Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 14. 09. 2004 (5929 přečtení)

Číslo 8   Ročník IX.   září 2004

Výstavba nových bytů pokračuje
Na posledním kontrolním dnu bylo konstatováno, že výstavba 64 bytů ve čtyř bytových domech pod nádražím pokračuje s mírným předstihem. Probíhají práce jak na silnoproudých rozvodech, tak na vnějších a vnitřních omítkách. Byla dokončena střešní krytina na posledním bytovém domě. Vzhled nových domů ukazuje již dokončený třetí dům. Komise ustanovené při radě města teď čeká stanovení podmínek pro přidělení nájemních bytů. Znovu je potřeba zdůraznit, že se nejedná o výstavbu takzvaně sociálních bytů. Podmínkou ze strany města bude jistě trvalý pracovní poměr a určená výše minimálního výdělku. Je zřejmé, že nebude možné hradit nájemné ze sociálních podpor státu.


Nákladní auta ve městě
Rada města jednala již několikrát o častých stížnostech občanů, týkajících se parkování nákladních aut ve městě. Proběhlo noční sčítání parkujících nákladních aut na pozemcích města, které potvrdilo oprávněnost stížností občanů. Tento problém není jen problémem naší obce. Podnikatelé v dopravě si často pletou obecní pozemky a komunikace s odstavnými plochami. Dochází často k mytí a údržbě vozidel, což jednoznačně vede k poškozování životního prostředí. Občané si rovněž stěžují na noční startování a zahřívání nákladních aut. Tento nešvar se daří odstranit větším městům, která mají městskou policii. Ta dbá o dodržování vyhlášek o parkování vozidel. Někteří podnikatelé již vstřícně auta z obytných zón odstranili a ostatní tak budou muset učinit podle připravované vyhlášky.


Havárie topení v MŠ
Vážná závada na topném systému v mateřské školce byla odstraněna v průběhu prázdnin. Z topení se totiž ztrácelo velké množství vody a nedařilo se zjistit místo poruchy. Vše komplikovalo i nešťastné umístění rozvodů do zabetonovaných teplovodních kanálů. Místo poruchy tak zjistil až vodárenský měřící vůz. Závada byla sice odbornou firmou odstraněna, ale bylo zjištěno, že celý rozvod topení bude nutné v brzké době vyměnit. Radnici tak čeká v příštím roce další nemalá investice.


Na „Stavidlech“ se pokračuje
Výstavbou kanalizačních sběračů a přivedením pitné vody a plynu pokračuje výstavba inženýrských sítí v lokalitě na „Stavidlech“. Stavebníci rodinných domků mohou začít naplno s výstavbou. K jednotlivým stavebním pozemkům bude rovněž postavena prozatímní zpevněná komunikace, která bude nahrazena živičným povrchem po dokončení výstavby rodinných domků.


Jednání na průmyslové zóně
V minulých dnech proběhlo jednání s firmou MURR el. s.r.o. ohledně dalšího odprodeje části pozemků z majetku města na průmyslové zóně. Na pozemcích bude vybudována další výrobní hala s novou obslužnou komunikací. Výstavba, která má být zahájena již na jaře příštího roku tak částečně zasáhne do pozemku sběrného dvora. Podle dohody mezi městem a firmou bude řešena realizace projektu tak, aby provozní dny ve sběrném dvoře nebyly narušeny. Ředitel firmy sdělil představitelům města, že se po dostavbě výrobní haly počítá s dalšími 70 až 100 pracovními místy.


Prohlídka kasáren
Před konáním 12. veřejného zasedání si zastupitelé města prohlédli areál kasáren, který městu bezúplatně převedl stát. Zastupitelé se jednoznačně shodli na pokračování střežení celého objektu s postupným pronájmem nebo prodejem objektů zájemcům o podnikání. V současné době je v kasárnách pronajato jen několik objektů, hlavně jako skladovací plochy. V září se počítá se zahájením výstavby recyklačního centra na stavební odpady.


Neckyáda
Poslední srpnová sobota byla pro vyznavače recese a vodního klání příležitostí k předvedení nových plavidel. Bylo to také tak trochu loučení s prázdninami a létem vůbec, protože pro mnohé znamená právě nástup do školy konec léta. I když to kalendářní stále ještě trvá a my, vyznavači tepla, doufáme, že ještě dlouho trvat bude.


Dotace na vodovod
Město obdrželo dopis z ministerstva zemědělství, kde bylo oznámeno, že z důvodu nedostatku finančních prostředků nebude možno našemu městu poskytnout dotaci na výstavbu vodovodu na pravobřežní části města. Naše žádost tak bude přesunuta mezi uchazeče o dotaci na rok 2005.


Přípojky v Družstevní ulici
V období prázdnin byla provedena výstavba kanalizačních přípojek v Družstevní ulici. Přípojky tak navazují na nový kanalizační sběrač, jehož výstavba byla realizována v minulém roce. Zde byly použity prostředky z EU, směrované na pomoc obcím postižených povodní. Výstavbu kanalizačních přípojek hradilo město ze svého rozpočtu.


Jak nás vidí jiní
Na tradiční stodskou pouť přijedou do našeho města návštěvníci z různých končin naší republiky. Mohou objektivně posoudit, a oni tak činí, co se u nás změnilo. Dovolte nám reprodukovat několik názorů a poznatků:

Co se návštěvníkům líbí:

 • Celkový vzhled města, který se změnil k lepšímu.

 • Nová úprava náměstí s pěší zónou.

 • Umístění a rychlý rozvoj průmyslové zóny.

 • Nový dům s pečovatelskou službou, jak svým vzhledem, tak umístěním.

 • Bytová výstavba ve městě


Co se jim nelíbí:

 • Velké množství aut projíždějících středem města

 • Chátrající domy na Domažlické ulici, které při vjezdu do města působí přímo odpudivě.

 • Stav městské dominanty – fary u kostela a některých domů v jejím bezprostředním okolí Stále chybějící koupaliště

 • Žalostný stav bývalého letního kina a to, že zde kino není vůbec.

 • Stav chodníků a komunikací, zvláště na pravobřežní části města


Z 12. zasedání Zastupitelstva města Stod, které se konalo dne 23.8.2004
Zastupitelstvo města:
s c h v a l u j e uzavření smlouvy o přijetí překlenovacího úvěru ve výši 7.500.000,--
Kč od Komerční Banky Plzeň a.s.,na financování výstavby infrastruktury Na Stavidlech a 8x8 bytových jednotek v „Rolnické zahradě“, dle návrhu předloženého finančním výborem.
s c h v a l u j e vypsání výběrového řízení na poskytnutí hypotečního úvěru Městu Stod

na financování výstavby infrastruktury Na Stavidlech a 8x8 bytových jednotek v
„Rolnické zahradě“, ve výši 24 mil. Kč, dle návrhu předloženého finančním výborem.

s c h v a l u j e DODATEK č.1 ke Zřizovací listině Jednotky sboru dobrovolných hasičů Stod, ze dne 23.6.2004, dle předloženého návrhu.
s c h v a l u j e uzavření smlouvy na zřízení předkupního práva k pozemkům č. 1077/9,1369/22 a 1369/23 v k.ú. Stod, k objektu distribučního skladu nyní č.p. 782, Průmyslová ulice, Stod, mezi Městem Stod a společností Glaverbel Stod s.r.o, dle předloženého návrhu.
- s c h v a l u j e koupi pozemku č. 4075/2 v k.ú. Stod o velikosti 669 m2, za cenu dle znaleckého posudku ve výši 20 810,-- Kč od společnosti Český Telecom, a.s. Nemovitosti, Pražská 16, České Budějovice
s c h v a l u j e záměr prodat pozemek č. 218/3 o výměře 481 m2 a pozemek č. 387 o výměře 567 m2 v k.ú. Stod, za cenu 400,--Kč/ m2
s c h v a l u je prodej pozemku č. 2468/2 v k.ú. Stod, v lokalitě „U Stavidel“ manželům Karlovi a Martině Herschmannovým, bytem Kostelní 265, Kladruby, za cenu 450 Kč/m2
n e s c h v a l u j e žádost pana Milana Langmajera o koupi pozemku č. 112/7 v k.ú. Stod, do doby legalizace stavby na pozemku.
s c h v a l u j e Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původní pozemkový katastr (PK) č. parc. 37 v katastrálním území a obci Stod, uzavřenou mezi Městem Stod a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, dle předloženého návrhu
s c h v a l u j e čl. V Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původní pozemkový katastr (PK) č. Parc. 37 v katastrálním území a obci Stod, uzavřenou mezi Městem Stod a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, v tomto znění:1. Nabyvatel prohlašuje, že o nemovitost uvedenou v čl. I bude řádně pečovat, a nebude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat a prohlašuje, že předmětnou nemovitost po dobu 10 let nepřevede na třetí osobu.

2. Nabyvatel se zavazuje, že převáděný pozemek bude nadále využívat jako veřejné prostranství – zeleň a chodník podél komunikace.

3. Pro případ, že by nabyvatel porušil závazky uvedené v odstavcích 1a 2 čl. V.,zavazuje se odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se hodnotě převáděného majetku.
s c h v a l u j e Jednací řád výborů zastupitelstva města, dle předloženého návrhu
m ě n í a d o p l ň u j e usnesení č.248/2004, kterým se vydává Obecně závazná vyhláška města Stod číslo 1/2004 o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí na území města Stod, takto: mění se číslo vyhlášky na 2/2004.
s c h v a l u j e Zřizovací listinu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Stod, okres Plzeň –jih, dle předloženého návrhu, se zapracovanými připomínkami.
v y d á v á Ceník služeb na hřbitově ve Stodě ,dle předloženého návrhu
u k l á d á starostovi města řešit situaci s rušením nočního klidu hudební produkcí

b e r e n a v ě d o m í informace pana starosty o:

 1. výsledku jednání komise na Ministerstvu financí ohledně prominutí rozhodnutí finančního úřadu o vrácení dotace na výstavbu 24 b.j. včetně penalizace.

 2. o dokončení rekonstrukce školní jídelny na kterou jsme obdrželi dotaci od Plzeňského kraje

 3. o havárii rozvodů v Mateřské škole, která již byla odstraněna

 4. o provedení sčítání nákladních aut parkujících na území města

 5. o záměru informovat zastupitele Plzeňského kraje o tom, že pozemek č. 5087/8 v k.ú. Stod, na kterém je postaveno 8x8 b.j., by měl být převeden Městu Stod bezúplatně

 6. o pravděpodobném posunutí vjezdu do sběrného dvora v důsledku výstavby nového areálu v průmyslové zóně

 7. o záměru firmy AZS 98 s.r.o., zřídit v areálu bývalých kasáren recyklační centrum na recyklaci stavebních materiálů

 8. o dotaci na další etapu rekonstrukce mostů a lávek ve Stodě

 9. o možnosti konání zastupitelstva města v zasedací místnosti MěÚ v Sokolské ulici č.p. 566

 10. o tom, že dne 18.9. se na Křižáku slavnostně otevírá rozhledna

 11. o tom, že dochází k rušení nočního klidu provozem hostinského zařízení na koupališti.

 12. o tom, že koupaliště by mělo mít Město Stod na listu vlastnictví do konce roku.

b e r e n a v ě d o m í informace pana místostarosty

 1. o průběhu výstavby infrastruktury „U Stavidel“: je hotova kanalizace, do konce září bude hotový vodovod

 2. objekt bývalých milicí se zatím nedaří prodat, i když už bylo cca šest zájemců.

 3. o průběhu výstavby 8x8 b.j. v „Rolnické zahradě“

b e r e n a v ě d o m í informace ředitele Domu dětí a mládeže pana Romana

Kuběny o probíhající rekonstrukci Domu dětí a mládeže a o pobočce ve Vstiši.

b e r e n a v ě d o m í informace pan Ing. Čady o tom, že se nadále jedná o družební smlouvě s městem ve Slovinsku
- s c h v a l u j e koupi pozemku č. 509/8 v k.ú. Stod o výměře 10.863 m2 na stavbu 64

b.j. , od Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň, za cenu 125.000,--KčKontrola ukázala
Kontrolní orgány města provedly kontrolu dodržování vyhlášky o nakládání s odpady se zaměřením na povinnost mít smluvně zajištěn odvoz odpadu z domácnosti. Bylo zjištěno několik desítek nezodpovědných občanů, kteří popelnici u své domácnosti vůbec neměli. U většiny těchto případů došlo k rychlé nápravě a zbývající část bude řešena v přestupkovém řízení. Provedená kontrola však odhalila další problém. Podle statistiky má přes 80% domácností zajištěn odvoz jen jednou měsíčně. To má za následek, že při svozových dnech stojí u popelnic různé jiné nádoby a pytle s odpadem, což je z hygienických důvodů nepřípustné. Další část občanů řeší množství odpadu „nočním závozem“ do městských odpadkových košů. Je jednoznačně prokázáno, že čtyřčlenné domácnosti vývoz popelnice jedenkrát za měsíc nemůže stačit, i když odpad separuje.Je nutné si také uvědomit, že ve smluvním poplatku za popelnici je zahrnuta i část prostředků, ze kterých město hradí svoz tříděného odpadu (kontejnery) a provoz sběrného dvora. Zastupitelé budou muset rozhodnout, zda najdou lepší svozový systém, který by nešvar odstranil nebo přejdou jako již většina obcí na pevnou platbu na obyvatele.


Majitelům motorových vozidel
Zákon č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích § 27 stanovuje, kde řidiči nesmí zastavit a stát. Zejména na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před hranicí křižovatky a 5 m za ní, v zastávce autobusu nebo trolejbusu. Dále v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní značku nebo vodorovnou dopravní značku. Ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku a konce dopravní značky Podélná čára souvislá, kde by nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m.
Stačí se projít po městě, abyste viděli, jak tento zákon řidiči dodržují. K jeho porušování dochází pravidelně v Krandově ulici u přechodu pro chodce a v křižovatce do obytné zóny u restaurace Trojka. Dále se zákon porušuje na zastávce autobusu naproti mototechně a u prodejny Minar. Věřím, že se řidiči, kteří zákon nedodržují, nad sebou zamyslí a uvědomí si, že ostatním řidičům znepříjemňují život a ohrožují svým jednáním bezpečnost ostatních účastníku silničního provozu. Město má možnost zahájit správní řízení s těmi, kdo tento zákon porušují, kdy jenom správní poplatek činí 1000,- Kč + pokuta za porušení zákona. Věřím, že nesprávně parkující řidiči toto pochopí a město nebude muset sahat k tomuto krajnímu opatření.
-vs-


Nové knihy
Tři v háji – Halina Pawlowská, Iva Hercíková, Michal Viewegh
Román napsali tito tři autoři společně. Při psaní jednotlivých kapitol se střídali. Román vycházel na pokračování v časopisu Šťastný Jim po dobu jednoho roku.
Uloupené umění – Josef Glückselig
Největší loupeže v galeriích, muzeích a církevních objektech od druhé světové války až do současnosti. Kdo, kdy a proč se pokusil ukrást umělecké předměty? Komu se to povedlo a kdo byl dopaden? O jaké poklady jsme přišli za druhé světové války? Na tyto a další otázka se dozvíte odpověď právě v této zajímavé knize.
Cesta na poledne – Václav Křístek
Historický román z českých dějin 16. století se zabývá známou postavou Jakuba Krčína. Autor za tento román obdržel Literární cenu za rok 2003.
Zápisník jedné lásky- Nicholas Sparks
Podle tohoto poutavého milostného románu byl natočen stejnojmenný film o ztracené a znovu nalezené lásce, o nových začátcích a druhých šancích.


Změna telefonních čísel
V srpnu došlo ke změně telefonních čísel v nemocnici

Spojovatelka : 377 193 511

Recepce 377 193 510

Interní ambulance 377 193 533

Chir.ambulance 377 193 563

Dětská ambulance 377 193 594

Gyn. Ambulance 377 193 633

ORL 377 193 673

Psychiatrie 377 193 674

Neurologie 377 193 647

Poliklinika – soukromí lékaři

MUDr. Stronerová – dětské 377 193 670

MUDr. Rumanová – PL 377 193 671

MUDr. Vítek – PL 377 193 672

MUDr. Sigmundová – oční 377 193 673

MUDr. Hrubá – kožní 377 193 674 středa, čtvrtek

MUDr. Kilian – kožní 377 193 674 úterý, pátek


Koncert v kapli
Ten, kdo měl o stodské pouti dost houpaček, kolotočů a stánků mohl se zajít podívat do Špitální kaple. Tam vystavovali své výrobky klienti Ústavu sociální péče ve Stodě. O jejich výrobky byl značný zájem. To, co se zde neprodalo, spolu s dalšími novými věcmi můžete ještě vidět, případně si zakoupit v městské knihovně. Celá částka, která se za výrobky utrží jde zpět ke klientům ÚSP, třeba zrovna na nákup materiálu a forem pro keramickou dílnu.
Dále byly v kapli k vidění dobové fotografie Stoda kolem roku 1900. Mnozí návštěvníci přišli ráno na výstavu a odpoledne ještě jednou na vystoupení plzeňského souboru gotické a renesanční hudby Gutta. Jak můžete vidět na fotografii, soubor nejen že vystupoval v dobových kostýmech, ale dokonce k doprovodu zpěvu používal různých dobových hudebních nástrojů.


Kynologové byli úspěšní
Dne 20. 6. 2004 se konala v areálu zimního stadionu v Klatovech krajská výstava psů všech plemen, kromě loveckých. Na tuto kynologickou akci také zavítala i skupina deseti čtyřnohých kamarádů se svými páníčky ze stodského kynologického klubu. Ani deštivé počasí neodradilo spoustu diváků přihlížejících na hodnocení exteriéru psů rozhodčími v jednotlivých výstavních kruzích. Mohu tímto konstatovat, že stodští kynologové nezklamali, ba naopak, získali vysoká ocenění exteriéru svých psů. Nejvyšší zadávané tituly, tedy vítěz třídy a současně i krajský vítěz, dovezla fena belgického ovčáka paní Jany Kočové a dva velcí černí knírači - pes André pana Vlastimila Kubala - předsedy ZKO Stod a fena Angela pana Josefa Kydlíčka, současně i držitele mezinárodní chovatelské stanice velkých čtyřnohých kníračů - AQUILA LEVINSON F.C.I., odkud tito oba psi pocházejí. Závěrem musím podotknout, že v ZKO Stod v poslední době již více členů vlastní psy s průkazy původu a tedy mají i určité chovatelské záměry, ale nelze opomenout ani výsledky sportovní. Důkazem toho je i nominace feny North Star - plemene velký černý knírač pana Josefa Kydlíčka na mistrovství ČR ve výkonu velkých kníračů, konané 28. - 29. 8. 2004 ve Strakonicích, ale současně také kvalifikace na Mistrovství světa ISPU, které letos bude koncem října ve Švýcarsku. Přejeme jim proto tímto hodně sportovních i chovatelských úspěchů.
p. Němeček


Vesnice roku
Před čtrnácti lety, v létě roku 1990, vzniklo v tehdejším Československu hnutí, které si vytklo za cíl obnovení významu venkova a jeho zvelebení. Součástí této snahy je soutěž Vesnice roku, pořádaná Spolkem pro obnovu venkova a Svazem měst a obcí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Letos se soutěž konala již po desáté. Naše obec Lisov se soutěže zúčastnila již čtyřikrát. V krajském kole získala v letech 1996 a 2000 modrou stuhu za povznesení kulturní a společenské úrovně obce, v roce 2002 vkusný diplom za zachycení novodobé historie obce.I letos jsme se pustili "do boje" a to s mnohem většími a bohatšími obcemi. Chtěli jsme dokázat, že je za námi kus poctivé práce, za kterou se nemusíme stydět. Snaha lisovských byla i letos korunována úspěchem. Lisov skončil na medailovém třetím místě. Zvítězil Černošín (okr. Tachov). Tam se také v polovině července sjeli starostové oceněných obcí aby převzali ceny a tentokráte i finanční odměnu. Obec Lisov získala kromě dvou diplomů a částky 20. 000,- Kč i velkou netradiční cenu - keramickou plastiku "Dveře do Evropy". Ty budou vystaveny v kulturním zařízení Sedmička a tak stále připomínat tento velký úspěch malé obce.
František Kůs
kronikář Lisova


Nový kabát DDM Stod
S novým školním rokem se otevřeli po dvou měsících dveře DDM Stod. Během dvou měsíců se v našem „domečku“ mnohé změnilo. Díky nově zrekonstruovaným prostorám se mohou těšit všichni návštěvníci DDM na příjemné prostředí, nově zařízené učebny, novinky v činnosti i nabídce ZÚ.
V současné době se dotahují poslední detaily, tak aby v dny otevřených dveří, které jsou stanoveny na 16. 9. a 17. 9. od 14:00 do 17:00 hodin, jste si mohli prohlédnout nový kabát DDM. Největší novinkou je klub pro mládež Déčko, který bude v provozu na přelomu měsíce září a října. Děti se mohou těšit na nově zařízenou PC učebnu. Všichni sportovní nadšenci na cvičební sálek se zrcadly. Cvičící budou moci po skončení ZÚ využívat nové sociální zařízení se sprchami. V přízemí jsme zútulnili kluby Oceán a Sluníčko, které jsou určené mladším dětem.
Novinky mezi ZÚ naleznete v roční nabídce ZÚ. Bližší informace získáte v DDM Stod či na telefonu 377 901 263. Sledujte nástěnky. Internetové stránky DDM Stod se upravují a budou aktuální v první polovině října.
Těšíme se na vás při dnu otevřených dveří a na ostatních akcích DDM Stod. První akcí na kterou vás zveme je dne 18. 9. Labyrint – putování pro malé i velké se spoustou záhad, úkolů a překvapení. Vycházíme ve 12:00 hodin od DDM Stod.


K odtržení holýšovska
Vážení občané,
někteří z vás jste možná zaznamenali v tisku polemiku týkající se žádosti města Holýšov a obcí v jeho správním obvodu pověřeného městského úřadu(dále „holýšovsko“), o změnu příslušnosti ke správnímu obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen úřad III) z města Stod k městu Horšovský Týn. V této záležitosti navštívil města i pan náměstek ministerstva vnitra pan RNDr. Josef Postránecký, aby se osobně seznámil s místními podmínkami, jaké jsou vytvářeny občanům „holýšovska“, přiřazením ke správnímu obvodu úřadu III. Stod a jaký přínos by mělo pro občany přiřazení ke správnímu obvodu úřadu III Horšovský Týn.
Na základě provedené analýzy pak Ministerstvo vnitra ČR rozhodlo o ponechání města Holýšova a přilehlých obcí ve správním obvodu úřadu III Stod.
Podobnou žádost podala na Ministerstvo vnitra ČR obec Dnešice, kde občané chtěli do správního obvodu úřadu III Přeštic. Ani této žádosti Ministerstvo nevyhovělo.
Pavlína Anderlová, tajemnice MěÚ


Platby za nájem a služby hrobového místa
Vážení občané, zákon 256/2001Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, ukládá vlastníkovi pohřebiště uzavírat s nájemci hrobového místa nájemní smlouvu. V cenovém věstníku č.13/2003 je stanovena výše nájemného za 1 m2 /rok u hrobového místa na 4,--Kč a služby musí být vyčísleny a účtovány zvlášť. Ceník za nájemné a služby je vyvěšen na vývěsce na hřbitově. Celková cena je však v součtu shodná s původní cenou za jednotlivá hrobová místa, která byla stanovena již dříve.

Smlouvy, které již byly uzavřeny nadále platné.

Schválený ceník je platný pro nově uzavírané smlouvy na hrobová místa


Ceník nájemného a služeb na hřbitově ve Stodě


I.

Rada města svým usnesením č. 613/2004 dne 9.8.2004, schválila ceník nájemného na hřbitově ve Stodě takto:


Nájemné : 4,--Kč/ m2 /rok


Hroby:

Hřbitov


Jednohrob 1 x 2,5 m 2,5 m2 10,--Kč/rok 100,--Kč/10 let

Dvojhrob 2,5 x 2,5 m 6,25 m2 25,--Kč/rok 250,--Kč/10 let

Trojhrob 4 x 3 m 12 m2 48,--Kč/rok 480,--Kč/10 let

Dětský hrob 1 x 1,2m 1,2 m2 5,--Kč/rok 50,--Kč/10 let

Hrobka 1 1 x 2,5 m 2,5 m2 10,--Kč/rok 100,--Kč/10 let

Hrobka 2 2,5 x 2,5 m 6,25 m2 25,--Kč/rok 250,--Kč/10 let

Hrobka 3 4 x 3 m 12 m2 48,--Kč/rok 480,--Kč/10 let


V urnovém háji


Hrob 1 x 1,2 m 1,2 m2 5,--Kč/rok 50,--Kč/10 let


II.

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 308/2004 dne 23.8.2004, vydalo ceník služeb na hřbitově ve Stodě:


Služby


Vsyp 200,--Kč

Uložení urny 50,--Kč


Hřbitov

Jednohrob 30,--Kč/rok 300,--Kč/10 let

Dvojhrob 55,--Kč/rok 550,--Kč/10 let

Trojhrob 72,--Kč/rok 720,--Kč/10 let

Dětský hrob 15,--Kč/rok 150,--Kč/10 let

Hrobka 1 62,--Kč/rok 620,--Kč/10 let

Hrobka 2 119,--Kč/rok 1.190,--Kč/10 let

Hrobka 3 168,--Kč/rok 1.680,--Kč/10 let


V urnovém háji


Hrob 35,--Kč/rok 350,--Kč/10 let


III.

Celkem


Jednohrob 40,--Kč/rok 400,--Kč/10 let

Dvojhrob 80,--Kč/rok 800,--Kč/10 let

Trojhrob 120,--Kč/rok 1200,--Kč/10 let

Dětský hrob 20,--Kč/rok 200,--Kč/10 let


Hrobka 1 72,--Kč/rok 720,--Kč/10 let

Hrobka 2 144,--Kč/rok 1.440,--Kč/10 let

Hrobka 3 216,--Kč/rok 2.160,--Kč/10 letV urnovém háji


Hrob 40,--Kč/rok 400,--Kč/10 let


VI.

Tento ceník nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ve Stodě dne 1.9.2004.

Lubomír Jungbauer Jiří Vlk

starosta města Stod místostarosta města Stod

v.r. v.r.


Dobrovolné sdružení obcí mikroregion RADBUZA
zve na
slavnostní znovuotevření rozhledny na Křížovém vrchu
v sobotu 18. září 2004
Program: Vystoupení souboru Dudáček
Přivítání hostů
Slavnostní projev
Prohlídky věže (do 17.00 hodin)
Parkování pro auta zajištěno pod lesem směrem od Losiné (po polní cestě k lesu, zde parkování na poli, dále pěšky)
*hudba * občerstvení * prodej upomínkových předmětů *


Archiv Města Plzně

Zve veřejnost na přednášky, které se konají v sále Velkého klubu Magistrátu města Plzně nám. Republiky 1 (radnice) vždy od 16.30 hodin.

5. října SECESE V PLZEŇSKÉ ARCHITEKTUŘE (1896 – 1910)

přednáší Ing.arch.Petr Domanický, Národní památkový ústav – Plzeň

19. října DĚJINY CHOTĚŠOVSKÉHO KLÁŠTERA

přednáší PhDr. Milan Hlinomaz, Knihovna kláštera v Teplé

2. listopadu KNIHOVNA ZÁPADOČESKÉHO MUZEA (PRVOTISKY)

přednáší Mgr. Ilja Šedo, knihovník Západočeského muzea v Plzni

16. listopadu ZNIČENÉ KOSTELY V PLZEŇSKÉ DIECÉZI

(problematika bourání kostelů od r.1945 do současnosti)

přednáší Ing.arch. Jan Soukup, Atelier Soukup s.r.o.

30. listopadu PLZEŇ HOSTITELKOU CÍSAŘE RUDOLFA II. A JEHO DVORA V LETECH 1599-1600

přednáší PhDr.Jaroslav Douša, městský archivář

14. prosince ZALOŽENÍ KLÁŠTERA V NOVÉM DVOŘE

( O nové architektuře tradičního starého typu v Západních čechách)

přednáší Ing.arch. Jan Soukup, Atelier Soukup s.r.o.


Výstava kreseb
Jmenuji se Jaroslav Hanke a v říjnu t.r. vystavuji své kresby ve stodské knihovně. Přál bych si, aby moje práce Vám přinesly ve Vaší duši potěšení. Již při mé červnové výstavě se někteří návštěvníci dotazovali kdo jsem. Už jako chlapec jsem si kreslil i maloval obrázky krajinek i figurek, které mě vždy byly nejbližší. S takovými zkušenostmi jsem byl v roce 1946 na základě přijímacích zkoušek přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Bylo mi dvacet roků. O studium na AVU byl tenkrát velký zájem. Z pětiset padesáti uchazečů nás bylo přijato šestnáct šťastných na obor figurální malířství. Denně jsme kreslili i malovali akty a podobizny podle živých modelů. Velmi jsem si vážil profesora Vladimíra Sychry, který vedl školu večerních aktů nebo tehdy velmi známého profesora dějin umění V. V. Štěcha, který přednášel na AVU. Nejlepší odměnou pro mne bylo pozvání bývalého rektora AVU Maxe Švabinského do jeho čestného ateliéru. Věnoval se mně a seznamoval s jeho tvorbou. V té době navrhoval chrámová okna do kostela sv. Víta na Hradčanech. Tak jsem poznal celé jeho dílo od obrazů, známých grafik i kreseb. Byl to pro mne, jako mladého člověka, zážitek na celý život. Dnes asi jsem jeden z posledních žijících, kdo jej znal osobně.Vidíte, ještě dnes se tímto dávným setkáním chlubím. Čas plyne a události roku 1948 byly příčinou mého odchodu z AVU. V té době byly nuceny ze všech vysokých škol odejít stovky studentů. Veškeré české umění se dostalo do područí tzv. "socialistického realismu", řízené KSČ. Po dlouhá léta to natropilo mnoho škod ve výtvarném umění. Od malíře Čunperlíka a jiných až po pomník J. V. Stalina na Letné, který byl potom po roce 1956 vyhozen do povětří. Tak by mělo končit každé špatné umění minulosti i současnosti. Odchod z AVU ve mě zanechal po celý život pocit hořkosti.Po vojně jsem pracoval ve Škodovce. Tehdy jsem se rozhodl, že zkusím štěstí na akademii výtvarných umění ve Vídni. Na základě svých prací jsem byl profesorským sborem vídeňské akademie přijat do vyššího ročníku. Požádal jsem v Praze naše úřady o výjezdové povolení. Byl to dlouhý čas jednání a výmluv a pokrytectví. Měl jsem ve Vídni zajištěný pobyt ve studentské koleji ale naše úřady stále požadovaly nějaké doklady. Soustavně ode mne vyžadovaly jisté protislužby, na které jsem nemohl přistoupit. Ne, nebudu už o tom dále psát, bylo by to moc dlouhé.Pokusil jsem se o přijetí do minulého SVU v Plzni, ale nebyl jsem přijat. Tady už končím. Nyní několik slov k přítomnosti. Opět se objevují způsoby, které už tu jednou před léty byly. Každá doba přinéší nové chytráky v politice i umění, lidé, kteří dokáží jen to, že společnosti škodí. Už patnáct let stále tvrdí, že již konečně malými krůčky vstupujeme do vysněné západní Evropy. Ať si uvědomí, že již přes tisíc let jsme součástí kulturní Evropy. Národ, který si buduje svoji vlastní vědu i kulturu, může v budoucnosti přežít. A to chci zdůraznit pro dnešní mladou generaci. Není možné do budoucnosti slepě přijímat to, co je našemu duchu cizí.
Toto je mé vyznání!
Jaroslav Hanke


Program počítačové gramotnosti

Ministerstvo informatiky ČR začalo na začátku srpna tohoto roku realizovat
za podpory vybraných partnerů počítačové kurzy v rámci Národního programu
počítačové gramotnosti. Tyto dotované kurzy (účastník hradí pouze 100,- Kč)
jsou určeny pro širokou veřejnost po celé ČR a budou probíhat až do konce
tohoto roku. Zájemci se mohou přihlásit na bezplatné telefonní lince 800 800
028 (po-pá, 8-17). Více informací na stránkách http://www.micr.cz nebo
Kurzy jsou celkem 3, každý trvá 2 hodiny a každý stojí 100,- Kč. Na kurzech
se učí
- úplné základy - kurz "Jak na počítač"
- práce s textovým editorem - kurz "Texty v počítači"
- práce s internetem a emailem, v podstatě jde o vyhledávání informací na
portálu a založení emailové schránky - kurz "Internet a email"

Nejbližší školicí středisko ve Vašem regionu je zde:
Plzeň
Koterovská 134
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
377 440 854

Plzeň
SPŠ Strojnická, SOU Strojírenské a U, Plzeň
Klatovská 109
377 423 378

Zájemci se mohou přihlásit na každý kurz pouze jednou. Hlásit se mohou několika způsoby:
- telefonicky na bezplatné lince 800 800 028 (po-pá, 8-17) nebo na tel. čísla vybraného střediska
- osobně - tj. mohou přijít do vybraného spolupracujícího střediska
- na internetu - na http://nppg.computerhelp.cz/ - zde je mohou přihlásit jejich počítačově zdatnější známí

Základní umělecká škola
zve děti na kroužek sborového zpěvu pod vedením paní učitelky Štěpánkové.
První schůzka se uskuteční ve čtvrtek 16. září ve 14.00 hodin v budově ZUŠ ve třídě č.1 (přízemí)[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 8)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter