Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 28. 01. 2005 (6996 přečtení)

číslo 1    leden 2005

770 let Stoda
Vážení občané,
V letošním roce uplyne 770 let od první historické zmínky o obci zvané Stod. Tehdy, v roce 1235 věnoval český král Václav I. Ves zvanou Stod chotěšovskému klášteru premonstrátek. Je nutné si rovněž připomenout významný letopočet - rok 1315, kdy byla vesnice Stod povýšena králem Janem Lucemburským na městys. V historii našeho města jsou to jistě jedna z nejdůležitějších dat. Městské zastupitelstvo se rozhodlo vyhlásit rok 2005 rokem oslav těchto významných výročí. Městský úřad ve spolupráci se společenskými organizacemi připravil řadu zajímavých akcí, které budou zapsány v kalendáři oslav. Jistě si v něm každý z vás vybere, co ho zajímá. Do každé domácnosti ve městě bude doručen nejen tento kalendář akcí, ale i nový informační materiál Stoda. Hlavní den oslav byl stanoven na 18. červen 2005, kdy v prostorách stadionu a letního kina proběhne řada zajímavých kulturních a sportovních akcí. Nebude zde samozřejmě chybět ani dobré pití a jídlo. Vážení spoluobčané, pevně věřím, že každý z nás přispěje k těmto oslavám zkrášlením svých domů a jejich okolí. Do města přijede řada hostů a ti jistě objektivně posoudí, zda jsme se na oslavy řádně připravili.
Lubomír Jungbauer
starosta města

Novoroční výšlap
Po několika letech jsme opět obnovili tradici novoročních pochodů na Křížový vrch. Ze Stoda se mohlo jít společně- odchod byl z Komenského náměstí ve 12.30 nebo soukromě, jak kdo chtěl. Ačkoliv ještě jednatřicátého bylo umrznuto, prvního nás na cestě překvapilo pěkné blátíčko. Na vrcholu na nás již čekali turističtí nadšenci z Dnešic, postupně docházeli i další obyvatelé okolních obcí. Zaznamenali jsme účast z Chotěšova, Černotína, Mantavy, Losiné, Lelova. Možná přišli i lidé z jiných obcí a my je nestačili zaregistrovat, protože během odpoledne se na vrcholu vystřídalo více než dvě stě lidí. Kdo chtěl, mohl vystoupat na věž, i když počasí rozhledům moc nepřálo. Občerstvení si každý přinesl vlastní, byla také možnost si opéct klobásy či buřty na ohni nebo se jen tak u něj ohřát. Někdo se zdržel jen krátce, někdo déle, aby si mohl popovídat se známými, ale všem se netradiční zahájení roku moc líbilo.
-my-

Plynofikace pokračuje
V letošním roce jde do návrhu rozpočtu našeho města pro rok 2005 opět akce plynofikace ulic Strojní, Stříbrské a Šafaříkovi. Po téměř ročním vyjednávání s vedením plynáren se podařilo získat příslib jejich spoluúčasti na realizaci tohoto projektu. Pokud bude tato akce schválena zastupitelstvem v rozpočtu města, měla by být plynofikace realizována v letních měsících letošního roku.
-st-

Křížový vrch je v majetku Stoda
Na základě usnesení zastupitelstva našeho města proběhlo jednání mezi představiteli Chotěšova a Stoda o převodu pozemků a nemovitostí na Křížovém vrchu. V závěru loňského roku byl pozván starosta Lubomír Jungbauer na veřejné jednání chotěšovského zastupitelstva. Zde došlo ke konečné dohodě o převodu této památky, která i podle dostupných dokumentů patřila administrativně pod Stod. Naše město tak získalo majetek, o který se za přispění obcí sdružených v mikroregionu Radbuza bude starat. V brzké době se počítá, pokud budou zajištěny finanční prostředky, s dokončením oprav přístavby kostela a jejím zastřešením. Dominanta celého regionu bude využívána nejen jako vyhlídková věž, ale budou se zde pořádat i různá společenská setkání.
-st-

Škola se bude opravovat
Za velkého přispění poslance pana Ing.Čady byla městu přiznána dotace na opravu školy na Komenského náměstí ve výši 6,7 miliónu korun. Prostředky budou využity na výměnu střechy a krovu, včetně rekonstrukce stropů horního patra budovy. Toto bude první etapa celé opravy budovy z roku 1890. Projektově se připravuje i druhá etapa, do které jsou zahrnuty rekonstrukce sítí a výstavba nových učeben a kabinetů v půdních prostorách. Předpokládaná celková investice přesahuje 28 miliónů korun. Před představiteli města leží nelehký úkol - prostředky zajistit. Rada města určila pracovní skupinu, která má připravit přestěhování učeben do jiných budov tak, aby byla zajištěna i v provizorních podmínkách kvalitní výuka žáků.
-st-

Pěkný dárek k výročí
Naše město a mikroregion dostalo na Silvestra pěkný dárek. Bruselská administrativa nám přiznala sedmdesátiprocentní dotaci na dostavbu kanalizace a čističky odpadních vod. V letech 2005-2008 se tak ve Stodě bude realizovat akce v hodnotě díla přesahující 94 miliónů korun. Pokud stát dodrží všechny dohody a přispěje na výstavbu kanalizace deseti milióny korun, zbylo by pro naše město zajistit prostředky ve výši 14. miliónů korun. Tato částka sice značně zmrazí další investice ve městě, ale bude tak konečně vyřešen problém odkanalizování celého města, táhnoucí se již několik desítek let. Jednoznačně to bude největší dotace, která kdy do města přišla. Jejím schválením se završilo nelehké pětileté úsilí vedení mikroregionu Radbuza, jehož jsme zakládajícím členem. Je třeba i připomenout, že záměr stavět kanalizaci z prostředků EU byl navržen a odsouhlasen městy na naší radnici. Spolu se Stodem budou z evropských peněz stavět pod hlavičkou mikroregionu tato města a obce: Bělá nad Radbuzou, Poběžovice, Horšovský Týn, Holýšov, Chotěšov, Dobřany, Zbůch, Líně. Je to opravdu velký úspěch mikroregionu, vždyť většinu věcí připravovali starostové nad rámec svých povinností v obcích a často takřka na koleně. Neocenitelnou zkušeností s evropskými penězi bylo pro nás i čerpání dotace z povodňového fondu ISPA na opravu škod způsobených povodní. Schválení dotace je však také začátkem velmi náročné práce, která nás čeká v příštích letech.
-st-

Změna rozpočtu města
Zastupitelstvo města Stod na svém 15. zasedání dne 20.12.2004 schválilo, po předchozím projednání ve finančním výboru, rozpočtovou změnu č.3.Předmětem změn byly kromě drobných úprav položek rozpočtu především přijetí dotace na "Opravy lávek po povodni II." a odsunutí překlenovacího úvěru pro dokončení stavby 64 b.j. Současně odsouhlasilo přijetí státní dotace na akci "Sportovní hala- výměna ohřívače TUV a kotle".Schválená rozpočtová změna znamená úpravu rozpočtu v příjmové i výdajové části na 131 424 tis.Kč. Rozpočet je nadále vyrovnaný a přes jeho mírné snížení je vůbec nejvyšší v novodobé historii města. Současně se schválením rozpočtové změny byla přijata Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2005, která zavazují správce organizace a jednotlivých paragrafů rozpočtu realizovat do doby schválení řádného rozpočtu pouze výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu.
-ap-

Placení popelnic na rok 2005
Po ekonomickém vyhodnocení svozu komunálního odpadu a provozu sběrného dvora za rok 2004 bylo zjištěno, že 54% domácností si uzavřelo, a to často neoprávněně, smlouvu s vývozem 1 x za měsíc. Vedení města na možnost měsíčního vývozu přistoupilo s ohledem na občany v důchodovém věku, kde je v domácnosti jen jeden člověk. Místo toho si uzavřeli tuto smlouvu s ZKS Plzeň často i vícečlenné domácnosti a zneužily tak této možnosti. Několikrát jsme upozorňovali, že není možné i z hygienických důvodů vývoz odložením igelitových pytlů kolem popelnic. Vše marně. Další problém vyvstal tím, že do každého poplatku za popelnici byla započtena částka, ze které se mělo hradit bezplatné ukládání nebezpečného odpadu do sběrného dvora. Nepředpokládané snížení vývozů zapříčinilo to, že město muselo uhradit nepokryté náklady sběrného dvora z rezervního fondu města a to ve výši 420 tis. Kč. Aby se tento stav nemohl opakovat, budou povoleny měsíční vývozy popelnic jen v domácnostech s jedním občanem. Všechny druhy vývozních smluv s ZKS Plzeň se mohou uzavřít jen na 1. pololetí letošního roku. Vývoz komunálního odpadu v druhé polovině roku 2005 bude hrazen z poplatku za osobu v domácnosti tak, jak je tomu již ve většině obcí a městech. O podmínkách a výši poplatku za svoz komunálního odpadu v 2. pololetí budou občané včas informováni formou letáků a informací na úředních deskách.

Poděkování
Vážení občané,
Dovolte, abych jménem zastupitelstva města a jménem svým poděkoval majiteli firmy Auto- moto Stod panu Václavu Mikešovi za každoroční finanční dar městu. Darované prostředky budou využity na opravu budovy základní školy. Dále ZŠ Stod děkuje paní Kaslové, majitelce prodejny elektro, za zboží na vybavení žákovské kuchyně a radiomagnetofony.
Lubomír Jungbauer
starosta města

Vánoce pejskům
Tato akce, kterou městská knihovna připravila v předvánočním čase na pomoc opuštěným psům, se u Vás, milý čtenáři, setkala s nečekaným úspěchem. Nebudeme vypočítávat, kolik se vybralo piškotů, granulí či psích konzerv, ani kdo čím přispěl. Rádi bychom Vám však tlumočili poděkování pana Kuny - vedoucího psího útulku na Valše, který byl tímto neočekávaným darem mile potěšen a dojat. K předání jsme si zvolili předposlední den před Vánocemi a zcela náhodou zde zrovna také probíhala akce "Venčení s Karolínou", kdy rádio Karolína zde mělo své stanoviště a prostřednictvím živého odpoledního vysílání lákalo lidi, aby přišli do útulku - třeba se jen podívat nebo si vyvenčit nějakého psa. Kdo nikdy v útulku nebyl, tomu asi těžko budeme popisovat to množství prosebných psích očí, které na vás z kotců hledí a doufají, že právě vy byste mohli být tím, kdo se do nich zamiluje, odvede si je domů a dá jim svou lásku. Je to těžké - člověk soucitný by si je nejraději odvedl všechny, ale ví, že nemůže, a proto je rád, když je možno pomoci alespoň materiálně. Dary od stodských občanů jsme přidali k dalším, které lidé přinášeli pod vánoční stromek, který stál uprostřed útulku. Panu vedoucímu Kunovi jsme předali jmenný seznam těch, kteří psíkům přispěli. Kapacita útulku je sedmdesát psů. Bývá zde téměř stále obsazeno a po Vánocích a prázdninách přeplněno. Ročně se zde vystřídá přes sedm set psů. I díky vašemu příspěvku mají psi, podle vyjádření pana vedoucího, na několik týdnů o krmení postaráno. Ještě jednou jejich jménem děkujeme.
-my-

Dotace opět na konci roku
Přes veškerá ujištění ministerstev ČR se opět opakovala praxe minulých let s přidělováním dotací až v posledních měsících roku. Našemu městu byla tak přidělena dotace na opravu lávky a mostu až v listopadu. Není tedy vinou města, že se práce rozeběhly tak pozdě. Souběžně s opravou mostu k Novému Mlýnu probíhala výroba nové železné konstrukce a lávky pro Ostrovní ulici. 6. prosince loňského roku obdrželo město dotaci na rekonstrukci kotelny ve sportovní hale na stadionu. Zde byly v provozu staré litinové kotle s hořáky, které měly velmi nízkou provozní účinnost. Byl však připraven projekt na jejich výměnu za jediný kotel, který zajistí mnohem lepší provozuschopnost a účinnost vytápění sportovního zařízení. Je samozřejmé, že bychom raději provedli výměnu v letních měsících, kdy není nutné topit, ale dotace se každým rokem získávají hůře a hůře. Zde platí: " Ber nebo bude mít někdo jiný." Jsme velice rádi, že se všechny tyto akce podařilo dokončit tak, jak zastupitelé a vedení města slíbilo.
-st-

Ostrované se dočkali
I když se to někomu nezdá pravděpodobné, naše město má i svůj ostrov. Na ostrově stojí jediný rodinný domek a jeho majitel se dlouhá léta snažil o to, aby k ostrovu byl vybudován můstek, po kterém by přejelo i osobní auto. Jeho přání nevyplnil Ježíšek, ale koncem roku se městu podařilo získat dotaci na výstavbu přejezdné lávky. Obyvatelé našeho ostrova tak mohou ke svému domu od nového roku i zajíždět.
-st-

Jeďte s námi na Buben!
Letní tábor s domem dětí a mládeže Stod.
V letošním roce pořádáme letní tábor na naší turistické základně Buben, která se nachází nedaleko vodní přehrady Hracholusky. Kapacita tábořiště po úpravách, které byly provedeny v minulém roce, v současné době činí zatím 20 osob. Z tohoto důvodu budou letní tábory na Bubnu probíhat v období červenec až srpen-podle zájmu-v několika turnusech za sebou.
Bližší informace o táborech /termín, cena, program tábora…/ se dozvíte v DDM Stod od 31. 1. 2005. Osobně vám rádi zodpovíme jakékoli dotazy. Informace získáte i na našem telefonním čísle 377 901 263. S přihlášením neváhejte kapacita jednotlivých turnusů je omezená. Letní tábory budou probíhat pod vedením zaměstnanců DDM Stod a dalších zkušených spolupracovníků DDM.
Základna leží pod zříceninou hradu Buben nedaleko obce Plešnice, v pěkném klidném prostředí 1,5 km od přehrady obklopená lesy, protéká okolí ní řeka. Před budovou základny je volné prostranství a hřiště, ohniště. V budově se nachází jídelna-společenská místnost, kuchyň, sociální zařízení, izolace a ošetřovna, dvě místnosti pro ubytování. Ubytovací kapacita přilehlé chaty se sociálním zařízením činí 12 míst. Do chaty je přiveden rozvod elektřiny.
Těšíme se na vás. Bližší informace o táborech v DDM, na nástěnkách, na www.ddm.zestoda.net.
Zaměstnanci DDM Stod

Zájezd do plaveckého bazénu v Plzni
V pátek 4. února 2005 - v den pololetních prázdnin - pořádá DDM Stod pro děti ze ZŠ zájezd do bazénu. Sraz účastníků v 8:15 hodin v DDM. Odjezd objednaným autobusem v 8:30 hodin. Předpokládaný návrat mezi 12:00-12:30 hodinou.
Zájemci se přihlásí předem v DDM do 2. 2. 2005, zaplatí poplatek 120,-Kč /v ceně je zahrnuta doprava objednaným autobusem, vstup do bazénu/.
Bližší informace na plakátech, v DDM, na tel. 377 901 263.

Výstavba garáží
V ulicích našeho města stále přibývá parkujících aut. Rada města v reakci na tento neutěšený stav rozhodla v souladu s územním plánem o pokračování výstavby garáží. Bylo navrženo několik lokalit, ke kterým postupně dostává městský úřad vyjádření dotčených orgánů. Jako velmi nadějný se jeví prostor kolem pivovaru, proti stávajícím garážím. Žádáme občany, kteří mají zájem postavit si garáž ve vlastní režii, aby svou žádost zaslali na městský úřad. V případě dostatečného zájmu bude svolána organizační schůzka, kde se zájemci o výstavbu dozví potřebné informace.
-st-

Zásah hasičů
Větrná vichřice, která napáchala jinde značné škody, zasáhla naše město jen okrajově. Největší újmu utrpěla lípa v zástavbě ve Stříbrské ulici. Nárazem větru došlo k prasknutí horní části kmene a při opakovaném poryvu hrozilo nebezpečí, že část koruny spadne na chodník a vozovku. Nebezpečný stav vyřešil až zásah hasičského záchranného sboru, který ve spolupráci s dobrovolnými hasiči našeho města nebezpečnou část stromu odstranil. Bylo však zjištěno, že zbývající část lípy je značně napadena hnilobou a bude proto muset být rovněž odstraněna.

Lisovští hasiči v roli turistů
Činnost dobrovolných hasičů v obcích je záslužná, nicméně hodně podobná. Hasiči organizují brigády, sbírají železný šrot, pořádají kulturní akce a pomáhají, kde mohou. Pochopitelně, že nacvičují na hasičské soutěže a jsou připraveni k likvidaci požárů. Prozradím, jak svoji činnost obohatili a zpestřili lisovští hasiči. Zakoupili starší Škodu 1203, se kterou jezdí na výlety. Do auta se vejde pouze osm osob, a tak se střídají. V roce 2004 uspořádali téměř dvě desítky zájezdů po plzeňském kraji. Nejdříve, jakoby na zkoušku, to byla místa nejbližší. Radyně, nebílovský zámek, Křížový vrch, Bolfánek u Chudenic, padrťské rybníky a cvičení "Bahna 2004", později si troufli na Kladskou, ba i do Bavorska zajeli. To malé autíčko pomáhá členům sboru k přesunu do míst, kde se konají hasičské soutěže v požárním útoku. Po skončené sezóně lisovští konstatují, že dobrý nápad s turistikou se ujal a budou v něm pokračovat.
František Kůs
kronikář obce Lisova

Trocha ekologie…
Proč někdo upřednostní vyvézt staré sedačky, pneumatiky, blatníky, skla, ve zkratce vnitřek několika aut k slepému ramenu řeky Radbuzy, namísto využití sběrného dvora či všudypřítomných recyklačních kontejnerů, je pro mě absolutně nepochopitelné. Každé takové hyzdění přírody mě vždy přivádí do stavu nepříčetnosti. Ne jinak tomu bylo i tentokrát. Přesto, že každé jaro s dětmi a několika dalšími nadšenci, na cestě k "Divočáku" sesbíráme několik plastových pytlů plastových lahví a drobného odpadu rozmanitého druhu, na tak velké množství jsem se rozhodla požádat o pomoc odbor životního prostředí. Přesto, že mě většina lidí "podporovala" slovy typu: "Klidně to nahlas, ale tím to končí …, stejně s tím nic nenaděláš …" a tak podobně, již druhým týdnem můžeme, při každodenních vycházkách směrem na "Divočák", obdivovat krásnou přírodu a ne další začínající skládku. Chtěla bych za nás všechny poděkovat odboru životního prostředí, jmenovitě paní Pechové, úklidové četě, která vše odstranila a vůbec všem, kterým není okolí našeho města lhostejné.
-kn-

Mladí hasiči navštívili Centrum hasičského hnutí
Sbor dobrovolných hasičů se rozhodl odměnit nás - Mladé hasiče za to, s jakou vervou se pouštíme do všech závodů, kterých se zúčastníme. A tak jsme se vydali do Přibyslavi. Výlet začal odjezdem dvanácti dětí a čtyř dospělých ze stodské hasičské zbrojnice. Cestou jsme se stavili na Podolském mostě. Trochu nás zdržela objížďka, přesto jsme stačili dojet do města a postarat se o ubytování ještě před setměním. Program druhého dne začal časně ráno. Nejprve jsme navštívili hasičské muzeum, kde se všem samozřejmě líbilo. Odpoledne jsme vyrazili na patnáctikilometrový pochod "Krajem J.Žižky a K.H.Borovského". Namáhavou cestu nám zpestřovaly různé úkoly (například střelba ze vzduchovky, vědomostní soutěž týkající se první pomoci, znalost nejrůznějších uzlů a spousta her u mohyly J.Žižky). Po úspěšně zvládnutém pochodu a splnění všech úkolů, jsme mohli celý večer věnovat zaslouženému odpočinku. Poslední den začal nepříjemnou povinností - balením a následným odjezdem. Cestu domů jsme si zpestřili dvěmi zastávkami. Nejdříve jsme navštívili hrad Kámen, včetně muzea historických motocyklů. Druhá zastávka byla na Zvíkově, ze kterého byl nádherný pohled na soutok řeky Otavy s Vltavou. Večer jsme v pořádku dojeli domů. Doufáme, že se na podobný skvělý výlet budeme moci vydat i letos. Do té doby nám nezbývá, než vzpomínat na ten loňský a dál se snažit na závodech, abychom si odměnu zasloužili. Chtěli bychom poděkovat našim vedoucím panu Baxovi a Princovi za to, že nám vařili a starali se o nás. Dále panu Petráchovi a veliteli sboru panu Sejpkovi za to, že nás v pořádku dovezli.
Kolektiv Mladých hasičů Stod

Přírodovědný kroužek bilancoval
Kroužek při ZŠ Stod zahájil tento školní rok účastí v soutěži STROM ROKU, kterou vyhlásilo ekologické středisko Hyperion. Do soutěže jsme zaslali snímek platanu na Plzeňské ulici. První vycházka pak směřovala do polesí Výtůň na Holýšovsku, kde pro nás Lesy ČR přichystaly místo na vybudování lesní studánky. Členové kroužku si dali závazek, že se do budoucna budou starat o svoji studánku. Vedle sponzorství koz girgentánských v plzeňské ZOO, se jedná o další pomoc přírodě. V říjnu jsme uskutečnili , neméně zajímavou, vycházku do ekologické farmy v Nové Vsi u Dobřan. Předem jsme si domluvili s vedením bývalého letiště v Líních volný průchod, což všichni účastníci rádi přivítali. Byli rozděleni do několika družstev, neboť během pochodu plnili různé úkoly, zaměřené k pohybu v přírodě. Asi po necelé hodince volné chůze nás přivítala paní Benešová, která více jak deset let chová Kozy evropské - hnědé. Se zájmem jsme si vyslechli poutavý a zároveň poučný popis výroby produktů z kozího mléka, které je, mimochodem, velmi zdravé. Prozradila nám také, že jedním z příznivců její farmy byla herečka Helena Růžičková, která za ní jezdila ze Slatiny u Horažďovic.
Další akcí, o měsíc později, byla návštěva výstavy železničních modelů v Plzni - Skvrňanech a koupání v krytém bazénu na Slovanech, což děti nikdy neodmítnou. Týden před Štědrým dnem navštívily děti Útulek pro psy na Valše. Tomuto výletu předcházel na obou stupních ZŠ "Piškotový týden", na kterém spolupracoval pedagogický sbor a zástupci Plzeňského krajského parlamentu dětí a mládeže. Ve prospěch pejsků bylo vybráno celkem 260 balíčků piškotů. Na prvním stupni ZŠ obdarovala pejsky nejvíce Leonka Rumanová z 2.B, na druhém stupni Veronika Špringerová ze 7.A. V rámci výletu na Valchu si děti také opékaly vuřty, které dostaly jako sponzorský dar. Na začátek letošního roku připravujeme besedu s tiskovým mluvčím plzeňské ZOO, Mgr. Martinem Votrubou.
Za přírodovědný kroužek
Mgr. A.Mlezivová a R.Hrdlička

Mikuláš v nemocnici a v DPS
V neděli 5. 12. 04 navštívily studentky Obchodní akademie ze Staňkova, jako Mikuláš, čert a anděl, pacienty stodské nemocnice a obyvatele DPS. U každých dveří zazpívaly vánoční koledu a přidaly také přání pevného zdraví do nového roku 2005. Všichni pacienti a důchodci byli velice potěšeni i ta slzička štěstí a dojetí se zaleskla v očích.
I další den 6. 12. 04 strávili obyvatelé DPS krásné odpoledne, když jim přišly zahrát, zazpívat a předat vánoční přání děti ze ZUŠ ve Stodě pod vedením paní ředitelky Mastné, se svými rodiči i dalšími návštěvníky. Zahrály na housle i na flétničky a společně si všichni zazpívali vánoční koledy. Nakonec vystoupil soubor Dudáček a všichni účinkující byli odměněni velkým potleskem.
Chtěli bychom touto cestou všem dětem a studentkám, které přispěli k pěkné předvánoční atmosféře z celého srdce poděkovat.
obyvatelé DPS

Vážení občané,
Pro studium historie hledáme Kreuzberg - Kalender ročníky 1924 až 1936 Při opravě věže na Křížovém vrchu v roce 2004 se našla v báni listina, ve které je mimo jiné uvedeno, že první ročník kalendáře vyšel v roce 1924. Z odkazu po kronikáři panu Luďku Hauptmanovi ze Stoda se zachovaly kopie desek z roku 1926 a 1935. Máte - li některý výtisk kalendáře doma, prosíme Vás o zapůjčení.
pracovnice městské knihovny Stod

Až tudy půjdete, nespěchejte.
Zastavte se na chvíli a rozhlédněte se kolem sebe. Všimněte si té nádherné krajiny, která dýchá klidem i smutkem, a stromů, jejichž mohutné koruny brání slunečním paprskům osvětlit mramorový náhrobek těch, kteří zde po útrapách z 2. světové války konečně našli mír. Místo, kde už jim nikdo nebude ubližovat jen proto, že se nenarodili ve "vhodné rodině" nebo proto, že mají lidštější názory než ti, kteří vidí jen slávu, moc a bohatství. Místo, kde jsou si všichni rovni.
Právě tady - v Háječku umučených - totiž pro tyhle lidské bytosti skončila jejich cesta na smrt. Zastavte se proto a zeptejte se sami sebe: "Muselo se tohle všechno stát?" Nebo vám je snad krutý osud těchto nevinných lidí zcela lhostejný?! V tom případě doufám, že se nikdy nedostanete k moci!
A víte, co je na tomhle všem nejhorší? Že to nikdy neskončí. Vždy se najde někdo, kdo se nebojí jít za svým cílem doslova přes mrtvoly. Přesně tak, najde se vždycky…
Ale tím si teď nelamte hlavu. Jen si zde sedněte na lavičku, rozhlížejte se kolem sebe a hlavně nerušte jejich klid. Dosyta vychutnejte atmosféru jara, kdy je zde nejkrásněji, a zaposlouchejte se do nádherných melodií ptačího zpěvu. Zavřete oči a buďte vděční za to, že žijete právě tady, právě teď a s těmi, kteří vás mají rádi proto, jací jste, a nedovolí, aby vám někdo ublížil stejně jako těm, pro které nyní držíte minutu ticha …
Pavla Beráková
Práci, kterou jste měli možnost přečíst, napsala Pavla Beráková. V květnu loňského roku ona a Martina Tesáková ( v té době žákyně 9.A stodské základní školy ) postoupily do krajského kola Olympiády českého jazyka. Tam svým výkonem obsadila Martina 9. místo a Pavla touto prací vynikající 2. místo, které jí zajistilo postup do celostátní Olympiády českého jazyka. Děkujeme Pavle, jejíž práci se podařilo získat až nyní, za skvělou reprezentaci nejen základní školy, ale i našeho města.
Mgr. Jiřina Zajíčková

Zdobení stromku
Potěšilo nás, že rok od roku je větší účast na zdobení vánočního stromečku na pěší zóně. Stává se z toho pěkná tradice. Letos si již mnozí přinesli vlastní, doma vyrobené ozdoby.Společně s těmi, které připravily děti na výtvarném oboru, tak krásně ozdobily stromeček. Je také dobře, že si občané všímají toho, co jsme společně nazdobili a nenechají některé spoluobčánky stromek otrhávat. Snaha byla, ale hned od dvou všímavých lidí jsem se dozvěděla, že odtud nenechavce vyháněli.
-my-

Jarmark a vánoční nadělování
Že máme šikovné děti se potvrdilo na vánočním jarmarku. Děti vyrobily spoustu přáníček, adventních věnců, svícnů a drobných dárečků, které prodávaly na malém sále kulturního domu. Některé výrobky hned po otevření doslova mizely před očima. Spokojené byly děti, které stály za stoly v roli prodavačů i nakupující, ze kterých snad nikdo neodešel s prázdnou. Před pátou hodinou se pak mnozí prodavači rychle začali měnit v tanečnice, herce, zpěváky či sportovce, podle toho, kdo v které části programu účinkoval. Někteří dokonce vystupovali v několika číslech najednou! Dát dohromady program, kde vystupuje více než sto šedesát účinkujících, je slušný výkon, za který si jistě všichni zúčastnění zaslouží obdiv a poděkování.Výtěžek dobrovolného vstupného, které se na akci vybíralo, byl předán základní škole. Ta ho použila na zaplacení jízdného při návštěvě dětí v plzeňské ZOO.
-my-

Adventní koncerty
Koncerty byly tři - v zasedací síni radnice hrály děti a celý koncert se opravdu vydařil. Dokonce i návštěvnost byla vysoká, ani připravené židle nestačily. Ve Špitální kapli si naopak mohli žáci poslechnout, jak hrají jejich kantoři, kteří vyučují na zdejší umělecké škole při učitelském koncertu. Žáků sice moc nebylo, ale dospělých přišlo dost na to, aby kapli zaplnili. Posledním koncertem pak byla Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby, kterou zpívalo pěvecké sdružení Hlas také ve Špitální kapli.
-my-

Silvestr v kulturním domě
Malá návštěva na silvestrovské zábavě v kulturním domě byla pro pořádající kynologický klub velkým zklamáním. Přestože se nedalo pořadatelům ani kapele nic vytknout, je těžko pochopitelné, že o Silvestra v největším kulturním zařízení města není zájem. Po dvouleté absenci se podařilo vedení města přesvědčit někoho, kdo si vzal oslavy Silvestra v KD na svá bedra. Podle vyjádření vedení kynologického klubu jim bohužel negativní zkušenost a finanční zátěž Silvestra z letošního roku brání v pořádání této zábavy v příštích letech. Vypadá to tedy, že bude na konci roku 2005 kulturní dům zet prázdnotou, a to bude jistě škoda.
-st-

Hasiči hodnotili
V sobotu 8. ledna na své výroční valné hromadě hodnotili činnost členové Sdružení dobrovolných hasičů ve Stodě. Byli přítomni hosté - starosta města Stoda pan Jungbauer, poslanec PČR pan Ing. Čada, pan kpt. Přibáň z HZS Plzeňského kraje a pan Mužík, starosta Krajského sdružení hasičů. Schůzi řídil pan Koudelka. Zprávu o činnosti organizace přednesl starosta organizace pan Fryč. Ve své zprávě zhodnotil výsledky, kterých bylo dosaženo. Zmínil se velmi kladně o oslavách, které v červnu probíhaly v rámci 130ti let založení dobrovolné požární ochrany ve Stodě. V naší organizaci pracují dva kolektivy Mladých hasičů, které vedou pánové Josef Baxa a Pavel Princl. Kolektiv pod jejich vedením se umístil na 12. místě celoroční hry Plamen a v ostatních soutěžích v rámci Okresní ligy MH na místě osmém. Odměnou jim byl třídenní výlet. Dospělí se zúčastnili pěti soutěží s různými výsledky. Po této zprávě hodnotil práci výjezdové jednotky její velitel pan Karel Sejpka. Jednotka má momentálně 15 členů. Zúčastňuje se pravidelně odborné přípravy, která je povinná. Jednotka se stará o čtyři vozidla a ostatní technické prostředky, které jsou ve výbavě sboru. Při údržbě techniky bylo odpracováno 258 hodin, při údržbě hasičské zbrojnice 154 hodin. V roce 2004 bylo 21 zásahů, z toho 8 požárů, 10 dopravních nehod a 3 technické pomoci. V době sucha hasiči zalévali stromky pod Šibeničním vrchem , dále čistili ucpanou propusť za benzínovou pumpou a pomáhali při otevírání rozhledny na Křížovém vrchu. Sdružení dobrovolných hasičů čítá 51 členů. Z toho je 14 mladých hasičů, 5 žen a 32 mužů. Na schůzi byli přijati tři noví členové. To by byl ve zkratce výčet aktivit organizace dobrovolných hasičů ve Stodě.
Karel Sejpka
Velitel JSDHO Stod[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 1)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter