečtení)

číslo 4      ročník IX     duben 2004

Rozpočet města schválen
Zastupitelstvo na svém 9. veřejném zasedání schválilo návrh rozpočtu předložený radou města a doporučený finančním výborem. Základní rozpočet ve výši 89 820 tisíc korun byl schválen jako vyrovnaný. Dotace od státu, které město očekává, rozpočet však posunují za hranici 130 miliónů korun. Nejde zde o žádné lámání rekordů, protože přes městský rozpočet "protékají" prostředky na mzdy ve školách a také na pověřený úřad třetího stupně. Objektivně musíme konstatovat, že je rozpočet opravdu napnutý a bude záležet na práci zastupitelů, jaké akce upřednostní v případných změnách rozpočtu. Hlavní investiční akcí roku 2004 je výstavba 64 nájemních bytů. Tato 60ti miliónová investice je doposud největší akcí v dějinách města. Probíhají intenzivní jednání o získání prostředků na opravu základní školy. Nikdo ze zastupitelů se ani nepozastavil nad tím, že na projednávání tohoto stěžejního dokumentu přišlo jen několik občanů.
-st-

Znak a prapor
Město v minulých dnech obdrželo kladné rozhodnutí parlamentního podvýboru pro heraldiku a vexilologii. Součástí oficiálního rozhodnutí je přesný popis znaku a praporu města Stoda. Nyní se čeká jen na doručení rozhodnutí předsedy poslanecké sněmovny. Tímto skončí celý proces kolem nového znaku a praporu, který byl započat anketou občanů, pořádanou v červnu loňského roku.

DPH a obce
Jako blesk z čistého nebe zapůsobila zpráva z parlamentu ČR na starosty obcí v republice. V prvním čtení totiž "prošel" zákon, který pokud bude schválen, ukládá obcím povinnost od května letošního roku být plátcem DPH. Naši poslanci opět "zabodovali". Bez jakéhokoliv projednání s obcemi a jejich svazy spustili parlamentní legislativní mašinérii, kterou lze jen těžce zastavit. Zde nikoho neomlouvá ani tlak z EU. Sdružení obcí a měst Plzeňského kraje, vědomo si důležitosti tohoto zákona, pozvalo na jednání správního výboru poslance a senátory za Plzeňský kraj. Po bouřlivé diskusi poslanci doporučili starostům obrátit se na senát, který může celý proces přijetí zákona zpomalit. K ožehavému problému se však senátoři nemohli vyjádřit, protože se jednání se správním výborem nezúčastnil ani jediný. Obce, včetně našeho města, se teď snaží zjistit přes své daňové poradce, co tento ohromný zásah do hospodaření obcí přinese.
-st-

Změní se správní hranice?
Rada města obdržela žádost obce Dnešice, která se chce z našeho správního obvodu oddělit pod úřad třetího stupně v Přešticích. Zároveň jsme obdrželi žádost obce Merklína, která se chce oddělit od Přestic a přiřadit se mezi obce správního obvodu Stoda. Obě obce své žádosti postoupily k rozhodnutí min. vnitra. To obě žádosti zamítlo s důvodem zachování celistvosti správních obvodů v hranicích bývalých okresů. Jiná situace je u žádosti Holýšova a přilehlých obcí. Tyto žádosti byly projednány ve vládě v říjnu roku 2003 s odůvodněním přejezdu hranic bývalých okresů, při zajišťování služeb státní správy. Pokud dojde ke schválení tohoto kroku kompetentními orgány, dojde k odtržení holýšovska k 1.1.2005.
-st-

Rekonstrukce DDM
Jak již bylo uvedeno v únorovém čísle Stodských listů, bude z prostředků státního rozpočtu, které jsou účelově vázané, probíhat v průběhu letních měsíců rekonstrukce prostor DDM. Město Stod se bude na rekonstrukci spolupodílet finanční částkou, která pokryje náklady na vypracování projektové dokumentace.
V letošním školním roce funguje v DDM Stod v pravidelné činnosti 53 ZÚ /zájmových útvarů/, které navštěvuje 1076 členů. Otevřené kluby Oceán a Sluníčko navštěvuje od září 268 členů. I v letošním školním roce došlo k nárůstu počtu členů v ZÚ, v klubech. V nepravidelné činnosti došlo ke zvýšení akcí na počet 123 /mezi největší akce patří maškarní ples, dětský den, zasaď si svůj strom, sportovní soutěže…/. Akcí se zúčastnilo 8325 účastníků.
Uvedená činnost probíhala ve stávajících prostorách, které jsou pro ni stísněné /kluby-40m2, kuchyňka/, dlouhodobě nevyhovují potřebám naší práce a požadavkům školské inspekce /jazyková a počítačová učebna na balkoně malého sálu/. Díky nově získaným prostorám, které projdou potřebnou rekonstrukcí, se nám podaří zkvalitnit činnost a soustředit ji do jedné části budovy KD, reagovat na poptávku členů.
O využití prostor v patře budovy máme jasnou představu. Milovníci sportu se mohou těšit na sportovní sálek, který bude využíván některými sportovními ZÚ - jóga, aerobik, roztleskávačky… V nových prostorách se bude nacházet počítačová učebna, učebna pro výtvarné aktivity. Na balkoně velkého sálu vybudujeme klub pro děti z II. stupně a mládež - klub pro "náctileté". K vybudování klubu nás vedl zvýšený počet členů docházejících do klubů /počet členů v klubech - školní rok 01-02:130 členů, rok 02-03:212 členů/, nevyhovující stávající prostory, odlišné potřeby a představy o trávení volného času dané věkem. Zájem starších dětí a mládeže, který vyplývá z roční nabídky DDM.
Nový klub bude nabízet možnost práce na PC /práce s internetem, zřízení vlastní e-mailové schránky/, aktivní využití času /k dispozici bude stůl na stolní tenis, biliár/. Nebude chybět prostor pro odpočinek a relaxaci /televize, hifi věž, DVD přehrávač, satelit, teletext/. Pro tuto věkovou kategorii je důležitá možnost setkávání s vrstevníky, společné trávení volného času mimo domov, relaxace, zábava. Často se místem setkání a posedávání mládeže stávají restaurace. Naším cílem je nabídnout dané věkové kategorii klub jako místo, které je vhodnou alternativou k setkávání se a bavení, trávení volného času.Na základě vypracovaného projektu v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže obdržel DDM Stod na částečné vybavení klubu od Krajského úřadu Plzeňského kraje dotaci ve výši 60.000,-Kč. Klub pro "náctileté" chceme otevřít začátkem nového školního roku.
Díky poskytnutým finančním prostředkům /stát, město, kraj/ se nám podaří vytvořit vhodné zázemí pro další růst činnosti DDM. Věříme, že v novém školním roce z provedených změn budou mít radost všichni, kteří do našeho domečku dochází.
-ps-

Kontrola uzavřených smluv
Kontrolní orgány města provádějí administrativní kontrolu uzavřených smluv jednotlivých domácností s Západočeskými komunálními službami. Byly zjištěno, že řada občanů nemá tuto smlouvu doposud uzavřenou. Musíme se oprávněně zeptat, kam ukládají odpad z domácností. Vyzýváme proto všechny opozdilce, k urychlenému uzavření smlouvy. Informaci získáte na tel. čísle 377 983 588 - 9.

Zeptali jsem se za vás
Ve sdělovacích prostředcích se objevila řada informací o stavu budovy ZŠ na Komenského náměstí . Jak chce město vzniklou situaci řešit, jsme se zeptali starosty města pana Jubomíra Jungbauera.
Především musím podotknout, že tento problém nevznikl najednou. O technickém stavu čtyř provozních budov ZŠ se ví řadu let. Před čtyřmi roky jsme začali pracovat na řešení tohoto, pro naše město ne zrovna lichotivého stavu. Z několika navržených variant vyšel nejlépe projekt rekonstrukce a přístavby ZŠ v Hradecké ulici. V této době investice přesahovala 160 mil. korun. Parlament nám v roce 2000 postupnou investici neschválil. Žádáme proto každoročně m o dotaci - marně. V našich záměrech původně bylo, že škola bude v provozu již v loňském roce.
Co mělo vzniknout v školou opuštěných budovách?
Ve výhledu se počítalo s knihovnou, galerií a byty. Budovu na Komenského náměstí jsme chtěli využít na kanceláře pro pověřený úřad, který nakonec sídlí v Sokolské ulici.
Psalo se také o možnosti stěhování školy do kasáren. Je to reálné?
Bylo by to možné před čtyřmi roky, kdy v kasárnách fungovalo topení, voda a ostatní věci. Dnes by provizorní zprovoznění budov stálo mnoho miliónů korun, které město nemá. V současnosti hledáme jiné řešení umístění žáků ve volných prostorách města, kam budou třídy přemístěny po dobu oprav.
Uvažovali jste o využití kasáren pro potřeby škol natrvalo?
Nechali jsme zpracovat odborné posouzení tohoto záměru, z něhož vyšel opravdu pěkný, komplexně řešený školský areál za polovičních nákladů než by stála škola v Hradecké ulici.
Kasárna jsou ale dost daleko od města, jak by se tohle řešilo?
Vzdálenost kasáren 1800 metrů se zdá velká. Musíme si však uvědomit skutečnost, že téměř stejnou délku chodí některé děti každý den třeba z Jízdárny do školy na Hradecké ul. a přecházejí několikrát nebezpečnou komunikaci. Myslím, že v brzké době bude nutné zřídit speciální školní autobusy, které děti budou bezpečně svážet do škol. Na Moravě tento systém již s úspěchem zavádějí. Nejde přece jen o děti ze Stoda, ale i o žáky z okolních vesnic, kterých k nám do školy dojíždějí téměř dvě stovky. Po zajištění dobře organizované školní dopravy by bylo jedno, kde škola stojí. Stát však ve svém rozpočtu nepočítá s prostředky na revitalizaci vojenských zařízení, a tak je záměr využití pro školství jen v teoretické rovině.
Kdy se tedy začne s opravou školní budovy?
Pokud se nám podaří zajistit potřebné prostředky od státu a kraje, zahájíme opravu o letních prázdninách.
za redakci SL se ptala D.Myslíková

Rekonstrukce ČOV
Na jednání odborné komise na naší radnici byly znovu posuzovány možnosti výstavby nebo rekonstrukce městské čističky odpadních vod, tak aby její parametry splňovaly tvrdé normy EU. Komise odstoupila od záměru výstavby nové ČOV za 50 mil. korun a zaměřila svou pozornost na rekonstrukci stávající čističky Hydrovit 1500. Ta již slouží velmi dobře městu přes deset let. Zde by náklady na kompletní repasy a doplnění potřebnými zařízeními ( např. kalová koncovka a pod.) neměla přesáhnout 20 mil. korun. Záměrem je celou rekonstrukci provést z prostředků fondu soudržnosti EU, kde se počítá s podílem města kolem 15 % investičních nákladů.
-st-

Sportovec města
Na podzim loňského roku jsme vyzývali všechny občany, sportovní oddíly, kolektivy i jednotlivce, aby pokud mají ve svém okolí někoho, kdo by si podle nich zasloužil ocenění, ho nominovali do vyhlášení sportovce města. Musíme konstatovat, že ve Stodě se sport nepěstuje a výrazní sportovci zde nejsou a nebyli. To alespoň vyplývá ze zájmu lidí. Nejsou zde žádní fotbalisté, kteří by zasloužili ocenění, žádní trenéři, žádní cvičitelé, turisté, volejbalisté, basketbalisté, hokejisté .... no prostě sportovce ve Stodě nenajdete.Nevím, proč má město v rozpočtu přes dva milióny na tělovýchovnou činnost, když podle zájmu a výsledků žádná není. Světlou vyjímku tvoří stolní tenisté a florbalisté, ti přece jenom mají sportovce, kteří zasluhují ocenění.
Petr Baksa byl nejlepším hráčem Plzeňského a Karlovarského kraje ve stolním tenise, již v deseti letech byl přeborníkem okresu, dosahuje výborných výsledků v žákovské kategorii.
Karel Baksa dlouholetý člen okresního výboru stolního tenisu, dlouhodobý hráč A týmu, stále aktivně hraje za tým C, rozhodčí licence C
družstvo A stolního tenisu postoupilo do nejvyšší soutěže kraje - divize a tím do čtvrté nejvyšší soutěže v ČR
Další navržení sportovci:
Iveta Gütterová trojnásobná mistryně západočeské oblasti ve vrhu koulí, hodu oštěpem a hodu diskem, bronzová medailistka Mistrovství ČR v hodu diskem, společně v družstvu starších žaček 3. místo na mistrovství ČR ve florbale
Karel Schröpfer navržen za celoživotní přínos pro sport ve Stodě, člen TJ Slavoj od jejího založení, spoluzakladatel oddílů stolního tenisu a tenisu, dlouholetý předseda tenisu, člen oddílu kopané
Roman Kuběna hráč družstva mužů ve florbale - 3. liga, trenér mnoha florbalových družstev, se kterými dosáhl vynikajících úspěchů, mladší žáci , starší žačky , starší žáci, 1. extraliga žen
florbalové družstvo starších žákyň - Okresní přebornice, krajské přebornice, 3. místo na MČR r.2003, 1. místo EXEL CUP 2003 Praha
Všem uvedeným sportovcům blahopřejeme k jejich vynikajícím sportovním výkonům a přejeme jim mnoho dalších úspěchů. Město původně mělo v plánu uspořádat slavnostní večer s oceněním a vyhlášením nejlepších sportovců, pro malý zájem o akci však od toho upustilo.
-my-

Výstava o středověku
V hodinách dějepisu nám paní učitelka Mlezivová řekla, abychom vyrobili typické věci ze středověku. Nebylo to povinné, ale všichni jsme se dali do práce! 7.A i 7.B přinesla mnoho ručně vyrobených věcí z různého dřeva, špejlí a jiných materiálů. Vyrobili jsme mnoho cepů, funkčních katapultů, mečů, husitských domů, rotund, dokonce je tam i Kostnice, palcáty a řemdichy! Nashromáždilo se tolik nádherných věcí, že nám paní učitelka Mlezivová zajistila výstavu. Dlouho jsme vymýšleli název této výstavy, až jsme dospěli k tomuto: " T O U L K Y S T Ř E D O V Ě K E M". Kde: Městská knihovna Stod. Kdy: květen - červen.
Těší se na vás výrobky sedmých tříd.
Vendula Radová,7.B

Hasiči připravují oslavy
Sbor dobrovolných hasičů spolu s městem připravuje oslavy 130. výročí založení dobrovolných hasičů ve Stodě. V roce 1874 byl založen dobrovolný hasičský sbor ve Stodě. V této době to byl sbor ryze německý. Po roce 1945 pokračovali v tradici dobrovolných hasičů občané města. Mnozí jsou ještě dnes v našich řadách. Jestli to byli Němci nebo dnes Češi, byla a je to práce dobrovolná a konec konců oheň pálí oba stejně.
Oslavy se budou konat 19. června 2004. Zahájeny budou v 10.30 slavnostním shromážděním, které se bude konat ve velké garáži v hasičské zbrojnici. Pozváni budou zástupci krajského a okresního HZS, města, OS a ÚS HČMS a také zástupci SDH z okolí a samozřejmě naši členové, celkem asi 120 lidí. Na shromáždění budou oceněni někteří členové našeho sboru. Poté budou pokračovat oslavy od 13.00 hodin ukázkami z práce hasičů na pouťovém prostoru pod stadionem.
1. ukázka zásahu ruční stříkačkou (koňkou) z Touškova Vsi a hasičů z Chotěšova
2. zásah pomocí historické parní stříkačky z Klatov
3. ukázku vyprošťování z havarovaného vozidla provede SDH Blovice
4. vozidlo bude následně zapáleno a hašeno vysikotlakem, ukázku provedou hasiči z Dobřan
5. ukázka letecké záchranné služby z Líní s vrtulníkem Sokol a lezci - záchranáři HZS Přeštice
6. ukázka z činnosti našich Mladých hasičů - dvojboj a požární útok
7. ukázka z činnosti nejmenších hasičů z mateřské školky z Domažlic
Po tomto programu naši Mladí hasiči připravují pro děti, které budou přítomny, různé soutěže, jako je chůze na chůdách, kuželky, stříkání pomocí džberovky a podobně. Během celé akce si mohou občané prohlédnout historickou techniku vystavenou ve dvoře hasičské zbrojnice a přilehlých prostorách. Bude to naše technika, Mercedes z roku 1942 z Nepomuku, Ford - Chevrolet z roku 1926 z Holýšova, Scanie z Dobřan a další. Během oslav bude u hasičárny postaven stan a výčep piva z pivovaru Strakonice. K poslechu i k tanci bude hrát kapela p. Baxy. Myslíme, že by akce mohla být zdařilá. Teď snad jenom aby bylo pěkné počasí. Zveme na akci co nejvíce našich spoluobčanů.
SDH Stod

Výstava dětských prací
Do konce dubna můžete v městské knihovně vidět výtvarné práce žáků stodských škol. Svá díla zde vystavují žáci mateřské školy, speciálních tříd i žáci v nižšího a vyššího stupně ZŠ. O dopnění výstavy se postarali klienti ÚSP, kteří připravili textilní a keramické výrobky. Ty si můžete na výstavě buď přímo zakoupit nebo objednat.
-my-

Co nového v ISŠaU Stod?
Vrcholí především podávání přihlášek na naši školu pro další školní rok. K 15.3. obdržela škola 8 přihlášek do oboru management v elektrotechnice, 31 do oboru mechanik elektronik, 7 do oboru elektrotechnická výroba, 28 mechanik elektronických zařízení, 4 krejčí, 56 kuchař - číšník, 88 kadeřnice a 84 přihlášek do nástavbových oborů pro vyučené. V současné době jsou přihlášky zpracovávány tak, aby v pondělí 19.4., kdy probíhá 1. kolo přijímacího řízení, bylo již možné vyzvednout si u nás rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu. Přijímací zkoušky se budou konat do maturitních a nástavbových oborů, v učebních oborech se boduje prospěch ze ZŠ.
18. 3. odlétla skupina našich žáků v doprovodu dvou vyučujících na 14ti denní výměnný pobyt do Španělska. Jedná se o jazykový projekt Comenius, řízený a financovaný agenturou Socrates, na který získala naše škola grant. Partnerskou školou je IES La Providencia v Medina de Pomar, což je malé městečko v regionu Castilla y Leon. Pokud vše dobře dopadne, objeví se ještě v tomto školním roce studenti španělské školy zase na výměnu v našem městě.
Žáci školy se nadále zapojují do různých předmětových olympiád a soutěží, kuchaři - číšníci se v současné době připravují na soutěž ve vaření, kterou pořádá SOU Kynšperk n./O., mechanici elektronici se zaměřením na bezpečnostní systémy se tradičně budou účastnit soutěže Pragoalarm.
Naši školu nově oslovila firma Panasonic (Borská pole Plzeň) a v současné době se připravuje vzdělávání jejich zaměstnanců v oblasti radioelektroniky našimi pedagogickými pracovníky.
Ve spolupráci s VZP a Soukromou VOŠ Dr. I. Mauritzové v Plzni proběhl i letos pro naše žáky kurz poskytování první pomoci, který vedou studenti oboru záchranář.
Další kurz, tentokrát kosmetický, se chystá pro dívky z oboru kadeřnice.
Školní hudební a pěvecká skupina pod vedením vyučujícího p. Starého pořádá různá vystoupení, naposledy např. v domech s pečovatelskou službou ve Stodě a v Chotěšově.
Kde se tedy budete moci setkat s našimi žáky v nejbližší době? V úterý 6.4. na ochutnávce několik druhů kávy a sladkých desertů v improvizované velikonoční kavárně v průjezdu naší budovy na Komenského nám., kde sídlí dílny odborného výcviku kuchařů - číšníků.
V sobotu 15.5. se zahajuje vernisáží nová výstava v Chotěšovském klášteře a naši kuchaři - číšníci zde budou zajišťovat malý raut během módní přehlídky našich krejčových.
V měsíci červnu vás opětovně pozveme do místního kulturního domu, kde bude probíhat praktická část závěrečných zkoušek kuchařů - číšníků ve stolničení.
Mgr. A. Sedláčková

Adopce v plzeňské ZOO
V loňském školním roce se třídy 7.A a 7.B ZŠ Stod staly kmotry vzácného druhu Girgentánských koz, chovaných v ZOO Plzeň. Tím jsme se stali opatrovníky a zavázali jsme se, že budeme přispívat peněžní částkou na jejich chov, ale v případě zájmu bychom rádi pomohli i brigádou. "Naše" Girgentálské kozy se jmenují Mánička a Hurvínek. Třída 7.A adoptovala Máničku, Třída 7.B je kmotrem Hurvínka. I v tomto školním roce je pro nás potěšením být jejich adoptivními rodiči a stejně jako vloni je navštěvovat. V březnu se Máničce a Hurvínkovi narodilo malé kůzlátko, kterému ošetřovatelé dali jméno Budulínek. Všichni máme velkou radost z jeho narození a těšíme se, až se za nimi v dubnu pojedeme podívat.
Markéta Teršlová, ZŠ Stod 7.B

Studie zástavby
Na úřední desce na náměstí je vystavena zastupitelstvem schválená studie zástavby pozemků za radnicí.Ty jsou postupně uvolňovány demolicí starých budov. Záměrem města je realizovat výstavbu třech domů s 80 byty co nejrychleji. Počítá se rovněž s možností vybudování nabytových prostor pro potřeby obchodu. Jak jsme vás již informovali, celá výstavba bude prováděna již jen na komerční bázi.
1 - bytový dům s nebytovými prostory
2,3 - bytové domy, byty 2+1 a 3+1
4 - radnice
5 - komerční banka
Studii si můžete prohlédnout i u nás.

Stopovačka
Dne 6. března 2004 se chlapci a dívky ze Stoda, Hradce, Zbůchu a Líní vydali na trasu z Hradce u Stoda do Holýšova. Celý úsek označili fáborky naši čtyři kamárádi v čele s panem Hrdličkou. Navíc po celé trase nám všem připravili jednotlivé úkoly z turistiky a topografie, které jsme museli během pochodu plnit. V závěru stopovačky šla každá skupina po své barvě fáborků, aby v co nejkratším čase se dostala na místo, kde jim byl vydán poklad. Do cíle doběhla první skupina žáků ze Stoda, tak jak se předpokládalo. Cestou do Holýšova jsme šli kolem pracovního tábora, kde jsme si na panelu přečetli, že "V těchto budovách byl v II. světové válce koncentrační tábor pro muže a ženy sovětské, polské, holanské, italské a francouské národnosti". Turistickou vycházku jsme zakončili v restauraci "U Nováků". Odpoledním vlakem jsme se rozjeli do svých domovů. Jako hosté šli s námi poprvé mladí hasiči ze Zbůchu pod vedením pana Josefa Gürtlera. Děkujeme za tuto akci paní učitelce Mlezivové a panu Hrdličkovi a též vedení Základních škol ve Stodě, Zbůchu i Líních za drobné propagační materiály pro ceny do pokladu.
Barbora Holá a Veronika Giňová
žákyně 7. A Základní školy ve Stodě

Srnec obecný
Já jsem srnec obecný,
samota mě trápí,
chtěl bych létat s motýli,
nemám žádné drápy.

Křídla žádné nemám
a neumím létat,
motýli se smějí,
že neumím nožky splétat.

Teď si přeji krásný sen,
ať jsem jednou motýlem!
Jana Janečková a Bára Chroustová 4. A

Druhé Ondřejovice jsme nenašli
V letošním školním roce nebude pořádat DDM Stod letní dětský tábor.
Táborová základna v Ondřejovicích u Janovic nad Úhlavou, kde jsme od roku 1998 pořádali tábory, byla majitelem prodána. O prodeji základny jsme byli informováni v měsíci srpnu minulého roku. Zpráva nás zarmoutila. Od začátku školního roku jsme sháněli nové vyhovující tábořiště, kde bychom uspořádali letní tábor.
Při svém snažení jsme se potkávali s různými komplikacemi. Velkým problémem je, že všechny organizace které tábory pořádají, mají termín tábora předem nasmlouvaný. Jezdí na stejná místa léta. Místo se uvolní výjimečně, když "někdo" vypadne.
Další skutečností která nás při výběru tábořiště limituje a v nejvyšší míře ovlivňuje cenu tábora, je cena za pronájem tábořiště. Při výběru tábořiště přihlížíme k vzdálenosti tábořiště od Stoda /vhodná lokalita/, k jeho umístění v krajině /louky, les, koupaliště/, k vybavení /pevná budova s kuchyní a jídelnou, chatky, hřiště, ohniště, sociální zařízení../, k jeho dopravní dostupnosti…
O pronájmu tábořiště jsme jednali s mnoha institucemi. Bohužel se nám nepodařilo najít vhodné a hlavně cenově dostupné tábořiště, které by nebylo po celou dobu prázdnin plně vytížené.
Na táborové základně na Bubnu u Hracholusek /fotografie/, kterou naše zařízení získalo na základě vypracovaného projektu a která nám bude k dispozici od června tohoto roku, je nutno provést rekonstrukci. První opravy základny budou probíhat v letních měsících. Stávající stav není vyhovující k uspořádání tábora.
Budeme dělat vše pro to, abychom se v příštím roce spolu na táboře setkali.
Zaměstnanci DDM Stod

Rybáři hodnotili
MO ŘS Stod v sobotu 27. 3. 2004 hodnotila na své výroční členské schůzi v kulturním domě ve Stodě právě uplynulý rok 2003, který byl velmi úspěšný a rybáři tradičně odvedli velký kus práce a to nejen při své hlavní činnosti, tj. při odchovu a výrobě rybích násad a hospodaření na rybářských revírech, ale i při údržbě a ochraně svého majetku, ochrany přírody a v neposlední řadě i na poli kulturním, pořádáním různých akcí pro veřejnost, jako jsou rybářské závody, či již tradiční Letní rybářský den v areálu Nového mlýna ve Stodě. MO ČRS Stod má 369 členů a ve třech dětských kroužcích (v Merklíně, Chotěšově a Stodě) je zapojeno 62 dětí. A právě děti se zúčastňují různých závodů, v loňském roce to byly závody v plavání v Plzni, V. Homolka a J. Koláček nás úspěšně reprezentovali v národním kole Zlaté udice v Ostravě, kde obsadili 8. a 18. místo a J. Koláček nás reprezentoval i na mistrovství České republiky v rybolovné technice, kde skončil na pěkném patnáctém místě. V letošním roce uspořádají jedno z kol Zlaté udice u nás ve Stodě na řece radbuze. Stodští rybáři mají na starosti rybářské ravíry, řeku Radbuzu od jezu v Hradci až po jez ve Vodním Újezdě, řeku Merklínku od přepadu rybníka v Merklíně po soutok s Radbuzou ve Stodě, revír Propadliny (Pinky) v Chotěšově, pstruhový revír potok Hořima a dále revíry místního významu Lom v Hradci, Cihelna Stod, Bihadla Merlín, Šindlerák Chotěšov a Kachňárna Losiná. O dobré zarybnění revíru se pak stará hospodařením a odchovem násadových ryb na devíti rybnících a to především výrobou kapra, kterého pak do revírů vysazuje a přebytky pak prodává k zarybnění dalším organizacím ČRS, které nemají možnost vlastní výroby. Pro svoji potřebu pak odchovává ještě štiku a po nákupu generačního lína se znovu pokusíme vypěstovat i tuto krásnou rybu, jejíž odchov se nám v minulých letech přestal dařit. Ostatní druhy ryb se organizace snaží zajistit nákupem a tak vedle kapra a štiky byly do našich revírů nasazovány další druhy ryb, jako lelec jesen, candát, úhoří monté, sumec, pstruh duhový, amur. Objednány byly i další druhy jako lipan, parma, pstruh potoční, bohužel jejich dodání se územnímu svazu nepodařilo zajistit, snad tedy až v letošním roce. Připomínky k úbytku některých druhů ryb v revírech vzešli i v diskusi z členské základny, jehož i návrhy na zvýšení míry či zavedení metody rybolovu "chyť a pusť". Se všemi náměty a připomínkami se výbor organizaace bude zabývat jakož i dalším vyřizováním majetkoprávních vztahů na svých zařízeních, které není v dnešní době zdaleka jednoduché a na které výroční schůze uvolnila veškeré volné finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč. Již v minulých letech se nám podařilo odkoupit Propadliny v Chotěšově a areál Nového mlýna ve Stodě. Nový mlýn jsme museli odkoupit od státu za částku přesahující milion stotisíc, když tento nám stát předal do trvalého užívání v šedesátých letech jako ruinu v hodnotě necelých 30 tisíc a poté, kdy jsme jej svým nákladem a prací zvelebili, trvalé užívání stát zákonem zrušil a stal se opět vlastníkem a areál nám prodal. Takto jsme dopadli skoro s veškerým naším majetkem a proto rovnání majetkových vztahů je hlavním úkolem. Zprávy předsedy MO ČRS Stod, hospodáře, referenta mládeže, rybničního hospodáře, zprávu o hospodaření a celý průběh schůze si se zájmem vyslechli i starosta města Stod Lubomír Jungbauer a starosta obce Chotěšov Čeněk Smetana.. Na nejbližší akci , rybářské závody, které se konají 22. května 2004 na Novomlýnském rybníku, Vás co nejsrdečněji zvou rybáři Stod, zrovna tak jako na konec července na tradiční Letní rybářský den.
S pozdravem Petrův zdar MO ČRS Stod

Čtyři body z Plzně
Stodské florbalové družstvo mužů získalo na turnaji, který se konal 13. března v Plzni čtyři body. Florbalisté bodovali s družstvem T.B.C. Králův Dvůr a FbK Panthers Praha. Získané body vynesly stodské hráče na 4. místo v tabulce. Na tak vysoké příčce se družstvo stodských florbalistů za trvání své činnosti neumístilo. Hráči DDM Stod hrají nejvyšší florbalovou soutěž ze všech oddílů v plzeňském kraji. Do konce sezóny chybí mužům čtyři utkání. V nich se rozhodne, kdo zůstane ve skupině a kdo sestoupí. Situace je napínavá, protože bodový rozdíl družstev v tabulce je minimální. Věříme, že družstvo si přiveze další body.

Úspěchy tanečních párů
Do roku 2004 vtančily páry TŠ Dance velice úspěšně. Od ledna sbírají body na soutěžích po celé republice, avšak detailněji bych se chtěl zmínit o soutěžích březnových. V neděli 7. března se v Klatovech na taneční soutěži "O cenu města Klatov" utkaly páry z celé republiky v tancích standartních i latinskoamerických. Soutěž pod záštitou místostarostky města Klatov pořádalo MKS Klatovy, Taneční škola Rytmus Klatovy a Plzeňská divize ČSTS. I taneční škola Dance zde měla své zastoupení, a to jak v kategoriích juniorských, tak v kategorii dospělých. V juniorské kategorii, kam patří páry ve věku od 12 do 14 let ( junioři I ) a od 14 do 16 let (junioři II ) reprezentovaly taneční školu 4 páry. Do finále standartních tanců se probojoval 1 pár ( Petr Cích a Denisa Terelmešová ), který obsadil 5. místo. Do pětičlenného finále latinskoamerických tanců se dostaly naše tři páry a v konečném pořadí se podělily o první tři příčky.
1. místo Lukáš Černý a Karolína Fišerová
2. místo Petr Cích a Denisa Terelmešová
3. místo Lukáš Holeček a Sandra Vavříková
Kromě této "velké" soutěže se na parketu potkalo i 40 párů začínajících, dosud neregistrovaných. Radost nám udělali zejména tito: Adrian Terelmeš a Aneta Kabátová - finále, 5. místo mezi staršími, Jakub Černý a Barbora Sloupová a Daník Erhart a Andrea Vohradská - finále čtvrté a páté místo mezi mladšími.
V kategorii dospělých měla TŠ také 4 želízka: třída D - latinské tance zvítězil pár Zdeněk Karas a Michaela Landštofová a zároveň postoupil do vyšší třídy C. Stejný úspěch zaznamenal i pár Jan Trefanec a Alena Fenclová. Sváťa Krejsa a Jarka Císařová zvítězili ve standartních tancích třídy C, a tím si zvýšili třídu na B. V latinských tancích třídy B obsadil pár Václav Vachulka a Věra Strádalová 3. místo.
Další soutěže:
13. března Rožmitál pod Třemšínem
2 x 2. místo Petr Cích + Denisa Terelmešová, standartní i latinské tance D, junioři I ( na fotografii jsou zachyceni při přebírání obou stříbrných medailí)
1. místo Lukáš Holeček + Sandra Vavříková, latinské tance D, junioři II
3. místo Jakub Černý + Barbora Sloupová, neregistrovaní, oběma je 8 let!!!
13. března Jičín
4. místo z 20 párů Lukáš Černý + Karolína Fišerová , latinské tance D, junioři II
Kromě účasti na soutěžích je možné vidět naše taneční páry také doma. Několikrát jsme byli pozváni, abychom zatančili na plesech, což jsme rádi přijali. Veškeré jarní přípravy ale směřují k velkému vystoupení, na kterém se představí nejen páry, ale i ostatní dětské taneční soubory. Toto vystoupení má letos název "POJĎTE S NÁMI DO KINA", bude se v něm tančit na filmovou hudbu a uskuteční se 9. června od 17.00 hodin v KD Stod. Přijďte nás povzbudit.
Závěrem bych chtěl celému souboru tanečních párů i jejich rodičům poděkovat za práci, kterou pro rozvoj tancování dělají a chtěl bych jim (věřím, že za všechny stodské) popřát mnoho dalších úspěchů do budoucnosti.
Pavel Cích, TŠ Dance

Florbalové soutěže ZŠ na okrese
Od konce února do poloviny března uspořádal DDM Stod sedm soutěží ve florbale pro žáky a žákyně ZŠ okresu Plzeň-jih. Průběh těchto soutěží vám přiblížíme v následující rekapitulaci.
V pátek 27. února. proběhlo okrskové kolo kategorie starších žáků ZŠ v Nezvěsticích.
V pondělí 1. března se konala v Nezvěsticích florbalová soutěž Orion cup, která byla určená žákům a žákyním 4.-5. tříd ZŠ. V kategorii hochů získala ZŠ Stod 6. místo, dívky obsadily 2. místo.
V další dny - 3.března se konalo okrskové kolo kategorie mladších žáků ZŠ v Nezvěsticích.
Ve čtvrtek a pátek - 4. a 5. března proběhla ve Stodě okrsková kola kategorie starších a mladších žáků ZŠ. Družstvo starších žáků obsadilo 1. místo a postoupilo do vyšší soutěže - do okresního přeboru. Družstvo mladších žáků ZŠ Stod obsadilo v soutěži 4. místo.
V dalším týdnu proběhly v Plzni v hale Lokomotiva okresní přebory. V úterý 9. března se konal OP dívek. Družstvo ZŠ Stod obsadilo 4. místo. O den déle na OP změřilo své síly družstvo hochů, domů si hoši přivezli 4. místo.
Všechny sportovní soutěže probíhaly za pěkné sportovní atmosféry. Děkujeme všem pořadatelům a organizátorům soutěží.

Správná parta
Město Stod, TŠ Dance a ZŠ ve Stodě opět spojili své síly, aby uspořádali zábavné soutěžní odpoledne. Kdo si pamatujete Sekáče a Správnou holku z předminulého roku, tak jistě víte, že se nejedná o soutěž v kráse či zpěvu. Děti zde změří své síly a chytrost. Tentokrát však budou soutěžit celé kolektivy místo jednotlivců. Na děti čeká představení se, volná disciplína a pak vědomostní a zručnostní soutěž. Konkrétní zadání posledních dvou disciplín bude pro děti tajemstvím do poslední chvíle. Soutěž v letošním roce obohatí i zástupci z partnerské obce - České Vsi, která do soutěže v každé kategorii vyšle jedno soutěžní družstvo. Vítězové obou kategorií - mladších i starších dětí postoupí do meziměstského kola, které se v letošním roce bude konat v Dobřanech. Akce se připravuje na 25. května od 17.00 hodin. Pořadatelé srdečně zvou do kulturního domu malé i velké diváky, protože soutěžící družstva určitě uvítají vaši podporu a povzbuzení !!!
-my-

GigantFest 2004
Záluží 28. - 30. května moderátor Karel Jakeš-Kajman
Jsme majitelé klášterního, barokního dvora, který nám byl vydán jako rodinný majetek v restituci v roce 1992. Byť je dvůr kulturní památkou, byl v době vrácení zdevastován a de fakto před zánikem. Jedenáct let se snažíme zachránit tuto významnou kulturní památku , a zdá se, že se nám to postupně daří. Nejde nám však jenom o nápravu materiální, ale chceme pomoci napravit i devastaci duševní. Proto bychom chtěli v Klášterním dvoře Gigant v Záluží nabídnout projekt kvalitní kultury.
rodina Korcova a Zimova

Pátek 28. 5.
17.00 Zahájení
18.00 - 24.00 Hlavní program "Barevný večer"
areál dvora Účinkují:
1. Berušky
2. Jája Grimplíni a Jiří Matoušek
3. B. Röhrich
4. Aurora
5. Touch of gospel
6. Indián & spol
7. Žalman & spol

Sobota 29. 5.
9.00 - 17.00 Řemesla, tradice, historie
Ukázky 25 starých řemesel: umělecký kovář, řezbář, sedlař, sochař, dráteník, nožíř, paličkování, keramika podmalba na skle a další řemesla
Prodej jarmarečního zboží
9.00 - 17.00 Program pro děti a dospělé:
- historický šerm (park, louka)
- historické bojové ukázky (louka)
- hudební produkce (areál dvora)
Vystoupení hudebních souborů: Country Band, Modrá kotva, S.T.O. Stetson, Šána singers, Tramp evergreen band, Blue gate, Cop, Naruby, KAM. T. O. Údolí klidu, Malá pohoda
- sportovní soutěže (střelba vzduchovou zbraní, lukem, soutěže pro děti)
- výstava "člověk a lov"
3. patro sila hlavní budovy
Výstava loveckých zbraní, palných a chladných, doplněná o trofeje, myslivecké zajímavosti a vycpaniny zvířat. Zároveň budou vystaveny obrazy Františka Maxmiliána Hoffmana.
- ukázky práce loveckých psů a sokolnictví
- ukázky mimořádné dovednosti
17.00 - 02.00 Hlavní sobotní program - vystoupení amatérských a profesionálních souborů
1. S.T.O. Stetson
2. Šána singers
3. Modrá kotva
4. KAM. T. O. Údolí klidu
5. Country band
6. Naruby
7. Blue gate
8. T. E. Band
9. Cop
10. Malá pohoda
Během dne vystoupení chodského souboru Mrákov a dětského souboru Dudáček Stod.
Občerstvení: Po celou dobu trvání festivalu bude k dispozici bohaté občerstvení vč. grilovaných selat a dalších masných pochoutek na grilu, dále domácí koláče a široký sortiment alkoholických a nealkoholických nápojů.

Myslivecké sdružení
27. března proběhla v naší myslivně v Lelově výroční schůze, na které jsme hodnotili minulý rok naší činnosti. Za účasti starosty města Stoda a členů honebního společenstva jsme diskutovali o tom, co se nám povedlo a co plánujeme na letošní rok. Mezi zdařilé rozhodně patří oba naše plesy, a to jak líšinský, tak stodský, Hubertská zábava v Líšině a střelecké závody na naší střelnici na Vrabině, které každoročně pořádáme. Z kynologických akcí jsme pořádali podzimní zkoušky loveckých psů, což je jakási maturita loveckého psa. Naši členové odpracovali 2700 brigádnických hodin při práci v lese, na odstraňování polomů, na sběru kamene z polí a na údržbě našich zařízení. Vysázeli jsme 11 000 stromků, opravili střechu na kapličce v Líšině, pomáhali při akci "Zasaď si svůj strom". Ve většině akcí budeme pokračovat i letos. Hlavním naším úkolem je udržení stavů zvěře, jejich vakcinacea zajištění dostatečného množství krmiva pro zimu, aby v našem revíru byla zdravá a kvalitní populace zvěře.
Za MS Stod Jaroslav Gabriel[Akt. známka: 4,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter