Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 05. 04. 2006 (6425 přečtení)

číslo 3 / 2006     Ročník XI.
Textová verze Stodských listů, které v papírové podobě dostávají zdarma do schránek všechny domácnosti ve Stodě.

Ještě jednou masopust
Tradice masopustních průvodů se pomalými krůčky začíná znovu šířit, a to nejen na venkově. Letošní "vlaštovkou" byl i masopust ve Stodě, který se konal v pondělí. Vše vypuklo před budovou ZUŠ, jejíž učitelé zajistili maškarnímu průvodu skvělý hudební doprovod. Převážnou část průvodu tvořili menší i větší žáci základní školy s několika vyučujícími. Nechyběli ani rodiče nebo prarodiče žáků. Průvod se vydal po pěší zóně směrem k radnici, a pak jsme pokračovali až na konec města směrem na Holýšov. Zpět jsme se vraceli kolem kostela. Na každém větším prostranství se průvod zastavil, zněla nejen hudba, ale i zpěv a nechybělo ani veselé tancování a skotačení masek. Díky tomuto taškaření jsme ani nepociťovali mrazivé zimní počasí.
Od kostela jsme opět putovali městem přes pěší zónu, Hradeckou ulici a poslední veselé dovádění proběhlo v Sokolské ulici poblíž kulturního domu. Pro masky z řad dětí byla v kulturním domě ještě připravena diskotéka. Zde se masky mohly nejen pobavit, ale i poslnit koblihou a čajem. Myslím si, že masopust se ve Stodě na poprvé vydařil. Společné veselí bylo příjemným zážitkem nejen pro účastníky průvodu, ale i pro přihlížející. A jistě se touto akcí podařilo oživit studenou atmosféru letošní dlouhé zimy.
Mgr. Elena Tomanová

Doplácí město na odpady?
V posledních dnech rozvířila hladinu veřejného mínění v našem městě nová vyhláška č. 3/2005 schválená zastupitelstvem města v prosinci minulého roku. Jak vypadá ekonomika likvidace odpadů jsme se zeptali vedoucího ekonomického úseku a rozvoje města Ing. Antonína Pazoura:
Po vyhodnocení závěrečného účtu města za rok 2005 je situace na tomto úseku velmi nepříznivá. V loňském roce jsme za odvoz a likvidaci odpadů, včetně odpadů, které sváží údržba města, zaplatili 2129896 korun. Od občanů za popelnice a zpětný odběr plastového odpadu a podobně jsme obdrželi jen 1367 489 korun. To je tedy ztráta 762 407 korun, kterou bylo nutné uhradit z finančních rezerv rozpočtu města.
Proč tato ztráta vznikla?
Můj osobní názor, že to nejvíce způsobilo zavedení měsíčního vývozu odpadu z domácností. Z dobrého úmyslu zastupitelstva se stala pro velkou část obyvatel města příležitost platit co nejméně. Je nutné si uvědomit, že v ceně vývozu jedné popelnice je zahrnuta finanční částka, ze které se má hradit například provoz sběrného dvora, svoz separovaného odpadu z kontejnerů, ale také třeba jarní a podzimní svozy zahradního odpadu. Vydělíme li finanční ztrátu počtem domácností, které vyváží ZKS, dotoval městský rozpočet každou domácnost v loňském roce částkou 635 korun a to je do budoucna naprosto neúnosné.
Jak to jako ekonom navrhujete řešit?
Žádný sebelepší systém plateb za odpad nezaručuje výhodnost pro všechny skupiny obyvatel ve městě. Náš ekonomický úsek navrhl již v loňském roce zavedení místního poplatku - tak zvanou platbu na hlavu. Ten by ztrátu podstatně snížil, ale návrh v zastupitelstvu neprošel. Důvodem byla obava velké finanční zátěže pro početnější rodiny, zvláště pak pro mladá manželství s dětmi. Bude tedy na nově zvoleném zastupitelstvu najít řešení.

Poděkování
Vážení občané, dovolte, abych touto cestou poděkoval členům mysliveckého sdružení a spolku chovatelů za velkou pomoc při sčítání domácího zvířectva v našem městě. Tak jako v mnoha jiných obcích, tak i u nás se provádí preventivní opatření z důvodu možného výskytu ptačí chřipky. O důvodech sčítání jste byli informováni dopisem do každé domácnosti. Věřme, že všechna tato opatření proti ptačí chřipce budou ta jediná a že zůstane pouze u prevence. Vám, všem občanům chci poděkovat za vstřícnost při práci sčítacích komisařů.
Lubomír Jungbauer, starosta města

Městské lesy budou uzavřeny
Většina majitelů lesů se potýká s novým nešvarem - krádežemi palivového dříví. Razantní zdražení energií má totiž za následek enormní zájem o palivové dřevo. U těch, kteří palivové dřevo získávají povolenou samovýrobou v našich lesích, je vše v pořádku. Bohužel se stále častěji stává, že do lesů najíždějí také lidé, kteří zde hospodaří podle hesla: "Z cizího krev neteče." Názorný příklad jejich činnosti byl dlouho vidět u cesty na Křížový vrch. Zde zloděj bez povolení kácel stromy a nechával jednometrové pařezy. (Že by ho bolela záda?) Rada města proto rozhodla o vybudování závor na hlavních lesních komunikacích. Pokud budou naši občané mít zájem o samotěžbu palivového dřeva, mohou se obrátit na hajného pana Bočana, která má svou kancelář na úřadě v Sokolské ulici tel. 379 209 455.
-st-

Závěrečný účet
Na zasedání dne 5.dubna budou zastupitelé Města Stod schvalovat závěrečný účet za rok 2005.Město hospodařilo s čistými příjmy ve výši 96,551 mil.Kč. Oproti rozpočtu byly skutečné příjmy vyšší o více jak 3 mil.Kč, díky příznivému vývoji u daňových a nedaňových příjmů.Celková výše dotací byla 32,713 mil.Kč.
Výdaje dosáhly částky 103,995 mil.Kč, z toho běžné výdaje tvořily 60% rozpočtu, zbytek jsou kapitálové výdaje, které navyšovaly celkový majetek města. Ten vzrostl na 565,991 mil.Kč oproti 483,882 mil.Kč v roce 2004.
Výsledek hospodaření města za rok 2005 je schodek ve výši 7,404 mil.Kč, který byl pokryt vyčerpáním úvěru ve výši 24 mil.Kč splatným do roku 2025. Schodek (financování z jiných zdrojů) snižuje zápočet předplaceného nájmu od Vodáren Plzeň ve výši 15,5 mil.Kč a použití hospodářského výsledku minulých let.
Město má v současnosti 4 úvěry v celkové nesplacené výši 40,010 mil.Kč, v aktivech dlouhodobý finanční majetek ve výši 15,283 mil.Kč a velice příznivou dluhovou službu 6,04% ( v roce 2004 tento ukazatel zadluženosti činil 7,4%). Podařilo se definitivně odvrátit téměř likvidační hrozbu daňových nedoplatků a penále z minulých let a vůči státu město nemá žádné závazky. Tato situace umožňuje bezproblémové čerpání dalších dotací.
Město má dále zřízeny 2 účelové fondy -fond rozvoje bydlení a sociální fond se svými aktivy na účtech.
Při přezkoumání hospodaření Města Stod za rok 2005, které provedl Krajský úřad Plzeňského kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Ing.Antonín Pazour

Vodovod přes Merklínku
O projekčně připravené výstavbě vodovodu přes řeku Merklínu jsme vás již informovali v minulých vydáních Stodských listů. Problémem, který zůstával, však bylo získání zhruba dvou milionů korun, které tato stavba bude stát. Nyní došlo k jednání mezi představiteli města s vedením Plzeňských vodáren a.s. Bylo dohodnuto, že celou akci převezme a realizuje vodárna ze svých prostředků. Po ukončení odpisu vodovodu bude dílo převedeno bezplatně do majetku města. V hospodaření města se tato akce projeví jen v mírném navýšení vodného. Pokud bude dohoda s vodárnou schválena zastupitelstvem města, dojde k propojení vodovodu v Muzejní ulici s ulicemi Polní a Kpt.Kudliče. Nejnáročnější bude přechod pod řekou Merklínkou. Touto výstavbou dojde k vyřazení naprosto nevyhovujícího vojenského vrtu, ze kterého byla zásobována tato část města. V příštím roce se počítá s prodloužením vodovodního řadu do Bezručovy a části Polní ulice, kde se v současné době potýkají některé domácnosti s kritickým nedostatkem vody ve studních. Zde chce město vše skloubit s rekonstrukcí kanalizace v rámci akce "Čistá Radbuza."
-st-

Výměna občanských průkazů v roce 2006
Dle nařízení vlády ČR č. 612/2004 Sb. jsou stanoveny lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů v letošním roce.
V roce 2006 jsou občané povinni provést výměnu všech občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.12.1996 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.
Žádost o vydání OP předloží občan nejpozději do 30. listopadu 2006.
Spolu se žádostí předloží:
- l fotografii (současná podoba, nelze použít fotografii z automatu)
- rodný list (pro kontrolu místa narození, nepožaduje se pouze v případě, že je OP dosud platný)
- oddací list (v případě, že občan chce do nového OP uvést jako nepovinný údaj manžela, manželku a jeho rodné číslo)
- rodný list dítěte (v případě, že občan chce do nového OP uvést jako nepovinný údaj nezletilé dítě).
Lhůta pro vyhotovení nového OP činí 30 dnů.

Přestupky ze zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
Podle § 16a zákona č. 328/1999 Sb. se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že:
a) poruší povinnost chránit OP před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím
b) nepožádá do l5 pracovních dnů o vydání nového OP v uvedených případech:
- po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti OP
- po obdržení oddacího listu
- po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství
- po obdržení úmrtního listu manžela
- po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, případně jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
- po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu TP
- po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost k právním úkonům
- po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu pobytu
c) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz
d) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití OP
e) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v OP, v potvrzení o OP, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP
f) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti
g) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého OP bez strojově čitelných údajů
h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije OP nebo potvrzení o OP
i) poskytne nebo přijme OP jako zástavu nebo odebere OP při vstupu do objektu nebo na pozemek
j) pořídí kopii OP a neprokáže souhlas občana
k) nepožádá o vydání prvního OP do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let

K řízení o přestupcích podle zákona č. 328/1999 Sb. je v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu. Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 10.000,- Kč.

Na kafíčku s …
Možná jste už zaznamenali to, že budova stodské fary má novou obyvatelku. Mgr. Magda Skálová pracuje na Diecezním centru mládeže v Plzni. Protože se známe již z dřívějška, pozvala nás na návštěvu. První jarní den byl na ni jak dělaný a tak jsme neváhali a zazvonili u dveří. Otevřít nám přišla mladá sympatická stále usměvavá žena, která nás provedla celým objektem. Celou prohlídku končíme v kuchyni při čaji (vyjimečně ne při kafíčku). A této chvíle využíváme, abychom položili pár otázek.
V současné době žijete na stodské faře. Jak se Vám tu líbí a jaké je zde Vaše poslání?
Ve Stodě žiji od loňského září, prostředí fary i město samotné je velmi zajímavé a příjemné. Jezdila jsem do Stoda na faru už v dřívějších letech na občasné víkendové pobyty s dětmi, ale až vloni jsem se tu usadila nastálo. Diecézní centrum pro mládež ve spolupráci občanským sdružením Brána, jehož jsem místopředsedkyní hledá možnosti jak přispět ke smysluplnému využití tohoto objektu, případně zajišťuje finanční prostředky na jeho provoz a opravy.
Odkud pocházíte a jaký obor jste vystudovala?
Pocházím z Prahy, vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Plzni, a moje aprobace je matematika a občanská výchova. Jste věřící, co Vám víra dává?
Víra mi dává radost, větší hloubku života a naději. Nejsem věřící odmalička, ale pořád víc a víc zjišťuji, že Bůh je Láska, že je s každým člověkem, že je blízko, a ne jen s těmi "svatými".
Nezní to trošku jako fráze?
Já fráze moc ráda nemám, podle mě se slova stávají frází, když za nimi necítíte upřímnost, reálný život, pravdu. Víru žijete hlavně v srdci a v tom, že uvěříte, že vás má Bůh rád. Člověk pak sám chce, aby měl opravdu rád a aby to, co dělá bylo s láskou. To už je jedno, jestli s láskou chystáte programy pro děti a mládež, nebo umýváte schody..... :-)
Jaká je Vaše představa o fungování objektu fary a co byste chtěla občanům našeho města do budoucnosti nabídnout?
Rádi bychom zde vytvořili místo, kde se lidi mohou setkávat, ať už děti, mládež nebo dospělí. Zároveň můžeme nabídnout několik akcí pro děti a mládež během roku. Mezi akcemi, které jsme už uspořádali, najdete třeba Kajaky na Litvě, Kurz seskoků padákem, cestu po pravoslavných klášterech v Řecku, různé přednáškové večery... Vím, že ve Stodě už jedno takové zařízení dobře funguje - DDM, pracují zde kroužky, které svojí náplní pomáhají aktivně využít volný čas. Aktivity, které bychom mohli nabídnout spíše nabídku rozšíří. Uvažujeme o možnosti setkání, kde bychom se "vydali" na průzkum toho, co to vlastně křesťanství je, ale také různé volnočasové aktivity včetně možnosti doučování a různých přednášek. Teď třeba připravujeme 5. úplně normální ples v Dobřanech. Pokud byste se chtěli přijít podívat, bude 22.dubna od 20,00 hodin v kulturním sále v Dobřanech.
Jaké jsou Vaše koníčky a záliby, zbývá Vám na ně vůbec čas?
Ráda jezdím na kole a na snowboardu, baví mě fotografovat a také zkouším nějaké to amatérské video. Možná se budete divit, ale baví mě i matematika. Největším zážitkem v poslední době pro mě byla jedna pouť (jeli jsme do Libanonu, Sýrie a Jordánska), kde byli dohromady katolíci, pravoslavní i protestanti, dokonce i muslimové. Prožili jsme krásných deset dní při putování po zemi Bible.
Děkujeme Vám za pozvání, přejeme Vám mnoho úspěchů a energie při naplňování Vašich záměrů a těšíme se na spolupráci s Vámi. Naše čtenáře budeme do budoucna o Vaší práci informovat.
Za čtenáře se ptali Helena Krausová a Pavel Cích

Stodská fara
Budova stojí vedle kostela a my jsme si ji měli možnost prohlédnout celou. Od hospodářských budov na dvoře, obehnaným vysokou zdí, oddělující budovu fary od okolního světa, přes rozsáhlé sklepy v hlavní budově a celkem deset obytných místností. Společně jsme konstatovali, že stav budovy je vcelku dobrý (i když zvenku působí ponurým dojmem, s oprýskanou fasádou vedle kostela vypadá jako popelka). Budova má novou střechu, nová okna a je plně plynofikována. Zařízení jednotlivých místností je skromné, připravené na víkendové pobyty dětí.

Pohádkový Milionář
Poprvé se letos v Městské knihovně ve Stodě konala "Noc s Andersenem". Děti při ní soutěžily, malovaly, hrály hry. Jedním z úkolů bylo také vyluštit následující test, který vám předkládáme, abyste si také mohli ověřit své znalosti díla oblíbeného českého pohádkáře, autora předloh krásných večerníčků. Děti mohou své odpovědi odevzdat do městské knihovny do konce dubna. Ten, kdo bude mít nejvíce správných odpovědí obdrží knižní odměnu. V případě shody více luštitelů se bude výherce losovat.

1. Jak se jmenuje autor Hajného Robátka?
a)	Středa
b)	Čtvrtek
c)	Pátek
d)	Sobota

2. Křestní jméno Čtvrtka
a)	Vojtěch
b)	Václav
c)	Josef
d)	František

3. Jak se jmenoval syn Rumcajse?
a)	Lumpísek
b)	Horýsek
c)	Matýsek
d)	Cipísek

4. Koho vystrnadil Rumcajs z Řáholce?
a)	Draka
b)	Obra
c)	Medvěda
d)	Jezevce

5. Původní Rumcajsovo řemeslo než se stal loupežníkem
a)	kovář
b)	krejčí
c)	švec
d)	holič

6. Co choval Rumcajs ve vousech?
a)	vši
b)	včely
c)	blechy
d)	komáry

7. Z jaké kůry ušil Rumcajs Cipískovi střevíce?
a)	smrkové
b)	habrové
c)	bukové
d)	javorové

8. Václav Čtvrtek napsal knihu
a)	Kolotoč v Americe
b)	Kolotoč v Austrálii
c)	Kolotoč v Grónsku
d)	Kolotoč v Africe

9. Co nenapsal Václav Čtvrtek?
a)	O víle Amálce
b)	Kočičiny Kocoura Damiána
c)	Pohádky z Pařezové chaloupky
d)	Skřítek Racochejl

10. Jak se jmenovala Mančina sestra?
a)	Anka
b)	Hanka
c)	Blanka
d)	Janka

11. Proč skončil Rumcajs se svým řemeslem?
a)	pro urážku knížepána
b)	pro urážku starostenské nohy
c)	pro lásku k Mance
d)	pro nedostatek práce

12. Proč se chtěl Rumcajs oženit?
a)	z lásky
b)	pro peníze
c)	potřeboval hospodyni
d)	toužil po potomkovi

13. Proč se Řáholec jmenuje Řáholec? Co znamená slovo řáholiti se?
a)	těžce pracovat
b)	postít se
c)	rámusit
d)	smát se, veselit

14. Co ládoval Rumcajs do pistole?
a)	žaludy
b)	kaštany
c)	šišky
d)	broky

15. Jak se jmenoval sumec z Volšovečkova rybníka?
a)	Holdegrón
b)	Kubernát
c)	Goldberg
d)	Norbert

16. Jak se jemnoval starosta města Jičína?
a)	Rumpál
b)	Brumbál
c)	Humpál
d)	Krumpál

17. Kdo je větší? Křemílek nebo Vochomůrka?
a)	Křemílek
b)	Vochomůrka
c)	Jak kdy…

18. Kolik peněz Křemílek a Vochomůrka našli spolu s křepelkou?
a)	15 peněz
b)	5 peněz
c)	žádné
d)	25 peněz

19. Co vyrostlo Křemilkovi a Vochomůrkovi ze semínka?
a)	slunečnic
b)	divizna
c)	fiala
d)	pomněnka

20. Komu louskali Křemílek s Vochomůrkou ořechy?
a)	Bezzubce
b)	Pizizubce
c)	Jednozubce
d)	Plnnozubce

21. Kdo učesal vílu u Pařezové chaloupky?
a)	sedm větříků
b)	tma
c)	měsíc
d)	Křemílek

22. Co se vylíhlo Křemílkovi a Vochomůrkovi z vajec?
a)	kukačky
b)	pěničky
c)	datli
d)	sojky

23. Ke komu chodila Maková panenka na radu?
a)	ke staré borovici
b)	ke staré makovici
c)	ke staré slunečnici
d)	ke staré sově

24. Jak se jmenoval sok motýla Emanuela?
a)	Ali Baba
b)	Ibrahim
c)	Abraham
d)	Ali Amiri

Cesty k úspěchu
V současné době vrcholí na středních školách přípravy k přijímacímu řízení pro další školní rok a mnozí rodiče prožívají se svými dětmi první velké životní rozhodování.
Často se mne na náborových akcích rodiče ptají, zda i z naší Integrované střední školy ve Stodě je možné pokračovat úspěšně dál ve studiích či jak naši absolventi obstojí v tvrdých tržních podmínkách.
Chtěla bych proto veřejnost seznámit s několika osudy našich absolventů, kteří vlastní ctižádostivostí a pílí dokázali dojít dál než ostatní a kteří jsou důkazem, že i naše střední škola může být začátkem úspěšné životní kariéry.
Bc. Kamila Černá, dipl.spec., je v současné době učitelkou odborných ekonomických předmětů na naší škole, kterou opustila v roce 1998 jako absolventka oboru Management. Pokračovala ve studiu oboru sociální práce nejprve na VOŠ v Domažlicích, posléze pak vystudovala bakalářské studium na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Při zaměstnání pokračuje i nadále na ZČU v magisterském studiu, které ukončí v letošním školním roce. Protože se jí práce učitelky líbí, čeká ji ještě dvou semestrové studium pedagogiky, aby se stala plně kvalifikovanou pedagogickou pracovnicí.
Akademickými tituly se mohou pochlubit také Ing. David Pufer a Ing. Karel Heindl, kteří po maturitě v oboru mechanik elektronik vystudovali úspěšně elektrotechniku na ZČU v Plzni a oba pak pokračovali ve studiu doktorandském. Karlovo jméno najdete ve výzkumném týmu univerzity i v rozvrhu přednášejících. David pracoval později v Pedagogickém vzdělávacím centru v Plzni a provozuje jednu z menších internetových bezdrátových sítí.
Stanislava Kamarýtová se vyučila na naší škole v roce 2002 v oboru kadeřnice. Po vyučení pokračovala v nástavbovém studiu v Plzni v oboru vlasová kosmetika, kde složila maturitní zkoušku. Praktické dovednosti si rozšiřovala na odborné praxi ve škole i soukromě. Po skončení studia nastoupila do kadeřnické provozovny Dity Ritzové v Chotěšově. Tady získávala své první zákazníky. Její kolegyně bohužel tragicky zemřela a Stánina převzala celou zavedenou praxi. Dnes je známou kadeřnicí, za kterou jezdí zákaznice i z Plzně a širokého okolí a zvažuje personální rozšíření své provozovny.
Miroslav Kříž absolvoval ve Stodě učební obor kuchař - číšník. Po ukončení pokračoval v nástavbovém studiu, kde získal maturitní vzdělání a protože jeho cílem bylo pracovat s učni, absolvoval i potřebné pedagogické vzdělání. Svoje profesní dovednosti zdokonaloval po celou dobu studií brigádnickou prací v pohostinských provozovnách. Jeho profesní sen se mu splnil, v současné době je učitelem odborného výcviku na SOŠ v Horšovském Týně a je zde realizátorem náročného projektu školního bufetu, jehož chod plně zajišťují žáci školy.
Ing. Markéta Kočková, kterou možná znáte jako pracovnici odboru starosty města Stoda, kde pracuje na úseku školství, absolvovala na ISŠ Stod obor management v roce 1999. Následovalo studium ZČU v Plzni, kde na fakultě ekonomické získala titul Bc. a při zaměstnání pokračovala ve studiu veřejné správy na ČZU v Praze, kterou nedávno úspěšně ukončila.
Když jsem zmínila úřad našeho města, musím jmenovat i další naše absolventy maturitních oborů, kteří zde na různých odborech pracují a pro nás - jejich bývalé učitele - je příjemné se s nimi setkávat, ať už jsou to sourozenci Andrea a Radek Moltašovi, Magda Tichá, Martina Vyhnalová - Šenková, Jan Sedláček nebo Marie Zavřelová - Šípová.
Na závěr bych chtěla připomenout ještě jedno jméno, spojené s naší školou - Patrik Stoklasa. Student oboru management, který byl ve 3. ročníku přijat na Pražskou konzervatoř a 4. ročník u nás dokončil individuálně. Jeho hudební, herecká a zejména pěvecká kariéra se začala velmi slibně rozvíjet, měli jste možnost ho vidět hrát v několika TV inscenacích, ve vyhlášených muzikálech Kleopatra a Rebelové. Bohužel automobilová nehoda ukončila předčasně jeho život a zůstaly nám jen vzpomínky na jeho oblíbené vyzpěvování na chodbách školy a hudební vystoupení na slavnostních akcích školy.
Omlouvám se všem dalším, na které se v tomto článku nedostalo. Absolventů univerzit máme celou řadu, stejně tak úspěšných živnostníků a odborných pracovníků. Není možné všechny vyjmenovat. Vždy budeme rádi, když nám o sobě naši bývalí žáci dají vědět.
Mgr. Alena Sedláčková, zástupkyně ředitele ISŠ Stod

Budou Velikonoce …
Následující řádky jsem se rozhodl napsat poté, co jsem při přípravě velikonoční výstavy narazil na to, že vlastně o velikonocích nic nevím. Většina z nás přijímá fakt, že jsou každý rok na jaře v kalendáři, že se sluší obarvit vajíčka, že se peče beránek, že kluci mohou beztrestně pomlázkou "vyšupat" děvčata (a ještě za to dostanou výslužku!) atd. Víme tedy proč? Jsou to jen další prázdniny pro děti nebo je za tím něco víc? Víme kdy se slaví? S myšlenkou, že jsou na tom možná někteří stejně jako já, sedám tedy ke svému PC a zjišťuji informace:
- Velikonoce jsou slavností vzkříšení Krista, která je vrcholem liturgického církevního roku. Koncil nicejský (325) určil po delším sporu datum Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku.
- na Velikonoce se křesťané připravují 40ti denním obdobím nazývaným postní doba, které začíná Popeleční středou.
- vlastní Velikonoce se slaví v tzv. svatém týdnu, který začíná Květnou nedělí a má tyto další důležité dny:
Zelený čtvrtek, který připomíná Ježíšovu večeři v Getsemanské zahradě a jeho zajetí...
Velký pátek je připomínkou dne smrti Ježíše, kdy se konal proces odsouzení, jeho poprava i pohřeb Bílá sobota, Velikonoční noc, Velikonoční neděle - den zmrtvýchvstání. Následuje pak padesátidenní Velikonoční doba.
K Velikonocům patří několik symbolů:
Prvním je jistě velikonoční vajíčko, protože vejce obsahuje zárodek života, proto bylo již odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení.
Velikonoční beránek - v křesťanské církvi se beránek stal symbolem Božího Beránka.
Velikonoční zajíček - své místo má zajíc v mnoha náboženstvích, mytologiích - v řecké, egyptské, čínské, kde symbolizuje štěstí, plynoucí čas, krátkost života. V dnešní rozšířené evropské tradici je označován za toho, kdo o Velikonocích přináší vajíčka, nejlépe čokoládová.
Velikonoční koleda - po odeznění vážných náboženských svátků se lidová tradice vrací k projevům veselí a proudícího života. Přichází velikonoční koleda - pomlázka, konaná hlavně na velikonoční pondělí. Obchůzka po domech, veršovaná přání, polévání vodou a hlavně šlehání zelenými spletenými pruty, které údajně přináší "pomlazení". Odtud název předmětu, dne, někde i celých velikonoc.
Je toho skutečně dost, co jsem o Velikonocích nevěděl. Všechno se jistě do tohoto článku nevejde, ale pokud jste na tom podobně jako já, nebo pokud se vám prostě tradiční svátky, a těmi bezpochyby Velikonoce jsou, líbí, dovoluji si Vás pozvat na VELIKONOČNÍ VÝSTAVU. Tu pro Vás, ve spolupráci se stodskými školami a dalšími organizacemi, připravilo Městské kulturní středisko Stod právě proto, abyste se o tomto svátku dozvěděli ještě více. Nebo se tam prostě můžete potěšit krásou výrobků, které k Velikonocům patří.
Velikonoční výstava začíná 11. dubna a končí 17. dubna, bude probíhat ve velké zasedací síni Městského úřadu ve Stodě, a bude přístupná vždy od 9.00 do 17.00. Kromě velikonočních výrobků uvidíte v úterý zdobení kraslic a malování chodské keramiky, ve středu pak zdobení perníčků a pletení pomlázek. Budete mít možnost si některé drobné výrobky také zakoupit. Výstava bude mít také svoji vernisáž, na kterou Vás pozveme v úterý 11. dubna od 17.30 a kde budou účinkovat žáci ZUŠ ve Stodě. Zakončení výstavy si vzal "na starost" národopisný soubor z Postřekova, na jehož vystoupení Vás zveme o velikonočním pondělí, tj. 17. dubna od 16.00.
Tolik pozvánka, určitě přijďte.
Úplným závěrem bych chtěl popřát všem co nejklidnější prožití těchto svátků a pevné zdraví. Dovolím si ještě vyslovit jedno přání: snažme se být na sebe alespoň o Velikonocích hodnější.
Pavel Cích, vedoucí MKS Stod

Vesnice Stod
Asi před rokem jsme narazili na útlý několika stránkový sešítek z doby před 2. světovou válkou, který se zabýval historií Stoda. Byl psán v němčině. Protože se domníváme, že by vás to mohlo zajímat, předkládáme vám první část překladu, kterého se laskavě ujala slečna Milada Vlachová.
I. Časová epocha 1196-1315
Snažíme-li se proniknout do historie našeho rodného města, pak nám jsou určité náhledy do dřívějších dějin našeho rodiště nabídnuty díky životu blahoslaveného Hroznaty (okolo 1160 až 1217), jakožto díky pohnutým událostem křížových výprav.
Poté, co Hroznata v roce 1193 založil Klášter Teplá, následoval výzvy papeže Cölestina III. k účasti na křižácké výpravě do Svaté země, ano Hroznata se k tomu zavázal slibem. V testamentu z roku 1197 sepsaným před Hroznatovým odchodem jsou již Chotěšov, a spolu s ním i další državy, uváděny jako Hroznatův majetek. Jelikož se však v křížové výpravě z důvodu propuknutí moru mezi křižáky nemohlo pokračovat, poslechnul Hroznata příkaz papeže Cölestina, aby postavil druhý klášter, a tím se vykoupil. To bylo podnětem k založení kláštera premonstrátek v Chotěšově, jež Hroznata nechal vybudovat v letech 1202-1210. Tomuto nově založenému klášteru přenechal Hroznata své veškeré chotěšovské statky.
Vnější zastoupení kláštera, jakož i reprezentační právo připadalo příslušnému proboštovi. Na pečeti kláštera bylo zobrazeno trojnásobné jelení paroží a Hroznatův erbovní štít.
K Chotěšovskému panství patřila také ves Stod, která nyní byla díky založení klášteru a Hroznatově daru podřízena vrchnosti Chotěšovského kláštera. To je nejstarší informace, kterou se nám doposud podařilo o Stodu získat. Dokonce ani velkým historikům Köplovi a Sommerovi se nepodařilo najít ještě starší zmínku.
Nejstarší osídlení Stodu bychom podle prstencového stavebního stylu, který je možné najít na mnoha místech, měli hledat na levném břehu Radbuzy. K tomuto názoru se připojují i oba historici Jaroslav Kamper a Zdeněk Wirth.
Naši předci byli poddanými kláštera. Též v duchovních záležitostech byli podřízeni Chotěšovu, kde byli také pohřbíváni jejich zemřelí. Mezi obyvateli je možné rozlišovat dva druhy a sice majitele statků a půdy a chalupníky, o jejichž vzájemném vztahu nás informují pozdější události.
Také králi Václavu I. patřilo ve Stodě na začátku 13. století dědictví, které činilo více než 100 jařem půdy. V roce 1235 je Václav II. daroval Chotěšovskému klášteru, jako odměnu za zásluhy prvního probošta Zdislava, jež zde nastolil přísnou řeholní kázeň.
Právo pozemkového panství na samotu Laschan patřilo nejprve benediktinskému klášteru Kladruby. Druhý probošt Gotthard ji v roce 1250 získal do vlastnictví kláštera Chotěšov.
V potvrzovací listině týkající se majetku kláštera, jež nechal vyhotovit v roce 1272 papež Gregor X., je Stod jmenovitě potvrzen jako majetek kláštera. A klášter nezanedbával rozvoj naší obce.
První významnou událostí v dalšími historii našeho města, je pozvednutí vesnice Stod na městys v roce 1315.
...pokračování příště

Z nových knih v městské knihovně:
Kavky - Ken Follett
Děj románu je zasazen do období 2. světové války, těsně před vyloděním spojenců. Pro úspěch je důležité zničit komunikační linky. Proto je nutno sehnat a vycvičit tým žen, které proniknou přímo do ústředny. Dostanou krycí jméno Kavky.
Sedm Tibeťanek - Gerti Samelová
Kniha je určena laikům a nepředpokládá hlubší znalosti orientální medicíny. Uvádí vhodná cvičení tělesná i meditační pro různé typy žen a také alternativní léčebné postupy.
Bylinky - Marcus Webb
Autor je registrovaný léčitel a rehabilitační pracovník se soukromou praxí. U jednotlivých rostlin je přehledně vysvětleno, která část a jakým způsobem se používá pro léčení. Dále je uvedeno, zda se rostlina dá použít také ke kosmetickým nebo kuchyňským úpravám.
Impresionisté, Surrealisté
Obě knihy obsahují velké množství barevných reprodukcí známých i méně známých obrazů daného uměleckého směru s podrobným popisem.
Rafťáci - Milan Bárta
Trampoty, které zažívají Filip a Dany při prázdninovém sjíždění Vltavy jsou hlavním námětem této knihy, která vznikla na motivy stejnojmenného filmového scénáře. Určitě pobaví nejen teenagery, pro které je určena především, ale i všechny ostatní čtenáře se smyslem pro humor.
Uvolněte se, prosím - Jan Kraus
Známý moderátor a herec zpovídá osobnosti z politiky i showbyznysu s typickým nadhledem a nemilosrdnou ironií, ale i se značnou dávkou shovívavosti. Pokud chcete vědět, jak odpovídali Aňa Geislerová, Josef Vojtek, Štěpán Mareš nebo Pavel Fandovský, pak neváhejte a otevřete tuto knihu.
Inka - Alberto Vázquez
Dojemný příběh z říše dávných Inků v době jejího vrcholného rozkvětu napsal jeden z nejčtenějších současných španělských autorů. Má nerovný vztah princezny a prostého vojáka v přísně organizované říši vůbec nějakou budoucnost?
Život ve Třetí říši
Osm významných historiků se podílelo na vzniku této neobyčejné knihy, která se zabývá nejen nejznámějšími událostmi, ale také méně známými aspekty tohoto období. Například jak se žilo na vesnici nebo jak se zacházelo se sociálními vyděděnci.
Přírodní péče o zdraví
Terapie, cvičení a relaxační techniky jsou přirozeným způsobem, jak bojovat se stresem, zlepšovat pocit pohody a mít možnost plně si užívat života. Tato kniha je úvodem do čtyř nejpopulárnějších terapií, které se dnes používají.

Aerobic
Ve středu 15. 3. 2006 se ve sportovní hale města Stod konal druhý ročník Okresního přeboru základních škol v aerobiku jednotlivců. Celou akci pořádal místní DDM Stod. Přeboru se zúčastnilo celkem 90 dívek z osmi základních škol okresu Plzeň - jih. Dívky soutěžily ve třech kategoriích. V každé kategorii odcvičily dvacetiminutový blok základního kola a do následného finále postoupilo jen patnáct nejlepších dívek základního kola. Dívky hodnotila zkušená porota sestavená z učitelů TV a cvičitelek aerobiku.
V první kategorii se představila jako cvičitelka Lenka Jelínková z DDM Stod, druhou kategorii předcvičovala Markéta Průchová - finalistka MISS aerobik 2005 a třetí nejstarší kategorii vedla Pavlína Dudášová - ZŠ Nepomuk.
V první kategorii 3.- 5. třída se na třetím místě umístila Denisa Pelzerová - ZŠ Stod, na druhém místě Michaela Sotáková - ZŠ Stod a na místě prvním Barbora Dumsová - ZŠ Dobřany.
Ve druhé kategorii 6. - 7. třída se na třetím místě umístila Eva Baksová - ZŠ Stod, na druhém místě Andrea Zemanová - DDM Blovice a na místě prvním Michaela Berkovcová - DDM Blovice.
Ve třetí kategorii 8. - 9. třída se na třetím místě umístila Karolína Fišerová - ZŠ Dobřany, na druhém místě Monika Kudrnová - ZŠ Chlumčany a na místě prvním Lucie Veselá - DDM Blovice.

Milí spoluobčané,
jménem kolektivu třídy 8.B ZŠ Stod bychom vás chtěli seznámit s naším dlouhodobým projektem, který byl nápadem p.u. Zajíčkové. Všichni jsme se s chutí podíleli na realizaci našeho vlastního divadélka.
V září jsme začali výrobou loutek, poté jsme pokračovali tvorbou samotných tří příběhů a kulis. Vyvrcholením našeho projektu se stalo maňáskové představení v mateřské škole. Zde nás podpořila spousta malých diváků. Vůbec se nám nechtělo odtud odejít, a tak jsme si s dětmi ještě pohráli ve třídě a zaskotačili na zahradě.
Doufáme, že se jim naše pohádky líbily, a těšíme se na další setkání s nimi.
za žáky 8.B ZŠ Stod B.Dlouhá, K.Schejbalová, T.Svobodová, A.Vlková

Prstýnkový čtvrtek
Čtvrteční odpoledne 16. března jsme v DDM využili k zajímavé kreativní akci.
Z polotovarů, kovového kroužku a lákavě vytvarovaného sklíčka, jsme si vyráběli prstýnky. Technikou podmalby zvládly i ty nejmenší děti vytvořit úžasný prstýnek . Než barva zaschla, pustili jsme se do navlékání korálků a za chvilku byl další šperk na světě.
Všech dvacet lidiček, byly mezi námi i dvě dospělé dámy, odcházelo domů s rozzářenýma očima. Doufám, že další akce bude opět takhle úspěšná.
Blanka Multrusová

Kalendář kulturních akcí duben - květen 2006
kontakt: MKS Stod
tel.: 379 209 481
e-mail: mks@mestostod.cz
duben
Rozhledna Křížový vrch otevřena od 1. 4. 06 do konce října o sobotách, nedělích a ve svátcích od 10.00 do 17.00 hodin.
1. 4. Taneční zábava v kulturním domě, hraje skupina KRLEŠ a ŠKWOR
4. 4. Divadelní představení Antonína Procházky "S tvojí dcerou ne" v kulturním domě od 19.00 hodin, v hlavní roli Petr Nárožný, předprodej vstupenek v městské knihovně
8. 4. Zábavné odpoledne pro klienty ÚSP Stod.
9. 4. Taneční soutěž v kulturním domě. Celostátní soutěž v tanečním sportu ve standardních a latinskoamerických tancích. Dětská, juniorská a dospělá kategorie výkonnostních tříd D, C, B. Začátek soutěže v 10. 00 hodin.
11. 4. Velikonoční koncert ZUŠ v 17.30 hodin v zasedací síni Městského úřadu a zahájení velikonoční výstavy od 11. - 17. 4. 06. Výstava je otevřena každý den od 9.00 - 17.00 hodin, v úterý 11. 4. a ve středu 12. 4. jsou na programu ukázky velikonočních zvyků ( malování vajíček, pletení pomlázek, zdobení perníčků, malování chodské keramiky).
15. 4. Taneční zábava v kulturním domě, hraje skupina ARAKAIN
27. 4. Staropražští heligonkáři Štěpána Kozáka v kulturním domě od 17.00 hodin, pořad pro střední a starší generaci.
30. 4. Pálení čarodějnic na Křížovém vrchu. Slet čarodějnic zažíná v 18. 00 hodin. Na programu je ukázka šermířů, soutěže, vyhlášení nejlepší čarodějnice, možná je prohlídka okolí z rozhledny. Zajištěna je hudba a občerstvení.

květen
5. 5. Pietní akt v Háji umučených od 17. 00 hodin a položení květin ke hrobu 241 obětí transportu smrti z 2. světové války.
6. 5. Rybářské závody v Lelově na návsi. Prezentace od 6. 00 hodin, v 7. 00 zahájení, v 9. 00 otočka, ve 12. 00 konec závodu, ve 13. 00 vyhlášení vítězů, od 13. 00 hudba Franta Toman ze Škrchleb.Zúčastnit se může každý i bez rybářského lístku, vstup volný, startovné 100,- Kč. Hlavní cenou je horské kolo.
10. 5. Den matek v kulturním domě od 17. 00 hodin. V programu se představí děti z MŠ, ZŠ, ZUŠ a učni z ISŠU.
18. 5. Absolventský koncert ZUŠ od 17. 30 hodin v zasedací síni MěÚ.
20. 5. Taneční zábava v kulturním domě, hraje skupina KEČUP
26. - 27. 5. GIGANTFEST - Klášterní dvůr Gigant v Záluží u Stoda, zahájení v pátek od 17. 00 hodin, účinkují: Nezmaři, Žalman a spol., Wabi Daněk, Jen tak tak, Slepá kolej, Modrotisk, Viki a Bobeš a další…
v sobotu od 9. 00 hodin stará řemesla, tradice, historie, jarmark, chovatelé, lodní modeláři , semináře, soutěže…Bohatý program pro děti i dospělé po celý den v parku a u Dvorského rybníka, hudební soutěž pro děti do 15 let, výstava Lidová plastika, od 17. 00 hodin účinkují: Věra Martinová, Strašlivá podívaná, Lokálka, Blue Gate, Máci, Samson a jeho parta, Za, Malá pohoda a další…
Konferenciér festivalu Láďa Souček, zvuk Mirek Hron. Bohaté občerstvení, speciality na grilu, koláče, nealko + alko nápoje, možnost stanování.
27. 5. Taneční zábava v kulturním domě
28. 5. Den dětí - sportovní odpoledne se soutěžemi na stadionu města
29. 5. Zdeněk Izer a Petr Freund v pořadu "Dnes vás baví holohlaví" od 17.00 hodin v kulturním domě
Připravujeme: Fotbalové utkání klubu Amfora a výběru Stoda 11. 6. 06 v 10. 30 hodin
Výstava loutek divadla Alfa 12. - 23. 6. 06
Kinematograf bratří Čadíků 28. 6. - 2. 7. 06 v letním kině
Výstava fotografií - Stod v minulosti a současnosti, co nám město hyzdí a co nám zde vadí.

Českého medu ubývá
V uplynulém měsíci proběhla výroční členská schůze základní organizace Českého svazu včelařů. Jako na každé výroční schůzi proběhlo projednání zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření za rok 2005. To byly v podstatě rutinní činnosti schůze, avšak mnohem zajímavější byly závěry z volné diskuse. I když v roce 2005 se zvýšil počet včelařů v naší organizaci o dva členy, je mnohem důležitější a alarmující, že dlouhodobě se počet včelstev v naší lokalitě snižuje. To je dáno především stále rostoucími vstupními náklady a neodpovídající výkupní cenou medu. Místní včelaři se věnují chovu včel především z důvodu osobní radosti z práce se včelami a ze založené tradice. Těší je, že produkují kvalitní med a se znepokojením sledují ztrátu kvality medu v obchodní síti. Mnohem raději prodají med svému sousedovi, než aby jejich med byl smíchán s dovezeným medem nebo dokonce s medovými náhražkami, a tím znehodnocen.
-jr-

Zákon o sociálních službách
Od 1. ledna 2007 vejde v platnost zákon o sociálních službách, který se dotkne téměř každého zdravotně postiženého občana. Jestli se chcete dovědět o nastávajících změnách více, můžete se informovat na bezplatné telefonní lince poradny "Paragrafík" - 800 100 250 nebo na www.ligavozic.cz.
Leoš Spáčil, Liga za práva vozíčkářů[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 1)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter