Město Stod - neoficiální stránky


Zobrazit články na stejné téma  Stodské listy vydáno 22. 06. 2007 (6603 přečtení)

číslo 5 / 2007     Ročník XII.
Textová verze Stodských listů, které v papírové podobě dostávají zdarma do schránek všechny domácnosti ve Stodě.

Krátké zprávy

- městská knihovna bude uzavřena z důvodu malování v době od 25.6. do 31.7. 2007

-Kinematograf bratří Čadíků bude ve Stodě ve dnech 26.-28. června

- z roku 1910

18. května 1910 procházela naše Země ohonem Halleyovy komety, která se na obloze objeví jednou za 76 let. Mezi lidem se šířily poplašné zprávy, že vše živé při tom vezme za své. Jak se ukázalo, nic z toho nebyla pravda. Země prošla ohonem bez všech katastrof. 

Den matek

Ve středu 9. května se v kulturním domě konal tradiční program ke Dnu matek. V malém sálu se příchozí mohli podívat na ukázky účesové tvorby a modeláž nehtů a také mohli posedět v kavárničce. Vše připravili učni ISš ve Stodě. Velké díky. V programu ve velkém sále vystoupili žáci Mš a Zš ve Stodě, děti z tanečních souborů DDM Stod, taneční páry Tš Dance a také jsme mohli po delší době opět vidět Dudáček ZUš ve Stodě. Pořadem provázeli bratři Petr a Pavel Cíchovi. Všem účinkujícím i učitelům, kteří jednotlivá vystoupení připravili, patří obrovská pochvala a poděkování 


 

Slet čarodějnic

Letos 30. dubna si již potřetí daly na Křížovém vrchu sraz čarodějnice. Již během cesty si každý mohl zasoutěžit v Čarodějném lese, který připravili pracovníci Domu dětí a mládeže ve Stodě. Od 18:00 se pak konal program na „Křižáku“. Letos přilétlo 25 čarodějnic (rok od roku jich přibývá), které podstoupily zkoušku způsobilosti a na základě jejího úspěšného složení získaly nový letový průkaz. Samozřejmě byly oceněny tři nejlepší z mladších a tři nejlepší z dříve narozených. Také rozhodovali diváci, a to o udělení titulu Miss Čaroda. Ten si odnesla malá čarodějnice Hermína. Příchozí mohli vidět také vynikající představení skupiny historického šermu Armigeri a mohli se také podívat z rozhledny. Z té se letos zlepšil výhled zejména na Chotěšov. Nádherný pohled byl i na „rozsvícenou“ věž rozhledny v noci. A závěrem – čarodějnice byla upálena na hranici a nám by se mělo vyhnout v následujícím roce vše zlé.

Díky všem, kteří letošní slet připravili.   


 

Den dětí aneb „Z rybníka do rybníka“ 

Den dětí se letos vinul v duchu vodníků a vodnických dovedností. Na deseti stanovištích děti čekali opravdoví vodníci. Na startu dostalo každé ze 150 dětí, kartičku s nakreslenou rybičkou. Vodníci pak za splnění úkolu rybičku postupně vymalovali. Za odměnu dostaly všechny děti vodnický hrneček s malou sladkostí. Na startu se zapsalo 152 dětí. Pro děti byly připraveny i nesoutěžní disciplíny - skákací hrad, trampolína, střelba na florbalovou bránu.

Po celý den nás provázela hudba DJ Krpiho a od 16.00 hodin začala hrát kapela Mawson. Kluci z kapely byli naprosto skvělí. Poslechnout si je přišlo asi 200 dospěláků. Velký dík patří ovšem pomocníkům z řad dětí místní základní školy, středoškoláků. Pomocníci nejen pomáhali na stanovištích, ale především celý minulý týden malovali kulisy a připravovali pomůcky. Byli s námi i na dnu dětí v Plešnici, který jsme pořádali. Další dík patří p. Gabrielovi, který připravil bezvadné občerstvení. Zpestřením byli opět hasiči, kteří nám předvedli ukázku útoku a štafety v podání dětí i dospělých.   

Díky nepříznivému počasí - pršelo jen se lilo - to byl opravdu vynikající vodnický den. Díky, že jste přišli.

Lenka Jelínková


 

Svatojánské ohně – 24. června

   Svatý Jan Křtitel se narodil v judských horách knězi Zachariáši a Alžbětě. Připravoval lid na příchod Mesiáše, křtil své početné posluchače ve vodách řeky Jordán. Znelíbil se ženě vládce Galileje – Herodii, ta usilovala o jeho život a prostřednictvím své dcery Salome dosáhla svého. 29. srpna byl Jan Křtitel sťat.

    Svátek svatého Jana Křtitele připadá na dobu letního slunovratu. Je to jediný svátek církevního roku, kdy se slaví narození, nikoli mučednická smrt světce.

Tento den se slavilo nadcházející léto a příslib příští úrody. Váží se k němu různé pověry.

Připisovala se zvláštní síla bylinkám, natrhaným v předvečer svátku (tzv. svatojánské koření), které se užívaly v lidovém léčitelství i v magii. V lesích se daly podle zářícího kapradí nalézt ukryté poklady, šťáva ze zázračného kapradí činila člověka neviditelným, či umožňovala rozumět řeči zvířat. Pálení ohňů, zřejmě ještě předkřesťanský zvyk, nemohla církev potlačit,a proto jej v lidovém prostředí tolerovala. Ohně dostaly název „svatojánské“, scházela se u nich především mládež, chlapci přeskakovali plameny a dokonce existovala i symbolická oběť ohni v podobě věnců z lučních květů.

                                                                                    Irena Tomanová, spolek Tradice 
 

Proč „Petrův zdar“

   Patronem rybářů je svatý Petr. Atributem tohoto světce je klíč od „brány nebeské“.

29. června si připomeneme svátek svatého Petra a Pavla. Svátek těchto světců je nejstarším, který církev slaví. Apoštol svatý Petr neměl školní vzdělání, živil se lovem ryb v Ganesaretském jezeře. Pro Krista opustil rodinu a jako učedník jej následoval. Kristus mu před smrtí přislíbil nejvyšší hodnost v církvi a po svém mrtvých vstání mu ji předal. Svatý Petr pak řídil církev dvacet pět let. V roce 67 za císaře Nerona byl spolu s apoštolem svatým Pavlem ukřižován hlavou dolů.

    Od svatého Petra odvozují svůj úřad i sídlo římští papežové, papežskému trůnu se proto říká stolec svatého Petra.

     Podle lidové víry si toho dne žádala oběť řeka, proto se na svatého Petra a Pavla nikdo nekoupal a dokonce ještě v 19. století se převozníci zdráhali vyjet na vodu. 

                                                                             Irena Tomanová, spolek Tradice  

   Naši blízcí…

   Když člověk vidí na místním hřbitově, jak jsme schopni se o hroby svých blízkých postarat, osázené květinové mísy, řezané květy ve vázách, tristněji působí opuštěný hrob v Háji umučených.

    I ti, jež zde odpočívají, měli své velmi blízké, kteří je milovali a květinou by uctívali jejich památku. Ale krutá smrt je zastihla na sklonku války právě v našem městě. Stali jsme se tak bezděky jejich jedinými pozůstalými, a tak bychom se k nim měli i chovat. Myslím, že tito mučedníci by si zasloužili, aby se pietního aktu, který se v „háječku“ uskutečnil dne 4. května,

zúčastnilo více občanů Stoda, aby se chvíli zastavili a uvědomili si, jaká hrůzná událost se vepsala do stodských dějin. Odpočívají zde bezejmenní kluci, něčí bratři, synové, tátové od rodin z Čech, Polska, Ruska, Francie a Holanska.

    Dnes už stačí tak málo, projevit úctu a vzdát čest jejich památce tím, že se zúčastním slavnostního položení věnce na jejich hrob.

                                                                             Jedna z vás …

       

Z usnesení z 11. jednání Rady města Stod

Rada města ve Stodě:          

229 – s c h v a l u j e přidělení bytu č. 40, č.p. 777, Komenského nám., Stod paní Jiřině Marjánové, bytem Stod, Zahradní 625, od 1.6.2007

230 – s c h v a l u j e přidělení bytu č. 8 v č.p. 590 v Sokolské ulici ve Stodě, panu Ladislavu Černému, bytem Přehýšov 101, od 1.11.2007, dle předloženého návrhu

231 – s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o dílo mezi městem Stod a společností INSTOP, spol. s r.o., ul. Obchodní 16, 763 21 Slavičín, dle předloženého návrhu. Předmětem díla je realizace zakázky „Oprava rozvodů úT a TúV Mš Stod“.

232 – s c h v a l u j e splátkový kalendář panu Jiřímu Bukovskému, bytem Mlékojedy 8, Neratovice,  na úhradu dlužného nájemného za pronájem bytu v Kostelní ulici č.p. 94 ve Stodě, dle předloženého návrhu 

233 – s c h v a l u j e příspěvek na nákup stopek ve výši 3 000,-- Kč, LMK SMČR, Klub volného letu, r. č. 479, Stod

234 – s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o provozování sběrného dvora odpadů č. 101852, včetně příloh, uzavřenou mezi městem Stod a společností Západočeské komunální služby a.s., se sídlem Koterovská 522, 326 00 Plzeň, zastoupená panem Mgr. Pavlem Thurnwaldem, dle předloženého návrhu

235 – s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o výpůjčce souboru movitých věcí ve vlastnictví města Stod, mezi městem Stod a společností Západočeské komunální služby a.s., se sídlem Koterovská 522, 326 00 Plzeň, zastoupená panem Mgr. Pavlem Thurnwaldem, dle předloženého návrhu

236 - s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o výpůjčce souboru movitých věcí ve vlastnictví společnosti Západočeské komunální služby a.s, mezi městem Stod a společností Západočeské komunální služby a.s., se sídlem Koterovská 522, 326 00 Plzeň, zastoupená panem Mgr. Pavlem Thurnwaldem, dle předloženého návrhu

237 – s c h v a l u j e Informační strategii – atestační minimum pro informační systém městského úřadu Stod a jeho shodu se standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému, verze 005/02.01

238 – s c h v a l u j e odměnu pro vedoucího organizační složky města Stod Městské kulturní  středisko Stod pana Pavla Cícha, dle předloženého návrhu

239 – s c h v a l u j e odměnu pro vedoucího organizační složky města Správa  sportovních zařízení města Stod pana Václava šmidingra, dle předloženého návrhu

240 – s c h v a l u j e odměnu pro vedoucího organizační složky města Stod Technická údržba města Stod pana Petra Winna, dle předloženého návrhu

241 – s c h v a l u j e využití finančních prostředků z výtěžnosti výherních hracích přístrojů za rok 2006  ve výši 180 000,-- Kč na tyto dobročinné účely: nákup informačních radarů pro zvýšení bezpečnosti před budovou Základní školy ve Stodě a vybavení dětského hřiště při budově Mateřské školy Stod

242 – s c h v a l u j e, aby byl pan Ondrej šimko, Rolnická 787, Stod pozván na městský úřad k projednání podmínek pronájmu areálu „koupaliště“.

243 – s c h v a l u j e  uzavření Licenční smlouvy s firmou GEODIS BRNO spol. s r.o., Lazaretní 11a, Brno, na zakoupení ortofotomap města Stod

244 – s c h v a l u j e  proplacení faktury společnosti dle předloženého návrhu

245 – d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemkové parcely č.parc. 3922/7 v k.ú.Stod - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 28 m2 z České republiky na Město Stod

246 – d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 1383/7 o výměře 485 m2 v k.ú. Stod      

247 – d o p o r u č u j e  zastupitelstvu města schválit prodej pozemku parc.č. 1404/1 o výměře 4 215 m2 v k.ú. Stod

248 – d o p o r u č u j e  zastupitelstvu města schválit návrh prodeje domu č.p. 119, Palackého ulice, Stod

249 – b e r e   n a   v ě d o m í  informace pana starosty

- informace o průběhu rekonstrukce kanalizace

- veřejná soutěž na rekonstrukci komunikace a chodníků v Kostelní a Revoluční ul.

- kolaudační řízení II.etapy rekonstrukce Zš Stod, Komenského nám.

- územní řízení výstavby v lokalitě za radnicí

- akce Den s Plzeňským deníkem 21.5.2007

- dotace na zhotovení a umístění inf. tabulí na Křížový vrch


Jiří Vlk, starosta města 

 

Na kafíčku s....

Tentokrát jsem na kafíčko pozval člověka, který je zvyklý více dávat otázky, než na ně odpovídat. Pozval jsem si k rozhovoru Davida Laštovku, jehož jméno je známé především Vám všem, kteří jste pravidelnými čtenáři Deníku. David má totiž „v popisu práce“ informovat o dění na jižním Plzeňsku, tedy i ve Stodě.

První otázka je nasnadě. Jak se přihodí člověku, že se stane novinářem v regionálním deníku?

Tak mne bavilo vždycky psát. Můj dědeček byl historik, který psal různé knížky. On měl doma psací stroj, na kterém jsem jako kluk psal různé příběhy pohádky apod. Po střední škole jsem objevil inzerát, že do redakce Plzeňského deníku vypisují konkurz na místo redaktora. Přihlásil jsem se, šel jsem tam, uspěl jsem a v redakci už jsem pátým rokem. Utíká to.

Co novinařina člověku bere a co mu dává?

V každém případě je to práce  náročná na čas. Není to o tom, že ráno přijdu v sedm do práce a odpoledne ve tři skončím. Prostě se stane někde něco večer, musím sednout do auta a jet tam. Člověk se ale setkává se spoustou zajímavých lidí, lidí kteří něco umí. Například si vzpomínám, že jsem dělal několikrát rozhovor s Helenou Růžičkovou.

Jak se Vám, z pohledu novináře, líbí jižní Plzeňsko a samozřejmě Stod?

Já pocházím ze štěnovic, čili jsem vždycky měl k tomuto regionu velmi blízký vztah. Všechno, co se tu děje, mne zajímá. Myslím si, že za tu dobu, co se po těchto místech pohybuji, mohu říci, že se úroveň měst velice zvedá. Města krásní, všude se buduje, zvelebuje se. Ať se jedná o Přeštice, Dobřany i Stod. Tady je na první pohled vidět zeleň, je jí tu spousta, nádherná je třeba pěší zóna. Zlepšila se určitě i obchodní síť – a situace bude určitě ještě lepší, až se postaví plánovaný supermarket. Určitě došlo i ke zlepšení kulturně společenského života. Až na bály. Mít jen dva – to je na jižním Plzeňsku spíše kuriozita.

Nemůžu se nezeptat na muziku. Vím o Vás, že jste vynikající muzikant a zpěvák. Dokonce jste hrál minulý rok na u nás na pouti. Jak jste se k muzice dostal?

U mne to bylo jasné od malička. Děda měl taneční orchestr, táta hrál ve skupině Sejf, strejda byl „profík“ – hrál dlouhá léta v zahraničí. Jak to mohlo asi dopadnout se mnou? Jednou se stalo, že v taneč. orchestru „vypadl“ klávesák, táta mi přinesl v notách celý repertoár a řekl: “tohle se nauč, příští pátek s námi jedeš hrát“. A už jsem tam zůstal. Bylo to fajn, za honoráře jsem si tehdy koupil první aparaturu. V šestnácti jsem si založil vlastní kapelu, kterou mám dodnes. V podstatě se dá říci, že jsem šťastný člověk. Dělám co mne baví, v práci i v soukromí.

Každý má nějaké své sny. Je něco, co byste chtěl dokázat v novinařině a v muzice?

V novinařině ani ne. Nemám ambice jít do větších novin. Jsem spokojený v Deníku, možná právě proto, že se zaobírá regionální problematikou. Že můžu psát o hasičích a zahrádkářích… Na to ve větších novinách zpravidla není prostor. Pokud se týká muziky, sny a přání jsou, ale těch bych nerad mluvil. Aby se to nezakřiklo.

A tradiční otázky. Co naštve a co potěší pana Laštovku?

Já jsem pohodář, mne v podstatě nic nenaštve. A potěší? To je těžká otázka. Potěší mě celá řada věcí: krásný slunečný den, společnost příjemných lidí, bouřlivý potlesk po koncertě… Vzhledem k tomu, že je život poměrně  krátký by se člověk  měl umět radovat i z maličkostí a netrápit se zbytečnostmi.

Za Stodské listy přeji aby se Vám i nadále dařilo jak v novinařině, tak i v muzice. Děkuji za rozhovor.

Ptal se Pavel Cích    


Poděkování

Dne 19. 4. 2007 večer jsme díky silnému zápachu zjistili, že za naším a sousedním pozemkem leží u tratě ČD dvě rozkládající se těla velkých psů (zřejmě: Bernský salašnický pes a Kavkazský ovčák) evidentně usmrcených některým z projíždějících vlaků.

       I když nebyly právě úřední hodiny, požádali jsme o pomoc starostu pana Vlka. Velice mile nás překvapil jeho vstřícný postoj. Druhý den vše on i jeho podřízení ve spolupráci s ČD vyřešili a těla nechali odstranit. Chceme tímto všem velice poděkovat.

      Zároveň v nás ovšem zůstává smutek z toho, že strojvůdci projíždějící pravidelně v celkem krátkých intervalech na trati Plzeň - Domažlice bezcitně sledovali nejen umírání, ale i postupný rozklad zvířat a nic s tím nedělali, nikoho na to neupozornili. Ještě jednou proto děkujeme za okamžitou pomoc panu starostovi i ostatním pracovníkům zastupitelstva.

      Erich a Ivana Prossovi. 


Sedím a přemýšlím.....

Je krátce po tom, co skončil program ke Dnu matek, který se odehrával v kulturním domě (připomínám – bylo to 9. května). Všichni účinkující, tedy zejména děti, se snažili udělat příchozím maminkám radost. A že těch účinkujících bylo: děti z Mš a Zš Stod, děti z DDM ve Stodě, Dudáček ze ZUš ve Stodě, začínající taneční páry z Tš Dance. Celkem něco přes 160 dětí. K tomu samozřejmě učitelé a vedoucí. Vystoupení se jim povedlo. Bylo to pěkné.

A přesto tady sedím, přemýšlím a jsem zklamaný. Ne z toho, že možná něco nedopadlo podle mých představ, ale z úplně jiného důvodu. Letos jsem totiž měl možnost více sledovat diváky. A co jsem viděl. Do desáté řady diváky, kteří poslouchali, po vystoupení zatleskali. Zhruba od jedenácté řady diváky, kteří si přišli popovídat. Třeba o tom, že mají mnoho práce, že je děti tu a tam zlobí o tom , kam pojedou na dovolenou, a já nevím o čem ještě. Což o to, ať si popovídají. Ale ne v průběhu divadelního představení! Oni totiž povídali a dělali obrovský randál. Nechali pobíhat své děti, které, stejně jako jejich rodiče, také rušily. Rušili ty, o kterých jsem na začátku psal, ty kteří je přišli pobavit. Proč? Proč vlastně tito lidé přišli? Aby se podívali jen na tu svojí ratolest a víc je nezajímalo? Proč nedokáží mít ohled také na ty druhé. Nevím. Zkusili jste si někdy vylézt na jeviště a před plným sálem něco povědět? Víte jak je malému dítěti, které je tam poprvé? Ne? Tak to zkuste! A až to zkusíte, zjistíte, že fakt není nic příjemného překřikovat neukázněné diváky. Neukázněné, neurvalé, sprosté, barbarské.

Sedím a přemýšlím. A asi už vím proč je to zřejmě tak. Prostě jsme si přestali vážit práce druhých. Bohužel i práce těch, kteří nám přišli udělat radost. Budiž. Mohlo by se ale stát, že nám pak radost nikdo nebude chtít dělat. Nebo myslíte že ne?    

Pavel Cích, ved. MKS Stod 


Životní jubileum

Dne 19. 4. jsem oslavil své životní jubileum. Od městského úřadu, rybářského svazu a svazu zdravotně postižených STOD, jsem obdržel krásná blahopřání, která mne potěšila a proto bych chtěl prostřednictvím Stodských Listů mnohokrát poděkovat.

      Díky moc všem, Mlnářík Antonín. 
 

Křtiny na ekologické farmě 
Již čtvrtým rokem spolupracují členové Přírodovědného kroužku při Zš Stod s ekologickou kozí farmou paní Boženy Benešové z Nové Vsi u Dobřan. Letošní rok byl výjimečný tím, že se stali kmotry kozlíka, kterého pokřtili jménem Kubík. Na návštěvu farmy se vždy těšíme, neboť jsme zde vlídně přijati.Je tu pro nás pokaždé přichystáno pohoštění a ochutnávka kozího sýra a dalších produktů.Postupně se seznamujeme s chovem těchto zvířat. Paní Benešová je chovatelka koz evropských, krátkosrstých - hnědých i bílých.V současné době nabývá kozí mléko na důležitosti v medicíně i v přírodním léčitelství. Toto mléko má pozitivní účinky při stresu a migrénách, při alergiích, při revmatických bolestech a jako prevence nádorových onemocnění.  
Kromě spolupráce s námi vyhledávají tuto farmu zájemci o kozí mléko z blízkého i dalekého okolí.WC při prodejích v kulturním domě 

V poslední době se často stává, že se množí dotazy na to, proč jsou při prodejích v kulturním domě zamčená WC. Tedy: v minulosti to tak nebylo, ale stalo se , že se ledacos ztrácelo - toaletní papíry (!?), papírové ručníky (!??), hadička na přívod vody k WC (hrůza !!?). Bylo tedy nutno učinit opatření. Proto jsou dveře zamčené a klíče od nich má prodejce. Ten si totiž prostor pronajímá a ručí za jeho převzetí i předání. Pokud je třeba je možno prodejcům říci.

A na závěr: nebývá tak zcela běžné, že v prodejnách máte volný přístup na WC. Je mi to líto, ale v KD nejsou veřejná WC. To je ale na jinou diskusi.

Pavel Cích, ved. MKS Stod   
 
    

Čteme ze smolných knih …

Jak stodský primátor v Lochousicích málem o čest přišel

      Stodský primátor, pan Laurenc Řezník, se vydal jednou, bylo to právě v pondělí po svaté Markétě roku 1597, za obchodem do blízkých Lochousic. Když kráčel kolem pasoucího se stáda dobytka, asi nějak dlouho postával u jedné pěkné jalovičky a lákal ji na cestu vedoucí ke Stodu, kde provozoval svou řeznickou živnost. Jenže to neušlo bdělému oku Erharta Pastejře, který hlídal ono stádo krav na pastvě. Ten nabyl dojmu, jako by si pan Laurenc chtěl dobytče odvést bez zaplacení.

      A protože byl Erhart člověk rázný a nebojácný, hned se do pana Laurence pustil. Primátor, neprimátor, zle mu spílal a nadával do zlodějů. Jenže pan Laurenc také nebyl dnešní. Rychle si spočítal, jakou ostudu by utržil, kdyby se tohle dozvěděli jeho spoluradní, stodští konšelé a sousedé. Hned se začal hájit, že nic špatného udělat nechtěl, ale chytrý pastejř už zburcoval další lidi z vesnice a všechno jim to hezky vyklopil. To se ví, někteří z nich se vrátili nedávno z kladrubské šatlavy, a tak měli na všechny pány ještě pěkně nabroušeno, a za panem Laurencem, který se měl raději rychle k odchodu, nepokřikovali určitě žádné chvalozpěvy.

      A tak, pomluvený pan Laurenc, musel přemýšlet, jak to udělat, aby svou pošramocenou čest obhájil. Velice se bál ostudy, která by ho čekala v jeho městě a především mezi stodskými konšely. Protože i on věděl, že nejlepší obranou je útok, nechal se ohlásit u práva v městě Kladrubech, kde obvinil Erharta Pastejře, jakožto poddaného klášternáho opata Víta Hiftla, že:

      "....týž Erhart ve vsi Lochousicích bez vší příčiny sobě dané, v přítomnosti dobrých a poctivých lidí, na jeho cti a poctivosti nenáležitě zlodějstvem nařknouti ho měl a k takovému nařku a hanění znáti se nechtíc, odpor vložiti chce..."

      A skutečně, Erhart podal rovněž žalobu, čili odpor na pana Laurence k témuž kladrubskému právu. Jenže kladrubští páni radní moc chuti do řešení tohoto případu neměli. Tušili, že pravda je určitě na straně pastejře, ale pana stodského kolegu přece nemohli jen tak bez prokazatelných důvodů zprostit pastejřova nařčení. Zdá se ale, že na něčí radu pan Laurenc nabídl Erhartovi nějaký větší obnos peněz či úplatu, a ten potom souhlasil se stažením celého případu. Páni radní na kladrubské radnici to zapsali do knih šalamounsky:

      "Z povinnosti křeťanské, jakožto milovníci lásky, svornosti a pokoje, pro ubytí škod, outrat a meškání, poznávaje, že by skrz to nemalí sporové a nesnáze z obojí strany pojíti mohli, proto prv nežli by k sepření přišlo, s dobrovolným dovolením a s dostatečným jmenovaného Laurence na poctivosti opatřením, vyzdvihli jsme a takový nařek a hanění jsme zápisem tímto zkazili, umořili a v nic obrátili.

      Tak, že jemu, Laurencovi na škodu a ublížení jeho dobré pověsti a poctivosti na časy budoucí býti nemá a on, Erhart zde, v plnosti rady jest mu rukou dáním a vlastními ústy přípověď učinil, že ho za dobrého a poctivého člověka má, jako jiní dobří lidé mají, a na něho že nic zlého neví...."

      A hotovo. Zapsáno v knihy městské památné za ouřadu pana Felixe Vocelky léta Páně 1597. Pan primátor byl opět čistý jako lilie. Ale snad si od té doby pamatoval, že má nejdříve zaplatit, a pak teprve koupené zboží brát. 
 

Z historie města

V tomto čísle Stodských listů jsem vám připravil dva snímky, které zachycují dřevěný most, který spojoval oba břehy řeky Radbuzy. Jistě krásný musel být most, který byl vybudován v roce 1551 stavitelem Janem Novákem ze Staňkova. Byl dlouhý 63 pražských loktů, což je v přepočtu asi 38 metrů a byl celý krytý. Jistě si všichni povzdechneme, jaká by to byla krásná historická památka, kdyby se zachoval do dnešních dnů. Přišel však rok 1709, kdy 14.února vystoupila Radbuza z břehů a silné ledy most roztrhly a velká voda ho zničila. Poslední dřevěný most přes Radbuzu byl postavem v roce 1808. Důsledkem rozvíjející se dopravy byla výstavba nového již železného mostu nutností. Proto bylo o jeho výstavbě rozhodnuto. Financování celé stavby převzal stát a byla zahájena v roce 1901. Před zahájením výstavby bylo však nutné na pozemku určeném k výstavbě provést demolici masných a pekařských krámů, které byly majetkem několika stodských živnostníků. Byla to velká škoda, protože zmizel kus starého města. Základní kámen k novému mostu položil v roce 1901 stavitel Karel Löw a samotný most postavila a železnou konstrukci dodala pražská firma Kolben-Daněk. Dřevěný most však sloužil i při výstavbě nového mostu tak, aby nebyla omezena doprava. V archivních záznamech se uvádí, že náklady na vybudování nového mostu činily 169.628 korun. Do provozu byl dán v roce 1902 a v následujícím roce byl vysvěcen opatem tepelského kláštera Helmerem. Ten také věnoval městu kříž a sochu sv. Jana Nepomuckého, která byla přemístěna společně s křížem po vybudování nové mostovky v osmdesátých letech dvacátého ke kostelu sv. Marie Magdaleny, kde stojí dodnes.

Z městského archivu pro vás vybral L.Jungbauer 
 

 

Z nabídky nových knih:

Městská knihovna upozorňuje na některé zajímavé přírůstky ve svém knižním fondu: 

Noční host

John Lutz

Detektivní román líčí pátrání policisty Coopera po sériovém vrahovi, který mimo jiných obětí zabil jeho dceru. Kniha je plná napětí, na své si přijdou milovníci záhad. 

Řeka bohů IV - Vnitřní oko

Wilbur Smith

V dalším pokračování Řeky bohů se nedostižný vypravěč Wilbur Smith navrací opět do Egypta. Ten však postihne nenadálá pohroma, která vážně ohrozí jeho existenci.  

Jsem statečná žena

Jan Žáček

Příběh volně navazuje na předchozí úspěšnou autorovu knihu "Jsem zbabělý muž". Nyní se do popředí dostává doktorka Markéta Pelíšková. Citlivé vyprávění z prostředí nemocnic, farmaceutických firem i uměleckého života, ve kterém se proplétají osudy protagonistů ocení především ženy. 

Tajemství chrámové hory

Michael Byrnes

Poutavá thriller kombinuje historická fakta s věrohodnou fikcí. Klade řadu otázek ohledně mnoha hluboko zažitých představ moderního náboženství o judaismu, Ježíši Kristovi a raném křesťanství i islámu.  
 

Tip na výlet 

Rozmanité česko-bavorské soužití od raného středověku až do současnosti je tématem Bavorské zemské výstavy 2007, která se pod mottem „Bavorsko-Čechy: 1500 let sousedství“ koná od května do října ve Zwieselu. Doprovodně k hlavní výstavě jsou tyto dlouhé společné dějiny oživovány  na četných místech podél hraničního pásma.

Hrad Dagestein ve Vilsecku je místem konání výstav „Zlatá cesta“ a „Akantové oltáře“. Podrobnosti k výstavám se dozvíte na letáčcích, které dostanete v Informačním centru na stodské radnici. 


Koncert ve špitální kapli
 

     Jako každoročně se i letos konal absolventský koncert a to 17. května ve špitální kapli. Tento koncert měl oproti jiným ročníkům dvě novinky. Konal se poprvé ve stodské špitální kapli a kromě absolventů hudebního oboru zde absolvovali i žáci výtvarného oboru. Protože měla letos ZUš jen šest absolventů hudebního oboru, koncertu se účastnili ještě další žáci.

     Skladbou Balletti zahájil koncert soubor zobcových fléten, ve kterém si zahrála i paní ředitelka Dagmar Mastná. I přes to, že paní ředitelka nehraje na basovou zobcovou flétnu často, odvedla se svými svěřenkyněmi skvělý výkon.

     Z nejmladších účastníků koncertu se divákům předvedl student prvního ročníku Tomáš Táflík, který zahrál na elektrické klávesy skladbičky od B. Dylana a R. Berryho. Ve hře na elektrické klávesy také zazářily absolventky Kateřina Wolfová a Eva Svobodová. Kateřina Wolfová si zahrála Somwhere o L. Bernsteina a Eva Svobodová píseň Lemon tree od skupiny Fools Garden. Obě dívky si zahrály ještě společně ve skladbě Floras secret od Enyy. Další absolventkou ve hře na elektrické klávesy byla Eva Baksová, která si zahrála skladbu od Alicii Keys - I faint got you a společně s Danielem Martínkem ještě skladbu Bossa nova od B. Sedláčka.

    Aleš Čech, absolvent hry na klavír, odehrál Sonátu a-moll od D. Scarlattiho i přes menší „škobrtnutí“ až do konce a jako ostatní účinkující odešel s velkým potleskem.

     Absolvent hry na housle Josef Kotěšovec se představil divákům ve skladbě V dětském plesu od S. Macha a Lucie Neubauerová, absolventka hry na příčnou flétnu, ve skladbě Andante od W.A.Mozarta. 

     Pro zpestření programu vystoupil i Filip Bořík s kytarovou skladbičkou a z pěveckého oboru Jana šleisová, Hana Zvolánková, Petra Zvolánková a do třetice Michaela Zvolánková.

     Na konci koncertu dostali absolventi věcné dary a také kytičku od pana starosty Jiřího Vlka. Třešinkou na dortu bylo vystoupení absolventky plzeňské konzervatoře Jany Müllerové, která svým průbojným operním hlasem okouzlila všechny přítomné v kapli skladbu Caro mio ben od G. Giordaniho.

     Snad budou mít v budoucnu všechny další koncerty tak velkou návštěvnost a hlavně příjemnou atmosféru.

Lucie Vršníková 


 

škola – základ života 

Uplynulo padesát let od ukončení naší povinné školní docházky. To je významný důvod pro setkání. Konalo se 19. května 2007 v Daytona Baru ve Stodě. účast spolužáků byla veliká. A že bylo na co vzpomínat! Naše škola byla skromná na vybavení a pomůcky, ale byla plná kamarádství. Dala nám dobrý základ pro budoucí život.

Dojem ze setkání umocnila účast pana Josefa Mráze, který byl naším důsledným učitelem a je stále neúnavným společníkem. Spolužáci si odnesli kromě pocitu příjemně prožitého odpoledne a večera též perníková srdíčka s „50“, která upekla a krásně ozdobila paní Gwosdziková. Moc děkujeme. Díky patří i personálu Daytona Baru za vytvoření pěkného prostředí.

                                                                  D. Hrušková

Z policejního zápisníku

STOD – V sobotu 19. května se vloupal v  nočních hodinách zatím neznámý pachatel do motorového vozidla značky Ford Focus, které bylo zaparkováno na parkovišti před jednou místní prodejnou. Z vozidla odcizil pachatel peněženku s finanční hotovostí, která se nacházela v odkládacím prostoru levých předních dveří. Policisté po pachateli pátrají. Chtěli bychom v souvislosti s tímto a dalšími jinými případy upozornit občany, aby nenechávali peněženky, tašky, mobilní telefony a další cenné věci ve svých vozidlech. Ty se tak stávají velkým lákadlem a poměrně snadnou kořistí pro zloděje. Buďte na své věci opatrní a neusnadňujte práci zlodějům.

CHOTĚšOV – Dvacetiletý muž z obce oznámil na policii, že mu bylo odcizeno v době z 11. května  na 12. května osobní motorové vozidlo značky Fiat Uno, které měl zaparkované před domem v Nové ulici. Policistům se však podařilo zjistit, že k odcizení tohoto vozidla nedošlo. Muž, který věc oznámil, totiž 12. května s vozem havaroval mezi obcemi Zemětice a Merklín, automobil zanechal na místě a z místa dopravní nehody utekl. Ze strachu však oznámil na policii odcizení vozidla.

STOD – V polovině měsíce května se vloupal zatím neznámý pachatel do kanceláře na rentgenologickém oddělení v nemocnici, kde odcizil z neuzamčené skříně dámskou kabelku s platební kartou, občanským průkazem, kartou zdravotní pojišťovny a peněženkou. Policie po pachateli pátrá.

NOVý – 14. května krátce před 15. hod. došlo v obci k vážné dopravní nehodě, která si vyžádala smrt cyklisty. Čtyřiašedesátiletý muž z Heřmanovy Hutě, který jel na jízdním kole, odbočil v obci na křižovatce vpravo směrem na obec Kotovice, vjel do protisměru, kde se srazil s nákladní jízdní soupravou. Řidič nákladního vozidla začal prudce brzdit, strhnul řízení na pravou krajnici, ale srážce již zabránit nedokázal. Cyklista utrpěl smrtelná zranění. Provedená dechová zkouška na alkohol byla u řidiče nákladní soupravy negativní. Vznikla hmotná škoda ve výši přibližně 1500 korun.

zpracovala: nprap. Mgr. Pavla SOUKUPOVá, pracovník preventivně informační skupiny  PČR OŘ Plzeň - jih 
 

Kalendář kulturních akcí červen - červenec  2007

Kontakt: MKS Stod

tel.: 379 209 481

e – mail: mks@mestostod.cz

 

  

Červen

                  Výstava ručních prací PATCHWORK v infocentru na radnici do 31. července, pořádá MKS

  3. 6.          Den dětí od 14. 00 hodin v parku u nádraží, připraveny jsou hry a soutěže pro děti,  pořádá DDM.

  8. 6.          Nultá hodina kursu tance a společenské výchovy od 18. 00 hodin v zasedací síni radnice, pořádá MKS.

  9. 6.          „šestý den“ – II. ročník multižánrového festiválku  od 9. 00 hodin v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Stod za každého počasí.

                   Program:  koncerty skupin FEšáCI STOD, POPRASK, SUNRISE, THE UNIVERSEOF DISCOURSE, LAYLA, KARABINA a SEšLOST VJEKEM, ukázka výcviku psů, ukázky hasičské techniky, sportovní soutěže o ceny, výtvarné dílny (výroba keramiky, tkaní koberců), fotbalový turnaj, divadlo, čajovna, občerstvení, pořádá DOZP Stod.

23. 6.          Taneční zábava od 20. 00 hodin v kulturním domě, hraje skupina šKWOR, pořádá p. Teršl.

26.- 28. 6.  Kinematograf bratří Čadíků, promítání českých filmů v letním kině, začátky po setmění pořádá MKS.

27. 6.          Slavnostní vyřazení vycházejících žáků Mateřské školy a Základní školy ve Stodě od 10. 00 hodin v kulturním domě, pořádá Zš.

28. 6.          Rozlučka se školním rokem od 15. 00 hodin v letním kině  pro děti s filmovým představením Kinematografu bratří Čadíků, pořádá Zš a MKS. 
 
 

Červenec

                    Výstava ručních prací PATCHWORK v infocentru na radnici do 31. července, pořádá MKS.

5. 7.              Letní slavnost na Křížovém vrchu od 14. 00 hodin dětské soutěže o ceny,  kapela, atrakce, občerstvení, pořádá MKS.

21. – 22. 7.   Stodská pouť SO 21. 7. zábavný program v letním kině a jarmark v areálu stadionu, pořádá MKS.

                                                   21. - 22. 7.   výstava obrazů Věry šalomové, květinových dekorací Hany Milotové a ručních prací PATCHWORK ve špitální kapli, pořádá MKS.

                                             NE 22. 7. koncert skupiny ETRA BAND revival + host R. Zíka od 17. 00 hodin v letním kině, pořádá p. Teršl.[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 5] 1 2 3 4 5
Autor: redakce | Přidat komentář (zatím 1)

Sdílet na Facebook     Sdílet na Twitter