Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 15. 10. 2006 (5384 přečtení)

číslo 7 / 2006     Ročník XI.
Textová verze Stodských listů, které v papírové podobě dostávají zdarma do schránek všechny domácnosti ve Stodě.

Volební období končí …
Protože jsou za dveřmi komunální volby, zeptali jsme se starosty města pana Lubomíra Jungbauera na zhodnocení uplynulého čtyřletého volebního období.
Blíží se komunální volby, můžete stručně zhodnotit uplynulé funkční období?
Hodnotit samozřejmě musí občané našeho města, ale osobně si myslím, že se zastupitelstvu podařil kus dobré práce. Nesmíme zapomenout, že hned na počátku funkčního období se muselo řešit rychlé odstranění povodňových škod z roku 2002 a zároveň zajistit funkčnost nového pověřeného úřadu třetího stupně. Mohu říci, že to byl pro všechny pořádný „zápřah“.
Kolik finančních prostředků se vynaložilo na investice?
Když ekonomický úsek vše spočítal, vyšplhala se částka v kapitole investic nad 215 miliónů korun. To je ještě lepší výsledek než v minulém volebním období a poměr získaných dotací od státu a EU (60%) je také velmi dobrý.
Je opravdu tak složité získat prostředky z EU, jak nás o tom stále v médiích přesvědčují?
Kdo to nezažil, neuvěří. Kritizujeme sice naši přebujelou administrativu, ale to je zlomek toho, co nás třeba čekalo k získání dotace na akci „Čistá Radbuza“. Bohužel, naši úředníci se „rychle“ učí. Tak to bude všude brzo stejné.
Jednou z akcí, která nepochybně zůstane rozpracovaná i pro další volební období je oprava budovy ZŠ. Jaká je další perspektiva?
Zrušením okresů jsme přišli o možnost stavět novou školu. Zastupitelé museli přehodnotit celou situaci a zvolit variantu postupné rekonstrukce budov ZŠ. V letošním roce budeme realizovat druhou etapu opravy budovy na Komenského náměstí v hodnotě 19 miliónů korun. K celkovému dokončení bude však nadále chybět 20 miliónů korun. Pokud se podaří získat dotaci, chceme vyměnit všechna okna v budově v Hradecké ulici, jídelně a družině.
Náročná ale byla také i příprava prozatímních prostor na vyučování?
Jistě hlavně finančně a časově. Zastupitelé uvolnili na úpravy a stěhování 5,5 miliónů korun, které však následně chyběly při opravách chodníků a komunikací. Kdo navštívil třeba učebny v bývalém skladu milicí však uzná, že to byla investice potřebná.
Na další rozvoj města má vliv také jeho zadluženost. Občany by jistě zajímalo, jak je na tom po této stránce Stod?
Ke každé investiční akci, kde je použita dotace, musíme dokládat tak zvanou „dluhovou službu“, což je zadlužení v poměru k rozpočtu města. Podařilo se nám doplatit některé úvěry na vodovod a kanalizaci, a tak míra zadluženosti klesla na 6,04 procenta. Tento výsledek v porovnání s ostatními městy Plzeňského kraje je velmi dobrý. Nic tedy nebrání realizaci dalších rozvojových programů města.
Jste individualista nebo jste pro týmovou práci?
Myslím si, že jsem tak trochu od všeho. Co by byl platný sebelepší nápad, bez dobrého realizačního týmu a opačně. Měl jsem to štěstí, že jsem mohl 4 roky spolupracovat s výborným týmem ve vedení města, tím myslím i radu i zastupitelstvo.
Závěrem – jak hodnotíte práci zastupitelů a vaše přání do voleb?
Jak jsem již řekl, hodnotit musí voliči, ale mám- li říct svůj názor, práce tohoto zastupitelstva byla na velmi dobré úrovni. Ne všechno se povedlo, ale zastupitelé neplýtvali elánem na politické rozmíšky a snažili se najít to nejlepší řešení pro město a jeho občany. A nebylo to vždy zrovna jednoduché! Zasedal jsem již ve třech zastupitelstvech a z mého pohledu byla práce tohoto zastupitelstva jednoznačně nejlepší a chci jim za to všem touto cestou poděkovat. Věřím, že v nadcházejících volbách si občané vyberou své zastupitele, kteří posunou rozvoj města zase o pěkný kus dál.

Oprava sportovní haly
Jak jsme vás již informovali, v letních měsících proběhla generální oprava podlahy a některých zařízení ve sportovní hale na stadionu. Snímkem se vracíme do doby, kdy odborná firma zhotovovala znak města ve středu hrací plochy. Celá rekonstrukce přišla městskou pokladnu na necelé 2 milióny korun, z čehož 50% bylo uhrazeno ze státní dotace.

Nové označníky
V našem městě se objevily první označníky, které budou informovat návštěvníky města o nejdůležitějších budovách a místech ve městě. V příštím roce dojde k rozšíření těchto informačních stojanů do dalších částí města a v budoucnu se počítá s označníky jednotlivých ulic.

Jednostranné zvyšování nájemného
Dne 31.3.2006 nabyl účinnosti zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Zákon zavádí nové pojmy: „snížená kvalita bytu“ (dříve kategorie 3 a 4) a „základní kvalita bytu“ ( dříve kategorie 1 a 2 ). Dále zákon upravuje podlahovou plochu bytu. Jednou polovinou se započítává pouze podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi a podlahová plocha balkónů, lodžií a teras. Nájemné za zařízení spadá výhradně do oblasti stanovené dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem.
Cílová hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu je úroveň nájemného, které může být během 4 let dosaženo prostřednictvím jednostranného zvyšování nájemného – tj, nejdříve k 1. lednu 2010. Jednostranné zvyšování nájemného v tomto přechodném období směřuje právě k dosažení této „cílové hodnoty nájemného“. Základní ceny pocházejí ze statistiky kupních cen nemovitostí, kterou zpracovává ministerstvo financí. Z údajů této statistiky byly pro účely zvyšování nájemného zjištěny tzv. základní ceny za metr čtverečný podlahové plochy bytu. Tyto ceny se budou každoročně aktualizovat k 1. červenci. Jednostranné zvyšování nájemného se nevztahuje na všechny byty ( např. na byty jejichž výstavba nebo dostavba byla povolena po 30. červnu 1993 a na jejichž financování byla obcím poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů na výstavbu nájemních bytů, a to po dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace). Pokud se pronajímatel na změně nájemného s nájemcem nedohodne, může nájemné jednostranně zvýšit pouze 1 x ročně, a to počínaje 1. lednem 2007. Následující roky může pronajímatel zvyšovat nájemné vždy k 1. lednu, popřípadě později, nikoliv však zpětně. Rozhodnutím Rady města Stod, ze dne 4. září 2006 se bude navýšení nájemného uplatňovat každý rok.
Miroslav Hořan, správce bytových prostor města Stod

Úprava rozpočtu
Na posledním říjnovém zasedání zastupitelstva bude projednána změna č.2 rozpočtu města Stod na rok 2006.
Rozpočet se v příjmové i výdajové části navyšuje ze 77,5 na 83,7 mil.Kč.
Zvýšení rozpočtu představuje vyšší daň z příjmu placenou obcí, rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ financovaná z dotace a vlastních prostředků v celkové výši téměř 2 mil.Kč a změn několika dalších položek rozpočtu.
Město do konce roku 2006 počítá ještě s dalším navýšením rozpočtu o dotaci a vlastní prostředky na 2.etapu rekonstrukce ZŠ,což představuje dalších cca 14 mil.Kč a výměnu oken v ZŠ Hradecká ulice za téměř 2 mil.Kč financovanou opět státní dotací a podílem vlastních prostředků.Rozpočet města tak dosáhne pravděpodobně výše téměř 100 mil.Kč.
Ing.Antonín Pazour

Pohádkový test pro chytré děti
První říjnový týden je týdnem knihoven. Městská knihovna ve Stodě proto vyhlásila soutěž pro děti. Každé dítě, které se soutěže zúčastní a správně odpoví na otázky z pohádkového testu se může bezplatně přihlásit do knihovny. Vyplněný test je ale nutno odevzdat v knihovně do 31.října 2006. Správné odpovědi budou zařazeny do losování a jeden výherce obdrží navíc knižní dárek.
1. Chlapeček, co má na hlavě cylindr a krásná žlutá křídla + holčička se sukýnkou z červené polní kytičky.
2. Ne moc hezké mláďátko, které vyrůstalo u jiné maminky a všichni se mu ze začátku smějí.
3. Malé černé zvířátko, které žije pod zemí a chtělo by mít jeden kus oblečení s velkýma kapsama.
4. Panáček, kterého si tatínek vyřezal ze dřeva a vždycky když lhal, tak mu povyrostl o kousek nos.
5. Dvě zvířátka, která se spolu přátelila, pekla dort, myla spolu podlahu a našla panenku, která tence plakala.
6. Velký pes, který patřil malé holčičce Áje.
7. Princezna, která měla víc než pět malých kamarádů a žila s nimi v chaloupce v lese.
8. Plyšová hračka, která se kamarádí s tygrem, oslíkem a prasátkem.
9. Hrozně moc malých puntíkatých pejsků.
10. Děvče, které muselo všem sloužit, navíc ještě přebírat hrách a čočku, ale nakonec se provdalo za prince.
11. Pohádka o jednom, který hodně vyrostl, o druhém, který byl tlustý a o třetím, který dobře viděl.
12. Princezna, která měla vlasy skoro jako z drahého kovu.
13. Kluk ze dřeva, který svému tatínkovi říká taťulda.
14. Zvířátko, které rádo mlíčko a zažije spoustu dobrodružství s klukem Pepíkem.
15. Dva spolužáci – kluk a holka, kteří vlastní kus poškozeného telefonního přístroje.
16. Pohádka o domečku v lese, který byl celý z jedlé hmoty.
17. Malá holčička, která se oblékala do jedné barvy a vyzrála na vlka.
18. Holčička, která kamarádila s Tomíkem a Anikou, doma měla koně a ve jméně součást oblečení, které se nosí na nohách.
19. Další holčička z říše hmyzu, který dává med.
20. Princezna, která usnula na sto let a celé království zatím obrostlo pichlavým keřem.

Začala největší investiční akce
V těchto dnech byla zahájena nejrozsáhlejší investiční akce v našem městě. Během jednoho roku výstavby bude vyměněna převážná část staré, nevyhovující kanalizace na pravobřežní části města. Velkou rekonstrukcí projde rovněž čistička odpadních vod, kdy bude rozšířena její kapacita a budou doplněny technologie, které zajistí čištění splaškových vod podle norem EU. Dílo zhruba za 130 miliónů korun bude dokončeno ve 4. čtvrtletí roku 2007. Bude to jistě nepříjemná zátěž pro občany bydlící v ulicích, kde dojde k výstavbě. Žádáme vás proto o trpělivost a ohleduplnost. Je nutné znovu upozornit, že každá nemovitost bude napojena na novou kanalizaci jednou přípojkou, kterou po hranici soukromého pozemku hradí město. Pokud bude nutné vybudovat další napojení z nemovitosti, hradí si celé připojení její majitel. Dále upozorňujeme, že někteří občané dosud nezaplatili stanovený poplatek za připojení. Celá přípojka, tedy i veřejná část, se stane po kolaudaci majetkem vlastníka nemovitosti.

Spolek „TRADICE“
Obracíme se na milovníky historie a tradičních zvyků. Naším záměrem je založit spolek, kterému pracovně říkáme „Tradice“, v němž by byly dveře dokořán právě takovým lidem. Náplní spolku by bylo pomáhat při organizování různých akcí, které se opírají právě o tradiční zvyky, jako jsou Velikonoce, Vánoce, Masopust a další. Další činností spolku by bylo tyto zvyky mapovat a uchovávat pro budoucí generace. Byli bychom také rádi, kdyby se členové spolku „ponořili“ do historie města Stod a jeho okolí, protože je spoustu otázek, na které ještě neznáme odpověď.
Máte chuť v tomto spolku pracovat? Pomůžete nám? Přijďte se přihlásit na MKS ve Stodě na radnici.
Pavel Cích, vedoucí MKS

Začal nový školní rok
A u nás v Integrované střední škole ve Stodě zahájilo studium 150 nových žáků denního i dálkového studia. Celkový počet žáků naší školy je nyní 395.
Budova školy na Plzeňské ulici a také vedlejší budova ředitelství vylepšily přes prázdniny svůj vzhled osazením nových oken. Výměna byla dokončena i v budově školního kadeřnictví.
V dílnách elektro oborů v Hradecké ulici došlo k přestavbě interiérů některých učeben.
V novém školním roce opět zveme veřejnost k návštěvám naší kadeřnické provozovny, kde si můžete dopřát kadeřnické služby za velmi výhodné ceny. Nově poskytujeme také manikůru a modeláž nehtů gelem s UV lampou.
Příznivce naší školní restaurace na Komenského nám. potěší jistě zpráva, že od října začne pravidelný provoz tohoto zařízení pro veřejnost, pravděpodobně ve třech dnech v týdnu. Rádi bychom využili v prostorách restaurace spolupráci s ÚSP ve Stodě a nabídli zde k potěšení oka i k prodeji keramické výrobky klientů ústavu.
Ke konci loňského školního roku jsme v rámci ICT programu školy dokončili propojení všech našich budov internetovou sítí, začaly fungovat intranetové stránky pro potřebu zaměstnanců i žáků školy a telefonní kontakt mezi budovami byl nahrazen využitím internetového komunikačního programu Skype.
Ve výběrovém řízení bylo schváleno nové logo školy, jehož autorem je náš bývalý žák Pavel Šmidingr, dipl. spec. a které bude základem nových webových stránek školy.
V letošním školním roce nás čeká několik nových projektů. Škola se stala partnerem projektu "Vývoj a realizace programu vzdělávání lektorů, metodických a řídících pracovníků dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji" v rámci Operačního programu ESF Rozvoj lidských zdrojů a dále jsme získali dotace z MŠMT na dva projekty využívání moderních prostředků informačních technologií v praktické výuce oborů kuchař – číšník a bezpečnostní systémy.
Zájemce o studium na naší škole upozorňujeme na termín dne otevřených dveří – čtvrtek 11. ledna 2007, kdy bude možné navštívit všechny naše budovy. Pro vážné zájemce 9. tříd z místní ZŠ uspořádáme i letos exkurzi v našich dílnách odborného výcviku, kde si budou moci prakticky vyzkoušet zvolené řemeslo.
Mgr. A. Sedláčková, zást. ředitele

Kurz tance a společenské výchovy
Jako každoročně na podzim se ve stodském kulturním domě sešli mladí pánové a mladé slečny, aby se zdokonalili v tanci a dozvěděli se tom, jak je vhodné chovat se ve společnosti. Letos je přihlášeno přes padesát pánů a slečen, kteří se poprvé sešli 8. září v 18.00 ve velkém sálu kulturního domu ve Stodě. Na všechny večery tohoto kurzu se můžete přijít podívat i Vy. Určitě se je na co dívat. První prodloužená měla téma „Setkání českých historických osobností“, druhá prodloužená bude 3. 11. a na závěrečný ples zveme diváky 1. 12.. Letošním pořadatelem kurzu je Městské kulturní středisko, výuku zajišťuje Taneční škola DANCE. Ještě připomínáme, že vstup na všechny akce kurzu je jen ve společenském oděvu.
MKS Stod

Zahájení mateřského centra v DDM
Dne 11.9.2006 zahájilo svou činnost Mateřské centrum Mája pro všechny maminky na mateřské dovolené a jejich děti, tatínky, babičky, chůvy, kteří se chtějí setkávat s lidmi podobných zájmů, trávit svůj volný čas a získávat nové zkušenosti.
Chceme maminkám umožnit, aby se setkávaly s ostatními maminkami a mohly si mezi sebou předávat své zkušenosti s výchovou svých ratolestí. V pondělí,středu a čtvrtek máme otevřen klub Sluníčko, kdykoliv od 9.00 do 12.00 h.
Na první schůzce v pondělí 11.9. 2006 se sešlo 10 maminek s dětmi od 1-3let. Děti z počátku okukovaly nové prostředí, ale nakonec je pohltilo kouzlo nově vybaveného a upraveného Sluníčka. Děti řádily v bazénku plného kuliček a spokojeně si dohromady hrály.
Pro všechny dětičky s maminkami, které si chtějí protáhnout tělíčka je vyhrazené středeční pravidelné cvičeníčko a tancováníčko, které bude probíhat na cvičebním sále v DDM od 10.00-11.00h. Ve středu 13.9. 2006 si přišlo zacvičit 18 dětí s maminkami.
Čtvrteční dopoledne od 10.00 do 11.00 h je vyhrazeno pro malinké malíře a malířky, kteří se nebojí pastelek ani vodovek. Na první kreslení přišlo 7 dětí s maminkami. Společně jsme malovali říkanky a pohádky, které jsme si vyprávěli.
Když se dětem nebude chtít kreslit ani psát mohou dovádět v klubu Sluníčko.
Jsme rádi, že se u nás dětičkám i maminkách líbí. Doufáme, že i nadále s námi budou trávit dopoledne plné her a zábavy a společně vybudujeme mateřské centrum, kde se budou děti spokojeně trávit čas se svými vrstevníky. Vaše dotazy zodpovíme na telefonu DDM pí.Jelínková a Bažantová
Bažantová Blanka

Z činnosti svazu zdravotně postižených
V souladu se svým plánem připravil Svaz kombinovaný autobusový zájezd, kterého se zúčastnilo 45 osob. Nejprve byla připravena velmi zajímavá exkurze Vinařských závodů Sekt Bohemia ve Starém Potenci s pokračováním na zámek Kozel. Pak zájezd pokračoval na zámek Zbiroh. Letos poprvé mohli vstoupit do zbirožského zámku návštěvníci. Tam, kam mohl jen Jan Lucemburský, Karel IV. či Václav IV mohou dnes obyčejní smrtelníci. Součástí návštěvy zbirožského zámku byla i ukázka výcviku dravého ptactva – ojedinělá akce, kdy se různé druhy ptáků „proháněly“ v těsné blízkosti návštěvníků. Akce byla zakončena na Selském dvoře v Biskoupkách při hudbě k tanci i poslechu. Další akcí bylo soustředění 46 ti členů SZP v rekondičním středisku ve Zdíkově na Šumavě s obvyklou rehabilitační péčí. Do tohoto programu byly vloženy návštěvy za koupáním v Prachaticích, návštěvy Kvildy a přilehlých částí chráněné oblasti Šumavy, až k pramenům Vltavy a pobytem u Jezerní a Chalupské slati. Velmi zajímavá byla návštěva Hoštic u Volyně, do míst z filmu Slunce, seno, jahody … atd. Po prohlídce byly položeny květiny na hrob zpěváka Michala Tučného. Následovalo setkání s režisérem panem Zdeňkem Troškou, který povyprávěl různé zajímavosti z natáčení uvedených filmů. Bylo to báječné setkání s milým člověkem a byla to tzv. třešnička na dortu při ukončení rekondice.
Václav Skala, předseda SZP

Nové webové stránky
Možná jste někteří už zjistili, že Městské kulturní středisko Stod má novou internetovou stránku. Jak víte, součástí MKS Stod je i městské informační centrum, jehož úkolem (kromě jiného) je i prezentace města Stod a informování o dění v něm prostřednictvím internetu. Na stránce najdete zmínku o historii města, Křížového vrchu a znaku města, dozvíte se o tipech na výlet, máte možnost získat důležitá telefonní čísla. Také se můžete podívat na připravované akce z oblasti kultury a sportu, můžete shlédnout fotogalerii. Nechybí ani odkaz na kterém máte možnost sdělit nám Vaše připomínky. A spoustu dalších věcí tam najdete. Nejlépe to zjistíte, když stránku navštívíte, a to na adrese: www.stod.eu. Samozřejmě je také v provozu webová stránka Městského úřadu Stod, na které naleznete důležité informace o zastupitelstvu a radě města a také informace jednotlivých odborů města. Nechybí ani úřední deska a telefonní seznam MěÚ Stod. Adresa této stránky je: www.mestostod.cz.
Pavel Cích, vedoucí MKS Stod

Zamysleme se…
Při toulkách Šumavou jsem v jednom penziónku narazila na podobné periodikum jako naše Stodské listy – bylo to v Borových Ladech, tedy tzv. BOROVINY. Zaujal mne krom jiného článek s ekologickou tématikou aneb „jak třídit a ukládat domácnostní odpad“.
Vím, není to zrovna dovolenkové téma, ale rozhodně stojí za zamyšlení, už jen z toho důvodu, že se mi zdálo, že naše Šumava krásní, nejsou vidět černé skládky a kupodivu jsem neviděla ani takový nepořádek u kontejnerů, jaký bohužel dost často vídám při cestě do zaměstnání v našem městě – Stodě.
Přesto, že naše město také vzkvétá, máme zde příjemná místa, pěší zóna, upravené Komenského i hlavní náměstí, přesto vše krásné si my sami – občané své město hyzdíme. Proč?!
Vždyť stačí tak málo, začněme každý u sebe.
- Opravdu musím zahodit „vajgla“ na tom krásném chodníku?
- Opravdu musím vyplivovat žvýkačku na tu novou dlažbu?
- Opravdu musím odhodit papírek od nanuku…?
- Opravdu musím naházet odpadky kolem kontejnerů..?
Zamysleme se, stačí vážně málo, a život bude příjemnější.
Irena Tomanová

Vítaný host
Upozorňujeme občany na možnost koupě časopisu s názvem „Vítaný host“. Jedná se o čtvrtletník pro příznivce Plzeňského kraje, ve kterém máte možnost se seznámit s krásami našeho regionu, „navštívit“ známá místa a v neposlední řadě se mnoho dozvědět. Časopis je celobarevný, plný fotografií a zajímavého textu. Cena jednoho výtisku je 42,- Kč, starší čísla pak 30,- Kč, získat jej můžete v Městském kulturním středisku Stod .
MKS Stod

Drakiáda
Dům dětí a mládeže Stod pořádá v sobotu 21. října II. ročník drakiády. Čeká vás soutěž o nejoriginálnějšího a nejvytrvalejšího draka. Sraz účastníků je na průmyslové zóně před MURRem ve 13.00 hodin. Můžete si také přijít vytvořit svého draka pod odborným dohledem do DDM od 10.00 do 12.00 hodin. Cena za materiál činí 50,- Kč. Na výrobu je nutno se předem přihlásit ( nejpozději do 18.10.). TEL. 377 901 263

Z policejního zápisníku
Nezvěstice - Do budovy benzínové čerpací stanice se vloupal neznámý pachatel. U okna na toaletě přeštípl ochrannou mříž a vnikl dovnitř. Zde z prodejního pultu sebral cigarety různých značek. Způsobená škoda byla odhadnuta na pět tisíc korun. Vyšetřování případu nadále pokračuje.
Stod - Ze společné sušárny v bytové jednotce v Sokolské ulici odcizil neznámý chmaták kufřík s elektrickou vrtačkou. Majiteli tím vznikla škoda deset tisíc korun. Po zloději policisté stále pátrají.
Přeštice - Policejní komisař obvinil pětatřicetiletého muže z Jablonce nad Nisou z trestného činu krádeže. Kriminalisté zjistili, že obviněný se v červenci vloupal do automobilu Škoda Felicia, které řidič odstavil v Pobřežní ulici. Pachatel si otevřel dveře vozidla pomocí ramínka ze stěrače automobilu Trabant. Uvnitř felicie odcizil autorádio v hodnotě tisíci korun. Stejným způsobem vnikl v květnu do další felicie ve Smetanově ulici. Z automobilu si odnesl rádio s přehrávačem, které následně prodal zatím neznámé osobě.
Nové Mitrovice - Barevný televizor, dámské horské kolo, stan, oblečení a dva spací pytle si přisvojil zatím neznámý pachatel, který se vloupal do rekreační chaty v katastru obce Nové Mitrovice. Zloděj u objektu vypáčil dřevěné okenice, rozbil skleněnou výplň okna, kterým vlezl dovnitř. Třiapadesátiletá majitelka vyčíslila hmotnou škodu na osmatřiceti tisíc korun. Policie po pachateli nadále pátrá.
Chotěšov - Do osobního vozidla Kia, které řidič odstavil v Nové ulici, se vloupal zatím neznámý pachatel. Nejprve rozbil skleněnou výplň okna pravých dveří, následně vnikl dovnitř. Zde sebral autorádio. Způsobená škoda byla vyčíslena na deset tisíc korun. Po pachateli policisté nadále pátrají.
Chotěšov - Z trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění je podezřelý pětačtyřicetiletý muž z Domažlicka. Policejní hlídka jej kontrolovala na silnici v obci Chotěšov, když řídil osobní automobil Fiat. Při kontrole vyšlo najevo, že řidič není držitelem řidičského oprávnění.
Zpracoval: kpt. Mgr. Jana Václavová

Letečtí modeláři opět úspěšní!
Členům Modelářského klubu Stod ještě soutěžní sezóna neskončila, ale tři vrcholy již mají za sebou a to Mistrovství České Republiky v kategoriích F1G, F1H a P30.
Ze všech soutěží přivezli členové našeho klubu cenné kovy, dokonce ty nejcennější! V kategorii F1G vybojoval (s plným počtem bodů) titul Mistr ČR pro rok 2006 Pavel Bejček, Milan Bejček skončil stříbrný, Václav Jiřinec získal stříbro v kategorii F1H a v kategorii P30 urval pohár pro Mistra Milan Bejček, ani on neztratil v celé soutěži žádný bod.
pb

Na kafíčku s....
Jedním z autorů, kteří pravidelně vystavují svá díla u nás v městské knihovně je pan Jaroslav Hanke. Když jsme spolu připravovali jeho říjnovou výstavu, samozřejmě došlo i na popovídání.
Kdy jste vlastně v sobě objevil touhu malovat?
Člověk na sobě sám pozoruje cit pro detail, cit pro barvy apod. Já jsem prostě rád kreslil a ve škole jsem měl štěstí na pana učitele. Během války tady naše rodina zůstala a já jsem chodil do německé školy. V měšťance jsem měl tohoto pana učitele a ten mne nechával malovat, vytvářel mi prostor na kreslení i v jiných hodinách. Takováhle podpora se už dnes málo vidí.
Vím, že jste prošel zajímavou životní cestu, mohl byste ji ve zkratce popsat?
Ano. Narodil jsem se v Horšovském Týně, ale od roku 1938 jsme žili ve Stodě. Jak už jsem říkal hodně jsem maloval, takže jsem to v roce 1946 zkusil s Akademií výtvarných umění v Praze. Tam jsem byl přijat (pan Hanke to říká velice skromně, ale my víme, že tehdy bylo přijato 16 ze 600 uchazečů – pozn. redakce). Pak přišel rok 1948. Já jsem byl aktivní v tzv. Klubu akademiků národních socialistů a to se tehdy „nenosilo“, proto jsme z akademie museli odejít.
Kam jste tedy odešel?
No na vojnu. Narukoval jsem na školu pro důstojníky v záloze do Žamberka. V roce 1949 přišel příkaz – zřejmě vzhledem k minulosti – školu opustit. Museli jsme tedy sundat zlaté knoflíky a označení aspirantů a byli jsme odveleni. Přišla Plzeň, Stříbro, pak Vysoké Mýto, šachta v Ostravě a nakonec jsem po vojně skončil v hutích plzeňské Škodovky. V roce 1954 mne napadlo, že se pokusím o studium na akademii ve Vídni. Německy jsem uměl, tak proč ne. Zaslal jsem tam své práce a byl jsem přijat. Jenže začaly potíže s vystavením pasu a s výjezdem vůbec, takže se moje studium, díky zásahu státní bezpečnosti neuskutečnilo.
A co rok 1989, to musela být pro Vás změna?
To ano. Měli jsme ideály, že se to tady všechno změní, že společnost všechno napraví, že budou vyhozeni lumpové, kteří vládli před tím. Bohužel se stavem jaký je tady teď nemůžu být spokojen. Pokud se týče kultury, ta se obrovsky zvulgarizovala, všechno se amerikanizuje, nedbá se na krásu české řeči atd. Ale to bychom si o tom povídali hodně dlouho.
Dobře, zpět k malování. Co je Vaší „srdeční“ záležitostí. Kresba, figurální malba nebo krajina?
Kresba a malba spolu souvisí, každý malíř by měl umět v prvé řadě kreslit. Např. první rok na akademii se jen kreslí. Pokud se týče krajin, těch jsem také pár namaloval, ale nejvíce se dokážu realizovat ve figurální malbě. To dělám nejvíce a nejraději.
Je někdo, kdo Vás v tvorbě hodně ovlivnil?
To ani ne, nikdy jsem neměl žádný velký vzor. Ale několik lidí mým životem prošlo. Např. na akademii nám přednášel V. V. Štěch, tehdy největší kapacita na dějiny umění. Jeho přednášky bylo nádherné poslouchat. Nebo jsem měl jednou velké štěstí a s kamarádem jsem mohl navštívit atelier M. Švabinského. To byla pro mne obrovská čest. Já jsem vlastně ještě jeden z mála lidí, kteří si na něj osobně pamatují. A ještě jeden malíř. Dlouho jsem odsuzoval Picassa, nelíbil se mi. Pak jsem ale jednou od něho viděl jeden portrét a ten mne uchvátil. Od té doby jsem změnil názor a Picasso je můj autor z nejoblíbenějších.
Závěrem. Co to je vlastně umění?
Já nemám moc rád, když se řekne, že je někdo umělec. Umění je, podle mne, to co ve Vás vyvolá zvláštní pocit u srdce, co ve vás vyvolá emoce, to je nepopsatelné.
Děkuji Vám za rozhovor. Přeji Vám pevné zdraví, spoustu nádherných obrázků a hodně spokojených diváků. Přejeme také, aby se Vaše výstava, která bude probíhat v říjnu v Městské knihovně, moc líbila.
Ptal se Pavel Cích

Z nových knih
NÁPADY PRO RADOST A UŽITEK – L.Kociánová
Chcete si zkrášlit byt malovanými polštářky, ošatkou z přírodních materiálů, malovaným ubrusem nebo vlastnoručně vyrobenou keramikou? Pak je tato kniha určena právě vám a vašim šikovným rukám.
SNY V OKOVECH – J.Leikert
Pro mnohé mladé lidi následovalo po 17. listopadu 1939 umístění do koncentračních táborů. Autor vytvořil z příběhů studentů strhující výpověď – nic nepřikrášluje, nezveličuje ani nedeformuje.
PEŘINA V KUFRU – E.Bešťáková
Zoufalou snahu konečně snesitelně bydlet určitě zažil každý z nás. S humorem, nadsázkou a komickými scénkami se k tomuto vytouženému cíli možná dopracuje i hrdinka tohoto vtipného románu s podtitulem „Humoreska z Česka“.
ČLOVĚK EDVARD BENEŠ –K.Novotný
Publikace je zaměřena na méně známou lidskou složku této uzavřené osobnosti. Čerpá ze vzpomínek jeho současníků a svědectví a názorů lidí, kteří bývali v jeho blízkosti. Text je doplněn třemi desítkami fotografií.
HITLERŮV PIANISTA – P.Conradi
Pravdivý příběh jediné osoby, která přímo pracovala pro Hitlera a F.D. Roosevelta – příjemného absolventa Harvardu Ernsta Hanfstaengla, který napřed pomáhal vytvořit nacismus a později pracoval na jeho zničení. Příběh člověka rozpolceného svou loajalitou mezi dva nesmiřitelné odpůrce.
KNIHA ANDĚLŮ – S.Burnhamová
Kniha přináší nejen svědectví o současných setkáních s anděly, ale také sleduje tento fenomén v průběhu dějin i v různých kulturách. Co jsou andělé? Jak vypadají? Proč se objeví někdy, ale jindy zase ne?
ŘÍŠE STRACHU – M.Crichton
V kontroverzním románu autor kombinuje napínavý příběh s rozborem ožehavého vědeckého problému, k němuž zaujímá značně vyhraněný postoj.
101 KUCHYNĚ
101 OBÝVÁK
101 KOUPELNA
101 LOŽNICE

Nápady na zařízení, vybavení v různých barvách a stylech přinášejí tyto čtyři knížky. Jsou inspirací pro všechny, kteří doma chtějí něco měnit, ať již z „gruntu“ nebo jenom maličkosti.

Kalendář kulturních akcí říjen – listopad 2006
Kontakt: MKS Stod
tel.: 379 209 481
e – mail: mks@mestostod.cz
Říjen
2. 10 – 30. 11. Výstava obrazů Jaroslava Hankeho v městské knihovně.
23. 10. Divadelní představení „Nebyla to Pátá, byla to Devátá“, komedie na téma manželského trojúhelníku s originálním řešením, účinkují Josef Carda, Jana Švandová, Rudolf Hrušínský od 19. 00 hodin v kulturním domě, předprodej vstupenek od 2. 10. v městském kulturním středisku na radnici, pořádá MKS.
Listopad
1. – 30. 11. Výstava grafiky Tomáše Kůse v městském kulturním středisku na radnici, pořádá MKS.
3. 11. Druhá prodloužená tanečního kursu od 20. 00 – 01. 00 hodin v kulturním domě, pořádá MKS.
4. 11. Hubertská zábava v Líšiné od 20. 00 hodin, pořádá Myslivecké sdružení Stod.
9. 11. Přednáška MUDr. Stránský „Zdraví není samozřejmost, je třeba mu věnovat pozornost“ od 17. 00 hodin v zasedací síni radnice, pořádá MKS.
18. 11. Taneční zábava v kulturním domě hraje EXTRABAND, pořádá p. Teršl.
13. 11. Zájezd na muzikál „Do naha!“, podle stejnojmenného britského filmu v divadle Na Vinohradech, předprodej vstupenek v městské knihovně.
29. 11. Miroslav Donutil v pořadu „Cestou necestou“ od 19. 00 hodin v kulturním domě, předprodej vstupenek od 1. 11. v městském kulturním středisku na radnici, pořádá MKS.[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 3)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter