Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 19. 12. 2006 (5787 přečtení)

číslo 9 / 2006     Ročník XI.
Textová verze Stodských listů, které v papírové podobě dostávají zdarma do schránek všechny domácnosti ve Stodě.

Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, spokojenosti, zdraví a úspěchů v novém roce přeje všem občanům za MĚSTO STOD
Jiří Vlk – starosta města

VÁNOCE …
Pozvánka na vánoční výstavu
Městské kulturní středisko a spolek Tradice pro Vás připravilo výstavu betlémů, dekorací s ukázkou lidových vánočních zvyků, kterou máte možnost navštívit během prosince v zasedací síni radnice v provozních hodinách MěÚ Stod. Dozvíte se zde, co pro naše předky znamenal adventní čas a jaké zvyky se udržovaly. Nyní přinášíme připomínku těch, které nás teprve čekají.
Vánoční stromeček
Vánoční stromeček to neměl lehké se získáváním lidských srdcí. Katolická církev považovala zdobení stromku za pohanský zvyk a krutě ho pronásledovala. Až na samém konci 16. století se smířila s vánočním stromečkem – věčně zelené větve stromku měly napříště připomínat věčný život přislíbený Kristem. Z Alsaska se tento zvyk šířil do severních krajů velice pomalu. V 17. století byly stromky spíše raritou. Do Francie se zdobení vánočního stromku dostalo až v 19. století. Ve Výmaru byl v roce 1924 poprvé na evropském kontinentě postaven na veřejném prostranství vánoční strom s elektrickým osvětlením. Do Čech pronikla tradice zdobení vánočního stromku až na počátku 19. století. Poprvé ho prý v Praze postavil pro své přátele ředitel Stavovského divadla Jan Karel Liebich v roce 1812. Na český venkov pronikaly stromečky z měst pomalu. Místo drahého stromku se nejprve zavěšovaly jen ozdobené smrkové větve. Tradiční vánoční stromek v Čechách býval ozdoben barevnými svíčkami, slaměnými ozdobami, cukrátky s řasením a panenskými jablíčky.
Ježíšek
Náboženský reformátor Martin Luther (1483 – 1546) zpochybňoval papežství a církevní hierarchii, neuznával oslavy „papežence“ sv. Mikuláše a svým dětem na protest naděloval dárky až 24. 12. o Štědrém dnu a tak nechtěně zavedl jednu z největších dětských slavností. V Čechách byl přijat tento svátek – Ježíšek – až v 19. století. Stal se u nás velmi oblíbený.
Betlém
V hebrejštině znamená slovo bét lechem – dům chleba, ale také dům (boha) Lachema. Od nepanšti se tak jmenovala malá judská vesnička nedaleko Jeruzaléma. Narodil se v ní starozákonní král David a Ježíš Kristus. Pro vánoční jesličky, v nichž leží jezulátko, se vžilo označení Betlém, připomínající rodnou vesničku malého Ježíška. Světec František z Assisi (1182 – 1226) dle svého životopisce prý řekl: „Chtěl bych zpodobnit zrození betlémského Dítěte a na nějaký způsob spatřit tělesnýma očima nuznost a bídu, ve které se nalézal, když mu chybělo vše, co novorozeně potřebuje, jak byl uložen v jeslích a jak odpočíval mezi volem a oslíkem na seně.“
….. A to byly také první jesle, z nichž vyrostla tradice stavění jesliček či betlémů, dodržovaná o Vánocích křesťany na celém světě až do dnešních dnů. Pražské jesličky vystavené v roce 1560 v jezuitském kostele sv. Klimenta na Starém Městě pražském byly prvními jesličkami v Čechách ale i ve střední Evropě.
Jmelí
Je nejznámější vánoční rostlina, která svou zranitelnou krásou prosvětluje štědrovečerní klid a pohodu. Věří se, že když ji hlava rodiny ráno 24. 12. zavěsí nad štědrovečerní tabuli, přinese jmelí do domu štěstí a požehnání. Podle křesťanské legendy kdysi jmelí rostlo jako mohutný strom. Z jeho větve prý Josef vyřezal kolébku pro Ježíška. O 33 let později jeho kmen porazili Římané a vyrobili z něj kříž a na něm Ježíše ukřižovali. Jmelí proto bylo Bohem nadáno stejnou měrou dobra a zla. Potomci stromu jmelí se tak styděli za kříž na Golgotě, že hanbou seschli do velikosti keříku. Stejně jako jsou věřící živi z Kristova těla, tak i jmelí žije z těl jiných stromů. Žije doslova mezi nebem a zemí. Snad právě pro tuto možnost volby mezi dobrým a zlým je jmelí tak blízké lidským srdcím, která si také musí zvolit cestu, po které půjdou. Čím více bílých kuliček připomínajících perly na jmelí najdete, tím větší štěstí vás v novém roce čeká!
Za spolek „Tradice“ připravila Irena Tomanová
Stále hledáme nové členy … IrTomanová@seznam.cz tel. 724269798

Příspěvky organizacím a spolkům
Každý rok, se na radu města Stod obracejí sportovní, zájmové a jiné organizace a spolky s žádostmi o příspěvky na činnost, sponzorské dary a finanční zabezpečení soutěží, či účasti na nich. Tyto žádosti přicházejí v průběhu celého roku a velmi těžko se odhaduje jejich celková výše stanovená v rozpočtu pro daný rok.
Z tohoto důvodu vyzýváme organizace a spolky, které mají naplánovány na rok 2007 akce, na které budou žádat o příspěvek město Stod, aby tak učinily do 31.1.2007.
Žádost o příspěvek musí obsahovat přesný název a adresu žadatele, označení akce o kterou se jedná a pro koho je určena, termín konání akce, požadovanou výši příspěvku a bankovní spojení, na které lze příspěvek zaslat. Mnohdy nám tyto informace chybějí a celý proces se tím zdržuje.
Maximální výše příspěvku na jednu akci pro mládež je stanovena na 5.000,--Kč.
Maximální výše příspěvku na jednu akci pro dospělé je 3.000,--Kč.
Jsme si vědomi toho, že ne všechny akce lze naplánovat s takovým předstihem, proto žádosti o příspěvek bude možné podávat ještě do 30.4.2007. Po tomto datu budou všechny žádosti shromážděny a projednány v radě města najednou. Příspěvky obdrží žadatelé v průběhu měsíce května 2007. Nebude však rozdělena celá částka, pouze její část, aby bylo možno žádat ještě ve druhé polovině roku, do 31.10.2007.
Systém poskytování příspěvků, bude ještě dále rozpracován a bližší podrobnosti budou uveřejněny ve Stodských listech.

Vážení občané,
rok 2006 uběhl jako voda a my se opět nacházíme na jeho konci. Přestože by adventní doba měla být dobou klidu a měli bychom se věnovat bilancování uplynulého roku, pro mnohé z nás je to doba největšího pracovního vytížení. Ne jinak tomu bylo na konci minulého roku a stejné je to i letos.
Co se týče změn ve veřejné správě, po novém roce vstoupí v účinnost nový stavební řád, ale také nové zákony v oblasti sociální.
V oblasti sociální je to zejména nově zavedené poskytování příspěvku na péči, který nahrazuje dosud vyplácené zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvky při péči o osobu blízkou. Mění se také postavení poskytovatelů sociálních služeb, kteří již nadále nebudou poskytovat své služby na základě rozhodnutí správních orgánů, ale na základě smluv uzavřených s klienty. K této problematice probíhá informační kampaň, prostřednictvím internetu www.mpsv.cz ikona Sociální služby, letáků s názvem Stručný průvodce zákonem o sociálních službách, dostupných na obecních úřadech s rozšířenou působností, médií a je možné se informovat i osobně, či telefonicky.
V oblasti stavebního řízení přináší nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. oproti dosavadní praxi řadu zásadních změn. Uvádí například výčet 43 druhů staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (například nepodsklepené stavby o jednom nadzemním podlaží do 25m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky neobsahující pobytové místnosti a nesloužící k ustájení zvířat, vodovodní a kanalizační přípojky v délce do 50 m).
Dále uvádí 16 druhů staveb a zařízení u kterých postačí ohlášení stavebnímu úřadu (např. stavby pro bydlení a rekreaci do 150m2 zastavěné plochy s jedním podzemním podlažím a nejvýše 2 nadzemními podlažími a podkrovím).
To může svádět k domněnce, že uvedené činnosti nevyžadující stavební povolení ani ohlášení, lze provádět skutečně bez jakéhokoliv projednání se stavebním úřadem a činnosti které vyžadují ohlášení stačí skutečně jen stavebnímu úřadu ohlásit.Nový stavební zákon ukládá stavebníkovi povinnosti, které musí splnit i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení. Skutečností je, že pro provádění veškeré stavební činnosti je nutno p ř e d e m získat od stavebního úřadu, nebo od nově stavebním zákonem vytvořeného úřadu územního plánování informaci, územní souhlas nebo územní rozhodnutí. Těmito dokumenty, vydanými stavebním úřadem se stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby.
Doporučujeme těm, kteří mají v úmyslu prováděn jakékoliv činnosti na úseku výstavby, ( realizace nových staveb nebo zařízení, odstraňování staveb, změna způsobu užívání dosavadních staveb) aby své záměry konzultovali s pracovníky stavebního úřadu dříve, než k realizaci svých záměrů přistoupí.
Závěrem vám chci popřát příjemné prožití Vánoc a vše nejlepší v novém roce.
Pavlína Anderlová, tajemnice městského úřadu

Výměna řidičských průkazů
Podle § 134 odst. 2 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů musí být do 31. prosince 2007 provedena výměna všech řidičských průkazů, které byly vydány v období od 1.7.1964 do 31.12.1993 za nový řidičský průkaz.
Na základě našeho šetření provedeného v listopadu 2006 podléhá této výměně v našem správním obvodu 1400 řidičských průkazů.
V současné době je podáváno tak malé množství žádostí o výměnu řidičských průkazů, že řádné výměny probíhají ve lhůtách pro zkrácené vydávání řidičských průkazů a v živé paměti máme vypjatou kampaň sdělovacích prostředků k výměně řidičských průkazů v první polovině roku 2005.
Nenechávejte termín výměny řidičského průkazu na poslední chvíli, vyhnete se tak zbytečným frontám při výměně a problémům s neplatným řidičským průkazem.
Řidičské průkazy vydané:
od: 1.července1964 do 31.prosince 1993 – povinnost výměny do 31.prosince 2007
od: 1.ledna 1994 do 31.prosince 2000 – povinnost výměny do 31.prosince 2010
od: 1.ledna 2001 do 30.dubna 2004 – povinnost výměny do 31.prosince 2013
K žádosti o výměnu řidičského průkazu si připravte:
- řidičský průkaz
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
- 1x fotografii o rozměrech 3,5x4,5cm(čelní pohled , lze i černobílou)
- pokud je žadateli 60 let a více, doloží platný lékařský posudek k nahlédnutí (povinnost ze zákona č.361/2000 sb.§ 87,§ 89)

Usnesení z 1. jednání Rady města Stod, které se konalo 15. listopadu 2006
Rada města ve Stodě:
1 – s t a n o v í, že při významných příležitostech a občanských obřadech může používat závěsný znak města pan Lubomír Jungbauer, místostarosta města, paní Věnceslava Bradová, členka zastupitelstva města a paní Iva Hořanová, členka zastupitelstva města
2 – s t a n o v í, že při udělování českého občanství může používat závěsný znak města paní Ing. Pavlína Anderlová, tajemnice MěÚ
3 – 1) z ř i z u j e Komisi pro přidělování bytů
2) jmenuje předsedkyni komise paní Věnceslavu Bradovou
3) jmenuje členy komise: pan Jiří Vlk, pan Lubomír Jungbauer, pan Miroslav Hořan, paní Ing. Pavlína Anderlová a paní Romana Römanová
4 – p o v ě ř u je starostu města pana Jiřího Vlka rozhodováním o uzavírání nájemních smluv s nájemníky bytů pro příjmově vymezené osoby
5 – s c h v a l u j e prodej staré ostrovní lávky za cenu kovového šrotu obci Líšina, dle předloženého návrhu
6 – s c h v a l u j e prominutí nájemného za pronájem sálu KD Stod dne 2.12.2006, Ústavu sociální péče Stod, na předvánoční setkání mentálně retardovaných klientů
7 – s c h v a l u j e vrácení přeplatku na nájemném za dům č.p. 110, ul. Kpt. Kudliče, Stod ve výši 2 215,-- Kč a za zahradu u domu ve výši 1 098,-- Kč, manželům Fuchsovým, bytem ul. Kpt. Kudliče 110, Stod, dle předloženého návrhu
8 – s c h v a l u j e pokácení 2 ks smrků na pozemku p.č. dle KN 2449/4 ( PK 2449/1) ve vlastnictví Města Stod
9 – s c h v a l u j e odepsání pohledávek, jejichž vymáhání skončilo bezvýslednou exekucí, dle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení
10 – s c h v a l u j e návrh ceny vodného a stočného ve městě Stod na rok 2007 takto: vodné ve výši 26,79 Kč/m3 a stočné ve výši 15,54 Kč/ m3
11 – s c h v a l u j e Jednací řád rady města a dodatek č. 1 k jednacímu řádu rady města dle předloženého návrhu
12 – s c h v a l u j e Smlouvu o sběru a svozu separovaných složek komunálního odpadu, uzavřenou mezi městem Stod a společností Západočeské komunální služby a.s., Koterovská 522, 326 00 Plzeň, dle předloženého návrhu
13 – s c h v a l u j e Smlouvu o financování akce z grantového schématu SROP Plzeňského kraje – Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji uzavřenou mezi městem Stod a Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, zastoupeným MUDr. Petrem Zimmermannem, dle předloženého návrhu
14 – s c h v a l u j e Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu z 27.12.2000 uzavřené mezi městem
Stod a společností REBYTO BEAR s.r.o., dle předloženého návrhu, a Dohodu o skončení nájmu mezi městem Stod a společností REBYTO BEAR s.r.o., dle předloženého návrhu
15 – n e s c h v a l u j e pokácení 1 ks osiky v Šafaříkově ulici na pozemku p.č. dle KN 1414/6 ve vlastnictví Města Stod s tím, že bude provedena prořezávka
16 - m ě n í a d o p l ň u j e usnesení č. 1301/2006, kterým se schvaluje účetní uzávěrka příspěvkové organizace Města Stod Základní škola a mateřská škola Stod, Komenského nám. 10, Stod, včetně rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2005 ve výši 319,58 Kč, takto: částku 319,58 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace , takto: částku 100,--Kč do fondu odměn a částku 219,58 Kč do rezervního fondu
17 - m ě n í a d o p l ň u j e usnesení č. 1302/2006, kterým se schvaluje účetní uzávěrka příspěvkové organizace Města Stod Základní umělecká škola Stod, Dělnická 511, Stod, včetně rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2005 ve výši 3 859,95 Kč, takto: částku 3 859,95 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace, takto: částku 1 250,-- Kč do fondu odměn a částku 2 609,95 Kč do rezervního fondu
18 - m ě n í a d o p l ň u j e usnesení č. 1303/2006, kterým se schvaluje účetní uzávěrka příspěvkové organizace Města Stod Dům dětí a mládeže Stod, Nádražní 722, Stod, včetně rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2005 ve výši 183 605,10 Kč, takto: částku 2 375,50 Kč do rezervního fondu organizace a částku 181 229,60 Kč zaúčtovat jako náklad příštích období, takto: částku 750,-- Kč do fondu odměn, částku 1 625,50 Kč a částku 181 229,60 Kč zaúčtovat jako náklad příštích období
19 - d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit návrh odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města, členy rady, předsedy výborů a komisí, členy výborů a komisí, dle předloženého návrhu
20 – b e r e n a v ě d o m í Poděkování za spolupráci, Kompakt spol. s r.o., Českomoravská reklamní agentura
21 – b e r e n a v ě d o m í Poděkování za finanční příspěvek, Stodská nemocnice, a.s.
22 – b e r e n a v ě d o m í Poděkování, Diakonie Broumov, Husova 319
23 – b e r e n a v ě d o m í výpověď z nájmu z bytu č. 1 v Rolnické ulici č.p. 788 pana Karla Herschmanna, bytem Rolnická 788, Stod
24 – b e r e n a v ě d o m í Petici občanů – obyvatel Družstevní ulice s tím, že město zjistí náklady na realizaci vodovodu v této ulici
25 – b e r e n a v ě d o m í informace pana starosty:
· Žádost o dotaci na ČEZ na sportovní hřiště
· Žádost o dotaci na výměnu oken ZŠ Stod, školní jídelna
· Žádost o dotaci na rekonstrukci chodníků v Revoluční a Kostelní ulici
· Mikroregion Radbuza – úvěrová smlouva – kanalizace
· Vodovod v Musejní ulici
· Prodej kasáren na „Krůtí Hoře“
· Přezkoumání hospodaření města Stod
· Otevření záchranné služby ve Stodě
· Změna webových stránek města a Stodských listů

Jiří Vlk, starosta města
Lubomír Jungbauer, místostarosta města

Stalo se…
23. listopadu, tedy v době před adventem, uspořádalo Městské kulturní středisko ve Stodě Minikurz aranžování adventního věnce. Dámy, které přišly, vytvořily nádherná díla. Vše se dělo pod odborným vedením p. Hany Milotové.
29. listopadu navštívil náš kulturní dům pan Miroslav Donutil, který vystoupil s programem „Cestou necestou“. I přes zřetelné známky nachlazení dokázal dvě hodiny pobavit diváky, kterých přišlo téměř 250.
30. listopadu se uskutečnila vernisáž Vánoční výstavy, která je přichystána ve velké zasedací síni na stodské radnici. Vernisáže se zúčastnil místostarosta Města Stod p. Lubomír Jungbauer a zahájil ji vedoucí MKS p. Pavel Cích. Kdo letošní vánoční výstavu ještě neviděl, může se přijít podívat až do 30. 12. vždy v pracovní době MěÚ Stod. Poděkování patří zejména kolegyním, které výstavě vdechly život: Heleně Krausové, Ireně Tomanové a Haně Milotové.
V pátek 1. prosince se konal závěrečný ples Kurzu tance a společenské výchovy, který letos pořádalo MKS Stod ve spolupráci s TŠ Dance Stod. Letošní taneční navštěvovalo 62 mladých pánů a slečen a věříme, že se jim líbilo, a že na ně budou dlouho vzpomínat. Závěrečný ples byl nádherný a nechybělo na něm slavnostní předtančení absolventů, slavnostní předávání dárků, vystoupení hostů, soutěž absolventů ani vyhlášení nejoblíbenějšího partnera a nejoblíbenější partnerky kurzu.
O první adventní neděli, tj. 3. prosince jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom ve Stodě. Letos jsme spolu se stromem rozsvítili i městskou vánoční výzdobu. Je to jednoduché, stačí zavolat do Nebe a vše se rozzáří. Příchozí, kterých se na pěší zóně sešly nějaké čtyři stovky, si mohli v programu poslechnout i zazpívat koledy a mohli se zahřát čajem, či svařeným vínem.
Den před svatým Mikulášem 5. 12. chodí Mikuláš do domovů. I do Stoda přijel. Letos si k tomu objednal dva koně a bryčku. Měl také zdatné pomocníky, dva čerty a nádherného anděla. Zastavil se postupně u kostela, před DPS, na pěší zóně a svoji jízdu zakončil u DDM. Děti, kterých se sešlo skutečně hodně, dostaly malé dárky – ale jen pokud byly po celý rok hodné. Možná, že veřejnost potěšíme tím, že Mikuláš si nás napsal pro svoji jízdu do diáře i na příští rok. Neodpustíme si však jednu poznámku na adresu těch, kteří holdují bouchacím kuličkám. Koně je opravdu nemají rádi a mohlo by se stát, že se poplaší a někoho poraní, což bychom skutečně nechtěli. Tak zkuste raději přemýšlet před tím, než něco příště uděláte.

Krátce z České Vsi
Jak dopadly volby v České Vsi? Patnáctičlenné zastupitelstvo se shodlo na počtu členů rady – 5 (stejně jako u nás). Zastupitelsvo nebylo jednotné v tom, zda volit veřejně nebo tajně. Poměrem 8:7 zvítězili zastánci veřejného hlasování. Starostou byl opět zvolen pan Mgr. Jindřich Jermář – ČSSD (bez str. přísl.). Diskuse se prý vedla o tom, zda místo místostarosty má být funkce uvolněná nebo neuvolněná. Nakonec poměrem 9:6 zvítězila varianta uvolněné funkce. Místostarostkou obce pak byla zvolena paní Mgr. Alena Krčmářová.

Česká Ves se může chlubit svými žáky
Na jaře roku 2006 proběhl mezinárodní výzkum PISA zaměřený na srovnání znalostí a dovedností patnáctiletých žáků základních škol. Zkoumány byly oblasti matematické (Ma), přírodovědné (PŘ) a čtenářské gramotnosti (Čt). Výzkumu se celkem zúčastnilo 245 škol, z toho bylo 100 škol základních.
Výsledky:
Průměrná úspěšnost žáků školy:

			ZŠ celkem		Česká ves		pořadí České Vsi
PŘ gramotnost	49,7 %			55,8 %			19. místo ze 100 ZŠ
Ma gramotnost	44,2 %			53,5 %			  8. místo
Čt gramotnost		50,1 %			64,4 %			  5. místo

Předškoláčkové v DDM Stod
Každé úterý po obědě si chodíme do školky ve Stodě pro předškoláky, které si vodíme na kroužky do DDM Stod. Děti jsou rozděleny do třech kroužků – keramicko-výtvarný, Šimůnek a taneční rytmika. Děti se velice těší na svoje kroužky a cestou do DDM vesele vyprávějí co zažily ve školce.
Kroužek keramicko-výtvarný vede Blanka Multrusová. Od začátku roku s dětmi vyráběla papírový motýly, z keramiky berušky, svícínky a smajlíky. Všechny výrobky se dětem moc povedly. Kroužek taneční rytmika vede Jana Brichcínová. Učí děti základy tanečního pohybu.
Kroužek Šimůnek vede Blanka Bažantová. Procvičují si prstíky, správné držení těla, zahrají si hry, pracují s knihou Než půjdeš do školy, kde plní plno úkolů – stříhají, dokreslují a lepí obrázky.
Po první hodině děti společně posvačí a naberou síly na druhou hodinu.
Každý čtvrtek odpoledne od 15.30 hodin se schází předškoláci na kroužek počítačů, kde se od základů učí poznávat počítač, jeho části, funkce a hrajeme hry. Těšíme se opět na naše předškoláčky v DDM Stod každé úterý a čtvrtek.
Bažantová

Bavorsko s novým programem
Už k tradičnímu podzimnímu zájezdu v rámci výuky německého jazyka patří poznávací zájezd do Bavorska, v letošním roce s pozměněným programem. Snad i proto byl o zájezd velký zájem nejen mezi žáky 6. tříd, kteří byli letos poprvé, ale z celé školy. V programu byla ponechána už osvědčená návštěva sklárny v Bodenmaisu s ukázkami foukání a broušení skla. Pepa Hlavín si to mohl dokonce sám vyzkoušet pod dohledem zkušeného skláře. Zvláště v letošním roce zde panovala velmi přátelská atmosféra. A právě tady si děti mohly vyzkoušet svoje znalosti z německého jazyka v praxi. V poledne nám na parkovišti řidič autobusu ohřál párky, které ke každému zájezdu neodmyslitelně patří. Z programu jsme nevynechali ani návštěvu Muzea zvířat všech kontinentů v Regenhütte a nákup v Aldi.
Nově byla do programu zařazena Stříbrná hora - Silberberg, asi největší atrakce v programu letošního zájezdu. Na kombinovanou jízdenku jsme vyjeli do poloviny hory dvojsedačkovou lanovkou. Zde jsme si ve speciálním oblečení a helmách prohlédli podzemní chodby bývalého dolu na stříbro. Na vrcholu hory, odkud byl nádherný výhled po celém okolí, jsme se vyfotili. Pro zpáteční cestu do nástupní stanice jsme použili letní bobovou dráhu, což byl pro děti asi největší zážitek letošního zájezdu. Do Bavorska se v příštím roce určitě rádi znovu podíváme.
Mgr. Věra Antošová

POHÁDKOVÉ DNY VE 3.A
Pravidelně jednou v měsíci se ve třídě 3.A koná pohádkový den. Skřítek Šikulka nám napíše, za jakou pohádkovou postavu se převlečeme a do které pohádkové říše se podíváme. Už jsme navštívili říši princezen, skřítků a vodníků. Celý den vždy soutěžíme a snažíme se co nejlépe splnit všechny hádanky a zadané úkoly. Užijeme si při tom spoustu zábavy a hodně se nasmějeme.

Rybí svět
I tak by se dalo nazvat sobotní odpoledne v DDM. 11.11.2006 se nás sešlo celkem šestnáct nadšenců pro pletení z pediku. Tentokrát jsme pletli rybu. Každý si mohl zvolit barevné ladění materiálu a prostorový tvar. Vyskytly se zde ryby štikovité, kaprovité, ale i druhy hubaté a dokonce jeden mořský ďáblík. Nejvytrvalejší pletaři odcházeli po pěti hodinách s krásným výtvorem.
Příště máme v plánu pletení koček a kočiček. Ani úplní začátečníci však nemusí zoufat, protože mohou začít i v rámci „kočičího kurzu“ jednoduchou miskou.
Na další společné pletení se těší Blanka

Představujeme Step aerobik
V letošním roce jsme opět otevřeli hodiny Step aerobiku. Pravidelně k nám na tuto cvičební lekci dochází 47 dospělých a asi 10 dívek ze základní školy. Hodiny jsou vždy v úterý pro pokročilé, v neděli pro začátečníky a dětský step aerobik je ve středu.
Tato oblíbená forma aerobiku specifická vystupováním na speciální zvýšený stupínek - step, zaručuje intenzivní aerobní trénink redukující tuky, zatížení svalů dolních končetin, ale zároveň jde o cvičení šetrné k našemu kloubnímu a vazivovému aparátu. Dívky i ženy při cvičení využívají základních naučených kroků postupně je spojují do choreografií.
Lenka Jelínková

DOTAZ ČTENÁŘE
V minulých Stodských listech jsme vás informovali o tom, že na adresu redakce nebo přímo do městské knihovny můžete vznášet své dotazy do tohoto sloupku. Zároveň jsme vás žádali, abyste své dotazy podepisovali, protože jak jistě chápete, anonymy se nebudeme zabývat.
Jediný dotaz, který k nám dorazil nebyl zas až tak dotaz jako spíš výměna názorů. Byl sice podepsán, leč jménem, který stodská evidence nemá vůbec v seznamu. Tudíž je to pro redakci anonym, a proto ho nebudeme uveřejňovat ani na něj reagovat.
Je možná tato dohoda: „Pokud chcete položit dotaz, ale nechcete, aby bylo vaše jméno v novinách uveřejněno, je nutno abyste se pod dopis podepsali – včetně adresy a uvedli, že nechcete zveřejnit jméno. Pak bude vaše jméno známo pouze redakci.“
Dagmar Myslíková

Na kafíčku s....
ředitelkou Základní školy a Mateřské školy ve Stodě Mgr. Věrou Fichtlovou. Je pravda, že do ředitelny jsem jako dítě moc rád nechodil, časy se ale mění. Já už nejsem dítě a za dveřmi ředitelny sedí úplně jiná ředitelka, se kterou se v poslední době setkáváme poměrně často pracovně a popovídání jsou to vždy příjemná.
Kdy jste se rozhodla pro to že se stanete učitelkou a jaká byla cesta až na místo ředitelky ZŠ Stod?
Nechci, aby to znělo jako klišé, ale já jsem učitelkou skutečně chtěla být odmalička. Navíc jsem chodila do Základní školy v Hradci, kde působil pan řídící Bartuš, který mne hodně ovlivnil. Byl přísný, ale spravedlivý, byl náš příklad a hodně nás naučil. Po ZŠ jsem studovala na gymnáziu a pak pedagogickou fakultu. Do Stoda jsem nastoupila, ale po mateřské jsem rok učila Chotěšově. Po roce jsem se vrátila do Stoda, kde jsem od roku 2000 ředitelkou.
Každý, kdo je starší, říká: „Teď jsou děti horší, my jsme byli hodnější, to by se za nás nestalo….“. Myslíte si, že jsou děti v dnešní době horší než jsme byli my v jejich věku?
Ne, děti jsou v jádru stejné, mění se společnost, kde vyrůstají. A protože společnost zhrubla, je pravda, že nepatrně vzrostla u dětí agresivita. Bohužel více u dívek než u chlapců. Také je pravda, že, ve srovnání s námi, vzrostlo u dětí sebevědomí. Bohužel někdy až moc (a také není často proč). Ze své praxe vím, že, pokud jde o agresivitu, děti pomocí jí mnohdy něco maskují. Setkávám se s tím, že dítě si potřebuje s někým promluvit, vypovídat se, potřebuje mít jistotu, že mu někdo naslouchá, potřebuje komunikovat. Vinou nejrůznějších okolností, například pracovním vytížením rodičů, se mu to někdy nedaří. Ve škole se snažím vždycky klást důraz na slušnost a připustit to, že dítě má svůj názor, který by mělo sdělit. Mým cílem a samozřejmě cílem stodské školy je, že je nutné vychovat především slušného člověka i za cenu, že to nebude jedničkář z matematiky.
Co naštve ředitelku Fichtlovou?
Naštve mne nespravedlnost a když se na někom děje křivda. To mám už z dětství. Pak mi naštve, když mně někdo lže do očí.
A co ředitelku školy potěší?
To je jasné, když jsou krásné vztahy mezi lidmi. Když mezi lidmi v těchto vztazích všechno funguje. A potom mne potěší dva dny s manželem strávené na Šumavě, tam si užívám klid. A když se na Šumavu dlouho nedostanu, pověsila jsem si do kanceláře ze Šumavy alespoň fotografie.
Budou Vánoce a konec roku. To je období, kdy se dávají různé dárky a přejí se různá přání. Jaký dárek byste chtěla pro stodskou školu, co byste jí přála do nového roku?
Především to, aby panovaly pěkné vztahy mezi žáky, mezi učiteli a žáky, učiteli a rodiči i mezi učiteli navzájem. Aby vždy panovala snaha se domluvit. Také samozřejmě přeji škole, aby měla vždycky materiální a finanční zázemí, aby se vždy našly organizace a firmy ochotné školu podporovat. Přeji škole, aby se na prvním stupni dočkala nových oken a sociálního zařízení a aby se konečně dočkala opraveného druhého stupně.
Děkuji za rozhovor. Za redakci Stodských listů Vám přeji hodně úspěchů v zaměstnání, pevné zdraví, slušné žáky a hodně chvil strávených na Šumavě. Stodské škole přeji všechna splněná přání. Klidné vánoce.
Ptal se Pavel Cích

Kalendář kulturních akcí prosinec - únor 2006
Kontakt: MKS Stod
tel.: 379 209 481
e – mail: mks@mestostod.cz
Prosinec
1. - 31. 12. Výstava obrazů Věry Šalomové v městském kulturním středisku na radnici, pořádá MKS.
1. – 31. 12. Vánoční výstava betlémů s ukázkami vánočních zvyků a dekorací v zasedací síni radnice, pořádá MKS.
1. – 22. 12. Prodejní výstava nových knih v městské knihovně, pořádá MKS.
19. 12. Vánoční nadělování a jarmark s ukázkami tradičních zvyků a dekorací v kulturním domě, jarmark od 12. 00 a kulturní program od 17. 00 hodin, pořádá ZŠ, DDM a MKS.
22. 12. Vánoční koncert učitelů ZUŠ Stod od 17. 30 hodin ve Špitální kapli, pořádá ZUŠ a MKS.
Leden
1. 1. Novoroční turistická vycházka na Křížový vrch, sraz účastníků ve 13. 00 hodin na Komenského náměstí, možnost prohlídky okolí z rozhledny a posezení u táboráku , teplé občerstvení zajištěno, vuřty s sebou, pořádá MKS.
2. – 31. 1. Výstava obrazů Jaroslava Šandy v městském kulturním středisku na radnici, pořádá MKS.
12. 1. Maturitní ples ISŠ Stod od 20. 00 hodin v kulturním domě, pořádá 4. ročník oboru Mechanik elektronik.
16. 1. Přednáška Karel Stýblo – Nový Zéland v zasedací síni radnice od 17. 00 hodin, pořádá MKS.
27. 1. Květinový ples od 20. 00 hodin v kulturním domě, hraje kapela PAPABAND, bohatá tombola, pořádá pí. Milotová.
Únor
1. – 28. 2. Výstava obrazů Miroslava Tázlera v městském kulturním středisku na radnici, pořádá MKS.
3. 2. Výstava modelářů KITFEST 2007 v kulturním domě, pořádá Klub modelářů Stod.
11. 2. Maškarní ples pro děti od 14. 00 hodin v kulturním domě, pořádá DDM, ZŠ a MKS.
16. 2. 11. Reprezentační ples města Stoda od 20. 00 hodin v kulturní domě, hraje taneční orchestr New Style, bohatá tombola, půlnoční překvapení, pořádá MKS.
25. 2. Masopustní průvod městem, pořádá MKS a ZUŠ.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA STOD OZNAMUJE, ŽE V DOBĚ MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY A NOVÝM ROKEM t.j. od středy 27.12. do pátku 29.12. 2006 BUDE UZAVŘENA

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat členskému výboru ZKD Plzeň ve Stodě, který již několik let přispívá finančním darem na oslavy Vánoc ve speciálních třídách ZŠ Stod. Zároveň děkujeme firmám Kovex a Zámečnictví Ulrich za materiál na pracovní vyučování, který nám každý rok poskytují.
žáci a učitelky speciálních tříd

PODZIMNÍ REJ V SOKOLSKÉ ULICI
Také nám školákům přinesl letošní krásný podzim spoustu inspirace pro práci v projektu Podzim, který vyvrcholil na naší škole 21. listopadu podzimním rejem. Již od konce října jsme zejména při výtvarné výchově a praktických činnostech využívali všeho, co podzim přinesl. Druháci vyzdobili okna celé budovy papírovými listy s barevnými stromy, prvňáci vyrobili z listů strašidýlka a skřítky, nezapomněli jsme ani na tradiční výrobu dráčků. Žáci si zkusili napodobit přírodu obtiskováním, mícháním a rozpíjením podzimních odstínů barev. Trháním a stříháním papíru vytvořili roztomilé ježky, z přírodního materiálu svázali podzimní řetězy. V rámci prvouky a praktických činností jsme vymodelovali různé druhy ovoce a zeleniny, při výtvarné výchově jsme malovali zátiší s ovocem. V den reje se na podzimní tématiku zaměřila převážná část vyučování. Žáci 2.B si připravili zajímavou výstavku zdravé výživy, kde převažovalo ovoce a zelenina. Při matematice pak luštili šifry, při českém jazyce se naučili báseň F. Hrubína Padá listí, na kterou navázala hra Myšlenková bouře s podzimními slovy. Na závěr hodiny žáci vymýšleli pohádkové příběhy inspirované podzimními listy. 4.A si zase vytvořila z přírodních materiálů košíčky, náramky, masky, klobouky a šaty. Svůj pracovní postup poté žáci popisovali při hodině českého jazyka. Ze správných výsledků příkladů vznikla při matematice podzimní tajenka. Také žáci 2.A si vyrobili podzimní čepice a podzimní tématiku zařadili do matematiky i českého jazyka. Prvňáčci hláskovali slova, která mají vztah k podzimu, naučili se písničku Podzim a z papíru si připravili podzimní kloboučky.Na závěr vyučování přišel dlouho očekávaný okamžik – Podzimní rej se ze tříd přenesl před školní budovu. Všichni žáci zde předvedli během tance své podzimní masky. Velmi se také povedly soutěž tříd o vytvoření nejdelšího řetězu z listí a krátká závěrečná diskotéka. Žáci si domů odnesli své podzimní výrobky a vydařený den přinesl nejen soustu zábavných chvil, ale také ponaučení.

KITFEST 2007
18. ročník setkání příznivců plastikových modelů a zároveň * SOUTĚŽ a VÝSTAVU * a modelářskou BURZU plastikových modelů KITFEST 2007
Místo a termín konání akce: Velký a malý sál Kulturního domu ve Stodu v Nádražní ulici č. 477 3. února 2006 od 8.00 do 16.00 hodin
Soutěžní kategorie a podmínky :
1. Letadla M 1/72 + 1/144 vrtulová
2. Letadla M 1/72 + 1/144 proudová
3. Letadla M 1/48 vrtulová
4. Letadla M 1/48 proudová
5. Letadla M 1/32+ 1/24 vrtulová
6. Letadla M 1/32 + 1/24 proudová
7. Vrtulníky bez rozlišení měřítka
8. Bojová technika M 1/72
9. Bojová technika M 1/35
10. Diorámy s použitím letadel a boj. techniky bez rozlišení měřítka
11. Děti do 15 let - modely letadel, boj. tech. a diorámy bez rozlišení měřítka
12. Ostatní - aneb „co se nevešlo“ do kat. 1 až 11 (auto, moto, figurky, lodě, zajímavosti atd.)
… v každé kategorii ceny pro tři nejlépe hodnocené modely metodou líbí-nelíbí návštěvníky akce
… v každé kategorii cena pro nejlépe hodnocený model komisí členů zúčastněných KPM
Zvláštní ceny:
1. Cena starosty města Stod - pro absolutně nejlépe hodnocený model soutěže
2. Cena KPM Stod - pro nejlépe hodnocený model letounu F/A-18
… a další budou vyhlášeny a uděleny sponzory přímo v průběhu akce
Pro návštěvníky akce je dále připraveno :
* Prodej modelů, doplňků a literatury * Modelářská burza * Setkání se zajímavými hosty *
* Video s leteckou a vojenskou tematikou * Ukázky počítačových her * Prodej občerstvení *
Přejímka modelů :
V pátek 2.2. od 16.00 do 18.00 hod. a v sobotu 3.2. od 7.30 do 9.00 hod. ve výstavní místnosti
Závěrečné hodnocení a předání cen vítězům soutěžních kategorií a vylosovaným návštěvníkům proběhne ve výstavní místnosti v sobotu 3.2. v 15.30 hod.
Vstupné : Dospělí 30 Kč, děti do 15 let 10 Kč
Srdečně zvou pořadatelé
Kontakt : Ing.M.Tomana, tel. 606462473, E-Mail : m.tomana@volny.cz

Den otevřených dveří
Integrovaná střední škola, Stod, Plzeňská 322, tel. 377901657, 377901116, fax : 377901657, e-mail : issustod@issustod.cz, www.issustod.cz
oznamuje všem uchazečům o studium, že
Den otevřených dveří se koná ve čtvrtek 11. ledna 2007 od 10.00 do 16.30 hodin
ve čtyřletých studijních oborech 26-43-L/001 Mechanik elektronik
ve tříletých učebních oborech 26-53-H//001 Mechanik elektronických zařízení
69-51-H/001 Kadeřník, kadeřnice
65-51-H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 12)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter