Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 08. 02. 2007 (7037 přečtení)

číslo 1 / 2007     Ročník XII.
Textová verze Stodských listů, které v papírové podobě dostávají zdarma do schránek všechny domácnosti ve Stodě.

Krátké zprávy
· Od 8. ledna se rozběhla další část kanalizace – týká se ulic Žižkova, Na jízdárně, Kpt.Kudliče a Šeříková.
· Ve dnech 11. – 14. ledna se konal v Brně největší veletrh cestovního ruchu u nás – Regiontour 2007. V rámci expozice Plzeňského kraje měl svůj stánek i Stod.
· Silná vítr, který postihl celé území České republiky ve dnech 18. a 19. ledna naštěstí ve Stodě nenapáchal žádné větší škody.
· Budovu bývalého KPT nabízely k prodeji České dráhy. Vyvolávací cena byla 20 miliónu korun. O objekt nikdo neprojevil zájem.

Novoroční výšlap
Již třikrát se ti, kteří Silvestra přežili ve zdraví a měli chuť v novém roce udělat něco pro své zdraví, vypravili na Křížový vrch. Je dobře, že lidí ze Stoda rok od roku přibývá. Jen ten kůň letos ve dveřích na rozhlednu kroutil hlavou, že ty schody jsou pro něj moc úzké a raději zůstal dole.

Masopust
Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu.
Proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu!
V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli pospolu.
Dříve než se rozejdeme, ještě k sobě připijeme poznovu!
Masopust neboli fašank je svátek rozverný a nevázaný, provoněný koblihami, slaninou a pálenkou. Je to čas zabíjaček a lidového veselí. Slavil se ve dnech předcházejících popeleční středě, kterou začíná čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust.
Letos v roce 2007 připadne popeleční středa na 21. února. Vrcholné období masopustu by tedy dle tradic mělo být od neděle 18. února do úterý 20. února. A proč vlastně „popeleční“ středa? Tento název vznikl od tzv. "udílení popelce". Popelec je popel ze starých ratolestí jehněd, posvěcený na květnou neděli předešlého roku.
Nejveselejší jsou poslední tři dny masopustu, spojené s radovánkami a hodováním. Masopustní tradice, spojená s průvody maskovaných lidí byla jakýmsi klínem mezi Vánocemi a Velikonocemi. Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný "tučný čtvrtek" či "tučňák". Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Při pomyšlení, že již zakrátko nastane dlouhý předvelikonoční půst, si každý dopřál do sytosti bujarého veselí, zpěvu, tance – a pochopitelně i jídla a pití. Hlavní masopustní zábava začínala o "masopustní neděli". Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. V mnoha vsích se konal "mužovský bál", kam neměla přístup svobodná chasa, tancovali jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Mezi tradiční masky patřil medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde zakončili o půlnoci muziku "pochováním basy" (symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají).
Masopust skončil a život se opět vrátil do klidných kolejí. Začínaly týdny předvelikonočního odříkání…
"Zhusta, chlapci, zhusta, konec masopusta,
masopust sa krátí, víc sa nenavrátí."
Masopust v podobě, jak jej slavili naši předkové, se uchovává zlomkovitě a jen v určitých lokalitách.
Irena Tomanová, Spolek „Tradice“

Pranostiky radí
· Na konci masopustu o "bláznivých dnech" (poslední 3 dny) se nemá nikdo ženit, jinak prý budou bláznit oba manželé.
Závěr zimy tedy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí, neboť byla pověra, která říkala:
· Kdo v masopustě moc dělá, v létě to odleží.
A tak se pouze dokončovaly drobné práce z předešlého roku (draní peří, spřádání lnu, mlácení obilí), a všichni se už připravovali na blížící se jaro.

Masopust ve Stodě
Překonejme sami sebe a podpořme akci – Masopustní průvod městem (25.2.2007) buď tím, že se sami staneme účastníky průvodu – masky jsou vítány, nebo alespoň tak, že pohostíme „maškary“, které měly více kuráže než my!
I ve Stodě přece žijí veselí a vstřícní lidé, nejsme přece město „škarohlídů“. Tradice pomaloučku vstávají z popela, pomozme je oprášit.
Veselý je dům, plný vína a slivovice
a neumlkne více než basa udělá šrum ..
Tak na shledanou v průvodu!
Irena Tomanová

Nepotřebujeme sběrný dvůr?
Jak si někteří naši spoluobčané představují ukládání odpadů dokumentuje náš snímek. Kdo chodí na procházky na Vrabinu, jistě si povšiml několika skládek na břehu rybníka. Po nezodpovědném občanovi, který zde uložil jak zbytky aut, tak hromady dětských plen, pátrá policie.
-lj-

Až se nás zima zeptá…
Letošní zimu vnímáme zatím jen podle datumu v kalendáři. Každý z nás má však rád doma teplo, které přispívá k domácí pohodě. Řada domácností se vrací k topení pevnými palivy a je proto nutné si uvědomit, že součástí topného systému je i komín. Dobře udržované a revidované komínové těleso nejen že zajišťuje lepší účinnost spalování v kotli, ale zamezuje i vzniku požáru. Při procházce městem se stačí podívat po střechách domů. Nejeden chátrající komín ohrožuje nejen kolemjdoucí, ale může požárem ohrozit vlastníka nemovitosti i jeho okolí. Snímek dokládá, že některým majitelům stav jejich komínu nevadí.
-lj-

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Stod,které se konalo dne 31.1.2007

Zastupitelstvo města:

26 - v o l í návrhovou komisi ve složení: p. Roman Kuběna
    p. František Kasl
    pí Mgr.Věra Fichtlová

27 - v o l í mandátovou komisi ve složení: pí Věnceslava Bradová
    p. MUDr. Dagmar Rumanová
     pí Iva Hořanová

28 - u s t a n o v u j e ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva p. Františka Hecla a p. Luboše Berku

29 – s c h v a l u j e Ručitelské prohlášení, kterým se město Stod zavazuje uspokojit veškeré pohledávky a nároky České spořitelny, a.s., Československé obchodní banky, a.s. a Dexia Kommunalkredit Bank AG jako věřitelů plynoucích ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi jmenovanými bankami a Svazkem obcí mikroregion Radbuza dne 23.11.2006 ve znění dodatku č.1, včetně pohledávek vzniklých v důsledku výpovědi, odstoupení, nebo jiného ukončení Smlouvy o úvěru, jakož i pohledávek na vydání bezdůvodného obohacení, a to až do celkové výše odpovídající 16,52 % z celkového závazku Svazku obcí mikroregion Radbuza vyplývající ze Smlouvy o úvěru, pokud tak řádně a včas neučiní Svazek obcí mikroregion Radbuza, když úvěr slouží k financování projektu "Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy".

30 – z m o c ň u j e starostu města Jiřího Vlka podpisem Ručitelského prohlášení v závazném znění uvedeném v příloze 8.2b Smlouvy o úvěru

31 – s c h v a l u j e text Smlouvy o složení jistoty, která bude uzavřena se Svazkem obcí mikroregion Radbuza za účelem zajištění plateb investičního příspěvku určeného na financování nákladů spojených s realizací projektu „Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“, zejména pak na úhradu splátek jistiny a úroku poskytnutého úvěru na zajištění kofinancování formou složení záloh na budoucí úhrady splátek.

32 – z m o c ň u j e starostu města Jiřího Vlka podpisem Smlouvy o složení jistoty v předloženém znění

33 – s c h v a l u j e text Smlouvy o postoupení pohledávek na nájemném k zajištění pohledávky, která bude uzavřena se Svazkem obcí mikroregion Radbuza za účelem zajištění závazků vyplývajících z již uzavřené Smlouvy o zajištění kofinancování projektů „Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“

34 – z m o c ň u j e starostu obce města Jiřího Vlka podpisem Smlouvy o postoupení pohledávek na nájemném k zajištění pohledávky v předloženém znění

35 - s c h v a l u j e Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Stod

Jiří Vlk
starosta města

Lubomír Jungbauer
místostarosta města

Usnesení ze 2. zasedání zastupitelstva města Stod, které se konalo dne 13.12.2006.

Zastupitelstvo města:

10 - v o l í návrhovou komisi ve složení: pí MUDr. Dagmar Rumanová
                                                                p. MUDr. Pavel Šíp
                                                                p. Luboš Berka

11 - v o l í volební a mandátovou komisi ve složení: p. Roman Kuběna
                                                                                   p. František Kasl
                                                                                   pí. Mgr. Věra Fichtlová

12 - u s t a n o v u j e ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva p. Václava Polívku a p. Františka Šmidingra                    .

13 – s c h v a l u j e  Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2007, dle předloženého návrhu

14 – s c h v a l u j e  Změnu č. 3 rozpočtu města Stod, dle předloženého návrhu

15 – s c h v a l u j e  uložení částky 15 mil. Kč do správy  portfolia Komerční banky za účelem zhodnocování, dle předloženého návrhu a ponechání 1 mil. Kč na běžném účtu města na pokrytí úhrad daně z převodu nemovitostí z realizovaných prodejů

16 – p o v ě ř u j e  odbor ekonomický a regionálního rozvoje MěÚ Stod oprávněním k úpravám  rozpočtu jednotlivých položek v rámci paragrafu v souladu s čerpáním,  při podmínce zachování celkové výše schváleného rozpočtu jednotlivých  paragrafů města, dle předloženého návrhu
  OERR

17 – a) z ř i z u j e  Kontrolní výbor na volební období 2006 - 2010 
        b) v o l í  předsedu pana MUDr. Pavla Šípa
        c) v o l í  členy paní MUDr. Dagmar Rumanovou, paní MUDr. Evu Preislerovou, pana Františka Šmidingra a paní Annu Sýkorovou

18 –  a) z ř i z u j e  Finanční výbor  na volební období 2006 - 2010 
         b) v o l í  předsedu pana Ing. Vladimíra Čadu
         c) v o l í  členy pana Ing. Mohsin Saleh Salema a pana Luboše Berku
  Ro

19 – s c h v a l u j e  výše měsíčních odměn pro neuvolněné funkcionáře Zastupitelstva města Stod, od 1.11.2006, dle předloženého návrhu, který je součástí tohoto usnesení
  Ba

20 – s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o složení jistoty, uzavřené mezi městem Stod a svazkem obcí Mikroregion RADBUZA, s doplněním smlouvy o povinnost obce, která nesplní svůj závazek převzatý svazkem „Smlouvou o multitranšovém klubovém úvěru“ zaplatit svůj konkrétní příspěvek podle čl II. odst. 1 smlouvy o složení jistoty do 30 dnů od skutečného čerpání   podle této smlouvy.
  Ko

21 - s c h v a l u j e prodej pozemku a uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku č. 99/5 v k.ú. Stod ve vlastnictví města Stod,  o výměře 10 m2, mezi městem Stod a panem Josefem Bárkem, bytem Nádražní 65, Stod, za cenu 1,--Kč/m2
  Ko

22 - s c h v a l u j e Jednací řád zastupitelstva města, dle předloženého návrhu
  An

23 - s c h v a l u j e Dohodu o splátkovém kalendáři, uzavřenou mezi městem Stod s panem Jiřím Šafránkem, bytem Komenského náměstí 5, Stod, dle předloženého návrhu
  Ko

24 - s c h v a l u j e záměr koupě pozemků LV 663: p.č. 615/1, 616/2, 617/1, 618/2, 620, 621/1, 622/2, 623/1, 624/2 v k.ú. Stod v k.ú. Stod od Církve Římskokatolické a pověřuje pana starostu a místostarostu jednáním s Církví Římskokatolickou v této věci

25 – b e r e   n a   v ě d o m í informace pana starosty a o stavu a průběhu financování akce „Čistá Radbuza“, podle předloženého návrhu, který je součástí tohoto usnesení


Jiří Vlk
starosta města

Lubomír Jungbauer
místostarosta města

Kam po škole?
S tímto problémem se deváťákům pokusili pomoct v integrované škole a uspořádali pro ně prohlídku.
Dne 22.12.2006 navštívili ISŠU žáci devátých tříd základní školy, aby se seznámili s možností pokračování studia na naší škole. Žáci si vyzkoušeli některé činnosti, které absolvují žáci studijního oboru Mechanik elektronik a učebních oborů Mechanik elektronických zařízení, Kadeřník/ kadeřnice a Kuchař (-ka) - číšník (servírka ) pro pohostinství. Společně jsme strávili v dílnách odborného výcviku předvánoční čas.
Ing. Martin Jurák, zástupce ředitele PV a VMV ISŠ Stod

Hasiči hodnotili
13. ledna na své výroční valné hromadě hasiči hodnotili svoji práci. Mezi přítomnými hosty nechyběl starosta města pan Jiří Vlk, místostarosta pan Lubomír Jungbauer, zástupci okresního sdružení a zástupci okrsku Dobřany. Stodská organizace má 53 členů. Na valné hromadě jich bylo přítomno 43. Valnou hromadu zahájil a řídil pan Sejpka, velitel sboru. Starosta sboru pan Fryč přednesl zprávu o činnosti ze které vyjímáme:
- Hasiči organizovali sběr železného šrotu v městské části za řekou – utržené peníze slouží pro činnost sboru.
- Organizovali okresní a krajské kolo hry „Plamen“ pro mladé hasiče.
- Pomáhali na Křížovém vrchu při letní slavnosti a pálení čarodějnic.
-Soutěžní družstvo se zúčastnilo 8 soutěží v požárním sportu.
- Na památku zesnulého člena pana Josefa Baxy uspořádali memoriál ve sportovních disciplínách. Akce se podařila a tímto bychom chtěli poděkovat kynologům za zapůjčení jejich areálu.
- Mladí hasiči se již tradičně zúčastnili třídenního výletu do Přibyslavi.
Byli předány odznaky Hasič III. stupně pánům Korschinskému, Tumpachovi a Petráchovi a odznak Strojník pánům Petráchovi, Šenkovi, Janošíkovi a Bittnerovi. Jmenovaní složili příslušné zkoušky.
Ve zprávě velitel seznámil přítomné s činností výjezdové jednotky, která v loňském roce vyjížděla celkem 29 krát. Věříme, že nové vozidlo CAS 16 MANN, které v loňském roce město pro hasiče zakoupilo, bude dobrým pomocníkem v naší práci.
Sejpka Karel, velitel JSDHO Stod

ISŠU vás zve
Dne 14.2.2007 pořádá Integrovaná střední škola Stod 2.ročník odborné soutěže žáků oborů kuchař-kuchařka, kuchař(-ka)-číšník(servírka), kuchařské práce, provoz společného stravování s názvem HRNEČKU VAŘ. Soutěž je tématicky zaměřena k svátku Valentýna ( příprava 2 porcí restauračního moučníku pro dvě osoby ), dále bude probíhat pódiová soutěž zaměřena na pokrmy FINGER FOOD. Soutěž se uskuteční v slavnostní zasedací síni Městského úřadu ve Stodě. Srdečně zveme veřejnost.
Dne 20.2.2007 pořádá Integrovaná střední škola Stod celostátní soutěž s názvem GES-ELECTRONICS-CUP. Soutěž je určena pro žáky studijního oboru Mechanik elektronik a je zaměřena na znalosti v oblasti elektroniky. Hlavním sponzorem soutěže je firma Ges-electronics se sídlem v Plzni. Účast přislíbily střední školy z Čech i z Moravy. Soutěž se uskuteční v dílnách elektrooborů na Hradecké ulici 482.
Ing. Martin Jurák, zástupce ředitele PV a VMV ISŠ Stod

Kalendář kulturních akcí únor - březen 2007
Kontakt: MKS Stod, tel.: 379 209 481, e – mail: mks@mestostod.cz
Únor
1.– 28. 2.Výstava obrazů a fotografií Miroslava Šubrta Tázlera v městském kulturním středisku na radnici, pořádá MKS.
11. 2. Maškarní ples pro děti od 14. 00 hodin v kulturním domě, pořádá DDM, ZŠ a MKS.
15. 2. Koncert Plzeňské konzervatoře, dechového oddělení od 17. 30 hodin v zasedací síni radnice, pořádá ZUŠ.
16. 2. 11. Reprezentační ples města Stoda od 20. 00 hodin v kulturní domě, hraje taneční orchestr New Style, taneční ukázky, bohatá tombola, barmanská show, dámská volenka, půlnoční překvapení, pořádá MKS.
24. 2. Závěrečný ples tanečního kursu pro pokročilé v kulturním domě od 20. 00 hodin, pořádá MKS.
25. 2. Masopustní průvod městem, pořádá MKS a ZUŠ.
26. 2. Zdeněk Troška v kulturním domě od 19. 00 hodin, předprodej vstupenek od 1. února v městském kulturním středisku na radnici, pořádá MKS.
Březen
16. 3. Diskotéka pro děti v kulturním domě, pořádá DDM.
17. 3. Taneční zábava v kulturním domě od 20. 00 hodin, hraje skupina KATAPULT, pořádá p. Teršl.
25. 3. Koncert dětského pěveckého souboru ROLNIČKA od 15. 00 hodin ve farním kostele, pořádá MKS.
31. 3. Výroční valná hromada Svazu tělesně a zdravotně postižených Stodska v kulturním domě od 13. 30 hodin, pořádá STaZP.

Vybíráme z nových knih
Kryptologie, šifrování a tajná písma – P.Vondruška
Náhled do dobrodružného světa šifer od těch nejjednodušších, až po ty, které sehrály důležitou roli v dějinách. Někdy rozhodovalo o výsledku bitvy pouze to, zda byli nepřátelé schopni rozluštit utajované informace.
Bez víry – K.Slaughter
V prostředí zvláštní kongregerace, jejíž zfanatizovaní členové na jedné straně ohánějí biblí, ale na druhé straně věří, že pohřbení zaživa může být správný trest pro hříšníky, se odehrává děj nejnovějšího napínavého románu autorky, jejíž knihy bývají přirovnávány k Mlčení jehňátek.
Vikingové
Další z knížek pro děti, které vydává nakladatelství Fraus odpovídá na otázky související s vikingy. Co jsou to runy? Jak se stavěly vikingské lodě? Proč vikingové podnikali zámořské výpravy a jak vůbec žili? Na tyto a další otázky naleznete odpověď právě v této publikaci.
Toulavá kamera 3 – I.Toušlová
Již potřetí vycházejí pozvánky do méně známých , ale přesto zajímavých, míst naší vlasti. Jsou opět doplněné mapkami a barevnými fotografiemi.
Alois Nebel – J.Rudiš
Černobíle kreslená románová trilogie Alois Nebel vychází v jednom svazku. V sugestivních černobílých obrazech vypráví hlavní hrdina – železničář příběhy, které i po několika generacích ovlivňují zapomenuté události.
Dlouhé noci vikingů – Z.Šmíd
Kniha má podtitul „Vraťte nám rabiáty“ a je ukázkovým humorem svého autora. Stačí připomenout patrně nejznámější knihu „Proč bychom se netopili“ a hned většina čtenářů ví, co od knihy může očekávat.
My tři ve vánici – V.Řeháčková
Je dobrodružné čtení pro kluky a holky zhruba ve věku 11 let. Odehrává se v horské chatě o zimních prázdninách. Náhlá změna počasí a spadlá lavina odřízne chatu od okolního světa. Jak se se situací tři uvěznění sourozenci vypořádají vám ale prozrazovat nebudeme.
Dcery ohně- B.Erskinová
Klasicky „duchařský“ román z pera britské autorky vychází z osvědčeného střídání dvou časových rovin – současné a historické. Ve víru děje ožívají zlí i vznešení duchové historických postav a o napětí je opět postaráno až do poslední stránky.

Ples v Líšiné
TJ Sokol pořádá dne 24.2. 2007 od 20.00 hodin Sportovní ples. Doprava z Holýšova, Stoda a Lelova je zajištěna. Bohatá tombola Hraje Plzeňské duo. Vstupné 60,-Kč

Na kafíčku s....
Rok se s rokem sešel a rubrika „na kafíčku s…“ už má za sebou rok existence. A pokračujeme dále. Tentokrát jsem byl pozván k paní Ireně Tomanové, to proto, že jsme probírali přípravy Masopustu. Irena Tomanová je totiž hybnou silou spolku „Tradice“, který pracuje při MKS ve Stodě a který se na přípravách Masopustu významnou měrou podílí. A tak se dáváme do řeči. Mimochodem, k tomu kafíčku byly i vynikající koláčky.
První otázka se nabízí sama. Odkud pocházíte a jak jste se vůbec k „tradicím“ dostala?
Pocházím ze Stoda a v současné době jsem majitelkou obchodu s potravinami. Vztah k tradicím a lidovým zvykům jsem měla odmalička. Vím, že to zní jako klišé, ale ono je to fakt. Doma se vždy snažíme, dodržovat nejrůznější zvyky. Ať už je to kuba na vánoce, adventní věnec, velikonoční zvyky apod. Když však byly děti malé a začínala jsem s firmou, nemohla jsem se této své zálibě věnovat naplno, dnes však už je to o trošku lepší. Navíc jsem zjistila, že takových „bláznů“ a nadšenců existuje více. Na myšlenku o založení spolku „Tradice“ mne ale přivedl můj manžel, který už dlouhá léta s MKS a kulturním domem spolupracuje.
Kdo je vlastně autorem názvu spolku?
Název vymyslela moje dcera která tuto zálibu také miluje. Původně jsme mysleli, že to bude název čistě pracovní, ale ono se to ujalo, tak se zatím nepřejmenováváme.
Co je cílem spolku Tradice?
Aby to byl skutečný spolek tradic, který bude mapovat nejrůznější lidské zvyky. Můj sen? Vznik místnosti, nebo dvou, kde by vzniklo „muzeum“, ale muzeum ve smyslu lidových tradic, které by se třeba v průběhu roku měnilo, tak jak se mění roční období a samozřejmě s ním i lidové zvyky.
A co letošní Masopust ve Stodě?
Letošní masopustní průvod bude 25. února a chtěli bychom jej oproti loňsku ještě zlepšit. K masopustnímu průvodu patří tradiční masky, ty by letos chybět neměly. Budou tam: medvěd, dva šašci na beranech, dvě kobyly s Turky, pierot, ženich a nevěsta, muzikant s vozembouchem,, smrtka, myslivec se zvířátky, muzika, kterou obstarají učitelé a děti ZUŠ Stod. Prostě by to mělo být krásné. Ale důležité je, aby přišli v maskách i ostatní dospělí a školní děti. Dětští účastníci v kompletních maskách pak obdrží VCD. Abychom ale občany „masopustně“ nažhavili, připravili jsme u nás v prodejně Masopustní tombolu. 24. února bude pro 200 účastníků navíc připraveno masopustní překvapení.
Prozraďte něco o dalších připravovaných akcích.
V únoru je svátek svatého Valentina, čekají nás velikonoce a s nimi spojená velikonoční výstava. Tu bychom letos chtěli pojmout nepatrně odlišně a podívat se na tyto svátky z hlediska životního stylu, z hlediska přístupu k životu. Myslím, že by to mohlo být zajímavé. Nesmíme ale zapomenout na pálení čarodějnic, Den matek, Jana Husa – svátků a akcí je mnoho a my bychom chtěli každou akci z našeho hlediska „zestetičnit“, vnést do ní srdce.
Dvě otázky na závěr, které kladu každému. Co naštve paní Tomanovou?
Lidská blbost.
A co jí potěší?
Kytka kopretin.
Za redakci Vám přeji, aby se spolek „Tradice“ rozrůstal a abyste si alespoň nějaké sny jeho prostřednictvím uskutečnila. Děkuji za rozhovor.
Ptal se Pavel Cích

Čertí škola
5. prosince vypukly v naší škole čertovské radovánky i u prvňáků a druháků. Školní budova v Sokolské ulici se totiž tento den stala na pár hodin opravdu čertovskou.
Žáky ráno hned se vstupem vítal černý pekelný plakát, který zval všechny příchozí do „čertí školy“ a hned za dveřmi všechny děti očekávala paní učitelka – čertice. Výraz některých dětských očí prozrazoval, že si žáci nejsou zcela jisti tím, zda do naší školy nezavítala skutečná luciferka.
Ve třídách si všichni na začátku vyučování nasadili čertí růžky a pozdravili se čertovským pozdravem. Přestože výuka probíhala podle daného rozvrhu, žáci plnili úkoly ve speciálních sešitech čertí školy. Při tělocviku probíhaly čertovské honičky, malí čertíci soutěžili v házení pekelného míče, při hudební výchově tančili čertovské tanečky, při praktických činnostech vyráběli papírové čerty.
Na závěr vyučování nechyběla ani čertovská nadílka a všichni si vysloužili vysvědčení z čertí školy .
Mgr. Elena Tomanová

Z Lelova
V sobotu 23. 12. 2006 si v Lelově členové Rybářského spolku Lelov zpříjemnili čekání na Ježíška tradiční akcí "CHYTÁNÍ VÁNOČNÍHO KAPRA". Úlovků nebylo moc, ale zábava byla dobrá.

Vážení čtenáři,
ve Stodských listech v nové úpravě vás chceme mimo jiné postupně seznamovat se zajímavostmi z archivu města. Publikované články a fotografie, které určitě zaujmou všechny zájemce o historii nebyly většinou ještě otištěny. Rovněž chceme zveřejnit některé zajímavé části z přednášek bývalého kronikáře pana Luďka Hauptmanna, týkajících se dějin města. Věřím, že se tato rubrika stane poutavým zpestřením novin.
Lubomír Jungbauer, místostarosta města

Povodně a sucha
Dnes začínáme cyklus historie ze Stoda ne zrovna příjemným tématem – povodně a sucha v našem městě. Podle dochovaných zpráv postihovaly povodně Stod velmi často, tudíž rok 2002 nebyl žádnou výjimkou. Zachovalo se několik zpráv o velkých povodních na řece Merklínce, kdy hrozilo i protržení hráze merklínského rybníka. Velice často docházelo k vylití obou řek z břehů po jarním tání ledů. V záznamu z roku1786 se praví, že voda z řeky Radbuzy sahala na jaře tohoto roku až ke kostelním schodům (myšleny jsou schody na dnešní Domažlické ulici). Ledy drtily vše, co jim přišlo do cesty. Nejvíce býval postižen most a lávky na Radbuze. Snímek z roku 1930 to jednoznačně dokazuje. Na druhém snímku je povodeň z června 1936, kdy voda sahala do výše až 70 cm pod mostovku. Hladina Radbuzy byly tehdy pět metrů nad normálem. V archivu jsou zaznamenány povodně v letech 1786,1856, 1890, 1893, 1901. Ve dvacátém století jich městem prošlo několik. Lidé se velké vody velice obávali, ale neméně také opaku – to je sucha. Obrovský nedostatek vody byl zaznamenán v letech 1881, kdy bylo sucho spojeno s ničivým krupobitím, 1893 a 1911. Sucha vždy přinášela neúrodu, bídu a hlad a také různé epidemie. Abychom se nezabývali jen katastrofami, tak v archivu je také zajímavý záznam, který říká: „Dne 17. května léta Páně 1706 bylo tak silné zatmění slunce, že v půl dvanácté před polednem byla tma jako v noci a na obloze bylo viděti hvězdy.“
V příštím čísle se budeme věnovat názvu města.
L.Jungbauer, místostarosta

KOPANÁ
Po podzimní části soutěží ročníku 2006/2007 jsou muži čtvrtí, dorost sedmý žáci a přípravka třetí. Už se snad stalo tradicí, že v začátku soutěže vždy zbytečně ztrácíme body, zvláště v domácím prostředí. Také druhý poločas utkání bývá horší než první. Zvýšila se ale útočná síla družstva mužů. V brance je solidní jistota, obrana mívá dost okének a záloha není stále tím, čím by měla být. Během soutěží se trénovalo dvakrát až třikrát týdně, což je pro tuto soutěž dostačující s ohledem na zaměstnání hráčů a naprosto amatérské podmínky.
U dorostu došlo k obměně kádru. Je potěšující, že bývalí žáci do kolektivu dobře zapadli. Jen kdyby všichni chtěli pilně chodit na tréninky a zvýšili si svoji fyzickou zdatnost, protože ve většině utkání již v druhém poločase na soupeře fyzicky nestačí a přenechávají mu iniciativu. Snad si to uvědomují a přes zimní sezónu na sobě zapracují.
Také u žáků došlo k obměně kádru. Příchozí z minižáků se mezi nimi neztratí, naopak svojí bojovností a nasazením předčí mnohé z těch starších. Je naděje, že v budoucích letech to bude úspěšné družstvo. U minižáků přišlo spousta nových dětí a jsou na nich znát pokroky. Je však zarážející, že u některých soupeřů se výsledku obětuje čestné soupeření a radost ze hry. Ještě se poté chlubí, jak to dělají dobře a jaké mají úspěchy. Ale že na druhé straně zaseli zklamání a nedůvěru v čestnost sportu je nezajímá (konkrétně Dobřany). Naštěstí tyto případy nezanechaly na dětech nechuť do hry. Jen trenéři měli zvýšenou práci – hlavně pedagogickou. Pro zajímavost – u našeho oddílu také funguje předškolní družstvo, kde jsou děti od čtyř do šesti let.
Musíme poděkovat trenérům – Janu Krausovi, Josefu Plaiznerovi, MUDr. Jiřímu Šmejkalovi, Mírovi Jirouškovi, Pavlu Feklovi, Mírovi Vlkovi a Václavu Honalovi za jejich obětavou práci.
Také děkujeme u mládežnických družstev obětavým rodičům, kteří jezdí na utkání na hřiště soupeřů svými auty. Na druhé straně se stále najde několik rodičů, kteří jako trest zakáží svým dětem účast na tréninku i na utkání. Vůbec si neuvědomují, že mají-li být děti hodné, potřebují svou aktivitu někde vybít. Proč jim nezakáží něco jiného? Protože jinde se musí platit a u nás se mimo členského příspěvku neplatí nic. Dokonce ani trenéři, kteří se starají o zhruba osmdesát dětí nejsou odměňováni, na rozdíl od jiných aktivit pro děti v našem městě.
Nesmíme také při děkování zapomenout na město Stod, které se stará o správu a údržbu stadionu. Pochvalu si zaslouží jak správce stadionu pan Steinbach, tak pan Teršl, který mu pomáhá. O jejich práci se může přesvědčit každý při návštěvě stadionu.
Splnil se nám také sen o nové světelné tabuli. Na jejím zakoupení se podílelo město Stod, tělovýchovná jednota Slavoj a oddíl kopané. Stále však hledáme sponzora časomíry. Je smutné, že ve městě, kde je spousta velkých a významných podniků se nenajde nikdo, kdo by toto podporoval. Těm, kteří nám pomáhají děkujeme za jejich pomoc a věříme v další spolupráci.
Malá poznámka na závěr. Dělávali jsme i různé zábavy a plesy, ale od těch upouštíme, protože jsou ztrátové. Mysleli jsme, že by bylo výhodné je dělat v letním kině, ale nastavené ceny pronájmu jsou spíše výsměchem než podporou. Jen si vezměte, že za pronájem letního kina v odpoledních hodinách zaplatíte za nic 5000 Kč plus energie. Dále musíte zajistit kryté pódium pro hudbu (8000 Kč), další peníze za pronájem sociálního zařízení, zaplatit kapelu, zajistit občerstvení. Takže při vší skromnosti to celkem stojí 25000Kč. A kolik lidí vám ve Stodě přijde?
Jinak všem našim příznivcům přejeme hodně úspěchů v letošním roce, hlavně zdraví a těšíme se na ně při našich akcích.
za oddíl kopané Slavoje Stod jednatel František ZápalSouvisející články:
Stodské listy (11.04.2007)
Stodské listy (16.03.2007)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 1)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter