Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 06. 10. 2005 (6964 přečtení)

číslo 7   2005   Ročník X.

Slavnost babího léta
V sobotu 17. září proběhla na Křížovém vrchu Slavnost babího léta. Ačkoliv si asi všichni představujeme babí léto poněkud teplejší, přišlo více než tisíc návštěvníků. K vidění zde byly nově upravené prostory, které vznikly opravou bývalé vstupní části kostela. Z kláštera v Chotěšově sem také byly převezeny původní desky a torzo sochy z bývalé křížové cesty. K přítomným starostům obcí sdružených v mikroregionu Radbuza a k návštěvníkům promluvila paní ministryně Milada Emmerová. Zároveň se také ujala odhalení pamětní desky. Pod stany, které byla připraveny pro případ zhoršení počasí bylo příjemné posezení a nakonec ani ta zima zas tak moc nevadila. Na dobrovolných příspěvcích, které jsou určeny na další opravy Křížového vrchu zde bylo vybráno 4281 korun. Peníze putovaly na konto mikroregionu.

Pečovatelská služba
Rozhodnutím krajských zastupitelů bude ukončena koncem roku činnost pečovatelské služby ve Vlčicích. Tuto zvláště potřebnou službu pro staré občany si od nového roku převezmou na svá bedra města a obce v bývalém okrese Plzeň - jih. Týká se to samozřejmě i Stoda. Převedení pracovníků pod naši správu by nebylo nic tak nelogického, kdyby na jejich mzdy a provoz organizace dostalo město od státu nebo kraje finanční prostředky. Avšak město bude muset uhradit celou režii ze svého rozpočtu. Musíme počítat s částkou kolem 1,5 milionu korun. Můžeme se však zúčastnit soutěže o získání grantu od Plzeňského kraje, který by mohl přinést do pokladny města až 150 tisíc korun. Pokud se politika státu a krajů nezmění, budou obce neustále nuceny převzít vše, co se jiným nehodí. Otázku, kde na to obce mají vzít finanční prostředky, zatím ale nikdo nezodpověděl.

Klub důchodců
Oznamujeme všem seniorům, že je zřízen klub důchodců ve starém domě s pečovatelskou službou. Pokud máte zájem, můžete tam přijít každý čtvrtek odpoledne od 12.30 do 16.00 hodin. Je možno se tam věnovat zájmové činnosti. Budou vítáni všichni, kteří přijdou.

Ti, o kterých se nemluví
V letošním roce oslav 770 ti let proběhla v našem městě řada kulturních a společenských akcí, které byly jednoznačně náročné jak na organizaci tak i na materiální a lidské zázemí. Mnozí si ani neuvědomujeme, že musejí být lidé, kteří tyto akce fyzicky připraví. Je potřeba dovézt stany, lavice, to vše postavit, zajistit elektrické rozvody, ale i třeba toalety a odpadkové koše. A po akci vše pečlivě uklidit. Naposledy jsme se o tom mohli přesvědčit na Slavnostech babího léta na Křížovém vrchu. Jedná se většinou o stejné lidi - pracovníky údržby města pod vedením pana Petra Winna a velmi pomáhají také dobrovolní hasiči se svým velitelem Karlem Sejpkou. Chtěli bychom říct, že si jejich práce vážíme a také jim za ni toto cestou poděkovat.
Lubomír Jungbauer, starosta města

Převod majetku
Na 20. zasedání zastupitelstva města zastupitelé schválili darovací smlouvy, ve kterých armáda na základě žádosti města z roku 2001 bezúplatně převádí sportovní areál (bývalé koupaliště) a šest rodinných domků v ulici kpt. Kudliče. Schválením smluv nejvyšším orgánem našeho města však celý proces převodu teprve začíná. K fyzickému předání majetku bude totiž potřeba souhlasu ministerstva obrany a hlavně ministerstva financí. Průtahy kolem převodu majetku armády jsou notoricky známy ve většině obcí a měst. Z těchto důvodů svolalo Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje další schůzku starostů obcí s představiteli ministerstva obrany a financí. Schůzka se uskutečnila na Plzeňském kraji pod patronací hejtmana doktora Zimmermanna. Bylo zde s uspokojením konstatováno, že převody majetku armády na obce se značně zrychlily. Soustavný tlak starostů opravdu pomohl. Našemu městu se tak naskýtá naděje na brzký převod majetku. Pevně věříme, že to nebude trvat pět let jako u kasáren na Krůtí hoře.
-st-

Úprava rozpočtu
21.září byla zastupitelstvem města schválena změna č.2 rozpočtu města Stod na r.2005. Úprava rozpočtu spočívá v započtení přijatých dotací za období od předchozí změny a některých přesunů finančních prostředků na jiné účely využití /např.rekonstrukce náhradních školních budov dosud město dotovalo částkou přes 4 mil.Kč/ Zvýšení rozpočtu v příjmové části ovlivnilo přijetí předplaceného nájmu za vodohospodářská zařízení od Vodáren Plzeň pro účely financování projektu "Čistá Radbuza" v příštích letech.Rozpočet se tak stává rozpočtem přebytkovým, přebytek bude čerpán v příštích obdobích dle harmonogramu realizace této náročné investice.
Lubomír Jungbauer, starosta města

MĚSTO STOD

Rozpočet na rok 2005
Změna č.2


I. Rozpočtové příjmy						/tis.Kč/

1111	Daň z příj.fyz.osob ze závis.č.				5 515 
1112	Daň z příjmů fyz.osob z sam.výd.čin.			1 500
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů			  334
1121	Daň z příjmů právnických osob				5 050
1122	Daň z příjmů práv.osob za obce				2 490 *
1211	Daň z přidané hodnoty					8 407
1331  Poplatky-vyp.odpad.vod					    0
1332	Poplatek za znečišťování ovzduší				    1 
1334	Odvody za odnětí půdy z poz.fondu			   50
1341	Poplatek ze psů					  110
1343	Poplatek za užívání veř.prostranství				  60
1347	Poplatek za prov.výher.hr.přístr.				  220
1351	Odvod výtěž.z provoz.loterií				 50
1361	Správní poplatky					3 000
1511	Daň z nemovitostí					2 100
2420  Splátky půjček od ost. organizací				  153 
2460	Splátky půjček př.od obyvytelstva				  540 
4111  Neinv.přijaté dotace z VPS SR /5% st.spr./			  579 
4112	Neinv.přij.dotace ze SR /úřad+sociálka/			22 290
4116  Ost.neinv.dotace ze SR- přísp.ÚP				  289 * 
4121  Přispěvky obcí na žáka                             		  275
4122  Neinv.přijaté dotace od krajů / DDM…../				  113 *
4134  Převody z rozpočt.účtů /techn.úč./			    	 90 000
4222  Invest.dotace přijaté od krajů				  500 *
1039	Ost.záležit.lesního hosp.				  540
2132  Pitná voda-příjmy z pronájmů				 15 500 *
2321	Odvád.a čišť.odp.vod,nakl.s kaly				  300
3113  Základní školy						   50
3314	Činnosti knihovnické					  60
3319	Ost.záležitosti kultury					 585
3412	Ostatní tělovýchovná činnost				  550
3612	Bytové hospodářství					5 500
3632	Pohřebnictví					 30
3639	Komun.služby a úz. rozvoj /vč.prod.a pronáj. poz.a nem./		4 140 
3722  Sběr a svoz komunálních odpadů				1 000 
3743	Úhrady z vydobytého prostoru		   		   35
6171	Činnost místní správy					 750
6310	Obec.příjmy z fin.op. /úroky,divid./			 	45
6402  Fin.vypořádání min.let /škola/				  143 
8123  Financování -úvěr				      24 000
8115	Příděl do sociálního fondu				  400

Příjmy celkem					    197 254 *
      Po konsolidaci					    /107 254/ II. Rozpočtové výdaje

1039	Ost.záležit.lesního hospodářství				  458 *
2212	Silnice						1 200 *
2219	Ostatní komunikace - pítka				 3
2221	Provoz veř.siln.dopr./obslužnost/				  130
2223	Bezpečnost siln.provozu /BESIP/				   20
2310	Pitná voda						 200
2321	Odvád.a čištění odp.vod,nakl.s kaly			100
2339	Zálež.vod.toků, vodohosp.děl				1 000
3113	Základní školy					 5 370 *
3231	ZUŠ						 320
3314	Činnosti knihovnické					 779 *                           
3319	Ostatní záležitosti kultury				1 310
3341  Rozhlas a televize					    3 
3349  Ost.záležitosti sdělov.prostř.				 55
3399  Ost.zál.kultury a sbor pro obč. zál.				   40 
3412  Ostatní tělovýchovná činnost				2 830 *
3421	Využ.volného času dětí a mládeže				  920 
3612	Bytové hospodářství / vč.výst.64 b.j./       	     		25 408 *
3631	Veřejné osvětlení					1 000
3632	Pohřebnictví						70
3639	Kom.služby a územní rozvoj / vč.investic * /			9 809 *
3722	Sběr a svoz komun.odpadů				800 
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů				300
41..	Soc.příspěvky-dávky					8 030
4319	Soc.péče a pomoc star.,zdr.post.				   20
5212  Ochrana obyvatelstva                                  		 15 
5512	PO- dobrovolná část					278 *
6112	Zastupitelstva obcí					1 553
6171	Činnost místní správy					21 278 *  
6310	Obecní výdaje z fin.operací /úroky,sl.bank/			2 500
6330	Přev.vl.fondům-financování /spl.úvěry - pol.8124          3 400
			      /soc.fond - pol. 8125	400
		/převody vlastním rozp.účtům _ pol.5345 /	     90 000 
		/příspěvky ost.nez.org, charita _ pol.5229 /	  75 	    			
6399	Ostatní finanční operace /daně/				 2 490 * 
	ostatní finanč.příspěvky a půjčky,sl.pen.úst.               	90

Výdaje celkem						182 254 *
	Po konsolidaci					 / 92 254 /	

Problém hodin
Dobře míněný dar se někdy stane darem danajským. Při rekonstrukci náměstí ČSA v roce 2002 firma Všestav s.r.o. darovala městu elektrické samořiditelné hodiny. To zaslouží jistě poděkování. Nikdo z nás však netušil, jaké problémy nastanou, při jejich poruše. Moravská firma, která zajišťuje servis pro tento typ hodin, měla stále tolik výmluv na vytíženost, že se na opravu našich hodin dostalo až po dvou měsících. Veškeré urgence byly málo platné. Dnes jsou již hodiny v pořádku. Podle vyjádření pracovníka firmy způsobilo poškození hodin přepětí po úderu blesku.

Nabídka akcí DDM na podzimní prázdniny
Dům dětí a mládeže Stod, Nádražní 722, 333 01 Stod, tel: 377901263
Plavání v Plzni - středa 26.10.2005. Zveme všechny děti, které se chtějí vydovádět ve vodě. Čeká na vás tobogán, divoká řeka, relaxační bazének a samozřejmě spousta legrace. Cena: 150,-Kč (v ceně je započteno jízdné tam i zpět objednaným autobusem a vstupné do bazénu). Sraz účastníků bude v 8.20 v DDM Odjezd: 8:30 od DDM Příjezd: 12:00 - 12:15 k DDM !!! Pozor !!! NUTNO ZAPLATIT HOTOVĚ A PŘIHLÁSIT SE V DDM do pátku 21.10.2005
Ať žijí duchové - čtvrtek 27.10.2005 Skřítkové a strašidýlka přijďte na náš sněm. Oblečte se do hábitů, dlouhých čepic, těšíme se na vaše kreace. Budeme soutěžit o ceny ve strašidláckých disciplínách. Sraz: v 17:00 hodin u DDM Začátek: 17:00 Konec: 19:00 Pro všechny hravé děti i jejich rodiče, tetičky,babičky, strýčky… /Děti předškolního věku a mladší v doprovodu dospělé osoby/. S sebou - skřítkovský kostým, tajemnou náladu, hřbitovní svíčku ve sklenici Zájemci o akci se přihlásí do 21.10. v DDM.
Veškeré informace na tel.: 377901263

Krátce ze Stoda
· U příležitosti 60. výročí exhumace obětí transportu smrti a uložení jejich ostatků v Háji umučených, zde pracovnice městské knihovny položily květiny.
· Děti se základní školy se chystají na návštěvu družební České Vsi.
· Základní umělecká škola ve Stodě chystá první koncert letošního školního roku již na 1. listopadu. Stále také přijímá zájemce z řad dospělých o sborový zpěv.
· Přednáška, kterou pořádala městská knihovna, na téma války s panem Foudem se setkala s velkým zájmem a v závěru také s vášnivou diskusí.
· V týdnu knihoven - začátek října můžete vrátit do knihovny knihy, které máte třeba doma již delší dobu, bez sankcí. Zúčastnit se také můžete soutěže na téma "Čeští spisovatelé" o bezplatnou registraci v knihovně na rok 2006.
· Kynologové pořádali další ročník soutěže "O pohár starosty města". Největšímu zájmu diváků se jako vždy těšilo zadržení figuranta psem.
· Byly nalezeny fotografie menšího formátu, pravděpodobně z rodinného alba, pokud je majitel postrádá, může si je vyzvednout v městské knihovně.
· V městské knihovně se koná výstava kreseb pana Jaroslava Hankeho. Navštívit ji můžete do konce listopadu.
· Oprava školy se rozeběhla na plné obrátky. První etapa bude dokončena koncem listopadu letošního roku v hodnotě díla téměř devět milionů korun.

Mikroregion v Záluží
V překrásných prostorách nově rekonstruovaného zámeckého dvora Gigant v Záluží u Kotovic se dne 15. 9. 2005 uskutečnilo jednání zástupců měst a obcí mikroregionu RADBUZA. Hlavním bodem jednání bylo projednání a schválení II. rozpočtové změny mikroregionu na rok 2005 a otázky týkající se projektu "odkanalizování a čištění odpadních vod z povodí řeky Radbuzy.
Mikroregion RADBUZA rád přijal možnost uspořádat setkání od majitele dvora Gigant pana Korce, který seznámil všechny přítomné s historií i se svými plány do budoucnosti týkající se další spolupráce s mikroregionem RADBUZA. Tímto bych chtěl poděkovat panu Korcovi za bezchybnou přípravu celého jednání.
Ing. Martin Kasl, manažer mikroregionu RADBUZA

Novinky v DDM
Se začátkem měsíce září se rozběhl i nový školní rok. Zaměstnanci DDM Stod pro vás připravili v rámci pravidelné činnosti řadu novinek. V bohaté nabídce ZÚ na tento školní rok si můžete vybrat /děti, mládež i dospělí/ z tradičních ZÚ. V nabídce naleznete ale i absolutní novinky-ZÚ výtvarně zaměřené:kresba a malba, paletka, hrnčířství, sportovně zaměřené:futsal, atletika přípravka, tanečně zaměřené: hip hop /zahajovací schůzka 5. 10. v DDM/, taneční skupina Step by step, taneční skupina Energy a další ZÚ:herní klub, expedice Džara-džara, anglický jazyk pro děti -3. třída.. Pro děti předškolního věku jsme nově připravili ZÚ taneční rytmika, žabáček.
V průběhu měsíce října proběhne zahajovací schůzka kursu počítačů pro ženy začátečnice-Nebojte se počítače. Nebojte se a zúčastněte se tohoto 1. kursu o 11 lekcích. Začínáme 13. 10. 2005. Druhý kurs bude probíhat v roce 2006. Bližší informace /obsah kursu, den konání…/ v DDM Stod, na tel. 377 901 263-sl. Střihavková, na plakátech.
Od září jsou v provozu všechny tři kluby DDM-Oceán a Sluníčko pro děti z I. stupně ZŠ, klub Déčko pro děti od 6. třídy ZŠ. Aktuální otevírací doba je zveřejněna na nástěnkách. Děti se mohou těšit na nový playstation II s hrami, stolní fotbal, ruské kuželky…Členem klubu se může stát každé dítě, pokud vyplní přihlášku a dbá pokynů dozoru. Vstup do klubů je bezplatný.
V nepravidelné činnosti jsme pro vás připravili zajímavý program na podzimní prázdniny. V sobotu 15. 10. budeme v DDM dopoledne vyrábět draky, odpoledne si zkusíme jak nám lítají, zasoutěžíme si při drakiádě. 12. listopadu pořádáme bleší trh pro malé sběratele a 3. prosince malování na hedvábí. O těchto i dalších akcích získáte bližší informace na plakátech, v DDM.
Těšíme se na vás na některé z našich akcí či na ZÚ.
Zaměstnanci DDM Stod

Školní výlet
Přes noční Alpy a Slovinsko se žáci 8. tříd ZŠ ve Stodě vydali v první polovině června do Neumu. Toto město leží na pobřeží Jadranu a i když by se zdálo, že je součástí Chorvatska, patří Bosně a Hercegovině. Tyto dvě země, které postihla nesmyslná občanská válka, si po ukončení bojů řekly, že půjdou na kompromis a především ze strany Chorvatů bylo učiněno dobré gesto, když vnitrozemskou Hercegovinu "pustili" k moři. Proto jsme všichni v této oblasti platili konvertibilní markou a ne chorvatskými kunami. Při cestě tam všichni účastníci přivítali možnost navštívit v centrální části Chorvatska známou oblast Plitvických jezer, která jsou dnes součástí stejnojmenného národního parku. Všichni jsme se shodli, že se nedivíme filmařům, kteří si před více jak čtyřiceti lety vybrali tento překrásný kout země pro natočení známých "mayovek" - jako byl Vinetou apod. Pochopitelně, že žáci, kterých bylo téměř čtyřicet, se nejvíce těšili na koupání v moři. Vedle koupání byly v oblibě zajímavé výlety do Dubrovníku a především do Mostaru, kde jsme se mimo jiné prošli po nově opraveném mostě, který rozděluje dva náboženské světy. Především hoši přivítali možnost zahrát si mezinárodní fotbalová utkání s místními chlapci. Všichni pak rádi ochutnali zdejší kuchyni, ve které nechyběly ani plody moře. Po týdenním výletu se účastníci vraceli obohaceni o nevšední zážitky. Tento poznávací školní zájezd by nebylo možno uskutečnit bez podpory rodičů a celoročních příprav ze strany paní učitelky Věry Antošové. Ke zdárnému průběhu zájezdu též přispěla MUDr. Jitka Klemperová, které rovněž patří poděkování, stejně tak pedagogickému doprovodu - Aleně Mlezivové a Lucii Šlachtové.
Rudolf Hrdlička

Stodem burácely motory
Ohlušující řev motorů, oblaka dýmu provázely spanilou jízdu motocyklů s neuvěřitelným objemem válců 50 cm3. Mopedisté se na místním stadionu utkali v soutěži o nejrychlejšího oře. Zvítězil moped v jehož sedle seděl jeden z organizátorů první mopediády Radek Moltaš.

MONTEPIANO 1915
K.K. Infanterie Regiment No 35 a Město Stod vás zvou na akci MONTEPIANO 1915 aneb 35. pěší pluk za 1. světové války
DNE 8. ŘÍJNA 2005
PROGRAM:
10.45 - příjezd historického parního vlaku č. 310 007 s armádou do stanice Stod
11.00 - slavnostní přehlídka zúčastněných armád
11.20 - představení jednotlivých jednotek, uctění památky padlých, slavnostní salva
11.45 - položení věnců u pomníku padlých na místním hřbitově
12.00 - 13.00 - přesun vojsk a diváků na statek do Záluží
NÁSLEDUJE PROGRAM V ZÁLUŽÍ: - rekonstrukce bitvy, hudba pětatřicátníků, císařský dvůr, J. Švejk…. (podrobné informace na plakátech)

Stod - jak se mi zde žije
Všechny oceněné práce v dětské kategorii jsme již v našich listech otiskli. Dnes vám nabízíme dvě práce z kategorie dospělých.
Jak se mi zde žije? Těžká otázka, řekla bych. Jak popsat vztah k městu, ve kterém jste se narodili a kde jste strávili celý dosavadní život? A to tak, aniž byste měli pocit, že mu vlastně nadržujete nebo na něj máte naopak až příliš velké nároky?
Ruku na srdce - kdy naposledy jste se zamysleli nad tím, jak se vám tady žije? A zamysleli jste se nad tím vůbec někdy? Těžko mohu posoudit, jak jsou na tom ostatní obyvatelé tohoto města, ale já osobně si tuhle otázku příliš často nepokládám. Ale dnes jsem to přece jen udělala.
Na jednu stranu mě napadly důvody, které mě spíše utvrzovaly v přesvědčení, že rčení "Všude dobře, doma nejlíp" možná není tak úplně pravdivé. Že existují vesnice, kde se lidé navzájem mnohem lépe znají a snad si i lépe rozumějí. Kde se najde větší kus přírody a kde si můžete opravdu odpočinout od městského ruchu. Jsou také města větší, kde máte více soukromí, můžete si dovolit více trapasů, neboť vás tu všichni neznají, odkud nemusíte dojíždět za vzděláním, do kina, divadla,velkoobchodu, na diskotéku...
Tohle jsou věci, které se o našem městečku tak docela říct nedají. Ale každá mince má svůj rub a líc. Na vesnici se sice lidé navzájem lépe znají, ale vážně chci, aby o mně všichni všechno věděli? Necítí se vesničané občas tak trochu izolovaní od okolního světa? Nezní poněkud zvláštně spojení domov a hektické velkoměsto?
Ranní vstávání, kvůli dojíždění do školy, mě sice netěší, ale je pravda, že je to někdy jediná možnost, kdy si mohu popovídat s některými přáteli. Nedojíždějící nemohou omluvit pozdní příchod zpožděním vlaku a upřímně řečeno, neznám lepší místo na dopisování zapomenutých úkolů, než je právě vlak. Zkrátka se i na tom zatracovaném dojíždění najde něco dobrého.
Ale ať už je to s klady a zápory našeho 770 let starého města jakkoli, jedno je jisté. Stod je mým současným domovem, kde žije má rodina, mí přátelé ... A to už je pořádný důvod k tomu, abych mohla s čistým svědomím říct, že se mi zde žije dobře, nemyslíte?
Pavlína Beráková

Když pojedete z Plzně směrem na Domažlice, prvním hezkým městečkem, které vás upoutá, bude určitě Stod. Zastavíte na upraveném parkovišti naproti reprezentativní radnici, dobře nakoupíte, projdete se po pěší zóně, kde se posadíte se zmrzlinou v ruce, a říkáte si, jak pohodové tohle městečko je. Stod je obec s rozšířenou působností, spousty lidí odtud a z blízkého okolí zde našly pracovní uplatnění jak v nemocnici a obchodech, tak i montážních firmách. Ocenit se dá také výstavba několika nových, moderních bytovek a rekonstrukce Křížového vrchu.
Do Stoda jsem se přistěhovala v deseti letech jako žákyně 4. třídy, a protože jsem měla mnoho zájmů, byla jsem ráda, že je mohu rozvíjet i tady. Dům dětí a mládeže nabízí rozmanitou škálu zájmových kroužků. Klobouk dolů před tou partou mladých lidí, kteří dělají pro zdejší děti maximum. Díky hezkému a příjemnému prostředí v tomto zařízení se děti opravdu nemusí nudit doma nebo po ulicích, protože si vybere určitě každý.
Také musím vyzdvihnout práci ZUŠ, hlavně poslední roky, bývá hlavní součástí kdejakých oslav ve městě. Pod vedením učitelů se z dětí stávají dobří muzikanti. Třeba naše město některý z nich proslaví...
Dalším velkým zážitkem byl taneční kurs. Neznám nikoho, kdo by tam ony večery chodil nerad. Dokonce jsem měla možnost porovnat "stodské hodiny" s hodinami plzeňskými a mohu říct, že kladné body získává Stod a všichni lidé, díky nimž zde taneční škola funguje. No, ale do DDM skutečně nemohu chodit věčně, na hudební školu už také tolik času nemám a taneční mají svůj konec. Volný mám prakticky jen páteční večer a víkend, a tak se jako téměř každý teenager ptám: "Jak využít svůj volný čas, kam se jít bavit v páteční večer?"
Je mi 17 let, studuji gymnázium v Plzni a po týdenní práci ve škole se chci odreagovat. Mám jít do některé ze stodských hospod? Mezi postarší opilé chlapíky? Myslíte, že jsem přehnaně náročná? Nezbývá mi, než jet na disco do Chlumčan, kam jezdí každý pátek autobusové svozy, nebo třeba do Merklína - tam se dostanu jedině autem (sama ještě řidičák nemám a tak spoléhám na kamarády) a naši pak každý pátek trnou hrůzou. Hm, nebo že bych zašla do kina?
A znovu - Chotěšov, Holýšov - auto. Také mohu zajet na pizzu do Dobřan, zanedlouho i na bowling do Merklína. Proč to jde jinde a ve Stodě ne? Stačí si prohlédnout internetové stránky Stoda a okolních měst. Bohužel, ty nejhorší má právě Stod.
Ano, občas navštíví stodský kulturní dům nějaká z kapel, ale jaká je odezva okolí? Většinou pak člověk slyší věty typu: "Ta dnešní mládež, jaký ta dělá bordel! To za nás nebylo." No, možná by stálo za to, jít se na nějakou takovou zábavu podívat. Asi by všechny překvapilo množství naprosto opilých čtyřicátníků, kteří dělají "bordel" velmi lehce srovnatelný s tím naším. Brzy také přijde léto. S ním již podruhé WOODSTOD. Akce spojená s oslavami 770 let městečka. Letos se do programu hodil, ale loňský rok dalo pořadatelům pořádně zabrat, aby se akce vůbec konala.
A pak mám také fotku ZŠ na Komenského náměstí. Dnes již rozpadající se budova, vedle které, možná pro větší kontrast, stojí přepychový dům pro seniory. Říká se, že již od mládí je třeba mít před očima stáří... Nevím, jak se shánějí peníze na výstavbu škol, ale už dávno jsem slyšela, že by se snad měla stavět škola nová. Místo toho se bude vytvářet nový přechodný učební prostor a současně opravovat stará škola.
Nechci, aby si někdo myslel, že jsem přehnaně kritická, ale takhle se mi zde v mých sedmnácti letech žije a já se akorát chtěla držet tématu. Žije se mi zde dobře, ale...
Lucie Krobotová

Školní florbalová liga
Dům dětí a mládeže ve Stodě pořádá školní stodskou florbalovou ligu pod vedením Romana Kuběny a Jany Brichcínové, jenž je otevřena všem zájemcům druhého stupně základní školy.
Co je zapotřebí pro vstup do této ligy? Doporučujeme, aby družstvo tvořilo osm hráčů /z toho dvě dívky/. Podmínkou je přítomnost vždy jedné dívky na hřišti, jinak je družstvo trestáno hrou ve třech.
Jaká jsou pravidla? V základní části hrají hráči každý s každým a hraje se čtyři plus nula na malé branky bez brankáře. Hrací doba je stanovena - dvakrát sedm minut.
Do play - off se dostává osm nejlepších družstev.
Velmi atraktivní jsou ceny! Vítěz ligové soutěže obdrží putovní pohár, medaile, prsteny, plakety a další poutavou cenou je víkendový pobyt na Bubnu zdarma!
Uzávěrka družstev je 30.9.2005 a současně se koná od 16:00 hodin v DDM losování základní části. Fandíme všem hráčům a těšíme se na všechny!

Nabídka nových knih v Městské knihovně Stod
Lenka a Václav Špillarovi - AFRIKA II., AUSTRÁLIE II., SEVERNÍ AMERIKA II., JIŽNÍ AMERIKA, OCEÁNIE,
zajímavé cestopisy, doplněné krásnými fotografiemi.
Jaroslav Čechura a kolektiv - KRÁLOVSKÁ TRILOGIE
představujeme souborné vydání tří knih od našich předních historiků, kteří čtenářům přibližují české dějiny objevným a přitažlivým způsobem. První kniha: Ženy a milenky českých králů, druhá: Muži a milenci českých královen, třetí: Děti a levobočci českých králů.
Jaroslav Čechura a kolektiv - HISTORIE ČESKÝCH SPIKNUTÍ
třato kniha přináší téměř dvě desítky příběhů z českých dějin posledních sedmi století.
Jaroslav Čechura a kolektiv - FALZA A PODVODY ČESKÉ HISTORIE
vybraná témata, někdy více, jindy méně známá, vždy však přitažlivá pro každého, kdo se začte do příběhu z české historie.
Eva Pilarová - POTKALA JSEM LÉČITELE
autorka seznamuje veřejnost s nebývalými lěčitelskými schopnostmi Jaroslava Doubravy, který nejenom jí velmi pomohl.
Vítězslava Klimtová - DVĚ DÁMY S RUKSAKEM
veselé vzpomínky autorky na mládí a leta prožívaná s přítelkyní na chalupě v Jizerských horách.
Joy Fieldingová - ZTRACENÁ
noční můra se vrací, matka hledá již potřetí v životě svou dceru, jenomže tentokrát nejsou o ní žádné zprávy. Uvidí ji ještě někdy?
Philipp Vandenberg - CESAR A KLEOPATRA
historický příběh mileneckého páru, který ovlivnil běh dějin, má pro dnešního čtenáře své kouzlo a přitažlivost .
Pro děti a mládež:
Petr Čornej - 234 ČESKÝCH OSOBNOSTÍ ČESKÉ ŽENY
Vojtěch Steklač - HUGO - POČÍTAČOVÝ PIRÁT, HUGO A HADIGUARDI, dobrodružné romány pro chlapce
Šárka Junková - JAK JSEM POTKALA OSUD, román pro dívky
Lenka Lancová - SBĚRATELKA POLIBKÚ, román pro dívky

Drakiáda
V sobotu 15. 10. vás zveme v dopoledních hodinách do DDM Stod na výrobu draků, které budou zaručeně lítat. Odpoledne si pak s vyrobenými draky zalítáme a zasoutěžíme při drakiádě. Těšit se můžete na zajímavé ceny, zábavu a překvapení. Bližší informaci o akci na plakátech. Těšíme se na všechny malé i velké.[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter