Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 12. 05. 2005 (6192 přečtení)

číslo 4   2005   Ročník X.

Oslavy 770 let Stoda
Termín hlavního dne oslav se blíží, proto jsme se za vás ptali, na co se mohou návštěvníci těšit, členů přípravné komise.
Jak budou oslavy zajištěné po technické stránce?
Komise se snaží celý den koncipovat tak, aby ten, kdo bude mít o průběh oslav zájem, mohl do areálu přijít dopoledne a odejít odtud až v pozdních nočních hodinách. To znamená, že zde bude dostatek jídla a pití, neustálá nabídka programu, hygienické zařízení, možnost zábavy pro děti.
Co si zde lidé mohou koupit?
V žádném případě z toho nechceme udělat trhy. K dostání zde bude již zmíněné jídlo a pití, kdy přednost v obsazení míst dostanou místní podnikatelé, pokud o to projeví zájem. Dále zde budou stánky s řemesly a místní základní škola bude prodávat výrobky dětí. To bude jakási obdoba jejich vánočního a velikonočního jarmarku. Pak zde budou k dostání propagační předměty města, včetně pamětních listů k tomuto výročí. Rozhodně ale do areálu nepustíme třeba prodej textilu.
Jaká bude programová skladba?
Celý den zahájí místní děti, které budou na pódiu již od desíti hodin předvádět to, co si nacvičily. Dvakrát během dne vystoupí šermířská skupina Armigeri, prostor chceme dát místním muzikantům - což znamená, že zde vystoupí společně se svou skupinou Jan Baxa a Václav Greif, přijede Josef Laufer se skupinou Netto a Hanou Horeckou, country kapela, taneční hudba Styl. Pro děti chystáme diskotéku, causo-show, různé soutěže, skákadlo. Máme v podvečer slíbené vyhlídky z balonu a samozřejmě nemůže chybět závěrečný ohňostroj.
To je spousta akcí, takže by mě zajímalo, kolik bude stát vstupenka?
Kolem vstupného vedla komise dlouhou diskusi a padaly různé návrhy. Nakonec zvítězila varianta, že hlavní den oslav bude zcela bez vstupného. Vstupné se bude vybírat pouze v pátek 17.6., kdy v areálu vystoupí skupina Katapult v rámci svého turné, a to ve výši 100,-Kč.
-my-

Osvobození Stoda v roce 1945
Dne 6. května nastal obrat. Od Holýšova se blížily americké tanky. První kolona zastavila na náměstí a velící důstojník nařídil úřadujícímu starostovi, aby vyvěsil bílou vlajku. To už se také objevila československá státní vlajka. Stodský starosta Demal dal potom příkaz, vyvěsit na všech domech bílé vlajky, aby ukázal, že Stod je otevřené město a příslušníci Volksturmu odevzdávali zbraně. Přímé vojenské útvary ve městě nebyly, jenom pár německých tanků.
Kolem desáté hodiny se dostavili někteří čeští občané z místa a z okolí a ustanovili první revoluční národní výbor. Jeho předsedou byl zvolen Ondřej Jindřich z Chalup, který měl ve Stodě před válkou kamenickou živnost. Prvním tajemníkem byl zvolen Karel Ryba ze Lhoty. První starostí bylo, aby všichni Němci odevzdali zbraně a rozhlasové přijímače. Byla převzata radnice, pokladny byly zajištěny, pošta, telefon a telegraf i veřejné budovy a podniky se dostaly pod kontrolu českých rukou. Bylo zřízeno místní vojenské velitelství. Americká armáda se usadila ve Stodě až 8. května. Zřídila dva zajatecké tábory ve sladovně a na polích k Holýšovu. V dalších dnech začala americká armáda čistit lesy v okolí. Zpočátku bylo málo lidí, ale doplňovali se postupně těmi, kteří se vraceli do svých domovů. První civilní stráž tvořili dobrovolníci s puškou nebo revolverem. Velmi vydatně pomáhali dobrovolníci ze Zbůchu a z Merklína.
V prvních porevolučních dnech zde aktivně pracovali Ondřej Jindřich, Václav Strejc, Jan Soukup, Vojtěch Jung (byl prvním velitelem ozbrojených vojáků - gardistů), Alois Janke, Libuše Hrdonková, Věra Jindřichová, Vladimír Jindřich, Karel Zeman, Karel Vrba, Jan Kasl, Václav Sloup, Sazema, Leibl, Moráfka, Josef Rauner, Nedvěd, Václav Sedláček, Pěnkavová, a další. Na radnici zůstali někteří zaměstnanci, kteří uměli česky. Bylo zřízeno vyživovací středisko v Dělnickém domě, kde se stravovalo kolem dvou set lidí. Bylo třeba se postarat se o oblečení a výživu zajatců, kterých bylo něco kolem devíti set. První revoluční národní výbor zřídil resort hospodářský, který vedl Václav Strejc. Vyživovací vedli společně Hanke a Janoušková.
Dne 16. května byl zvolen na české schůzi jako předseda Jan Soukup, který působil ve Stodě od prvních revolučních dnů. První americký důstojník, velitel města, byl původem Slovák po rodičích a ještě uměl trochu slovensky - Edvard S. Jozé a byly mu přiděleny místnosti na radnici (na razítku bylo Officiál Alied Expeditomary Military Goverment). Američané byly ve Stodě do 15. listopadu 1945. Svědkové vypravují, že po příchodu československé armády a po zřízení četnické stanice nastala pro národní výbor snadnější práce.
(z knihy Stod - Stručné dějiny města, Luděk Hauptmann,1997)

Závěrečný účet města Stod za rok 2004
Zastupitelstvo města Stod schválilo na svém 17.zasedání dne 25.4.2005 závěrečný účet města Stod za rok 2004.
Skutečné příjmy města byly v tomto roce 130 460 tis.Kč, výdaje 128 637 tis.Kč, hospodaření města tedy skončilo přebytkem ve výši 1 823 tis.Kč ( 1,82 mil.Kč). Celková hodnota aktiv vzrostla díky investicím v tomto roce na 483 882 tis.Kč, z toho hmotný majetek přesáhl částku 470 mil.Kč. Město má nesplacené dlouhodobé úvěry v celkové výši 43 386 tis.Kč.
Nedílnou součástí závěrečného účtu je přezkoumání hospodaření města, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje s kladným výsledkem.
-ap-

Háj umučených
V pátek 6. května se od 17.00 hodin konal v Háji umučených pietní akt. Potěšitelné je, že v letošním roce se této akce zúčastnilo nebývalé množství mladých lidí. Slavnostní projev pronesla poslankyně Marie Levá. Je také nutno připomenout, že o to, aby se zde tato akce vůbec mohla konat se zasloužili klienti ÚSP, kteří zde při jarním úklidu a hrabání odpracovali hezkých pár hodin. Patří jim za to naše poděkování a uznání za dobře odvedenou práci.

Zeptali jsme se za vás
Pane starosto, na 16. veřejném zasedání jste přednesl veřejnosti hodnotící zprávu za období od roku 2002. Které události považujete ve vývoji města za nejdůležitější?
Předem musím říci, že mne velice mrzela minimální účast občanů na tomto veřejném zasedání, kde se nejen hodnotila práce zastupitelstva za uplynulé období, ale i se schvaloval nejdůležitější dokument pro rok 2005, a to je rozpočet města. Čas velmi rychle běží a řadu věcí je nutné si připomenout. Přelom roku 2002 a 2003 byl pro nás opravdu těžký. Město se vzpamatovávalo ze srpnových povodní a hned počátkem roku se situace málem opakovala. Odstraňování následných škod si vyžádalo značné prostředky z rozpočtu města, se kterými se počítalo na jiné programy. Musela se opravit nebo nově vybudovat část zničené kanalizace a komunikací. Přednost dostaly mosty a lávky, které dnes již svítí novotou. Druhou nejnáročnější přelomovou akcí byla příprava a rozběh pověřeného úřadu třetího stupně. Bylo nutné v krátké době zajistit budovu, technické vybavení , personál a převod agend z končících okresních úřadů. To, že se náš úřad bez větších problémů na začátku roku 2003 rozeběhl je výsledkem velmi dobré práce všech zainteresovaných pracovníků městského úřadu.
Jak s odstupem času hodnotíte reformu veřejné správy a co městu přinesla?
Jednoznačně stoupla prestiž našeho města, kam teď za úřadem dojíždějí občané z celého správního obvodu. Dobré fungování úřadu je však vyváženo i dotací z rozpočtu města, a ta není malá. Určitě bych si dovedl představit využití těchto finančních prostředků někde jinde. Velkým negativem celé reformy je celkový ohromný nárůst administrativy ve státě a s ním i počtu úředníků.
Jak to vypadá s počtem úředníků u nás?
Snažíme se udržet počet na optimální úrovni, jenž zajišťuje dobré fungování úřadu. Jsme však často tvrdě kritizováni ze strany státu a kraje, kteří požadují zvýšení počtu pracovníků na některých odborech. Ale mzdové prostředky na jejich platy nikdo nedá. Opravdu nevím, jak dlouho tomuto stupňujícímu se tlaku budeme odolávat.
Které investiční akce v současné době připravujete?
Rozhodně jednu z největších jsme již dokončili. Byla to výstavba 64 bytů v Rolnické ulici. V letošním roce připravujeme zahájení generální opravu budovy ZŠ na Komenského náměstí. Pokud vše dobře půjde, měla by se rozeběhnout rekonstrukce čističky odpadních vod a výstavba nové kanalizace. Tato investice přesáhne v příštích letech hranici sto miliónů korun. Zde musím připomenout obrovský kus odvedené práce zainteresovaných starostů, jenž přinesl projektu "Čistá Radbuza" dotaci z EU ve výši 75%.
-st-

Čarodějnice létaly nad Křižákem
Noc ze třicátého dubna na prvního května je od nepaměti nocí magickou a tajemnou. Již staří Keltové slavili této noci svátek Beltaine. Posvátné ohně této noci měly očistit lidi i zvířata od všeho špatného. To, že se později noc spojovala s pálením čarodějnic má na svědomí křesťanství, kterému keltský svátek se svými nevázanými zvyky nebyl zrovna vhod. Lidé si, tak jako vždycky, mysleli a dělali své. Proto se k noci, které se také říká filipojakubská váže známá pověst o otvírání skal a přístupnosti pokladů, zmíněná v mnoha pohádkách a příbězích.
No, my jsme na Křižáku žádný poklad nenašli. Přesto si myslíme, že ti, kteří přišli, neprohloupili. O jídlo a pití bylo postaráno, vyhlídková věž byla otevřena téměř do setmění a o hudbu se starali čtyři hráči na kytary. Počasí nám také přálo a hasiči mohli zůstat pouze u dozoru, protože nechytlo nic, co chytnout nemělo. Když se setmělo, hasiči nasvítili věž, která byla krásně viditelná široko daleko - třeba ze silnice mezi Stodem a Holýšovem. Děti si užily spálení čarodějnice na hlavní hranici a pak si všichni mohli opéct buřty na malém ohýnku. Jen těch čarodějnic bylo nějak poskromnu. Buď už nám vymírají nebo se stydí přilétnout na koštěti, a tak na sebe berou podobu obyčejných lidí. Třeba jich příští rok přilétne víc. Třeba se zalekly toho názvu: "Pálení čarodějnic" nebo třeba není dost odvahy udělat si srandu sám ze sebe. Uvidíme za rok.
-my-

Čistá Radbuza
Pod tímto názvem se intenzivně připravuje realizace velmi náročného projektu odkanalizování devíti obcí a měst na toku řeky Radbuzy v hodnotě díla téměř 800 miliónů korun.. Starostové obcí sdružených v mikroregionu jmenovali řídící skupinu, která bude zajišťovat všechny potřebné náležitosti, a to jak po stránce technické, ekonomické i právní. Řídící skupina se schází na pravidelných týdenních schůzkách ve složení: Ing. Posedníček (manažer projektu), JUDr.Zellner, Ing. Leška, Ing. Uhlík, Ing. Kasl a starostové obcí Horšovského Týna - Ing. Holeček, Dobřan - p.Sýkora a Stoda - Jungbauer .
-st-

Vojenské byty městu
Na jednání vlády ČR o nakládání s nepotřebným majetkem armády, byla schválena žádost našeho města o bezúplatný převod šesti rodinných domků a pozemků v ulici kpt.Kudliče. Vládou schválený návrh je však jen prvním krokem celého převodu. Podle naší zkušenosti bude vše záležet na "rychlosti" ministerstev, a ta je přímo zoufalá. Například kasárna na Krůtí hoře převáděl stát městu pět let a schválený převod koupaliště a sportovního areálu pod stadionem trvá již přes rok. Veškeré urgence ze strany představitelů města měly vždy za výsledek sliby ministerských úředníků, které stejně nikdo nedodržel.
-st-

Oprava Křížového vrchu
Na pokračování opravy kostela na Křížovém vrchu se dohodli starostové obcí sdružených v mikroregionu Radbuza.Po vydání stavebního povolení bude zahájena další etapa opravou střechy a přístavby z roku 1931. Mikroregion sdruží na realizaci tohoto projektu prostředky vybrané od jednotlivých obcí a zároveň použije i získanou dotaci od Plzeňského kraje ve výši 365 tisíc korun. Počítá se, že tato část oprav bude dokončena v letním období, a tak se jistě můžeme těšit na druhou "Letní slavnost", kdy bude tato část poutního místa zpřístupněna.

Stodská nemocnice
Již jednou jsme vás informovali o finančním daru obcí sdružených v mikroregionu Radbuza dětskému oddělení stodské nemocnice. Ředitelka nemocnice Ing. Šlajsová informovala představitele mikroregionu o nákupu nového inkubátoru, na jehož pořízení byly použity finanční prostředky, darované obcemi. Vyslovila rovněž obdiv a poděkování za to, že i malé obce přispěly ze svých skromných rozpočtů.

64 bytů má své nájemníky
Přidělování 64. nových bytů v Rolnické ulici se řídilo podmínkami stanovenými ministerstvem pro místní rozvoj. Je dlužno dodat, že u tohoto programu výstavby nájemních bytů ministerští úředníci formuláři rozhodně nešetřili. V současné době je již obsazeno všech šedesát čtyři bytů a stále docházejí nové žádosti. Bohužel však již těmto žádostem nemůže být vyhověno, protože více bytů není k dispozici. Město sice projekčně připravuje komerční výstavbu bytových domů v prostoru za radnicí, ale v realizaci stále brání vyhláška č. 505 z roku 2002 Sb., která řeší ochranu zdraví občanů před hlukem. V Parlamentu ČR proběhla snaha poslanců o změnu této normy, ale bohužel, zatím bezúspěšně. Městu tak nezbývá nic jiného než čekat.

Zprávy z družební České Vsi
· Česká Ves má v letošním roce dvanáct pracovníků a pracovnic na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce, kteří se budou starat o čistotu a pořádek v obci.
· Na jaře a na podzim dává město k dispozici kontejnery na zahrádkářský odpad
· K zahájení provozu spěje hotel Zlatý Chlum - má se otevřít 1.7.

Tam, kde stával Flossenbürg
To byl název besedy, kterou městská knihovna pořádala v pondělí druhého května v zasedací síni městského úřadu. Několik desítek zájemců o válečnou historii si mohlo poslechnout bývalého podplukovníka československé armádyIng. Jiřího Fišera, který se s posluchači podělil o své vědomosti z druhé světové války. Poutavě vyprávěl o koncentračním táboře, který byl v Holýšově, o systému opevnění, jehož pozůstatky můžeme v okolních lesích nalézt ještě dnes, o tom, jaké vůbec byly příčiny vzniku války. Na závěr proběhla diskuse, kdy se účastníci besedy ptali na vše, co je zajímalo. Že bylo opravdu o čem hovořit dosvědčuje fakt, že celá beseda trvala téměř tři hodiny.
-my-

Hodina dějepisu v egyptském Abúsíru
Za tajemstvím pouště a pyramid se vypravili žáci sedmých až devátých tříd základní školy na výstavu v Náprstkově muzeu v Praze, aby získali neobvyklé zážitky. Zde probíhala přehlídka unikátních předmětů, které byly nalezeny během českých a německých expedic do Egypta za posledních sto let. Na výstavě bylo předvedeno 250 exponátů zapůjčených Egyptským muzeem Univerzity v Lipsku a Egyptským muzeem v Berlíně. Žákům se naskytla nevšední možnost prohlédnout si mumie a pohřební výbavu nalezenou v Abúsíru, pocházející z počátku Střední říše. Tato pozoruhodná expozice přispěla k hlubšímu poznání staroegyptské civilizace. Kromě zážitků si děti odnášely také suvenýry v podobě svitků papyru.
Mgr. Alena Mlezivová

AGRI FAIR - POWER LIFT s.r.o. Stod
Vás zve na VII. ročník turnaje ve volejbale podniků, firem a rodin
Termín konání : 4. června
Začátek turnaje : 8. 00 hod.
Místo konání : Volejbalové kurty na stadionu TJ Slavoj Stod
Hrací systém bude stanoven podle počtu přihlášených družstev
Rozlosování turnaje : 8.15 hod.
Přihlášky : pí. Helena SUCHÁ (AGRI FAIR POWER LIFT s.r.o. Stříbrská 45), včetně 200,- Kč zápisného.
Maximální počet přihlášených družstev 15. (Přednost mají přihlášení do 3.června a místní družstva.)
Každé družstvo dá rozhodčího a vlastní míč. V každém družstvu musí být minimálně dvě ženy.
Ing.Zdeněk Klempera

Z činnosti přírodovědného kroužku
Členové přírodovědného kroužku při základní škole pomáhali v zimních měsících při přikrmování lesní zvěře, proto se vydali společně se svými kamarády ze Zbůchu a Líní na krátkou vycházku lesem kolem Úherec. Během procházky jim hospodář Mysliveckého sdružení v Úhercích, pan Jan Rádl, poutavým způsobem vyprávěl o způsobu života lesní zvěře.
V rámci Dne Země vysazovaly děti za pomoci členů Českého svazu ochránců přírody a Mysliveckého sdružení Stráně - Rokycany, stromky v okolí Rokycan a Litohlav. Po práci měli myslivci pro děti připravené hry, střelbu ze vzduchovky a ukázku hasičské techniky.
Na závěr účastnící navštívili výstavu živočichů v AKVA-TERA na Palackého náměstí, která je součástí plzeňské ZOO.
Rudolf Hrdlička

Pletení z pediku
V sobotu 23. 4. 2004 se několik nadšených lidiček sešlo v DDM za účelem pletení misek z materiálu zvaného pedik.
Tento materiál je poddanější než vrba, takže pletení nečinilo potíže ani dětem. Děti i dospělí usilovně zaplétali a protahovali, až dopletli nádherné misky se dvěma uchy. Trochu jsme se zdrželi zapletením uzavírky, ale nakonec jsme nad neposednými proutky zvítězili.
Všichni účastníci odcházeli domů pyšní na své proutěné prvovýrobky.
Blanka Multrusová

20. duben patřil aerobiku
Prvního ročníku okresního přeboru ZŠ v aerobiku jednotlivců, jehož pořadatelem byl DDM Stod, se zúčastnilo na 60 soutěžících. Děti ze šesti základních škol soutěžily rozděleny podle věku ve třech kategoriích /3.-5. třída-1. kategorie, 6.-7. třída -2. kategorie, 8.-9. třída -3. kategorie/. V každé kategorii cvičilo dvacet soutěžících, mezi dívkami pozorný divák našel i hochy.
Soutěž zahájila cvičením v základním kole, které trvalo 20 minut skupina nejmladších dětí. Poté si základním kolem prošly i další dvě kategorie. Ve finálovém kole, které bylo o pět minut kratší, měli cvičící poslední šanci přesvědčit pětičlennou porotu, že právě oni cvičí nejlépe. Porota posuzovala držení těla, celkový projev, schopnost zachytit změnu, pohotovost reagovat, správnost technického provedení kroků…. Pět rozhodčích muselo tedy během 35 minut v každé kategorii rozhodnout, kterým deseti soutěžícím přidělí body. Po jejich sečtení bylo jasné, jak holky a kluci dopadli.
A jak si vedly děti ze ZŠ Stod a DDM Stod? V 1. kategorii se na 2. místě umístila M. Sotáková, na 3. místě I. Koudelková, na 7. místě T. Mašková, na 8. A. Polášková, na 9. místě D. Pelzerová. V 2. kategorii získala 9. místo L. Ortinská, 10. místo obsadila L. Krajícová. V nejstarších byla na 4. místě A. Šípová, na 5. K Tichá, na 7. L. Ortinská, 9. místo získala M. Krajícová a 10. místo obsadila H. Šleisová.
Prvních deset soutěžících v každé kategorii bylo oceněno diplomy, dívky na medailových pozicích medailemi a růží. Lízátka udělala radost všem cvičícím. V příštím roce uspořádáme druhý ročník přeboru a věříme, že si tato soutěž získá tradici.
-ps-

Stod - Jak se mi zde žije
To bylo námětem literárních prací, které mohli lidé do konce dubna odevzdávat do městské knihovny. V době uzávěrky našich listů ještě nejsou známy výsledky, ale nějaké všeobecnější hodnocení můžeme poskytnout. Především se zapojily děti. Z toho máme velkou radost, protože děti jsou nejen pravdomluvné, ale také kritické, protože nejsou zatíženy "zkušenostmi". Co nám děti nejvíce vytýkají? To, že ve Stodě není koupaliště a kino. Abyste si nemysleli, že se jedná o nějaký ojedinělý výkřik do tmy, tak vás mohu ujistit, že tyto dvě věci uvádí autoři téměř v každé odevzdané práci. Měl by to být dostatečný podnět k zamyšlení. Na druhé straně město chválí třeba za pěší zónu nebo klub Déčko v domě dětí. Slíbili jsme, že ty práce, které se nám budou nejvíce líbit, budeme postupně otiskovat v našich listech. Dnes vám přinášíme první dvě:

Já dám vám teď hádanku.
V jakém že to městě mám školu, přátele a maminku?
Toto město leží kousek od Plzně, je malé a velmi útulné.
Pokud z Plzně na Domažlice vyjedete,
naším městem určitě projedete, i přes řeku Radbuzu.
Dál už vás napínat nemůžu.
Protože už jistě víte, kde žije můj rod.
Ano, správně - uhádli jste, je to město Stod.
Barbora Hablová

Jsem občan Stoda od mého narození. Už je to pomalu 13 let.
Stod je malé městečko, kde znám dost lidí a mám spoustu kamarádů. Za nákupy nemusíme nikam jezdit. Máme tady několik různých obchodů, úřady, nemocnici, stadion, kulturní dům, školy, policii a také hřbitov. Návštěvníkům Stoda bych ukázal i naše památky. Suvorovův dům, Háječek umučených nebo Křížový vrch, kde je nyní opravena vyhlídková věž.
Náš pan starosta se o naše město stará. Chodíme po pěkných chodnících, takže si ani boty neumažeme od bláta. Rádi si s kamarády posedíme na pěší zóně na lavičkách před cukrárnou. Nejvíce si užijeme na našem stadionu. Tam se vydovádíme při zápasech fotbalu s mými spolužáky.
Bydlím ve městě, ale příroda na mě pokukuje z každého úhlu. Znám tady spoustu krásných míst, kam rád chodím na procházky nebo jezdím na kole. Prostě se mi zde opravdu líbí. Snad jen koupaliště a kino mi trochu schází, ale stěhovat se kvůli tomu nechci.
Jan Pavlík

Krátce z Hradce
Kdo z vás koncem letošního dubna navštívil nedaleký Hradec, určitě si nenechal ujít zajímavou národopisnou minivýstavu HRADEC VČEREJŠKA, kterou si sami připravili hradečtí občané z věcí, sloužících v domácnostech v minulém století i dříve. Mohli jste zde vidět např. starý gramofon, ošatky všeho druhu, kuchyňské vybavení našich babiček a prababiček, hrnečky, kávomlýnky, naběračky, kameninové hrnce, bandasky, dále domácí potřeby, žehličky, díže, ledničku na suchý led, nářadí různých řemesel řeznické, pekařské a jiných profesí. Zajímavé byly také originály i kopie různých dokumentů, zápis ze založení Základní školy v Hradci, pracovní knížky, staré dobové fotografie i snímky ze současnosti.
Výstava byla otevřena na Obecním úřadě v Hradci 16. 4. 05 vystoupením žáků základní školy a trvala celý týden až do neděle 24. 4. 05, dne hradecké pouti na sv. Jiří, jejíž byla zajímavým zpestřením. Rodiče či prarodiče vysvětlovali dětem na co jednotlivé předměty sloužily a jak se používaly. Počet návštěvníků se dostal až na číslo ..., což je na velmi pěkné na tuto malou obec.
Výstava byla ukončena v pondělí 25. 4. 05 v 18.00 hodin zajímavou přednáškou Bc. Milana Metličky ze Západočeského muzea v Plzni HRADEC V RANNÉM STŘEDOVĚKU, doplněnou nálezy z vykopávek v Hradci a okolí, kterou zhlédlo přes padesát občanů.
-hk-

Liga je naše !!!
Družstvo DDM Stod vyhrálo nejvyšší soutěž čtyř krajů !
V neděli 24. 4. v Rokycanech vybojovalo družstvo mužů DDM Stod postup do 3. florbalové ligy ČR. První utkání s doposud vedoucím družstvem tabulky -LFP Litoměřice bylo v první třetině bez branek, druhá třetina skončila 2:1 pro stodské i když první branku vstřelil soupeř. Ve 3. třetině se nám podařilo zvýšit na 3:1 a vybojovat si tak postup. Utkání se neobešlo bez momentů napětí, několika zvratů, zajímavých sportovních momentů a zlomené hokejky. Druhé utkání a zároveň poslední ligové s hráči z České Lípy si naši hráči vychutnali a skórem 6:1 uzavřeli letošní úspěšnou sezónu. Celosezónním úsilím se našim florbalistům podařilo obstát v tvrdé sportovní konkurenci, porazit družstva z Kadaně, Kladna, K. Varů, Plzně, Loun, Chomutova, M. Lázní, České Lípy, Stochova / druhé Kladno /, Zdic a Litoměřic. Dokázat, že i v menším městě umíme hrát florbal. Po loňském sestupu se znovu vracíme do 3. celostátní ligy. Stod potvrdil svůj už desetiletý primát nejlepšího florbalového družstva Plzeňského kraje. Družstvo v lize jen dvakrát prohrálo / naposledy v říjnu 2004 /, jednou remizovalo a devatenáctkrát vyhrálo.
Sezónu absolvovalo družstvo ve složení : David Krýsl, Josef Cihlář /brankáři/, Petr Kudrnovský, Petr Altshul, Roman Kuběna, Ondřej Plocar /obránci/, Ondřej Peca, Vladimír Balý, Miroslav Štýs, Vojta Mareš, Václav Koubík, Petr Volák, Dan Dorňák, Pavel Cích / útočníci /.
-ps-[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter