Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 19. 01. 2006 (5279 přečtení)

číslo 9   2005   Ročník X.

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A DO NOVÉHO ROKU VŠECHNO DOBRÉ, PEVNÉ ZDRAVÍ A MNOHO OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ VÁM PŘEJE
MĚSTO STOD

Jaký byl rok 2005
Na to jsme se zeptali starosty města pana Lubomíra Jungbauera.
Celý rok se nesl především v duchu oslav 770 let města. Jsem osobně rád, že se oslavy nestaly věcí jen radnice, ale svým dílem se na oslavách podílela většina spolků a organizací ve městě. Za to je nutné poděkovat všem, kteří na úkor svého volného času dokázali, že dovedou zorganizovat opravdu velmi pěkné akce. V investičním rozvoji města dostala prioritu výstavba 64. bytů v Rolnické ulici za 62 miliónů korun a první etapa opravy budovy ZŠ za necelých 9 miliónů korun. Se školou však souvisela i oprava školských zařízení, kde se učí děti z vystěhované budovy na Komenského náměstí. Zde jsme jednoznačně překročili schválený rozpočet města a úpravy se vyšplhaly na šest miliónů korun. Ale jde především o kvalitní výuku a děti. Samozřejmě, že během roku proběhlo několik menších investičních akcí, a to například oprava letního kina, výstavba nového dětského hřiště v mateřské školce, výstavba povodňových hrázek a podobně.
Po celý letošní rok ve spolupráci s mikroregionem Radbuza probíhala příprava výstavby nových kanalizačních sběračů v části města a rekonstrukce ČOV tak, aby byl plně pokryt budoucí městský rozvoj. Obrovským úspěchem, to opravdu nepřeháním, je získání sedmdesáti pěti miliónů korun z evropského fondu rozvoje na tuto výstavbu. Věřte, je za tím několik let usilovné práce. Velmi potěšující je, že se naše průmyslová zóna stále rozšiřuje. S tím také souvisí malá míra nezaměstnanosti v našem regionu, kterou nám závidí partnerská obec Česká Ves v Jeseníkách. Tam nezaměstnanost přesahuje 20% oproti našim 4,2%.
A co se v roce 2005 nepodařilo?
Mám letitou zkušenost, že se ze čtyř připravovaných projektů daří realizovat často jen jeden. Tento poměr se díky nedostatku peněz ve státním rozpočtu stále zvyšuje. Uvedu příklad: v přípravě rozpočtu na rok 2006 bylo počítáno pro naši školu s částkou 24 miliónů korun. To by zajistilo dokončení celé rekonstrukce již v příštím roce a zlevnění celé opravy. Výsledek však je, že ve schváleném státním rozpočtu je 12 miliónů korun, což je určitě dobré, ale značně to bude komplikovat a prodražovat situaci ve školství našeho města. Když pak čtete, že jdou peníze ze státního rozpočtu na různá tenisová hřiště a bowlingové dráhy, je člověku z jednání poslanecké sněmovny smutno. Poslanci rovněž schválili nový zákon o hluku, který znemožnil a nejen našemu městu, výstavbu nových bytů v některých exponovaných lokalitách. Nemohli jsme tak začít výstavbu pětasedmdesáti bytů za radnicí a vše teď bude záviset na změně tohoto zákona. Další bolístkou, která mě osobně trápí je oprava některých bytových domů. V letošním roce se sice podařilo zajistit několik menších oprav - např. protihluková okna v domě na Komenského náměstí, ale to je stále málo. Každý den chodím kolem restaurace za mostem a upřímně se stydím, že takové domy máme ještě ve městě. Otázka však zní: Kde sehnat 12 milionů potřebných na jeho opravu a když se seženou dát je sem nebo na opravu školy? Je to opravdu dilema.
Co byste popřál občanům do nového roku?
Na prvním místě jednoznačně pevné zdraví a hodně štěstí v rodinách. Přeji jim, aby se nám v našem městě žilo stále lépe. Dále hodně trpělivosti a tolerance k ostatním a jak říkají na sousedním Chodsku: "Haby nám to všechno dobře šlo."

Stod má svoji polku
Nadšený muzikant,skladatel a propagátor dechovky pan Jaroslav Tachovský složil ve výročním roce našeho města "Stodskou polku". Pan Tachovský se stále věnuje svým velkým koníčkům, a to hudebním notám a malování. Stodskou polku nahrála na CD dechová muzika pod vedením Jaroslava Tachovského mladšího, dlouholetého člena České filharmonie. Oběma pánům Tachovským děkujeme.

Zimní údržba vozovek a chodníků
Zimní údržbou se rozumí zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací a chodníků. Jako posypový materiál se používá z chemických sůl, z ostatního materiálu písek a kamenná drť. V případě potřeby je zajištěna možnost dodávky soli ze střediska SÚS Stod. Na posyp je na zásobách 3 t soli a 12 t písku.Ve městě Stod a v obci Lelov je zimní údržba rozvržena takto: zimní údržbu silnice prvé třídy č. 26 zabezpečuje firma Stavby silnic a železnic Plzeň. Údržbu silnic druhé a třetí třídy v majetku kraje provádí SÚS Starý Plzenec, středisko Stod. Město Stod provádí zimní údržbu na místních komunikacích a chodnících. Tato údržba se provádí podle důležitosti a zajišťuje ji odbor údržby města. V případě kalamitní situace je předjednaná výpomoc firmou Agricos Stod. Vlastníci nemovitostí jsou povinni provádět zimní údržbu chodníků, tj. úklid sněhu, posyp, odstraňování krápníků.
-vs-

Rozpočet města Stod 2005 -změna č.3
Zastupitelé města Stod budou dne 14.prosince na svém posledním letošním zasedání projednávat rozpočtovou změnu č.3.
Oproti předchozímu platnému rozpočtu dochází v příjmové části k jeho navýšení o 12,274 mil.Kč na celkových 119,528 mil.Kč po konsolidaci a ve výdajové části o stejné navýšení na 104,528 mil.Kč.
Rozpočet zůstává nadále přebytkový,přebytek bude použit v příštích obdobích na zajištěné rozsáhlé investiční akce v oblasti infrastruktury města.
K navýšení rozpočtu došlo hlavně z důvodu přijetí investiční dotace na rekonstrukci Základní školy ve Stodě, kde budou dokončené stavební akce v letošním roce stát město po započtení vlastních prostředků téměř 10 milionů korun.Ostatní menší výdajové změny se podařilo pokrýt zvýšenými vlastními příjmy v rozpočtu.
-ap-

Školka má nové hřiště
Nové dětské hřiště odpovídající evropské normě bylo postaveno v naší mateřské školce. Je sice škoda, že ho děti nemohly využívat již v letních měsících, ale finanční náročnost akce zapříčinila uvolnění městských rozpočtových prostředků až nyní.
-st-

Zájezd do Bavorska
Tradicí na naší škole se stal jednodenní poznávací zájezd do Bavorska, pořádaný učiteli cizích jazyků především pro žáky 6, tříd doplněný zájemci z vyšších ročníků. I letos jsme 20. října navštívili v Regentütte Muzeum zvířat všech kontinentů. Zde si žáci vedle jiných zvířat prohlédli nejvzácnější exponát - mládě mamuta. Další zastávka byla v lázeňském městečku Bodenmais. Ve sklárně jsme obdivovali umění sklářského mistra. Před našimi zraky vznikaly vánoční ozdoby nejrůznějších tvarů a barev. Sklárna je zároveň prodejní výstavou, a tak si každý koupil skleničku a nechal si na ni vybrousit své jméno nebo jméno svých blízkých. V prodejně ALDI jsme utratili poslední peníze za vánoční kalendáře a čokolády a odjeli na parkoviště lyžařského střediska na Velkém Javoru. Šestimístnou kabinovou lanovkou jsme vyjeli na Velký Javor a došli pěšky až na samotný vrchol. Odtud byl nádherný výhled na všechny světové strany. Nejen, že jsme viděli na české straně rozhlednu na Poledníku, ale pouhým okem bylo vidět Alpy se svými vrcholy a bílými sněhovými poli. Děti se ještě vyřádily na hřišti plném skluzavek, houpaček a jiných atrakcí při dolní stanici kabinové lanovky, nakoupily poslední suvenýry a nastoupili jsme cestu zpět do Stoda. Příští rok se opět do Bavorska podíváme, tentokrát s novým programem.
Mgr. Věra Antošová, organizátorka zájezdu

Město chce rekonstruovat
Přímo na Revoluční ulici probíhalo jednání zástupců města, Plzeňského kraje, dopravní policie ČR, SÚS a projekční kanceláře. Úkol byl jednoznačný - dohodnout a připravit vše tak, aby po výstavbě kanalizace a přípojek v roce 2006 mohla proběhnout i kompletní rekonstrukce vozovky, křižovatek a chodníků. Tato komunikace druhé třídy je již řadu let ve velmi špatném stavu a podle předběžného rozpočtu se bude vynaložená investice blížit k hranici 20 miliónů korun. Zástupci města se dohodli s radním plzeňského kraje Ing. Jarošem o možnosti sdružení prostředků jak na projekční práce, tak na vlastní realizaci. Kraj by měl uhradit větší část vozovky, která je v jeho majetku. Chodníky a bezpečnostní přejezdy bude hradit město. Bude však záležet na tom, zda bude tato investice zahrnuta do rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2006.
-st-

Prodej hájovny
Zastupitelstvo města rozhodlo na svém 21. zasedání o prodeji hájovny na Vrabině do soukromých rukou. Byl tak ukončen neutěšený stav kolem této nemovitosti po odstěhování bývalého městského hajného pana Ing.Manna. Hájovně tak hrozil osud nemovitostí na Křížovém vrchu. Zastupitelé věří, že noví majitelé uvedou bývalou hájovnu opět do pěkného stavu.

Kolaudace základní školy
Kolaudace 1. etapy opravy ZŠ na Komenského náměstí proběhla v těchto dnech. Je velká škoda, že se nepodařilo zajistit více finančních prostředků, aby oprava mohla plynule pokračovat. Ve druhém čtení státního rozpočtu na rok 2006 však poslanci znovu schválili pro stodskou školu opět 12 miliónů korun. Pevně všichni věříme, že tomu tak bude i v třetím, závěrečném čtení. Po výběrovém řízení by tak oprava mohla pokračovat již v jarních měsících roku 2006, ale stále bude chybět dalších 12 až 15 miliónů na dokončení celé rekonstrukce.
-st-

Studie koupaliště
Po kladném jednání s pracovníky povodí Vltavy zadalo město vypracování studie výstavby přírodního koupaliště odborné firmě. Bylo rozhodnuto situovat tento nový typ koupaliště do prostoru pod stadionem. Město zde získá bezúplatným převodem od armády ČR v krátké době celé bývalé koupaliště. Provozní budovy by tak mohly sloužit pro nově budované koupaliště. O postupu prací na tomto, pro občany jistě zajímavém projektu, budeme informovat v našich listech.
-st-

Vodné a stočné
Rada města Stod na svém 68. jednání schválila výši vodného a stočného na rok 2006. Podle předložené kalkulace Vodáren Plzeň a.s. bude vodné a stočné účtováno takto:

					vodné		stočné
2005					23,21		15,51
2006					25,10		14,91

Uvedené ceny jsou bez DPH a celkový nárůst cen vodného a stočného pro rok 2006 bude činit 3,34 %.

Příspěvek na tlakové přípojky
Na posledním veřejném zasedání zastupitelé města schválili finanční pomoc ve výši 15 000 korun vlastníkům nemovitostí, kteří se díky poloze svého rodinného domku nemohou připojit na nově budovanou kanalizaci systémem samospádu. Příspěvek bude poskytnut jen těm občanům, kteří prokazatelně doloží výstavbu tlakové přípojky. Smluvní podmínky k získání příspěvku budou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách města www.mestostod.cz v únoru 2006.

Město cvičilo povodeň
S celou řadou měst a obcí plzeňského kraje cvičilo i naše město činnost povodňových komisí. Simulovaná povodeň na obrazovkách počítačů zasáhla Stod v plné síle. Při cvičení se řadě členů komise vybavila vzpomínka na povodeň v roce 2002 a 2003, kdy opravdu vše šlo naostro. Při cvičné povodni bylo prověřováno účinné spojení mezi krajskou povodňovou komisí a povodňovými komisemi jednotlivých obcí. Zde jednoznačně záleží na rychlém a kvalitním předání informací, na kterých závisí praktická činnost povodňových štábů. Všichni si na závěr cvičení přáli, aby povodeň dlouhá léta zůstala jen na obrazovkách počítačů.

Vážení občané,
se začátkem roku 2006 přicházejí i některé změny, které souvisí s počátkem účinnosti nového správního řádu, podle kterého, nebo s jehož pomocí, je vedeno mnoho správních řízení Městským úřadem ve Stodě. Změn je samozřejmě mnoho, ráda bych však upozornila na následující, spíše technické záležitosti, které s tím také souvisí.
Jedná se především o to, že od 1.1.2006 bude městský úřad ve Stodě přístupný veřejnosti po celou provozní dobu, to je i v pátek.
Provozní doba MěÚ Stod je stanovena takto:
Pondělí: 7,30 - 12,00 12,30 - 17,00
Úterý: 7,00 - 11,30 12,00 - 15,30
Středa: 7,30 - 12,00 12,30 - 17,00
Čtvrtek: 7,00 - 11,30 12,00 - 14,30
Pátek: 7,00 - 11,30 12,00 - 14,30
Dále je stanovena povinnost úřadu mít pouze jednu úřední desku. MěÚ Stod má v současné době úředních desek několik. Na Náměstí ČSA, před budovou MěÚ v Sokolské ulici č.p. 566, u kostela a v Lelově.
Od 1.1.2006 bude úředními deskami smyslu zákona úřední deska na Náměstí ČSA a úřední deska před budovou MěÚ v Sokolské ulici.
Na úřední desku MěÚ můžete již několik let nahlédnout i z tepla svého domova na internetových stránkách Města Stod na adrese www.mestostod.cz, odkaz úřední deska.
Zde bude také vytvořen prostor pro úřední desky obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Stod, pokud o to požádají.
Vzhledem k tomu, že úřad komunikuje s občany převážně písemně, a že doručování bude věnována mimořádná pozornost, bych ráda připomněla povinnost vlastníků nemovitostí, označit svoji budovu číslem popisným a dále povinnost vlastnit schránku na doručování písemností.
Výše uvedené skutečnosti jsou pouze drobnostmi v porovnání se změnami, které nový správní řád přináší, a které se dříve či později dotknou každého z nás.
Roku 2005 zbývá pár dní do konce, a proto mi dovolte, popřát vám všechno nejlepší do nového roku 2006, hodně spokojenosti, zdraví a více dobrých zpráv než těch špatných. A pokud už nějaké přijdou, hodně síly k jejich překonání, protože k životu patří dobré i zlé, i když někdy je toho zla zbytečně mnoho…
Pavlína Anderlová, tajemnice MěÚ

Organizační složky
Zastupitelstvo města Stod na svém 21. zasedání dne 23.11.2005, zřídilo dvě nové organizační složky města: Pečovatelskou službu města Stod a Městské kulturní středisko Stod.
Organizační složka Pečovatelská služba města Stod vznikla proto, že zastupitelstvo Plzeňského kraje zrušilo s účinností od 1.1.2006, část činnosti příspěvkové organizace Domov - Penzion Vlčice, která se zabývala mimo jiné také poskytováním pečovatelských služeb na území města Stod a obce Lelov.
Aby byla zachována kontinuita v poskytování služeb sociální péče ve městě Stod a obci Lelov, bylo nutno navázat na činnost pečovatelské služby poskytované Plzeňským krajem. Od 1.1.2006 bude tato služba poskytována Městem Stod. Městské kulturní středisko Stod vzniklo z nutnosti sjednotit všechny druhy kultury poskytované městem. V předmětu činnosti má správu kulturního domu, organizaci kultury nejen v Kulturním domě Stod, ale také ve "špitální" kapli, v letním kině a na Křížovém vrchu, provoz městské knihovny, provoz informačního střediska a správu oficiálních internetových stránek města Stod. Městské kulturní středisko Stod zahájí svoji činnost od 1. ledna 2006, ale na rozdíl od pečovatelské služby, zde bude vznikat něco nového, co se bude vyvíjet s postupem doby a na výsledky si budeme muset chvíli počkat.
Pavlína Anderlová

Humanitární pomoc
Městský úřad našeho města ve spolupráci s Diakonií Broumov uspořádal ve dnech 2. a 3. prosince sbírku šatstva , lůžkovin a dek. V sobotu bylo velmi nepříznivé počasí, ale přesto se v klubovně domu s pečovatelskou službou sešlo velké množství pytlů, kufrů a krabic naplněných ošacením. Musíme poděkovat paní Svobodové, Hájkové, Jindřichové a Bálkové, které se výběru humanitární pomoci obětavě ujaly. Děkujeme rovněž všem, kterým není lhostejný těžký osud obyvatel postižených přírodními katastrofami.

Dotace ze státního rozpočtu
První dotace ve prospěch školských zařízení města Stoda byla prosazena díky úsilí poslance Ing. Vladimíra Čady a ČSSD v roce 2003 na rekonstrukci DDM v objektu kulturního domu ve výši 4 mil. Kč. Druhou dotací v částce 6 750 000 Kč začala letos rekonstrukce školy na Komenského náměstí. Se schválením letošního státního rozpočtu na příští rok prosadil poslanec Ing. Čada 12 mil. Kč na pokračování rekonstrukce školy i v příštím roce. Výhodou těchto dotací je, že město nemá stanovenou výši spoluúčasti svých finančních prostředků na těchto akcích.
Asistent poslance Ing. V.Čady Vlastimil Bartoš

Co s neplatiči?
V letošním roce město dokončilo výstavbu šedesáti čtyř nových bytů v rolnické ulici. Všichni zájemci museli splnit náročná kritéria stanovená Ministerstvem pro místní rozvoj. Toto ministerstvo se podílelo na výstavbě jednoho bytu 630 tisíci korunami. Zbývající část investice město uhradilo z úvěru. Jeho splátky město hradí částečně z nájemného z bytů. Bohužel se však opět našli "vykutálení" nájemníci, kteří sice podmínky splnili a byt jim byl přidělen, ale nájemné prostě neplatí. Městu však již došla trpělivost a bude vymáhat nájemné všemi legálními prostředky - tedy i exekucí majetku. Může se tedy stát, že pro některé neplatiče bude začátek roku 2006 velmi nepříjemný.

Letní tábor na Bubnu
Informujte se včas!
Všichni zájemci o letní tábory DDM Stod pořádané na turistické základně Buben, které proběhnou v roce 2006, se bližší informace dozví koncem měsíce ledna /termíny, zaměření/.
Kapacita jednotlivých běhů letních táborů je omezena. Nezapomeňte se včas informovat a přihlásit se. Více informací na telefonu 377 901 263, v DDM Stod, na webových stránkách ddm.zestoda.net.

Nová mapa
V městské knihovně je k dostání nová společná mapa měst Stod a Přeštice, včetně okolí. Mapa stojí 20,- Kč. Nově vydané byly také pohlednice Křížového vrchu a Stoda za 5,- Kč.
-st-

Proč???
Tuto otázku si často klade většina z nás, když vidíme něco, co by mělo sloužit všem, poničené vandaly. Důkazem toho, že se tito zvláštní lidé opravdu činí, jsou například rozstřílená okna nově opravené věži na Křížovém vrchu, pomalovaná fasáda domu dětí a domu s pečovatelskou službou, ale také i popsaná na jaře opravená lavička na pěší zóně. Opravdu si tyhle lumpárny necháme líbit i v novém roce?

Úspěch fotbalistů ISŠaU
Na hřišti v Blovicích se uskutečnilo finále středních škol ve fotbalu. V prvním utkání porazilo družstvo Gymnázia Blovice SOU Oselce vysoko 6:0. Také naše družstvo zvítězilo nad SOU Oselce 4:0. Takže do závěrečného boje postoupil tým Gymnázia Blovice a ISŠaU Stod. Družstvo Blovic bylo ve výhodě, protože k získání mistrovského titulu jim díky lepšímu vzájemnému skóre stačila remíza. Zápas byl strhující svojí atmosférou. Podaří se Blovicím vyhrát nad námi jako vloni nebo dokážeme letos zvítězit my? Situace se zdramatizovala zvláště poté, když jsme v úvodu dostali branku po naší hrubé chybě. Místo, aby se naše družstvo položilo, zvítězila vůle po vítězství. Deset minut před koncem (zápas se hrál jen na 2x30 minut) Radek Lukášek pronikl do pokutového území, soupeř jej fauloval a následný pokutový kop byl proměněn. Celý zápas o pár minut později rozhodl vítězný gól Jirky Bárty. Naši chlapci tímto vítězstvím vybojovali postup do krajského kola, tak jim přejeme, aby tam stejně dobře reprezentovali svoji školu a tím i město Stod.
Mgr. Jiří Pekhart

Dětský maškarní ples
V neděli 5. 2. pořádá DDM Stod s Radou rodičů a přátel školy Dětský maškarní ples. Čeká vás prima zábava, bohatý program, promenáda masek s vyhodnocením, tombola. Bližší informace na plakátech, na tel. 377 901 263.

Pojďme hubnout společně
Léta se snažíte zhubnout a nemáte pevnou vůli vydržet? Obzvlášť vánoce jsou zatěžkávací zkouškou pro všechny, kdo se marně pokoušejí shodit nějaké to kilo navíc. Začátek roku pak bývá obdobím nových předsevzetí, která však brzy berou za své. Držíte různé diety, nějaké to kilo shodíte, ale brzy se všechno vrátí do starých kolejí. Proto se do toho pustíme společně, pod vedením zkušeného instruktora. Důkazem toho jsou nejen ztracená kila, ale i zlepšení zdravotního stavu, lepší pohyblivost, větší sebevědomí. Přihlaste se do kurzu hubnutí STOB, který začne 16. ledna 2006 v sále kulturního domu ve Stodě. Budeme se setkávat každé pondělí od 18.00 hodin po dobu dvanácti týdnů. Každá lekce se skládá z hodiny cvičení a hodiny teorie, ke které dostanete písemné materiály.
Cena 1350,-Kč. Přihlášky a dotazy na telefonu 607 509 710
Pánové, už máte dárek pro svou ženu?

Omluva radnice
Vážení občané, v minulých stodských listech jsme vás informovali o harmonogramu postupu a podmínkách vybudování přípojek na nově připravované kanalizaci. Při návštěvě některých nemovitostí naši technici rozdali omylem neplatnou verzi příkazní smlouvy. Těm, kteří půjdou zaplatit poplatek 2000 Kč na pokladnu městského úřadu v Sokolské ulici a mají tuto neplatnou smlouvu bude předložena k podpisu nová smlouva s plnou mocí. Omlouváme se tímto za naše administrativní pochybení.
Lubomír Jungbauer, starosta města

Hrnečku vař!
Integrovaná střední škola a Učiliště Stod pořádala 7. prosince 2005 1. ročník odborné soutěže žáků oboru kuchař - kuchařka s názvem HRNEČKU VAŘ, kterého se zúčastnilo celkem 8 škol z Plzeňského a Karlovarského kraje.
Vítězi se stali Veronika Nováčková a Jiří Majer, soutěžní tým složený z žáků 2. ročníku z pořádající Integrované střední školy a Učiliště Stod viz. foto. Na druhém místě byl soutěžní tým ze Středního odborného učiliště Rokycany a třetí místo obsadil soutěžní tým ze Střední školy zemědělské a potravinářské z Klatov. Blahopřejeme vítězům a děkujeme spolupracovníkům z Integrované střední školy a Učiliště Stod za vzornou reprezentaci nejen školy ale i města Stod.
Ing. Martin Jurák, zástupce ředitele pro PV a VMV

Skřítci a duchové měli sraz
Ve čtvrtek 27.10 se v podvečerních hodinách v parku před Domem dětí a mládeže ve Stodě, který pro děti připravil program s nádechem tajemna, rozsvítilo desítky světýlek. To se scházeli malí skřítkové, aby soutěžili v různých disciplínách. Skoro každý měl na sobě skřítkovský či strašidelný kostým, dokonce i někteří rodiče, jichž se sešlo též nemalé množství. Úkolem skřítků bylo sehnat devět přísad do čarodějného lektvaru na záchranu mocného druida. Přestože to nebyl úkol právě lehký, nakonec se každému podařilo ošálit Horu zatracení a dostat tak kámen mudrců, rozplakat jednorožce a získat jeho slzu či přimět Skalního skřeta, aby vydal jedovou bobuli. Dokonce i čaroděj nakonec všem prozradil, kde koupit tajemný kořen mandragory.Když se všechny přísady sešly u věštkyně v kotli a skřítkové dostali svou sladkou odměnu, byl zažehnut oheň, kde si úspěšní soutěžící mohli opéci buřta. Vůně dýmu, podzimní listí a svíčky rozeseté po parku jistě každého naladili na krásnou vlnu pohádkové fantazie, která snad v každém zanechá svůj otisk. 3x pohádkově děkujeme
…všem pomocníkům, kteří nám pomohli při organizaci akce a byli s námi za skřítky
…Sboru dobrovolných hasičů za bezpečné posezení u táboráku
…Evě Kardové za hraní na kytaru
Zaměstnanci DDM Stod

Dělání, dělání …
Tato písnička vítala děti z předškolních tříd 2. listopadu v kulturním domě. Zcela v jejím duchu se pak neslo celé divadelní představení "Pohádkový svět", v němž Kašpárek provázel děti z jedné pohádky do druhé. Děti plnily nejrůznější úkoly, poznávaly jednotlivé pohádky a skoro ani chvilku při tom neposeděly. Místo Jiříka ve Zlatovlásce navlékly korále, místo Popelky třídily hrách, fazole a čočku, Vodníkovi hledaly pokličky na hrnečky, Karkulce sestavovaly kytičky, vše zcela přirozeně a spontánně. Dětem i učitelkám se toto netradičně pojaté představení vedené zcela v duchu nových přístupů v předškolním i školním vzdělávání velmi líbilo. Dětem i proto, že po splnění všech pohádkových úkolů je čekala zasloužená odměna - skákací míček hopík, který spolu s dětmi poskakoval z pohádky do pohádky.
2,3,4,5 - pohádkový svět,
I,J,K,L,M - pohádková zem,
modrá, červená, bílá - princ a jeho víla,
zpívají si děti v předškolních třídách, kreslí a malují zážitky z představení a těší se na další divadlo.
MŠ Stod

Zdobení stromku
Stalo se již tradicí, že v prvním adventním týdnu se sejdeme na pěší zóně ke zdobení stromku. Také letos jsme prvního prosince rozsvítili a ozdobili ten náš smrček. Zazpívali nám k tomu členové sboru ZUŠ pod vedením paní učitelky Štěpánkové a pak nově vzniklý sbor dospělých, jehož vedení se ujal Vašek Greif. Oba sbory zpívaly moc hezky. Zařadily letos do programu méně známé koledy, jejichž slova málokdo zná. Proto bylo příjemné, že nakonec ještě zazpíval sbor vytvořený z klientů ÚSP, přihlížejících a učitelů umělecké školy. Ke slovu se tak dostaly klasické známé koledy a zpívat mohl opravu každý.
-my-[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter