Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 07. 04. 2005 (5478 přečtení)

číslo 3    březen 2005

Oprava letního kina
Oslavy 770 ti let první písemné zmínky o Stodě budou probíhat v areálu stadionu a bývalého letního kina. Kino je však již řadu let z důvodu nerentability mimo provoz a během tohoto období došlo k velké devastaci hlavně hlediště. Představitelé radnice jednali s magistrátem města Plzně o možnosti odkoupení laminátových lavic ze zimního stadionu. Zde dochází k výměně lavic za jednotlivá sedadla. Přes všechna ujištění o možnosti získání lavic již v letošním roce, se výměna v Plzni konat nebude. Místa k sezení v hledišti letního kina se tedy budou opravovat ze dřeva z městských lesů. Budou rovněž opraveny omítky a pódium, včetně rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení. V příštích letech se však počítá se zbouráním promítací stěny a bývalých šaten a na uvolněném místě vznikne chráněné pískové hřiště na plážový volejbal a podobné sporty. Technici města současně hledají nejlepší technické řešení využití pískové plochy s možností rychlé instalace pódia pro kulturní vystoupení. Pokud se toto podaří, bude v budoucnu sloužit areál jak pro sport, tak pro kulturu.
-st-

Ze skladu škola
Při zajišťování prostor pro pověřený úřad třetího stupně, zakoupilo město nejen budovu bývalého ředitelství cihelen, ale i objekt výstrojního skladu Lidových milicí. Ten je v současné době z rozhodnutí zastupitelstva přestavován na třídy pro nejmenší žáky základní školy. V září letošního roku do rekonstruované budovy za dva milióny korun nastoupí noví žáčci prvního stupně. Celá přestavba je koncipována tak, aby prostory splňovaly všechny podmínky pro kvalitní výuku. Po ukončení rekonstrukce budovy ZŠ na Komenského náměstí se počítá s využitím těchto prostor pro účely školství.
-st-

Kde se bude učit?
Ve školním roce 2005/2006 proběhne rekonstrukce budovy druhého stupně na Komenského náměstí. Z tohoto důvodu bude muset veškerá výuka probíhat v náhradních prostorách.
A jak to tedy bude konkrétně vypadat od 1.září 2005, pokud nenastanou nové nepředvídatelné okolnosti. První stupeň bude rozdělen do dvou budov. Třídy 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A budou umístěny v budově v Sokolské ulici /rekonstruovaná budova LM/. Třídy 3.B,4:A, 4:B,5.A,5.B budou umístěny v budově základní školy v Domažlické ulici /nyní jsou zde spec.třídy ZŠ/. Speciální třídy ZŠ budou v budově bývalé MŠ v Krandově ulici. Druhý stupeň ZŠ bude kompletně užívat budovu ZŠ v Hradecké ulici, kam bude přemístěna i odborná učebna výpočetní techniky a informatiky. Další změna bude,že z provozních důvodů ve školním roce 2005/2006 neotevřeme na prvním stupni ve třetím ročníku třídu s rozšířeným vyučováním jazyků a na druhém stupni v šestém ročníku třídu s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky.
Předpokládám, že i při ztížených podmínkách nikterak neutrpí kvalita výuky, i když si vyžádá mnohem výraznější úsilí všech vyučujících. Zvýšené požadavky budou samozřejmě kladeny i na všechny provozní zaměstnance.
Věřím v plné pochopení a podporu i ze strany rodičů a veškeré veřejnosti.
Mgr.Věra Fichtlová, Základní škola Stod

Největší investice dokončena
Výstavba 64 bytů je jednou z největších investic v novodobých dějinách našeho města. Dne 24. března proběhla úspěšně kolaudace bytových domů v hodnotě díla za 62 miliónů korun. Kolaudační komise velmi kladně hodnotila kvalitu předávaných bytů a teď bude záležet na nájemnících, jak se o tyto pěkné byty budou starat. Rada města jmenovala komisi, která přidělovala jednotlivé byty zájemcům, podle splněných podmínek, stanovených státem a městem. Kladem výstavby je i komunikační propojení nádraží s Hradeckou ulicí. To značně zkrátí cestu pacientům a zaměstnancům krajské nemocnice. Město počítá s výsadbou stromů a keřů a vysetím trávníků kolem nových bytových domů. V příštím roce zde bude postaveno i nové dětské hřiště. Slavnostního přestřižení pásky se ujali: ředitel dodavatelské firmy Ing.Košan a jednatel projekční kanceláře pan Michálek.

Jednání o "družstvu"
Jednou z dominant Stoda je objekt bývalé sladovny měšťanského pivovaru, u kterého se vžil název "Družstvo". O neutěšeném stavu tohoto objektu proběhlo jednání se zástupci Výkupu Přeštice, který je současným vlastníkem. K jednání byl rovněž přizván stavební úřad. Vlastníci ubezpečili vedení města, že v co nejkratší době zabezpečí objekty tak, aby nemohlo dojít k úrazům. Současně však poukázali na vandalské jednání některých lidí, kteří nejen že rozkradli vnitřní zařízení skladů, ale rovněž zničili okna a oplocení celého objektu. Upozornili rovněž, že do celého objektu je vstup zakázán. Případné poškozování soukromého majetku bude firma řešit s pomocí policie ČR.

Oslavy osvobození
V letošním roce slavíme 60. výročí osvobození v celé naší vlasti. Město Stod bylo požádáno o zajištění okresních oslav tohoto významného výročí v novodobých dějinách. Vzpomínkový akt proběhne, jako tradičně, v Háji umučených dne 6. května 2005 od 17.00 hodin. Akce se rovněž zúčastní představitelé Parlamentu ČR, Amerického velvyslanectví, Krajského úřadu a Svazu bojovníků proti fašismu. Pěvně věříme, že svojí účastí přispějete k důstojnému průběhu oslav.

Rozpočet města
Zastupitelstvo města Stod schválilo na svém zasedání dne 14.3.2005 rozpočet na rok 2005. Rozpočet je vyrovnaný, v příjmové i výdajové části ve výši 91,728 mil.Kč. Do rozpočtu nejsou v letošním roce zahrnuty mzdové prostředky pro chod škol a DDM, které jsou školám poskytovány přímo Krajským úřadem.
Na investice je letos počítáno s celkovými finančními prostředky 31,071 mil.Kč, z toho představuje nový úvěr 24 mil.Kč. Jmenovitě jde o dokončení 64 bytových jednotek, dokončení technické infrastruktury pro rodinné domky Na stavidlech, stavební úpravy objektů pro přestěhování školy před plánovanou rekonstrukcí a celou řadu drobnějších staveb a oprav městského majetku.

Návrh rozpočtu na rok 2005
I. Rozpočtové příjmy /tis.Kč/

1111Daň z příj.fyz.osob ze závis.č.5 515
1112Daň z příjmů fyz.osob z sam.výd.čin.1 500
1113Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů334
1121Daň z příjmů právnických osob5 050
1122Daň z příjmů práv.osob za obce5 200
1211Daň z přidané hodnoty8 407
1331Poplatky-vyp.odpad.vod0
1332Poplatek za znečišťování ovzduší0
1334Odvody za odnětí půdy z poz.fondu50
1341Poplatek ze psů110
1343Poplatek za užívání veř.prostranství60
1347Poplatek za prov.výher.hr.přístr. 220
1351Odvod výtěž.z provoz.loterií50
1361Správní poplatky3 000
1511Daň z nemovitostí2 100
2420Splátky půjček od ost. organizací153
2460Splátky půjček př.od obyvatelstva218
4112Neinv.přij.dotace ze SR /úřad+sociálka/22 290
4116Ost.neinv.dotace ze SR- přísp.ÚP258
4121Přispěvky obcí na žáka275
1039Ost.záležit.lesního hosp.540
2321Odvád.a čišť.odp.vod,nakl.s kaly300
3314Činnosti knihovnické60
3319Ost.záležitosti kultury585
3412Ostatní tělovýchovná činnost550
3612Bytové hospodářství5 500
3632Pohřebnictví30
3639Komun.služby a úz. rozvoj /vč.prod.a pronáj. poz.a nem./4 140
3743Úhrady z vydobytého prostoru35
6171Činnost místní správy750
6310Obec.příjmy z fin.op. /úroky,divid./45
8113Financování -úvěr24 000
8115Příděl do sociálního fondu400
Příjmy celkem91 728
II. Rozpočtové výdaje
1039Ost.záležit.lesního hospodářství435
2212Silnice1 700
2219Ostatní komunikace - pítka3
2221Provoz veř.siln.dopr./obslužnost/130
2223Bezpečnost siln.provozu /BESIP/20
2310Pitná voda200
2321Odvád.a čištění odp.vod,nakl.s kaly100
2339Zálež.vod.toků, vodohosp.děl1 000
3113Základní školy5 090
3231ZUŠ320
3314Činnosti knihovnické749
3319Ostatní záležitosti kultury1 310
3349Ost.záležitosti sdělov.prostř.55
3412Ostatní tělovýchovná činnost2 730
3399Ost.zál.kultury a sbor pro obč. zál.40
3421Využ.volného času dětí a mládeže815
3612Bytové hospodářství / vč.výst.64 b.j./23 464
3631Veřejné osvětlení1 000
3632Pohřebnictví70
3639Kom.služby a územní rozvoj / vč.investic * / 9 759
3722Sběr a svoz komun.odpadů200
3723Sběr a svoz ostatních odpadů300
41::Soc.příspěvky-dávky8 030
4319Soc.péče a pomoc star.,zdr.post.20
5212Ochrana obyvatelstva5
5512PO- dobrovolná část270
6112Zastupitelstva obcí1 553
6171Činnost místní správy20 770
6310Obecní výdaje z fin.operací /úroky,sl.bank/2 500
6330Přev.vl.fondům-financování /spl.úvěry - pol.81243 400
/soc.fond - pol. 8125400
6399Ostatní finanční operace /daně/5 200
ostatní finanč.příspěvky a půjčky,sl.pen.úst.90
Výdaje celkem91 728

Okresní konference hasičů
Naše město se stalo 12.3. hostitelem zástupců dobrovolných hasičů z celého okresu Plzeň-jih. V kulturním domě, kde se sešli delegáti jednotlivých organizací, zhodnotili vedoucí představitelé dobrovolných hasičů práci za uplynulé období. Delegáti si rovněž na sněmu zvolili nové vedení a komisi.Jednání dobrovolných hasičů pozdravili zástupci profesionálních hasičů plzeňského kraje, Ministerstva pro místní rozvoj a starosta našeho města. V příštím období přejeme všichni dobrovolným hasičům při jejich nelehké a často podceňované práci mnoho zdaru.

Logo města
V prvním čísle letošních Stodských listů jste se mohli dočíst, že město má nové logo. A jelikož přijetí tohoto logotypu bylo rozporuplné a jistě se objevil i názor k čemu vlastně takové logo potřeba, byl jsem požádán o napsání článku na toto téma, který by objasnil alespoň některé otázky.
K čemu vlastně takové logo slouží? Logo města je stejným identifikačním a reprezentačním nástrojem jako znak města. Je však mnoho oblastí, kde by se měl takový prostředek objevit, ty se ovšem liší ve své určité reprezentační pozici. Aby bylo zajištěno, že znak města, co by slavnostní prostředek, nebude devastován použitím na nevhodných místech, je na těchto místech používáno logo města. Oba tyto prvky plní stejnou funkci, ovšem znak města je používán střídměji a pouze při oficiálnějších a slavnostnějších příležitostech. Například obyčejná dopisní obálka nese logo města, zatímco obálka vyšších představitelů města znak. Oba tyto prvky jsou součástí tzv. jednotného vizuálního stylu, který ujednocuje všechny možné aplikace logotypu a dalších prvků grafického stylu.
Hledal jsem významný a typický prvek naší obce, který by každému pomohl ji identifikovat. Myslím si, že tímto prvkem, je kostel svaté Máří Magdaleny, který je viditelný ze všech směrů vedoucích do města. A vzhledem k tomu, že kostel je v noci osvícen, září nad celým městem. Proto jsem se rozhodl, využít jako prvek loga právě tento symbol, který jsem ovšem náležitě stylizoval. Chtěl jsem vytvořit takové logo, jež by odráželo naší obec, klidné, "pohodové", příjemné městečko. Všechny varianty logotypu vycházely z těchto úvah a lišily se jen stylizací. Ze tří variant byla vybrána varianta, jež byla otisknuta. Vítězná varianta zobrazuje stylizovaný kostel svaté Máří Magdaleny spolu se silnící směr Domažlice. Tento obraz se vám naskytne při pohledu z mostu směrem právě ke kostelu a jako vzor mi posloužila právě fotografie onoho místa. Dolní, modrý "podstavec" odráží barvu znaku města a též řeku Radbuzu, jež městem protéká.
Doufám tedy, že jsem osvětlil alespoň část otázek a pokud máte o dané téma zájem, odkazuji na článek na adrese www.grafika.cz/art/design/logo_praha.html, kde jsou k vidění loga několika evropských měst včetně Prahy.
Pavel Šmidingr, autor loga

Přibyla další ulice
V posledních letech přibylo v našem městě vlivem rozvíjející se výstavby již několik ulic. Pro připomenutí jmenujme : Klostermanova, U Stavidel, Horníčkova, K Háječku, Průmyslová a k nim nyní přibyla z rozhodnutí zastupitelstva ulice Rolnická, která propojuje nádraží s nově postavenými bytovými domy.

Čistá Radbuza
Slavnostního zahájení projektu "Čistá Radbuza" se u pramenu této řeky účastnili zástupci Plzeňského kraje a představitelé devíti sdružených obcí. Jedna z největších akcí v Plzeňském kraji je podporována z fondu EU sedmdesáti pěti procenty a celkové náklady na výstavbu kanalizačních sběračů a čističek odpadních vod přesáhnou 790 miliónů korun. Starosty teď však nejvíce trápí dofinancování této náročné akce ze strany státu.

Podnikání v zemědělství
Zákon č. 85/2004 Sb., kterým se mění zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 1. 5. 2004 nově upravil vymezení zemědělské výroby a zemědělského podnikatele a stanovil podmínky fyzickým i právnickým osobám, které chtějí podnikat v zemědělství a postup při jejich zaevidování. Podle právní úpravy platné do 1. 5. 2004 byli zemědělci, kteří provozovali zemědělskou výrobu evidováni na obecních úřadech jako samostatně hospodařící rolníci. Tato evidence se týkala pouze fyzických osob.
Novela zákona o zemědělství sjednotila podmínky podnikání v zemědělství pro fyzické i právnické osoby. Zemědělský podnikatel je podle této novely povinen zaevidovat se na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností příslušného dle místa podnikání (místa, odkud svoji podnikatelskou činnost řídí) u fyzických osob nebo sídla zemědělského podnikatele (u právnických osob).
Pro podnikatele podnikající v zemědělství tedy podle zák. č. 85/2004 Sb. vyplývá:
1) Osoby, které provozovaly ke dni 1. 4. 2004 zemědělskou výrobu podle zák. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, v platném znění, tj. osoby, které byly evidovány jako soukromě hospodařící rolníci(SHR), budou nadále považování za zemědělské podnikatele podle nové právní úpravy, pokud se ve lhůtě jednoho roku tj. do 1. 5. 2005 zaevidují na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností. Pro potřeby tohoto přeevidování v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 1. 5. 2005, je nutno doložit výpis z rejstříku trestů a vyplnit žádost o zápis do evidence. Doklady o odborné způsobilosti evidovaní SHR dokládat nemusí, nehradí ani správní poplatek.
Osvědčení vydaná soukromě hospodařícím rolníkům platí ještě 5 let ode dne nabytí účinnosti zák. č. 85/2004 Sb., tedy do 1. 5. 2009. Do této doby je umožněno, aby SHR, který se nezaeviduje jako zemědělský podnikatel, provozoval zemědělskou výrobu podle dosavadních právních předpisů.Pokud se však bude chtít zaevidovat jako zemědělský podnikatel po 1. 5. 2005, bude již muset doložit všechny doklady jako nový podnikatel včetně správního poplatku, který činí 1000,- Kč.
2) Osoby, které ke dni 1. 5. 2004 provozovaly na základě živnostenského oprávnění činnosti, které byly dosud živnostmi a které jsou dle zák. č. 85/2004 Sb. nově zařazeny do zemědělské výroby (např. chov koní bez současného vlastnictví nebo nájmu zemědělské půdy, pěstování hub, pěstování okrasných rostlin a dřevin, pěstební činnost v lese - nejedná-li se o službu pro jiné subjekty, apod.) jsou povinny se do 1. 5. 2005 zaevidovat na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností. pokud tuto povinnost nesplní, oprávnění k provozování této činnosti zaniká.
3) Na právnické osoby, které provozovaly zemědělskou výrobu před 1. 5. 2004 se žádné přechodné období nevztahovalo a pokud chtěly provozovat zemědělskou výrobu po 1. 5. 2004 měly povinnost se ihned zaevidovat dle zák. č. 85/2004 Sb.
Tímto tedy vyzýváme všechny osoby, které podnikají v zemědělství a vztahuje se na ně některý z uvedených případů a které mají místo podnikání nebo sídlo v některé z obcí spadajících pod obec s rozšířenou působností Stod, aby se přišly do 1. 5. 2005 přeregistrovat na Městský úřad ve Stodě, odbor obecní živnostenský úřad.

Z činnosti Taneční školy DANCE
Do roku 2005 jsme vstoupili tanečním krokem. Soutěžní taneční páry (kterých máme v současnosti dvanáct) absolvují pravidelné dva až tři tréninky týdně, což jim umožňuje zvyšovat si kondici i techniku jednotlivých soutěžních tanců. Jistě také proto na většině soutěží v poslední době stojí naše páry "na bedně". Počet začínajících, zatím neregistrovaných párů pro postupové soutěže, také přibývá.
I ostatní "nepárové" taneční kluby pracují poctivě. Také mají proč. Na jaře nás čeká každoroční vrchol sezony - Den otevřených dveří, který letos bude připomínat televizní vysílání. Bude se konat 30. května a my se musíme připravit tak, abychom vydrželi dvakrát dopolední vystoupení pro školu a jednou odpoledne pro veřejnost. A samozřejmě, aby se to všem líbilo.
Taneční kurzy probíhají také pořád. I když jsme letos neotevřeli Kurz pro pokročilé ve Stodě, proběhly Kurzy pro pokročilé a dospělé ve Stříbře a v Horšovském Týně, kde jsme měli závěrečné večery 25. a 26. února. V Horšovském Týně také probíhá tradiční jarní kurz pro začátečníky. Nejvíce nás však potěšilo pozvání do Tachova, kde letos poprvé učíme v "Tanečních" a ještě v úplně novém sále. Tanečních párů se tam skutečně "urodilo" - dochází jich do kurzu 70!
Samozřejmě nezapomínáme ani na podzimní část sezony, protože od 9. září budou probíhat Taneční ve Stodě. Vy, kterých se taneční letos týkají, ale budete mít možnost se ještě se vším seznámit na tradiční "Nulté hodině". Ta se bude konat 11. června, a tam Vás všechny zveme.
Pavel a Naďa Cíchovi, TŠ DANCE

Palačinkové slavnosti
Střední integrovaná škola a Učiliště Stod - obor kuchař - číšník - pořádala dne 9. března 2005 ve svých prostorách na Komenského náměstí gastronomický den. Potěšilo nás, že letos si za téma dne zvolili palačinky. Již při vstupu nás zaujaly stoly prostřené v modré barvě a příjemné prostředí, které zde dokázali učni vytvořit. Podle své chuti jste si z bohaté nabídky mohli vybrat palačinky na mnoho sladkých i slaných způsobů. K nim jste si mohli objednat studené i teplé nápoje. Žáci druhého ročníku se snažili, aby nikomu z hostů nic nechybělo. Vzpomínám si, že v loňském roce zde pořádali den kávy. Také se nám moc líbil, ale palačinky byly lepší. Rozhodně by takových akcí, při kterých si žáci vyzkouší v praxi to, co se během roku učí, mohlo být víc. Učitelkám odborného výcviku děkujeme za hezký nápad a těšíme se, čím nás překvapí příště.

Myslivci hodnotili
Dne 12. března se konala v naší myslivně v Lelově tradiční výroční členská schůze Mysliveckého sdružení Stod. Za účasti starosty města Stoda pana Jungbaura, starosty obce Líšiná pana Ostrovského a jiných jsme hodnotili rok minulý a plánovali činnost na rok letošní. V loňském roce jsme odpracovali 2865 brigádnických hodin. Většina získaných finančních prostředků byla použita na obstarání krmiva pro zvěř a na další zazvěřování honitby. Byl odsouhlasen finanční dar DDM ve Stodě na provoz mysliveckého kroužku. Starostovi Stoda byla v případě povodní přislíbena pomoc jak technikou, tak osobním nasazením členů MS. V diskuzi se probírala nezodpovědnost některých občanů, kteří si pletou přírodu se skládkou, přestože funguje sběrný dvůr. Je nepochopitelné, když sběrný dvůr tyto odpady zdarma odebírá, že je někomu zatěžko to tam odvézt a raději to vysype na polní cestu nebo v lese. Jak by se mu asi líbilo, kdyby se mu jeho snaha objevila třeba doma v obýváku. Pan starosta nás informoval o přípravách oslav 770 let města Stoda. Také myslivecké sdružení se k plánovaným akcím připojí. Koncem měsíce května bude na naší střelnici na Vrabině pořádán tradiční turnaj ve střelbě na asfaltové terče " O pohár starosty města Stoda". Srdečně zveme širokou veřejnost na tyto závody. Každý si může vyzkoušet sundat pár "holubů" a navíc ochutnat výborný kančí guláš a jiné občerstvení. Udělejte si příjemnou jarní procházku a přijďte mezi nás.
-jg-

Keramické dopoledne v DDM
Příjemné dopoledne strávili v DDM Ti, kteří si sobotu 12. 3. 2005 vyhradili pro výtvarné vyžití.
Potěšující účast 15 dětí a 3 dospělých dala po třech hodinách vzniknout mnoha keramickým dílkům. Z pod rukou malých i velkých umělců se vyklubaly nejen jednoduché drobnůstky, misky, ale i neobvyklá dóza na cukroví nebo důmyslná maketa kostelíka. Ve snaze nebylo rozdílu mezi začátečníky a pokročilými. Jedinou nevlídnou skutečností bylo zjištění, že dílko bude 14 dní odpočívat než se vypálí a teprve poté si ho naši umělci mohou odnést domů.
Ale výsledek za to čekání jistě bude stát.
Na další keramické setkání se těší Blanka

Pálení čarodějnic
Město Stod pořádá dne 30. dubna 2005 na Křížovém vrchu slet čarodějnic. Předpokládaný začátek v 19.00 hodin. Občerstvení, oheň a hudba k dispozici. Košťata, osvětlení na cestu, případně buřty na opékání si vezměte vlastní.
*** Během večera vyhlášení nejlepší masky čarodějnice***
V případě nepříznivých letových podmínek - vytrvalý déšť, sněžení, krupobití, zemětřesení a jiných živelných pohrom se akce nekoná.

Velikonoční turnaj DDM Stod
Ve čtvrtek 24. 3. uspořádal pro děti Dům dětí a mládeže ve Stodě od 9:00 do 11:30 hodin turnaj ve vybíjené a přehazované. Akce se zúčastnilo na 50 účastníků.
Ty nejmenší - děti z 1.-3. třídy ZŠ - si změřily své síly ve vybíjené. Jednotlivá družstva tvořilo šest hráčů, v každém družstvu musela být alespoň jedna dívka. Turnaje ve vybíjené, který probíhal v tělocvičně ZŠ, se zúčastnilo 27 dětí. Nejpřesnější ruku měli hráči z družstva Pavla Mlnáříka, které skončilo se šesti body první.Na druhém místě byly děti z družstva, které vedl kapitán Jan Blahovský. Družstvo Kiki-kapitánky Kristýny Maříkové- se umístilo se dvěma body na třetím místě. Družstvo Domi-Dominiky Holé získalo jeden bod, skončilo čtvrté.
V hale probíhal turnaj v přehazované, který byl určen dětem z 4.-9. třídy ZŠ. Osmnáct hráčů se rozdělilo do tří družstev, která se mezi sebou utkala v náročných soubojích. Každé družstvo muselo mít v poli alespoň jednu dívku. Družstva hrála do 15-ti bodů na dva vítězné sety. Turnaj byl velice napínavý, protože síly družstev byly vyrovnané. Až na jeden zápas se hrálo vždy na tři sety. Družstvo Sparťanů po vyčerpávajícím zápase /15:13,14:15,15:9/ vyhrálo nad Draky. Poté se mu podařilo zvítězit i na Medvídky /15:13, 15:6/ a získat první místo. Draci vyhrály nad Medvídky /15:9, 14:15,15:12/ a stanuli na stříbrném stupni vítězů. Medvídci si odnášeli domů 3. místo a uznání všech ostatních za skvělou hru, při které se podporovali, pomáhali si a bojovali jako lvi. Svým soupeřům vítězství lehce nedali.
Všichni malí i velcí sportovci obdržely diplom, drobné ceny a bonbony. Na třetí ročník tohoto turnaje se těší děti již nyní.

Rybářské závody
Na rybníce v Lelově na návsi - Startovné 100,- Kč
7. května 2005
6.00 prezentace
7.00 zahájení
9.00 otočka
12.00 konec závodu
13.00 vyhlášení vítězů
Zúčastnit se může každý i bez rybářského lístku.
Od 13.30 - hudba a zábava - vstup volný
Hlavní cenou je sele a mnoho dalších cen + 1 za největší úlovek.

Výstava bonsají a čarověníků
vzhledem k tomu, že první ročník Výstavy bonsají a čarověníků měl u návštěvníků veliký ohlas, rozhodli jsme se uspořádat v letošním roce již druhý ročník. Výstava proběhne o předposledním květnovém víkendu ( tj. 20. - 22. května 2005 ). Díky přízni zastupitelstva obce Merklín máme k dispozici celý areál Merklínského zámku, proto si můžeme dovolit zařadit do programu i doprovodné akce.
Téměř 200 exponátů bonsají jehličnatých i listnatých, venkovních i pokojových bude umístěno po obvodu obdélníkového atria na dřevěných lavicích a uvnitř obdélníku bude opět vytvořena ukázka "Japonské zahrady". Pro letošní výstavu jsme se snažili získat nové exponáty, aby se věrní návštěvníci měli na co dívat a myslím, že se nám to povedlo. Svoje bonsaje zapůjčí Milan Marsch z Libochovic, Pavel Slovák z Vigantic, Jaroslav Glaser a Zdeněk Sušický ze Staňkova, pěstitelé ze Sušice, Plzně i okolí a v neposlední řadě Karel Vošahlík z Merklína, Josef Modrák z Plzně a Bruno de Simone z Mnichova, což jsou pořadatelé výstavy.
V průběhu celé výstavy bude otevřen 1. malý sál Merklínského zámku, kde bude umístěna expozice Afrického umění, kterou dovezeme z Německa. Zde si budete moci prohlédnout africké masky a různé náboženské předměty. 2. malý sál bude obsazen prodejem bonsají a pomůcek určených k jejich pěstování. Naše pozvání na ukázku tvarování ( 21.května od 14:00 hod ) přijal známý demonstrátor z Moravy Pavel Slovák. Slovák se stal v roce 2002 vítězem soutěže ve tvarování na Evropském kongresu bonsají ve Francii, získal několik ocenění jako vítěz národní soutěže bonsajistů a navíc ho čtenáři magazínu Bonsai - Příroda a Člověk zvolili "Osobností české bonsajové scény 2002". Nejen proto se často účastní výstav jako demonstrátor a v letošním roce bude mimo jiné předvádět tvarování na prestižním III.Mezinárodním kongresu Španělska " Mistral Bonsai" spolu s osobnostmi jako p. Kobajashi, Noelenders, Fukutshima, Fontt, Invernizzi a dalšími. Dále zařadíme do programu Workshop (- pomoc slovem i rukou při tvarování Vaší bonsaje od skutečných "bonsajových" odborníků) s Pavlem Slovákem a Jaroslavem Glaserem.
Ten bude probíhat v neděli 22.5.2005 od 10:00 hod.
Poslední doprovodnou akcí bude Ukázka Čajového obřadu, vč. přednášky o čaji. Čajový obřad ( 21. května od 11:00 hod ) předvedou zástupci školy URASENKE ( tzv. Škola cesty čaje ) z Prahy. Zde se seznámíte s původem čaje, s Japonskou kulturou a kouzelným čajovým obřadem, po jehož dokončení budou moci zájemci připravený čaj ochutnat.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za pořadatele Zdeňka Vošahlíková

Poslední volná místa na LT Buben
V měsíci červenci proběhnou tři běhy letního tábora DDM Stod na turistické základně Buben u Hracholusek. Pokud s námi chcete jet v létě na tábor, tak neváhejte. Nabízíme vám poslední volná místa.
Na 1. běhu tábora, který se koná od 2.7. do 11. 7., jsou volná tři místa pro dívky z 5.-9. třídy ZŠ. Tento tábor má charakter sportovního volejbalového soustředění.V průběhu tábora bude probíhat intenzivní volejbalový trénink.
V termínu 11. 7.-20. 7. se koná 2. běh tábora, který je určen dětem z 1.-4. třídy ZŠ. Na tento tábor je již obsazeno.
Na 3. běhu tábora, který se koná od 20. 7.-29.7., je volno po jednom místě pro hocha a dívku z 5.-9. třídy ZŠ.
Účastníci táborů se mohou těšit na celotáborovou hru, sportovní a výtvarné činnosti, hry v přírodě, spaní pod širákem, noční hru.
Bližší informace o letním táboře na tel. 377 901 263, v DDM - sl. Schejbalová.[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter