Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 16. 03. 2007 (8318 přečtení)

číslo 2 / 2007     Ročník XII.
Textová verze Stodských listů, které v papírové podobě dostávají zdarma do schránek všechny domácnosti ve Stodě.

Krátké zprávy
  • Na dotaz čtenáře, kdy bude dokončena kanalizace ve zbytku Bezručovy ulice odpověděli technici města, že to bude do konce letošního roku.
  • FÚ Plzeň-jih upozorňuje veřejnost, že nové tiskopisy Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006 je možno si vyzvednout také na Městském úřadu ve Stodě.
  • V pátek 11. února proběhl již 11. reprezentační ples města.
  • Upozorňujeme majitele psů, že do konce března je třeba zaplatit poplatek ze psů.


Kitfest 2007
V sobotu 3. února proběhl již osmnáctý ročník tradičního setkání příznivců plastikových modelů Kitfest 2007. Tato, mezi modeláři, oblíbená akce letos do Stodu přilákala více jak sto aktivně soutěžících účastníků. Ti soutěžili se svými modely, kterých se tentokráte sešlo celkem 256, ve dvanácti kategoriích. Hodnocení prováděli jako obvykle návštěvníci akce a také odborná komise složená ze zástupců zúčastněných modelářských klubů. Návštěvníci akce určili svými hlasy pořadí v jednotlivých kategoriích a pořadatelé z místního klubu plastikových modelářů tak mohli v každé kategorii ocenit první tři místa věcnými cenami, věnovanými sponzory. Nejlepší model v každé kategorii vybraný komisí modelářů pak obdržel zvláštní cenu. Pro model , který v diváckém hodnocení obdržel absolutně nejvíce bodů, byla připravena Cena starosty města Stod, kterou starosta pan Jiří Vlk předal osobně panu Tomáši Matyskovi z nedalekých Líní. Jeho model amerického letounu z počátku druhé světové války F-2A Buffalo získal hlasy od 382 hlasujících diváků. Letos tedy tato cena zůstala téměř doma. Stodské barvy úspěšně hájil jediný oceněný místní modelář, kterým byl Jan Malík, vítěz dětské kategorie s modelem slavného tanku T-34.
Ing. Miroslav Tomana, KPM Stod


Těšíme se na Velikonoce
Po veselém období masopustu, nastává čas čtyřicetidenního půstu před velikonocemi. Z hlediska lidové víry mají význam především obyčeje konané o postních nedělích.
A jak to vlastně s těmi postními nedělemi je?
Z hlediska tradic byla letos popeleční středa 21.2. a tudíž 1. postní neděle připadla na 25.2.
Tato postní neděle se nazývá ČERNÁ - pravděpodobně proto,že ženy odkládaly pestré oděvy a halily se do černých šátků a fěrtochů.
2. postní neděle se v lidovém prostředí nazývá PRAŽNÁ , dle postního jídla pražmy = pražené nezralé obilí.
3. post. neděle zvaná KÝCHAVÁ = podle pověry , že kolikrát kdo kýchne, tolik roků bude ještě živ.
4. post. neděle v náboženství, stejně jako v tradičních zvyklostech měla zvláštní postavení, neboť toho dne bylo možno uvolnit postní kázeň. Mládeži bylo povoleno sejít se a poveselit se na návsi, odtud název DRUŽEBNÁ. V kostele se mohla změnit barva rouch z fialové na růžovou a proto se jí také místy říkalo neděle RÚŽOVÁ.
5. post. neděle, SMRTNÁ, byla těsně před velikonocemi.V kostelech se zahalovaly kříže- tato tradice zřejmě pochází až ze starokřesťanských počátků života církve. Tehdy kříže nenesly postavu umírajícího Krista, ale byly často bohatě zdobeny, a právě aby tato výzdoba nerušila vážnost postní doby, kříže se zakrývaly. Smrtná neděle se jmenuje ale proto, že k lid. tradicím patřilo vynášení smrtky (Morany, Mořeny) - jež symbolizovalo konec zimy a počátek jara.
6. post. neděle KVĚTNÁ ( též KVĚTNICE ) nese název od květů, neboť přijíždějícího Krista vítali v Jeruzalémě mnozí palmovými ratolestmi, ale v našich krajích, kde palmy nerostou převzaly tuto funkci větvičky jívy - kočičky - svěcení kočiček (ty se pak pálí o popeleční středě následujícího roku).
A již nastává poslední týden půstu - tzv. PAŠIJOVÝ.
.....sazometná středa, zelený čtvrtek, velký pátek....., ale to už bude další měsíc, o tom si něco málo povíme v dubnu
Irena Tomanová, Spolek Tradice


Komunitní plánování ve Stodě
Stejně jako většina měst a obcí v České republice, zařadil se i Stod do projektu Komunitního plánování sociálních služeb. Tento projekt je realizován na základě veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a vládou České republiky. Jedná se o úplně nový styl a směr, jak vytvořit spolehlivý a hlavně informačně dostupný systém sociálních služeb pro občany. Při jeho vytváření budou osloveni všichni zainteresovaní tj. zřizovatelé (stát, kraj, města, obce), poskytovatelé (organizace poskytující sociální služby) a hlavně uživatelé (cíloví zákazníci služeb). Věříme, že spojením těchto skupin a odborníků (lékaři, sociální pracovníci, atd.) dosáhneme vytvoření opravdu dobře fungujícího systému sociálních služeb. Společně s Městem Stod, ještě úzce spolupracuje město Dobřany a obec Chotěšov. Zároveň máme přislíbenou pomoc většiny poskytovatelů působících nejenom v našem regionu. Zároveň bych chtěl požádat občany, kteří by chtěli být nápomocni této problematice popř. by měli dotazy a připomínky nechť se obrátí na kontaktní osobu pro komunitní plánování: Rudolf Špoták, tel: 379209447, spotak@mestostod.cz


Obnova v novém
Když město zbouralo dům č.p. 147 tak zvanou Obnovu, řada občanů to brala jako konečnou úpravu Úzké ulice. Byl však vypracován projekt na zástavbu i na novou výstavbu tohoto domu s rozšířením bytové kapacity. Městu se nabídla stavební firma, která tento dům postavila a stala se zároveň investorem této stavby. Dnes již dům stojí a noví majitelé bytů se do něj nastěhují podle vyjádření pana Oravce již v druhém pololetí letošního roku.


Z usnesení 3. zasedání zastupitelstva města Stod, které se konalo dne 31.1.2007
Zastupitelstvo města:
29 - s c h v a l u j e Ručitelské prohlášení, kterým se město Stod zavazuje uspokojit veškeré pohledávky a nároky České spořitelny, a.s., Československé obchodní banky, a.s. a Dexia Kommunalkredit Bank AG jako věřitelů plynoucích ze Smlouvy o úvěru uzavřené mezi jmenovanými bankami a Svazkem obcí mikroregion Radbuza dne 23.11.2006 ve znění dodatku č.1, včetně pohledávek vzniklých v důsledku výpovědi, odstoupení, nebo jiného ukončení Smlouvy o úvěru, jakož i pohledávek na vydání bezdůvodného obohacení, a to až do celkové výše odpovídající 16,52 % z celkového závazku Svazku obcí mikroregion Radbuza vyplývající ze Smlouvy o úvěru, pokud tak řádně a včas neučiní Svazek obcí mikroregion Radbuza, když úvěr slouží k financování projektu "Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy".
30 - z m o c ň u j e starostu města Jiřího Vlka podpisem Ručitelského prohlášení v závazném znění uvedeném v příloze 8.2b Smlouvy o úvěru
31 - s c h v a l u j e text Smlouvy o složení jistoty, která bude uzavřena se Svazkem obcí mikroregion Radbuza za účelem zajištění plateb investičního příspěvku určeného na financování nákladů spojených s realizací projektu Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy, zejména pak na úhradu splátek jistiny a úrokuposkytnutého úvěru na zajištění kofinancování formou složení záloh na budoucí úhrady splátek.
32 - z m o c ň u j e starostu města Jiřího Vlka podpisem Smlouvy o složení jistoty v předloženém znění
33 - s c h v a l u j e text Smlouvy o postoupení pohledávek na nájemném k zajištění pohledávky, která bude uzavřena se Svazkem obcí mikroregion Radbuza za účelem zajištění závazků vyplývajících z již uzavřené Smlouvy o zajištění kofinancování projektů Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy
34 - z m o c ň u j e starostu obce města Jiřího Vlka podpisem Smlouvy o postoupení pohledávek na nájemném k zajištění pohledávky v předloženém znění
35 - s c h v a l u j e Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Stod

Jiří Vlk, starosta města
Lubomír Jungbauer, místostarosta městaŠkody v lesích
Ani našim lesům se nevyhnula větrná smršť z 18. na 19. ledna, která natropila v celém státě velké škody. Město obhospodařuje lesy na celkové výměře 220 hektarů. Rozlohou největší jsou lesy na Vrabině, ale část polesí v majetku města se nachází i na střelické křižovatce, za hřbitovem a na Waldheimu. Největší škody způsobil vítr v části lesního porostu k Lažanům. Podle předběžného odhadu hajného pana Františka Bočana bude nutné co nejrychleji vytěžit přes 300 m3 popadané dřevní hmoty, což je asi 1/3 plánované roční těžby. Musíme zdůraznit slovo urychleně, protože v jarních měsících hrozí masivní nálet kůrovce. Ten by v případě přemnožení mohl způsobit rozsáhlé škody. Město proto počítá s vytěžením polomů a vývratů do konce měsíce března. Na pasekách však podle pana hajného zůstane několik padlých stromů jako návnada pro tohoto nebezpečného škůdce.
-lj-


Výstavba kanalizace
Výstavba nových kanalizačních sběračů včetně přípojek byla zahájena i v Plzeňské ulici. Největší technickou překážkou jsou zde podvrty státní silnice 1/26, které zajistí napojení nemovitostí na novou kanalizaci. Snímek byl pořízen v exponované části u benzinové stanice.
-lj-


Výměna občanských průkazů v roce 2007
Dle nařízení vlády ČR č. 612/2004 Sb. jsou stanoveny lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů v letošním roce.
V roce 2007 jsou občané povinni provést výměnu všech občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných v roce 1997 a 1998
za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.
Žádost o vydání OP předloží občan nejpozději do 30. listopadu 2007.
Spolu se žádostí předloží:
- l fotografii (současná podoba, nelze použít fotografii z automatu)
- rodný list (pro kontrolu místa narození)
- oddací list (v případě, že občan chce do nového OP uvést jako nepovinný údaj manžela, manželku a jeho rodné číslo)
- rodný list dítěte (v případě, že občan chce do nového OP uvést jako nepovinný údaj nezletilé dítě).
Lhůta pro vyhotovení nového OP činí 30 dnů.
Upozorňujeme, že byla zrušena povinnost výměny občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných občanům narozených před 1. lednem 1936, pokud v těchto občanských průkazech není doba ukončení platnosti.

Přestupky ze zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
a) poruší povinnost chránit OP před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím
b) nepožádá do l5 pracovních dnů o vydání nového OP v uvedených případech:
- po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti OP
- po obdržení oddacího listu
- po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství
- po obdržení úmrtního listu manžela
- po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, případně jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
- po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu TP
-po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost k právním úkonům
- po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu pobytu
c) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz
d) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití OP
e) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v OP, v potvrzení o OP, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP
f) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti
g) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého OP bez strojově čitelných údajů
h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije OP nebo potvrzení o OP
i) poskytne nebo přijme OP jako zástavu nebo odebere OP při vstupu do objektu nebo na pozemek
j) pořídí kopii OP a neprokáže souhlas občana
k) nepožádá o vydání prvního OP do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let
K řízení o přestupcích podle zákona č. 328/1999 Sb. je v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu. Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 10.000,- Kč.

Ztráta nebo odcizení občanského průkazu
V případě, že občan ztratil občanský průkaz, nebo mu byl odcizen, je povinen zažádat o nový OP do 15 dnů ode dne, kdy tuto skutečnost ohlásil. Při podání žádosti o nový OP předloží:
- rodný list
- 1 aktuální foto
- 100 Kč (správní poplatek)


PROJEKT FINANCOVANÝ EU ZAHAJUJE ŠKOLENÍ DESÍTEK LIDÍ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Nositelem projektu je sdružení CZ Biom - České sdružení pro biomasu, které jako jednu z cest pro udržitelný rozvoj odpadového hospodářství spatřuje v aktivním vzdělávání a spolupráci. Ve vzájemné spolupráci s firmou Ing. Pavel Novák, která je hlavním odborným partnerem projektu, proto sdružení připravilo pro zapojené obce a města rozsáhlý vzdělávací program. V průběhu školení účastníci získají komplexní přehled o aktuálním stavu a vývoji v oboru a zároveň možnost připravit konkrétní opatření ke zlepšení systému nakládání s odpady ve vlastních obcích.
Vzdělávací program bude realizován průběžně v období jednoho roku (leden 2007 až leden 2008) a bude rozdělen do čtyř samostatných školících bloků. Každý z nich potrvá jeden pracovní týden a bude věnován určitému důležitému tématu. První blok školení, realizovaný ve dnech 22. -26. 1. 2007, je zaměřen na Techniky prevence a shromažďování odpadů v obcích. Účastníci školení tak získají odpovědi na zásadní otázky, zejména jak prakticky předcházet vzniku odpadů v obcích a jak správně nastavit systémy tříděného sběru nejen papíru, skla či plastů, ale i bioodpadů a elektrošrotu za účelem zvyšování recyklace těchto odpadů. O teoretické, ale i praktické informace a zkušenosti se s účastníky podělí odborní lektoři z řad CZ Biom, firmy Ing Pavel Novák, Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o.p.s., společností specializovaných na zpětný odběr elektrozařízení a elektroodpadu a dalších. Zbývající tři bloky školení se uskuteční opět ve Spáleném Poříčí v průběhu dubna a června 2007 a v lednu 2008. Účastníkům nabídnou navíc praktické ukázky technologií v oblasti nakládání s odpady, například provoz skládky a zejména pak technologie na recyklaci vytříděných odpadů. A co je velmi podstatné, v návaznosti na výstupy ze školení se ve všech zapojených obcích budou realizovat praktické pilotní projekty se zaměřením na informační kampaně pro občany.
Poznámka:
[1] Celkové náklady projektu ve výši 11 mil. Kč jsou hrazeny formou dotace z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Evropského sociálního fondu se spoluúčastí národních zdrojů prostřednictvím Ministerstva životního prostředí (MŽP). Projekt byl podpořen ve 3. výzvě grantového schématu Síť environmentálních informačních a poradenských center, vyhlášeného MŽP v rámci opatření 4.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Přidělená dotace je hrazena ze 75 % z prostředků ESF a z 25 % z prostředků státního rozpočtu (MŽP).
[2] CZ Biom - České sdružení pro biomasu je nevládní nezisková a profesní organizace podporující rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu v České republice a propagující technologie pro udržitelný rozvoj.


Axis4 - Pomocná ruka podnikatelům
Axis4, projekt zaměřený na podporu podnikatelů a probíhající pod záštitou Hospodářské komory ČR, rozšířil působnost i do našeho regionu. Projekt Axis4 se velice úspěšně rozvíjí již řadu let a do dnešního dne se do něj zapojily desítky tisíc podnikatelských subjektů. Vzhledem k přínosům v oblasti podpory podnikání, dosavadním úspěchům a důvěryhodnosti můžeme podnikatelům účast v tomto projektu doporučit.
Co je Axis4? Centrální registr Axis4 je aktivita Hospodářské komory ČR, cílem které je vybudování celorepublikového internetového katalogu výrobků a činností podnikatelských subjektů a institucí ze všech oborů průmyslu, obchodu a služeb.
Podrobné údaje o Vaší firmě jsou tak k dispozici Vašim potencionálním zákazníkům nebo partnerům. Účastí v projektu tak podnikatel získá možnost široké propagace, na kterou by musel jinak vynaložit značné finanční prostředky.
Co konkrétně přináší projekt Axis4 Vaší firmě:
1. Vstupem do registru podnikatelských subjektů Axis4 se údaje o Vaší firmě a nabízeném sortimentu stávají součástí informací, které Hospodářská komora ČR spolu s regionální samosprávou krajů a měst prezentují v tuzemsku i v zahraničí.
2. Vstupem do registru umožníte Vašim stávajícím i potencionálním zákazníkům získávat aktuální informace o Vašich produktech a službách. Jak vyplývá z údajů Hospodářské komory ČR, stále více podnikatelů používá k vyhledávání svých dodavatelů právě systém Axis4.
3. Axis4 není pouze seznamem. Vstupem do registru získáte také možnost své údaje kdykoli upravovat nebo doplňovat. Tyto informace o Vás můžete využít i jako plnohodnotnou internetovou stránku, která slouží k prezentaci Vaší společnosti.
4. Axis4 umožňuje rychlé získávání informací o Vašich zákaznících, dodavatelích
i konkurentech.
Vzhledem k přínosům k rozvoji podnikání v regionu se město Stod rozhodlo projekt Axis4 podpořit. Informace obsažené v katalogu budou propojené na internetové stránky regionu. Toto propojení přinese další výhody: Vaše společnost se zařazením do registru a zobrazením sídla v podrobných mapách stane součástí podnikatelského prostředí a celkové infrastruktury v našem městě.
Více informací o projektu Axis4 získáte na adrese www.axis4.cz, informačních centrech Hospodářské komory nebo na zelené lince Axis4 č. 800 900 501.


Výlet do Vídně
Téměř 60 žáků 8. a 9.tříd Základní školy ve Stodě dostalo od svých rodičů dárek k vánocům v podobě dvoudenního zájezdu do Vídně, který pro své žáky připravily učitelky německého jazyka Věra Antošová a Alena Mlezivová.
Výběr nebyl náhodný, protože toto rakouské hlavní město je zařazeno do výuky německého jazyka, a tak si žáci své teoretické znalosti odjeli ověřit v praxi. Ve dvou dnech viděli ty nejlepší vídeňské skvosty jako Schönbrunn, Hofburg, svezli se na obřím kole v Pratru, ochutnali dobroty na vánočním trhu před ozdobenou radnicí. Obdivovali Hundertwasserovy domy i výhled z Dunajské věže z výšky 150 metrů na setmělou Vídeň. I když té pravé vánoční atmosféře chyběl sníh, přesto vyzdobená Vídeň byla nádherná. Součástí zájezdu byl i test, pro který žáci shromažďovali odpovědi během celého zájezdu. Na zpáteční cestě byl vyhodnocen a tři vylosovaní úspěšní řešitelé byli odměněni typickými vídeňskými suvenýry. Na úspěchu celé akce se ještě podílelo pěkné ubytování s jídlem v mládežnickém hotelu přímo ve Vídni.
Mgr.Věra Antošová


Školní kolo recitační soutěže
Ve čtvrtek 8. února se utkali žáci 1.-5. ročníku ve školním kole recitační soutěže.
Do okresního kola pojedou naši školu reprezentovat jeho vítězové - Eliška Kaslová a Katka Hřídelová v I. Kategorii, Kristýna Tvrdá a Nikola Kardová ve II. kategorii.
Uznání si ale zaslouží všichni recitující, kteří ve stodském kulturním domě připravili divákům z řad svých spolužáků pěkný zážitek.


Zápis budoucích prvňáčků
Dne 9. února 2007 se uskutečnil zápis do 1. ročníku pro školní rok 2007/2008. Paní učitelky byly mile překvapeny, jak šikovné děti v září usednou do školních lavic. Budoucí školáci si hravě poradili s úkoly podobnými těm, které musel splnit Jiřík v pohádce o Zlatovlásce.
Mnozí ani nepotřebovali pomoc pohádkových bytostí, za které se převlékli žáci 4.B. Dík jim patří nejen za to, že nesmělým předškolákům zpříjemnili prostory školy, ale hlavně za ochotnou radu či pomoc, s nimiž přispěchali, když předškoláček zrovna neznal správnou odpověď, nemohl si vzpomenout na slova písničky nebo nevěděl, jak složit rozstříhaný obrázek.Na fotografiích vidíte, jak vypadala atmosféra zápisu, při němž se do naší školy přihlásilo celkem 40 žáčků.


Úspěch ISŠ
Dne 6. února se zúčastnil žák IV. ročníku studijního oboru Mechanik elektronik Jiří Velich celostátní soutěže s názvem "Zelená myš", která byla zaměřena na znalosti a odborné dovednosti z oblasti zabezpečovací techniky. Jiří Velich získal 3. místo v soutěži.
Dne 14. února pořádala ISŠ Stod soutěž kuchařských dovedností s názvem "Hrnečku vař". Žáci učebního oboru kuchař(-ka)- číšník (servírka) pro pohostinství Jiří Majer (III. ročník) a Šárka Malá (II. ročník)obsadili celkové 2. místo v soutěži.
Dne 20. února pořádala ISŠ Stod odbornou soutěž určenou pro žáky studijního oboru Mechanik elektronik s názvem "GES-ELECTRONICS-CUP". V soutěži jednotlivců obsadil žák III. ročníku Martin Mlynařík 2. místo. V soutěži družstev získala Integrovaná střední škola Stod zásluhou žáků III. ročníku Martina Mlynaříka a Jana Šmejkala 1. místo.
Gratulujeme soutěžícím k úspěchu v jednotlivých soutěžích a slova díků patří pedagogickému sboru, který se podílel nejen na přípravě soutěžících, ale i na přípravě jednotlivých soutěžních akcí pořádaných ISŠ Stod.
Ing. Martin Jurák, zástupce ředitele PV a VMV


Na kafíčku s....
Nevím, jestli veřejnost zaznamenala, že v čele obvodního oddělení Policie ČR ve Stodě nastala změna. Místo opouští, odchází do důchodu, pan Jiří Velíšek, proto jsem se ho zeptal na pár otázek.
Jak to tak přijde, že se člověk stane náčelníkem obvodního oddělení?
To za člověkem na vojně přijdou, podle tehdejšího slovníku jej znáborují. A už to bylo. Od 1. 9. 1969 jsem v řadách policie. Nejdříve jsem nastoupil do Plzně, kde jsem začínal od chodníku. Ve Stodě jsem od roku 1990, zde jsem byl nejprve jako řadový policista. Dvanáct let jsem vedoucí OO PČR Stod. U policie jsem tedy téměř 38 let, ve Stodě pak 17 let. Za tu dobu se na stodském oddělení vystřídalo 25 lidí.
Vzpomínáte si ve Stodě na něco jako nejtěžší případ?
Samozřejmě případů je spousta a nelze říct, který je nejtěžší. Raději bych řekl, že existují případy, které by se daly nazvat jako evergreeny. Mám na mysli každým létem se opakující vykrádání rekreačních chat. Bohužel tahle situace je s daným počtem lidí neřešitelná.
Dříve měl každý obecní policajt jasno v tom, kdo jsou v obci tzv. známé firmy. Existuje něco podobného i ve Vaší praxi?
Samozřejmě. Pochopitelně nemohu jmenovat, ale jsou rodiny, kdy jsem pro stejný trestný čin řešil dědečka, později jeho syna a nyní jeho vnuka. Dá se říci, že i tato řemesla se také dědí z generace na generaci. V poslední době se ale množí tzv. nájezdy. To už se nemůžeme spoléhat na známé firmy, ale přijíždějí sem pachatelé i z velké dálky. Poslední případy jsou třeba takové, že pachatelé byli z Nymburka a Děčína.
Co budete dělat až nebudete ve službě, zapomenete na Policii?
Po 38 letech se to nedá. Budu se ale více věnovat koníčkům, zejména rybičkám. A pak také musí přijít na řadu chata, kterou jsem trochu zanedbával.
Samozřejmě se i Vás zeptám na to, co naštve pana Velíška a co ho potěší?
Nemůžu říci naštve, ale nikdy mi neudělá radost netečnost lidí, malá vstřícnost vůči policii. Protože pro objasnění případů je veřejnost důležitá. A co mne potěší? Každý krásně strávený den. Potěší mne, když jsou na sebe lidi hodní. A čím je to víc, tím lépe.
Přeji Vám, aby jste se klidně mohl věnovat svým koníčků a Vašemu nástupci přejeme klidnou službu. Děkuji za rozhovor.
Ptal se Pavel Cích


Sešel se filmový klub
Po dlouhých letech se sešli bývalí členové filmového klubu. Důvod byl jasný. Podařilo se najít a získat filmové kroniky, které tento klub natáčel od roku 1978. Filmový materiál je však, bohužel, bez zvukových nosičů, které se ztratily. Před členy tak leží úkol chybějící komentáře znovu nahrát. Bude určitě zajímavé některé kroniky promítnout na veřejné produkci. Znovuzrozený filmový klub by chtěl v krátké době připravit DVD o životě ve městě.
-lj-


Co je MORÉNA (Smrtka)
Smrtky bývaly nejen malé, ale také velikosti lidské postavy. Obvykle mívaly bílou režnou košili, tělo ze slámy, na krku korále z vyfouknutých vajíček, pomalovaný obličej a byly připevněny na dřevěné tyči.
Mládenci a dívky ji za zpěvu vynesli za ves a svrhli ji do potoka - smrt plave po vodě, nové léto k nám jede..., nebo ji pálili na hranici.
V některých krajích chodívala děvčata nebo děti místo smrtky s tzv. LÍTEM = malým stromkem (větvičkou) ozdobeným pentlemi a vyfouknutými vajíčky.
Irena Tomanová, Spolek Tradice


PATAGONIÍ V SEDLECH
Městská knihovna si vás dovoluje pozvat na přednášku o expedici na koních po Cordillerach jižního Chile. O dobrodružství v chladné a větrné Patagonii vám bude vyprávět Dan Hála. Během devadesáti minut se dozvíte, co vedlo k uskutečnění cesty. Nejzajímavější zážitky i náš pohled na Chile z perspektivy jezdce. Uvidíte více než 130 fotografií a řadu filmových sekvencí. Zavedeme vás ke břehům blankytně modrých jezer i mezi skalnaté štíty Cordillier, do neprostupných pralesů až k bílým stěnám ledovců. Setkáte se s honáky dobytka, rybáři i s horaly žijícími v kraji, kde jediným králem je horský lev.
Těšíme se na setkání 30.března 2007 od 18.00 hodin v zasedací síni radnice. Na místě prodej cestopisných knih. Vstupné dobrovolné.


ANDERSEN JINAK
Městská knihovna na letošní rok připravila pohádkové setkání s Andersenem trochu jinak než tomu bylo vloni. Jaký tedy ten letošní Andersen bude?
Tak především - zúčastnit se ho může každé dítě, které navštěvuje základní školu. Nemusí být čtenářem knihovny. Jediným dalším předpokladem je přijít v pátek 30. března do knihovny a absolvovat některou, nebo všechny soutěže, které budou pro děti připraveny. Výsledky ve všech soutěžích se sečtou a vítězové dostanou odměnu - jakou jinou než pohádkovou.
program Andersena:
14.00 - soutěž ve skládání puzzle
15.00 - co víš o pohádkách - testovat se budou pohádkové znalosti
16.00 - turnaj v pexesu
17.00 - vyhlášení vítězů
18.00 - pro starší děti možnost navštívit cestopisnou přednášku Patagonií v sedlech
Mezi jednotlivými soutěžemi je možno si prohlížet a číst knížky - společně i jednotlivě.


Z nových knih
Hannibal - zrození, T.Harris
Autor se vrátil ke své nejznámější postavě Hannibala Lectera. Jak z osmiletého chlapce, který musí z domova uprchnout před postupujícími vojsky a skrývat se v lese, přes studenta medicíny a člověka s malířským nadáním vyroste zrůda, si můžete přečíst v této nejnovější knize.
Půlnoční holubice, R.Becnel
Uznávaná autorka romantických příběhů s oblibou čerpá své náměty z Anglie. Krásná dědička hradu, odvážný rytíř a král, který se chce zmocnit jejího majeku jsou hlavní postavy tohoto příběhu.
Strážce boleslavského mystéria, V.Vondruška
Další román z cyklu Hříšní lidé Království českého nás zavádí k tajemství, které sahá až k počátkům přemyslovského rodu a ke knížeti sv. Václavovi.
Sebranka, P.Eidler
Na původní české detektivky vsadilo ve své produkci nakladatelství MOBA a soudě podle čtenářského zájmu, byla to dobrá volba. Malíře Sedláře, který odhalil bezohledné praktiky městských představitelů někdo zavraždil. Byla to jeho žena , bývalý starosta nebo někdo úplně jiný?


Žili u Radbuzy Stodorané?
Jak vznikl název našeho města určitě zajímá nejednoho z nás. V knize Jaromíra Spala, věnované vzniku názvů obcí a měst, je možné si přečíst polemiku pánů vědců Profouse, Schwarze,Bezlaje a Machka o tom, jak vlastně název města Stod vznikl.
Marně jsem se snažil najít v encyklopedii obcí a měst České republiky a Slovenska podobný název obce. Našel jsem jen současnou část hlavního města Prahy a to Stodůlky. Podle nepotvrzených informací však existuje obec Stod ve Finsku, ale to se mi nepodařilo prokázat.
Stod byl podle pana Profouse německý a jeho název byl odvozen od německého stode, to znamená pobřeží. Tuto hypotézu jednoznačně popírají ostatní pánové s tím, že oblast, kde Stod leží byla prokazatelně až do 17. století česká. První písemná zmínka o vesnici Stod pochází z počátku 13. století. Ještě větší chaos do celé věci vnáší pan Bezlaj tím, že upozorňuje na starošvédský název Stod. Asi logičtější se však zdá být druhá Bezlajova teorie, že náš název je odvozen od slovanského slova stodor, což znamená kůl vražený do země.
Podobný název můžeme nalézt ve staré ruštině, kde je slovo stoď, což znamená modlu a ve Slovinsku, kde je se jmenuje dokonce celá oblast-krajina Stodory.
V souvislosti s působením slovanského polabského kmene Stodoranů v naší České kotlině, který si své domy stavěl na kůlech-stodorech, se jeví vznik názvu našeho města odvozením od názvu stodoru-kůlu nejpravděpodobnější.
Není možno celou polemiku o názvu našeho města zde otisknout, protože je příliš rozsáhlá. Dovolte mi vyjádřit jen můj osobní laický názor. Při výstavbě průmyslové zóny a inženýrských sítí se neustále naráželo na pozůstatky dávného osídlení břehů řeky Radbuzy. Nevídané množství keramických střepů svědčilo o tom, že zde dávno lidé využívali ložiska kvalitní hlíny k výrobě hliněných nádob. Byla nalezena řada předmětů denní potřeby, kamenné sekery a pazourkové nože. Pro mě bylo osobně nezapomenutelným zážitkem, když mě jeden z archeologů vyzval, abych vylezl na střechu bagru a dobře se rozhlédl. Bylo to na louce pod benzinovým čerpadlem směrem ke staré řece, kde byla provedena skrývka ornice. Věřte nebo ne, naskytl se mi pohled na pozůstatky vesnice, jejíž až 30 metrů dlouhé domy byly prokazatelně postaveny na dřevěných kůlech. Podle vyjádření odborníků byly tyto domy patrové. V dolní části bylo hospodářství a dobytek a horní část byla obytná. Je zde velká podobnost s příbytky slovanských Stodoranů.
Zda jsme opravdu získali název tenkrát a ten byl vlivem germanizace změněn na Staab, se už těžko dozvíme. Jedno je však jisté, že naše město je svým názvem opravdovou raritou.
Lubomír Jungbauer


Kulturní kalendář
Kontakt: MKS Stod
tel.: 379 209 481
e - mail: mks@mestostod.cz

Březen
1. - 30. 3. Výstava obrazů a fotografií Miroslava Šubrta Tázlera v infocentru na radnici, pořádá MKS.
12. 3. Koncert souboru BASTA FIDLI ZUŠ Stod a akordeonového souboru ZUŠ Nepomuk od 17. 30 hodin v zasedací síni radnice, pořádá ZUŠ.
16. 3. Diskotéka pro děti v kulturním domě od 17.00 hodin, pořádá DDM.
17. 3. Taneční zábava v kulturním domě od 20. 00 hodin, hraje skupina KATAPULT, pořádá p. Teršl.
25. 3. Koncert dětského pěveckého souboru ROLNIČKA od 15.00 hodin ve farním kostele, pořádá MKS.
30. 3. Přednáška Patagonií v sedle od 18:00 v zasedací síni na radnici, pořádá městská knihovna.

Duben
1. 4. Rozhledna Křížový vrch otevřena od dubna do konce října, SO, NE a o svátcích10. - 17.00 hodin.
2. - 30.4 Výstava fotografií otce a syna Jungbauerových v infocentru na radnici
2. 4. Vernisáž velikonoční výstavy s vystoupením žáků ZUŠ Stod od 13.00 hodin v zasedací síni radnice, pořádá MKS a ZUŠ.
3. - 9. 4. Velikonoční výstava s ukázkami tradičních zvyků a dekorací v zasedací síni na radnici, pořádá MKS.
12. 4. Přednáška o zdraví - firma ENERGY v 17. 00 hodin v zasedací síni radnice, pořádá p. Mlnařík
13. 4. Diskotéka pro děti v kulturním domě od 17.00 hodin, pořádá DDM.
14. 4. Taneční soutěž ve standardních a latinskoamerických tancích v kulturním domě od 10. 00 hodin, pořádá MKS.
19.4. Michal Suchánek a Richard Genzer v kulturním domě od 19.00 hodin, předprodej vstupenek v infocentru na radnici. Pořádá MKS
21. 4. Taneční zábava od 20. 00 hodin v kulturním domě, hraje skupina ARAKAIN, pořádá p. Teršl.
30. 4. 3. slet čarodějnic na Křížovém vrchu od 18. 00 hodin, na programu jsou hry a soutěže o ceny, vyhlášení nelepší čarodějnice, hudba, vystoupení šermířů, táborák, prohlídka okolí z rozhledny, občerstvení zajištěno, pořádá MKS.Související články:
Stodské listy (11.04.2007)
Stodské listy (08.02.2007)
[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 1)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter