Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 26. 02. 2005 (6553 přečtení)

číslo 2    únor 2005

Literární shrabování
Městská knihovna ve Stodě vyhlašuje u příležitosti 770 let oslav Stoda literární shrabování na téma: "STOD - JAK SE MI ZDE ŽIJE"
Literární práce v jakémkoliv slohovém útvaru o maximálním rozsahu dvou stran formátu A4 můžete zasílat nebo osobně odevzdat do 30. dubna 2005 do městské knihovny. Nezapomeňte uvést jméno, adresu a věk.
Autoři všech prací budou pozváni na oceňování nejlepších děl. Oceněné práce v dětské i dospělé kategorii budou odměněny věcnou cenou a budou uveřejněny ve Stodských listech. Nejlepší práce všech věkových kategorií budou přečteny (autorsky nebo v zastoupení) na slavnostním literárním večeru v květnu. Všechny práce budou publikovány ve sborníku, který obdrží všichni zúčastnění autoři v jednom výtisku zdarma, pro ostatní občany bude možnost si sborník zakoupit.

Když se zvedá voda
V polovině února se naším městem přehnala v Radbuze velká voda. Řadu občanů zajímá, jakým způsobem je v současné době zajišťována povodňová služba. Při vzedmuté hladině obou našich řek se postupuje podle schváleného povodňového plánu města. Ten byl zpracován již před povodněmi v roce 2002, a protože se plně osvědčil, je jen aktualizován. Povodňová komise, vedená starostou města, má dnes již dostatečné množství informací, jak od hydrometeorologického ústavu, tak od záchranného sboru a kraje. K dispozici jsou rovněž na internetu aktuelní hlášení meteorologických radarů jak v ČR, tak v sousedním Německu. Velkou pomocí je pro rozhodování povodňové komise instalace automatických hlásičů v Tasnovicích a ve Staňkově. Stav na Merklínce je získáván od pracovníků státního rybářství a povodí Merklíny pomocí krizových telefonů. Podle dosavadních zkušeností je pro naše město rozhodující výška a průtok vody ve Staňkově. Zdejší automatický hlásič je bedlivě sledován a vyhodnocené informace jsou předávány dalším obcím na toku Radbuzy. Při velké vodě 13. a 14. února letošního roku vystoupala hladina ve Staňkově na 2,72 metru. Byl zde vyhlášen třetí povodňový stupeň (ohrožení ), ale ve Stodě chybělo na měřících bodech do vyhlášení prvního stupně zhruba 40 cm. Podle zkušeností, musí ve Staňkově hladina dosáhnout tří metrů, aby byla vyhlášena ve Stodě pohotovost. Přestože nabylo nutné k tomuto kroku přistoupit, byla vyhlášena starostou města pohotovost pro hasiče a pracovníky údržby města, kteří zajišťují případné nasazení pytlů s pískem. V případě nutnosti budou povoláni i dobrovolníci, kteří by krizovou situaci pomáhali zvládnout. Věřme však, že to nebude nutné a městem bude protékat při tání jen každoroční "velká voda", kterou koryto Radbuzy zvládne a řeka tak nenapáchá žádné větší škody.
-st-

Změna v plynofikaci
V minulém čísle Stodských listů jsme vás informovali o letošním záměru města dokončit plynofikaci v ulicích Strojní, Šafaříkově a části Stříbrské. Po několika jednáních na Západočeských plynárnách a.s. došlo ke změně projektu z nízkotlakého rozvodu na středotlaký. Středotlak bude přiveden do těchto ulic z regulační stanice pod kulturním domem a bude na něj rovněž připojen provoz bývalé firmy ZETES. Bude rovněž vybudována nízkotlaká regulační stanice v prostoru Šafaříkovy ulice, která posílí rozvody plynu kolem náměstí. Posílením výkonů nízkotlakých rozvodů bude možno realizovat připojení připravované výstavby bytů za radnicí.
-st-

Oslavy 770 let města
Rada města ustanovila komisi pro organizační zajištění oslav 770 let první zmínky o Stodě. Hlavním dnem oslav byl ustanoven 18. červen letošního roku. V současné době se komise zabývá sestavením programu. Již nyní můžeme říct, že program bude opravdu bohatý a je sestaven napříč všemi věkovými kategoriemi. Na své by si tak měli přijít diváci od těch nejmenších, až po ty nejstarší. Oslavy jsou plánovány do prostor bývalého letního kina. Budou probíhat od pátku do sobotní půlnoci. Po celou dobu trvání programu zde bude zajištěno občerstvení tak, aby ten kdo bude mít zájem o program v celém rozsahu, nemusel areál vůbec opustit. Protože předpokládáme, že přijdou celé rodiny i s dětmi, budou v areálu pro děti připraveny akce probíhající souběžně s hlavním pořadem, aby se děti nenudily. O programu se dozvíte víc v dalších číslech Stodských listů, ale už nyní vás chceme nalákat na slavnostní ohňostroj, který celý hlavní den oslav zakončí.
-my-

Střelnice končí
Amatérská střelnice, kterou provozují stodští střelci končí na Šibeničním vrchu. Ve schváleném územním plánu města Stoda byl Šibeniční vrch zahrnut pod přírodní biocentra našeho regionu. Rada města má však zájem o udržení aktivního střeleckého klubu, a proto pronajala střelcům vhodnou lokalitu v kasárnách na Krůtí hoře. Bude nyní záležet na iniciativě střelců, kdy se v kasárnách začne provoz nové střelnice. Podmínkou města je, aby toto zařízení plně odpovídalo bezpečnosti jak pro střelce, tak pro celé okolí.
-st-

Nájezdníci opět řádili
Nájezdy zlodějů, kteří se specializují na litinové poklopy a mříže uličních vpustí a šachet stále pokračují. Vyčíslená škoda na odcizených poklopech není tak veliká jako minule, ale zmizel například poklop na vyvýšené šachtě v Nábřežní ulici, kde si každý den hraje mnoho dětí. Lze si snadno domyslet, co se mohlo stát, proto apelujeme opět na všechny občany, aby na policii hlásili okamžitě třeba jen své podezření. Jde o věc týkající se každého z nás.
-st-

Jsme nenapravitelní
Našemu městu se podařilo v minulých letech, myslíme velice dobře, zajistit likvidaci komunálního a nebezpečného odpadu. Jednotlivé části obce, včetně Lelova jsou vybaveny kontejnery na separovaný odpad a miliónovou investicí byl postaven sběrný dvůr na průmyslové zóně. Od podzimu loňského roku začalo provoz i recyklační centrum stavebního odpadu na Krůtí hoře. Přes všechna, ne zrovna levná opatření, se stále objevují černé skládky. Kdo si vyjde na procházku z Lelova cestou na Střelice, nebudete vycházet z úžasu. Je zde nabízen "sortiment" ledniček, praček, televizních přijímačů různých druhů, nechybí jak vnitřní vybavení automobilů, tak i matrace do postelí. Orlovští občané si zde založili jakýsi sběrný dvůr, ale když s nimi mluvíte, opět nikdo nikoho neviděl a nedovede si to vysvětlit. Je to velká ostuda jak Lelova, tak Stoda, kde se najdou rovněž "osvícenci", kteří zkouší, co příroda snese. Stačí se podívat do lomu na šibeničním vrchu nebo do stříbrské rokle.
-st-

Škola ze skladu
Po vyhodnocení několika variant přestěhování tříd z Komenského náměstí byla vybrána varianta, která nebude omezovat dění v kulturním domě. Bylo rozhodnuto o rekonstrukci bývalého skladu lidových milicí, který město odkoupilo spolu s budovou bývalého ředitelství cihelen. Přestavbou skladu vznikne podle projektu pět velmi pěkných tříd, včetně zázemí, jak pro žáky prvního stupně, tak i pro učitelský sbor. Podle propočtů bude stát přestěhování školy a s tím spojené investice přes dva milióny korun. Do této částky je zahrnuta rovněž výstavba nových toalet v budově základní školy na Hradecké ulici a oprava budovy naproti školní jídelně. Tyto vysoké náklady, které bude nutné vynaložit pro zajištění kvalitní výuky žáků základní školy, značně oslabí v rozpočtu města investice do infrastruktury.

Výstavba kanalizace
Prostřednictvím Stodských listů jste jistě obdrželi informaci, že mikroregion Radbuza získal 75% dotaci na vybudování ČOV a kanalizačních sběračů v devíti městech a obcích na toku Radbuzy. Stod bude realizovat akci ve výši 107 miliónů korun. Z této částky půjde 20. miliónů korun na rekonstrukci stávající čističky odpadních vod a zbývající část na výstavbu řadů a přípojek jednotné kanalizace. Velké úsilí bylo nutné vynaložit na to, aby EU odsouhlasila svůj podíl na domovní přípojky. Hrozilo zde, že každý, kdo se bude připojovat, bude muset celou přípojku uhradit ze svého. V současné době se připravují podklady pro projekty na stavební povolení, kde budou zahrnuty i přípojky po hranici soukromých pozemků. Obce sdružené v této akci rovněž rozhodly, že budou projektově připraveny navazující přípojky na soukromých pozemcích. Na tuto část projektové dokumentace vyčlení každá obec ze svého rozpočtu 500,- Kč na jednu přípojku. V našem městě bude nově napojeno 336 domácností. Náklady na jedno připojení do nové kanalizační sítě jsou propočítány na 260 tisíc korun.
-st-

Tříkrálová sbírka měla úspěch
Také ve Stodě, stejně jako v dalších obcích, proběhla letos Tříkrálová sbírka ve prospěch Asie. Koledníci Tříkrálové sbírky , žáci ZŠ Stod, děkují občanům, kteří nezůstali lhostejní k poslání sbírky. Přispěli do ní i sami žáci 2. stupně a zaměstnanci ZŠ. Smyslem sbírky je pomoci lidem v nouzi. Na humanitární pomoc do postižených oblastí bylo v našem městě vybráno 11.094,- Kč. Kromě toho 1. stupeň ZŠ z iniciativy žáků připravil vlastní sbírku. Děti do ní darovaly 1 000,- Kč z výtěžku vánočního jarmarku a dále přispívaly dobrovolně. Celková částka pak činila přes 3 000,- Kč.
Zvláštní poděkování patří seniorům, kteří by v některých případech pomoc sami potřebovali, ale neváhali prostřednictvím Tříkrálové sbírky podat pomocnou ruku lidem ve vzdálených oblastech naší zeměkoule. Díky za ochotu pomáhat. Věříme, že se pomoc dostane k lidem, kteří ji nejvíce potřebují.
Mgr.Alena Mlezivová

Dětský letní tábor v podhradí hradu Buben
V letošním roce jsme pro děti připravili letní tábor na naší nové turistické základně v podhradí hradu Buben. Základna leží asi 1 km pod přehradou Hracholusky v údolí řeky Mže.
Děti budou ubytovány v chatkách a budově. Vedoucí již v tuto chvíli připravují pro malé táborníky zajímavý sportovně-rukodělný program, celotáborovou hru, spaní pod širákem.
Vyhlášené běhy letního tábora:
běh - 2.7.-11.7. 2005 - pro děti z 5.-9. třídy ZŠ
běh - 11.7.-20.7. 2005 - pro děti z 1.-4. třídy ZŠ
běh - 20.7.-29.7. 2005 - pro děti z 5.-9. třídy ZŠ
Pro všechny běhy stejná cena tábora: 2.800,-Kč /v ceně je zahrnuta doprava, výlety, ceny/. Zápis dětí a přihlášky na tábor vydáváme pouze dospělé osobě po složení zálohy 500,-Kč. Bližší informace o táboře na tel. 377 901 263 či osobně v DDM. Přihlášky u sl. Schejbalové. Pokud s námi chcete jet na Buben, tak neváhejte. Kapacita tábořiště je omezená.

Mimořádný úspěch stodského učiliště
Ve středu 12.1. pořádala ISŠ živnostenská v Plzni tradiční regionální soutěž učňovských řemesel. Jako každoročně, tak i letos se účastnili žáci stodské integrované střední školy kadeřnické soutěže a soutěže kuchařů - číšníků ve stolničení.
Kuchaři - číšníci připravovali stůl k slavnostnímu zahájení divadelní sezóny. Znamená to připravit nejen kompletní prostření pro 6 osob, ale také stolek záložní a stolek dekorační. Samozřejmostí musí být dodržení všech profesních norem, vše musí být na milimetry proměřeno, porcelán, sklo a příbory musí mít bezchybný lesk, hodnotí se květinové dekorace, umně skládané ubrousky, stejně jako soulad předloženého menu s připraveným porcelánem a příbory nebo dokonalost oblečení "personálu". Ve velké konkurenci škol z Klatov, Domažlic, Plzně, Kynšperku a dalších míst, rozhoduje pak nápaditost, vkusnost a celkové sladění tabule. Žáci naší školy z 2. ročníku slavili velký úspěch, získali totiž první místo.
Kadeřnice a kadeřníci soutěžili v pánské a dámské kategorii. Část úspěchu tkví v dobře zvoleném modelu, s kvalitními a tvárnými vlasy, rozhodující je však zručnost a bezchybná technologie střihu i konečné úpravy. Naše žákyně Šárka Hlaváčová ze 3. ročníku získala 1. místo v pánské kategorii. I ostatní naše soutěžící se umístily na velmi dobrých místech.
Fotografie ze soutěží budou k prohlédnutí ve vstupní chodbě MěÚ a na informační vývěsce na budově ředitelství v Plzeňské ulici.
Poděkování patří učitelkám odborného výcviku, které naše žáky k soutěži připravily.
Mgr. A. Sedláčková

Trocha historie …
V letošním roce bude celá naše republika slavit 60. výročí osvobození od fašismu. V souvislosti s tímto významným výročím bychom rádi připomenuli historii Háje umučených ve Stodě.
Dne 13. dubna 1945 přijel na stodské železniční nádraží transport z koncentračního tábora v Buchenwaldu. Byl to "transport smrti". Nacisté věděli, že se blíží konec války a snažili se za sebou zahlazovat stopy. Narychlo proto evakuovali některé koncentrační tábory a odváželi vězně před postupujícími spojeneckými vojsky.
Mnoho lidí vidělo tento vlak a otevřenými dveřmi vagónů také vězně ve velmi zuboženém stavu. V transportu bylo kolem čtyř tisíc vězňů. Někteří však již nežili, jiní byli tak zesláblí, že už nebyli schopni dalšího transportu, a proto byli ubíjeni. Po celou dobu, kdy vlak stál ve Stodě nedostali vězňové, podle očitých svědků, žádné jídlo. Jen místní občané se jim přes velké riziko snažili něco k jídlu podat. V neděli dopoledne nacisté ve Stodě vyhlásili zákaz vycházení a dvěma místním vlastníkům povozů bylo přikázáno, aby převáželi oběti z nádraží na židovský hřbitov, který byl za městem směrem na Holýšov. Těla obětí nakládali jejich spoluvězňové. Na jeden povoz se jich vešlo asi padesát, a tak museli jet několikrát. Na židovském hřbitově se mrtvých ujali zase vězňové, kteří těla házeli do společné jámy, kterou předtím vykopali. Po válce - v září 1945 byl masový hrob 240ti mrtvých otevřen. Lékaři prohlédli ostatky - podle jejich nálezu většina vězňů podlehla ranám do hlavy. Totožnost obětí nebyla zjištěna. Jen z pozůstatků oděvů a z výpovědí svědků lze usuzovat, že se jednalo o různé národnosti. Ostatky mrtvých byly uloženy při pietním pohřbu v hájku za městem, který od té doby nese název Háj umučených. Tohoto smutečního aktu se zúčastnilo kolem 25 tisíc obyvatel nejen ze Stoda, ale i z dalekého okolí. Byla zde navršena mohyla a vztyčen březový kříž s trnovou korunou. V září 1960 pak byl odhalen nový památník. Také v letošním roce - 6. května v 17.00 hodin se bude v Háji umučených konat pietní akt, kam můžete přijít uctít památku těch, kteří jsou zde pochováni.
-my-

KITFEST 2005
"Tak nám to zase začalo", říkali si modeláři o prvním únorovém víkendu. Po více jak měsíci oddychu a "zpracovávání" vánočních dárků v podobě plastového obsahu pestrobarevných krabiček se vydali zahájit novou modelářskou sezónu na KITFEST 2005, který již tradičně pořádá stodský klub plastikových modelářů. Letos to bylo již po šestnácté.
Modelářů aktivně soutěžících s modely letadel, vrtulníků, bojové techniky, lodí, figurek a dopravní techniky se sešlo téměř 130. Jimi do soutěže dovezených 241 modelů ve dvanácti kategoriích hodnotili návštěvníci akce formou "líbí-nelíbí" tzn., že v každé kategorii vyberou tři podle jejich názoru nejzajímavější modely a takto určí konečné pořadí modelů. První tři modely z každé kategorie jsou oceněny věcnými cenami. Komise složená z modelářů pořádajícího klubu plastikových modelářů pak vybrala po jednom modelu z každé kategorie pro ocenění cenou KPM Stod.
A jak to vlastně dopadlo? "Hvězdou dne" se stal pan Miloš Khail z Bratronic, který se "čtvrtkovými" modely vrtulníku SH-60B Seahawk a poměrně nenápadného letounu EA-6B Prowler zvítězil v příslušných kategoriích. Navíc vrtulník byl oceněn cenou KPM Stod a model letounu Prowler se stal absolutním vítězem soutěže a obdržel tak paměťní korbel a knihu o historii Stodu věnovanou starostou města.
Bez cen nezůstali ani místní modeláři, Karel Weymann zvítězil s modelem britského druhoválečného letounu Hawker Hurricane v kategorii letadel v měřítku 1/32, získal rovněž cenu KPM Stod pro nejlepší model dané kategorie. Stejnou cenu vybojoval i Rostislav Ožana za pěkný model tanku Churchill Mk.I v kategorii bojové techniky v měřítku 1/72.
Podle vyjádření značné části zúčastněných modelářů i návštěvníků se akce vydařila. Vedle vizuálního zážitku si řada z nich i odnášela modely nebo modelářské potřeby od prodejců tohoto sortimentu, kteří se Kitfestu rovněž v hojném počtu zúčastnili. A tak stodští modeláři již organizačně chystají ročník další.
Ing. Miroslav Tomana, vedoucí KPM Stod

Brigáda
Město Stod hledá pro zajištění provozu vyhlídkové věže na Křížovém vrchu v turistické sezóně 2005 (duben - říjen) brigádníka. Vhodné pro studenty nad 18 let, důchodce. Práce o sobotách, nedělích a svátcích. Mzda 40 Kč/hod. Informace v MěK Stod, tel. 379 209 480 u paní Myslíkové.

AZS 98 s.r.o., recyklační centrum stavebních odpadů
( objekt bývalých kasáren na Krůtí hoře - směr Kotovice)
Ceník pro rok 2005 - platný od 1.2. 2005
Příjem materiálu:
asfalt do 500 mm 167,-
asfalt nad 500 mm 212,-
beton do 500 mm 97,-
beton nad 500 mm 147,-
zemina 96,-
železobeton 237,-
stavební suť čistá 87,-
stavební suť znečistěná 1500,-

Prodej: recykláž sutě betonové a st. kamenivo drcený asfalt
0-9 mm, 0-16 mm 42.- 92,- 87,-
9-16 mm 77,- 92,-
16-32 mm 37,- 102,- 87,-
16-63 mm 32,- 92,-
63-120 mm 32,- 92,- 77,-

Prodej
tříděná zemina 0-9 mm 80,-
zemina pro povrchové úpravy 0-16 mm 77,-
písek štukový 100,
bílý písek 0-8 mm 210,-
recyklovaný asfalt 800,-

Není-li uvedeno jinak, jsou ceny kalkulovány za 1 tunu a bez dopravy. Uvedené ceny jsou bez DPH. Ostatní frakce po dohodě se zákazníkem. Platba v hotovosti, v případě smluvních dodávek i na fakturu.
Kontakt: 737 225 639 p. Hola, 737 225 649 p. Dörfler, 602 423 770 p. Vlk, 737 225 652 pí. Dörflerová

Integrovaná střední škola a Učiliště, Plzeňská 322, 333 11 Stod
přijme pro školní rok 2005/2006 do pracovního poměru
učitele odborných předmětůpro učební obor kuchař - číšník (výuka předmětů technologie, stolničení, potraviny a výživa, zařízení provozoven, hospodářské výpočty)
- vzdělání SŠ nebo VŠ v oboru, praktické zkušenosti z oboru
- plný úvazek; výuka ve všech ročnících 3letého učebního oboru kuchař-číšník - příprava k závěrečným zkouškám

učitele všeobecně vzdělávacích předmětů
- německý jazyk
- anglický jazyk
- vzdělání SŠ nebo VŠ se státní zkouškou z jazyka
- plný úvazek; výuka ve 3letých učebních oborech, 4letých studijních oborech, v nástavbovém studiu- příprava k závěrečným a maturitním zkouškám
Bližší informace získáte na tel. čísle : 377 901 306; 607 848 315 Mgr. A. Sedláčková

odborníka pro praktickou výukuslaboproudé elektroniky
- VŠ nebo SŠ vzdělání v oboru, vyučení v oboru, pedagogické vzdělání
Bližší informace získáte na tel. čísle 377901644; 607848315 B. Martínková
Profesní životopis zašlete na výše uvedenou adresu nejpozději do 30. 6. 2005[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 1)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter