Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 15. 05. 2007 (6527 přečtení)

číslo 4 / 2007     Ročník XII.
Textová verze Stodských listů, které v papírové podobě dostávají zdarma do schránek všechny domácnosti ve Stodě.

Ohlédnutí za letošními Velikonocemi
25. března nás slavnostně naladil pražský pěvecký sbor Rolnička, který vystoupil v našem krásně vyzdobeném kostele svaté Máří Magdalény. Jelikož se datum koncertu shodoval s datem páté postní neděle velikonoční "Smrtné", mohli jsme se společně oficiálně rozloučit s paní Zimou spálením smrtky před kostelem a přivítat symbolicky jaro malými létečky, které pro nás byly připraveny spolkem Tradice.
V průběhu pašijového týdne 2. - 9. dubna v zasedací síni radnice proběhla již tradiční velikonoční výstava, jejíž krédo bylo "Jak stolujeme o Velikonocích". Na zdařilém průběhu této akce se značnou měrou podíleli velice šikovní místní spoluobčané, s radostí podotýkám, že jich je stále více, kteří se aktivně zapojili a předvedli své dovednosti převážně dětským návštěvníkům. Ať už to byla kupříkladu paní Gwosdziková a děvčata z ISŠ - zdobení perníčků, skládání ubrousků, paní Mlnaříková a klienti z ÚSP Stod - pletení pomlázek, paní Šporerová a Hablová - zdobení kraslic, paní Malcrová - malování chodské keramiky, všem i těm nejmenovaným, kteří zapůjčili své výrobky na výstavu, moc děkujeme. Při vernisáži výstavy se představil znovu v plné "parádě" soubor Dudáček pod vedením paní Gebelové. K příjemné atmosféře přispěli i svou téměř profesionalitou učni 1. ročníku ISŠ ve Stodě.
Bylo to krásné, je na co vzpomínat.
Irena Tomanová, spolek Tradice


Křížový vrch
Není to tak dávno, kdy na procházku na Křížový vrch šel málokdo. Nikoho zde nelákaly trosky, které měly na svědomí lidská lhostejnost a vandalismus. Dnes je však všechno jinak. Díky nadšení starostů obcí sdružených v mikroregionu Radbuza vstal Křížový vrch jak se říká "z popela." Celý areál se stal majetkem našeho města, a to jej pronajímá mikroregionu na různé společenské akce. Na jaře každého roku se koná velký úklid celého vrchu, který si vzal na starost městský úřad. Připraví tak toto místo klidu a pohody pro návštěvnickou sezónu. Co se na Křižáku od loňska změnilo? Je to jednoznačně lepší výhled z rozhledny. Přibyly také nové lavičky na posezení a kamenné roubení studny. Připravuje se také výstavba dřevěného altánku, který ochrání návštěvníky před nepohodou. Na letošní úpravy získal mikroregion dotaci od Plzeňského kraje 90.000 korun. Zbytek potřebných prostředků bude hrazen z prostředků mikroregionu. Přejeme všem návštěvníkům hezké chvíle při odpočinku a krásný rozhled do kraje.


Staročeské máje
Každá poctivá panna dostane svou májku, kterou jí před stavením postaví její milý. Také se stavívala veliká májka na návsi a bylo prestižní záležitostí, aby byla vyšší než v sousední vsi. Obvykle museli mládenci máj přes noc střežit, aby chlapci ze sousedních vsí májku nepodřízli, či nevzali z koruny připevněný věnec, což by byla hanba pro celou vesnici po celý příští rok.
Krásnou tradici Staročeských májů udržuje spolek Májovníků z Chotěšova.
První Máje se zde konaly v roce 1967 a pak každé dva roky, někdy i s delší přestávkou.
U jejich zrodu stáli manželé Kohoutovi, kteří je vedli přes třicet let a i v současné době, ve svém pokročilém kalendářním věku plní aktivity, se na dění kolem Májů aktivně podílí. Lidé, kteří začínali s nácvikem "České besedy" před čtyřiceti léty, si za tu dobu vychovali dvě až tři pokolení svých nástupců, dětí vnoučat a někdo i pravnoučat. Také kroje, vlastnoručně ušité, se dědí v rodinách z generace na generaci.
A jak májové veselí u nás probíhá? Už měsíc předem se začíná s nácvikem "České besedy"
v kulturním domě, kde se každý týden schází malí i dospělí tanečníci. V pátek o Májích rozváží chlapci svobodným dívkám a mládencům mladé břízky, ozdobené pentlemi a připevní ke vchodu před domem. V sobotu dopoledne obchází krojovaný průvod spolu s králem a písařem každou rodinu, kde mají děvče nad patnáct let nebo mládence nad třicet let, a protože jich bývá kolem šedesáti, rozdělí se průvod na dvě skupiny - horní a dolní.
Všude se zahraje a zatancuje, popije a paní domu přidá i něco dobrého k zakousnutí. Otec děvčete zaplatí příspěvek na malý stromeček, nesený podle řeči krále "zdaleka přes hory a doly, který je prý nutné zalévati, aby neuschnul...". Písař částku zapíše do seznamu a jde se dále. Královnou Májů se pak stane ta dívka, jejíž otec zaplatil částku nejvyšší, stejně tak se vybere mezi mládenci kralevic. Večer se pak obvykle koná májová zábava a všichni si společně rádi zatančí "Českou besedu" i když po celodenním obcházení jsou řádně unaveni.
V neděli odpoledne prochází obcí krojovaný průvod , v jehož čele jede kočár s koňmi a veze královnu a kralevice. Opět se zpívá a tancuje a na každou mladou dívku, mládence i nějaké ty nešvary v obci "Kecal" také něco poví. Staročeské máje se konaly tradičně na místní hřišti TJ Chotěšov, ale ty minulé v roce 2005 byly v klášterní zahradě a měly velmi příjemnou atmosféru. Stejně tak to bude i letos a tak Vás stodské občany srdečně zveme v neděli 13. května od 15.00 hodin na 17. STAROČESKÉ MÁJE, přijďte si s námi zazpívat, pobavit se, něco popít a pojíst, což určitě k dobré náladě patří. Zároveň můžete také v klášteře navštívit tři výstavy - Adolf Born dětem, obrazy a ilustrace, dřevořezby a grafika M. Třísky s obrazy V. Fišera a IX. ročník Amatérského Chotěšova na téma "Jak se žilo dříve".
H. Krausová a Spolek Májovníků Chotěšov


Letnice
Padesát dní po Velikonocích se slavily tzv. svatodušní svátky, v lidovém prostředí označované jako letnice, někde se jim také říkalo rozálie, neboť o svatodušní neděli (letos připadne na 27. května ) byly oltáře bohatě zdobeny květy, především růžemi.
Také letnice navazovaly na tradice předkřesťanské - zmiňoval se o nich již český kronikář Kosmas. Kromě církevních oslav doprovázely letnice od středověku bujaré oslavy, hostiny, tanec a zpěv.
Zatímco neděle měla ráz především oslav církevních, v pondělí dominovaly rozmanité lidové obyčeje - z nichž nejznámější je tzv. JÍZDA KRÁLŮ - dodnes udržována na Slovácku.
Také v Čechách se dříve slavil tento den zvyky, které měly mnohé prvky podobné s honosnou jízdou králů, např. na panstvích Rakovnického, Berounského a Plzeňského kraje.
Na chudenickém panství se role rozdělovaly podle pořadí, v jakém ráno chlapci vyhnali dobytek na pastvu - první byl král, druhý biřic....
Na Šumavě se zas konaly závody na bohatě zdobených, nesedlaných koních.
Při svatodušních svátcích, podobně jako při Filipojakubské noci, zaháněli zlé síly - čarodějnice chlapci práskáním bičů.
Irena Tomanová, Spolek Tradice


Výměna řidičských průkazů
Podle § 134 odst. 2 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů musí být do 31. prosince 2007 provedena výměna všech řidičských průkazů, které byly vydány v období od 1.7.1964 do 31.12.1993 za nový řidičský průkaz. Na základě našeho šetření provedeného v březnu 2007 podléhá této výměně v našem správním obvodu 1231 řidičských průkazů. V současné době probíhá výměna řidičských průkazů bez dlouhých čekacích lhůt a proto Vás žádáme, nenechávejte termín výměny řidičského průkazu na poslední chvíli - vyhnete se tak zbytečným frontám při výměně a problémům s neplatným řidičským průkazem.
Řidičské průkazy vydané :
od: 1.července1964 do 31.prosince 1993 - povinnost výměny do 31.prosince 2007
od: 1.ledna 1994 do 31.prosince 2000 - povinnost výměny do 31.prosince 2010
od: 1.ledna 2001 do 30.dubna 2004 - povinnost výměny do 31.prosince 2013
K žádosti o výměnu řidičského průkazu si připravte:
-řidičský průkaz
-platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
-1x fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm (čelní pohled, lze i černobílou)
-pokud je žadateli 60 let a více, doloží platný lékařský posudek k nahlédnutí (povinnost ze zákona č.361/2000 sb.§ 87,§ 89)

Pro zajímavost uvádíme stav bodového hodnocení řidičů v regionu spravovaném obcí s rozšířenou působností Stod.
ORP 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b 9b 10b 11b 12b bodovaných řidičů bodovaných řidičů / celkový počet řidičů [%] počet řidičů
Stod 131 209 75 24 19 7 24 3 2 1 0 1 496 3,55 13955
Z usnesení 9. jednání Rady města Stod, Rada města ve Stodě
189 - s c h v a l u j e Dodatek č. 14 k pojistné smlouvě č. 411902467 ze dne 1.1.1998, uzavřený mezi městem Stod a Kooperativou, pojišťovnou a.s., se sídlem Praha 1, Templová 747, 110 01, dle předloženého návrhu
190 - s c h v a l u j e Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-0000439/1 uzavřenou mezi městem Stod a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02, dle předloženého návrhu
191 - s c h v a l u j e konání akce Den s Deníkem, dne 21.května 2007 od 16.00 hodin na pěší zóně ve Stodě
192 - s c h v a l u j e Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0001694/1-d mezi městem Stod a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02, dle předloženého návrhu
193 - s c h v a l u j e prominutí nájmu za pronájem sálu v KD Stod, dne 10. února 2007, na výroční členskou schůzi MO ČRS Stod od 8.00 h do 10.00 h, Českému rybářskému svazu, místní organizace Stod
194 - s c h v a l u j e zbourání kůlen na dvoře domu č.p. 161 v Musejní ulici ve Stodě_
195 - s c h v a l u j e_ ukončení nájemní smlouvy na pronájem místnosti č.5 v objektu KD Stod, uzavřené mezi městem Stod a Územní organizací Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy
196 - s c h v a l u j e pronájem části pozemku a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku č. 530/4 v k.ú. Stod o výměře 25 m2, s paní Zdeňkou Radovou, bytem Sokolská 594, Stod, na dobu neurčitou, za cenu 2,--Kč/m2/rok
197 - s c h v a l u j e příspěvek ve výši 20 000,-- Kč na pořádání kulturní akce Gigantfest, která se koná dne 25.-26.5.2007 v Klášterním dvoře Gigant v Záluží, paní Aleně Korcové, SHR, Záluží 1
198 - u k l á d á komisi školské, kulturní a sportovní vypracování pravidel pro poskytování příspěvků a grantů sportovním a zájmovým organizacím, působících na území města Stod a obce Lelov
199 - n e s c h v a l u j e žádost o prominutí nájmu sálů Kulturního domu ve Stodě dne 17.3.2006, pana Vlastimila Teršla, bytem K Háječku, Stod
200 - n e s c h v a l u j e žádost o podporu sportovních akcí Softballového clubu Merklín
201 - d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit prodej stavebních parcel č. 2468/30, o výměře 845 m2 v k.ú. Stod, na Stavidlech
202 - o d k l á d á 1) Žádost o úhradu prokazatelných nákladů na opravu přístupové cesty,
2) Žádost o pronájem areálu koupaliště tj. pozemku č. 319/3 o výměře 3 718 m2 a přilehlých budov na st.p.č. 713 o výměře 212 m2 v k.ú. Stod, na provozování pohostinství
203 - r u š í usnesení č. 63/2007, kterým se schvaluje pronájem části pozemku a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku č. 2531/1 v k.ú. Stod o výměře 192 m2, s paní Zdeňkou Radovou, bytem Sokolská 594, Stod, na dobu neurčitou, za cenu 2,--Kč/m2/rok
204 - b e r e n a v ě d o m í žádost o výměnu oken v domě č.p. 18 na Komenského nám. ve Stodě, pana Jana Líbenka, bytem Komenského nám. 18, Stod
205 - b e r e n a v ě d o m í ukončení nájemní smlouvy, na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 101 v Revoluční ulici ve Stodě, uzavřené mezi městem Stod a panem Kastnerem, bytem Záluží 10
206 - b e r e n a v ě d o m í žádost pana Pera Nekoly, bytem Plzeňská 712, Stod o příspěvek ve výši 15 000,-- Kč na vybudování tlakové kanalizace s tím, že pan Petr Nekola bude vyzván k předložení dokladů o vybudování tlakové kanalizace
207 - b e r e n a v ě d o m í Závěrečné vyhodnocení investiční dotace poskytnuté v roce 2006, provedené Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR
208 - b e r e n a v ě d o m í uvolnění bytu č. 15, č.p. 777, Komenského nám., Stod, DPS a bytu č. 2, č.p. 777, Komenského nám., Stod, DPS
209 - b e r e n a v ě d o m í informace pana starosty o průběhu realizace rekonstrukce kanalizace ve Stodě
210 - b e r e n a v ě d o m í informace pana místostarosty o záměru získat dotaci na provoz občanské poradny ve Stodě.

Jiří Vlk - starosta Lubomír Jungbauer - místostarosta


Nakládání s vodami
Zákon č. 20/2004 Sb. ( kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ) v čl. II - Závěrečná a přechodná ustanovení - v bodě 2. ukončuje platnost některých povolení k nakládání s vodami. V poslední době už o tomto bylo napsáno a řečeno v médiích mnoho. A proto, že se blíží datum 30.6.2007, který je posledním dnem, kdy je možné podat žádost o prodloužení povolení k nakládání s vodami, uvádíme pro Vaší lepší orientaci přehlednou tabulku, kterou uveřejnilo na svých internetových stránkách ministerstvo zemědělství. Nebudete-li si i po přečtení uvedeného přehledu jisti, zda budete od 1.1.2008 odebírat povrchovou či podzemní vodu a vypouštět odpadní vody v souladu se zákonem, můžete se obrátit buď osobně, e-mailem či telefonicky na referenty vodoprávního úřadu Městského úřadu ve Stodě a to:
p. Frdlík - tel. 379209453, e-mail: frdlik@mestostod.cz, Sokolská ul. 566, č. dveří 8
pí. Straková - tel. 379209452, e-mail: strakova@mestostod.cz, Sokolská ul. 566, č. dveří 8
Potřebné formuláře jsou k dispozici i na webových stránkách města Stod. Další informace je možné získat i na www.zanikpovolení.cz , tel. 800101197, info@env.cz, tel. 267122313.
Využijete-li osobní návštěvy referentů, doporučujeme vzít s sebou veškeré Vaše doklady k předmětné věci ( např. stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, povolení k nakládání s vodami).
Jarmila Straková, referentka odboru životního prostředí


Předválečné první máje
Psal se rok 1937 a v našem městě to vřelo. Na oslavách 1. máje došlo k vážnému střetu sociálních demokratů a komunistů na straně jedné a henleinovci na straně druhé. Na dnešním Komenského náměstí došlo k velké bitce obou stran a muselo zakročit četnictvo v síle 33 mužů. Protože tento protest vůči nastupujícímu fašismu nebyl ojedinělý, byly vládou oslavy 1. máje zakázány. To vyvolalo bouři nevole a protestů , vláda proto rozhodnutí zrušila. Ve Stodě se konal poslední první máj v roce 1938. Zúčastnilo se ho přes 2000 lidí ze Stoda a širokého okolí, jak německé, tak české národnosti. Odpoledne však na náměstí vystoupil Konrad Henlein, který ve svém projevu ostře napadal vládu české republiky. Projevu naslouchalo přes 10000 přívrženců sudetoněmecké strany. Znovu došlo ke střetům se sociálními demokraty a komunisty a zde již musela zasáhnout i armáda. Tábor henleinovců byl rozehnán. Druhý den podal Henlein interpelaci k české vládě proti utiskování německého obyvatelstva v naší republice. Další události měly již rychlý spád. V říjnu 1938 byl Stod obsazen nacistickou armádou. To je již jiná kapitola našich dějin.


Osvobození našeho města
Situace ve Stodě byla v prvních květnových dnech roku 1945 velmi vážná. Ve městě byly tři zajatecké tábory a v nich ponejvíce Rusové, Poláci a Francouzi. Dále zde přibývalo uprchlíků, kteří přicházeli od Plzně a Přeštic. V lesích mezi Mantovem a Křížovou horou bylo mnoho německých vojáků. V noci z 5. na 6. května došlo k přesunu silných oddílů wehrmachtu od Stříbra do Klatov. V této oblasti rovněž operovalo kolem 2000 vlasovců. 6. května ráno nastal však obrat. Od Holýšova se rychle blížily americké tanky, jejichž předvoj zastavil na náměstí. Děla tanků byla namířena na budovu měšťanské školy, kde byla umístěna jednotka německé armády. Ta se bez boje americkým vojákům vzdala. Velící důstojník nařídil úřadujícímu starostovi, aby vyvěsil na radnici bílou vlajku. Stodský starosta Demal přikázal vyvěsit na všech domech bílé vlajky, aby ukázal, že Stod je otevřené město a že kapituluje. Zároveň bylo odstraněno vybudované opevnění města a příslušníci volksturmu odevzdávali Američanům zbraně. Kolem 10. hodiny se sešli čeští občané z města a okolí a ustanovili první revoluční národní výbor. Předsedou byl zvolen Ondřej Jindřich z Chalup. Prvním úkolem národního výboru bylo zajištění odevzdání všech zbraní a rozhlasových přijímačů od němců. Byla převzata radnice, pošta, telegraf a všechny veřejné budovy. Bylo také zřízeno místní vojenské velitelství. Druhý sled americké armády se ve Stodě usadil až 8. květny. Byly zřízeny dva zajatecké tábory - a to ve sladovně a v polích směrem k Holýšovu. Zajímavostí je, že první velitel města byl americký důstojník se slovenskými předky Edvard S. Jozé.
sepsal Lubomír Jungbauer
Vzpomínky přímých účastníků:
Podle vyprávění paní Feitové 6. května v 6 hodin ráno přijely tři americké tanky a zastavily na mostě přes Radbuzu. První tank popojel a namířil hlaveň kanónu na budovu školy na současném Komenského náměstí. Američané vyzvali Němce, aby se vzdali. Ti byli bez jediného výstřelu zajati a odvedeni do Chotěšova. Paní Feitová si rovněž vzpomíná, že v jednom tanku seděl za kulometem černoch.
Dalším naším občanem, který si osvobození pamatuje je pan Soukup. Při našem rozhovoru si dobře vybavoval, že spolu s bratrem zahlédli přijíždějící tanky a rychle se šli schovat k mostu přes Radbuzu. Tanky přejely most a zastavily s namířenými děly na budovu školy. I on si pamatuje, že v jednom tanku byl černoch. Ten však bohužel padl při přestřelce v sousedním Chotěšově, kde se zuřivě bránila jednotka wehrmachtu zabarikádovaná rovněž ve škole. Vzpomíná si, že Američané v naší škole zajali Němce a odvedli je do Chotěšova. Pan Soukup má na tuto dobu ještě jednu velmi bolestivou vzpomínku. Po odsunu německých vojáků ze školy se šel spolu s kamarády podívat do opuštěné budovy. V jedné ze tříd našel v kamnech ukrytou pistoli. Zacházel s ní však tak neopatrně, že vyšla rána a on byl s prostřeleným předloktím odvezen na operaci k lékaři do sousedního Hradce.
Když člověk dnes prochází poklidným náměstím, ani si neuvědomuje, že tudy šly také dějiny.


Z policejního zápisníku
CHOTĚŠOV - V době od 21. března do 9. dubna vnikl zatím neznámý pachatel do objektu kláštera. Nejdříve vypáčil mříže, které vedou ze suterénu na dvůr a poté vypáčil dveře vedoucí ze dvora do chodby kláštera. Z neuzamčené obřadní síně si s sebou odnesl dvě umělé květiny znázorňující palmy a červený koberec. Policisté po pachateli pátrají.
MERKLÍN - Zatím neznámý pachatel porazil a poté i odcizil na začátku měsíce dubna z lesního porostu zvaném Hůrka, který se nachází mezi obcemi Merklín a Soběkury, dva vzrostlé smrky. Ze skládky vytěženého dřeva následně ještě odcizil jeden 15 m dlouhý smrkový kmen. Svým jednáním způsobil pachatel hmotnou škodu dosahující výše téměř 8 000 korun. Policisté po něm pátrají.
MANTOV - Nářadí v hodnotě 11 000 korun odcizil na začátku dubna zatím neznámý pachatel, který vnikl otevřeným oknem do bytu jednoho místního domu. Policisté po pachateli pátrají.
VES TOUŠKOV - Na počátku dubna byl nalezen v lesním porostu poblíž obce oběšený mladý muž cizí státní příslušnosti. Přivolaná lékařka po ohledání těla nezjistila žádné stopy násilí. Na místě byl nalezen dopis s řetízkem a přívěškem ve tvaru křížku. Tělo oběšeného muže bylo převezeno k nařízené zdravotní pitvě.
STOD - Policistům se na základě šetření podařilo zjistit pachatele, který dne 25. března a 26. března vnikl na neoplocený pozemek čističky odpadních vod, kde odcizil celkem 333 m měděných kabelů. Kabely následně znehodnotil, a to tím způsobem, že je rozstříhal a poté prodal v různých sběrnách kovového odpadu. Jednadvacetiletý muž z obce Všeruby tak nyní čelí podezření z trestného činu krádeže.
STOD - Několik cigaret různých značek a alkoholické nápoje odcizil koncem března z jedné místní prodejny dosud neznámý pachatel. Ten se do obchodu vloupal tím způsobem, že u zadního vchodu vytrhl uzavřené dveře, které byly zajištěny drátem. Po pachateli policie pátrá.
STOD - Koncem března odcizili čtyři dosud neznámí pachatelé na benzinové čerpací stanici v obci celkem 13 kusů dobíjecích telefonních kupónů. Nejdříve odvedli pozornost obsluhy a poté odcizili kupóny v celkové výši 6 500 korun. Z místa odjeli v osobním motorovém vozidle značky Ford Mondeo, stříbrné barvy. Policisté po pachatelích pátrají.
STOD - Během měsíce března platil v několika případech muž z Domažlicka padělanými bankovkami v prodejnách v obci Stod a Kotovice. Na základě šetření se podařilo policistům zjistit pachatele trestného činu padělání a pozměňování peněz. Muž se policistům přiznal také k tomu, že padělanou bankovkou platil i v další obci na jižním Plzeňsku.
zpracovala: nprap. Mgr. Pavla Soukupová, tisková mluvčí PČR OŘ Plzeň - jih


Rekonstrukce ČOV pokračuje
Velkou investicí při současné rekonstrukci kanalizace je kompletní přebudování čističky odpadních vod. Bude rozšířena o nové technologie, které zajistí čištění odpadních vod pro 6000 obyvatel podle norem Evropské unie. Celá investiční akce bude stát necelých 40 miliónů. Největší část prostředků bude hrazena z fondu EU.


U pramenů Radbuzy
Řada lidí milujících turistiku si někdy udělala výlet k pramenům Radbuzy. Využili jsme krásného jarního počasí a vyrazili pozdravit Český les a prameniště řeky, která protéká naším městem. Najít místo, kde vytékají ze stráně tři pramínky, které se rázem spojí v jeden malý potůček není tak snadné. Kdo nezná přesně místo nebo nejde s místním znalcem, má asi smůlu. Označení, které vedlo turisty zmizelo a lesní cesta díky podzimním průtržím připomíná spíše oraniště. Na mohutných stromech lemujících cestu se rovněž podepsala větrná smršť. Stoleté smrky lámala jako sirky a všude stojí bělavé pahýly umírajících stromů. Přímo u pramenu je pěkný přístřešek na posezení pro unavené poutníky. Ten měl štěstí. Tři ohromné smrky padly těsně vedle něj a přikryly jeden z pramínků. Vyčistili jsme pramínky od větviček, šišek a trávy a vodička studená jako led se mohla bez překážek rozeběhnout do údolí. Všude voněl jarní les a z korun smrků se snášely na blanitých křidélcích tisíce semínek z otevírajících se šišek. Při cestě zpátky jsme si všichni pochvalovali pěkný výlet.


ISŠ bodovala s velikonoční nádivkou
Krajská sekce Asociace hotelů a restaurací ČR pořádala v plzeňském Parkhotelu soutěž o "Top velikonoční nádivku". Soutěže se zúčastnilo 13 profesionálních kuchařů a 9 středních škol a odborných učilišť. Naši žáci oboru kuchař - číšník se také zúčastnili a v soutěži škol dopadla nejlépe právě naše škola. Z úspěchu se radujeme a žákům gratulujeme.
Bc Marta Zoubková a Hana Hrdličková, učitelky odborného výcviku


ISŠ Stod - přijímání ke studiu
Naše škola ukončila v uplynulých dnech stejně jako ostatní střední školy přijímání přihlášek ke studiu. Přijímací řízení pro 1. kolo proběhlo 23.4. pro žáky vycházející ze ZŠ a 30.4. pro uchazeče o nástavbové studium.
Podle počtu přihlášek lze již nyní potvrdit, že škola bude otevírat dvě třídy učebního oboru kadeřník a po jedné třídě učebního oboru kuchař-číšník, studijního oboru mechanik elektronik a denní i dálkové formy nástavbového studia oboru podnikání.
Předpokládáme, že ve všech uvedených oborech bude škola vypisovat i druhé kolo přijímacího řízení, do kterého lze zasílat přihlášky do 11.5.2007.


ISŠ Stod - maturity nanečisto
Ve dnech 26. a 27.3. proběhla na naší škole poslední zkouška tzv. státních maturit, které připravuje CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Studenti končících tříd absolvovali strukturovanou písemnou práci z českého jazyka a cizích jazyků a didaktický test z matematiky a občanského základu.
V tisku proběhla řada diskusí k tomuto tématu, kdo by měl zájem vyzkoušet si jak by v novém typu maturit obstál, najde zadání na webových stránkách uvedené instituce.
Pokud nedojde k legislativním změnám školského zákona, proběhne nová forma maturitní zkoušky poprvé v příštím školním roce na všech středních školách.
Mgr. A. Sedláčková, zást. ředitele


Z nabídky nových knih
Městská knihovna upozorňuje na některé zajímavé přírůstky ve svém knižním fondu:
Malování na sklo - S.Penny
Malování na sklo se stalo velmi oblíbenou činností jak mezi dětmi, tak mezi dospělými. V knize najdete základní techniky malování na sklo, naučíte se barvy míchat a nanášet.
Aneta Langerová - netuctová hvězda
Její kouzlo spočívá ve výjimečnosti a nevšedním talentu. Nevymetá večírky, nevystupuje v laciných estrádách, a přesto nebo právě proto je ostře sledovanou celebritou. Tato kniha je pokusem vypovědět o Anetě vše podstatné, co ji charakterizuje.
25 výsadbových plánů pro vaši zahradu
Najít výsadbový návrh nejen pro nenáročné okrasné zahrady, ale i pro ty problémové - suché, zastíněné, bažinaté kusy země je úkolem tohoto díla. Návrh na výsadbu můžete použít zcela nebo se jím nechat pouze inspirovat.
Zákeřné sestřely - K.Bárta
Náměty z bojišť II.světové války a hitlerovských táborů doplnil autor o osudy hrdinů, kteří bojovali na nebi a především o jejich zkušenost z poválečných žalářů a pracovních táborů. Většina jeho prací , včetně této se nesměla za totality vydávat.
Dlouhá cesta - S.Rawicz
Když tato kniha vyšla poprvé v roce 1956 v Londýně, vyvolala doslova senzaci. Bývalý důstojník polské armády byl po invazi zatčen sovětskou tajnou službou. Po výsleších ve věznici Lubjanka byl nařčen ze špionáže proti Sovětskému svazu a odsouzen ke 25 letům prací v gulagu. O tom a o útěku z gulagu, který trval devět měsíců vypráví tato kniha. Přestože po odkrytí archivů byla její autentičnost zpochybněna, nic to nemění na tom, že se jedná o velmi silný lidský příběh.
Touhy pubertální stařeny - I.Lažanská
Především ženám je určen tento humoristický román, který se s nadhledem dokáže dívat na každodenní život české ženy. Leckterému příběhu se dokážeme zasmát, protože ho samy právě prožíváme nebo ho máme šťastně za sebou.
Poslední strážný - G.D.Young
Thriller ze skutečného života líčí vzpouru na palubě jedné z nejmodernějších lodí sovětského námořnictva , torpédoborci Storoževoj. Ke vzpouře došlo v listopadu 1975 a sovětská vláda se pokusila veškeré zprávy o této události utajit.
Kouzlo věků - I. Trojovská
Autorka vypráví o podivném ostrově, kde se učí věcem, jako je magie. Kniha je sice určena především starším dětem, ale určitě si ji rádi přečtou i jiní milovníci fantasy literatury.


Kalendář kulturních akcí květen - červen 2007
Kontakt: MKS Stod
tel.: 379 209 481
e - mail: mks@mestostod.cz

Květen
1.- 31. 5. Výstava fotografií L. Jungbauer & L. Jungbauer ml. v infocentru na radnici, pořádá MKS.
9. 5. Den matek od 17. 00 hodin v kulturním domě, pořádá MŠ, ZŠ, ZUŠ, ISŠ a MKS.
17. 5. Absolventský koncert žáků ZUŠ Stod od 18. 00 hodin ve Špitální kapli, pořádá ZUŠ.
19. 5. Taneční zábava od 20. 00 hodin v kulturním domě, hrají skupiny TURBO a KARAMEL, pořádá p. Teršl.
20. 5. Koncert na pěší zóně od 15. 00 hodin, pořádá ZUŠ.
21. 5. Radim Uzel přednáška na téma: "Máj, lásky čas" od 19. 00 hodin v kulturním domě, předprodej vstupenek od 2. 5. v infocentru a na radnici, pořádá MKS.
25.-26.5. GigantFest 2007 - Dvůr Gigant v Záluží u Stodu, pátek v 17. 00 hodin zahájení: Barevný večer - účinkují Přelet M.S., Pavlína Jíšová a přátelé, Samson a jeho parta, Jarda Matějů a spol., Jentaktak, Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Vabank Unit.
V sobotu od 8. 00 hodin stará řemesla, Velká cena Záluží - Stadion Cup, divadlo, semináře, soutěže, závody v parkuru, cvičení dravci, indiánské týpí, rytířské souboje, koňský povoz pro děti i dospělé, dětské hudební soubory, hudební soutěž pro děti do 15 let, výstava Člověk a kůň, od 17. 00 hodin Věra Martinová & Jamie Marsal & Kapela, Blue Gate, Petra Šany Šanclová, Alternativa, Pětník, Žalman a spol., Štěpán Rak, Rangers - Plavci, host večera Aneta Adamová, pořádá p. Korec.

Červen
3. 6. Den dětí od 14. 00 hodin na stadionu, připraveny jsou hry a soutěže pro děti, pořádá DDM.
23. 6. Taneční zábava od 20. 00 hodin v letním kině, hraje skupina ŠKWOR, pořádá p. Teršl.
28.- 30. 6. Kinematograf bratří Čadíků, promítání českých filmů v letním kině, pořádá MKS.
29. 6. Rozlučka se školním rokem pro děti s filmovým představením Kinematografu bratří Čadíků, pořádá DDM a MKS.

V infocentru na radnici je v prodeji nové číslo časopisu Vítaný host - Jaro 2007 za 42,- Kč,
Kde najdete zajímavé tipy na výlety za krásami Plzeňského kraje.


Na Železné Rudě
V uplynulých dnech uspořádal "club VHT Stod" setkání svých členů na Železné Rudě v nově zrekonstruovaném penzionu Habr.Při večerním posezení se naplánovali turistické výlety pro rok 2007. Dále se uskutečnil krátký výlet v okolí Železné Rudy.


BONSAI MERKLÍN 2007
Líbily se Vám předchozí ročníky bonsajové výstavy v Merklíně, nebo Vám unikly pro nedostatek času? Máte starosti se svými bonsajemi, chcete poradit či se jen podělit o své radosti a úspěchy v této zálibě?
Pro Vás všechny připravujeme 4.ročník BONSAI MERKLÍN 2007 a věřte, že i v letošním roce na Vás čeká mnoho krásných bonsají, několik doprovodných akcí a také pěstitelé, toužící se s Vámi podělit o zkušenostmi s pěstováním bonsají.
Výstava bude probíhat o prvním červnovém víkendu, tedy 2.6. - 3.6. 2007, vždy od 9.00 hod do 18.00 hod v Merklíně u Přeštic v areálu Merklínského zámku.
V sobotu 2.6.2007 od 11.00 hod předvede ukázku aranžování květin Hana Šebestová, trojnásobná vítězka na mistrovství ČR ve floristice. Její originální aranžmá zdobí mnoho svateb, interiérů, dokáže však také modelky či nevěsty ozdobit květinovými šperky.
Od 13.00 hod Vás čeká ukázka tvarování Martina Ašenbrennera, absolventa japonské bonsajové školy, známého demonstrátora a zkušeného pěstitele bonsají.
V neděli od 11.00 hod bude probíhat společná dílna, která bude zaměřena na tvorbu "mrtvého dřeva".Chcete-li poradit s Vaší bonsají či jejím pěstováním, přijďte i s Vaší bonsají.
Výstavou Vás budou provázet pěstitelé z Plané u Mariánských Lázní, Plzně, Libochovic, Holýšova, Staňkova, Sušice i Merklína a bude zde opět možné zakoupit bonsaje i pomůcky k jejich pěstování, které Vám doveze L.Kotál, M.Ašenbrenner a J.Glaser.
Srdečně Vás zveme na relaxování mezi krásnými bonsajemi a setkání s lidmi, kteří mají stejně zajímavou zálibu jako Vy.
Za pořadatele Karel Vošahlík

CHOTĚŠOVSKÁ 30
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - ODBOR CHOTĚŠOV pořádá XXXIII. ročník dálkového pochodu CHOTĚŠOVSKÁ 30 dne 19. KVĚTNA 2007
Start a cíl - Chotěšov - Národní dům
25,35 a 50km pěší 6.30-8.00 hod.
12 a15 km pěší 7.00-10.00 hod.
5 km pěší do 14.00 hod.
cyklotrasy 7.00-10.00 hodin

Startovné: děti do 10 let a členové KČT 10,- Kč
ostatní účastníci 20,- Kč
Na pěších trasách lze získat razítko IVV.
Cyklotrasy budou připraveny jak pro horská, tak pro silniční kola.
Pořadatelé zvou všechny zájemce o turistiku.

[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 0)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter