Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 22. 06. 2004 (5462 přečtení)

číslo 6      ročník IX     červen 2004

Správná parta
V letošním roce jsme navázali na pořádání soutěží pro děti "Správnou partou". Na rozdíl od soutěže "Správná holka, Sekáč" zde nesoutěžili jednotlivci, ale celé kolektivy. Právě souhra celého družstva byla důležitá pro dobré umístění. Ale abychom začali od začátku. V soutěži "Správná parta" se v úterý 25. května v kulturním domě představilo pět soutěžících kolektivů v mladší kategorii a šest kolektivů ve starší kategorii. Také partnerská obec Česká Ves měla v obou věkových kategoriích své želízko v ohni . Celkem se do soutěže zapojilo téměř 170 dětí. A neměly to jednoduché. Až do poslední chvíle nevěděly, jaké úkoly je čekají, a tak se mohly připravit pouze na volnou disciplínu a nacvičit si představení svého družstva. Zatímco starší na jevišti předváděli své volné disciplíny, mladší soutěžící se učili jazykolamy a po vypršení určeného času je museli nahlas přeříkat před publikem No jen si to zkuste :" Zalyžařivší si lyžař potkal nezalyžařivší si lyžařku". Nevím jak vy, ale já z toho mám uzel na jazyku a to to nemusím říkat před sálem plným lidí! Poté předvedli volné disciplíny mladší a starší odpovídali na vědomostní otázky. Ve čtvrté, zručnostní soutěži pak mladší navlékali korálky a starší přišívali knoflíky. Pak se porota odebrala do zákulisí, aby sečetla své hodnocení a mohla oznámit vítěze. Jeviště však neosiřelo. Vystoupil na něm pěvecký sbor základní školy Rosničky a hosté z České Vsi předvedli co dokáží se světelnými míčky. Toto vystoupení mělo takový úspěch, že je na četná přání zopakovali hosté znovu při závěrečné krátké diskotéce. Děti z České Vsi opravdu zabojovaly. I když se s podobnou soutěží ještě nesetkaly, v obou kategoriích dokázaly vybojovat stříbro. O výbornou atmosféru v sále se zasloužili nejen manželé Cíchovi, kteří celý večer moderovali, ale i diváci fandící nejen svým družstvům, ale i soupeřům. Každý chtěl být první a odnést si cenu pro vítěze - šek na 2.000 korun na školní výlet. No a jak to dopadlo?
Mladší žáci:
1. místo   20 STATEČNÝCH
2. místo   ŘETÍZEK
3. místo   PLYŠÁCI
Starší žáci:
1. místo   MEDVÍDCI
2. místo   REBELOVÉ
3. místo   CO JE TI DO TOHO
-my-

Kasárna jsou města
Po několikaletém úsilí se konečně podařilo získat kasárna na Krůtí hoře bezúplatným převodem. Zastupitelstvo města na svém 11. veřejném zasedání odsouhlasilo převzetí areálu bez podmínky, která by městu zamezovala během prvních deseti let možnost prodeje objektů. Po dobu celého pětiletého období, kdy město o kasárna usilovalo, se podařilo v areálu postavit novou úpravnu vody. Tato stavba má rozhodující podíl na zásobování města pitnou vodou. Zdroje, úpravna a zásobník pitné vody jsou pro město to nejcennější, co od armády ČR přebíráme. Celkem je bezúplatně převeden majetek v hodnotě přesahující 76 miliónů korun. Zastupitelé města si teď budou muset poradit, co s využitím areálu. Protože převod trval tak dlouho, firmy, které chtěly v kasárnách podnikat, mají již svá sídla jinde.
-st-

Provizorní most zmizel
Jako mávnutím kouzelného proutku zmizel z Lelova provizorní tankový most. Jeho majitel pan Ing. Komenda zapůjčením mostu ze svého vojenského arzenálu vytrhl městu trn z paty. Výstavba provizorního mostu by totiž městskou pokladnu přišla na několik stovek tisíc korun. Takto pronájem a doprava tankového mostu stála jen 80 tisíc korun. Musíme všichni pevně věřit, že takovouto pomoc zapříčiněnou povodní nebudeme dlouhá léta potřebovat a nový most v Lelově bude dlouho sloužit.

Kraj doporučil dotaci
Přiznat dotaci ve výši 75 % realizační ceny doporučil Plzeňský kraj Ministerstvu pro místní rozvoj pro naše město. Jedná se o dotaci na opravu povodňových škod způsobených na mostě k Novému mlýnu a lávce na Ostrov. Pokud ministerstvo dotaci přizná, začnou stavební práce ještě v letošním roce. Celkové propočtené náklady na opravu těchto zařízení budou činit 2 876 tisíc Kč.
-st-

Fond rozvoje bydlení
Ministerský fond pro rozvoj bydlení zamítl žádost města přiznat dotaci na výstavbu šesti bytů. Nová stavba by měla vzniknout na místě zbořeného domu č.p.174 v Bezručově ulici. Městská rada bude muset hledat další možnosti výstavby bytového domu. Je možné vybírat z několika variant, z nichž pro město nejlépe vyhovující by byla výstavba na komerční bázi.

Nezájem občanů přetrvává
Každým rokem se koná v rámci květnových oslav osvobození naší vlasti pietní akt v Háji umučených. Letošní slavnosti se zúčastnili mimo jiné i zástupci Parlamentu ČR - poslanci za ČSSD Ing. Čada a MUDr. Emmerová, která přednesla krátký slavnostní projev. Ve svém emotivním vystoupení odsoudila hrůzy všech válek, jak těch minulých, tak současných. Celé setkání však bylo poznamenáno nízkou účastí občanů. Zarážející je, že se slavnosti zúčastnil jen malý počet zastupitelů. Bylo by nedůstojné a velkou škodou, kdyby díky nezájmu občanů tato slavnost zanikla. Stejný nezájem provázel velice poutavou přednášku pana Ing. Fouda zaměřenou na zajímavé téma osudu posádek spojeneckých bombardérů nad naším územím. Řada dobových snímků z náletů na některá města našeho kraje objasnila hrstce posluchačů, co se na plzeňsku koncem války dělo. Škoda, že na přednášku nepřišla mladší generace, zajímající se o dějiny válečného letectví. Dvouhodinová přednáška spoluautora několika poutavých knih na toto téma by jim jistě hodně přinesla.
-st-

Převzetí dekretu v Parlamentu
V budově Parlamentu České republiky převzali představitelé našeho města v minulých dnech z rukou předsedy poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka dekret o udělení znaku a praporu. Tímto slavnostním aktem bylo uzavřeno několikaleté úsilí o získání oficiálních symbolů města.

Upozornění pro provozovatele malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Městský úřad Stod, odbor životního prostředí, orgán státní správy v ochraně ovzduší upozorňuje provozovatele malých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší (výkon kotle nižší než 0,2 MW) provozovaných při podnikatelské činnosti, na povinnosti vyplývající z § 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o ochraně ovzduší), tj. zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest, a to nejméně jedenkrát za 2 roky.
Za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví s platným rozhodnutím o autorizaci uděleným Ministerstvem životního prostředí Praha. Seznam těchto autorizovaných osob je možno najít na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí www.env.cz.
Zákon o ochraně ovzduší nabyl účinnosti dnem 1. června 2002, tzn., že provozovatelé, kteří nemají výše uvedené měření, byli povinni tak učinit nejpozději do 31. května 2004.
Povinnost zajišťovat měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu spalinových cest u spalovacích zdrojů se nevztahuje na provozovatele stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost (§ 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší). Dále pak nemají tuto povinnost plnit provozovatelé u zdrojů spalující tuhá paliva do jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalující plynná nebo kapalná paliva do jmenovitého tepelného výkonu 11 kW.
Z ustanovení § 40 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší vyplývá, že orgán obce za nesplnění výše uvedené povinnosti uloží provozovateli malého stacionárního zdroje pokutu ve výši od 500 do 150.000 Kč.
Provedení povinného měření a kontroly je provozovatel povinen nahlásit spolu s výsledky do 30 dnů od data jejich uskutečnění odboru životního prostředí, orgánu ochrany ovzduší na Městský úřad Stod, Sokolská 566. Bližší informace na tel.č. 377 901 212
Miluše Pechová
odbor životního prostředí
orgán ochrany ovzduší

Začínají přípravy oslav 770 let města
Pracovním setkáním zainteresovaných organizací a spolků byly zahájeny přípravy oslav 770 ti let našeho města. Připravuje se řada kulturních a společenských akcí, které budou probíhat po celý rok 2005. Do oslav bude zahrnuto také výročí 50 ti let trvání Základní umělecké školy ve Stodě ( dříve Lidová škola umění). Pevně věříme, že všichni občané města přispějí k těmto slavnostem zkrášlením svých domů a svého okolí.
-st-

Recyklační centrum
Na městském úřadě probíhají intenzivní jednání o výstavbě recyklačního centra na stavební materiály. Pro tento účel bude využita část prostoru v kasárnách, kde se v současné době nachází zbořenina vojenského leteckého operačního sálu. Pokud se vše podaří zrealizovat, bude město mít zajištěnou ekologickou likvidaci stavební sutě, která začíná být velkým problémem. Spolu se sběrným dvorem na průmyslové zóně tak vznikne ucelený systém likvidace odpadů.

Schůzka se zájemci o bydlení
Ve středu 19. května proběhla v kulturním domě schůzka se zájemci o bydlení. Setkání ve spolupráci s městem organizovala soukromá firma a peněžní ústav. Pozváni byli rovněž zájemci o výstavbu nebytových prostor určených k podnikání. Tato informativní schůzka měla objasnit všem přítomným systém financování a výstavby nových bytů v prostorách za radnicí. Zájemci se v současné době mohou v sekretariátu radnice informovat o konkrétním bytu. Na nástěnkách v první patře radnice je možno si prohlédnout plány jednotlivých domů a bytů. Zveme tímto všechny, kteří chtějí bydlet ve svém, aby přišli co nejdříve. Počítá se s postupnou výstavbou tří domů s dokončením v roce 2006, kdy končí výjimka EU pro bytovou výstavbu. Od roku 2007 budou všechny stavební práce, týkající se bytů o 14 % dražší.

Podmínky pro nájemní byty
Po několika urgencích představitelů Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Ministerstvo pro místní rozvoj konečně zveřejnilo dotazníky pro přidělení nájemních bytů pro příjmově vymezené občany. Jedná se o 64 bytů, které se v současné době staví pod nádražím a budou připraveny k nastěhování začátkem roku 2005. Zájemce o byt předloží vyplněný dotazník, který je možno získat v sekretariátu radnice. Pravdivost údajů ve vyplněném dotazníku bude kontrolována jak orgány města, tak finančním úřadem. Pokud uchazeč splní podmínky stanovené ministerstvem pro místní rozvoj, může mu rada města přidělit byt na dobu dvou let. Po uplynutí této doby, bude-li nájemník plnit smlouvu o nájmu, bude mu byt přidělen na dobu neurčitou. V opačném případě však musí byt opustit bez náhrady. Městský úřad připravuje setkání se zájemci o nájemní bydlení, kde budou pravidla přidělování bytů přesně vysvětlena.
-st-

Návštěva z České Vsi
V loňském roce byla podepsána smlouva o partnerství mezi Českou Vsí a naším městem. První společnou akcí byla soutěž základních škol a to jak ve sportovních disciplínách, tak v klání o titul "Správná parta". Zastupitelstva obou obcí vsadila na mládež, a to je jistě rozumné. Toho, kdo navštívil stadion a večer kulturní dům v úterý 25. května uchvátila správná bojová nálada družstev obou obcí. Že to českovesští umí, nám dokázali ve všech disciplínách. Účelem tohoto mého článku však není rozbor jednotlivých soutěžních disciplín. O tom se dočtete v jiné části Stodských listů. Chci touto cestou poděkovat všem dětem za výbornou reprezentaci našeho města, pedagogickému sboru, pracovníkům domu dětí a v neposlední řadě také kuchařkám a uznávanému fotbalovému rozhodčímu panu školníkovi. Perfektní byl výkon manželů Cíchových, kteří soutěž Správná parta profesionálně moderovali. Jsem osobně přesvědčen, že se návštěva z partnerské obce cítila u nás dobře. K této pohodě přispěla i aktivita rodičů stodských dětí, kteří si vzali na ubytování děti z České Vsi. Věřím, že se všichni těší na příští klání v malebné obci Česká Ves v Jeseníkách.
Lubomír Jungbauer
starosta města

Úprava rozpočtu
Zastupitelstvo na svém 11.veřejném zasedání schválilo mimo jiné první úpravu rozpočtu pro rok 2004. Došlo k razantnímu navýšení díky dotacím, které město obdrželo. Největší podíl státních peněz tj. 34 miliónů na výstavbu bytů pod nádražím. Rozpočet se tak v polovině roku vyšplhal na výši 125 miliónů korun. Dalším bodem bylo schválení převzetí kasáren a finanční uzávěrka roku 2004. Zastupitelé rovněž schválili finanční příspěvek pro dětské oddělení stodské nemocnice. Schválených 98 tisíc bude převedeno na společný účet Mikroregionu Radbuza, kam přicházejí příspěvky i z ostatních obcí.

Pobyt španělských studentů
13. 4. 2004 přiletělo do Prahy 11 studentů ze španělské školy IES La Providencia pod vedením učitelky Mercedes Fernandes Peňa. Tam již na ně čekalo jejich 11 kamarádů ze školy ISŠaU Stod, kteří si je odvezli do svých domovů. Španělské studenty čekalo u nás 14 dní plných nejen výletů a poznávání našich zvyklostí, ale také práce. Stejně jako naši studenti si měli vést osobní deník projektu, ve kterém měli zaznamenávat své dojmy a zážitky. Tento deník však sloužil také k zapisování nově naučených českých slovíček a frází. A je třeba říci, že řada z nich nás ke konci pobytu znalostí češtiny mile překvapovala. Také tyto mladé lidi však nečekaly jen radostné chvíle, ale samozřejmě také chvíle, kdy se jim stýskalo po rodičích i po domově. Oproti našim studentům měli situaci poněkud složitější. Všichni naši studenti byli ve Španělsku ubytováni ve městě Medina de Pomar, což jim umožňovalo se navzájem vídat i v době mimo společný program, kdežto u nás byli Španělé "rozházeni" po mnoha městečkách a vesnicích, takže odpoledne trávili sami v českých rodinách. Odloučení od domova nesli španělští žáci mnohem hůře než naši, což bylo dáno především tím, že to bylo pro všechny z nich poprvé, kdy vycestovali za hranice.
V rámci programu navštívili Španělé řadu zajímavých míst naší republiky. Nechyběla samozřejmě Praha, v Plzni navštívili podzemí, ZOO i pivovar, dále Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Bečov nad Teplou, Loket, zámek Kozel, Chodsko, Kladruby, Stříbro a další. Mnozí z nich byli okouzleni památkami, které u nás máme a vezli si domů řadu suvenýrů na památku.
Několik dnů strávili také přímo ve Stodě a v naší Integrované střední škole. Přijal je starosta města p. Jungbauer, který jim předal na památku drobné dárky. V Háji umučených položili květiny k pomníku a seznámili se s historií tohoto pietního místa.Využili služeb našeho školního kadeřnictví, kde si téměř všichni nechali provést barevné melíry. Naši kuchaři - číšníci pro ně připravili slavnostní hostiny na přivítanou a na rozloučení, v průběhu pobytu vyzkoušeli i stravování ve školní jídelně. Mercedes navštívila v doprovodu našeho učitele p. Starého také místní Ústav sociální péče, byla pozvána na prohlídku a v keramické dílně jí předali klienti ústavu několik výrobků.
Tak jako naši žáci měli i Španělé možnost poznat všední život v naší republice. Řada z nich byla rozčarována odstupem, který si Češi na rozdíl od Španělů snaží udržovat. Jejich velkou předností je totiž obrovská srdečnost a spontánnost. Samozřejmě i u nás je čekalo přátelské přijetí, ale polibky na dobrou noc je ze strany našich rodičů nečekaly. Naši studenti zase byli ve Španělsku velmi rozpačití, když jim takto přáli dobrou noc pro ně úplně cizí lidé. Pravděpodobně nejhorším zážitkem bylo pro Španěly brzké vstávání. Také nutnost odejít z domova včas, neboť autobus ani vlak nečeká, byla pro ně částečně šokem, protože oni všichni mají školu v místě bydliště. Celé to naše spěchání a snaha o dochvilnost jim připadalo jako naprosto zbytečný stres.
Nenadchla je ani česká kuchyně. Typické české knedlíky se jim ani trochu nelíbily, natož aby jim chutnaly! A tak jediné co jim tady asi opravdu chutnalo a čeho vezli i domů zásobu, bylo české pivo.
Především dívky byly u nás nadšeny nákupy v množství hypermarketů, které Plzeň nabízí. Také ceny jim připadaly velmi příznivé, a tak jely domů oblečené od hlavy až k patě v novém. Myslím si, že všichni byli překvapeni tím, že zde žijeme na srovnatelné úrovni jako oni. Řada z nich k nám totiž přijížděla spíše s obavami, co je tady asi čeká.
Po 14 dnech, které připadaly každému z nich jinak dlouhé, se nachýlil čas odjezdu. Přestože někteří už se nemohli dočkat domova, bylo jasné, že při tomto projektu vznikla řada cenných přátelství, která se studenti snaží dále upevňovat, takže je pravděpodobné, že se příště navzájem navštíví již na vlastní pěst.
V současné době probíhá vyhodnocení projektu, zpracování deníků studentů a vyúčtování . Ze Španělska přicházejí stále e-maily s pozdravy, studenti mají zájem pokračovat ve spolupráci, připravují si debatní chat. Díky internetu a mobilům může vzájemná komunikace pokračovat i na dálku. Fotografie si můžete prohlédnout na webových stránkách školy.
Mgr. Lenka Nádraská

Hezké prázdniny plné sluníčka a pohody
Od posledního květnového týdne do konce měsíce června se konaly poslední schůzky ZÚ DDM Stod. Vedoucí si na poslední hodiny připravili pro členy ZÚ zajímavý program, se kterým se s dětmi rozloučili s tímto školním rokem /vystoupení pro rodiče, sportovní soutěže a přátelská utkání, exkurze/.
S blížícím se koncem měsíce června vám, milé děti a rodiče, přejeme hezké prázdniny plné sluníčka a pohody. Děkujeme všem, kteří s námi v průběhu roku spolupracovali.
Věříme, že rekonstrukce DDM bude probíhat podle plánu a začátkem nového školního roku vám budeme moci nabídnout nové prostředí a prostory. Mládež se může těšit na klub, ve kterém nebude chybět biliár, stůl na stolní tenis, počítače….V září bude pro všechny zájemce o činnost v DDM /děti předškolního a školního věku, mládež, dospělé/ připravena nabídka ZÚ pro nový školní rok, na které již nyní intenzivně pracujeme.
Těšíme se na vás v září - zaměstnanci DDM Stod.

Přednáška
Zajímavou přednášku pana Karla Fouda, pracovníka Národního památkového ústavu Plzeň, na téma "První letecký souboj amerických stíhaček s německou Luftwaffe v únoru 1944" měli možnost vyslechnout obyvatelé Stoda v úterý 4. 5. 04 v zasedací síni radnice. Při tomto leteckém souboji došlo k sestřelení amerických bombardérů u Nepomuka a Horšovského Týna, tedy v našem blízkém okolí. O této události pojednává kniha Karla Fouda "Operace argument", která je v současné době v prodeji. Přestože přednáška pojednávala o válečných událostech v našem kraji a byla načasována na začátek května, kdy si vzpomínáme výročí osvobození ČR od fašismu, přišlo jen velmi málo občanů. Je to škoda, neboť je třeba si stále připomínat tyto události, zvláště v současné době, abychom se z nich ponaučili a pokud možno se vyhnuli hrozícím válečným konfliktům ve světě. Součástí přednášky bylo i promítání diapozitivů, na kterých jsme mimo jiné viděli třeba maketu Škodových závodů, kterou za války vybudovali fašisté, aby zmátli spojenecké letectvo Pan Karel Foud přislíbil pracovnicím městské knihovny další pokračování přednášek na toto i jiná témata z historie našeho kraje, které plánujeme na podzim 2004.
-kr-

Sportovní klání
Dvacátý pátý květen byl dnem partnerského soupeření mezi dětmi z České Vsi a Stoda. Z České Vsi přijel autobus plný dětí. Pro ty, které se nevěnovaly nácviku na odpolední soutěž "Správná parta" byl připraven sportovní program. Vždy soutěžily tři družstva - dvě ze Stoda a jedno z České Vsi. Na programu byl fotbal pro mladší i starší žáky, vybíjená a atletika. Soutěžilo se systémem každý s každým. Příjemným překvapením bylo pro nás čtyřčlenné družstvo roztleskávaček, které si s sebou českovesští přivezli. Děvčata měla plné ani ne tak ruce, jako spíš nohy práce, protože přebíhala fandit mezi jednotlivými disciplínami. Není ani tak důležité to, jak jednotlivé soutěže dopadly, jako spíš to, že děti měly možnost se vzájemně poznat a navázat přátelství. Starostové obou obcí byli také spokojeni, což na nich bylo vidět při předávání cen a medailí. No a my se necháme překvapit, jakou akci pro nás vymyslí Česká Ves, protože jak se nechali slyšet, zahanbit se nenechají! Už se těšíme až pojedeme my k nim.
-my-

Výstava v knihovně
Od začátku roku se v městské knihovně vystřídala řada zajímavých výstav. V minulém měsíci vystavovali žáci sedmých tříd svoje výrobky na téma středověk. V dobových kostýmech se také postarali o slavnostní zahájení výstavy. Během celé doby trvání pak v knihovně drželi služby. Dobrovolné vstupné na výstavu jim pomohlo zaplatit část nákladů na výlet. Nyní můžete v knihovně do konce měsíce června vidět kresby uhlem od pana Jaroslava Hankeho.

Městská rada schválila příspěvky
Na 36. zasedání městské rady dne 24. května byly schváleny příspěvky následujícím organizacím:
příspěvek Svazu zdravotně postižených Stodska, na další rozšíření rekondičního a rehabilitačního programu ve výši 5 000,-- Kč
příspěvek Českému svazu ochránců přírody ZO Spálené Poříčí, na záchrannou stanici pro poraněné živočichy, ve výši 1 000,-- Kč
příspěvek RE-cykling Stod, na cyklo-turistický pobyt v okolí CHKO Česká Kanada, ve výši 1 000,-- Kč
příspěvek Tenisovému oddílu Stod, na konání celostátního turnaje v tenisu ve Stodě, ve výši 3 000,--Kč
příspěvek Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých, oblastní odbočka Plzeň - jih, na humanitární pomoc, ve výši 2 000,--Kč
příspěvek Diakonii ČCE, středisko Radost v Merklíně, na poskytované služby stodským občanům, ve výši 3 000,-- Kč

Nové knihy v městské knihovně
4 blondýnky - Candace Bushnellová
Autorka předlohy k televiznímu seriálu Sex ve městě i tentokrát vsadila na humornou, zábavnou , vzrušující a erotickou knížku. Jsou to příběhy čtyř žen - rozdílných a přece tak stejných ve své touze po štěstí.
Řemeslo urozených - Pierre Boulle
Je to napínavý příběh vojenské špionáže, který se odehrává v období druhé světové války na pozadí britských a německých tajných operací. Je to také mistrovsky zvládnutá sonda do psychologie lidí pracujících pro tajné služby. Co jiného než mistrovství bychom také čekali od autora slavných románů Most přes řeku Kwai a Planeta opic!
Život reportéra - Josef Klíma
V uzavřených reportážích spolu s Josefem Klímou - reportérem televize Nova,navštívíte mnoho zajímavých míst a stanete se svědky nevšedních i všedních příběhů. Autor je bystrý pozorovatel a komentátor událostí kolem nás.
Nový atlas anatomie člověka
Kniha plná barevných ilustrací bude výbornou pomůckou nejen pro studenty, ale pro všechny, kteří se zajímají o stavbu a fungování lidského těla.
Praha známá i neznámá - Milada Motlová
Je to kniha o pozoruhodných památkách, místech i událostech našeho hlavního města. Je sice vydána pro mládež, ale je pro každého, kdo chce Prahu nejen vidět, ale také o ní něco vědět. Kapitoly o památkách zpestřují známé i méně známé historky a pověsti o životě ve staré Praze.
Encyklopedie českých klášterů - Pavel Vlček
Obsahuje 340 hesel, které se týkají i dávno zaniklých komunit. Text doplňuje na 400 ilustrací, zčásti dobové kresby, zčásti půdorysy nových archeologických výzkumů. Úvodní kapitoly nás také seznámí s různými druhy řeholního života a jeho dějinami v Čechách.

GigantFest 2004
Majitelé klášterního dvora Gigant v Záluží společně s organizačním výborem GigantFestu děkují všem sponzorům za projevenou důvěru a všem občanům, kteří GigantFest navštívili, za podporu při záchraně kulturní památky.
Za majitele Ivan Korec

Vykradení Staré pošty
Pobouření a vztek vzplanul u pracovníků technické údržby města Stod poté, co přišli ráno 18. května do zaměstnání a zjistili, že jejich středisko na Komenského náměstí č.p.12 bylo vykradeno. Neznámý pachatel se v noci vloupal do tohoto objektu, poničil signalizační zabezpečení, vylomil zadní vchodové dveře a tím se dostal do kanceláře střediska. V kanceláři pachatel vyboural ze zdi dva trezory. Menší zanechal na místě vloupání, větší pravděpodobně odvezl odcizeným osobním automobilem tovární značky Škoda 120 bílé barvy, SPZ KTC 71-94.
Škoda způsobená vloupáním byla odhadnuta na 63 000,-Kč. Město Stod žádá občany, kteří by mohli podat informaci, která by vedla k dopadení pachatele, aby se obrátili na obvodní oddělení policie ČR Stod nebo na MěÚ ve Stodě. Dále chci občanům vysvětlit, proč se opozdilo sečení travnatých ploch ve městě. Pracovníci údržby museli být k dispozici při vyšetřování Policii ČR a museli objekt zabezpečit a provést celkový úklid střediska.
V. Šmidingr

Poděkování stodským zdravotníkům
Teprve v okamžiku, kdy člověk nutně potřebuje zdravotní péči, se ukáže, jaká opravdu je. My s ní máme ty nejlepší zkušenosti, a proto bychom chtěli poděkovat:
· Rychlé záchranné službě, která se na zavolání dostavila během několika minut.
· Panu primáři MUDr. Wicherkovi za přesnou diagnózu a rychlý převoz do nemocnice.
· Panu primáři MUDr. Hájkovi, který provedl okamžitou a úspěšnou operaci, a tím mi zachránil život.
· V neposlední řadě také kolektivu sestřiček, které obětavě a trpělivě ošetřovaly po sedm dní mé nehybné a bezvládné tělo.
Přeji všem pacientům, aby se jim dostalo takové rychlé a odborné péče jako mně na chirurgickém oddělení stodské nemocnice.
Josef Mráz s manželkou

STOD OPEN
Hezkou tradicí se stalo pořádání červnového volejbalového turnaje pro firmy, rodiny a vůbec všechny nadšence. Letošní turnaj organizoval MěÚ Stod. Již šestého ročníku se zúčastnilo čtrnáct družstev. Přibyla některá nová, ale na druhé straně zase některá chyběla. Velkým překvapením celého turnaje bylo, že favorizovaná družstva z předcházejících ročníků nakonec ani do boje o první tři místa nezasáhla. Nicméně bylo veselo - a o to šlo. I když je pravda, že oproti prvním ročníkům se družstva pouštějí do boje se stále větší zarputilostí a na pomoc jsou přizvány stále lepší posily týmů. Škoda jen, že tentokrát počasí příliš nepřálo, takže se turnaj musel přerušit, ale zase hráči mohli doplnit tekutiny a podpořit pitný režim.

Volby do Evropského parlamentu
Také ve Stodě, stejně jako v celé republice byla u voleb malá účast Z celkového počtu 2853 voličů k volbám přišlo odevzdat svůj hlas 671 lidí. Volilo se, již tradičně, ve čtyřech volebních okrscích. Z celkového počtu odevzdaných hlasů byly tři neplatné a celkem byla volební účast 23,53 % .[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 3)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter