Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 27. 08. 2005 (4919 přečtení)

číslo 6   2005   Ročník X.

Poděkování starosty
Vážení občané, dovolte mi, abych poděkoval všem těm, kteří se podíleli na úspěšných oslavách 770 ti let od první písemné zmínky o našem městě. Zvláště musím vyzvednout práci členů komise, která mi po řadu měsíců pomáhala celou akci připravit a organizačně zvládnout. Jedná se o pana místostarostu města pana Jiřího Vlka, manžele Cíchovi, vedoucí městské knihovny Dagmar Myslíkovou, pana Václava Šmidingra, ředitelku základní školyVěru Fichtlovou a ředitele domu dětí pana Romana Kuběnu.
Lubomír Jungbauer, starosta města

Oprava školy začala
Převzetím stavby firmou, která vyšla vítězně z obchodní soutěže, začala první etapa opravy budovy základní školy na Komenského náměstí v rozsahu 8,5 milionu korun. Největší podíl prostředků bude čerpán z dotace, kterou poskytlo ministerstvo financí a zbytek bude hrazen z rozpočtu města. Představitelé města intenzivně jednají o získání dalších finančních prostředků, nutných k dokončení celé opravy. Zda jsme byli v tomto úspěšní se dozvíme až při schvalování státního rozpočtu poslaneckou sněmovnou.

Setkání s představiteli města
V slavnostní části 18. veřejného zasedání zastupitelstva byli v rámci oslav 770 ti let oceněni bývalí představitelé našeho města. Pozvání přijali: paní doktorka Eva Preislerová a pánové Jan Hrdlička, Jaroslav Tachovský, Karel Jindřich, Vincent Kucharik, Vladislav Král. Setkání pokračovalo v kanceláři starosty besedou s pozvanými o tom, co se ve městě událo od konce války. Bývalí předsedové a starostové se živě zajímali o další plány rozvoje našeho města. Na fotografii předává starosta města ocenění panu Janu Hrdličkovi, který pracoval jako předseda národního výboru dvacet dva let.

Dotace na kotelnu
Na posledním zasedání zastupitelstva Plzeňského kraje bylo rozhodnuto o přiznání dotace na plynofikaci kotelny základní školy v bývalém výstrojním skladu LM. Finanční pomoc kraje ve výši 500 tisíc korun pomůže našemu městu zvládnout investičně velmi náročné provizorium po dobu opravy budovy základní školy.

Školní rok začíná
Prázdniny se chýlí ke konci, proto bych znovu ráda upřesnila nové rozmístění tříd základní školy.
První stupeň je rozdělen do dvou budov - třídy l.A, l.B, 2.A, 2.B a 3.A jsou umístěny v budově v Sokolské ulici (rekonstruované budově). Třídy 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B jsou v budově základní školy v Domažlické ulici. Speciální třídy ZŠ jsou umístěny v budově bývalé MŠ v Krandově ulici. Vyučování žáků druhého stupně bude probíhat v budově ZŠ v Hradecké ulici.
Školní rok 2005/2006 bude zahájen 1. září v 8.00 hod. v příslušných budovách.

Rodiče žáků, kteří budou navštěvovat školní družinu, přihlásí své děti 1.září v budově školní družiny v Krandově ulici. Ranní družina bude začínat v obou budovách l.stupně v 6,30 hod.
Přestože podmínky pro vyučování ve školním roce 2005/2006 budou ztíženy, věřím, že vzájemně vstřícným přístupem žáků, rodičů a učitelů dosáhneme bezproblémového průběhu celého školního roku.

Telefonní čísla: I. stupeň - Sokolská ulice 379209485
I. stupeň - Domažlická ulice 377901108
II.stupeň - Hradecká ulice 377901167 zůstává
spec.třídy - Krandova ulice 377901151
školní jídelna,družina 377901815 zůstává
Mgr. Věra Fichtlová, ředitelka základní školy

"Stavidla" se rozrůstají
Po určité stagnaci v minulých letech se letos rozeběhla výstavba rodinných domků Na Stavidlech na plné obrátky. Město ještě v letošním roce provede výstavbu části komunikací.

Připojení na vrt
Při úpravách budovy pro první stupeň základní školy na Domažlické ulici bylo rozhodnuto o její napojení na nový zdroj pitné vody. Hloubkový vrt vybudovaný v zahradě školy vyřeší letitý problém s nedostatkem vody ve stávající kopané studni.

Mikroregion získal prostředky
Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dotaci na zhotovení tendrové dokumentace ve výši 10 milionů korun na akci "Čistá Radbuza". Představitelé mikroregionu považují získanou dotaci za velký úspěch v konkurenci připravovaného projektu "Čistá Berounka".

Na Křižáku se finišuje
V rychlém tempu pokračují práce na druhé etapě opravy kostela na Křížovém vrchu. K vloni nově otevřené vyhlídkové věži přibude letos opravená vstupní část kostela. Tento objekt dostal nový krov a střešní krytinu. Vzniklé patro a přízemí bude využíváno nejen obsluhou věže, ale i v případě nepříznivého počasí k posezení návštěvníků. Počítá se, že nově upravené prostory budou zpřístupněny veřejnosti na Slavnosti babího léta 17. září 2005, na kterou již předem všechny zveme. Na snímku pracovníci dodavatelské firmy provádějí opravu fasády čelní zdi.

Upozornění
Úřad práce Plzeň-jih, státní sociální podpora, kontaktní místo Stod, Sokolská 566 upozorňuje všechny žadatele o přídavek na dítě, že příslušné doklady pro trvání nároku na dávku (prohlášení o příjmech, doklady o výši příjmu, potvrzení o studiu) již nebudou zasílány poštou. Každý klient si je musí vyzvednout na kontaktním místě.

Využití sběrného dvora
Sběrný dvůr na průmyslové zóně vybudovaný z peněz EU slouží našim občanům již třetím rokem. Schválenou provozní dobu využívá většina zodpovědných obyvatel našeho města. Jsou však mezi námi tací, kteří si myslí, že navézt odpad k sběrnému dvoru bude nejlépe v noci. Jak to vypadalo u vjezdu do dvora 8.srpna ráno můžete vidět na snímku. Podle sdělení správce dvora není tento noční nájezd žádnou výjimkou. Pro lepší informovanost bude pracovní doba sběrného dvora opět vyvěšena na úředních deskách a pro naše čtenáře ji uvádíme zde.
Sběrný dvůr je otevřen:
v úterý, ve čtvrtek a v sobotu
vždy od 9.00 - 13.00 a od 14.00 - 18.00 hodin

Investorem se staly plynárny
Naši čtenáři byli již v minulých číslech seznámeni s jednáním mezi městem a Západočeskými plynárnami. Jedná se o dokončení plynofikace ulice Šafaříkovi, Strojnické a části ulice Stříbrské. V této akci je zahrnuto i přivedení plynu do nově zřízené kotelny základní školy v Sokolské ulici. Po dohodě předalo naše město investorství Západočeským plynárnám a složilo smluvní podíl 700 tisíc, určených na výstavbu. Podle sdělení plynáren bude napojena budova základní školy (bývalý sklad LM ) v září a připojované ulice o měsíc později. Pevně věříme, že plynárny termín výstavby dodrží.

Jaký byl rok 2004 pro Stodskou nemocnici a.s.
Pro Stodskou nemocnici byl rok 2004 velmi významný, neboť to byl první rok jejího faktického fungování, i když založení a vznik společnosti spadá již do roku 2003.
K 1. 1. 2004 přestala stávající Nemocnice s poliklinikou Stod jako příspěvková organizace vyvíjet řádnou činnost a veškeré její aktivity na úseku poskytování zdravotní péče převzala právě Stodská nemocnice, a. s. Stručně řečeno, došlo ke změně právní formy nemocnice. Ve vztahu k pacientům se tato změna nikterak negativně neprojevila. Zdravotní péče byla poskytována nemocnicí - akciovou společností - ve stejném rozsahu jako v r. 2003, všechna lůžková oddělení a ambulance byly zachovány v dosavadní struktuře, o pacienty pečovali stejní lékaři, sestry. Akciová společnost převzala až na malé výjimky téměř všechny zaměstnance příspěvkové organizace.
Z pohledu ekonomického byl rok 2004 rokem, kdy se nemocnice jako akciová společnost musela spoléhat jako každá jiná obchodní společnost pouze a jen na příjmy z vlastní činnosti. Odstranili jsme nahodilosti v řízení, zkvalitnili manažerskou práci. Navždy zmizela vazba příspěvková organizace - zřizovatel, a tím i možnost provozních dotací, charakteristických pro příspěvkové organizace. Lépe se vyvíjelo 1. pololetí roku, ve 2. polovině roku došlo k poklesu výnosů a tím i ke zhoršení HV. Na vině byly jednak nižší příjmy od zdravotních pojišťoven a jednak navýšení téměř všech vstupů. Od 1. 5. 2004 došlo téměř u většiny služeb k navýšení DPH z dosavadních 5% na 19%. Dále pak v souvislosti se vstupem České republiky do EU vstoupily v platnost nové předpisy, které kladou vyšší požadavky na hodnocení a revizi zdravotnických prostředků, čímž výrazně stouply náklady na tyto revize a na jejich obnovu. S každým nově pořízeným přístrojem stouply i náklady na používaný zdravotnický materiál, resp. spotřební materiál všeho druhu. Všechny výše uvedené okolnosti negativně ovlivňovaly hospodaření nemocnice.
Hodně lidí vně či uvnitř nemocnice sledovalo se zájmem, zda nemocnice obstojí, zda si vydobude své místo na úseku poskytovatelů zdravotní péče. Proto bylo pro nemocnici důležité uzavření Smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče mezi zdravotními pojišťovnami (dále jen ZP) a naším zdravotnickým zařízením. Nebyla to formální záležitost, neboť zdravotní pojišťovny přistupovaly k nemocnici - akciové společnosti - jako ke zcela novému subjektu a důkladně prověřily naše věcné, technické a personální vybavení. V některých případech jsme naráželi na odpor ZP nasmlouvat výkony, které v předcházejících letech příspěvková organizace Nemocnice s poliklinikou poskytovala a ZP akceptovala, resp. hradila. Významnou podmínkou uzavření smluv se ZP bylo i úspěšné absolvování výběrového řízení dle zákona číslo 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, na poskytování akutní a následné péče. Výběrové řízení proběhlo v červnu 2004, přičemž Ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení k uzavření smlouvy o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče o celkové kapacitě 155 lůžek v oborech interna, pediatrie, gynekologie a porodnictví, chirurgie a lůžek následné péče o celkové kapacitě 57 lůžek.
Stodská nemocnice provozuje svoji činnost v objektu, jehož vlastníkem je Plzeňský kraj, který je rovněž jediným akcionářem. Budova nemocnice je z r. 1963 a poněvadž za celou dobu provozu nebyly zde provedeny žádné významné rekonstrukce či opravy, její stav odpovídá stáří 40 let a dlouhodobé absenci investic. Zejména systém podlahového vytápění z r. 1963 byl v havarijním stavu a vyžádal si rozsáhlou opravu, která probíhala od prosince 2004 do června 2005. Akci financoval vlastník objektu. Na opravu ústředního vytápění navazuje výměna okenních rámů v objektu nemocnice, jejichž stav je rovněž havarijní. To má za následek značný únik tepla a časté stížnosti pacientů a zdravotnického personálu na pokles vnitřní teploty. Proto vlastník objektu, Plzeňský kraj, investoval v r. 2004 do 1. etapy výměny oken částku 660 tis. Kč, v roce 2005 je plánována 2. etapa, tj. výměna 180 oken na jižní a západní části budovy. Postupně je tak naplňován záměr komplexní rekonstrukce energetického systému, směřující ke snížení energetické náročnosti a provozních nákladů nemocnice.
Ve srovnání s jinými nemocnicemi Plzeňského kraje byly ve Stodské nemocnici výraznější nedostatky v přístrojovém vybavení. Velká část přístrojového vybavení byla morálně a i fyzicky zastaralá. Proto v r. 2004 byla provedena jejich rozsáhlá obměna a modernizace. Celková hodnota nově pořízeného hmotného majetku činila 16 078 242,- Kč, přičemž Plzeňský kraj se finančně podílel z 93 %.
Od ledna 2004 má nemocnice v provozu denní a týdenní stacionář pro seniory, který vznikl z volných prostor nemocnice. Stacionář je určen seniorům a lidem, jejichž zdravotní stav není kritický, ale vyžaduje celodenní dohled nebo spolupráci a o které se z nejrůznějších důvodů nemůže přechodně starat rodina. Pobyt ve stacionáři je hrazen klientem dle ceníku Stodské nemocnice, a.s.
Ve nemocnici pracovalo ke dni 31.12.2004 v hlavním a vedlejším pracovním poměru 240 zaměstnanců, z toho bylo 197 žen a 20 pracujících starobních důchodců, zejména v oblasti SZP.
V letošním roce chceme pokračovat v nastoleném trendu, kterým je dobře hospodařit a současně poskytovat kvalitní zdravotní péči. Jednoduše řečeno, abychom my byli úspěšným zdravotnickým zařízením a Vy byli spokojenými pacienty. To si přeje spolu se všemi zaměstnanci nemocnice
Ing. Miloslava Šlajsová, ředitelka nemocnice

Krátce z České Vsi
V České Vsi - našem družebním městě měli o prázdninách velkou slávu. Otevřeli zde hotel Zlatý Chlum, ve kterém jsou zároveň prostory pro kulturní vyžití občanů. Nejedná se o novou výstavbu, ale o budovu, která byla zasažena povodní a musela proto projít kompletní rekonstrukcí. Co hotel nabízí? Jídelnu, bar, vinárnu a dvacet dva pokojů se šedesáti lůžky. Takže pokud byste měli zájem o dovolenou v Jeseníkách, zde je adresa: Hotel Zlatý Chlum, Jánského 7, 790 81 Česká Ves. tel.č. 584 492 911

Pozvánka na přednášku
Městská knihovna pořádá dne 8. září 2005 od 16.00 hodin přednášku s názvem TRANSPORTY SMRTI u příležitosti 60. výročí vzniku Háje umučených přednáší p. Foud z Národního památkového ústavu

Turistická karta
Mnozí se jistě už setkali se sběratelskou vášní turistů - turistickou dřevěnou známkou. Existuje již po celé republice více než tisíc známkových míst. Také ve Stodě je k dostání v městské knihovně nebo na vyhlídkové věži s motivem Křížového vrchu. Častým nářkem turistů - sběratelů pak bývá, že když jich mají větší počet, není jednoduché je uskladnit. V leckteré domácnosti zabírají vystavené známky celé stěny. To asi inspirovalo svaz turistů k vydání karet. Mají rozměr telefonní karty, jsou také číslované, je na nich vyobrazený vždy určitý turistický objekt se stručným popisem a hlavně dobře se skladují. Vyhlídková věž Křížový vrch bude také mít svoji kartu, která bude k dostání od 17. září na obou dvou výše zmíněných prodejních místech.

MURR staví novou halu
Tomu, kdo prochází Průmyslovou ulicí neunikl čilý stavební ruch na staveništi v areálu firmy MURR. Město prodalo této firmě další část pozemků, na kterých se staví nová výrobní hala. Po jejím zprovoznění vznikne několik desítek pracovních příležitostí pro občany města a okolí.

Slavnost babího léta 17. září 2005 na Křížovém vrchu
* ve 13.00 slavnostní otevření nové části
* zpřístupnění nově upravených prostor
* občerstvení
* hudba

Stod - jak se mi zde žije
Dnes vám nabízíme další tři práce z literární soutěže. Věříme, že se vám budou líbit, stejně jako nám.

Přestože bydlím ve Střelicích, velkou část dne trávím ve Stodě, kam chodím na 2. stupeň základní školy. Dojíždím sem třetím rokem, takže již znám většinu kladů a záporů tohoto městečka.
Převážnou většinu zábavy nám zajišťuje dům dětí a mládeže. Různé kroužky, týkající se sportu, výtvarnictví, techniky apod., vyplňují podnikavým mladým lidem mnohdy celý týden. Pro ty, kteří nejsou zas až tak aktivní, jsou tu kluby zábavy. Pro děti I. stupně ZŠ jsou tu kluby Oceán a Sluníčko. Oceán je určen nadšencům do počítačů a Sluníčko dovádivcům. Nám z 2. stupně a studentům učiliště vytvořil DDM Déčko. V Déčku máme možnost využívat internet, televizor, hi-fi věž, kulečník a mnoho dalšího. Návštěva těchto klubů je mnohem lepší než vysedávání a pokuřování na nádraží nebo na autobusových zastávkách.
Po celý rok máme také možnost trávit volný čas na pěší zóně. Na pěší zóně je cukrárna, do které většina z nás alespoň jedenkrát denně zabrousí. Vždyť kdo by odolal zmrzlině, výbornému zákusku, lízátku nebo třeba párku v rohlíku? Do vedlejší prodejny Ovoce zeleniny také zaskočíme, neboť zde bývá v nabídce výborné pečivo. Na začátku jara, kdy je zem ještě zmrzlá a studená, posedáváme na lavičkách, které jsou na vydlážděné části pěší zóny. Když se oteplí a zem se prohřeje, vyhříváme se na travnatých kopcích pěší zóny.
Čas od času navštívíme sportovní stadion, kde, alespoň mě, chybí větší možnost sportovního vyžití. Při vkročení na trávník fotbalového hřiště jsme nemilosrdně vyhnáni správcem stadionu. Na běhání je zde sice trať, ale smí se používat? Vynikající je však tartanové hřiště, kde se dá hrát basket, fotbal, florbal, volejbal atd. Bohužel, úplně tu chybí skatepark, který by, myslím, mnozí z nás uvítali. Samozřejmě, co není, může být.
Pro sportovce, kteří se nespokojí se sportovními kroužky a stadionem, je v okolí Stoda možnost pěší turistiky, jízdy na kole atd. V zimě se v okolí města táhnou běžecké stopy, při velkém mrazu se dá skvěle bruslit na řece. Horší je to v létě, neboť ve Stodě není možnost plavání.
To je asi tak vše, co děti a mládež mohou ve Stodě dělat. Hodně mi zde chybí kino, které by se dle mého názoru, ve Stodě těšilo dostatečné pozornosti. Takhle musíme jezdit do Chotěšova nebo až do Plzně, kde se ovšem návštěva kina značně prodraží.
Pěší zóna je sice velice fajn místo s možností relaxace, ale v parku, který se nachází cestou k nádraží, by se odpočívalo také dobře. Do parku chodí ale lidé se psy, takže není zrovna bezpečné si sednout na zem. Myslím si, že by zde neuškodilo umístit pár laviček a odpadkové koše.
Na začátku jsem popsala možnosti vyplnění volného času. Tyto možnosti se ale týkaly jen nás dětí ze škol. Co ale takové děti ze školky? Pokud vím, ve městě je jen jedno hřiště pro malé děti. Proč jich není víc? Děti by to jistě uvítaly.
I když je Stod malé a fajn město, má toho, řekla bych, ještě dost ke zdokonalování.
Lenka Bartůňková, 14 let

Náš ostrůvek
O našem ostrůvku se povídá, že vznikl začátkem 20. století. Náš dům byl postaven v roce 1907. Dříve se na ostrůvek chodilo odpočívat a na procházky. Po roce 1907, kdy byl postaven náš dům, tu vzniklo pohostinství, které tu bylo do roku 1938. Po roce 1945 se sem nastěhovala moje prababička. Náš domeček již prodělal několik povodní. Při posledních povodních jsme měli vodu okolo celého domu, ale bylo štěstí, že nám voda nenatekla až domů. Moje prababička, když se nastěhovala, zde chovala králíky, slepice a měla také kravičku. Také zde běhali psi a kočky. Na ostrůvku se mi líbí, že je ve středu města. Ale vypadá to, jako by jsme ve městě ani nebydleli. V létě, když rostou stromy a různé keře, tak se nám to moc líbí. Máme tam pěknou ovocnou zahradu a malou zahrádku. Dříve k nám byla jediná cesta přes úzkou lávku, ale tento rok nám město udělalo velkou lávku, po které přejede i velké auto. V létě je to tu nejkrásnější místo ve Stodě. Máme blízko k vodě, ve které je nádherné koupání. Taťka to má kousek na ryby, ale je jich málo v té naší řece Radbuze. V létě si tam s kamarády hrajeme, děláme s rodiči ohníčky a opékáme buřty a ryby, když taťka nějakou chytne. V zimě zase chodíme bruslit a brácha hraje hokej. Dneska máme na ostrůvku jen psa a několik koček. A to je tak všechno, je to prostě nejkrásnější místo ve Stodě a na řece Radbuze. Lucie Pehaničová, 10 let, 4. B

Stod je mé rodné město, a proto k němu mám velice blízký vztah. Ve Stodě jsem udělala svůj první krok a dokonce řekla i první slovo. A tím mě právě napadá, že ať řeknu jakékoli slovo, vždy ho dokážu se Stodem nějak spojit a utvořit tak silné pouto.
Například nemocnice. Ve stodské nemocnici jsem se narodila a bylo tam o mě dobře postaráno. Postarají se o mě v každém směru, ať potřebuji vyléčit z nemoci nebo ošetřit zlomeninu. Ve stodské nemocnici nabízejí skvělou péči.
Stejně tak můžu hovořit o školách. Jako malá jsem nastoupila do mateřské školy, kde jsem se naučila spoustu důležitých věcí. Připravili mě tam pro vstup do základní školy. Na 1. stupni ZŠ Stod mě naučili psát, počítat a číst, kdežto na 2. stupni se tyto znalosti rozšiřovaly a doplňovaly.
Ve svém volném času navštěvuji v Domu dětí a mládeže Stod zájmové útvary, kterých je velmi mnoho a každý si může vybrat podle svých zájmů. S atletikou využíváme místní stadion. Mohou si zde hrát všichni, kteří mají zájem např. o fotbal, volejbal nebo tenis. V zimním období si můžeme protáhnout tělo v hale, kterou škola využívá také jako tělocvičnu. Škoda, že v tomto sportovním areálu chybí koupaliště.
Koupání je možné v řece Radbuze, která protéká městem, nebo na vrabinských rybnících. Jdu - li se koupat na vrabinské rybníky, obvykle se pak zajdu podívat na oblíbené turistické místo jménem "Křížový vrch", kde si vystoupím na opravenou věž a prohlédnu si celé okolí. Při zpáteční cestě se zastavím v Novém mlýně, kde se mohu občerstvit. Pokračuji cestou ke zdejšímu kostelu, který bývá ve večerních hodinách osvětlen. Vycházku končím na nově vybudované pěší zóně, kde si mohu odpočinout na lavičce a zchladit si obličej pramínkem studené vody z fontánky. Pěší zóna je asi nejoblíbenější místo ve Stodě. Nachází se zde několik obchodů, z nichž nejoblíbenější je asi cukrárna. Oblíbily si ji hlavně malé děti, protože zde můžou ochutnat různé druhy zákusků. V podvečerních hodinách se na pěší zóně scházejí mladí lidé, kteří toto místo využívají jako centrum zábavy, zatímco dospělí si mohou dojít do restaurace nebo do kulturního domu za zábavou. Kdo chce raději zůstat doma, může si vypůjčit knihu v místní knihovně nebo si vybrat film či pohádku ve videopůjčovně. A protože život není jen zábava, musí dospělí chodit do zaměstnání, které naleznou v nových firmách na průmyslové zóně. Kdo musí za prací dojíždět, může využívat autobusové a vlakové spojení. Myslím, že díky vybavenosti a dostupnosti je většina lidí žijících v našem městě spokojená, tak jako já. A věřím, že pracovníci městského úřadu za pomoci všech lidí se i na dále budou snažit o rozvoj města Stod.
Lenka Ortinská, 13 let

Hurá do školy…
V letošním roce díky zahájení opravy budovy základní školy na Komenského náměstí došlo k velkému stěhování tříd po celém městě. Pracovníci základní školy, městského úřadu a dodavatelských firem měli o prázdninách plné ruce práce, aby byly všechny třídy včas připraveny na zahájení nového školního roku.

70 let kopané
V roce 1935 - tedy již před sedmdesáti lety byl ve Stodě založen oddíl kopané pod názvem Slavoj. Jeho prvním předsedou byl pan František Mlnařík, který zároveň dělal i vedoucího mužstva. Kopaná se hrála do roku 1938, kdy byly po dobu okupace soutěže přerušeny. Zahájeny byly opět 1.7. 1945. V roce 1954 se Slavoj sloučil s Tatranem Stod, který tvořili hráči cihelny. V této době mužstvo hrálo 1.A třídu, která se zde udržela až do roku1978. V současné době máme v soutěžích přihlášeno družstvo dospělých - 1.B, dorost, žáky a minižáky.

Břišní tance
Žádáme všechny zájemkyně o podzimní kurs břišního tance, aby se předběžně (osobně nebo telefonicky) přihlásily v městské knihovně. Telefon 379 209 480. Kurs bude otevřen jen při minimálním počtu dvanácti účastnic.

Pěvecký sbor
Od nového školního roku začne v základní umělecké škole fungovat pěvecký sbor pro dospělé. Kdo by měl zájem si s námi zazpívat, může se přihlásit u paní ředitelky.[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter