Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 15. 11. 2005 (5543 přečtení)

číslo 8   2005   Ročník X.

Nový kabát DDM
Od poloviny října zdobí fasádu DDM nový kabát. Náš domeček má na sobě puzzle. Někteří z vás řeknou:"A proč zrovna puzzle?" "A proč ne?" Jsme dětské zařízení. Snažíme se děti zaujmout, vytvořit jim veselé a blízké prostředí. Díky puzzlím už všichni Dům dětí najdou. /Je ostudou, že někteří obyvatelé Stoda si pořád myslí, že Dům dětí je na Domažlické ulici, kde už od roku 96 nesídlíme/. Všem bude na první pohled zřejmé, že to není jen tak obyčejný dům. Přijďte se do něho podívat. Nikdy se s námi nebudete nudit.

Plynárny slib nesplnily
Připojení základní školy v Sokolské ulici bylo přislíbeno ze strany Západočeských plynáren do září letošního roku. Všechny termíny slíbené investorem, kterým jsou plynárny nebyly přes veškeré urgence dodrženy. Bylo velkým štěstím, že podzim je opravdu nadprůměrně teplý. Stačilo tak ve třídách nouzově přitápět elektrickými radiátory. V den státního svátku 28. října se mohl konečně spustit kotel v základní škole naplno a radnici ubyl jeden velký problém.
-st-

Předvánoční čas...
Na co se můžeme letos v prosinci těšit? Kam jít? Alespoň rámcově zatím uvádíme akce chystané na letošní předvánoční čas. Bližší informace naleznete na plakátech.
· Prodejní výstava knih v městské knihovně - až do 9. prosince si v městské knihovně můžete prohlédnout i zakoupit nové knihy od různých vydavatelů jako vánoční dárek pro své blízké.
· 1.12. Zdobení stromku - tradiční zdobení vánočního stromku na pěší zóně začíná v 17.00 hodin. Přijďte si zazpívat koledy a pověsit své ozdoby na stromeček.
· 8.12. se v zasedací síni městského úřadu koná žákovský koncert.
· 15.12. Vánoční nadělování a Jarmark v kulturním domě. Již tradičně si pro vás děti připravily ukázky svých dovedností. Nadělování začíná v 17.00 hodin a předtím si na jarmarku v malém sále můžete zakoupit vánoční dekorace, drobné dárečky a další výrobky dětí.
· 22.12. přijďte na předvánoční Učitelský koncert do Špitální kaple.
-my-

Parkoviště v Tyršově ulici
Neutěšený stav dopravy v této ulici byl velkou bolestí již od otevření prodejny potravin. Vše se ještě více zkomplikovalo zavedením nákupních vozíků v prodejně Minar. Majitel firmy pan Sklenář několikrát žádal radu města o umožnění výstavby parkoviště naproti prodejně. Jeho žádost byla však zamítnuta z důvodu připravované výstavby nové základní školy. Stalo se však to, co nikdo nečekal. Se zrušením okresních úřadů zanikla i naděje a možnost školu postavit. Městu nezbylo nic jiného, než shánět prostředky na rekonstrukci základní školy na Komenského náměstí. Po zvážení celé situace rada města rozhodla firmě Minar pronajmout část školní zahrady na výstavbu dočasného parkoviště. Po jeho dokončení budou v Tyršově ulici stát vozidla ve směru od nádraží. Auta v opačném směru budou využívat parkoviště u školy. Výstavba je financována firmou Minar s tím, že v případě potřeby bude odstraněna. Velkým negativem je vlastní postup výstavby. Pan Sklenář přislíbil zástupcům města a školy, že celá výstavba bude probíhat co nejrychleji, aby nenarušila provoz základní školy. Opak je však pravdou. Stavba se táhne již několik měsíců a marné jsou všechny urgence ze strany města.
-st-

Novela zákona o občanských průkazech
Dnem 1. října 2005 nabyla účinnosti novela zákona o občanských průkazech.
Na základě této novely:
občané, kteří se narodili před 1. lednem 1936 (tj. nejpozději do 31.12.1935) a nemají ve svých občanských průkazech vyznačenou dobu platnosti konkrétním datem, nemusí provádět výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.
Nejpozději do 30. listopadu 2005 musí předložit žádost o vydání OP se strojově čitelnými údaji všichni ostatní občané, kteří mají OP bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1994.
Dále upozorňujeme, že od 1. ledna 2006 již nelze k cestám do států Evropské unie používat občanské průkazy bez strojově čitelných údajů, použít lze pouze občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část. Ministerstvo vnitra upozorňuje na skutečnost, že mohou vzniknout problémy při společném cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů, pokud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad. Proto nedoporučujeme cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů bez vlastního cestovního dokladu.
Výměna občanských průkazů v roce 2006
V příštím roce proběhne výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1996.

Dotace na opravu školy
V minulých číslech Stodských listů jsme vás informovali o snaze města získat dotaci ze státního rozpočtu na dokončení rekonstrukce ZŠ. Kdo měl možnost prostudovat návrh státního rozpočtu na rok 2006 schvalovaný poslaneckou sněmovnou v prvním čtení, jistě postřehl, že pro stodskou školu je navrhována dotace ve výši 12 miliónů korun. Je to sice jen 50% potřebných investic, ale pokud projde návrh ve druhém i třetím čtení, bude to pro naše město úspěch.
-st-

MONTE PIANO 2005
Osmého října těsně před jedenáctou hodinou přijel do Stoda historický vlak tažený parní lokomotivou. Přivezl s sebou na frontu vojáky, ale protože se nejednalo o opravdovou válku, nýbrž o rekonstrukci bojů, tak také množství diváků. Ve Stodě probíhalo řazení vojsk rakouských, italských ale i třeba anglických vojsk. Společně s rakouskými vojáky nastoupili také vojáci proslulého 35. pěšího pluku z Plzně. Po pochodu, uctění památky obětí všech válek a slavnostních salvách se diváci i účastníci přesunuli na louku u statku Gigant, kde proběhla vlastní rekonstrukce bitvy. Kdo vyhrál? Nikdo, stejně jako na italském Monte Pianu za první světové války, kdy proti sobě na malé ploše této hory bojovali na jedné straně italští a na druhé straně rakouští vojáci. Uvádí se, že zde zahynulo více než deset tisíc vojáků. Naštěstí při rekonstrukci žádné "oběti" nebyly. Milovníci historie si zde přišli na své a určitě se nikdo nenudil.
-my-

Oprava školy
Stavbou, která je ze strany veřejnosti velmi sledována je rekonstrukce základní školy na Komenského náměstí. Po rychlém odstranění střechy, krovu a stropů se zdálo, že oprava půjde hladce. Firma však v nastoupeném tempu značně polevila a byla proto nutná urgence představitelů města u vedení stavební společnosti. K nápravě sice došlo, ale je již ohrožen termín kolaudace této části budovy. Firmě tak bude nabíhat penále za nedodržení termínu výstavby.
-st-

Nové osvětlení
Sokolská ulice dostane letos nové pouliční osvětlení. Havarijní stav celého rozvodu zde způsoboval časté výpadky osvětlení, proto jednou z prvořadých akcí zakotvenou ve smlouvě mezi energetikou a městem byla komplexní rekonstrukce pouličního osvětlení v této ulici.

Malá škola třídění odpadu
Zákon 185/2001 Sb., o odpadech stanovil povinnost zpracovat celorepublikový Plán odpadového hospodářství. Hlavními strategickými cíly tohoto Plánu jsou:
o Zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000. (Materiálovým využitím se rozumí náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny).
o Snížit množství odpadů ukládaných na skládky o 20% do roku 2010 (v současné době se převážná část komunálních odpadů, zhruba 80 %, odstraňuje skládkováním)
o Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75% hmotnostních ve srovnání s rokem 1995. (Většina obcí a měst postrádá zařízení zaměřená na sběr nebo zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Budování zařízení není nikterak levná záležitost.)

Tyto cíle jsou závazné jak pro krajské Plány odpadového hospodářství tak i pro obce a ostatní původce odpadů, kteří mají povinnost zpracovat vlastní plány odpadového hospodářství.
Je nutné zmínit, že tyto cíle vycházejí z požadavků a právních předpisů Evropské Unie a jsou pro Českou republiku závazné. Jejich nesplnění v daných termínech samozřejmě ponese citelné sankcionování. Požadavky, jak vidíme, jsou velmi náročné a při stále se zvyšující životní úrovní je snižování produkce odpadů nereálné. Role občanů bude především v pečlivém třídění odpadů. V současné době třídíme papír, sklo, plasty, nebezpečné odpady a objemný odpad, odpady elektrických a elektronických zařízení, v budoucnu určitě přibude biologicky rozložitelný odpad, odpady z kombinovaných obalů, co v blízké budoucnosti může vést ke značné změně systému nakládání z odpady vůbec.

Zaměřme se v tomto příspěvku na třídění papíru. Relativně jednoduchá záležitost. V této souvislosti si dovolím připomenout několik banálních skutečností. Veškeré odpady, které můžeme z komunálního odpadu vytřídit, musíme vytřídit již doma. Pozdější roztřídění (u papíru je to nejlépe viditelné) již často není možné. Zamaštěný nebo jinak znečištěný papír již nejde zpracovat. Ke sběru papíru jsou určeny modré kovové kontejnery, rozmístěné na území města. Do těchto kontejnerů odkládáme: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, papírové obaly. Samozřejmě, tyto odpady nesmí být znečištěné.
Pokud jsou znečištěné (mastné, mokré, znečištěné od potravin) patří do směsného komunálního odpadu, tzn. do popelnice. Do kontejnerů na papír lze odkládat i papírové obaly, které bývají označeny:

Tyto značky jsou vytištěny přímo na obalu. Kromě papírových obalů se často setkáváme i s obaly kombinovanými, které jsou označeny nejčastěji C/PAP (např. obal z prášku do pečiva, z vanilkového cukru, obal z krabicového mléka…). Tato značka znamená, že se jedná o kombinovaný obal, ve kterém je převažující složkou papír. Většinu kombinovaných obalů nyní nelze zpracovat, nebo náklady na zpracování jsou neúměrně vysoké. Výjimkou jsou nápojové kartony, které se sbírají odděleně, nikoliv však do společných nádob s papírem. U nás ve městě prozatím nádoby na sběr těchto obalů nemáme, takže je odkládáme do popelnic.
Odpady, které jsou svezeny z modrých kontejnerů je nutné dále dotřídit na tzv. dotříďovací lince. Dotřídění papíru probíhá následujícím způsobem. Papírové odpady, které odložíte do speciálního modrého kontejneru, jsou z mnoha různých druhů papírů. Z jiného papíru jsou noviny, z úplně jiného je krabice od televize atd.. Každý druh papíru se také jinak zpracovává. Proto je potřeba sběrový papír dotřídit na jednotlivé druhy. Na dotřiďovaní lince je pás, po kterém se směs papíru pohybuje a pracovníci podél pásu z něj vybírají jednotlivé druhy papíru, někdy z něj musí vybírat i odpady, které tam naházejí ti nezodpovědní z nás.
Dotříděný papír se lisuje do balíku a odváží ke zpracování do papírny.
Rekapitulace třídění papíru za rok 2004:
V roce 2004 bylo do kontejnerů na papír odloženo 50,29 t papíru.
Nemohli jsme vytřídit více?

Odbor životního prostředí

Harmonogram se posouvá
V celkovém harmonogramu výstavby kanalizace bylo v akci "Čistá Radbuza" naše město zařazeno v realizaci výstavby na rok 2007. Důvodem změny harmonogramu je zahájení výstavby benzinového čerpadla u hřbitova v prvním čtvrtletí roku 2006. Pro zajištění dopravní obslužnosti čerpadla musí investor vybudovat na Domažlické ulici obousměrné odbočovací pruhy. Zároveň bude komplexně řešeno křížení Domažlické a Střelecké ulice. Celou výstavbu čerpací stanice chce investor ukončit v roce 2006. Město se proto dohodlo s touto firmou na koordinaci výstavby tak, aby byly položeny kanalizační sběrače a přípojky současně s výstavbou komunikace. V roce 2006 se tedy bude realizovat 60% výstavby kanalizačních tras. S výměnou kanalizace se začne v Domažlické ulici a bude se pokračovat ulicí Kostelní a Revoluční. Na ně naváží ulice kolem Jízdárny. Počítá se i se zahájením prací v části ulice Bezručovy. S dalším postupem v roce 2007 budou občané včas seznámeni.
-st-

Vážení občané,
v roce 2006 a 2007 nás čeká největší investice v dějinách našeho města a tou je výstavba kanalizačních sběračů a rekonstrukce čističky odpadních vod v hodnotě díla 108 miliónů korun. Po jejím dokončení se konečně zařadíme mezi města, kde je vyřešeno odkanalizování a čištění odpadních vod podle norem EU. Osobně vás žádám o trpělivost a vstřícnost při realizaci pro Stod tak významného investičního díla.
V měsících listopadu a prosinci navštíví technici a projektanti majitele nemovitostí, kterých se bude nové odkanalizování týkat. Účelem návštěvy bude prohlídka systému odkanalizování nemovitosti a navržení nejvýhodnější formy napojení na nově budovanou kanalizaci. Pokud máte jakoukoliv stavební dokumentaci k vašemu septiku nebo jímce, laskavě ji technikům předložte. Na připojení vaší nemovitosti do nové kanalizační sítě bude nutné zajistit projektovou dokumentaci i výpis z katastru nemovitostí, stavební povolení včetně všech poplatků, zaměření a kolaudaci. Toto vám vše může zajistit město, pokud s ním uzavřete příkazní smlouvu a uhradíte v pokladně městského úřadu 2000,- korun. Tímto se vám ulehčí práce kolem stavebního povolení a běhání po úřadech. V částce je zahrnut i poplatek za vlastní připojení ke kanalizační síti. Ten činí v jiných okolních městech osm tisíc korun a více. Město hradí z rozpočtu akce veřejnou část přípojky - tj. odbočení z hlavního řadu až po hranici vašeho pozemku. Podle propočtu bude průměrně stát jedna veřejná část přípojky třicet tisíc korun. Tam, kde bude nutné vybudovat tlakové napojení včetně čerpadla, přispěje město majiteli nemovitosti jednorázovou finanční pomocí. Výstavbě kanalizace se budeme věnovat i v příštích číslech Stodských listů, proto vás žádám o sledování jak novin, tak úředních vývěsek.
Lubomír Jungbauer, starosta města

Malujeme na hedvábí
První víkend v prosinci, tedy 3. 12. 2005 od 9.30 hod., si přijďte do DDM namalovat hedvábné překvapení pro své nejbližší. K dispozici budou šály, šátky různých rozměrů, obrázky různých tvarů.
Jednoduchou technikou proměníte bílý kousek hedvábí v duhu, motýlí křídla, či okno do pohádky. Jediné, co pro to musíte udělat, je včas se přihlásit a objednat si šátek… /tel. 377901263/
Cena kurzu je 200,-Kč + hedvábí /11,- -100,- Kč /
Přihlásit se a zaplatit je třeba do 25.11.2005 /kvůli objednávce hedvábí/

Čeští spisovatelé
Soutěž Čeští spisovatelé, kterou městská knihovna vyhlásila v říjnu v rámci týdne knihoven má své výherce. Odpovědi bylo možno odevzdávat v knihovně až do konce října. Ze správných odpovědí pak byli sedmého listopadu vylosováni výherci, kteří budou mít v roce 2006 služby knihovny zdarma. V kategorii dospělých je to pan Jan Fišer a v dětské Michal Gauner. Gratulujeme a přejeme mnoho čtenářských zážitků.
Dagmar Myslíková, vedoucí MěK Stod

Hasiči na výletě
Mladí hasiči v doprovodu svých vedoucích a velitele SHD Stod uskutečnili výlet do Přibyslavi. Vyrazili jsme v pátek odpoledne od hasičské zbrojnice. Cesta do Přibyslavi trvala asi pět hodin, ale nebyla tak hrozná díky malé zpestřující zastávce na Podolském mostě. Po příjezdu do Přibyslavi jsme postavili stany, abychom měli kde přenocovat a šli jsme opékat vynikající klobásy, neboť nám všem po dlouhé cestě vyhládlo. Hlavní program výletu byl v sobotu, kdy jsme vyrazili na pochod krajem Jana Žižky a Karla Havlíčka, který pořádá Centrum hasičského hnutí v Přibyslavi již od roku 1985. Trasa pochodu o délce 14 km vede po turistických značkách v okolí Přibyslavi. Během pochodu jsme procházeli kouzelnou krajinou Vysočiny, kde jsme měli možnost prokázat svoji zdatnost, zručnost i znalosti z požární ochrany. Byla pro nás také připravena prohlídka stálé výstavy požární ochrany v přibyslavském zámku. V cíli nás čekalo občerstvení a nějaké disciplíny pro pobavení. Ještě v sobotu odpoledne jsme uskutečnili výlet historickou lokomotivou, která nás dopravila do Sázavy. Odtud jsme se vraceli půl cesty pěšky a zbylou část jsme se svezli vlakem. Po vyčerpávajícím dnu jsme byli všichni rádi, že můžeme jít do stanu odpočívat. Druhý den nás čekalo brzké vstávání, abychom stihli vše sbalit a měli dost času na cestu domů. Cestou jsme se stavěli v Chýnovských jeskyních a v obci Stachy, kde je hasičské muzeum. Odtud se nám nechtělo, protože jako praví hasiči jsme obdivovali veškerou hasičskou techniku. Domů jsme se vrátili v podvečer. Doufáme, že příští rok budeme moci zopakovat tento nádherný výlet.
Martin Mlynářík

Školní florbalová liga
Jednotlivá kola ligy se konají ve středu v hale na Hradecké ulici. Ligy se účastní 6 družstev -jejich rozlosování:
1. Kentauři
2. Skullbone
3. Vyvolení
4. Mamlasové
5. Starý béčka
6. Bagři
První kolo florbalové ligy, které proběhlo 12. října, bylo velice napínavé. Mezi sebou se utkali v první části Kentauři proti Skullbone a to s konečným výsledkem 2 : 9. V té druhé části bojovali o vítězství Vyvolení proti Mamlasům. Přes veškeré úsilí všech skončilo utkání 2 : 7.
Druhé kolo konající se 19. října, hráli proti sobě Starý béčka s Bagři. Utkání skončilo 9 : 2. A též mezi sebou bojovali Kentauři proti Vyvoleným. Zápas nakonec skončil remízou 2 : 2.
Veškeré informace o lize-tabulka soutěže, kanadské bodování, rozlosování, termíny jednotlivých kol, pravidla- jsou dostupné na http://ddm.zestoda.net či přímo u Romana Kuběny a Jany Brichcínové v DDM-tel. 377 901 263.

Vážení spoluobčané,
od 1. 11. 2005 je ve Stodské nemocnici, a. s. v provozu moderní přístroj, sloužící pro lékařské nebo kosmetické lymfní drenáže.
Co je vlastně lymfodrenáž?
Je to speciální masáž, která má za úkol obnovit a zvýšit oběh lymfy a tím i přepravu látek v ní obsažených (buněčných zbytků, tkáňových bílkovin, mastných kyselin, vody apod.), urychlit čištění organismu a pomoci mu zbavit se škodlivin a vyloučit je z těla ven.
Spektrum použití je :
1) Zdravotní indikace:
- vrozená postižení mízního systému,
- postižení mízního systému vlivem úrazu, operace, zánětu a ozáření,
- otoky po prodělané fletrombóze,
- otoky po zánětu žil, chronická žilní nedostatečnost,
- terapie bércových vředů,
- revmatické otoky.
Využití pro lékařské účely je plně hrazeno pojišťovnami.
Uvedený přístroj je v provozu na rehabilitačním oddělení nemocnice, proto každý pacient před vlastním výkonem, resp. objednáním k výkonu, navštíví ordinaci RHC lékaře.
2) Esteticko - kosmetické indikace:
- celulitida,
- zvýšená tělesná váha,
- pocit "těžkých nohou".
Využití pro kosmetické účely bude hrazeno pacientem a to:
- horní končetiny 120,- Kč vč. 19 % DPH
- dolní končetiny 180,- Kč vč. 19 % DPH
Zájemce se objedná přímo u vrchní sestry RHC odd.
Nemocnice poskytuje po absolvování 8 placených procedur provedení 9. zdarma.
Základní kúra obsahuje 8 až 10 za sebou jdoucích procedur. Délka jedné procedury je cca 45 minut, ideální je, lze - li provádět proceduru každý den. Po půlroce se celá kůra zopakuje. Pro umocnění výsledku doporučujeme mezi dvěma kúrami docházet jednou za jeden až dva týdny na udržovací proceduru.

Návštěva partnerské obce
Dne 4. října 2005 se vybrané děti ze čtvrtých až devátých tříd stodské základní školy vydaly navštívit partnerskou školu v České Vsi v Jeseníkách. Byli jsme pozváni na "Hry bez hranic", které se uskutečnily 4. a 5. října. Her se kromě nás a domácích zúčastnili i žáci polské ZŠ. I po vyčerpávající osmi hodinové cestě autobusem jsme podali vynikající výkony ve vybíjené, fotbale i bazénu. Po soutěžích přišla na řadu už tolik očekávaná diskotéka, na jejímž konci bylo vyhodnocení soutěží - tři první a dvě druhá místa pro nás. Za odměnu jsme dostali diplomy a nádherně ručně dělané vypalované medaile žáků ZŠ z České Vsi, které vyrobili v keramické dílně. Diskotéka se velmi povedla. Potom jsme se rozjeli na ubytování do moravských rodin, kde jsme si někteří povídali s novými kamarády i do dvou do rána. Ředitel zdejší nádherné školy pan Vudmaska pro nás na druhý den dopoledne připravil pěkný výlet do nedalekých lázní Jeseník. Slunečné podzimní počasí a krásná horská krajina nás obohatily o nové zážitky. Po dobrém obědě ve školní jídelně jsme se rozloučili a nastoupili na zpáteční cestu, na jejímž konci nás netrpělivě vyhlíželi naši rodiče.
Naše poděkování patří všem, kteří se o nás během celého zájezdu starali, těm, kteří pro nás připravili soutěže i program, kuchařkám za vynikající jídlo a hlavně moravským rodinám za jejich pohostinnost. Z České Vsi jsme odjížděli bohatší o nové zážitky a nové kamarády. Věříme, že toto setkání nebylo poslední. Ještě jednou moc děkujeme.
Za kolektiv 40 žáků ZŠ Stod Praizlerová, Svozilová, Šípová, Špendlová

Vánoce pejskům
Stejně jako v loňském roce, také letos můžete pomoci opuštěným pejskům v útulku. Městská knihovna ve Stodě opět shromažďuje - a to do 15. prosince 2005, pomoc pro pejsky v podobě piškotů a psích granulí. Kdo máte zájem přispět, přineste do knihovny jakékoliv množství piškotů nebo granulí. Pokud budete souhlasit, budete zapsáni na listinu dárců, kterou společně s granulemi odevzdáme vedení útulku.
Dagmar Myslíková

Draci, draci, draci
Kdybychom byli v pohádce, měli by obyvatelé královského městečka Stod v sobotu 15. 10. velké obavy. Sháněli by z širokého dalekého okolí šikovné rytíře, kteří by jim pomohli zahnat draky a uchránit život královské dcery.
V tuto sobotu jsme v dopoledních hodinách s dětmi i jejich rodiči vyráběli pod vedením pana Pavla Bejčka draky. Výroby se účastnili i ti nejmenší z MŠ se svými rodiči. Poradili jsme si s kostrou draka, lepením papíru. Nejtěžší bylo navázání nití na ocas, vyvážení draka. Před polednem si 25 účastníků domů odnášelo pěkné draky s dlouhými barevnými ocasy.
Po 14:00 hodině se na poli nad tratí za průmyslovou zónou konal 1. ročník drakyády. Že nás přijde přes 70 jsme nečekali. Šli jsme vyzkoušet nejen vyrobené draky. Sešlo se nám na 40 draků různých tvarů, velikostí a barev. Protože od rána se nám nepodařilo přemluvit vítr, aby začal foukat, museli jsme drakům do vzduchu pomoci. Za krásného slunečného dne nikdo nelenil a každý s drakem běhal sem a tam, nahoru a dolů-jen aby ho chvilku viděl ve vzduchu a mohl se potěšit z jeho letu. Ti "běhači", kteří měli nejvýše létajícího draka byli odměněni diplomem. Ostatní majitelé draků si odnesli diplomy také-za draka Mrakodrapa, draka Netopýra, draka Žluťáska…
Když už byli všichni unavení pobíháním s draky, rádi se podívali na ukázku létajících modelů-letadel na gumičku, letadla a stíhačky na ovládání, kterou pro nás připravil pan Klik se synem. Jim i panu Bejčkovi děkujeme za pomoc.
Když jsem rozdávala všem přítomným bonbony, měla jsem pocit, že se všichni "dospěláci" vrátili do dětství a pouštění draků si opravdu s dětmi za modrého nebe se sluníčkem, barevnými draky na něm, pohodou, radostí a dobrou náladou pěkně užili.

Stod má mistra Evropy!
Modelářský klub volného letu Stod byl založen teprve před rokem, ale jak se letos ukázalo na soutěžích leteckých modelářů, dala se tu dohromady parta modelářů, kteří vynikli jak v soutěžním klání tak při organizaci různých modelářských akcí.
Samotný klub si letos troufl na pořádání tří zápočtových soutěží, dvou kol Českého poháru v kategorii magnetem řízených větroňů F1E a velmi úspěšně spolupracoval s LMK Plasy při organizaci Mistrovství České republiky v kategoriích malých volně létajících modelů, které se konalo 24.9.2005 na letišti v Kožlanech.
Modeláři ze stodského klubu se zúčastnili i mnoha soutěží, aby změřili svůj um s ostatními příznivci létajících modelů a mají se čím chlubit. Na každé ze soutěží předvedli špičkové výkony, vždy skončili na stupních vítězů. Jmenovitě je třeba vyzdvihnout Václava Bejčka, který po vítězství v krajském kole vybojoval třetí místo na žákovském Mistrovství ČR, které se konalo 11.9. 2005 v Mnichovo Hradišti. Rovněž druhé a třetí místo (Jan Klik st. a Milan Bejček) na Mistrovství ČR dospělých v Sezimově Ústí je velký úspěch. Jan Klik starší ještě stihl vyhrát velmi prestižní seriálovou soutěž "Pražská liga", Pavel Bejček v této soutěži skončil za ním těsně druhý a ještě třetí místo bývalého reprezentanta Václava Jiřince jen potvrzuje vysoké kvality modelářů ze Stoda. Vrcholem letošní sezóny pro náš klub bylo Mistrovství Evropy halových modelů kategorie F1D, které se uskutečnilo 4.-7. října ve francouzském Bordeaux a odkud přivezl náš člen Jan Klik ml. pohár Mistra Evropy v soutěži družstev a páté místo v soutěži jednotlivců. Halové modely této kategorie jsou v modelářském světě z těch nejzvláštnějších. Přes svoji velikost (rozpětí křídel mají 550mm) váží celý model včetně vrtule 1,2g !!! Poháněn je gumovým svazkem o hmotnosti max. 0,6g a lze s ním létat pouze v halách. Vhodným místem k občasnému tréninku, ale jen v době svého uzavření od půlnoci do tří hodin ráno, je například vestibul hlavního vlakového nádraží v Plzni. Mistrovství Evropy se létalo na velodromu s výškou stropu 40m. Nejlepší modeláři v tak vysoké hale dosahovali 35 minutových letů.
Letošní aktivitu klub zakončil spoluprací s DDM při pořádání drakiády pro děti, při které nechyběli letové ukázky modelů letadel z nichž největší pozornost si zasloužil let rádiem řízené polomakety proudové stíhačky, kterou postavil a pilotoval Honza Klik.
PB

Zájezd do Bavorska
Tradicí na naší škole se stal jednodenní poznávací zájezd do Bavorska, pořádaný učiteli cizích jazyků především pro žáky 6, tříd doplněný zájemci z vyšších ročníků. I letos jsme 20. října navštívili v Regentütte Muzeum zvířat všech kontinentů. Zde si žáci vedle jiných zvířat prohlédli nejvzácnější exponát - mládě mamuta. Další zastávka byla v lázeňském městečku Bodenmais. Ve sklárně jsme obdivovali umění sklářského mistra. Před našimi zraky vznikaly vánoční ozdoby nejrůznějších tvarů a barev. Sklárna je zároveň prodejní výstavou, a tak si každý koupil skleničku a nechal si na ni vybrousit své jméno nebo jméno svých blízkých. V prodejně ALDI jsme utratili poslední peníze za vánoční kalendáře a čokolády a odjeli na parkoviště lyžařského střediska na Velkém Javoru. Šestimístnou kabinovou lanovkou jsme vyjeli na Velký Javor a došli pěšky až na samotný vrchol. Odtud byl nádherný výhled na všechny světové strany. Nejen, že jsme viděli na české straně rozhlednu na Poledníku, ale pouhým okem bylo vidět Alpy se svými vrcholy a bílými sněhovými poli. Děti se ještě vyřádily na hřišti plném skluzavek, houpaček a jiných atrakcí při dolní stanici kabinové lanovky, nakoupily poslední suvenýry a nastoupili jsme cestu zpět do Stoda. Příští rok se opět do Bavorska podíváme, tentokrát s novým programem.
Mgr. Věra Antošová, organizátorka zájezdu

Skvělý vstup do 3. florbalové ligy
Družstvo mužů DDM Stod v minulé sezóně postoupilo do 3. flrobalové ligy. Po vstupu do vyšší soutěže se našim hráčům zatím daří fantasticky. Po čtyřech kolech je DDM Stod v tabulce na prvním místě s 8 body /za ním jsou na druhém a třetím místě Litoměřice, Bohemians Praha/. Jednotlivá utkání skončila ve prospěch DDM Stod 6:4 s teamem Akcent Sparta Praha B, 9:4 s Craken team SSK Future, 5:2 s FBC Potápěči Stochov a 7:2 s družstvem Tipsport T.B.C. Králův Dvůr. Ve statistice přesilovek a oslabení je družstvo DDM Stod na 1. místech. Úspěch zažívají i jednotliví hráči. V kanadském bodování je v první desítce pět našich hráčů: 1. místo - 9 bodů-Mareš Vojtěch, 2. místo-9 bodů - Koubík Václav, na 5. místě s 8 body-Peca Ondřej, 6. místo-7 bodů-Volák Petr, 8. místo v tabulce zaujímá se 6 body Altschul Petr.

Den otevřených dveří
Integrovaná střední škola a Učiliště, Stod, Plzeňská 322, tel : 377901657, 377901116, e-mail : issustod@issustod.cz, www.issustod.cz
oznamuje všem uchazečům o studium, že Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 5. ledna 2006 od 10.00 do 16.30 hodin.
ve čtyřletých studijních oborech 26-43-L/001 Mechanik elektronik
ve tříletých učebních oborech 26-53-H/001 Mechanik elektronických zařízení
69-51-H/001 Kadeřník, kadeřnice
65-51-H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství
v nástavbových oborech 64-41-L/524 Podnikání (denní a dálková forma studia)

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter